Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

10.12.2021 o 16:55 hod.

MVDr.

Jaroslav Karahuta

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 10.12.2021 16:55 - 16:55 hod.

Jaroslav Karahuta
Upozorňujem členov výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, zasadnutie výboru bude teraz.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 9.12.2021 16:02 - 16:14 hod.

Jaroslav Karahuta Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán predsedajúci. Vážený pán minister, exminister - je príjemné stáť medzi dvomi ministrami - ja, ja by som v svojom, v svojom príspevku alebo vo svojom vystúpení chcel okrem, okrem toho, že prečítam krátky pozmeňujúci návrh, upozorniť, upozorniť kolegov aj na to, že, že v akej dobe žijeme vo vzťahu k liekom, aby sme boli k liekom opatrní, pretože keď Alexander Fleming v roku 1928 náhodou objavil penicilín a keď sa začal v 1941. vyrábať, tak už v 1945. upozornil na možnosť vzniku antibiotickej rezistencie, antimikrobionálnej rezistencie, čo sa v roku 1948 potvrdilo a penicilín strácal postupne účinnosť, jeho rezistencia dosahovala desiatky percent.
Nepoučili sme sa z toho, brali sme to, že človek je múdrejší ako tie malé, malé tvory, lenže treba si uvedomiť, že baktérie sú tu takmer 4 mld. rokov a prežili a baktérie sa dokážu prispôsobiť rôznym vonkajším vplyvom vrátane antibiotickej alebo antimikrobiálnej, mikrobiálneho pôsobenia. Ja som sa, ja som sa otázkou antibiotickej rezistencie zaoberal roky, mňa otázka imunity celkom baví, a preto som sa, som sa potešil, keď v decembri 2018 bola schválená, bolo, bolo schválený, bolo schválené nariadenie, nariadenie Rady 219/6, ktoré výrazným spôsobom zasahuje do používania antibiotík.
Tieto antibiotiká sa stali už pomaličky kŕmnou dávkou alebo súčasťou kŕmnych zmesí. Tí, ktorí ste boli niekedy v chovoch hydiny, tak ste si mohli všimnúť, že, že sú to také nádoby plastové a tam je taký bajpas a ten ide v kuse a ten v kuse naťahuje tie antibiotiká a dávkuje. Nehovorím, že to je všade, ale, bohužiaľ, vo väčšine chovov sa to bežne používalo. Výsledkom toho sú rezíduá, ktoré sa dostávajú do potravinového reťazca, a dopad je taký, že dnes môžme úplne kľudne povedať, že v Európskej únii podľa overených informácií, ktoré zverejnilo, zverejnila EFSA , EMA a ďalšie organizácie, zomiera dnes okolo 35-tisíc ľudí na antimikrobiálnu rezistenciu, okolo 700-800-tisíc vo svete, a pokiaľ nezačneme byť múdri a rozumní a pokiaľ neprijmeme tvrdé, nekompromisné legislatívne obmedzenia používania antibiotík, hrozí nám podľa EFS-y v roku 2050 problém, keď nám bude umierať možno v Európe 10 mil. ľudí a v celosvetovo asi 50 mil. ľudí. Čiže z pohľadu, z pohľadu dnešného, dnešnej koronavírusovej pandémie vlastne toto je, toto je taká hra na chorobu, čo by nás čakalo, keby v skutočnosti tá superbaktéria sa dostala do takého rozsahu, do akého sa postupne dostáva, a dnes vieme, že tá superbaktéria už nie je nič imaginárne alebo niečo, čo si vymysleli ľudia, je to reálny fakt, s ktorým sa asi budeme musieť naučiť žiť. Môžme ale tomu zabrániť, a to tým, že budeme sa správať zodpovedne. Ten problém však nie je, ten primárny problém nie je u lekárov, u týchto dvoch pánov, ten primárny problém je u chovateľov a u veterinárov, čiže u mojich kolegov.
70 až 80 % antibiotík sa dostane do potravinového reťazca prostredníctvom živočíšnej výroby. Spotreba pre ľudí je možno 20 alebo 30 %. A výsledkom je ten, že taká Escherichia coli, ktorá je, v podstate je obyčajná hnačka, pri dnešnej rezistencii pomaly 60% na penicilín za chvíľočku môže byť životu nebezpečný problém. Preto aj touto cestou vás vyzývam, ste múdri a vzdelaní ľudia, robte všetko preto, aby antibiotikum bolo to posledné, čo máte použiť. K tomu vediem aj v svojej rodine svoje vnúčatá. Ozaj, už keď je extrémne nebezpečný problém, tak tie antibiotiká sú pre ľudí, oni nie sú akože preto, aby škodili, ale pomáhali, ale všetkého veľa - a špeciálne antibiotík - platí.
Preto som rád, že zariadením, nariadením Rady, nariadením Európskeho parlamentu a Rady 2019/6 sa upravuje, resp. urobili sa opatrenia, aby sa konečne prestalo s profylaktickou a metafylaktickou aplikáciou antibiotík živočíšnej výroby, aby antibiotiká neboli bežnou súčasťou kŕmnej dávky. Má to byť na predpis, má to používať, má to byť, má to predpisovať zodpovedný lekár a nemajú byť prostriedkom bežného obchodu a hlavne, čo som, videl som aj v Poľsku, ale aj v iných štátoch, tie antibiotiká sú súčasťou bežného obchodu a dajú sa nakúpiť doslova na inzerát. Tam by som bol ďaleko tvrdší ako pri hocijakých iných zákonoch a opatreniach. Títo páni nám potom už nepomôžu. Oni budú chcieť, ale nepomôžu.
Preto ma... som bol trošku prekvapený, keď v tomto zákone č. 362/2011 Z. z., ktorý upravuje aj veterinárne lieky sa objavilo, objavilo sa text v čl. I, že veľkodistribúciu liekov a distribúciu lieku, veterinárnych liekov môžu vykonávať aj absolventi prírodovedeckej fakulty, environmentalisti, ekológovia, biológovia, chemici, hej. Je to tak niečo šialené a nepredstaviteľné, že som rád, že nebol s tým veľký problém, a toto je moja primárna úloha v tomto pozmeňováku, túto možnosť vylúčiť a s liekmi majú obchodovať len veterinári, prípadne medici a farmaceuti. Žiadni ekológovia, environmentalisti, biológovia alebo chemici.
Ešte keď to zoberieme trošku tak hrubo, že keby to bolo pre mačky a psov, viem, že nie je pekné, je to hrubé, ale uvedomme si, že tieto lieky, pokiaľ dáme s nimi obchodovať hocikomu, tie sa dostanú k vám, keď si dáte sviečkovú, a je tam, mlieko, v tom mlieku tie rezidované antibiotiká budú, v tých liekoch tam budú. Proste toto, toto nesmieme dovoliť a aj preto, že nám hrozí ozaj, ozaj vážny problém, tak s týmto musíme narábať veľmi zodpovedne. (Reakcia z pléna.)
Takže dovoľte, aby som teraz, teraz predniesol svoj pozmeňujúci návrh, ktorý má štyri body. Prvý bod je, sa týka presne vypustenia možnosti obchodovania s liekmi pre absolventov prírodovedeckej fakulty, ekológov, environmentalistov a chemikov a biológov, hej. Ostáva to iba, iba v kompetencii veterinárov a farmaceutov. A potom sú tam ďalšie tri body, ktoré sú čiste iba legislatívnotechnické alebo formulačné zmeny, čiže obsah sa nemení, ale bolo ich potrebné jednak kvôli duplicite alebo, alebo kvôli tomu, že jedna časť vety bola tam zbytočne dodaná, trebalo to upraviť.
Takže môj pozmeňovák, pozmeňujúci návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Jaroslava Karahutu k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 705).
1. V čl. I sa vypúšťa bod 52.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
2. V čl. I bod 117 v § 87 ods. 3 písm. b) bod 5 znie:
„5. dôkaz publikovaný vo vedeckých prácach o tom, že tradičný rastlinný veterinárny liek alebo rastlinný veterinárny produkt sa používal na liečenie vo veterinárnej medicíne najmenej 30 rokov, z toho najmenej 15 rokov v členských štátoch.“
3. V čl. I bod 140 v § 104 ods. 2 znie:
„(2) Súkromný veterinárny lekár je povinný najneskôr do 15. júla za prvý polrok príslušného roka a najneskôr do 15. januára za druhý polrok predchádzajúceho roka poskytnúť v elektronickej podobe príslušnej regionálnej veterinárnej a potravinovej správe informáciu o spotrebe veterinárnych liekov u potravinových zvierat na základe údajov v evidencii podaných veterinárnych liekov, ktorú súkromný veterinárny lekár vedie v knihe veterinárnych úkonov podľa prílohy č. 3.“
4. V čl. 1 bod 241 v § 139 ods. 8 sa vypúšťa písm. g).
Doterajšie písmená h) až k) sa označujú ako g) až j).
Toto by bol môj pozmeňovák. Ja chcem požiadať o podporu, ja verím tomu, že ho tento pozmeňujúci návrh prijmeme a že ozaj prispejeme k bezpečnosti používania liekov.
A ešte jedna poznámka tým, ktorí máte známych chovateľov zvierat. Šíri sa informácia, že, že sa zakazuje, zakazuje nakladať s liekmi u chovateľov. Nie je to pravda, akurát sa zavádzajú prísne evidenčné opatrenia, aby každý, kto s liekmi nakladá, bol povinný tieto, túto, viesť evidenciu o týchto liekov a následne odovzdať tam, kam patrí, to znamená úradu Štátnej veterinárnej a potravinovej správy.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 26.11.2021 10:23 - 10:24 hod.

Jaroslav Karahuta Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Pán poslanec, v podstate my pokiaľ uvoľníme alebo budeme výrazne podporovať prechovávateľov alebo držiteľov, tým pádom nepriamo podporujeme aj producentov a distribútorov. U toho držiteľa tá droga sa neobjaví tak, že sa ráno zobudí a niekto mu to zašle, zašle a zrazu na nočnom stolíku sa mu objaví nejaká, nejaká droga. Tak to určite nie.
Ja osobne mám nulovú toleranciu k tvrdým drogám. V žiadnom prípade tvrdé drogy podporovať nebudem. Máme dve legálne drogy, a to je alkohol a cigarety. Som ochotný a nemám nejak zásadný problém, čo sa týka marihuany, pretože čítal som viacej štúdií, kde, kde vyložene tá účinná látka viac-menej má aj lekárske opodstatnenie, a ja si myslím, že príkladom môže byť aj Poľsko, ktoré začalo oficiálne dovážať účinnú látku z Kanady, z Kanady. Pred dvomi rokmi, asi rok trvalo školenia lekárov, ktorí sa vyložene špecializovali na, na liečenie niektorých zdravotných problémov s tou účinnou látkou. Tam problém nemám.
No a viem si, viem si predstaviť, že by sme nejakým spôsobom, ako sme sa v klube bavili, podporuje, čo sa týka marihuany. Lebo tie tresty sú ozaj drakonické, s tým absolútne súhlasím, ale v žiadnom prípade odo mňa nedostane hlas návrh, ktorý hovorí o iných tvrdých drogách. V žiadnom prípade nie.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 25.11.2021 17:39 - 17:41 hod.

Jaroslav Karahuta Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo.
Takisto oceňujem prácu pána poslanca o vytvorenie zákona, čo sa týka nadobúdania vlastníctva k poľnohospodárskej pôde. Ja tam mám také dva momenty, ktoré ma vyrušujú.
Prvý je ten, to je obmedzenie v množstve, pretože k dnešnej štruktúre poľnohospodárskej pôdy, ak fyzická osoba chce byť väčšia ako 300 hektárov, už dnes mu povieme, že nebude. A jedinú šancu, ako môže zväčšiť rozsah svojho podnikania v poľnohospodárstve, je to, že urobí nejakú fiktívnu eseročku alebo sa s niekým nejako spojí. Tak to mi tam vadí a nechápem, prečo by právnická osoba mala byť lepšia a dominantnejšia, ako je fyzická osoba. Ja si myslím, že fyzická osoba, pokiaľ to je rodinný podnik, dokáže ďaleko lepšie hospodáriť ako právnická osoba.
Ďalšia vec je, čo sa týka predkupného práva. Predkupné právo, ja v podstate tento postup som celkom v poriadku, pokiaľ je to, pokiaľ by to bolo tak, že je to vzťahované na občana Slovenskej republiky, lenže podľa tohto zákona, pokiaľ by sa schválil, tak predkupné právo mala by hocijaká dánska alebo iná firma nemecká, ktorá má eseročku založenú v danej oblasti, kde sa podnik prevádza, a tým pádom podľa tohto zákona by hlavne na východnom Slovensku nemecké spoločnosti, ktoré podnikajú na Zemplíne, by skúpili, nie ako teraz majú niekoľko desiatok tisíc hektárov a mali by možno niekoľko stotisíc hektárov pôdy. Takže tam mi vadí to, že je to dosť tak liberálne postavené aj voči zahraničnému. A skúsenosti zo Slovenska sú také, že nemáme kontrolované výmery, koľko pôdy patrí slovenským podnikateľom a koľko zahraničným.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.11.2021 18:30 - 18:32 hod.

Jaroslav Karahuta Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Takže v krátkosti zareagujem.
Ak chceme, ak chceme byť tí, ktorí budú, ako sme boli v Poľsku, a žiadať spoločne s ostatnými štátmi konvergenciu priamych platieb, rovnaké podmienky v rámci EÚ, v rámci Zelenej dohody, ak chceme byť iniciátormi obmedzenia, damping... alebo zrušenia možnosti dovážať tovar za dampingové ceny na úrovni Európskej únie, v prvom rade musíme si my urobiť poriadok, aby sme hrdo stáli, aby sme sa nehanbili za to, že niekde, niekde v Komisii, niekde na COPA-COGECA , že je tu aj Slovensko. Musíme byť hrdí. A keď chceme byť hrdými, musíme mať poriadok. S tým asi sa zhodneme všetci.
Ja som veľmi rád, že, že aj zo strany Števa a Filipa Kuffu zaznievajú slová, akože podpora a že vidia to trošku pozitívne. A presne tak, ako, asi všetko trvá nejaký čas.
Pán poslanec Fecko hovoril o zákonoch, ktoré predkladal roky. Ja si myslím, že už, že už bez ohľadu na to, kto to predloží a kto to schváli, a myseľ už musí byť naplnená takým vnútorným uspokojením, že jeho snahy sa napĺňajú. Ja viem, že ty si predkladal veľa zákonov. O registre, ja už som pred niekoľkými rokmi hovoril, ale asi to malo takto byť, že teraz sa to naplní aj tie tvoje, tie tvoje snahy za tie roky, ktoré si v Národnej rade.
A čo sa týka týchto úverov pre mladých. Poľnohospodárstvo alebo hocijaké iné podnikanie, to nie je povinnosť, to je možnosť, hej. A keď ten mladý chce a nemá nič iné, nemá skúsenosti, nemá vzdelanie, nie je aktívny poľnohospodár, tak musí využívať všetky možnosti. Ale čo je dobré, že tú možnosť dostane. Doteraz tú možnosť nemal. Nemal. Mohol si zobrať za 20 % z nejakej nebankovky alebo skade úver a zlikvidoval v podstate celú rodinu. Teraz tú možnosť dostane, takže, takže ja si myslím, že, že ideme tou správnou cestou.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 24.11.2021 18:21 - 18:26 hod.

Jaroslav Karahuta Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán predsedajúci. Ja iba v krátkosti k tomu, čo bolo povedané. Mám taký pocit, a tento pocit ma určite neklame a som presvedčený, že nachádzame sa v období konca úpadku slovenského poľnohospodárstva, a pred nami je určite nejaké obdobie rastu, ktoré nebude, že zajtra sa budeme mať neviem ako super dobre, ale už, už tá krivka sa otočí a presne k takýmto zmenám pomáha aj tento zákon, ktorý síce je textom malý, ale obsahom je veľký, a povedal by som, že je veľmi dôležitý. Z troch príčin.
Prvá vec. Čo sa týka financií 1,25 mld., hej, viem, o čom rozprávam, roky som na tom pracoval takisto a to nie sú úvery pre agrobarónov pre tých veľkých, práve naopak, čo mám informácie, ministerstvo financií bude kontrolovať a strážiť, aby tieto peniaze neboli používané na refinancovanie starých nejakých úverov, to určite nie. Tieto úvery v prvom rade sú pre malých, sú pre tých, ktorí si nemôžu dovoliť požiadať o dotáciu, pretože je to podnik v ťažkostiach, a pokiaľ sme v Európskej únii, tak podmienky sú také, že podnik v úpadku nemôže sa podieľať na žiadostiach na čerpanie eurofondov. Pokiaľ sa dohodne s bankou, banka mu verí, má čo zastaviť nejaký majetok, tak ho môže postupne ho na... doslova naliať banka peniazmi, ktoré takto získa, plus keď získa ešte bonifikáciu, tak on môže za desať-pätnásť rokov povedzme zo 100-tisíc vrátiť 90- alebo 80-, to záleží od situácie. Tak určite je to výhodné a je to hlavne pre tých, ktorí majú problémy, a, samozrejme, aj pre tých malých začínajúcich, pretože ten malý začínajúci nemôže ísť do Bruselu a povedať, že založím otcov dom a dajte mi dotáciu, tak to nefunguje, ale do banky môže ísť a tú dotáciu, o tú dotáciu sa môže uchádzať, pokiaľ predloží životaschopný projekt.
Čo sa týka pôdy, takisto konečne tu budeme mať prehľadný systém užívateľských vzťahov a to je ešte ďalšia vec, čo, ktorí sa nezaoberáte poľnohospodárstvom, asi neviete, že my sme síce roky deklarovali, že spĺňame pravidlá Európskej únie v oblasti užívania pôdy. Únia takisto chce od nás, aby sme deklarovali užívateľské vzťahy. Boli sme spolu v Poľsku aj s pánom poslancom Kuffom a tam to funguje úplne ináč, tam takéto veci neriešia, tam je to jednoznačne nastavené, že ten vzťah musí byť dokladovaný právne, to znamená alebo vlastníctvom, alebo nájomnou zmluvou. Tam inú formu, v Poľsku, nepoznajú.
Tretia vec, tretia vec. Platobná agentúra - konečne, som veľmi rád, že ten nezmysel, ktorý tu bol, že niekto spravil chybu za 15-20-tisíc a zablokovali mu 1,5 mil., veď to je šialenstvo. Je to šialen...
A keď si dáme dohromady všetky tie informácie vrátane toho, čo sme mali dnes na výbore, 32 000 nevybavených zmlúv, veď to je školský príklad korupčného mechanizmu. Keď niekto prišiel a niečo ponúkol, tak práve tá jeho žiadosť sa vytiahla. Nefungovali telefóny, nefungovali informácie, nefungovali maily, nikto sa nevedel dovolať, funguje to, bohužiaľ, aj dnes snáď ten rozhodnutie ministra, že bude tam zriadiť nejaké servisné stredisko na, na komunikáciu s občanmi alebo tými žiadateľmi, snáď konečne oživí aj ten Slovenský pozemkový fond, že ale budú aspoň komunikovať. Vieme, že doteraz... aj dnes mi volali, že rok čakajú na nejakú žiadosť. Aj každý deň ma volajú ľudia. Čo im máte povedať, keď tu nefungovalo? Snáď to bude od budúceho týždňa už nejako fungovať.
A čo sa týka toho registru, hovorím, okrem toho, že sa bude, stransparentní a spriehľadní sa systém, naplnia sa užívateľské požiadavky. Pán minister pokiaľ by bol trošku viac otvorenejší, určite by vám povedal, ale asi jeho skromnosť mu to nepustí, koľko faciek dostáva z Bruselu za tú minulosť. My sa dosť často rozprávame. Proste keby tie facky boli akože fyzické, tak chodí, chodí s dlaňami na, na líci za minulosť a v kuse dostáva. Nemyslím za minulosť tejto vlády, za minulosť tých posledných desiatich rokov od roku 2002.
A na záver iba jednu vec. Chcem poprosiť pána ministra a určite nájde podporu nielen v koalícii, ale aj v opozícii. Hľadajme spôsoby, ako čo najrýchlejšie zdigitalizovať Slovenský pozemkový fond a celé ministerstvo pôdohospodárstva. To je záruka jednak profesionality, transparentnosti a záruka aj expresnosti a rýchlosti vybavenia požiadavok. Bez digitalizácie sa nepohneme. Takže chcem vás poprosiť aj v mene svojom, aj v mene predkladateľa, ale aj pozmeňujúcich návrhov o podporu tohoto zákona, pretože ozaj je, on obsahovo síce textovo nie tak veľký, ale obsahovo veľmi dôležitý.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.11.2021 18:00 - 18:02 hod.

Jaroslav Karahuta Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán predseda. Pán poslanec, keď sme v marci 2020 pripravovali spoločne programové vyhlásenie vlády, bol to taký boj o presadenie volebných programov a ja som rád, že výsledkom bolo, tá časť sekcia pôdohospodárstva vlastne bol, vlastne maximálne asi sa každému podarilo presadiť to, čo sme s tým volebných programoch mali, a robili sme to s tým, že urobíme nejakú zmenu. Ja, ja za toto, čo si povedal, môžem len konštatovať to, že, že postupne sa tie naše sľuby predvolebné sľuby, ktoré sme ako politické strany mali v rámci predvolebných programov, postupne sa pretavujú do toho programového vyhlásenia vlády, sa stávajú pomaličky realitou, tou realitou, máme na to ešte dva roky.
Ja verím tomu, že tie sľuby sa naplnia aj v oblasti pozemkového práva, a ja si myslím, že pokiaľ chceme dať pozemkom tú, tú pozíciu alebo Slovenskému pozemkovému fondu tú pozíciu, ktorú si zaslúži, chcelo by to ešte jedno zásadnú organizačnú zmenu a to neviem, či na to bude politická vôľa, ale určite si myslím, že aj pán minister to cíti tak, že Slovenský pozemkový fond mal by patriť pod ministerstvo pôdohospodárstva. Jednoznačne mal by patriť nie organizačne, ale totálne ako v rámci štruktúry ministerstva a takisto, pokiaľ chceme aj v tých regiónoch od reštitúcií cez tú pozemkovú spravodlivosť a kontrolu zrealizovať to, čo zrealizovať chceme a čo sme sľúbili, takisto pozemkové úrady z okresných úradov mali by byť pričlenené pod ministerstvo pôdohospodárstva.
Pokiaľ sa toto podarí, tak vytvoríme perfektnú štartovaciu čiaru aj pre budúcu vládu, aby mohli napĺňať svojim občanom na vidieku to, čo vlastne budú sľubovať.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 24.11.2021 17:50 - 17:51 hod.

Jaroslav Karahuta Zobrazit prepis
Fungujem, áno. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ja iba v krátkosti.
Pre mňa a pre naše hnutie SME RODINA je dnes veľký deň, pretože úverový bonus, ako sme to nazvali pracovne, s ktorým sme chodili od roku 2017 po území Slovenskej republiky v rámci našich prezentácií, sa napĺňa. Ja chcem len týmto poďakovať pánovi ministrovi Vlčanovi za perfektnú prácu. Je to vec, ktorá v skutočnosti pomôže slovenským poľnohospodárom, pánovi kolegovi Szőllősovi za tento pozmeňovák, pretože tento, tieto finančné nástroje vlastne pomôžu postupne stabilizovať rezort, ktorý je ešte stále rezortom druhej aj tretej kategórie, niekde, kde patrí, to znamená do... zvrátiť ten, ten drastický investičný prepad, investičný dlh, ktorý majú naši poľnohospodári.
A pokiaľ sa správne uchopí tento dôležitý finančný nástroj, tak vlastne takto pán minister tým, že pripravil to, čo pripravil, nepriamo donúti poľnohospodárov slušnou formou myslieť 10-15 rokov dopredu, pretože keď budú vidieť, že to funguje a že si zoberie ten úver a dostane nejakú bonifikáciu toho úveru na 10. alebo 15. rok 5 %, 10 %, to už bude záležať od štátneho rozpočtu, tak ozaj sa zastaví po 34 rokov prepad, prepad slovenského poľnohospodárstva a konečne z poľnohospodára, sedliaka sa stane ten vážený občan, nie občan tretej kategórie, ktorý zabezpečuje výživu pre 5,5 mil. občanov Slovenskej republiky.
Takže, pán minister, ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 24.11.2021 17:30 - 17:33 hod.

Jaroslav Karahuta Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán predseda. Vážené pani poslankyne, páni poslanci, Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 996 z 19. októbra 2021 pridelila vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 280/2017 Z. z. o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka a o zmene zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (tlač 679), na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru a výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Za gestorský výbor určila výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Výbory prerokovali predmetný vládny návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady.
Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému vládnemu návrhu zákona.
Výbory Národnej rady, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, zaujali k nemu nasledovné stanoviská: ústavnoprávny výbor uznesením č. 391 z 19. novembra 2021 s vládnym návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť s pripomienkami, výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie uznesením č. 166 zo 16. novembra 2021 s vládnym návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť s pripomienkami.
Výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie ako gestorský výbor o návrhu spoločnej správy výborov o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 280/2017 Z. z. o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka a o zmene zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (tlač 679a), nerokoval, pretože podľa § 52 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov nebol uznášaniaschopný.
Uznesením výboru č. 152 zo 14. októbra 2021 som bol poverený v súlade s § 80 zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku v znení neskorších predpisov za spoločného spravodajcu, ktorý predloží predmetnú informáciu a bude predkladať návrh na ďalší postup.
Pán predseda, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

5.11.2021 11:55 - 11:57 hod.

Jaroslav Karahuta
Ešte, ešte, pardon, som, termín hlasovania bude v utorok o jedenástej hodine. (Reakcie z pléna.)
Skryt prepis