Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

24.7.2021 o 23:10 hod.

MVDr.

Jaroslav Karahuta

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

24.7.2021 23:10 - 23:13 hod.

Jaroslav Karahuta Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Vážené pani poslankyne, páni poslanci, pán minister, Národná rada uznesením č. 888 z 24. júla 2021 pridelila vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 280/2017 o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka a o zmene zákona 292/2014 o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 623) na prerokovanie týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru a výboru pre pôdohospodárstva a životné prostredie. Za gestorský výbor určila výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Výbory prerokovali predmetný vládny návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady. Poslanci, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej dobe gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému vládnemu návrhu zákona.
Výbory, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený zaujali k nemu nasledujúce stanovisko.
Ústavnoprávny výbor uznesením 317 z 24. júla 2021 s vládnym návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť. Výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie uznesením č. 134 z 24. júla 2021 s vládnym návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III. spoločnej správy a stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto vládnemu návrhu zákona v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona Národnej rady o rokovacom poriadku, odporúča Národnej rade predmetný vládny návrh schváliť.
Spoločná správa výborov o prerokovaní predmetného vládneho návrhu zákona vo výboroch v druhom čítaní bola schválená uznesením výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie č. 135 zo dňa 24. júla 2021. V citovanom uznesení ma výbor poveril predložiť Národnej rade spoločnú správu výborov a splnomocnil ma podať návrhy podľa príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku. Pán predsedajúci, skončil som, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 24.7.2021 20:25 - 20:25 hod.

Jaroslav Karahuta
Oznamujem členom výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, že rokovanie výboru bude po ukončení ústavnoprávneho výboru, teda asi za pól hodinu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.7.2021 19:35 - 19:37 hod.

Jaroslav Karahuta Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Čo sa týka platobnej agentúry, tak to asi nie je žiadne tajomstvo a všetci, všetci vieme, že platobná agentúra je vo vážnych problémoch. Tie problémy vyústili do toho, že momentálne je v stave podmienečnej akreditácie, tak je 77, keď si dobre pamätám, úloh ktorých väčšina je závažných, veľa je takých iba jednoduchých operatívnych. A ten najdôležitejší problém aj najväčší problém, ktorý má platobná agentúra sa nazýva digitalizácia. To je ten problém a nástroj vďaka ktorému, vďaka ktorému sa udialo veľa nekalých praktík na platobnej agentúre a spoločným menovateľom alebo výsledkom tých nekalých praktík je jedno slovo, ktoré je mediálne veľmi známe, nazýva sa Dobytkár. A práve vďaka Dobytkárovi sme sa dostali do situácie na ministerstve pôdohospodárstva, že boli pozastavené a sú prehodnocované projekty a sú pozastavené na prehodnocovanie nové výzvy, pretože vďaka Dobytkárovi (Reakcie z pléna.)
Vďaka Dobytkárovi ... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Grendel, Gábor, podpredseda NR SR
Poprosím vás kolegovia, poprosím vás nevykrikujte. Tak, ďakujem pekne pán poslanec Blaha, pán ... (Reakcie z pléna.). Nevykrikujte, poprosím vás a vráťte prosím slovo pánovi poslancovi Karahutovi.

Karahuta, Jaroslav, poslanec NR SR
Takže vďaka, vďaka Dobytkárovi, vďaka Dobytkárovi nám hrozí korekcia vo výške minimálne 25 %. Ja sa teraz pýtam, pokiaľ je minister Vlčan zodpovedným minister má teraz vyplácať, vyplácať momentálne podpory, pokiaľ bude musieť, z každého milióna 250 tis. vráti zo štátneho rozpočtu do Bruselu, respektíve zo 100 mil. 25 možno 40 mil. späť do Bruselu. Tak asi by to nebolo správne.
Pokiaľ sú nejaké podozrenia, pán poslanec, samozrejme treba sa pýtať. Treba sa dotazovať, máme zákon o slobodnom prístupe ku informáciám. Máme dobrý korektný vzťah a vieš dobre, že ja takéto veci podporím a úplne kľudne môžme o tom rokovať. Ja nevidím dôvod, aby sme mali zastávať sa nejakých možných budúcich nekalých praktík. A tie personálne problémy sú spôsobené iba jedným. PPA-čka má zlé meno a to meno sa bude budovať niekoľko rokovať.
Skryt prepis
 

24.7.2021 19:24 - 19:25 hod.

Jaroslav Karahuta Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Vážené panie poslankyne, páni poslanci, vážený pán minister, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený Výborom Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Vychádzajúc z oprávnený, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku odporúčam, aby Národná rada uzniesla sa na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: Ústavnoprávny výbor Národnej rady a Výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali ihneď. Pán predsedajúci, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 23.7.2021 14:14 - 14:15 hod.

Jaroslav Karahuta Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán predsedajúci. Vážené panie poslankyne, páni poslanci. Predseda Národnej rady rozhodnutím číslo 639 z 16. júla 2021 pridelil návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, v ktorom sa mení a dopĺňa zákon 280/2017 o poskytovanie podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka a o zmene zákona 292/2014 o príspevku poskytovanom z európskych a štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v znení neskorších predpisov (tlač 622) na prerokovanie výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie v termíne do začiatku rokovania schôdze Národnej rady o tomto návrhu. Výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie predložený návrh vlády na skrátené legislatívne konanie prerokoval na svojej 43. schôdzi a uznesením č. 132 zo dňa 23. júla odporučil Národnej rade schváliť návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o predmetnom vládnom návrhu zákona. Pán predsedajúci, skončil som, otvorte prosím rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 2.7.2021 11:46 - 11:50 hod.

Jaroslav Karahuta Zobrazit prepis
Vážený pán predseda, kolegyne, kolegovia, dnešným prerokovaním a verím v to, že následným schválením novely zákona 543/2002 o ochrane prírody a krajiny sa proces reformy slovenského vidieka, pretože jedná sa o slovenský vidiek, nekončí, ale iba začína. Som presvedčený, že ani nová vláda , aj keď a neviem ešte aká bude, tento proces nezastaví, ale práve naopak, bude ho precizovať ďalej tak, aby vo výsledku sme dosiahli stav presne taký aký bol dnes a včera kritizovaný aj zo strán, aj zo strany koaličných partnerov, pretože paradoxne hlavne, pardon, opozičných partnerov, pretože paradoxne práve tí opoziční poslanci vytýkali stav slovenskej prírody, slovenskej krajiny a slovenského vidieka. A najčastejšie, najčastejšou formou kritiky bolo práve porovnávanie či už z Poľskom, ale hlavne s Rakúskom, Švajčiarskom, ale myslím, že tu aj Slovensko spomínal, tak ja si myslím, že je našou povinnosťou urobiť všetko pre to, aby naša krajina sa priblížila k týmto vidiecky a turisticky vyspelým štátom.
Pred nami je, pokiaľ schválime v prvom čítaní túto novelu zákona, pred nami je dlhé, takmer trojmesačné obdobie, kde bude aj medzirezortné pripomienkové konanie v dĺžke dvoch týždňov, kde sa bude môcť pripraviť pozmeňujúce návrhy k tomuto zákonu, pretože tento zákon je iba spúšťačom procesov, na ktorý si myslím, že všetci čakáme a všetci chceme tú zmenu slovenského vidieka. A pokiaľ niekto má problém s tým, že nebude môcť zasahovať do nejakých negatívnych procesov, ak dovolíte, prečítam vám článok 44 Ústavy Slovenskej republiky.
Bod 1. Každý má právo na priaznivé životné prostredie.
Bod 2. Každý je povinný chrániť a zveľaďovať životné prostredie a kultúrne dedičstvo.
Bod 3. Nikto nesmie nad mieru ustanovenú zákonom ohrozovať, ani poškodzovať životné prostredie, prírodné zdroje a kultúrne pamiatky.
Teraz dôležitý bod 4. Štát dbá o šetrné využívanie prírodných zdrojov, o ochranu poľnohospodárskej pôdy, o lesnú pôdu a ekologickú rovnováhu a účinnú starostlivosť o životné prostredie a zabezpečuje ochranu určeným druhom voľne rastúcich rastlín a voľne žijúcich živočíchov.
Bod 5. Poľnohospodárska pôda, lesná pôda ako neobnoviteľný prírodný zdroj používajú osobitnú ochranu zo strany štátu a spoločnosti.
A pokiaľ si niekto myslí, že nemá možnosť vplývať na to, tak využije čl. 45, kde sa hovorí, každý má právo na včasné a úplné informácie o stave životného prostredia a o príčinách a následkoch tohto stavu. Čiže chráni naše životné prostredie, naše lesy chráni Ústava Slovenskej republiky a chvalabohu, že túto ochranu tam máme, preto ak niekto bude mať v budúcnosti pochybnosti a my ako poslanci ako ústavní činitelia sme povinní upozorňovať na porušovanie Ústavy. Ďakujem veľmi pekne a tak isto žiadam o podporu pri hlasovaní tohto zákona. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 2.7.2021 10:23 - 10:25 hod.

Jaroslav Karahuta Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo pán predsedajúci. Pán poslanec Kuffa na jednej strane chceš reformu, potom ju nechceš, potom obdivuješ Rakúsko a Švajčiarsko a a sa ti nepáči na Slovensku a potom nechceš zmenu na Slovensku, trošku by to trebalo nejako usporiadať, ja vystúpim v druhom čítaní, máš pravdu, mohol som aj v rozprave vystúpiť, ale ja chcem vystúpiť v rámci aj pozmeňujúcich návrhov alebo návrh ktoré budú v druhom čítaní a budú určite aj dnes chcem predniesť aj nejaké analýzy skutočných parkov, ktoré nie sú založené na ťažbe dreva ale ja som chcel ešte poznámku k týmto, k tej nesystémovosti ktorá sa tu vytýka, zopakujem ešte raz, to je spustenie procesu. Toto nie je lego, že si nastavíme nejaké kocky a na konci vyjde nejaký farebný hrad alebo nejaká detská hračka a ja sa, ja sa čudujem že sa tu vytýkajú nejaké nesystémové kroky, pretože ja prejdem iba pár rokov dozadu rok 2016, najväčšia ústavná zmena v poľnohospodárstve a to ústavný zákon na ochranu pôdy. Ja som sa tomu neskutočne tešil, ja si presne na ten deň pamätám keď bol schválený a ja som potom čakal, že ten bod 5, že poľnohospodárska lesná pôda ako neobnoviteľný prírodný zdroj používa aj osobitnú ochranu zo strany štátu a spoločnosti sa naplní v bode 6, kde sa podrobnosti o právach a povinnostiach podľa ods. 1 až 5 ustanoví zákon. V roku 2016 v prvom roku volebného obdobia, bola prijatá ústavná ochrana pôdy a štyri roky bolo málo aby sa aspoň jedna maličká novela zákona prijala ktorá by sa opierala o tento zákon, takže
===== kde podrobnosti o právach a povinnostiach podľa odsekov 1 až 5 ustanoví zákon. V roku 2016, v prvom roku volebného obdobia, bola prijatá ústavná ochrana pôdy a štyri roky bolo málo, aby sa ho aspoň jedna maličká novela zákona prijala, ktorá by sa opierala o tento zákon. Takže prečo sa vytýka tejto koalícii nesystémovosť, keď ste konali ďaleko ešte horšie. My teraz to predkladáme ako koalícia, ako koaliční poslanci. A ja verím tomu, že vďaka opozícii... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 2.7.2021 10:23 - 10:25 hod.

Jaroslav Karahuta Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo pán predsedajúci. Pán poslanec Kuffa na jednej strane chceš reformu, potom ju nechceš, potom obdivuješ Rakúsko a Švajčiarsko a a sa ti nepáči na Slovensku a potom nechceš zmenu na Slovensku, trošku by to trebalo nejako usporiadať, ja vystúpim v druhom čítaní, máš pravdu, mohol som aj v rozprave vystúpiť, ale ja chcem vystúpiť v rámci aj pozmeňujúcich návrhov alebo návrh ktoré budú v druhom čítaní a budú určite aj dnes chcem predniesť aj nejaké analýzy skutočných parkov, ktoré nie sú založené na ťažbe dreva ale ja som chcel ešte poznámku k týmto, k tej nesystémovosti ktorá sa tu vytýka, zopakujem ešte raz, to je spustenie procesu. Toto nie je lego, že si nastavíme nejaké kocky a na konci vyjde nejaký farebný hrad alebo nejaká detská hračka a ja sa, ja sa čudujem že sa tu vytýkajú nejaké nesystémové kroky, pretože ja prejdem iba pár rokov dozadu rok 2016, najväčšia ústavná zmena v poľnohospodárstve a to ústavný zákon na ochranu pôdy. Ja som sa tomu neskutočne tešil, ja si presne na ten deň pamätám keď bol schválený a ja som potom čakal, že ten bod 5, že poľnohospodárska lesná pôda ako neobnoviteľný prírodný zdroj používa aj osobitnú ochranu zo strany štátu a spoločnosti sa naplní v bode 6, kde sa podrobnosti o právach a povinnostiach podľa ods. 1 až 5 ustanoví zákon. V roku 2016 v prvom roku volebného obdobia, bola prijatá ústavná ochrana pôdy a štyri roky bolo málo aby sa aspoň jedna maličká novela zákona prijala ktorá by sa opierala o tento zákon, takže
===== kde podrobnosti o právach a povinnostiach podľa odsekov 1 až 5 ustanoví zákon. V roku 2016, v prvom roku volebného obdobia, bola prijatá ústavná ochrana pôdy a štyri roky bolo málo, aby sa ho aspoň jedna maličká novela zákona prijala, ktorá by sa opierala o tento zákon. Takže prečo sa vytýka tejto koalícii nesystémovosť, keď ste konali ďaleko ešte horšie. My teraz to predkladáme ako koalícia, ako koaliční poslanci. A ja verím tomu, že vďaka opozícii... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 2.7.2021 10:02 - 10:04 hod.

Jaroslav Karahuta Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán predsedajúci. Súhlasím s tým, pán kolega Takáč, je to veľká reforma, vážna reforma, je to najväčšia reforma vidieckej krajiny od roku 1989. To je pravdou a to je, to je paradoxné, že všetci cítime, že túto reformu musíme urobiť, to vieme, aj keď na druhej strane vlastne ten spor je iba v dvoch veciach, bol poslanecký sa vládny návrh zákona. Lenže týmto, týmto poslaneckým návrhom zákona tá reforma sa iba začína, ona sa spúšťa. Ja si myslím, že ani teoreticky nie je možné pripraviť teraz materiál na sedem, osem rokov dopredu, koľko bude trvať celá tá reforma, možno desať, pretože musím brať do úvahy, že ona presiahne minimálne dve, možno tri volebné obdobia a tá ako bola iná, iná politika vidieka za poslednej vlády, iná je teraz a nikto nevie, aká bude na budúce volebné obdobie, ale som presvedčený, že keď táto reforma alebo ten začiatok reformy sa naštartuje, tak aj nová vláda, ktorá príde po ďalších voľbách, určite to nevráti späť, určite nie, pretože to je trend celoeurópsky, ale som presvedčený o tom, že bude tú reformu ešte vylepšovať a že ten výsledok bude naozaj taký, že ten vidiek bude vyzerať tak ako ten vidieť vyzerať má. Prečo aj keď nie som predkladateľom, prečo nevystúpim. Ja s tým vystúpim v druhom čítaní, kde prednesie analýzu minimálne dvoch národných parkov zo zahraničia, kde určite hlavným zdrojom príjmu nie je ťažba dreva, ale iné činnosti a, a funguje, dá sa to.
A na záver iba jednu poznámku. Padlo tu veľa poznámok k tomu, že sa vyjadrujú nelesníci a tak ďalej. Tak ja sa pýtam, prečo sa vyjadrujete k potratom, veď nie ste gynekológovia? Prečo sa vyjadrujete k veterinárnym veciam, som tu iba sám veterinár z celého parlamentu? Prečo sa nevyjadrujete k stavebným veciam, keď ani jeden z vás nemá stavebnú fakultu? Toto je, to je Národná rada Slovenskej republiky. Odborné sú výbory alebo respektíve ... (Prerušenie vystúpenia časomerom.) (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 2.7.2021 9:45 - 9:47 hod.

Jaroslav Karahuta Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo pán predsedajúci. Tak povedzme si pravdu, bol schválený poslanecký prieskum pred mesiacom bola daná požiadavka na všetkých členov výboru, aby zaslali návrhy na termíny, nikto sa dodnes neprihlásil. Takže asi záujem o tento poslanecký prieskum nie je aj keď sme sa bavili, že mali by sme ho urobiť ešte do druhého čítania. Ja s tým súhlasím, do druhého čítania určite áno. A teraz čo sa, čo sa týka toho čo povedal pán Kuffa, že v podstate sú to témy o ktorých sa rozprávame. Ľudia, chcem sa opýtať prečo nechcete vlastne žiadnu zmenu, počúvame tu stále tisíc kamiónov denne ale nechceme zmeniť poľnohospodárstvo. Počúvame, že, že chodíme sa kúpať do Maďarska majú také isté pramene ako my, lebo nevieme spravovať tie pramene, nevieme vybudovať tú, tú turistiku v oblasti, v oblasti kúpalísk atď. Chodíme do Rakúska, chodia naši ľudia do Slovinska máme krajšie hory, nevieme ich spravovať. Čiže keď doteraz sme ich nevedeli a teraz tým zázračným prútikom, že zrazu Lesy štátny podnik začnú začnú byť geniálni spravovatelia alebo, alebo nejakí iniciátori mäkkého alebo iného turizmu, no nebudú. Čiže my máme jedinú šancu, ja neobhajujem, že, že za každú cenu tento lebo nie som lesník, nevidím do problematiky lesníctva. Ale na druhej strane keď vidím aké výsledky sme dosiahli za posledné roky, že sa tu nič nezmenilo, ideme stále vo všetkých oblastiach turizmu, spracovania dreva, spracovania potravín dole, tak my musíme urobiť nejakú zmenu. veď buďme zodpovední voči tým, ktorí ostávajú u nás alebo budeme hovoriť o mesiac, že dovážame dvetisíc potravín denne. A my dovážame drevo zo zahraničia, ale vo forme nábytku, prečo nespracujeme tu. Najväčším výrobcom drevených kolov sú Poliaci, z akých dreva robia, no zo slovenského dreva robia. To nevieme zastrúhať jeden kolík a voziť do Rakúska, Španielska do Talianska? Ľudia, tá zmena nejakú tu musí byť, alebo snažíme sa robiť koncepčne nie politicky. Dajme preč politiku. A čo sa, už nemám viac času.
Skryt prepis