Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

2.2.2023 o 15:25 hod.

MVDr.

Jaroslav Karahuta

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie v rozprave 2.2.2023 15:25 - 15:33 hod.

Jaroslav Karahuta Zobrazit prepis
problém, takže ponecháme pôvodný stav.
Vkladáme akurát jedno nové písmeno v čl. 1 bod 8 § 4, kde ukladáme povinnosť UKSUP-u informovať inšpekčné poverenie inšpekčnú organizáciu, že ktoré výrobky uvoľnili do obehu z tretích krajín a ktoré spĺňajú podmienky, podmienky dovozu. To je asi jedno, iba jedno nové písmeno. Treba si uvedomiť, že aj keď to vyzerá, tento zákon, z pohľadu laika formálne, tak je to, je to záväzok štátu, Slovenskej republiky a veľký záväzok, pretože z hľadiska voľného pohybu tovaru a služieb my nakupujeme výrobky z dovozu od krajiny, ktorá je prijímateľom zásielky z tretej krajiny a ďalšie štáty vlastne už kontrolujú ich kvalitu iba pri náhodných kontrolách a pokiaľ by vstupný štát alebo prijímajúcim štátom by bola Slovenská republika, nesie plnú zodpovednosť za certifikáciu, registráciu a kvalitu tohto výrobku, ktorý vstúpi na územie Európskej únie. Preto sme venovali tomu dostatočnú pozornosť.
A teraz, ak dovolíte, prečítal by som pozmeňujúci a doplňujúci návrh.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Jaroslava Karahutu k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 282/2020 Z. z. o ekologickej poľnohospodárskej výrobe v znení zákona č. 350/2020 Z. z., tlač 1288.
1. V čl. 1sa vypúšťa bod 2.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
2. V čl. 1 8. bode § 4 písm. v) sa za slovo „stanice" vkladá čiarka a slová „ktorých zoznam uverejní na svojom webovom sídle".
3. V čl. 1bod 8, § 4 písmeno aa) znie:
„aa) môže poveriť17i) inšpekčnú organizáciu ukladať, meniť a rušiť opatrenia17b)·"·
4. V čl. 1. bod 8 § 4 sa dopĺňa písmenom ab), ktoré znie:
„ab) sprístupňuje inšpekčnej organizácii informácie podľa § 10 ods. 1 písm. d).".
V súvislosti s touto zmenou sa primerane upraví úvodná veta.
5. V čl. 1 sa vypúšťajú body 11, 12 a 13. Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
6. V čl. 1. bod 14 znie:
„14. V § 5 ods. 1 písm. k) sa slová „osvedčenie o výmaze" nahrádzajú slovami „rozhodnutie o výmaze".
7. V čl. 1. bod 18, § 7 ods. 3 sa vypúšťajú slová „a písmeno „i)"" sa nahrádza písmenom "h)"".
8. V čl. 1. sa vypúšťa bod 19. Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
9. V čl. 1 sa vypúšťa bod 22. Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
10. V čl. 1 bod 25 znie:
„25. V § 9 ods. 3 a vypúšťajú slová „spolu s osvedčením".
11. V čl. I. sa vypúšťa bod 26. Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
12. V čl. 1 bod 29 § 10 ods. 1 písmeno d) znie:
„d) vopred informovať o dovoze produktu ekologickej poľnohospodárskej výroby alebo produktu z konverzie z tretej krajiny28 písomne v listinnej podobe alebo elektronickej podobe kontrolný ústav najneskôr desať pracovných dní pred dovozom; v informácii je povinný uviesť pôvod, druh, množstvo, dátum a miesto dovozu produktu ekologickej poľnohospodárskej výroby alebo produktu z konverzie z tretích krajín,".
13. V čl. 1 30. bod sa poznámka pod čiarou k odkazu 28b dopĺňa o citáciu:
„Čl. 4 ods. 3 delegovaného nariadenia (EÚ) 2021/2305.".
14. Čl. 1 sa dopĺňa 57. bodom, ktorý znie:
„57. Za § 21 sa vkladá § 21a, ktorý vrátane nadpisu znie:
„§ 21a Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. apríla 2023
Konania začaté a právoplatne neskončené do 31. marca 2023 sa dokončia podľa tohto zákona v znení účinnom do 31. marca 2023.".
Zároveň vynímam body 1 až 4 zo spoločnej správy na osobitné hlasovanie.
Pán predsedajúci, ďakujem pekne, skončil som.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 2.2.2023 15:21 - 15:30 hod.

Jaroslav Karahuta Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo pán predsedajúci. Vážené pani poslankyne, páni poslanci, vážený pán minister, momentálne je v rokovaní zákon, zákon o poľnohospodárskej výrobe, kde návrhom zákona sa má, sa má zabezpečiť implementácia predpisov Európskej únie o výkone úradnej kontroly zásielok ekologickej poľnohospodárskej výrobe pri dovoze z tretích krajín. Čiže opakujem, tento zákon rieši dovoz z tretích krajín, upravuje práva a povinnosti a kompetencie organizácie ÚK SÚP a takisto poverených inšpekcií. Poverených inšpekcií, ktoré sú poverené touto kontrolnou organizáciou.
My sme, my sme tento návrh zákona podrobne, podrobne prešli, venovali, venovali sme tomu dostatočné množstvo času a v rámci mojej rozpravy by som chcel predniesť pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý svojim spôsobom zásadne mení, nemení vládny návrh zákona, ale upravuje niektoré ustanovenia, pretože vychádzali sme z praktickej vykonateľnosti tohto zákona a celého procesného nastavenia tak, aby orgán kontroly ale aj poverené inšpekčné organizácie by mali jasne definované svoje právomoci a svoju zodpovednosť.
Pozmeňujúci návrh má niekoľko, má väčšinu legislatívno-technických úprav, pretože stavajúci zákon, ktorý momentálne je v platnosti má tieto ustanovenia prehľadnejšie. Hlavne pre poľnohospodárov, ale niekto vypúšťame také veci ako napríklad je akčný plán, ktorý znie politicky možno zaujímavé, ale tým, že v zákone j e nie definované, že kto ho schváli, na aké obdobie to bude, čo bude obsahom toho akčného plánu a jeho, jeho vykonateľnosť a záväznosť, tak sme ho navrhli v tomto pozmeňováku po dohode s ministerstvom zo zákona vylúčiť.
Takisto za, v pozmeňovacom návrhu upravujeme, upravujeme kompetencie inšpekčnej organizácii v dobrej viere, v dobrej viere to bolo pripravené alebo uvedené v zákone tak, že dokonca mohlo by dôjsť k taký paradoxným situáciám, že poverená inšpekčná organizácia to znamená, to znamená súkromná firma by mohla v určitých prípadoch rušiť rozhodnutia štátneho orgánu ÚK SÚP. Nehovorím, že to bolo zámerne. Hej? Ale, ale podstatu tak nejakým spôsobom dostal výkladom my sme mohli dospieť k tomu, že ozaj by to mohlo byť v nejakých situáciách, niektorých situáciách zneužité.
Ďalej v rámci pozmeňujúceho návrhu sme urobili také zmeny, ako napríklad inšpekčná organizácia bola definovaná nejakým kódom, čo bežnému človeku nehovorí nič. Čiže vraciame naspäť to, čo bolo. Čiže bude tam názov inšpekčnej organizácie, jeho, jeho sídlo a takisto musí byť uvedené jeho registrácia tejto inšpekčnej organizácie.
A ešte jedna, dve dôležité veci. Jedna tam bola, bola to otázka procesu výmazu v rámci zníženie byrokracie. Pravdepodobne tak asi to mysleli tvorcovia tohto zákona. Vypadlo, viedla povinnosť, povinnosť zaslať výmaz, výmaz organizácií, ktorá obchoduje alebo nakupuje tieto ekologické produkty, čo z hľadiska štatistiky alebo a dosledovateľnosti mohol spôsobiť problém, takže ponechávame pôvodný stav.
Vkladáme akurát jedno nové písmeno v čl. 1 bod 8 § 4, kde ukladáme povinnosť ÚK SÚP-u informovať inšpekčnú, poverenú inšpekčnú organizáciu, že ktoré výrobky...
=====
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 1.2.2023 17:42 - 17:43 hod.

Jaroslav Karahuta Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Ďakujem za podporu od pána poslanca Takáča. Čo sa týka pána Kuffu. Tak po prvé, čo sa týka investície do zadržiavania vody v krajine, tak musíme rozdeliť Slovenskú republika na dve časti. Je to, je to zhruba 1,7 mil., myslím celkových hektárov, ktoré spadá pod nejakú formu ochrany prírody a tam má ochrannú ruku práve Štátna ochrana prírody a plus pokiaľ je to v národných parkoch, tak je to, myslím Správa národných parkov. Sú to organizácie zriadené zakladateľov ministrom životného prostredia, takže nikomu inému to ani nemôže dať, lebo minister sám nemôže toto platiť. A druhý bod, čo sa týka zachytávania vody v krajine, tak to sú prostriedky, ktoré budú v rámci schém štátnej pomoci vyplácané cez v spolupráci s ministerstvom pôdohospodárstva na opatrenia na zachytávanie vody v prírode. Čiže to je tá druhá nechránená časť. A tým pádom vieme podporiť to, čo vlastne chceme. Nielen brániť produkcii emisných plynov, ale aj tie emisné plyny efektívne zachytávať do pôdy tak presne, ako to je definované v zákone. Takže ja si myslím, že toto je ozaj pozmeňujúci návrh, ktorý veľmi vhodným spôsobom doplnil vstávajúci vládny návrh zákona- A vlastne je to jeden z mála zákonov, ktorý má dopad v rámci všetkých rezortov, čiže od pôdy cez životné, možno aj cez kultúru, hospodárstvo, atď. Čiže podporme podnikanie. aby menej vylučovali emisných plynov. Na druhej strane urobme všetko preto, aby to, čo sa vylúči, aby nebolo škodlivé pre nás, aby sa vracalo naspäť cestou záchytných opatrení do pôdy tam, kde patrí. A hlavne organický uhlík. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 1.2.2023 17:23 - 17:38 hod.

Jaroslav Karahuta Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo pán predseda. Ja by som vo svojom vystúpení chcel predniesť pozmeňujúci a doplňujúci návrh k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 414 o obchodovaní s emisnými kvótami. Nebudem ho dlho zdôvodňovať, ten princíp je taký, že po 20 rokoch existencie tohto zákona sa mení prerozdelenie použiteľného ročného výnosu z dražieb kvót tak, že 70 % pôjde pre účely ministerstva životného prostredia a 30 % pre účely ministerstva financií. Doteraz to bolo presne opačne. Ďalšia zásadná zmena je v tom, že zvyšujeme, zvyšujeme v § 18 ods. 4 písm. b) zvyšujeme podiel financií, ktoré sú na zachytávanie uhlíka zníženie energetických dopadov z 25 na 35 % a súčasne vkladáme, vkladáme možnosť dávame splnomocnenie Environfondu financovať aj opatrenia na zadržiavanie vody zachytávania, ukladania a využitie organického uhlíka. Ďalšou dôležitou zmenou je to, že v písmene c) kde sú doteraz evidované ako tzv. administratívne náklady a financovanie štátnej environmentálnej politiky tam to znižujeme z 20 na 10 % a tie peniaze budú fixované 10 % a budú použité na zabezpečenie, na zabezpečenie ochrany prírody a starostlivosti o chránené územia, záchyty uhlíka v lesnej pôde a biomase. Toto sú zásadné, zásadné zmeny, ďalej mení sa účinnosť a tá bude od 1. 1. 2024. Súčasťou pozmeňujúceho návrhu je aj článok II, ktorý o Environmentálnom fonde kde sa dáva splnomocňovák, že Environmentálny fond bude môcť uhrádzať náklady súvisiace so zabezpečením zvýšenia nákladov uhlíka v lesnej pôde a biomase uskutočnením opatrením o starostlivosť
===== ... bude od 01.01.2024. Súčasťou pozmeňujúceho návrhu je aj čl. II o Environmentálnom fonde, kde sa dáva splnomocňovák, že Environmentálny fond bude môcť uhrádzať náklady súvisiace so zabezpečením zvýšených nákladov uhlíka v lesnej pôde a biomase uskutočnením opatrení o starostlivosti o chránené územia. Takže to je zhruba to. Ak dovolíte, teraz prečítam pozmeňujúci návrh, aby som dlho nezdržiaval. Takže.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jaroslava Karahutu, Anny Zemanovej, Petra Kremského, Jána Szőllősa a Jaromíra Šíbla k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopÍňa zákon č. 414/2012 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1235).
1. V čl. 1 sa za bod 37 vkladajú nové body 38 až 42, ktoré znejú:
„38. V § 18 ods. 4 písm. a) sa za slovo „použije" vkladajú slová „na financovanie projektov na podporu činností na dosiahnutie cieľov štátnej environmentálnej politiky a na náklady spojené s odborným a administratívnym zabezpečením plnenia záväzkov Slovenskej republiky v oblasti znižovania emisií skleníkových plynov, 16a) a", čiarka na konci sa nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa slová „na financovanie opatrení na zadržiavanie vody v krajine s dôrazom na zachytávanie, ukladanie a využitie organického uhlíka, 16a)".
39. V § 18 ods. 4 písm. b) sa slová „25 %" nahrádzajú slovami „35 %".
40. V § 18 ods. 4 písm. c) sa slová „20 %" nahrádzajú slovami „10 %" a slová „podporu činností na dosiahnutie cieľov štátnej environmentálnej politiky a na náklady spojené s odborným a administratívnym zabezpečením plnenia záväzkov Slovenskej republiky v oblasti znižovania emisií skleníkových plynov, 16a)" sa nahrádzajú slovami „zabezpečenie zvýšených záchytov uhlíka v lesnej pôde a biomase 16aa)" uskutočnením opatrení ochrany a starostlivosti o chránené územia, 16ab)" prostredníctvom organizácie ochrany prírody a krajiny zriadenej osobitným predpisom, 16ac)".
Poznámky pod čiarou k odkazom 16aa až 16ac znejú:
„16aa) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/841 z 30. mája 2018 o začlenení emisií a odstraňovania skleníkových plynov z využívania pôdy, zo zmien vo využívaní
pôdy a lesného hospodárstva v rámci politík v oblasti klímy a energetiky na rok 2030, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 525/2013 a rozhodnutie č. 529/2013/EÚ (Ú.v. EÚ L 156, 19. 6. 2018) v platnom znení.
„16ab) § 19 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.
„16ac) § 65b zákona č. 543/2002 Z. z. v znení zákona č. 6/2022 Z. z.".
41. V § 18 odsek 7 znie:
„(7) Výška použiteľného ročného výnosu z dražieb kvót na účely podľa odseku 4 je 70%.".
42. V § 18 ods. 7 sa za slovami „odseku 4" bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa slová „s výnimkou ustanovenia odseku 4 písm. b) a c).".".
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Bod 38 až 42 nadobúdajú účinnosť 1.januára 2024, čo sa premietne do článku o účinnosti zákona.
2. Za čl. 1 sa vkladá nový čl. 2, ktorý znie:
„Čl. 2
Zákon č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 277/2005 Z. z., zákona č. 276/2007 Z. z., zákona č. 661/2007 Z. z.,
zákona č. 514/2008 Z. z., zákona č. 160/2009 Z. z., zákona č. 286/2009 Z. z., zákona č. 408/2011 Z. z., zákona č. 409/2011 Z. z., zákona č. 223/2012 Z. z., zákona č. 414/2012
Z. z., zákona č. 207/2013 Z. z., zákona č. 399/2014 Z. z., zákona č. 357/2015 Z. z., zákona č. 375/2015 Z. z., zákona č. 292/2017 Z. z., zákona č. 332/2017 Z. z., zákona č.
329/2018 Z. z., zákona č. 111/2019 Z. z., ďakujem pekne, ja tu mám síce vodu, zákona 111/2019 Z. z., zákona č. 460/2019 Z. z., zákona č. 74/2020 Z. z., zákona č. 67/2021 Z. z., zákona č. 535/2021 Z. z. a zákona č. 66/2022 Z. z. sa dopÍňajú takto:
1. V § 4 sa odsek 1 dopÍňa písmenom ap), ktorý znie:
„ap) úhradu nákladov súvisiacich so zabezpečením zvýšených záchytov uhlíka v lesnej pôde a biomase uskutočnením opatrení ochrany a starostlivosti o chránené územia 11id)"
prostredníctvom organizácie ochrany prírody a krajiny zriadenej osobitným predpisom. 11ie)".
Poznámky pod čiarou k odkazom 11id a 11ie znejú:
„11id) § 19 zákona č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
„11ie) znie § 65b zákona č. 543/2002 Z. z. v znení zákona č. 6/2002 Z. z.".
2. V § 4 ods. 1 písm. ap) sa nad slovo „biomase" umiestňuje odkaz „11if). Poznámka pod čiarou k odkazu 11if) znie:
„11if) § 18 ods. 4 písm. c) zákona č. 414/2012 Z. z.".
Bod 2 nadobúda účinnosť 1. januára 2024, čo sa premietne do článku o účinnosti zákona.
3. V § 4 sa odsek 1 dopÍňa písmenom aq), ktoré znie:
„aq) financovanie opatrení na zadržiavanie vody v krajine s dôrazom na zachytávanie, ukladanie a využitie organického uhlíka. 11ig)".
Poznámka pod čiarou k odkazu 11ig znie:
„11ig) § 18 ods. 4 písm. a) zákona č. 414/2012 Z. z. v znení zákona č. 296/2019 Z. z.".
Bod 3 nadobúda účinnosť 1. januára 2024, čo sa premietne do článku o účinnosti zákona.
4. Za § 4i sa vkladá § 4j, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠4j
Úhrada nákladov súvisiacich so zabezpečením zvýšených záchytov uhlíka v lesnej pôde a biomase.
(1) Príspevková organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva požiada fond o poskytnutie prostriedkov fondu na účely § 4 ods. 1 písm. ap). Žiadosť možno podať na
fond do 31. októbra príslušného kalendárneho roka na poskytnutie prostriedkov na nasledujúci kalendárny rok. Žiadosť obsahuje najmä názov alebo obchodné meno a sídlo
žiadateľa, jeho identifikačné číslo, meno a priezvisko štatutárneho zástupcu, účel a výšku požadovaných prostriedkov. Súčasťou žiadosti je aj návrh rozpočtu na nadchádzajúci
rok. Fond môže vyzvať žiadateľa, aby v lehote určenej fondom, žiadosť doplnil.
(2) Prostriedky fondu možno poskytnúť žiadateľovi najviac do výšky 100 % priamych nákladov vynaložených na účely § 4 ods. 1 písm. ap), za priame náklady sa považujú osobné náklady, prevádzkové náklady a investičné náklady, náklady na tovary a služby priamo súvisiace so zabezpečením opatrení ochrany a starostlivosti o chránené územia prostredníctvom organizácie ochrany prírody a krajiny.
(3) O poskytnutí prostriedkov fondu na účely uvedené v § 4 ods.1 písm. ap) rozhoduje minister a to formou písomného rozhodnutia o poskytnutí prostriedkov fondu.
(4) Na základe rozhodnutia ministra fond uzavrie so žiadateľom zmluvu o poskytnutí prostriedkov fondu.
(5) Na poskytnutie prostriedkov fondu na účely § 4 ods. 1 písm. ap) nie je právny nárok.
(6) Na poskytnutie prostriedkov fondu na účely § 4 ods. 1 písm. ap) sa nevzťahuje
§ 6 a 9, vykonávací predpis podľa § 13 a správny poriadok.".
5. Za § 15e sa vkladajú 15f, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠15f
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným dňom vyhlásenia.
Žiadosti o poskytnutie prostriedkov podľa § 4j ods. 1 možno podať prvýkrát v termíne do 30 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona.".
6. Za § 15f sa vkladá § 15g, ktorý vrátane nadpisu znie:
„§15g
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1.januára 2024.
Žiadosti o poskytnutie prostriedkov podľa § 4j ods. 1 na rok 2024 možno podať v termíne do 25. februára 2024.".
Bod 6 nadobúda účinnosť 1.januára 2024, čo sa premietne do článku o účinnosti zákona.
V súvislosti s navrhovaným znením článku 2 sa primerane upraví názov zákona. Nasledujúci článok sa primerane prečísluje.
To je všetko, skončil som.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 1.2.2023 17:23 - 17:38 hod.

Jaroslav Karahuta Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo pán predseda. Ja by som vo svojom vystúpení chcel predniesť pozmeňujúci a doplňujúci návrh k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 414 o obchodovaní s emisnými kvótami. Nebudem ho dlho zdôvodňovať, ten princíp je taký, že po 20 rokoch existencie tohto zákona sa mení prerozdelenie použiteľného ročného výnosu z dražieb kvót tak, že 70 % pôjde pre účely ministerstva životného prostredia a 30 % pre účely ministerstva financií. Doteraz to bolo presne opačne. Ďalšia zásadná zmena je v tom, že zvyšujeme, zvyšujeme v § 18 ods. 4 písm. b) zvyšujeme podiel financií, ktoré sú na zachytávanie uhlíka zníženie energetických dopadov z 25 na 35 % a súčasne vkladáme, vkladáme možnosť dávame splnomocnenie Environfondu financovať aj opatrenia na zadržiavanie vody zachytávania, ukladania a využitie organického uhlíka. Ďalšou dôležitou zmenou je to, že v písmene c) kde sú doteraz evidované ako tzv. administratívne náklady a financovanie štátnej environmentálnej politiky tam to znižujeme z 20 na 10 % a tie peniaze budú fixované 10 % a budú použité na zabezpečenie, na zabezpečenie ochrany prírody a starostlivosti o chránené územia, záchyty uhlíka v lesnej pôde a biomase. Toto sú zásadné, zásadné zmeny, ďalej mení sa účinnosť a tá bude od 1. 1. 2024. Súčasťou pozmeňujúceho návrhu je aj článok II, ktorý o Environmentálnom fonde kde sa dáva splnomocňovák, že Environmentálny fond bude môcť uhrádzať náklady súvisiace so zabezpečením zvýšenia nákladov uhlíka v lesnej pôde a biomase uskutočnením opatrením o starostlivosť
===== ... bude od 01.01.2024. Súčasťou pozmeňujúceho návrhu je aj čl. II o Environmentálnom fonde, kde sa dáva splnomocňovák, že Environmentálny fond bude môcť uhrádzať náklady súvisiace so zabezpečením zvýšených nákladov uhlíka v lesnej pôde a biomase uskutočnením opatrení o starostlivosti o chránené územia. Takže to je zhruba to. Ak dovolíte, teraz prečítam pozmeňujúci návrh, aby som dlho nezdržiaval. Takže.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jaroslava Karahutu, Anny Zemanovej, Petra Kremského, Jána Szőllősa a Jaromíra Šíbla k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopÍňa zákon č. 414/2012 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1235).
1. V čl. 1 sa za bod 37 vkladajú nové body 38 až 42, ktoré znejú:
„38. V § 18 ods. 4 písm. a) sa za slovo „použije" vkladajú slová „na financovanie projektov na podporu činností na dosiahnutie cieľov štátnej environmentálnej politiky a na náklady spojené s odborným a administratívnym zabezpečením plnenia záväzkov Slovenskej republiky v oblasti znižovania emisií skleníkových plynov, 16a) a", čiarka na konci sa nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa slová „na financovanie opatrení na zadržiavanie vody v krajine s dôrazom na zachytávanie, ukladanie a využitie organického uhlíka, 16a)".
39. V § 18 ods. 4 písm. b) sa slová „25 %" nahrádzajú slovami „35 %".
40. V § 18 ods. 4 písm. c) sa slová „20 %" nahrádzajú slovami „10 %" a slová „podporu činností na dosiahnutie cieľov štátnej environmentálnej politiky a na náklady spojené s odborným a administratívnym zabezpečením plnenia záväzkov Slovenskej republiky v oblasti znižovania emisií skleníkových plynov, 16a)" sa nahrádzajú slovami „zabezpečenie zvýšených záchytov uhlíka v lesnej pôde a biomase 16aa)" uskutočnením opatrení ochrany a starostlivosti o chránené územia, 16ab)" prostredníctvom organizácie ochrany prírody a krajiny zriadenej osobitným predpisom, 16ac)".
Poznámky pod čiarou k odkazom 16aa až 16ac znejú:
„16aa) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/841 z 30. mája 2018 o začlenení emisií a odstraňovania skleníkových plynov z využívania pôdy, zo zmien vo využívaní
pôdy a lesného hospodárstva v rámci politík v oblasti klímy a energetiky na rok 2030, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 525/2013 a rozhodnutie č. 529/2013/EÚ (Ú.v. EÚ L 156, 19. 6. 2018) v platnom znení.
„16ab) § 19 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.
„16ac) § 65b zákona č. 543/2002 Z. z. v znení zákona č. 6/2022 Z. z.".
41. V § 18 odsek 7 znie:
„(7) Výška použiteľného ročného výnosu z dražieb kvót na účely podľa odseku 4 je 70%.".
42. V § 18 ods. 7 sa za slovami „odseku 4" bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa slová „s výnimkou ustanovenia odseku 4 písm. b) a c).".".
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Bod 38 až 42 nadobúdajú účinnosť 1.januára 2024, čo sa premietne do článku o účinnosti zákona.
2. Za čl. 1 sa vkladá nový čl. 2, ktorý znie:
„Čl. 2
Zákon č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 277/2005 Z. z., zákona č. 276/2007 Z. z., zákona č. 661/2007 Z. z.,
zákona č. 514/2008 Z. z., zákona č. 160/2009 Z. z., zákona č. 286/2009 Z. z., zákona č. 408/2011 Z. z., zákona č. 409/2011 Z. z., zákona č. 223/2012 Z. z., zákona č. 414/2012
Z. z., zákona č. 207/2013 Z. z., zákona č. 399/2014 Z. z., zákona č. 357/2015 Z. z., zákona č. 375/2015 Z. z., zákona č. 292/2017 Z. z., zákona č. 332/2017 Z. z., zákona č.
329/2018 Z. z., zákona č. 111/2019 Z. z., ďakujem pekne, ja tu mám síce vodu, zákona 111/2019 Z. z., zákona č. 460/2019 Z. z., zákona č. 74/2020 Z. z., zákona č. 67/2021 Z. z., zákona č. 535/2021 Z. z. a zákona č. 66/2022 Z. z. sa dopÍňajú takto:
1. V § 4 sa odsek 1 dopÍňa písmenom ap), ktorý znie:
„ap) úhradu nákladov súvisiacich so zabezpečením zvýšených záchytov uhlíka v lesnej pôde a biomase uskutočnením opatrení ochrany a starostlivosti o chránené územia 11id)"
prostredníctvom organizácie ochrany prírody a krajiny zriadenej osobitným predpisom. 11ie)".
Poznámky pod čiarou k odkazom 11id a 11ie znejú:
„11id) § 19 zákona č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
„11ie) znie § 65b zákona č. 543/2002 Z. z. v znení zákona č. 6/2002 Z. z.".
2. V § 4 ods. 1 písm. ap) sa nad slovo „biomase" umiestňuje odkaz „11if). Poznámka pod čiarou k odkazu 11if) znie:
„11if) § 18 ods. 4 písm. c) zákona č. 414/2012 Z. z.".
Bod 2 nadobúda účinnosť 1. januára 2024, čo sa premietne do článku o účinnosti zákona.
3. V § 4 sa odsek 1 dopÍňa písmenom aq), ktoré znie:
„aq) financovanie opatrení na zadržiavanie vody v krajine s dôrazom na zachytávanie, ukladanie a využitie organického uhlíka. 11ig)".
Poznámka pod čiarou k odkazu 11ig znie:
„11ig) § 18 ods. 4 písm. a) zákona č. 414/2012 Z. z. v znení zákona č. 296/2019 Z. z.".
Bod 3 nadobúda účinnosť 1. januára 2024, čo sa premietne do článku o účinnosti zákona.
4. Za § 4i sa vkladá § 4j, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠4j
Úhrada nákladov súvisiacich so zabezpečením zvýšených záchytov uhlíka v lesnej pôde a biomase.
(1) Príspevková organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva požiada fond o poskytnutie prostriedkov fondu na účely § 4 ods. 1 písm. ap). Žiadosť možno podať na
fond do 31. októbra príslušného kalendárneho roka na poskytnutie prostriedkov na nasledujúci kalendárny rok. Žiadosť obsahuje najmä názov alebo obchodné meno a sídlo
žiadateľa, jeho identifikačné číslo, meno a priezvisko štatutárneho zástupcu, účel a výšku požadovaných prostriedkov. Súčasťou žiadosti je aj návrh rozpočtu na nadchádzajúci
rok. Fond môže vyzvať žiadateľa, aby v lehote určenej fondom, žiadosť doplnil.
(2) Prostriedky fondu možno poskytnúť žiadateľovi najviac do výšky 100 % priamych nákladov vynaložených na účely § 4 ods. 1 písm. ap), za priame náklady sa považujú osobné náklady, prevádzkové náklady a investičné náklady, náklady na tovary a služby priamo súvisiace so zabezpečením opatrení ochrany a starostlivosti o chránené územia prostredníctvom organizácie ochrany prírody a krajiny.
(3) O poskytnutí prostriedkov fondu na účely uvedené v § 4 ods.1 písm. ap) rozhoduje minister a to formou písomného rozhodnutia o poskytnutí prostriedkov fondu.
(4) Na základe rozhodnutia ministra fond uzavrie so žiadateľom zmluvu o poskytnutí prostriedkov fondu.
(5) Na poskytnutie prostriedkov fondu na účely § 4 ods. 1 písm. ap) nie je právny nárok.
(6) Na poskytnutie prostriedkov fondu na účely § 4 ods. 1 písm. ap) sa nevzťahuje
§ 6 a 9, vykonávací predpis podľa § 13 a správny poriadok.".
5. Za § 15e sa vkladajú 15f, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠15f
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným dňom vyhlásenia.
Žiadosti o poskytnutie prostriedkov podľa § 4j ods. 1 možno podať prvýkrát v termíne do 30 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona.".
6. Za § 15f sa vkladá § 15g, ktorý vrátane nadpisu znie:
„§15g
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1.januára 2024.
Žiadosti o poskytnutie prostriedkov podľa § 4j ods. 1 na rok 2024 možno podať v termíne do 25. februára 2024.".
Bod 6 nadobúda účinnosť 1.januára 2024, čo sa premietne do článku o účinnosti zákona.
V súvislosti s navrhovaným znením článku 2 sa primerane upraví názov zákona. Nasledujúci článok sa primerane prečísluje.
To je všetko, skončil som.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21.12.2022 16:40 - 16:40 hod.

Jaroslav Karahuta
ho pokladnične atď. ja si myslím, že pomôžeme našim podnikateľom ale samozrejme aj o občanom. Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 21.12.2022 16:25 - 16:25 hod.

Jaroslav Karahuta Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za podporu. Som rád, že máte kladný postoj k tomu pozmeňováku. Ozaj je to hlavne na podporu malého a stredného podnikania, pretože tá malá predajňa pokiaľ si nakúpi v januári o 2 eurá drahší alkohol pri dnešnom finančnom napätí a ozaj ľudia bojujú s každým centom dostaneme tie malé predajne do veľkej konkurenčnej nevýhody a zvýhodníme úplne prirodzene tie veľké obchodné systémy a aj keď na tých liehovinách u tých malých predajcov nie sú až také veľké zisky, ale sú to celé finančné prostriedky na prevádzkovanie z hľadiska obratu. Čiže tie peniaze potrebujú, aby sa točili v rámci pohybu financií a aj softvérovo, pokladnične atď. Ja si myslím, že pomôžeme našim podnikateľom, ale samozrejme aj občanom. Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 21.12.2022 16:25 - 16:25 hod.

Jaroslav Karahuta Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo pán predsedajúci. Ja by som vo svojom príspevku chcel predniesť v závere pozmeňujúci a doplňujúci návrh k tomuto zákonu, ktorý teraz prerokúvame. Tento zákon 530/2001 zo spotrebnej dani z alkoholických nápojov, keď sa valorizuje výška spotrebnej dane prichádza dosť v nešťastnom období. Prichádza na konci roka a jeho účinnosť, tak ako je navrhnutá v zákone by bola v podstate dňom zverejnenia v Zbierke zákonov, čiže by sa to kľudne mohlo stať aj deň pred, posledný pracovný deň v tomto roku. Čo by sa mohlo stať? Mohlo by sa stať to, že výrobcovia a obchodníci, ktorí vyrábajú alkoholické nápoje mali by málo priestoru na to, aby sa na túto zmenu pripravili. Obchodníci sa na túto zmenu pripravujú. Mám informácie, že posledné týždne aktívne veľké obchodné systémy nakupujú veľké množstvo liehovín na sklady a tým vlastne by sa dostali do veľkej konkurenčnej nevýhody malé podniky, malé obchody, ktoré sú závislé na denno-denných dodávkach alkoholických nápojov do svojich obchodov. K týmto obchodíkom ešte toľko, že súčasne treba si uvedomiť, že tých 85 % potravín sa predáva v sieťach, kde sú všetky tovary zazmluvnené na ročnej báze. čiže skôr akoby mohli začať dodávať tie výrobky museli by si obchodníci urobiť nové zmluvy, čo ani teoreticky nie je možné v priebehu jedného dňa v rámci celého Slovenska urobiť. Druhá skupina to sú pestovateľské pálenice, ktoré majú v zmysle zákona výnimku. Tam je tá výška spotrebnej dane 50 % avšak tým, že navyšujeme spotrebnú daň, čo nikto tu nespochybňuje, ale dochádza k tomu súčasne, že sa a je tam stále 20 % DPH, časť malých pestovateľských páleníc, ktoré oficiálne, oficiálne spracúvajú kvasy z ovocia v týchto páleniciach sa dostanú do povinnej sadzby DPH a tým pádom tieto ceny, tie výstupy budú v podstate vyššie. Tu nám hrozí jedno veľké riziko aj v súvislosti s tou situáciou, kde sa nachádzame. Máme reálnu krízu, reálne ľudia počítajú každý jeden cent, nám hrozí zvýšená produkcia alkoholu tzv. čiernym balením, čo v prípade tejto produkcie destilátov môže, môže u niektorých spôsobiť to, že na to doplatia svojim zdravím konzumenti, ktoré nakúpia možno o 2 eurá lacnejšie, ale zdravotne závadný alkohol. Plus hovorím do toho idú softvérové vybavenia, pokladnice treba prestaviť. Treba vo všetkých obchodoch dať nové cenovky, čiže ozaj je to vec, ktorá nedá sa urobiť zo dňa na deň a nedá sa skôr urobiť ako tento zákon nebude zverejnený v Zbierke zákonov. Čiže teoreticky to môže byť 29. decembra, čo je veľmi neskoro. Preto z tohto dôvodu predkladám pozmeňujúci a doplňujúci, kde navrhujem účinnosť tohto zákona 1. apríla 2023. Čiže vytvárame dostatočný priestor všetkým zainteresovaným v tom reťazci od výrobcov až po obchodníkov, aby sa na to mohli zodpovedne pripraviť. Pestovateľské pálenice budú môcť ukončiť sezónu spracovania ovocia ešte do toho 1. 4. v podstate sa ukončí, lebo tie kvasy dlhšie i tak nevydržia. Takže môžu sa kľudne pripraviť na budúcu spracovateľskú sezónu. A teraz mi dovoľte, aby som predniesol pozmeňujúci a doplňujúci návrh.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petry Hajšelovej, Jaroslava Karahutu, Milana Vetráka k návrhu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Milana Vetráka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení neskorších predpisov (tlač 1182). Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení neskorších predpisov sa mení a dopĺňa takto:
Bod 1. V čl. 1 sa doterajší bod 3 vypúšťa.
V bode 2. v čl. 2 sa slová "dňom vyhlásenia" nahrádzajú slovami "1. apríla 2023".
To je k pozmeňováku všetko a chcel by som poprosiť ctených kolegov o podporu pri schvaľovaní tohto pozmeňujúceho návrhu. Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 19.12.2022 16:09 - 16:09 hod.

Jaroslav Karahuta Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán predseda.
Čo sa týka enviropolície, tak tu, tu by mal štát prijať nejaké zásadnejšie rozhodnutia, pretože enviropolícia je dobrá vec. Momentálne tam podľa mojich informácií pracuje asi 200 ľudí, čo je si myslím na podmienky v Slovenskej republiky málo. Riešime aj teraz nejaké diery v zákone, ale určite malo by byť lepšie zorganizovaná enviropolícia na úrovni 158, aby ľudia vedeli okamžite kam sa majú hlásiť.
Čo sa týka dronov, ja som zvedavý, ako s tými dronmi bude. Pokiaľ by ten zákon sa alebo pozmeňujúci návrh sa schválil, pretože nemám vedomosť o tom, že by niekto u nás takéto drony poistil. poistil za škody, ktoré môžu vzniknúť tým, že ten dron spôsobí škodu niekomu inému v rámci nejakej kontrolnej činnosti. Takže toto ešte môže byť veľmi zaujímavé za škody spáchané alebo spôsobené meraním nejakých emisií z komínov pri použití dronov.
A čo sa týka národných parkov, viete, že my sme hlasovali proti tejto reforme národných parkov z jednoduchého dôvodu. My sme chceli, aby národné parky boli, aby ten zákon bol realizovaný v zmysle plánu obnovy. To znamená, prvý je zákon, druhá je analýza dopadov a tretia až presuny. Tým, že sa to otočilo úplne na nohy, opačne, tak kde je situácia taká a o tom Uliči samozrejme viem a komunikujem s tými ľuďmi, že ten Ulič dopadol asi najhoršie a sám som zvedavý, čím budú ľudia kúriť nabudúcu zimu a ako zabezpečíme zamestnanosť. Preotže hrozí nám to, že z Uliča sa stane hladová dolina a tých pár ľudí, ktorých pracovalo v tých podnikoch, tak priš, príde o prácu, ale verím tomu, že, že je, je, sú možnosti ako tú prácu ľuďom dať. Teraz boli schválené nejaké peniaze, takže verím tomu, že tú prácu tí ľudia dostanú.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 19.12.2022 15:39 - 15:39 hod.

Jaroslav Karahuta Zobrazit prepis
... sa domôcť práva a sused spaľoval doslova smradľavé veci, tak na to na základe podnetu je oprávnený, oprávnený vstúpiť orgán ochrany životného prostredia, to znamená, inšpektor, kominár alebo kachliar, ale musia mať na to oprávnenie a musia mať na to preukaz, musí byť z toho urobený záznam. Takže, takže nejak to musíme chrániť. Samozrejme na vlastný podnet do domácnosti nikto vstúpiť nemôže. U firmy to je niečo iné. Tam sú tie prehliadky a kontroly plánované, tam to je niečo úplne iné a tie pokuty hovorím, sú do 500 eur pre poľnohospodárov na nehlásenie a domácnosti pokuty momentálne nemajú. Ďakujem.
Skryt prepis