Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

23.3.2022 o 10:27 hod.

Mgr. et Mgr.

Anna Andrejuvová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie v rozprave 22.6.2022 15:10 - 15:25 hod.

Anna Andrejuvová Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci.
Ja iba krátko. S kolegami sme sa rozhodli urobiť malú novelu rokovacieho poriadku, kde cieľom je stiahnuť pravidlá pre zabezpečenie poriadku v rokovacej sále pléna parlamentu, rovnako aj na výboroch a druhá časť sa týka zabezpečiť jednoznačnosť výkladu rokovacieho poriadku v časti ukladania pokút mandátovým a imunitným výborom, ktoré sú sankciou väčšinou za urážlivé, nedôstojné alebo neetické správanie poslancov v pléne Národnej rady počas rokovania s tým, že moji kolegovia ešte prečítajú pozmeňovací návrh, na ktorom sme sa dohodli.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

22.6.2022 11:40 - 11:55 hod.

Anna Andrejuvová
Ďakujem. V miestnosti č. 71 12.30 mandátový a imunitný výbor. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.5.2022 18:00 - 18:01 hod.

Anna Andrejuvová Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci.
Pán kolega, škoda, že tie návrhy, ktoré ste tu čítali, ste nepredkladali tých dvanásť rokov, lebo mali ste tú možnosť a neurobili ste to. A podporiť rodiny s deťmi – otcov, matky – do osemnásť rokov je našou povinnosťou, pretože viete, že bez rodín s deťmi nemá táto spoločnosť žiadnu budúcnosť a zanikne. To prerokovanie tejto prorodinnej a revolučnej, revolučného návrhu znamená také výrazné zvýšenie sociálnej podpory rodín, ktoré tu od vzniku Slovenskej republiky nebolo, a konkrétny efekt toho nášho rozhodovania dnes môžu pocítiť už rodiny teraz, tento rok v júli. A od nás ako od našich, od zástupcov, ktorých volili, očakávajú takú základnú vec, ako je empatia, veľkorysosť, podpora, žičlivosť, aby to bolo schválené. Neviem, či chodíte aj medzi ľudí, ale keď ste sa tento víkend rozprávali s niektorými rodinami, tak určite vám každý povedal, aby ste to podporili.
A v parlamente okrem rečí rozhodujeme skutkami, takže verím, že vaším skutkom bude hlasovanie za tento návrh. A možno na záver už iba také želanie, že nech Pán Boh požehná túto krajinu deťmi, lebo bez nej naša spoločnosť nemá budúcnosť.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 28.4.2022 9:09 - 9:17 hod.

