Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

17.2.2022 o 15:29 hod.

Mgr.

Gábor Grendel

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

16.3.2022 16:10 - 16:12 hod.

Gábor Grendel Zobrazit prepis
V § 6 ods. 1 písm. e) znie:
"e) vydať po skončení kurzu osvedčenie o absolvovaní kurzu len tomu, kto absolvoval výučbu a výcvik podľa tohto zákona, vykonávacieho predpisu a učebných osnov. Osvedčenie o absolvovaní kurzu vydané v rozpore s týmto ustanovením je neplatné,"."
2. V čl. I v bode 7 § 20 ods. 3 v poslednej vete sa slovo "primerane" nahrádza slovom "rovnako".
3. V čl. I v bode 7 v poslednej vete v § 20 ods. 6 sa slová "a ktorá je zároveň aj držiteľom" nahrádzajú slovami "a ktorá nie je aj držiteľom".
4. V čl. I sa za bod 7 vkladá nový bod 8, ktorý znie: "8. Za § 22e sa vkladá nový § 22f, ktorý vrátane nadpisu znie:
"§ 22f
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. mája 2022.
Konanie začaté podľa tohto zákona v znení účinnom do 30. apríla 2022, ktoré sa právoplatne neskončilo do 30. apríla 2022, sa dokončí podľa tohto zákona v znení účinnom do 30. apríla 2022."."
To je všetko, ďakujem pekne za pozornosť.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 16.3.2022 16:07 - 16:12 hod.

Gábor Grendel Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán podpredseda.
Dámy a páni, teda kľúčovým cieľom tejto novely zákona je vytvorenie priestoru pre ministerstvo vnútra a ministerstvo obrany, aby zriadili vo svojich rezortoch rezortné autoškoly predovšetkým z dôvodu, že po vypuknutí pandémie covid-19 dochádza k obrovským sklzom v autoškolách a či príslušníci hasičského zboru, Policajného zboru, ale aj ozbrojených síl majú problém včas sa dostať k vodičským preukazom skupiny C a D a k jednotlivým podskupinám. Takéto rezortné autoškoly už v minulosti fungovali, takže aj technické vybavenie, aj personálne vybavenie majú tieto rezorty k dispozícii, a preto neprináša tento návrh novely žiadne dodatočné náklady na zriadenie týchto autoškôl.
Po prvom čítaní sme boli oslovení ako navrhovatelia ministerstvom dopravy s jedným podnetom a tento podnet sme zapracovali do pozmeňujúceho návrhu, ktorý sa skladá zo 4 bodov. Toto doplnenie je hneď prvý bod a týka sa len naozaj slovného upresnenia jedného paragrafu, resp. jedného odseku v rámci § 6 a týka sa toho, že ak niekto niekto blicuje, poviem to takto ľudovo, vzdelanie v autoškole, a teda že nezúčastňuje sa na výučbe, tak, a príde sa na to, tak vodičský preukaz, ktorý bol vydaný takémuto človeku, sa považuje za neplatný. Ostatné body v rámci tohto pozmeňujúceho návrhu sú čisto legislatívno-technického a takisto precizujúceho charakteru na základe pripomienok odboru legislatívy Kancelárie Národnej rady, takže so všetkými sme súhlasili, ale tieto mali charakter, že nestačilo ich prijať alebo sa s nimi stotožniť na rokovaní výboru, ale vyžadovalo si to takýto pozmeňujúci a doplňujúci návrh, takže teraz s ním prichádzame. Ak teda dovolíte, idem predniesť:
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Gábora Grendela k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Gábora Grendela a Anny Andrejuvovej, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 93/2005 Z. z. o autoškolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, tlač 873.
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Gábora Grendela a Anny Andrejuvovej , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 93/2005 Z. z. o autoškolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa mení a dopĺňa takto:
1. V čl. 1 sa vkladá nový bod 1, ktorý znie:
"1. V § 6 ods. 1 písm. e) znie:
"e) vydať po skončení kurzu osvedčenie o absolvovaní kurzu len...
=====
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 16.3.2022 16:03 - 16:03 hod.

Gábor Grendel
Ďakujem pekne za slovo, pán podpredseda.
Po vecnej stránke som tento návrh predstavil už v prvom čítaní, takže len doplním, že teraz v druhom čítaní predložím pozmeňujúci návrh, ktorý reflektuje na pripomienky odboru legislatívy Národnej rady. A takisto ešte jedna drobná zmena tam bude z podnetu ministerstva dopravy. Návrh prešiel legislatívnou radou vlády bez pripomienok, takže viac potom poviem v rozprave, do ktorej sa hlásim ako prvý.
Skryt prepis
 

25.2.2022 20:57 - 20:59 hod.

Gábor Grendel
Pán poslanec Beluský.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 25.2.2022 14:40 - 14:41 hod.

Gábor Grendel
Pán poslanec Marian Kotleba.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 23.2.2022 16:49 - 16:49 hod.

Gábor Grendel
Pán poslanec Nemky. Nie je v sále. S ďalšou faktickou poznámkou pán poslanec Jarjabek.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 22.2.2022 16:10 - 16:11 hod.

Gábor Grendel
Pán poslanec Eduard Kočiš.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18.2.2022 13:25 - 13:26 hod.

Gábor Grendel
Pán poslanec Pčolinský.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17.2.2022 15:29 - 15:30 hod.

Gábor Grendel
Pán poslanec Tomáš Lehotský.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 17.2.2022 15:21 - 15:27 hod.

Gábor Grendel
Jedna faktická pozná... dve faktické poznámky na vaše vystúpenie.
Takže ako prvý pán poslanec Ondrej Dostál.
Skryt prepis