Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

26.1.2021 o 16:17 hod.

MVDr.

Jaroslav Karahuta

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie v rozprave 26.1.2021 16:17 - 16:18 hod.

Jaroslav Karahuta Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci, za slovo. Vážené poslankyne, vážení páni poslanci, vážený pán minister, správu o príprave legislatívnych opatrení na zmierňovanie klimatickej zmeny klímy a jej dopadov Slovenskej republiky pridelil predseda Národnej rady rozhodnutím č. 398 z 19. januára 2021 výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie s tým, že ako gestorský výbor Národnej rade podá informáciu o výsledku prerokovania uvedeného materiálu vo výbore vrátane návrhu na uznesenie Národnej rady. Výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie prerokoval predmetnú informáciu 25. januára 2021. Uznesením č. 73 vzal uvedenú informáciu na vedomie a odporučil ju Národnej rade tiež vziať na vedomie. Výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie uznesením č. 86 z 26. januára 2021 schválil túto informáciu výboru a súčasne ma poveril predniesť na schôdzi Národnej rady túto informáciu výboru a predložiť návrh na uznesenie Národnej rady, návrh uznesenia je súčasťou prerokovaného materiálu. Pán predsedajúci, skončil som, otvorte, prosím rozpravu a do rozpravy sa hlásim ako prvý. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 26.1.2021 14:39 - 14:41 hod.

Jaroslav Karahuta Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. My sme včera na výbore sa o tom trochu bavili, pán poslanec a ja ako veterinár môžem zodpovedne povedať, že a podporujem plne toto opatrenie, ten návrh skráteného legislatívneho konania z jednoduchého dôvodu, že sa jedná o nebezpečný odpad. všetky veci, materiály, rúška, ktorá súvisia s COVID-om, nie sú označené symbolom toxický, netoxický, respektíve infekčný a neinfekčný. Tých materiálov sa zberá stále viac a viac, tá pandémia nám neustupuje takým spôsobom ...
===== skráteného legislatívneho konania z jednoduchého dôvodu, že sa jedná o nebezpečný odpad, všetky veci, materiály, rúška, ktoré súvisia s COVID-om nie sú označené symbolom toxický, netoxický, resp. infekčný a neinfekčný. Tých materiálov sa zberá stále viac a viac, tá pandémia nám neustupuje taký spôsobom, aby sme si mohli dať nejaký záväzok, že o týždeň tie rúška skončia. Materiál sa zberá na skladoch a včera presne túto otázku sme rozoberali na výbore a pán štátny tajomník Kiča povedal, že aj, že v prípade, že bude nedostatok týchto spoločností, ktoré môžu likvidovať tento nebezpečný odpad, pretože sa jedná o nebezpečný, mikrobiálny odpad, tak nie je problém úpravou katalógového, alebo registračného čísla rozšíriť zoznam týchto spracovateľov, alebo likvidátorov, alebo zhodnotiteľov, podľa toho, že kam to pôjde. Takže preto ja to použijem z hľadiska prevencie ako veľmi dôležité a tým, že nevieme, kedy tá pandémia skončí, to je to lepšie robiť systémom, spôsobom prevencie ako potom zase na poslednú chvíľu, už tam bude stáť haldy týchto rúšok a iného materiálu, aby sme potom hľadali ďalších zneškodňovateľov. Takže asi toľko z mojej strany.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 26.1.2021 14:39 - 14:41 hod.

Jaroslav Karahuta Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. My sme včera na výbore sa o tom trochu bavili, pán poslanec a ja ako veterinár môžem zodpovedne povedať, že a podporujem plne toto opatrenie, ten návrh skráteného legislatívneho konania z jednoduchého dôvodu, že sa jedná o nebezpečný odpad. všetky veci, materiály, rúška, ktorá súvisia s COVID-om, nie sú označené symbolom toxický, netoxický, respektíve infekčný a neinfekčný. Tých materiálov sa zberá stále viac a viac, tá pandémia nám neustupuje takým spôsobom ...
===== skráteného legislatívneho konania z jednoduchého dôvodu, že sa jedná o nebezpečný odpad, všetky veci, materiály, rúška, ktoré súvisia s COVID-om nie sú označené symbolom toxický, netoxický, resp. infekčný a neinfekčný. Tých materiálov sa zberá stále viac a viac, tá pandémia nám neustupuje taký spôsobom, aby sme si mohli dať nejaký záväzok, že o týždeň tie rúška skončia. Materiál sa zberá na skladoch a včera presne túto otázku sme rozoberali na výbore a pán štátny tajomník Kiča povedal, že aj, že v prípade, že bude nedostatok týchto spoločností, ktoré môžu likvidovať tento nebezpečný odpad, pretože sa jedná o nebezpečný, mikrobiálny odpad, tak nie je problém úpravou katalógového, alebo registračného čísla rozšíriť zoznam týchto spracovateľov, alebo likvidátorov, alebo zhodnotiteľov, podľa toho, že kam to pôjde. Takže preto ja to použijem z hľadiska prevencie ako veľmi dôležité a tým, že nevieme, kedy tá pandémia skončí, to je to lepšie robiť systémom, spôsobom prevencie ako potom zase na poslednú chvíľu, už tam bude stáť haldy týchto rúšok a iného materiálu, aby sme potom hľadali ďalších zneškodňovateľov. Takže asi toľko z mojej strany.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 26.1.2021 14:27 - 14:29 hod.

Jaroslav Karahuta Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, páni poslanci, predseda Národnej rady svojím rozhodnutím č. 404 z 21. januára 2021 pridelil návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 39/2013 o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa doplní zákon č. 79/2015 o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na prerokovanie výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie v termíne do začiatku rokovania schôdze Národnej rady o tomto návrhu.
Výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie predložil návrh vlády na skrátené legislatívne konanie, prerokoval ho na svojej 27. schôdzi a uznesením č. 71 zo dňa 25. januára 2021 odporučil Národnej rade schváliť návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o predmetnom vládnom návrhu zákona.
Pán predsedajúci, skončil som, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 1.12.2020 9:30 - 9:32 hod.

Jaroslav Karahuta Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Vážené panie poslankyne, páni poslanci, Národná rada uznesením č. 472 z 27. novembra 2020 pridelila vládny návrh zákona, ktorým sa mení zákon 282/2020 Z. z. o ekologickej poľnohospodárskej výrobe, tlač 344, na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru a výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Za gestorský výbor určila výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Výbory prerokovali predmetný vládny návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady. Poslanci, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému vládnemu návrhu zákona.
Výbory, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, zaujali k nemu nasledujúce stanoviská: ústavnoprávny výbor uznesením č. 189 z 1. decembra 2020 s vládnym návrhom zákona súhlasil a odporúčal ho Národnej rade schváliť, výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie uznesením č. 67 z 1. decembra 2020 s vládnym návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III spoločnej správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto vládnemu návrhu zákona v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona Národnej rady o rokovacom poriadku odporúča Národnej rade predmetný vládny návrh zákona schváliť.
Spoločná správa výborov o prerokovaní predmetného vládneho návrhu zákona vo výboroch v druhom čítaní bola schválená uznesením výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie č. 68 zo dňa 1. decembra 2020. V citovanom uznesení ma výbor poveril predložiť Národnej rade spoločnú správu výborov a splnomocnil ma podať návrhy podľa príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 27.11.2020 11:24 - 11:24 hod.

Jaroslav Karahuta
Informujem členov výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, že zasadnutie výboru bude 1. 12. o 8.00 hod. v miestnosti výboru. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 27.11.2020 10:11 - 10:13 hod.

Jaroslav Karahuta Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Vážené panie poslankyne, páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený Výborom Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona, tlač 344. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: ústavnoprávny výbor a Výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali ihneď.
Pán predsedajúci, skončil som. Otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 27.11.2020 9:13 - 9:14 hod.

Jaroslav Karahuta Zobrazit prepis

10.

Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Vážené panie poslankyne, páni poslanci, predseda Národnej rady rozhodnutím č. 338 z 26. novembra 2020 pridelil návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení zákon č. 282/2020 Z. z. o ekologickej poľnohospodárskej výrobe, tlač 343, na prerokovanie výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie v termíne do začiatku rokovania schôdze Národnej rady o tomto návrhu.
Výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie predložený návrh vlády na skrátené legislatívne konanie prerokoval na svojej 23. schôdzi a uznesením č. 65 zo dňa 27. novembra 2020 odporučil Národnej rade schváliť návrh zákona na skrátené legislatívne konanie o predmetnom vládnom návrhu zákona.
Pán predsedajúci, skončil som. Otvorte, prosím, rozpravu.

Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 25.11.2020 17:29 - 17:30 hod.

Jaroslav Karahuta Zobrazit prepis
Pán poslanec, biologicky rozložiteľný odpad je to síce dosť hrubé, hrubé vyjadrenie hodnoty potravín, ale vlastne je to jediná šanca, ako vrátiť biologicky cennú surovinu, organickú surovinu v rámci nejakého obehového hospodárstva späť tam, skade vyšla, to znamená z pôdy.
Tým, že, tým, že roky sa podporuje globálna, obrovská globálna produkcia potravín a ja to vidím ako hlavnú príčinu tej potravinovej nadvýroby. Je podpora potravín v rámci globálneho doslova potravinového šialenstva a tým, že sa stále potláča lokálna produkcia, tak asi, asi ten, to množstvo odpadu ťažko znížime, jedine snáď nejakou výchovou od, od detí.
Takže jediná šanca, ako zachrániť túto biologickú cennú surovinu a vrátiť ju do pôdy, je ju zberať, kompostovať, spracovať a nehádzať ju spolu s ostatným komunálnym odpadom niekde do spaľovne. Takže ja tam nejakú inú, inú šancu nevidím. Asi toľko z mojej strany.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 3.11.2020 14:47 - 14:47 hod.

Jaroslav Karahuta Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, panie poslankyne, páni poslanci, žiadam rozšíriť zoznam výborov, ktorým bola pridelený, pridelená tlač 289, t. j. výbor pre hospodárske záležitosti a ústavnoprávny výbor o výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie.
Svoj návrh odôvodňujem tým, že surovina na výrobu biopalív sú suroviny a biomasa, ktoré sú v gescii hlavne ministerstva pôdohospodárstva. Preto trvám na tom, aby tento návrh zákona bol prejednaný aj vo výbore pre pôdohospodárstvo a životné prostredie.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis