Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

19.5.2020 o 16:26 hod.

MVDr.

Jaroslav Karahuta

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 19.5.2020 16:26 - 16:26 hod.

Jaroslav Karahuta
Áno, takže čo sa týka, čo sa týka kontroly, tak súhlasím s tým, čo povedal pán Kuffa, my sme tu aj dnes predbežne sa o tom bavili, že pri najbližšom výbore, ak to bude legislatívne možné, tak požiadame Najvyšší kontrolný úrad, aby zmenil kontrolu od roku 2011.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 19.5.2020 16:21 - 16:23 hod.

Jaroslav Karahuta
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 19.5.2020 16:20 - 16:21 hod.

Jaroslav Karahuta Zobrazit prepis
Ja by som mal poďakovať všetkým za podporné stanoviská. A čo sa týka vplyvu Slovenského pozemkového fondu alebo celkove starostlivosti štátu o pôdu, absolútne súhlasím s tým, čo bolo povedané. My musíme urobiť všetko preto, aby sa zmenila legislatíva tak, aby sme dosiahli rovnomerného zastúpenia všetkých zložiek a skupín poľnohospodárov. To znamená, my musíme mať malých, musíme mať stredných, ale, samozrejme, potrebujeme aj veľkých. Nemôžeme povedať, že všetci veľkí sú zlí a všetci malí sú dobrí. Nemôžme ich deliť na veľkých a malých, ale musíme poľnohospodárov deliť na tých, ktorí majú skutočný záujem na pôde pracovať, produkovať potraviny, zabezpečiť udržateľnosť pôdnej úrodnosti, a druhú skupinu poľnohospodárov, ktorým nejde o nič iné, len ako brať a ako poberať dotácie.
Takže ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 19.5.2020 16:01 - 16:12 hod.

Jaroslav Karahuta Zobrazit prepis
Vážené panie poslankyne, páni poslanci, výročná, výročná správa, ktorú predkladala generálna riaditeľka Slovenského pozemkového fondu pani Bartošová je skôr štatistickou príručkou ako dôležitou správou, ktorá by mala vystihovať najdôležitejšie momenty Slovenského pozemkového fondu za rok 2019, ale hlavne správa neudala žiadnu stratégiu ani žiadnu víziu do budúcnosti Slovenského pozemkového fondu po roku 2020. A presne v takomto duchu ju výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie aj vzal na vedomie. Je však objektívne a potrebné zdôrazniť, že pani Bartošová, ako už bolo povedané, je generálnou riaditeľkou iba mesiac a nie je autorom tohto materiálu.
Na úvod si povedzme to, čo už síce bolo povedané, ale treba ho zopakovať, kto alebo čo je Slovenský pozemkový fond. Je to právnická osoba, je to neštátna a nezisková organizácia, ktorá koná, resp. mala by konať vo verejnom záujme. Slovenský pozemkový fond bol zriadený v zmysle zákona 330/1991 Z. z. a spravuje poľnohospodárske nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu a súčasne nakladá s pozemkami, ktorých vlastník nie je známy. Celkove Slovenský pozemkový fond spravuje viac ako 685-tisíc hektárov pôdy, a pritom z toho 401-tisíc hektárov pôdy prenajíma ako poľnohospodársku pôdu. Slovenský pozemkový fond je tak najväčší správca a vlastník pôdy na území Slovenskej republiky.
Pre nás ako pre poľnohospodárov je dôležité to, že Slovenský pozemkový fond spravuje viac ako jednu štvrtinu poľnohospodársky využiteľnej pôdy. Na Slovensku máme veľa zákonov, ale máme tu jeden zákon a ten má a ten je najvyššie postaveným právnym predpisom na území Slovenska a tým je Ústava Slovenskej republiky.
Podľa čl. 44 Ústavy Slovenskej republiky bod 5 je poľnohospodárska a lesná pôda definovaná ako neobnoviteľný prírodný zdroj, ktorý požíva osobitnú ochranu zo strany štátu a spoločnosti. V tom istom článku podľa bodu 3 nikto nesmie ohrozovať ani poškodzovať životné prostredie a prírodné zdroje a ďalej podľa článku 4, podľa bodu 4 štát dbá o šetrné využívanie prírodných zdrojov a ochranu poľnohospodárskej a lesnej pôdy. Preto podľa uvedeného nehospodárne nakladanie s poľnohospodárskou a lesnou pôdou sa musí považovať ako za porušenie Ústavy Slovenskej republiky.
Vážené pani poslankyne, páni poslanci, ste presvedčení, že doterajšia činnosť Slovenského pozemkového fondu za obdobie posledných štyroch rokov bolo obdobie, kedy bola dodržiavaná ústava, ústavná ochrana pôdy ako neobnoviteľného prírodného zdroja a že, a že pôda ako prírodný zdroj podľa čl. 20 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky bola využívaná na dosiahnutie potravinovej bezpečnosti štátu? Podľa mňa určite nie. O tom, ako sa nakladalo s našou pôdou a či sa choval štát ako zodpovedný vlastník, resp. správca stoviek tisíc hektárov pôdy, svedčia nevybavené žiadosti, sťažnosti, neriešené prosby, dokonca až štrajky poľnohospodárov. Tých, ktorí mali skutočne záujem na pôde pracovať, túto pôdu zveľaďovať a zachovať jej kvalitu a pôdnu úrodnosť.
Skutočnosť je však taká, že pôda, o ktorú sa mal štát starať s povahou dobrého hospodára a ktorá dokonca je chránená Ústavou Slovenskej republiky, končila väčšinou v rukách poľnohospodárskych podnikateľov, ktorí tento vzácny a neobnoviteľný prírodný zdroj doslova zneužívali iba s jedným cieľom, a to je na dosiahnutie zisku pre úzku skupinu ľudí. Preto sa aj pôde venovala osobitná pozornosť aj v programovom vyhlásení vlády, a preto primárnym záujmom tejto vládnej koalície je pôdu chrániť a poskytovať v budúcnosti tú pôdu hlavne tým, ktorí ju budú zveľaďovať, a nie tým, ktorí budú znižovať jej kvalitu a pôdnu úrodnosť.
