Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

5.5.2021 o 11:41 hod.

Mgr.

Gábor Grendel

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie v rozprave 13.5.2021 11:40 - 11:52 hod.

Gábor Grendel Zobrazit prepis
Poprosím vás o chvíľu strpenia. (Predsedajúci telefonuje služobným telefónom.) Tak pán poslanec Susko, ďakujem pekne za správne upozornenie. (Potlesk.)
Takže pristúpime, pristúpime k hlasovaniu o návrhu zákona ako o celku v znení pozmeňujúceho návrhu, ktorý predniesol pán predseda výboru pre obranu a bezpečnosť.

Krúpa, Juraj, poslanec NR SR
Tak, pán predsedajúci, dajte hlasovať teda o návrhu zákona ako o celku.

Grendel, Gábor, podpredseda NR SR
Prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 133 poslancov, za 132, proti nikto, nezdržal sa nikto, 1 poslanec nehlasoval.

Konštatujem, že sme schválili návrh novely zákona o sociálnom zabezpečí policajtov a vojakov.

Pokračovať budeme hlasovaní v druhom čítaní o návrhu skupiny poslancov na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa Trestný zákon, tlač 445, bod 24 schváleného programu. Spravodajkyňou je členka ústavnoprávneho výboru poslankyňa Petra Hajšelová.
Prosím ju, aby hlasovanie uvádzala.

(Hlasovanie o návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov, tlač 445.)

Hajšelová, Petra, poslankyňa NR SR
Vážený pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia, v rozprave k uvedenému návrhu zákona vystúpili dvaja poslanci. Poslanec Krúpa podal pozmeňujúci návrh, keďže pozmeňujúci návrh bol v rozprave včera, dajte, prosím, hlasovať o skrátení lehoty v zmysle § 83 ods. 4 rokovacieho poriadku.

Grendel, Gábor, podpredseda NR SR
Prezentujme sa a hlasujme o skrátení lehoty.
(Hlasovanie.) Prítomných 133, za 65, proti 3, zdržalo sa 63, nehlasovali 2.
Konštatujem, že sme lehoty neschválili.

Hajšelová, Petra, poslankyňa NR SR
Budeme najprv hlasovať...

Grendel, Gábor, podpredseda NR SR
Asi nebudeme.

Hajšelová, Petra, poslankyňa NR SR
Asi nebudeme. Dobre. Takže ani k pozmeňujúcemu. Keďže sme hlasovali, nehlasovali...

Grendel, Gábor, podpredseda NR SR
Nebudeme hlasovať, pani poslankyňa, keďže sme lehoty neskrátili. Budeme musieť odložiť hlasovanie o tomto bode až po splnení lehôt.
Teraz prosím povereného člena výboru pre sociálne veci pána poslanca Jána Heráka, aby uviedol hlasovanie o bode 31 schváleného programu, ktorým je prvé čítanie o návrhu skupiny poslancov na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 544/2010 o dotáciach v pôsobnosti ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny tlač 504, 506, pardon. Nech sa páči, pán poslanec, máte slovo.

(Hlasovanie o návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, tlač 506.)

Herák, Ján, poslanec NR SR
Ďakujem pekne. Prosím, pán predsedajúci, dajte hlasovať o tom, že Národná rada sa uzniesla v súlade s § 73 ods. 3 písm. c) zákona o rokovacom poriadku prerokovať predložený návrh zákona v druhom čítaní.

Grendel, Gábor, podpredseda NR SR
Prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 133 poslancov, za 128, proti nikto, zdržali sa 5, nehlasoval, teda hlasovali všetci prítomní.

Konštatujem, že sa Národná rada uzniesla, že tento návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.

Nech sa páči, pán poslanec, dajte, prosím, hlasovať o pridelení návrhu výborom a určení gestorského výboru, ako aj o lehotách na prerokovanie.

Herák, Ján, poslanec NR SR
Pán predsedajúci, prosím, dajte hlasovať o tom, že Národná rada v súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady prideľuje predložený návrh zákona na prerokovanie Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci.
Ďalej aby za gestorský výbor určila hlasovaním Výbor Národnej rady pre sociálne veci, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 11. júna 2021 a v gestorskom výbore do 14. júna 2021.

Grendel, Gábor, podpredseda NR SR
Prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 133 poslancov, za 132, proti nikto, zdržal sa 1, hlasovali všetci prítomní.
Konštatujem, že sme tento návrh schválili.
Pristúpime k hlasovaniu o návrhu vlády na skrátené legislatívne konanie o návrhu skupiny poslancov na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 179/2011 o hospodárskej mobilizácii, tlač 538.
Dávam slovo členovi výboru pre hospodárske záležitosti pánovi poslancovi Radovanovi Kazdovi, aby hlasovanie uviedol.

(Hlasovanie o návrhu vlády na skrátené legislatívne konanie o návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene a doplnení zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov, tlač 538.)

Kazda, Radovan, poslanec NR SR
Ďakujem. Kartu mám. Chcel som si tam zabudnúť, aby pán Suja mohol druhýkrát v tomto volebnom období urobiť niečo užitočné. (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Grendel, Gábor, podpredseda NR SR
Pán poslanec, poprosím vás, uveďte hlasovanie.

Kazda, Radovan, poslanec NR SR
Prekladali sme tento zákon na hlasovanie dnes, tak sa mi stala táto chyba. Tak sa ospravedlňujem.
Pán predsedajúci, dajte, prosím, hlasovať o tom, že Národná rada Slovenskej republiky prerokuje návrh vlády v skrátenom legislatívnom konaní.

Grendel, Gábor, podpredseda NR SR
Prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 133 poslancov, za 84, proti 8, zdržalo sa 41 poslancov, hlasovali všetci prítomní.

Konštatujem, že Národná rada na návrh vlády rozhodla, že tento návrh zákona prerokuje v skrátenom legislatívnom konaní.

Nasleduje hlasovanie o návrhu vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 62/2020 o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícií, tlač 534.
Dávam slovo členovi ústavnoprávneho výboru pánovi poslancovi Milošovi Svrčekovi, aby hlasovanie uviedol.

(Hlasovanie o návrhu vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 62/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v znení neskorších predpisov, tlač 534.)

Svrček, Miloš, poslanec NR SR
Ďakujem za slovo. Pán predsedajúci, dajte, prosím, hlasovať o tom, že Národná rada schvaľuje návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o uvedenom vládnom návrhu zákona.

Grendel, Gábor, podpredseda NR SR
Prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 132 poslancov, za 93, proti 6, zdržalo sa 31 poslancov, nehlasovali 2.

Konštatujem, že Národná rada na návrh vlády rozhodla, že aj tento vládny návrh zákona prerokuje v skrátenom legislatívnom konaní.

Posledný návrh zákona na toto hlasovanie je hlasovanie v prvom čítaní o návrhu skupiny poslancov na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 627/2005 o príspevkoch na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa, tlač 509, bod 34 schváleného programu.
Prosím spravodajkyňu z výboru pre sociálne veci pani poslankyňu Katarínu Hatrákovú, aby hlasovanie uviedla.

(Hlasovanie o návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 627/2005 Z. z. o príspevkoch na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa v znení neskorších predpisov, tlač 509)

Hatráková, Katarína, poslankyňa NR SR
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Pán predsedajúci, prosím, dajte hlasovať o tom, že Národná rada sa uzniesla v súlade s § 73 ods. 3 písm. c) zákona o rokovacom poriadku prerokovať predložený návrh zákona v druhom čítaní.

Grendel, Gábor, podpredseda NR SR
Prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 131 poslancov, za 127, proti nikto, zdržali sa 2, nehlasovali 2.

Konštatujem, že sa Národná rada uzniesla, že tento návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.

Preto pristúpime k hlasovaniu o pridelení návrhu výborom a určení gestorského výboru, ako aj lehoty na jeho prerokovanie.

Hatráková, Katarína, poslankyňa NR SR
Ďakujem. Pán predsedajúci, dajte, prosím, hlasovať o tom, že Národná rada v súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady prideľuje predložený návrh zákona na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci.
Ďalej aby za gestorský výbor určila hlasovaním Výbor Národnej rady pre sociálne veci a aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 11. júna 2021 a v gestorskom výbore do 14. júna 2021.
Ďakujem.

Grendel, Gábor, podpredseda NR SR
Prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 130 poslancov, za 129, proti nikto, zdržal sa 1, hlasovali všetci prítomní.
Konštatujem, že sme aj tento návrh schválili.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13.5.2021 10:06 - 10:06 hod.

Gábor Grendel
V rozprave teraz vystúpi pán poslanec Boris Susko.
Skryt prepis
 

Vstup predsedajúceho 11.5.2021 17:43 - 17:45 hod.

Gábor Grendel
Otváram všeobecnú rozpravu, do ktorej som dostal jednu písomnú prihlášku, od pána Milana Mazureka, ale ako prvý sa hlási do rozpravy pán navrhovateľ.
Takže nech sa páči, pán poslanec Suja.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 11.5.2021 9:53 - 9:55 hod.

Gábor Grendel
V rozprave teraz vystúpi pán poslanec Suja ako prvý písomne prihlásený.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 10.5.2021 22:02 - 22:03 hod.

Gábor Grendel Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ide o vystúpenie v zmysle § 35 ods. 5. Kolegyne, kolegovia, vážení predkladatelia, chcem vám povedať, že ak vám išlo o zvýšenie politického výtlaku pani Kolíkovej, ak ste jej chceli pomôcť v ďalšej politickej kariére, tak táto schôdza bola úspešná. Ak vám išlo o opak, tak ste to zbabrali. Poslanecký klub OĽANO nepodporí návrh na odvolanie ministerky. A pána Čepčeka nám odpustite, on sa dlhodobo správa ako člen klubu len na papieri. Ale nie... (Potlesk.)
Ale zároveň chcem povedať, že nie je fér žiadať 76 hlasov proti tomuto návrhu. Aj v minulých volebných obdobiach bolo úplne bežné, že na naše vtedy opozičné návrhy nehlasovalo proti 76 vtedajších koaličných poslancov. Vedia o tom svoje bývalý minister Richter, bývalý minister Érsek, bývalá ministerka Laššáková a tak ďalej.
Chcem ešte za klub povedať, že reformy pani ministerky spravodlivosti majú našu podporu... (Ruch v sále. Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Kollár, Boris, predseda NR SR
Prosím poslancov, aby sa ukľudnili, kým hovorí podpredseda parlamentu.

Grendel, Gábor, podpredseda NR SR
§ 35 odsek 5.
Takže ešte raz. Reformy pani ministerky spravodlivosti majú podporu poslaneckého klubu OĽANO. Všetko, čo vychádza z programového vyhlásenia vlády má podporu poslaneckého klubu OĽANO. Toto nie je hlasovanie o vyslovení dôvery. Dôveru sme už vyslovili pred pár dňami pri schválení programového vyhlásenia vlády a vyslovení dôvery vláde Eduarda Hegera. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10.5.2021 19:38 - 19:38 hod.

Gábor Grendel
Pani poslankyňa Vaľová s faktickou poznámkou.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10.5.2021 17:59 - 18:01 hod.

Gábor Grendel Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pán poslanec, úplne zbytočne ste si v rámci svojho vystúpenia kopli aj do poslancov vládnej koalície v súvislosti s novou súdnou mapou, keď ste tvrdili, že tá dostupnosť regionálnej dopravy na nové sídla súdov vládnej... poslancov vládnej koalície vôbec nezaujíma. Zjavne o tom nič neviete. Ešte to tu v parlamente ani nie je. No, poviem to veľmi jednoducho a bez zbytočných emócií. Pán poslanec, mýlite sa. Poslancov vládnej koalície to zaujíma a aj to riešia. A pani ministerka dobre vie, že to poslanci vládnej koalície riešia.
A druhá vec, v ktorej sa mýlite, dúfam, že sa mýlite a že tam nejde o nejaký úmysel, keď tvrdíte, že teda pani ministerka útočí na súkromie nejakej moderátorky a že keby ste to robili vy, tak my by sme z toho robili nejaký cirkus. No, slúži vám ku cti, že možno vy osobne ste na súkromie žiadnej moderátorky alebo moderátora nikdy neútočili. Ale vaši kolegovia to robili. Nebudem tu teraz menovať nielen moderátorov alebo moderátorky, ale dokonca dramaturgička prekážala niektorým vašim kolegom, že bola manželkou jedného bývalého politika. Čím netvrdím, že vyťahovanie týchto rodinných väzieb je v poriadku, či z vašej strany, alebo zo strany ministerky spravodlivosti. Ale ak tvrdíte, že vy ako spolok stranícky také niečo nerobíte, tak je to prinajlepšom omyl.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 5.5.2021 17:08 - 17:11 hod.

Gábor Grendel
Ďakujem pekne. Panie poslankyne, páni poslanci, vystúpením člena vlády sa podľa § 35 ods. 6 zákona o rokovacom poriadku otvára rozprava znova. Pýtam sa, či niekto z poslancov má záujem vystúpiť v rozprave.
Pani poslankyňa Pivková, končím možnosť prihlásiť sa do rozpravy.
Nech sa páči, pani poslankyňa, máte slovo.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 5.5.2021 15:37 - 15:39 hod.

Gábor Grendel Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pán poslanec, vo svojom prejave ste úspešne pomiešali hrušky s jablkami, takže rád by som trošku napravil niektoré veci, ktoré ste spomínali.
Napríklad ste spomenuli pána Babiša. Pán Babiš bol na zozname spolupracovníkov ŠtB. Tento zákon, o ktorom diskutujeme, sa týka zamestnancov, príslušníkov ŠtB, nie spolupracovníkov. Tí mali svoje civilné zamestnania, pracovali na rôznych miestach. Oni za svoju činnosť nedostali výsluhové dôchodky. Takže toľko k dôchodkom príslušníkov a spolupracovníkov.
A druhú vec, ktorú by som chcel spomenúť, často to zaznieva v tejto sále. Už by bolo fajn to zastaviť, lebo pripomína mi to ten princíp, že stokrát opakovaná lož sa stane pravdou. Opakovane tu pripisujete 11-tisíc obetí premiérovi, bývalému premiérovi Matovičovi. Lebo plošné testovanie. Tak, prosím vás, pri tomto princípe mi chcete povedať, že za 592-tisíc obetí v Spojených štátoch môže administratíva Donalda Trumpa a Joa Bidena? Alebo pri 105-tisíc obetí vo Francúzsku administratíva pána Macrona? Za 111-tisíc administratíva pána Putina? Za 127-tisíc vo Veľkej Británii pán Johnson? Za 84-tisíc v Nemecku pani kancelárka Merkelová? A tak ďalej a tak ďalej, mohli by sme pokračovať pánom premiérom Orbánom, kancelárom Kurzom, pánom premiérom Babišom a tak... (Prerušenie vystúpenia časomerom. Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 5.5.2021 11:41 - 11:42 hod.

Gábor Grendel
Pán poslanec Jozef Habánik s faktickou poznámkou.
Skryt prepis