Anna Andrejuvová Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Správa Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku volieb... o výsledku svojich zistení pri prerokovaní žiadosti Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky z 22. apríla 2022, evidovanej pod číslom VII Gv 56/22/1000-15, o vydanie súhlasu na vzatie do väzby poslanca Národnej rady Slovenskej republiky.
Generálna prokuratúra Slovenskej republiky doručila predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky žiadosť evidovanú pod číslom VII Gv 56/22/1000-15 zo dňa 22. apríla 2022 o vydanie súhlasu na vzatie do väzby poslanca Národnej rady Slovenskej republiky doc. JUDr. Roberta Fica, CSc.
O zvolanie Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky požiadal predseda Národnej rady Slovenskej republiky v zmysle § 141 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov vo veci žiadosti o vydanie súhlasu na vzatie poslanca do... Národnej rady Slovenskej republiky do väzby podľa čl. 78 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky. (Ruch v sále a zaznievanie gongu.) Mandátový a imunitný výbor Národnej rady Slovenskej republiky prerokoval predmetnú žiadosť na svojej 24. schôdzi výboru dňa 27. apríla 2022.
V zmysle § 141 ods. 2 zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov poslancovi, ktorého sa žiadosť týka, umožní zúčastniť sa na rokovaní výboru a vyjadriť sa o žiadosti. Poslanec Národnej rady Slovenskej republiky doc. JUDr. Robert Fico, CSc., bol o zvolaní Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky písomne informovaný.
Na schôdzi Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky bol prítomný predseda Národnej rady Slovenskej republiky Boris Kollár.
V súlade s § 57 ods. 3 zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov sa rokovania výboru zúčastnili:
- na základe poverenia generálneho prokurátora Slovenskej republiky, ktorý pri pôsobnosti uvedenej v ustanovení § 13 ods. 4 zákona o prokuratúre konal v mene generálneho prokurátora Slovenskej republiky, JUDr. Ladislav Masár, poverený výkonom funkcie zástupcu špeciálneho prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky, JUDr. Matúš Harkabus, prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky,
- JUDr. Dávid Lindtner a JUDr. Svetozár Chabada, právni zástupcovia poslanca Národnej rady Slovenskej republiky doc. JUDr. Roberta Fica, CSc.,
- a poslanci, ktorí nie sú členmi Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky.
Poslanec Národnej rady Slovenskej republiky doc. JUDr. Robert Fico, CSc., sa rokovania výboru nezúčastnil.
JUDr. Ladislav Masár odôvodnil žiadosť Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky.
K žiadosti Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky sa vyjadril právny zástupca poslanca Národnej rady Slovenskej republiky JUDr. Dávid Lindtner.
JUDr. Matúš Harkabus a JUDr. Ladislav Masár odpovedali na otázky členov výboru, ktoré vyplynuli z rozpravy.
Mandátový a imunitný výbor Národnej rady Slovenskej republiky pri prerokovaní žiadosti o vydanie súhlasu na vzatie do väzby poslanca Národnej rady Slovenskej republiky dôsledne rešpektoval skutočnosť, že nie oprávnený rozhodovať o otázke viny poslanca z trestného činu.
Mandátový a imunitný výbor Národnej rady Slovenskej republiky na základe žiadosti Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky o vydanie súhlasu na vzatie do väzby poslanca Národnej rady Slovenskej republiky a na základe výsledkov rozpravy hlasoval o návrhu uznesenia výboru, ktorý predložila predsedníčka výboru Anna Andrejuvová. Výbor konštatoval, že v prípade žiadosti Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky z 22. apríla 2022, evidovanej pod číslom VII Gv 56/22/1000-15, o vydanie súhlasu na vzatie do väzby poslanca Národnej rady Slovenskej republiky doc. JUDr. Roberta Fica, CSc., bola žiadosť odôvodnená a podaná oprávnenou osobou, a teda spĺňa všetky náležitosti predpísané Ústavou Slovenskej republiky a príslušnými zákonmi a odporúča Národnej rade Slovenskej republiky, aby v súlade s čl. 78 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 2 ods. 3 písm. f) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov vydala súhlas na vzatie do väzby poslanca Národnej rady Slovenskej republiky doc. JUDr. Roberta Fica, CSc.
Mandátový a imunitný výbor Národnej rady Slovenskej republiky návrh uznesenia schválil. Súčasne poveril predsedníčku výboru vypracovať návrh správy Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky a v zmysle § 141 ods. 3 zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov predložiť schválenú správu o výsledku svojich zistení spolu s návrhom na uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky.
Správa Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku svojich zistení pri prerokovaní žiadosti Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky z 22. apríla 2022, evidovanej pod číslom VII Gv 56/22/1000-15, o vydanie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky na vzatie poslanca... na vzatie... pardon, na vzatie do väzby poslanca Národnej rady Slovenskej republiky bola schválená uznesením výboru č. 30 z 27. apríla 2022.
Uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky k správe Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku svojich zistení pri prerokovaní žiadosti Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky z 22. apríla 2022, evidovanej pod číslom VII Gv 56/22/1000-15, o vydanie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky na vzatie do väzby poslanca Národnej rady Slovenskej republiky.
Národná rada Slovenskej republiky po oboznámení sa zo žiadosťou Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky z 22. apríla 2022, evidovanej pod číslom VII Gv 56/22/1000-15, o vydanie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky na vzatie do väzby poslanca Národnej rady Slovenskej republiky doc. JUDr. Roberta Fica, CSc. a na základe predloženej správy Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky o výsledkoch svojich zistení k uvedenej žiadosti v súlade s čl. 78 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 3 písm. f) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky vydáva súhlas na vzatie do väzby poslanca Národnej rady Slovenskej republiky doc. JUDr. Roberta Fica, CSc., na základe žiadosti Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky z 22. apríla 2022, evidovanej pod číslom VII Gv 56/22/1000-15.
Ďakujem, skončila som.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 27.4.2022 12:19 - 12:19 hod.

Anna Andrejuvová
Ďakujem pekne. Mandátový a imunitný bude 12.30 h. Ďakujem.
Skryt prepis
 

26.4.2022 13:10 - 13:25 hod.

Anna Andrejuvová Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predseda. Vážené panie poslankyne, páni poslanci, na základe poverenia Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky zo dňa 26. apríla 2022 predkladám Národnej rade Slovenskej republiky informáciu Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky o neuplatňovaní a zániku mandátu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky a o nastúpení náhradníkov.
Vláda Slovenskej republiky vymenovala poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Ondreja Dostála dňom 4. apríla 2022 za štátneho tajomníka Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky. Mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Ondreja Dostála sa uvedeným dňom vymenovania neuplatňuje.
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 1041 z 19. apríla 2022 zobral na vedomie vyhlásenie náhradníkov za stranu Sloboda a Solidarita, a o ich vzdaní sa práva nastúpiť na neuplatňovaný mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky v poradí podľa výsledkov volieb do Národnej rady Slovenskej republiky, uvedených v zápisnici štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán o výsledku volieb do Národnej rady Slovenskej republiky 29. februára 2020.
1. Ivana Husára, že sa vzdáva práva nastúpiť na neuplatňovaný mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky ako náhradník za stranu Sloboda a Solidarita, pretože vykonáva funkciu štátneho tajomníka na Ministerstve spravodlivosti Slovenskej republiky.
2. Jána Rudolfa, že sa vzdáva práva nastúpiť na neuplatňovaný mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky ako náhradník za stranu Sloboda a Solidarita, pretože vykonáva funkciu predsedu Štátnych hmotných rezerv.
3. Moniky Kurian, rodenej Filipovej, že sa vzdáva práva nastúpiť na neuplatňovaný mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky ako náhradníčka za stranu Sloboda a Solidarita, pretože prijala pracovnú ponuku v medzinárodnej organizácii v zahraničí.
Predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky bolo dňa 19. apríla 2022 doručené oznámenie o právoplatnosti rozsudku Najvyššieho súdu Slovenskej republiky za úmyselný trestný čin, spisová značka 4TO/1/2021 z 5. apríla 2022, ktorý nadobudol právoplatnosť a vykonateľnosť dňom jeho vyhlásenia v trestnej veci poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Mariana Kotlebu.
Podľa čl. 81 písm. f) Ústavy Slovenskej republiky mandát poslanca zaniká dňom nadobudnutia právoplatnosti rozsudku, ktorým bol poslanec odsúdený za úmyselný trestný čin.
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 1042 a 1045 z 19. apríla 2022 vyhlásil podľa príslušných ustanovení zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a príslušných ustanovení zákona Národnej rady Slovenskej republiky 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov dňom 19. apríla 2022 nastúpenie náhradníkov podľa poradia uvedeného v zápisnici štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán o výsledku volieb do Národnej rady Slovenskej republiky 29. februára 2020 nasledovne:
Na neuplatňovaný mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Ondreja Dostála za stranu Sloboda a Solidarita nastupuje dňom 19. apríla 2022 náhradník Jozef Kanuščák.
Na uprázdnený mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky za stranu Kotlebovci - Ľudová strana Naše Slovensko nastupuje dňom 19. apríla 2022 náhradníčka Slavěna Vorobelová.
Mandátový a imunitný výbor Národnej rady Slovenskej republiky sa oboznámil s rozhodnutiami predsedu Národnej rady Slovenskej republiky, preskúmal dodržanie podmienok nastúpenia náhradníkov podľa § 71 ods. 1 až 4 zákona o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Súčasťou predloženej informácie je aj návrh uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky, ktorý prečítam.
Uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky z 26. apríla 2022 k informácii Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky o neuplatňovaní a zániku poslancov Národnej rady Slovenskej republiky a o nastúpení náhradníkov. Národná rada Slovenskej republiky berie na vedomie:
1. že vláda Slovenskej republiky vymenovala poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Ondreja Dostála dňom 4. apríla 2022 za štátneho tajomníka Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky. Mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Ondreja Dostála sa podľa čl. 5 ods. 8 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 TZ. z. uvedeným dňom vymenovania neuplatňuje,
2. že dňa 19. apríla 2022 bolo predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky doručené oznámenie o právoplatnosti rozsudku Najvyššieho súdu Slovenskej republiky za úmyselný trestný čin, spisová značka 4TO/1/2021 z 5. apríla 2022, ktorý nadobudol právoplatnosť a vykonateľnosť dňom jeho vyhlásenia v trestnej veci poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Mariana Kotlebu. Podľa § 81 písm. f) Ústavy Slovenskej republiky mandát poslanca zaniká dňom nadobudnutia právoplatnosti rozsudku, ktorým bol poslanec odsúdený za úmyselný trestná čin, a teda mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Mariana Kotlebu zaniká dňom 5. apríla 2022,
3. že podľa § 71 ods. 1 až 4 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa § 10 ods. 1, 2 písm. b) a 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 1042 z 19. apríla 2022 vyhlásil nastúpenie náhradníka podľa poradia uvedeného v zápisnici Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán o výsledku volieb Národnej rady Slovenskej republiky dňa 29. februára 2020. Za stranu Sloboda a Solidarita na neuplatňovaný mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Ondreja Dostála nastupuje dňom 19. apríla 2022 náhradník Jozef Kanuščák, narodený 18. februára 1974, bytom Lipany,
4. že podľa § 71 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa § 10 ods. 1, 2 a 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 1045 z 19. apríla 2022 vyhlásil nastúpenie náhradníka podľa poradia uvedeného v zápisnici Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán, a o výsledku volieb do Národnej rady Slovenskej republiky 29. februára 2020 za stranu Kotlebovci - Ľudová strana Naše Slovensko na uprázdnený mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky, nastupuje dňom 19. apríla 2022 náhradníčka Slavěna Vorobelová, narodená 18. novembra 1981, bytom Humenné,
5. informáciu Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky o neuplatňovaní a zániku mandátu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky a o nastúpení náhradníkov.
Ďakujem. Pán predseda, skončila som.
Skryt prepis
 

26.4.2022 13:10 - 13:25 hod.

Anna Andrejuvová Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Na základe dohody troch koaličných poslaneckých klubov - OĽANO, SaS a SME RODINA - navrhujem vypustiť z návrhu programu parlamenté tlače 781, zahraniční Slováci, 927, novela zákona o obecnom zriadení, a zaradiť ich do programu najbližšej riadnej schôdze Národnej rady Slovenskej republiky so začiatkom 14. júna. Tiež navrhujem zaradiť hlasovanie o tlačiach 868 a 874 na neskôr v priebehu schôdze. Termín hlasovania bude oznámený. Zároveň navrhujem presunúť za bod 76 programu schôdze Národnej rady Slovenskej republiky nasledovné parlamentné tlače: 897, 840, 857 a 931.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 24.3.2022 11:39 - 11:42 hod.

Anna Andrejuvová Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci.
Na základe poverenia Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky predkladám návrh Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na udelenie pokuty poslancovi Národnej rady Slovenskej republiky podľa tlače 942. Teraz predložím predkladajúcu správu a potom prečítam návrh uznesenia.
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky Boris Kollár podal v súlade s § 32 ods. 5 zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov návrh na začatie disciplinárneho konania podľa § 135 písm. e) proti poslancovi Národnej rady Slovenskej republiky Miroslavovi Sujovi za narušenie poriadku na 28. schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky dňa 27. mája 2021.
Poslanec Miroslav Suja počas vystúpenia podpredsedu vlády a ministra financií Slovenskej republiky Igora Matoviča k tlači 532 (to bola novela zákona o štátnom rozpočte) viackrát verbálne narušil jeho vystúpenie i napriek upozorneniam predsedajúceho podpredsedu Národnej rady Slovenskej republiky Gábora Grendela, aby v zmysle rokovacieho poriadku svojimi prejavmi neprerušoval vystúpenie podpredsedu vlády a ministra financií Slovenskej republiky. Počas svojho vystúpenia poslanec Miroslav Suja chytil do ruky pohár vody a oblial podpredsedu vlády a ministra financií Igora Matoviča.
Mandátový a imunitný výbor Národnej rady Slovenskej republiky na základe doručeného návrhu začal podľa § 136 zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov disciplinárne konanie proti poslancovi Národnej rady Slovenskej republiky Miroslavovi Sujovi za narušenie poriadku na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky.
Na rokovaní 21. schôdze Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky dňa 2. decembra 2021 sa zúčastnil pán poslanec Miroslav Suja a bol k tomu vytvorený priestor na osobné vyjadrenie sa k disciplinárnemu konaniu. Mandátový a imunitný vybor Národnej rady Slovenskej republiky na základe všetkých materiálov, ktoré mal ako podklad na rozhodovanie, a po osobnom vyjadrení poslanca Miroslava Suju k danej veci prijal uznesenie, v ktorom odporučil Národnej rade Slovenskej republiky podľa § 139 ods. 5 zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov udeliť poslancovi Národnej rady Slovenskej republiky Miroslavovi Sujovi pokutu vo výške tisíc eur. Je k tomu priložené uznesenie, ktoré teraz prečítam.
Návrh uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky z 24. marca 2022 k návrhu Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na udelenie pokuty poslancovi Národnej rady Slovenskej republiky (tlač 942).
Národná rada Slovenskej republiky podľa § 139 ods. 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a na základe odporúčania Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky udeľuje poslancovi Národnej rady Slovenskej republiky Miroslavovi Sujovi pokutu vo výške tisíc eur.
Ďakujem, pán predsedajúci, skončila som. Prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 23.3.2022 10:27 - 10:28 hod.

Anna Andrejuvová Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Ja by som možno krátko iba reagovala na dve poznámky.
Prvá z nich je, keď ste, pán poslanec Žiak, hovorili o monopole cirkvi, aby bolo jasné, ľudia sa rozhodli prihlásiť ku katolíckej cirkvi, preto je najväčšia. A cirkev ako inštitúcia sa nerozhodla, že bude monopolom, ale ľudia sa rozhodli, že bude najväčšia. To je veľký rozdiel. Myslím si, že to chápete pri rozhodovaní sa slobodne.
A druhá vec je, že na jednej strane vyčítate, že tu nejde o peniaze pri svojom príklade, ktorý ste uviedli, a na druhej strane vyčítate peniaze katolíckej cirkvi. Môžem vás uistiť, že to, čo robí katolícka cirkev na Slovensku a mnohé iné cirkvi, je oveľa viac ako to, čo dostane od štátu. Venuje sa charitatívnym a starým ľuďom, deťom, školám, rôznym projektom a v rámci aj kultúrnych pamiatok. Proste cirkev v štáte je v tomto prípade nenahraditeľná, čo bolo teraz vidno aj pri utečeneckej kríze na hranici.
A možnože už iba k návrhu pána Valášeka, myslím si, že je nesprávny a úplne nepochopil, o čom sú cirkvi na Slovensku a v čom je ich základ.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 16.3.2022 19:13 - 19:15 hod.

Anna Andrejuvová Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Je iba nejaké štyri poznámky. Len aby som upresnila, táto malá novela rokovacieho poriadku zahŕňa také dva body. Prvý z nich je, aby sa aplikovali, aplikoval § 32 rokovacieho poriadku aj na zasadanie výborov. Čiže to nie je niečo, čo by bolo niečo nové v tomto pléne. Je to len analógia, aby to platilo aj na výboroch. Čo si myslím, že je úplne normálne, nie je to nič divné.
A druhá časť sa týka určenia pokút podľa § 139 ods. 1 a 4 ide o 1 000 eur a 500 eur. V súčasnosti môže mandátový a imunitný výbor uložiť pokutu do výšky 1 000 eur a do výšky 500 eur. A my to stanovujeme v týchto dvoch odsekoch na pevné sumy. A verím, že v budúcnosti sa príjme aj etický kódex poslanca, aspoň nejaký základný. Ja nemám problém so slovnou kreativitou poslancov, ale aj na mandátovom a imunitnom výbore sa častejšie stretávame, a teda zasadáme oveľa viac ako akokoľvek inokedy v minulých volebných obdobiach a vidím, že sa to nejakým spôsobom ako keby to stúpa. Čiže tá, žiaľ, nazvem to tak, že faktické tvrdenie niektorých kolegov by mali byť, by sa mali nad nimi zamyslieť, pretože mnohokrát označujú iných kolegov veľmi hanlivými alebo vecami, ktoré nie sú fakticky pravdivé a nedokážu sa za to ani ospravedlniť.
Aj na tejto schôdzi budeme rokovať o pokute pre pána poslanca, nášho kolegu, na konci schôdze. Takisto parlament môže rozhodnúť, či túto pokutu potvrdí, ktorú navrhoval mandátový a imunitný výbor, alebo nie.
A už iba na záver, teraz nemyslím na prejavy kohokoľvek, kto tu dneska vystúpil k tejto téme, ale ja určite nie som za žiadne zrušenie výrokovej imunity. Som za pomerne širokú slobodu slova a s tým súvisí, že aj hlúpy prejav má byť chránený.
Ďakujem.
Skryt prepis