Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

17.10.2017 o 10:30 hod.

Ing. PhD.

Peter Žiga

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie v rozprave 17.10.2017 10:30 - 10:32 hod.

Peter Žiga Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Vážená Národná rada, vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a doplňujú niektoré zákony, sa predkladá hlavne z dôvodu povinnosti transpozície smernice Európskeho parlamentu a Rady 2193/2015 o obmedzení emisií určitých znečisťujúcich látok do ovzdušia a zo stredne veľkých spaľovacích zariadení. Táto smernica rieši požiadavky na spaľovacie zariadenie menovitým tepelným príkonom 1 megawatt až 50 megawatt. Súčasne vládny návrh zákona tiež rieši transpozičné nedostatky, ktoré boli identifikované v EÚ Pilotoch týkajúce sa smernice Európskeho parlamentu, Rady 50/2008.
Okrem zmien a doplnení vyplývajúcich z uvedených smerníc sa navrhujú aj ďalšie úpravy doterajších ustanovení zákona, ktoré vyplynuli z praxe. Vládny návrh zákona bude mať negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy, vplyv na podnikateľské prostredie a z dôvodu zvýšenia regulačného zaťaženia vplyv služieb verejnej správy na občana, no bude mať pozitívny vplyv na životné prostredie a informatizáciu. Vládny návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, s ústavnými zákonmi, zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými predpismi, nálezmi Ústavného súdu, medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj s právom Európskej únie.
Vážená Národná rada, verím, že predložený vládny návrh zákona schválite a postúpite do tretieho čítania. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 11.10.2017 18:31 - 18:33 hod.

Peter Žiga Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dobrý večer vám prajem. Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 319/2013 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pre sprístupňovanie biocídnych výrobkov na trh a ich používanie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, tzv. biocídny zákon, predkladám s cieľom maximalizovať využitie finančných prostriedkov z úhrad prijatých podľa § 14 ods. 1 písm. a) biocídneho zákona v súlade so zásadami stanovenými v čl. 80 ods. 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 528/2012 o sprístupňovaní biocídnych výrobkov na trhu a ich používaní.
Návrhom zákona sa precizuje právna úprava výberu ročných platieb za sprístupňovanie biocídnych výrobkov na trhu v Slovenskej republike a upravuje možnosť platenia ročných platieb v dodatočnej lehote, avšak s podmienkou dvojnásobnej sadzby ročnej platby.
Vládny návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, ostatnými zákonmi, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná. Predložený materiál má pozitívny aj negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy, pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie, nemá žiadne sociálne vplyvy, vplyv na životné prostredie ani na informatizáciu spoločnosti a na služby verejnej správy pre občana.
Vážený pán predsedajúci, skončil som. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 19.6.2017 16:45 - 16:47 hod.

Peter Žiga Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, páni poslanci, prajem vám dobrý deň. Cieľom predloženého návrhu zákona je transponovať smernicu Rady Európskej únie 2015/652 z 20. apríla 2015, ktorou sa stanovujú metodiky výpočtu a požiadavky na predkladanie správ podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 98/70 týkajúcej sa kvality benzínu, naftových palív, a smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2015/1513 z 9. septembra 2015, ktorou sa mení smernica 98/70 týkajúca sa kvality benzínu a naftových palív a ktorou sa mení smernica aj 2009/28 o používaní a podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov energie. Zároveň sa spresňujú niektoré doterajšie ustanovenia zákona č. 309/2009 na základe požiadaviek aplikačnej praxe.
Účelom smerníc je ustanoviť metodiku výpočtu úspor emisií skleníkových plynov počas životného cyklu pohonných látok, ďalej požiadavky na predkladanie ročných správ o tých dosahovaných úsporách a najmä urýchliť využívanie biopalív tzv. druhej generácie, ktoré nemajú vysokú ekonomickú hodnotu pri inom použití ako biopalivo.
Vládny návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, a s právom Európskej únie.
Dovoľujem si vás požiadať o podporu takto predloženého návrhu zákona.
Pán predsedajúci, skončil som. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 9.5.2017 17:59 - 18:01 hod.

Peter Žiga Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, panie poslankyne, páni poslanci, cieľom predloženého návrhu zákona je transponovať smernicu Rady 2015/652 z 20. apríla 2015, ktorou sa stanovujú metodiky výpočtu a požiadavky na predkladanie správ podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 98/70/ES týkajúcej sa kvality benzínu a naftových palív a smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2015/1513 z 9. septembra 2015, ktorou sa mení smernica 98/70/ES týkajúca sa kvality benzínu a naftových palív a ktorou sa mení smernica 2008/28/ES o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov energie. Zároveň sa spresňujú niektoré doterajšie ustanovenia zákona č. 309/2009 Z. z. na základe požiadaviek aplikačnej praxe.
Účelom smernice je ustanoviť metodiku výpočtu úspor emisií skleníkových plynov počas životného cyklu pohonných látok, ďalej, ďalej požiadavky na predkladanie ročných správ o týchto dosahovaných úsporách a najmä urýchliť využívanie biopalív tzv. druhej generácie, ktoré nemajú vysokú ekonomickú hodnotu pri inom použití ako biopalivo. Vládny návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, a s právom Európskej únie.
Vážený pán predsedajúci, dovoľujem si požiadať o podporu predloženého vládneho návrhu zákona.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 9.5.2017 17:47 - 17:59 hod.

Peter Žiga Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predseda. Vážené panie poslankyne a páni poslanci, vypočul som si rozpravu k návrhu alebo k novele zákona o regulácii v sieťových odvetviach a v zásade som nepočul nič nové. A zároveň chcem povedať, že aj tá diskusia v rámci rozpravy hovorí o tom, že ten svet je pestrofarebný a každý má taký svoj názor a pohľad na riešenie niektorých problémov v krajine a niekto musí prísť a byť zodpovedný a preniesť a zobrať na seba tú zodpovednosť a povedať, aký zákon sa prijme a ako by mal vyzerať. A potom sa zodpovedá svojim voličom po svojom volebnom období, či zákonmi alebo normami, ktoré prijal počas svojho funkčného obdobia, naplnil ich očakávania, a či ho budú voliť znova, alebo nie.
A preto, keďže tá debata bola rôzna a bola aj vecná a niekde bola aj insitná, v niektorých prípadoch, tak konštatujem, že trvám na tom, že to je novela, ktorú sme prišli, s ktorou sme prišli do pléna Národnej rady a ktorú sa budeme snažiť presadiť, je dobrá a vyrieši niektoré otvorené otázky, ktoré sa neriešili v energetike možno niekoľko rokov. A možno sa neriešili aj preto – a odpovedám týmto pádom aj na niektoré otázky niektorých poslancov, ktorí vystupovali v rozprave –, pretože to na tú svoju dobu stačilo. Ale ten svet sa po..., je v pohybe a ten svet – aj svet energetiky – potrebuje isté zmeny, pretože ten svet sa mení a podmienky sa menia, preto je potrebné niekedy aj zmeniť legislatívu. A je mi veľmi ľúto, že nemáte ani toľko chochmesu niekedy v sebe, že by ste ocenili minimálne prístup ministerstva hospodárstva na otvorenú debatu, nemáte ani toľko v sebe, aby ste ocenili, že sme prijali niektoré vaše návrhy, a myslíte si, že máte len vy pravdu. A ja si to nemyslím. A práve preto som aj pripustil, že sme niektoré pozmeňujúce návrhy alebo niektoré návrhy, ktoré boli v rámci diskusie medzi prvým a druhým čítaním, že sme ich prijali a zapracovali do novely, a možnože neboli konkrétne vaše, ale boli niekedy z prostredia, ktoré mohlo pripomienkovať tento zákon, bolo možno z prostredia, ktoré zastupuje odberateľov, a možno bolo aj z prostredia, ktoré kontroluje stav tej legislatívy z hľadiska transparentnosti, a teraz myslím na tretí sektor. A to je práve preto, že ja si uvedomujem, že v minulosti, ako som spomínal, niektorá legislatíva stačila, dnes už nestačí.
A zároveň si dovolím nesúhlasiť s pánom poslancom Krajniakom v debate, že nechajme to na vládu a tá by mala kontrolovať. To tak nefunguje v rámci regulácie, a tak to nefunguje ani na základe smerníc, ktoré platia v Európskej únii. A keď sa hlásime k nejakým hodnotám v rámci Európskej únie a prijímame legislatívu, I., II., III. energetický balíček, tak musia nejaké pravidlá platiť aj na Slovensku tak, že regulácia a regulácia v sieťových odvetviach je nezávislá a transparentná. My sme urobili veľmi transparentný zákon, dokonca sme pripravili zmenu governments v rámci sieťových odvetví, resp. v rámci Regulačnej rady a regulačného úradu a oddeľujeme funkciu predsedu úradu od funkcie Regulačnej rady.
Výčitky typu, že berieme kompetenciu pánovi prezidentovi, sú podľa mňa nekompetentné. A kto čítal zákon, tak nemôže nevidieť, že zároveň tým, keď na nižšej úrovni rozhodovania berieme kompetenciu pánovi prezidentovi s tým, že dávame ju vláde Slovenskej republiky, zároveň treba ale povedať a to ste nikto z vás nepovedali, preto si myslím, že toto vaše, táto vaša kritika je farizejská a nekompetentná, nikto z vás nepovedal, že mu zároveň dávame kompetenciu pri odvolacom orgáne, aby on jednak vybral členov Regulačnej rady, pretože ich vyberá, a zároveň menoval predsedu Regulačnej rady. A to som od vás nepočul. Preto si myslím, že to je len taký váš povinný, povinný opozičný tanček a nejde vám o vec, ale ide vám o to, aby ste sa tu prezentovali a možno sa tvárili, že tomu rozumiete. Nehovorím, že niektorí nie, ale niektorí sú úplne mimo misy. Chcem povedať, že regulácia v sieťových odvetviach je potrebná a nefunguje celkom.
Sieťové odvetvia, pán poslanec Beblavý, nefungujú celkom ako na princípe voľného trhu. Preto sú to sieťové odvetvia, pretože jednoducho distribučné spoločnosti už majú tú komparatívnu výhodu, keď to takto nazvem, že majú vo vlastníctve tie siete a asi nebude žiaden konkurent stavať nové siete, čiže sa bude musieť každý, kto by chcel prísť podnikať na Slovensko v rámci sieťových odvetví, bude musieť tlačiť tú elektrinu alebo ten plyn, alebo tú vodu cez rúry, ktoré tu, alebo cez nosiče, ktoré tu už na Slovensku sú. Preto treba reguláciu, a preto sa to nedá nechať na voľný trh. A práve preto je tu Úrad pre reguláciu v sieťových odvetviach, ktorý je od vlády nezávislý, a napriek tomu tú kompetenciu mala aj teraz vláda, že navrhovala predsedu ÚRSA, predsedu úradu. Akurát tam bol rozdiel v tom, že ju menoval prezident. No aký je v tom rozdiel, keď teraz dávame tomu prezidentovi návrh na..., návrh a kompetenciu, že bude menovať predsedu rady.
Zároveň budem reagovať na niektoré vyjadrenia, ktoré zazneli v rozprave, a to je napríklad vstupovanie ministerstva hospodárstva alebo ministerstva životného prostredia do cenových konaní. A to bola taká vecná kritika, ktorej, ktorej by som v zásade rozumel, ale nerozumiem tej schizofrénii. Keď vznikla probléma, ten problém ohľadne cien energií v januári alebo na konci roka, tak opozícia nás kritizovala, že prečo sme nezasahovali, akým spôsobom sme zasahovali a ako sme to, ako sme to nechali len tak. No nemali sme na to kompetenciu, panie poslankyne a páni poslanci. Preto sme nezasahovali, pretože ten úrad bol a bude nezávislý. V tejto chvíli dávame len kompetenciu ministerstvu hospodárstva v oblasti plynu, elektriny a tepla a ministerstvu životného prostredia v oblasti vody, aby mohlo sa v rámci cenového konania vyjadriť, aby mohlo dať námietku, ale nevie ovplyvniť rozhodnutie úradu, nevie. Maximálne sa môže odvolať na vyššiu inštanciu a tam žiadnu ingerenciu nemá. A vy to veľmi dobre viete, že to tak je. Veľmi dobre viete, že to tak je, pretože ak sme doteraz robili aj pripomienky, tak sme neboli ani zverejnení, ani neboli zobraté do..., do..., na vedomie naše pripomienky. Teraz je to úplne inak, teraz by to malo byť úplne inak. A ako vláda, keď máme niesť nejakú zodpovednosť za riadenie štátu, tak by sme mali mať aj kompetenciu minimálne sa vyjadriť a vidieť do cenových konaní. Doteraz sme nemohli ani povedať, či má byť vyrobená analýza, alebo nemá byť vyrobená analýza. Povedať sme mohli, nikto nás nebral vážne.
Skrátené konanie. Tu mňa niekto ide kritizovať za skrátené konanie, pričom veľmi dobre viete, pán poslanec Galek, že skrátené konanie nebolo skráteným konaním, a dohodli sme sa na tom a veľmi džentlmensky sme sa na tom dohodli, pán poslanec, že to urobíme tak, že to dostaneme ešte na predchádzajúcu schôdzu kvôli lehotám, kvôli tomu, aby sme nedostali voľbu nového predsedu ÚRSA niekedy na október alebo na november, a veľmi dobre viete, že to tak bolo, veľmi dobre viete, že to tak bolo (reakcia z pléna), pretože idú cenové konania. A keď poznáte, a keď poznáte tú procedúru, tak tie cenové konania prichádzajú niekedy v júni, v júli, v septembri. Podľa toho, o akú komoditu ide.
A ja si nemyslím, že Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, najvyšší orgán, ktorý rozhoduje o cenách energií na Slovensku, by mal byť ešte trištvrte roka po tom, ako sa vzdal jeho bývalý predseda, bez plnoprávneho obsadenia svojej funkcie, a nehrám túto hru s vami, že vymenujme teraz nového predsedu podľa starého zákona a potom budeme sa na to celé pozerať. Ako, však tu máme predsa legislatívu, máme pripravenú legislatívu a už voľme nového predsedu podľa nových pravidiel, keď má fungovať ďalších 6 rokov, tak vymenujem nového predsedu podľa starých pravidiel a zavediem následne zákon? To má akú logiku? Ale však... (Reakcia z pléna.) Pán Galek... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Hrnčiar Andrej, podpredseda NR SR
Poprosím vás, poprosím vás, nediskutujme.

Žiga, Peter, minister hospodárstva SR
Ale debatu sme mali na túto tému, dokonca sme spolu diskutovali aj v takom nezávislom klube INESS a myslím si, že tam bolo povedané všetko, a myslím si, že aj tie argumenty, ktoré ste dávali vtedy, nič nové ste nepriniesli. Priniesli ste jednu novú vec, priniesli ste hnedé uhlie. To je úplne mimo misu, my tu neriešime, my tu neriešime komoditu, pán poslanec, my tu riešime governments, my tu riešime governments regulačného úradu, a keď budeme riešiť hnedé uhlie, a vy viete, že ho budeme riešiť, pretože to avizujem, že to budeme riešiť v rámci TPS-ky. Viete dobre, že to avizujem. Načo to tu motáte? To je úplne mimo misu. (Reakcia z pléna.)
Ďalšia debata bola ohľadne - a to hovoril pán poslanec Krajniak, škoda, že tu nie je, chcem mu povedať, že nemáme najvyššie ceny energií v Európe, pretože tie ceny energií, samozrejme, nie sú najnižšie, ale sú v takom zlatom strede a môžme sa vydať kľudne cestou Nemecka a koncová cena pre domácnosti bude 300 eur, na Slovensku je dnes 150, ale my sa cestou Nemecka nevydáme, a preto aj ďalšia legislatíva, ktorá príde po tejto legislatíve, sa bude týkať úpravy tarify za prevádzkovanie systému, bude sa týkať obnoviteľných zdrojov, bude sa týkať ďalších vplyvov, ktoré nám vstupujú do ceny elektrickej energie alebo iných komodít, plynu, tepla. Budeme o tom veľmi otvorene a transparente diskutovať či už s odbornou, ale aj laickou verejnosťou, aj s poslancami a budeme vám prinášať takú legislatívu, ktorá v konečnom dôsledku pomôže ľudom.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 9.5.2017 16:04 - 16:05 hod.

Peter Žiga
 

4.4.2017 11:09 - 11:13 hod.

Peter Žiga Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predseda, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, prajem vám dobrý deň. Cieľom predloženého návrhu zákona je zvýšiť transparentnosť jednoznačne určenými pravidlami a postupmi uplatňovanými pri cenovej regulácii v sieťových odvetviach, ako aj zverejňovaním informácií o cenách a o podmienkach ich uplatňovania. Navrhuje sa... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Danko, Andrej, predseda NR SR
Poprosím o kľud v rokovacej sále. Páni poslanci, pani poslankyne!

Žiga, Peter, minister hospodárstva SR
Ďakujem.

Danko, Andrej, predseda NR SR
Nech sa páči, pán minister.

Žiga, Peter, minister hospodárstva SR
Navrhuje sa oddelenie funkcie predsedu Úradu pre reguláciu sieťových odvetví a predsedu Regulačnej rady, ako aj zmena spôsobu obsadzovania orgánov úradu. Návrhom zákona sa taktiež nanovo upravujú povinnosti Regulačnej rady v procese schvaľovania regulačnej politiky a právomoci štátu v rámci cenových konaní, ktoré majú súvislosť s regulovanými subjektmi sieťových odvetví. Zmeny v zákone o regulácii v sieťových odvetviach zároveň reflektujú dodatočné požiadavky na zabezpečenie súladu. (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Danko, Andrej, predseda NR SR
Poprosím ešte raz o kľud v rokovacej sále, prosím vás, naozaj máme dosť priestorov na diskusiu mimo sály.
Nech sa páči, pán minister.

Žiga, Peter, minister hospodárstva SR
Ďakujem pekne. Zmeny v zákone o regulácii v sieťových odvetviach zároveň reflektujú dodatočné požiadavky na zabezpečenie súladu národnej legislatívy s príslušnými právnymi predpismi tretieho energetického balíčka uplatnené zo strany Európskej komisie.
Vládny návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, a s právom Európskej únie.
Dovoľujem si vás požiadať o podporu predloženého vládneho návrhu zákona.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 4.4.2017 9:01 - 9:02 hod.

Peter Žiga Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Vážené panie poslankyne, páni poslanci, prajem vám dobré ráno. Dôvodom skráteného legislatívneho konania je hrozba značných hospodárskych škôd vyplývajúcich zo skutočnosti, že Úrad pre reguláciu v sieťových odvetviach, ktorý má v hospodárstve a jeho regulácii nezastupiteľnú úlohu, nie je inštitucionálne plnohodnotne zabezpečený. Preto je potrebné inštitucionálne a procesne upraviť fungovanie úradu tak, aby sa zabránilo opakovaniu situácie zo začiatku tohto roka a aby nové pravidlá pre fungovanie úradu a pravidlá pre cenové konania boli prijaté v dostatočnom časovom predstihu pred termínom predkladania cenových návrhov regulovaných subjektov.
Vzhľadom na vyššie uvedené si vás dovoľujem požiadať o schválenie skráteného legislatívneho konania k predloženému vládnemu návrhu zákona.
Ďakujem pekne, pán predsedajúci, skončil som.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 23.3.2017 11:50 - 11:53 hod.

Peter Žiga Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, dobrý deň prajem všetkým, predkladám vám vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 541/2004 o mierovom využívaní jadrovej energie, tzv. atómový zákon, a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý zabezpečuje predovšetkým úplnú transpozíciu smernice Rady 2014/87/Euratom z 8. júla 2014, ktorým sa zriaďuje rámec spoločenstva pre jadrovú bezpečnosť jadrových zariadení. Návrh taktiež preberá vybrané ustanovenia smernice Rady 2013/59/Euratom z 5. decembra 2013, ktorou sa stanovujú základné bezpečnostné normy ochrany pred nebezpečenstvami vznikajúcimi v dôsledku ionizujúceho žiarenia vecne spadajúceho do pôsobnosti Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky.
Okrem už spomenutého ďalšími dôvodmi predloženia vládneho návrhu zákona sú:
- Implementácia záverov obsiahnutých v náleze výboru pre súlad s Aarhuským dohovorom, ktorý od roku 2009 do súčasnosti prerokovával dva prípady Slovenska vo vzťahu k Mochovciam 3, 4 a výsledkom bola požiadavka na posilnenie práv zainteresovanej verejnosti v rozhodovacom procese v jadrovej energetike.
- Proces elektronizácie verejnej správy v podmienkach konaní na Úrade jadrového dozoru na základe zákona č. 305/2013 o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci.
- Legislatívna úprava požiadaviek vyplývajúcich z medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná, konkrétne Dohovor o včasnom oznamovaní jadrových havárií, Dohovor o pomoci v prípade jadrovej havárie alebo radiačnej havárie.
- A v neposlednej miere podnety z aplikačnej praxe a zo vstupu účastníkov legislatívneho procesu.
Vládny návrh zákona ťažiskovo pokrýva nasledovné oblasti zmien:
- sprísnenie bezpečnostných požiadaviek pri prevádzke jadrových zariadení v nadväznosti na haváriu jadrovej elektrárne vo Fukušime,
- zavedenie procesu samohodnotenia dozorných rámcov členských štátov a následného partnerského hodnotenia v desaťročnom cykle,
- úprava partnerského hodnotenia členských štátov na vybranú spoločnú technickú tému v oblasti jadrovej bezpečnosti jadrových zariadení v šesťročnom cykle,
- sprísnenie požiadaviek v oblasti havarijnej pripravenosti a havarijnej odozvy,
- úprava činnosti styčného miesta, t. j. pracoviska slúžiaceho na informovanie o jadrovej havárii a radiačnom ohrození,
- vyššia miera informovanosti a participácie verejnosti na rozhodovacích procesoch úradu za účelom zvýšenia transparentnosti,
- posilnenie informačnej povinnosti voči verejnosti týkajúcej sa opatrení na ochranu zdravia v súvislosti s potenciálnou jadrovou hrozbou a
- precizovanie spôsobu podávania žiadostí elektronickou formou.
Okrem vyššie spomenutých ťažiskových oblastí novelizácie právnej úpravy sa realizujú aj nevyhnutné legislatívnotechnické zmeny súvisiace s navrhovanou úpravou ťažiskových oblastí.
Dovolím si vás požiadať o podporu predloženého vládneho návrhu zákona. Ďakujem za vašu pozornosť.
Pán predsedajúci, skončil som. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vstup predsedajúceho 9.2.2017 14:24 - 14:26 hod.

Peter Žiga Zobrazit prepis
My o tomto projekte diskutujeme s organizáciou OECD, pretože oni väčšinou implementujú alebo aj radia v rámci takýchto projektov. Zatiaľ takto komplexný projekt nebol urobený v žiadnej z krajín Európskej únie, čiže bude to taký možnože aj pilot a tá štúdia uskutočniteľnosti ešte nie je hotová, čiže ešte nemám ani priebežné výsledky z toho urobené. Akonáhle to budem mať, je to k dispozícii, myslím si, že aj my dvaja nemáme takú komunikáciu, že by sme sa nevedeli stretnúť, resp. si zavolať a povedať si aj detailnejšie k tomuto projektu.
Ďakujem pekne, pán predsedajúci, skončil som.
Skryt prepis