Aká je však skutočnosť vo vzťahu k poľnohospodársky využívanej pôde? Naši občania sú denne zavádzaní tým, že naše poľnohospodárstvo je založené iba na veľkých farmách a že pre malých farmárov prakticky už nie je priestor. Ale veď predsa toto nie je pravda! Tá história, o ktorej sa rozpráva veľakrát aj v médiách, má iba 70 rokov a spoločným menovateľom tejto tzv. histórie je slovíčko kolektivizácia, ktorá, bohužiaľ, ani po dlhých 70 rokoch neskončila, rozdiel je však v tom, že kým v 50. a 60. rokoch kolektivizoval štát, dnes sa táto kolektivizácia realizuje do súkromných rúk. A dopadom tejto 70-ročnej kolektivizácie sú 100-, 200- a viachektárové obrovské lány, ktoré neprodukujú potraviny, ale priemyselné plodiny. Výsledkom je mulčovanie namiesto kosenia a spásania, je krajinotvorba založená na prevahe žltej repky pre produkciu biopalív, kukurice na export a na kŕmenie bioplynových staníc, pšenice a jačmeňa pre export a pre výrobu krmív v zahraničí. Výsledkom sú rozorané remízky, absencia oviec, kôz a pasúceho sa dobytka. Výsledkom je ťažko narušená kvalita a úrodnosť pôdy, ale výsledkom je aj potravinová závislosť štátu, ktorý denne dováža 700 kamiónov potravín. Ale výsledkom je aj to, že máme nedostatok pôdy pre tých, ktorí majú skutočne záujem na tej pôde pracovať a produkovať potraviny a nie iba brať dotácie. A na záver je výsledkom aj to, že sme zamedzili prístup k pôde skutočným vlastníkom pôdy.
Výsledkom dnešnej kolektivizácie nie je využívanie pôdnej úrodnosti na produkciu potravín, ale nástrojom na dosiahnutie zisku úzkej skupiny ľudí. Záujem spoločnosti bol tak silne potlačený a ustúpil na Slovenskom pozemkovom fonde úzkym záujmom jednotlivcov.
Pani riaditeľka, každú minútu na svete strácame 30 hektárov pôdy, za hodinu je to 1 800 hektárov, za mesiac je to 1,3 mil. hektára. Je to rozloha slovenskej ornej pôdy. Za rok svet stráca viac ako 15 mil. hektárov pôdy. Ak sa budeme aj my na Slovensku pozerať na pôdu ako na obyčajný výrobný prostriedok, ktorý je určený len a výlučne k tvorbe zisku, tak nesieme zodpovednosť za to, že dnes je vo svete ťažko poškodených a degradovaných 30 % poľnohospodárskej pôdy. A táto sú, a toto, úroveň degradácie; ak táto úroveň degradácie sa nezmení a náš prístup k pôde nezmeníme, budeme mať podiel na tom, ako hovoria významní vedci z Organizácie Spojených národov, že všetka pôda dnešným prístupom k nej bude zlikvidovaná do 60 rokov. Musíme si uvedomiť skutočnosť, že vytváranie troch centimetrov ornice trvá tisíc rokov.
Vo výročnej správe sa píše, je taký maličký odstavec, kde sa hovorí, či má vplyv Slovenský pozemkový fond na životné prostredie. Odpoveď je, že vraj nemá. Nie je to pravda. Má a zásadný. Pôda zohráva kľúčovú úlohu pri zadržiavaní uhlíka a filtrácii vody, deštrukcia pôdy, na ktorej sa podieľame, vytvára začarovaný kruh, kedy sa ukladá menej uhlíka, svet sa otepľuje, krajina degraduje, ukladá sa menej uhlíka, svet sa otepľuje, krajina degraduje a tak ďalej a tak ďalej, pretože sekvestrácia uhlíka, to znamená jeho ukladanie v pôde, a fotosyntéza patria medzi základné princípy regulácie množstva uhlíka, množstva kysličníka, oxidu uhličitého v atmosfére. Podľa dostupných zdrojov je na Slovensku v pozícii stredne a ťažko degradovanej pôdy až jedna tretina poľnohospodárskej pôdy.
Dámy a páni, svet potravín sa mení. Čaká nás obdobie ústupu priemyselnej a globálnej produkcie potravín a súčasne máme pred sebou obdobie rastu lokálnej produkcie potravín, ale na druhej strane silného potravinového nacionalizmu a potravinového protekcionizmu. Potvrdením toho, že moje slová nie sú iba politickými frázami, svedčia aj opatrenia mnohých štátov v tomto období dnešnej koronakrízy, kedy mnohé štáty sa snažia regulovať export a zabezpečiť potraviny hlavne pre svojich občanov.
Preto vás žiadam, pani generálna riaditeľka, aby Slovenský pozemkový fond prestal plniť úlohu štatistu pri nakladaní s pôdou, aby sa začal o pôdu starať v zmysle Ústavy Slovenskej republiky. Chcel by som preto požiadať touto cestou pani generálnu riaditeľku, aby jej slová o zmene prístupu neboli iba formálne, ale aby boli skutočné. Pretože pôda je živý organizmus. Je základom pre produkciu potravín, jediným nástrojom na udržanie potravinovej sebestačnosti, ale aj základom pre klimatickú a environmentálnu stabilitu a dostatok kvalitnej vody pre náš život. Nezabudnime, prosím, na dôležitú informáciu, že 95 % nášho jedla pochádza z pôdy.
Ďakujem pekne. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 19.5.2020 15:59 - 16:01 hod.

Jaroslav Karahuta
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 29.4.2020 16:02 - 16:03 hod.

Jaroslav Karahuta Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo.
Igor, ja sa chcem poďakovať, že v svojej analýze si nezabudol na potraviny a potravinovú sebestačnosť. Vieš, že to je moja téma od roku 2016 a už veľa ľuďom som liezol aj na nervy, lebo to stále točím dookola, a nanešťastie, alebo z druhej strany našťastie, sa práve vplyvom dnešnej situácie tie moje slová napĺňajú, že tá sebestačnosť je nevyhnutná. A ja si o to viac vážim, že si to povedal ty, pretože vieš dobre, že ťa uznávam ako vynikajúceho ekonóma, ako človeka, ktorý vo financiách má úplne v hlave jasno a že pri svojich kalkuláciách v hlave si na tie potraviny nezabudol. Takže ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 29.4.2020 15:32 - 15:34 hod.

Jaroslav Karahuta Zobrazit prepis
Pán minister, oceňujem vaše vystúpenie, bolo ozaj od srdca, nebolo to napísané, nebolo to umelé, bolo to prirodzené, tak ako vy dokážete rozprávať.
Ja som veľmi rád, že potravinová sebestačnosť sa prvýkrát v histórii dostala medzi hlavné priority vlády Slovenskej republiky a nie je iba hluchým politickým výkrikom, ako to bolo posledné roky. Všetci si spomíname, aké boli predtým tie programové vyhlásenia vlády, pred voľbami začalo sa rozprávať o sebestačnosti, po voľbách sa skončilo. Ja osobne jednak ako spoluautor za hnutie SME RODINA programového vyhlásenia vlády v časti pôdohospodárstvo, ale ako človek, ktorý trošku cíti ináč ako iní ľudia, podporím toto programové vyhlásenie vlády, pretože prvýkrát za 30 rokov sa otáča kormidlo pôdohospodárstva smerom k ľuďom, smerom k rozvoju vidieka, smerom k tomu, aby sme mali na Slovensku dostatok zdravých slovenských potravín.
Treba povedať aj na margo názorov, ktoré po Slovensku kolujú, že úpadok slovenského poľnohospodárstva nie je tak, ako to mnohí zneužívali a dodnes zneužívajú, že bola spôsobená vplyvom nášho členstva v Európskej únii; je to absolútny nezmysel a demagógia, pretože ostatné štáty sú v tej istej únii. Náš úpadok, čo je najhoršie, bol spôsobený, bol riadený, bol spôsobený ľuďmi, ktorí povýšili záujem jednotlivca nad záujem spoločnosti. Netreba to rozoberať, posledné dni to jasne potvrdili. Nemôžme, nemôžme ďalej fungovať v štáte a hrať sa na producentov potravín, keď 93 % dotácií poberá 20 % veľkých podnikateľov a malí nie preto majú neupratané, nie preto neprodukujú, že by nechceli, oni totiž nedostanú ani jeden cent podpory, maximálne priame platby na tých pár hektárov. Preto som za to programové vyhlásenie vlády a verím, že po desiatich rokoch Slovensko bude... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 28.4.2020 9:40 - 9:42 hod.

Jaroslav Karahuta Zobrazit prepis
Pán poslanec Šimko, budem úprimný. Očakával som od vás ako od primátora mesta, kde sú ideálne podmienky na produkciu potravín, že budete kladne hodnotiť aspoň tú časť programového vyhlásenia vlády, kde sa hovorí o pôdohospodárstve, pretože práve keď sme tvorili programové vyhlásenie vlády, v časti pôdohospodárstva bolo myslené presne na takéto regióny, v akých, v akých pôsobíte vy. Ja si v minulosti pamätám, kde, kde bola Rimavská Sobota, sám som chodil v rámci strednej školy, dnes je to duálne vzdelávanie, robiť do mäsokombinátu v Rimavskej Sobote a viem, aké tam sú podmienky, čiže Rimavská Sobota po dlhých rokoch, povedzme takmer po 30 rokoch dostane znovu šancu vrátiť sa tam, kde pôvodne bola, ako veľmi dôležitý článok potravinovej sebestačnosti Slovenska. No a už je na jednotlivých regiónoch, ako tú šancu využijú.
A ja vás chcem aj z tohto miesta poprosiť, aby ste svojou autoritou pomohli tomu, aby tá Rimavská Sobota sa vrátila tam, kde, kde patrí. To znamená k produkcii potravín.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 23.4.2020 15:58 - 15:59 hod.

Jaroslav Karahuta Zobrazit prepis
Pán poslanec Svrček, tvoje vystúpenie bolo ako vždy vecné, čo iba potvrdzuje skutočnosť, že poslanci za hnutie SME RODINA nerobia iba bezduchú politiku, ale hľadajú riešenia, ktoré pomôžu všetkým občanom Slovenskej republiky. Patríš medzi spoluautorov programového vyhlásenia v oblasti dopravy a som presvedčený, že aj vďaka tebe sa konečne dočkáme ukončenia diaľnic na Slovensku a že slovenská dopravná infraštruktúra bude na európskej úrovni. Poznáme sa, Miloš, niekoľko rokov a v rozprave sa potvrdilo to, čo všetci vieme, že si odborníkom na dopravu a že vieš ponúknuť kvalifikované odborné riešenia. Si podobne ako ja východniar a osobne sa teším na tvoje návrhy na zlepšenie dopravnej infraštruktúry nielen na východnom Slovensku, ale aj na severe a ostatných územiach Slovenskej republiky. Ďakujem, Miloš.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 23.4.2020 11:35 - 11:37 hod.

Jaroslav Karahuta Zobrazit prepis
Ide. Ďakujem pekne za slovo. Paťo Linhart vie, že potravinový semafor bola jedna z našich priorít, takže som rád, že to v tom vyhlásení vlády tam je a verím tomu, že v krátkej budúcnosti sa zrealizuje.
Evka, ďakujem veľmi pekne za podporu. Očistenie od korupcie je veľmi dôležité. Toto, tie články, ktoré vychádzali včera, ja som presvedčený, že sú to posledné články z pôdohospodárstva. Je to hrozné, takéto články sa nemôžu čítať poobede alebo pred obedom, aby ste dokázali stráviť toto, čo zjete, aby to nevyšlo von.
Pán Žiak, ďakujem veľmi pekne za podporu. Súhlasím, generačná výmena absolútne dôležitá. Pokiaľ neurobíme technologickú a personálnu alebo ľudskú generačnú výmenu, nepohneme sa ďalej.
Pán Kuffa, o tom sme sa bavili včera, tá sebestačnosť je priorita, hej, mali by sme si vážiť potraviny, 30 % vyhodených potravín je dačo strašné, aj keď hovoríme, že jedna miliarda ľudí nemá čo jesť.
Pani poslankyňa Halgašová, robili sme spolu to programové vyhlásenie, bojovali sme navzájom týždne, týždeň, dva týždne, ja som veľmi rád, že sme sa dohodli a ja si myslím, že pani poslankyňa Halgašová ešte vystúpi k potravinám, takže budeme sa môcť vyjadriť.
Pánovi, pánovi poslancovi Kotlebovi, čo sa týka čísel konkrétnych, je pravdou, že je to málo konkrétne, my to máme všetko v našom programe hnutia SME RODINA, je to jednoznačne 2,5-percentný ročný nárast slovenských potravín, je plán do desiatich rokov, aby Slovensko malo sebestačnosť na úrovni 70 % a podiel slovenských potravín 65 %. Toto je aj dohoda, predbežná dohoda s obchodnými systémami, 2,5-percentný nárast slovenských potravín, ináč, ináč budeme musieť prijímať nejaké opatrenia.
Ostatným veľmi pekne ďakujem za podporu, veľa času nemám.
A poslancovi, poslancovi Kočišovi, bude strategický plán, je to záväzok, záväzok vlády vypracovať strategický plán... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis