Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

9.7.2020 o 15:10 hod.

Mgr.

Mária Kolíková

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie v rozprave 9.7.2020 15:10 - 15:21 hod.

Mária Kolíková Zobrazit prepis
Pán poslanec, v prvom rade chcem veľmi pekne poďakovať za túto tému. Ja si myslím, že je dôležité sa o tom rozprávať, lebo si myslím, že vytvára aj určité nedorozumenia, lebo je to na jednej strane otázka právna, ale je to určite aj otázka, ktorá ide do histórie, a otázka aj plná emócií. Aj to súvisí s našimi vzťahmi, ja si myslím, pri ktorých, ja chcem povedať, že naozaj mám úprimný, vrúcny záujem, aby vzájomné vzťahy medzi tou slovenskou väčšinou, menšinou, v tomto s maďarskou menšinou na Slovensku boli naozaj tolerantné, vzájomne otvorené. A mrzelo by ma, keby aj toto rozhodnutie z Európskeho súdu pre ľudské práva vytváralo priestor na vytváranie nedorozumení. A sa mi javí tak, ako aj som vás pozorne počúvala, z toho, čo ste hovorili, že určitý priestor na tie nedorozumenia tu je. Ja sa budem snažiť v krátkosti vysvetliť aj ten, ten, tú právnu súvislosť, aj to, čo nám to vnáša k dnešku.
Benešove dekréty jednoznačne vnímam ako vážny právny dokument vzhľadom na všetko, čo sa udialo za druhej svetovej vojny. Je tu jasné rozhodnutie aj českého ústavného súdu s ohľadom na to, s ohľadom na aké okolnosti boli prijímané k dnešnému dňu, a to ani nebolo nejakým spôsobom spochybnené v rozhodnutí Európskeho súdu pre ľudské práva a nejakým spôsobom nezakladajú priestor pre protiústavnosť na základe dnešného hodnotenia. To je jedna vec, je uzavretá. Ja rozumiem a verím tomu, že stalo sa aj veľa nespravodlivosti, ale toto dnes, myslím si, z právneho hľadiska nie je možné otvárať.
Nie je pravdou, že by dnes na základe Benešových dekrétov sa niekomu konfiškovalo niečo. To si myslím, že je veľká nepravda a súvisí to s tým, čo sa malo udiať, aj táto dezinterpretácia, a malo sa udiať riadne pri evidencii do katastra nehnuteľností, pretože, bohužiaľ, na základe vlastne aj Benešových dekrétov, aj usporiadania vzťahov, ktoré počas druhej svetovej vojny boli veľmi zložité, a nie všetko sa zaevidovalo, ako malo, do príslušných evidencií k pozemkom, tak sa dodatočne dnes zaevidúva do katastra nehnuteľností. Úloha Slovenského pozemkového fondu je v tom absolútne nezastupiteľná. Slovenský pozemkový fond v tom hrá rolu, že zastupuje štát. To znamená, aj pozemky, ktoré by mali byť zapísané ako pozemky štátu, nie sú jednoducho riadne zapísané stále v katastri nehnuteľností. To nám vytvára určité zložité situácie práve v súvislosti napríklad pri výstavbe diaľnic, pri vysporadúvaní sa s tým, komu vlastne tie pozemky patria, pretože tam máme akoby neznámeho vlastníka, ale súčasne k tým má oprávnenie štát, ale nedobehli ešte do konca všetky konania, ktoré mali. Bohužiaľ, súvisí s tým aj množstvo káuz, ktoré súvisia potom s potenciálnym vydržaním, s potenciálnymi notárskymi zápisnicami, ktoré sa javia dodatočne ako podvodné, a naozaj je tu množstvo podvodov, ktoré súvisia práve s tým, že k tým zápisom nedošlo riadne.
Ja z tohto pohľadu veľmi vnímam pozitívne iniciatívu, ktorá tu je od pána ministra pôdohospodárstva, pána Mičovského, a pre vašu všetkých informáciu, je zriadená práve v tomto čase medzirezortná komisia, kde bude zapojené aj ministerstvo spravodlivosti, aj ministerstvo financií, aj Slovenský pozemkový fond práve pod gesciou ministra pôdohospodárstva. Máme záujem urobiť, dá sa povedať v niečom naozaj vážnu pozemkovú reformu, ja sa k tomu absolútne prikláňam za ministerstvo spravodlivosti, vysporiadať sa práve aj s tým, aby sme úplne, by som povedala, urobili koniec akýmkoľvek podvodom, ktoré súvisia s vydržaním. My sme pripravení urobiť aj vážne zásahy do právnej úpravy, ktorá s tým súvisí. To znamená, naozaj to nastaviť tak, aby jednoznačne tam, kde tie evidencie majú dobehnúť, tak nám dobehli. Dobehli nám v nejakom primeranom časovom slede a s vydržaním nebol priestor pre podvody. Takže je potrebná k tomu právna úprava.
Rozhodnutie Európskeho súdu pre ľudské práva. To naozaj nebolo v Benešových dekrétoch. To súviselo s Benešovými dekrétmi, ale to rozhodnutie, že došlo k porušeniu práv na strane toho sťažovateľa, došlo nie preto, že sa jedná o Benešove dekréty, ale preto, že bol využitý osobitý opravný prostriedok - mimoriadne dovolanie. Je to mimoriadny opravný prostriedok, kedy vlastne máte konečné rozhodnutie, keď sa sporíte o nejakú vec na súde, a potom, keď už si myslíte, že veci sú usporiadané, je tu stále možnosť využitia veľmi mimoriadneho inštitútu, mimoriadneho dovolania zo strany generálneho prokurátora, a toto už bolo viackrát spochybnené zo strany Európskeho súdu pre ľudské práva, že to je inštitút, ktorý vnáša neprijateľnosť a právnu neistotu do usporiadaných vzťahov, a je namieste, aby to Slovenská republika prehodnotila. A v jednotlivých prípadoch, viacerých, už vyslovila, že došlo k zásahu do tzv. práva na spravodlivý proces práve preto, že tento inštitút bol využitý a tie, tie rozhodnutia boli zrušené.
K tomu viem povedať toľko, že na strane ministerstva spravodlivosti pripravujeme a bude prehodnotenie súčasného nastavenia Civilného sporového poriadku, kde sa určite vysporiadame aj s týmto inštitútom.
Toľko v krátkosti a pre kohokoľvek, samozrejme, kto by mal záujem sa o tom rozprávať, ja som pripravená a určite mám veľký záujem na tom, aby ani táto kauza, ani žiadne ďalšie nevytvárali napätie a spor medzi našimi vzťahmi.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 30.4.2020 10:10 - 10:14 hod.

Mária Kolíková
Iba v krátkosti. Ako bola správ z gestorského výboru, tak je tu pozmeňovací návrh, ja sa s ním tiež stotožňujem. Myslím si, že skvalitňuje právnu úpravu. A ja sa teším, pani poslankyne, páni poslanci, vždy na takéto skvalitňovanie právnej úpravy, ktoré prídu z dielne ministerstva spravodlivosti. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 30.4.2020 10:01 - 10:10 hod.

Mária Kolíková Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľujem si predstaviť vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o Súdnej rade.
Ako som už uviedla pri úvodnom slove v rámci skráteného legislatívneho procesu, kedy som uvádzala tento návrh, tak som sa, vlastne už bližšie priblížila aj obsah tohto vládneho návrhu zákona. Tento vládny návrh zákona nám rieši dve podstatné veci, ktoré súvisia s funkčnosťou kľúčovej inštitúcie v justícii so Súdnou radou, ktorá je dôležitá, aby nám naozaj zabezpečovala, plnila... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Grendel, Gábor, podpredseda NR SR
Kolegovia, poprosím vás, naozaj to ruší. Ďakujem.

Kolíková, Mária, ministerka spravodlivosti SR
... plnila všetky funkcie, pretože je dôležitá pre riadny chod justície, pre zabezpečenie riadneho chodu súdov, ktoré nám chránia základné práva a slobody, zabezpečujú prístup k spravodlivosti. Súdna rada má kľúčové kompetencie, ktoré súvisia s tým, že predkladá kandidátov na sudcov prezidentke Slovenskej republiky. Čakajú nám tam už viac ako desaťpočetné zoznamy kandidátov, ktoré je dôležité predložiť pani prezidentke, aby následne sme mohli zabezpečiť riadny chod na niektorých súdoch.
Rovnako Súdna rada je pred voľbou predsedu, predsedníčky Najvyššieho súdu. Súdna rada rozhoduje o tom, kto nám bude hodnotiť sudcov, potrebujeme doplniť hodnotiace komisie, ktoré súvisia zase s výberovými konaniami na sudcov na krajských súdoch. Ako iste sledujete, viacerí sudcovia sa nám vzdali funkcie, takže je dôležité aj v tejto súvislosti, aby mohli byť potrebné výberové konania realizované, súvisia s tým aj príslušné hodnotenia, ktoré je potrebné k tomu uskutočniť, takže doplniť hodnotiace komisie, kde sú, kde sú členovia, kde rovnako Súdna rada hrá kľúčovú, kľúčovú úlohu.
Súdna rada rovnako má kompetenciu pri vyvodzovaní zodpovednosti voči sudcom. Čelíme obvineniam v súvislosti s volebnou korupciou na súdoch, tu rovnako má Súdna rada významné kompetencie, ktoré súvisia napríklad s dočasným pozastavením výkonu funkcie sudcu. Takže naozaj Súdna rada je kľúčová, ak možno hľadať, ktorá inštitúcia je najdôležitejšia v rámci chodu justície, určite by sme na prvom poradí mali spomínať Súdnu radu. Preto je dôležité, aby Súdna rada osobitne aj v, aj v tej situácii, ktorej vôbec čelíme teraz v Slovenskej republike aj v čase pandémie, plnila všetky svoje úlohy, ktoré má.
Ako ukázalo posledné zasadnutie Súdnej rady, ktoré bolo tento pondelok, ukázalo, že je tu prinajmenšom veľmi sporný výklad ohľadom toho, či Súdna rada môže, alebo nemôže zasadať dištančne, to znamená, či je skutočne nevyhnutné, aby všetci členovia Súdnej rady boli priamo prítomní v jednej miestnosti, ak rokujú a rozhodujú o veciach, ktoré súvisia so Súdnou radou. Súviselo to konkrétne s jednou osobou jedného člena Súdnej rady, ktorý chcel technicky byť prítomný na zasadnutiach Súdnej rady cez prenos obrazu a zvuku, keďže ohľadom toho vznikol spor medzi členmi Súdnej rady, či je k tomu, alebo nie je k tomu potrebná právna úprava, tak vlastne ani takáto účasť sa nerealizovala, pretože bola obava, že by sa spochybnili akékoľvek výsledky, ktoré by súviseli s výsledkami zasadnutí Súdnej rady, ktoré boli plánované na pondelok.
Ja som mala stretnutie aj s predsedníčkou Súdnej rady následne na to tento týždeň v utorok, kde sme sa o tom rozprávali a rovnako mi potvrdila, že áno, sú tu takéto sporné výklady, a preto by bolo namieste, aby bola jednoznačná právna úprava, ktorá toto Súdnej rade umožní.
Nejedná sa len o tento prípad, tento prípad len ukázal, že ten sporný výklad tu existuje a je medzi členmi Súdnej rady a že potenciálne teda akýkoľvek výsledok môže byť vlastne spochybnený, či už tým, že sa umožní alebo že sa neumožní aj dištančne hlasovať. Súčasne ide nielen o tých, ktorí sú potenciálne v zahraničí ako členovia Súdnej rady a spadli by nám do karantény, keby sem aj prišli, ale súvisí to s tým, čomu čelíme tu, prečo máme rúška, prečo by sme mali používať zvýšené hygienické opatrenia, aby sa nám táto pandémia nešírila. To znamená, že môže sa skutočne stať to, čo sa môže stať aj Národnej rade, to, čo sa môže stať aj vláde, že bude potrebné dištančne rozhodovať a treba mať takéto riešenia k dispozícii.
Takže vlastne táto situácia nám ukázala, že Súdna rada takéto riešenie nemá, prinajmenšom je naozaj právne sporné, a preto navrhujeme, aby sme zaviedli právnu úpravu, ktorá nám umožní pre členov Súdnej rady, ak by nám spadli aj na Slovensku do karantény, aby nám umožnila takéto riešenie pre nich rozhodovať o dôležitých otázkach Súdnej rady aj prostredníctvom prenosu obrazu a zvuku. K tomu je jedno ustanovenie, ktoré navrhujeme v rámci vládneho návrhu zákona.
Druhá veta, ktorou riešime, resp. upravujeme § 5 ods. 3 v zákone o Súdnej rade, riešime situáciu, ktorá, ktorej rovnako čelíme, čelíme jej podobne ako v prípade Najvyššieho súdu, čo sme riešili v rámci zákona o mimoriadnych opatreniach v justícii ako prvom návrhu, ktorý sem prišiel. Riešili sme situáciu na Najvyššom súde, kde v tom čase sme nemali obsadenú pozíciu a nemáme doteraz predsedu Najvyššieho súdu a mali sme síce obsadenú pozíciu podpredsedníčky Najvyššieho súdu, ale bolo zrejmé s ohľadom na všetky okolnosti, že môže sa stať, že v priebehu najbližších dní táto funkcia zanikne u konkrétnej osoby, čo sa aj stalo, a vlastne čelili sme riziku, že nebude tej osoby, ktorá by viedla Najvyšší súd, čo sa nakoniec aj naozaj stalo. Momentálne Najvyšší súd vedie najstarší sudca na Najvyššom súde, doktor Szabo, takže naozaj práve vďaka tejto zmene právnej úpravy sme zabezpečili riadny chod Najvyššieho súdu.
S ohľadom na to, že som sa rovnako dozvedela, že v pondelok, k pondelku na zasadnutí sa vzdal funkcie podpredseda Súdnej rady, riešili sme v nadväznosti aj skúsenosť, ktorú sme mali z Najvyššieho súdu, situáciu, či máme vôbec v zákone riešenú jednoznačne situáciu, že nemáme obsadenú pozíciu predsedu a podpredsedu Súdnej rady, kto nám vedie v takom prípade zasadnutia Súdnej rady a vôbec zabezpečuje chod Súdnej rady a dospeli sme k záveru, že to jednoznačné nie je, sú tu rôzne možné právne výklady. A preto s ohľadom na to, že aj v tejto otázke treba mať jasno, ak by sa s ohľadom na akékoľvek okolnosti stalo, že pozícia predsedníčky vlastne sa nám uvoľní momentálne, tak nebude toho, ak sa nám promptne nedojde k zhode medzi členmi Súdnej rady obsadením tejto funkcie, čo nemusí byť jednoduchý proces v priebehu jedného zasadnutia, aby bolo zrejmé, kto vlastne také zasadnutie vedie. Lebo aj o to ide, že nejde len o to, že by sa to nedalo vyriešiť, možno by bola zhoda, ale nebude toho, kto by nám viedol také zasadnutie k voľbe predsedu, podpredsedníčky Súdnej rady.
Takže aby to bolo jednoznačné, je dôležité práve pri takýchto procesoch, aby právo jasne hovorilo, kto nám vedie, aby boli jasné pravidlá, nespochybniteľné, nespochybnilo nám to ani potom štatutára takejto organizácie a s tým súvisiace rozhodnutia, navrhujeme právnu úpravu, aby bolo jednoznačné, kto v takomto prípade nám vlastne ako, ako šéf dočasný takejto inštitúcie vedie zasadnutia Súdnej rady, vedie nám Súdnu radu. A preto navrhujeme právnu úpravu, ktorá je vlastne totožná s tým mechanizmom, ktorý sme navrhli pre Najvyšší súd, a to je, že nám bude viesť najstarší člen Súdnej rady, najstaršia členka Súdnej rady.
To je všetko na úvodné slovo. Ďakujem pekne za slovo a, samozrejme, teším sa na rozpravu aj k tomuto bodu a na diskusiu, páni, dámy.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 29.4.2020 18:18 - 18:19 hod.

Mária Kolíková Zobrazit prepis
Vážený pán podpredseda, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte mi predstaviť vám návrh vládneho návrhu zákona o zmene zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 185/2002 o Súdnej rade Slovenskej republiky.
Predmetom tohto návrhu je, ako už bolo spomínané v rámci rozpravy k skrátenému legislatívnemu konaniu, je na jednej strane umožniť, aby rokovania a hlasovania Súdnej rady mohli prebiehať aj dištančne, virtuálne. Tá veta, ktorá sa dopĺňa do zákona o Súdnej rade, absolútne kopíruje to, čo má aj vláda. To znamená, jedná sa o možnosť, ktorú dáme Súdnej rade, aby bolo možné byť rozhodované aj členom Súdnej rady, u ktorých môže byť veľmi vážny dôvod, že sa nemôžu priamo osobne zúčastniť takýchto rokovaní. Chceme tým práve vyriešiť to, že sa nám môže nastať situácia, že členovia Súdnej rady budú v karanténe, či už z dôvodov, že sú v karanténe tu na Slovensku, alebo z dôvodu, že z dôvodu cestovateľskej anamnézy budú musieť ísť do karantény. To znamená, chceme absolútne minimalizovať prekážky, že by táto inštitúcia bola nefunkčná. Je to nevyhnutné pre chod justície.
Naozaj, ako už bolo povedané, môže chýbať hlas, ale nielen hlas. Tu sa môže jednať o situáciu, že nám vypadnú viacerí členovia Súdnej rady, že ak nebudeme mať takéto pravidlo, že môže byť aj problémom, že bude vôbec uznášaniaschopná. Takže určite je dôležité, aby takáto možnosť pre Súdnu radu tu bola. Nie je to výmysel, vyplynulo to jasne vlastne z posledného zasadnutia Súdnej rady z pondelka, že je tu nejasnosť tohto výkladu medzi členmi Súdnej rady. To znamená, ak by aj umožnili momentálne niekomu hlasovať, zúčastňovať sa takýchto zasadnutí dištančne, tak je tu možnosť prípadného sporu ohľadom akýchkoľvek rozhodnutí, ktoré by Súdna rada takýmto spôsobom prijala. Preto navrhujeme túto právnu úpravu.
Súčasne súčasťou tohto návrhu zákona je ešte jedno pravidlo a to pravidlo je, aby najstarší člen Súdnej rady nám mohol viesť zasadnutie v prípade, ak tu nie je obsadená funkcia predsedu, podpredsedu. Znamená, že momentálne nemáme podpredsedu Súdnej rady, pretože sa nám vzdal funkcie k pondelku, takže tá situácia nám ukázala ďalej, keď sme o nej diskutovali s pani predsedníčkou Súdnej rady tento týždeň, ja som mala také stretnutie – rozoberali sme túto situáciu, že áno, môže teoreticky nastať situácia, že nebude toho, kto by nám viedol Súdnu radu, nebude toho, kto by nám viedol zasadnutie Súdnej rady – k riešeniu, kto bude predsedom, potenciálne podpredsedom, ak sa nám takéto pozície uvoľnia.
Je to analogická situácia, akú sme tu riešili pre Najvyšší súd, a preto mám za to, aby sme tú situáciu vyriešili, aby sa nestalo, že Súdna rada bude nefunkčná a nebude nám kto viesť zasadnutia Súdnej rady. Preto navrhujem v Súdnej rade, aby takáto právna úprava bola prijatá, aby sme absolútne znížili riziko, že nebude základná inštitúcia pre chod justície plne funkčná a plnila si svoju úlohu. Je to dôležité pre právny štát, pre demokraciu, pre prístup k spravodlivosti, pre ochranu základných práv a slobôd.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 29.4.2020 17:58 - 18:01 hod.

Mária Kolíková Zobrazit prepis
Ďakujem. Iba veľmi krátko. Ja si myslím, že už aj iné právne úpravy, ktoré sme tu mali teraz a ktoré súviseli práve s riešením tejto mimoriadnej situácie, tak neboli len o tom, že by nám riešili situácie, ktoré sú časovo ohraničené pre toto obdobie. Ale keď sa ukázalo, že treba pravidlo, ktoré nám vyrieši túto situáciu a je dôležité aj do budúcna, tak sa prijala.
Ja som to hovorila aj v rámci výboru, keď sme o tom mali veľkú diskusiu, že toto doplnenie vety do Súdnej rady je presnou kópiou toho, čo má vláda. Takže ak vie vláda takto rokovať o veciach, ja si myslím, že to vie aj Súdna rada. Vláda to, nemám vedomosť, že by niekedy použila. Jedná sa proste o možnosť, ako som povedala, priamo je to jasné teraz, ukázala to Súdna rada. Členovia Súdnej rady nevedeli, či vôbec môžu umožniť takéto rokovanie, či je to v súlade s právnou úpravou. Takže my by sme im dali možnosť.
Potom je tu rokovací poriadok. Tak ako má rokovací poriadok Národná rada, ona ho má zákonom. Rokovací poriadok si prijímajú členovia Súdnej rady, takže tam je priamo priestor, aby si to upravili bližšie.
Ja sa súčasne nebránim tomu, ja som to povedala vo výbore, ja si myslím, že je to zrejmé aj z iných návrhov, ktoré už som tu podávala, ja som otvorená diskusii. Myslím si, že toto pravidlo je dobré, myslím si, že môže byť, naozaj je dobré tak, ako je navrhnuté. Ale súčasne vnímam, veď o tom je úloha parlamentu, to je úloha aj v rámci tej diskusie, ktorá tu prebieha, že aj keď si navrhovateľ myslí, že má najlepšiu právnu úpravu, Národná rada rozhoduje, navrhovateľ by si mal vypočuť všetky argumenty, ktoré tu zaznejú, a s ohľadom na to aj nejakým spôsobom reagovať. Takže ja som pripravená, nejaká diskusia začala, som na ňu pripravená aj v rámci druhého čítania.
Nemyslím si, že teraz je dôležité, aby sme preberali, ako prípadne sa pozmení to, čo je podľa mňa jasné, že podmienky splnené sú. To pravidlo môže byť všeobecné, pretože rieši tú situáciu. Aké bude, samozrejme, konkrétne jeho znenie na konci dňa, závisí od poslancov, aká tá navrhnutá právna úprava v konečnom dôsledku bude. Takže som za to, že podmienky sú splnené. Je to absolútne nevyhnutné pre chod tejto inštitúcie, ktorá je dôležitá pre chod justície, pre ochranu základných práv a slobôd.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 29.4.2020 17:37 - 17:48 hod.

Mária Kolíková Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, predstupujem pred vás s návrhom na skrátené legislatívne konanie. Ja som to už hovorila aj v príslušnom výbore, ktorý predchádzal tejto rozprave, a to; nijako ma neteší, že prichádzam s ďalším návrhom na skrátené legislatívne konanie, naozaj ma to nejako neteší. Považujem ale za dôležité, aby právna úprava, ktorá súvisí s týmto skráteným legislatívnym konaním, bola v krátkom čase prijatá. A nemáme na to štvrť roka, aby sme prešli riadnym pripomienkovým procesom, pretože potrebujeme s ohľadom aj na to, v akej sme teraz situácii, umožniť Súdnej rade, aby mohla rozhodovať o otázkach, ktoré spadajú do jej kompetencie. Jednou z tých otázok je a kompetenciou je aj voľba predsedu Najvyššieho súdu. Sú to veľmi významné kompetencie, ktoré súvisia aj s tým, že predkladá kandidátov prezidentke. Ide o chod súdov, osobitne bratislavských súdov aktuálne.
Rovnako je potrebné riešiť otázky v súvislosti s doplnením tzv. hodnotiacich komisií na sudcov. Má skutočne veľmi dôležité kompetencie, pri ktorých je dôležité, aby členovia Súdnej rady mohli vykonávať túto funkciu aj s ohľadom na to, že môžu nám spadnúť do karantény. A jedna konkrétna situácia sa ukázala ohľadom jedného člena Súdnej rady, ktorý je v zahraničí, buď by prišiel, spadol by do karantény, alebo sa pokúsil zúčastniť zasadnutí dištančne. Členovia Súdnej rady sa k tomu vyjadrili, že je potrebná k tomu zmena právnej úpravy. A vlastne tú vedomosť mám od pondelka. Ja som mala stretnutie s predsedníčkou Súdnej rady následne nato a sme si to vyjasnili, že naozaj tá právna úprava v tomto je prinajmenšom nejasná, či tá možnosť tu je.
Preto prichádzam s návrhom, ktorý práve rieši, aby mohli byť zasadnutia Súdnej rady umožnené aj iným spôsobom ako len priamou účasťou na zasadnutiach Súdnej rady, priamou osobnou účasťou, čím to umožníme vyriešiť práve aj v takejto kritickej situácii, kedy sme napríklad v čase pandémie a umožní to funkčnosť Súdnej rady vôbec aj do budúcna.
Mám za to, že sú splnené podmienky pre skrátené legislatívne konanie, pretože to súvisí so základnými právami, slobodami, a to je prístup k spravodlivosti vôbec, zabezpečenie funkčnosti tejto inštitúcie. A preto predkladám tento návrh a žiadam Národnú radu, aby umožnila, aby tento návrh prešiel v takomto procese.
Obsahom je súčasne tiež ešte jeden návrh, a to ten potom v samotnom návrhu zákona, pretože, samozrejme, to odôvodnenie takéhoto skráteného legislatívneho konania súvisí s jeho obsahom. Preto to rovno hovorím. Rieši súčasne situáciu, že nebude mať kto viesť Súdnu radu. Ako je zrejmé, dnes čelíme tomu, že sa nám vzdal podpredseda Súdnej rady, máme tam len predsedníčku. V prípade, že by ani predsedníčka už ďalej nevykonávala túto funkciu, keďže sa nám vzdal funkcie pán podpredseda k pondelku a už nevykonával túto funkciu, je zrejmé na základe oboznámenia sa s právnou úpravou, že nie je jednoznačný výklad, kto by nám viedol potom Súdnu radu, takéto zasadnutie. A preto riešime obdobne situáciu ako na Najvyššom súde, kde sme podobne čelili takejto situácii. Vtedy to bolo v opačnom garde, mali sme podpredsedu, podpredsedníčku, už sme nemali predsedu, a vyriešili sme to pravidlom, že najstarší sudca na Najvyššom súde. Teraz dávame vlastne rovnaké pravidlo, najstarší člen Súdnej rady, aby to bolo veľmi jednoduché.
Preto to riešime, aby sa nám nestalo, že bude 11. mája najbližšie zasadnutie Súdnej rady a my budeme čeliť otázke, že nemá nám kto vyriešiť ani, kto nám otvorí toto zasadnutie, a kto bude riešiť, kto nám vlastne to zasadnutie bude viesť, pretože taká situácia potenciálne môže nastať. Preto navrhujem Národnej rade, aby umožnila tieto dve drobné právne úpravy pre Súdnu radu, aby prebehli v skrátenom legislatívnom procese a táto inštitúcia, naozaj už tu nebola žiadna prekážka, aby vykonávala riadne svoju funkciu a umožnila riadnemu chodu justícii.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 29.4.2020 17:37 - 17:48 hod.

Mária Kolíková
Ďakujem veľmi pekne. Azda iba jednou vetou. Ako bolo povedané, funkčné obdobie pani predsedníčky v krátkom čase končí. Považujem rozhodnutie Národnej rady v tejto súvislosti za absolútne kľúčové, pretože je to o navrátení poslania tejto inštitúcii, navrátení poslania, ktorým je ochrana základných práv. Preto je veľmi dôležité, aby v tom Národná rada zaujala absolútne principiálny postoj a ukázala, čomu majú takéto inštitúcie slúžiť.
Skryt prepis
 

29.4.2020 17:15 - 17:16 hod.

Mária Kolíková Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľujem si mojimi slovami odôvodniť návrh vlády pre Národnú radu na odvolanie predsedníčky Úradu na ochranu osobných údajov.
Ja si pamätám zopár dní dozadu, keď sme mali veľmi silnú debatu v súvislosti s mimoriadnymi opatreniami justície, a to v časti, ktorá sa týkala zásahu do súkromného, do súkromných práv, do práva na súkromie a súvisela so zavedením aplikácie, ktorá by mala pomôcť pri ochrane zdravia a životov. Bol to, bola to veľmi dobrá debata, ja si myslím, o tom, o miere nevyhnutnosti zásahu do základných práv.
Úrad na ochranu osobných údajov je tu práve na to, aby chránil naše súkromie, bol veľmi citlivý a vnímal, čo sú to základné práva a slobody, aby vnímal, čo to je právo na súkromie, ale súčasne vnímal, ak svojimi dopytmi zasahuje do základných práv, ktorými je osobitne sloboda prejavu, právo na informácie.
Úrad na ochranu osobných údajov konaním svojej predsedníčky, som presvedčená, že sa spreneveril tomuto svojmu poslaniu, ak žiadal od investigatívnych novinárov, aby prezradili svoj anonymný zdroj, čo je absolútnym kľúčom slobody prejavu, bez toho práca novinárov je fakticky nemožná. Nemožno očakávať, ak novinár nie je krytý tým, že nemusí prezradiť svoj zdroj, aby bol naozaj strážcom demokracie, tzv. watchdog, aj v zmysle rozhodnutí a naozaj početných rozhodnutí Európskeho súdu pre ľudské práva. Ak môžme nájsť v nejakej oblasti práva širokú škálu rozhodnutí vysvetľujúcich, čo to je sloboda prejavu a aká je dôležitá pre demokraciu a právny štát, je to práve sloboda prejavu, ale je to práve kľúčová úloha novinárov ako watchdogov, ako strážcov pre demokraciu.
Týmto zásahom, kedy predsedníčka Úradu na ochranu osobných údajov žiadala od investigatívnych novinárov prezradiť svoj zdroj, a to súčasne so sankciou 10 miliónov eur, jasne porušila, zasiahla do práva novinárov, do slobody prejavu a súčasne takýmto spôsobom ich fakticky zastrašovala, ak takémuto podnetu, jej žiadosti nevyhovejú.
V tejto súvislosti je osobitne kľúčové, o aké informácie vlastne išlo. Ozvala sa českému webu investigace.cz a oficiálne od redakcie žiadala odpoveď, od koho dostali videonahrávku, v ktorej bývalý generálny prokurátor Dobroslav Trnka spolu s Marianom Kočnerom inštalujú nahrávacie zariadenie ukryté v šperkovnici do kancelárie generálneho prokurátora. Z tohto zariadenia, ak si všetci dobre spomíname, pochádzala aj nahrávka Trnku s ministrom financií Jánom Počiatkom, kde si dohadovali spoločný postup v kauze Tipos/Lemikon a žartovali napríklad aj o kauze emisie. Je veľmi dôležitá táto súvislosť.
Je dôležitá tiež súvislosť, že ako sa preukázalo z tzv. komunikácie Threema, ktorá je komunikácia medzi Kočnerom osobe, ktorá nielenže je trestne stíhaná, je obžalovaná vo veľmi závažných kauzách, v kauzách, ktoré súvisia nielen s páchaním závažnej ekonomickej trestnej činnosti, ale aj úkladnej vraždy – a práve novinára a jeho priateľky. Toto sú veľmi dôležité súvislosti, ktoré treba brať do úvahy. A súčasne to, že sa jedná o vzťah predsedníčky Úradu na ochranu osobných údajov, ktorý v zmysle tejto komunikácie je zrejmý, že bol nadštandardne priateľský a nielen to, ale aj v minulosti pani predsedníčka mala pracovný vzťah s Marianom Kočnerom.
Vzhľadom na tieto súvislosti je zrejmé, že tým, že si žiadala predsedníčka Úradu na ochranu osobných údajov prezradiť zdroj a v nadväznosti na tieto informácie ohľadom vzťahu Mariana Kočnera s predsedníčkou Úradu na ochranu osobných údajov bolo zasiahnuté takýmto spôsobom do základných princípov, na ktorých stojí tento úrad, a to, že tento úrad má byť nezávislý, nestranný, nemá byť pod žiadnymi vplyvmi, máme za to, že boli splnené podmienky pre odvolanie predsedníčky Úradu na ochranu osobných údajov, a preto vláda podáva tento návrh Národnej rade a žiada Národnú radu, navrhuje jej, aby sa s týmto návrhom stotožnila a predsedníčku Úradu na ochranu osobných údajov odvolala zo svojej funkcie.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 22.4.2020 11:29 - 11:33 hod.

Mária Kolíková Zobrazit prepis
Páni poslanci, poslankyne, ja sa budem snažiť len v stručnosti. Poslanecký návrh pána predsedu hospodárskeho výboru, pána poslanca Kremského zlepšuje návrh, sprísňuje. Vnímam to vzhľadom na naše pomery, je, som rada, že sme prišli aj vzájomne ku kompromisom, a určite má aj podporu ministerstva.
Ďalej k návrhom ešte, ku ktorým vlastne tu bolo, samozrejme. Poslanecké návrhy pána poslanca Šeligu, ktoré boli aj schválené v gestorskom výbore, tak v súčinnosti aj s týmto poslaneckým návrhom pána poslanca Kremského, tak sa dostávame do inej úrovne naozaj sprísneného režimu. A ja si myslím, že by to malo úplne odradiť nepoctivých podnikateľov o tú dočasnú ochranu vôbec žiadať a ja veľmi pekne ďakujem za tieto podnety.
Pani poslankyňa Marcinková, veľmi pekne ďakujeme za podnet, ktorý súvisel s bývaním. My sme vlastne s ohľadom aj na to potom, aj na tie podnety, ktoré sme mali k nájmu, sme vyriešili toto paušálne riešenie, kde sme zahrnuli skutočne aj fyzické osoby, a bol to dôležitý podnet.
Na záver k otázke, úplne to sem nepatrí, ale zaznelo to tu. Tak chcem reagovať na pána poslanca Bašku a elektronický systém monitoringu osôb. Rozumiem. My sme to preberali aj na krízovom štábe a to, čo vidíme ako problém a chcem to tu aj povedať a nielen povedať si to možno len vzájomne, aby proste tá informácia bola všeobecne prístupná, ako k tomu máme my postoj ako ministerstvo spravodlivosti. Nemáme dosť tých staníc, to je jedna vec. A potom ono to funguje spôsobom, že na to, aby ste tú osobu monitorovali, tak nestačí len to zariadenie, ten náramok, vy potrebujete dať to zariadenie aj do tej domácnosti. Takže jedna vec je, že nemáme ich toľko, keď, s ohľadom na to, o aké množstvo ide. A vy to musíte inštalovať priamo v tej domácnosti, musí tam ísť technik, musí zistiť, či sú tam splnené podmienky. To znamená, že on pôjde potenciálne do miesta, ktoré je preňho zdravotne ohrozené. To znamená, že on by mal byť potom vybavený nielen rúškom a rukavicami, ale aj všetkými, samozrejme, ochrannými prostriedkami pre to vybavenie. Takže vlastne jedná sa potenciálne o ohrozenie jeho zdravia. To len akože k tomu, hej, aby sme rozumeli, čo to obnáša. To nie je len ten náramok a že s ním odíde, že to potom treba zistiť, keby išiel, že musíte ísť do toho miesta a tam priamo to riešiť.
Tých náramkov, ktoré máme, to znamená, že máme také, ktoré je, že náramok s vysielačkou, tých máme 50, a tých, ktoré máme voľné aj s tými stanicami, tých máme 850. Tak ja len akože pri tých počtoch, aby ste vedeli, že to je všetko, čo máme v tomto momente. Takže my vnímame s ohľadom na tie počty, ktoré máme, aj k čomu v prvom rade slúžia, že ako nevieme to pokryť, čiže toto nie je cesta. Takže my sme, my sme to riešili už viackrát a musím povedať, že áno, rozumieme, ale v tomto momente to nie je cesta. Môžme sa opätovne nad tým zamyslieť, ale teraz to vyriešiť, toto nie je ten nástroj. Dobre? Takže toľko k tomu.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 22.4.2020 10:52 - 11:06 hod.

Mária Kolíková Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predseda. Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, dovolím si povedať zopár slov k vládnemu návrhu zákona, ktorým dopĺňame justičný balík ohľadom prístupu k spravodlivosti a k zmierneniu následkov, ktoré súvisia s pandémiou, ktorej čelíme.
My sme prijali zákon č. 62/2020 o niektorých mimoriadnych opatreniach v oblasti justície a ten nám riešil lehoty, procesné lehoty, hmotno-právne aj procesné, posúvali sme ich, vlastne jednalo sa nám o to, že ľudia majú sťažený prístup k spravodlivosti. Potom sme tu zaviedli určité moratórium aj na konkurzy, zakázali sme speňaženie majetku dražbami do nejakých lehôt. To sú také základné veci, ktoré boli v tomto prvom balíku.
A tento balík, ktorým, ktorý sme vlastne priniesli, sa jedná v zásade o dočasnú ochranu podnikateľov. To znamená to, čo v prvom rade rieši a jeho cieľom je riešiť, vytvoriť určité moratórium na konkurzy, aby nám nespadli podnikatelia do konkurzu. Chceme im umožniť, aby tí, ktorí v zásade boli, by som povedala, že v dobrej kondícii ako podnikatelia pred tým, ako sme začali čeliť tomuto ochoreniu, tak aby sme im pomohli prekonať túto krízu a nespadli nám do konkurzu, to znamená, aby nemuseli sami vyhlasovať konkurz na seba, súčasne aby ani veritelia na nich nevypísali konkurzy. To by som povedala, že to je také úplne kľúčové, aj kľúčový cieľ tohto, tohto návrhu zákona.
Popritom tu riešime aj ďalšie následky, ktoré súvisia so sťažením ich situácie, a, takže okrem toho, že prerušujeme začaté konkurzné konania, tiež je tu ustanovenie ohľadom účinkov, ktoré súvisí so zmluvnými vzťahmi podnikateľov. A chceme týchto podnikateľov chrániť pred tým, aby tie záväzky, ktoré majú a súvisia s ich priamou prevádzkou, s riadnym chodom prevádzky, aby nám tieto záväzkové vzťahy ešte pre nich mohli byť zachované, ak je zrejmé, že to ich, tá ich schopnosť, tá ich platobná schopnosť ovplyvnila možnosť tieto záväzky plniť, a hlavne vzhľadom na tieto záväzky aby sme im umožnili prekonať túto krízu.
Takže áno, je to aj vstup do súkromnoprávnych vzťahov, k tomu budeme hovoriť viac. A čo sa týka týchto súkromnoprávnych vzťahov, súvisia tam aj otázky ohľadom nevypovedania zmlúv, ja k tomu poviem viac aj v súvislosti na pozmeňujúce návrhy, ktoré boli reflektované v ústavnoprávnom výbore a súvisia s návrhom pána poslanca Šeligu a chcem ich povedať aj teraz na úvod, lebo sú podľa mňa dôležité a treba na ne nahliadať, vlastne aj na samotný návrh v súvislosti s týmito pozmeňujúcimi návrhmi, ktoré, ako povie aj pán spravodajca, boli schválené a v spoločnej správe aj on o nich bude informovať.
To, čo je dôležité vedieť pri tejto právnej úprave, je, aká je vlastne možnosť tejto dočasnej ochrany pre podnikateľov. Tá dočasná ochrana podnikateľov je postavená na tzv. princípe opt in, to znamená, že nevzťahuje sa automaticky na všetkých podnikateľov, ale vzťahuje sa len na tých podnikateľov, ktorí o tú ochranu požiadajú. Je to postavené na princípe, že chceme urobiť ľahký spôsob, ako tú dočasnú ochranu získať, ale potom, ak sa ukáže, že to bol nepoctivý zámer podnikateľa, tak byť naňho veľmi prísny pri postihu. V jednoduchosti, podnikateľ má povinnosť urobiť určité vyhlásenia. Jedným z tých vyhlásení, ktoré súvisí práve s tým, že malo by sa jednať o poctivých podnikateľov, je napríklad ten, že nerobil žiadne úkony, kroky pred tým, ako sa dostal do takejto kritickej situácie, ktoré by súviseli s tým, že znižoval možnosť finančnú svojej spoločnosti zvládnuť túto krízu napríklad tým, že by povyplácal zisky z tejto spoločnosti. Hej, to je jedna napríklad z vyhlásení; sa toho týka jedno z vyhlásení, ktoré takýto podnikateľ musí urobiť.
To, čo je dôležité súčasne vedieť, je, že ak ktokoľvek, samozrejme, ráta sa to najmä s veriteľmi, mali by za to, že bola zneužitá táto dočasná ochrana pre podnikateľov, tak v prípade, že by napadol takúto dočasnú ochranu, tak bude súdom zrušená. Ja potom poviem aj k tomu viac, ale ešte sa vrátim k tomu začiatku. Takže základom je, že podnikateľ nám urobí vyhlásenia, súd na základe týchto vyhlásení, ak sú kompletné v zmysle zákona, tak vydá o tom rozhodnutie, ktoré bude zverejnené v Obchodnom vestníku a v momente, kedy nadobudne, kedy je vyhlásené, tak nadobudnú účinky tejto dočasnej ochrany pre podnikateľov. Následne, ako som povedala, ktokoľvek to môže napadnúť, ak to nebol poctivý záver a neboli splnené podmienky, ráta sa najmä že s veriteľmi, a súd následne takúto dočasnú ochranu zruší, ak sa to preukáže. A následkom je, že všetko, o čo znížil ten majetok v tej spoločnosti, automaticky nám spadne do podstaty, ktorá sa bude riešiť v rámci, predpokladáme, konkurzu, rovnako všetky úkony, ktoré urobil, sú priamo odporovateľné, to znamená, nie je vôbec potrebné podať voči nim žalobu. Toto je tá prísnosť, ktorú tu zavádzame.
Na základe množstva pripomienok, je pravda, ktoré sme dostali, s tým, že sa javí, že táto právna úprava nemá dostatočné nástroje a brzdy voči podnikateľom, ktorí sú nepoctiví a budú to zneužívať, my sme ich reflektovali, ja k nim poviem, aj o čom sú vlastne pozmeňováky, ktoré sme pripravili v spolupráci aj s poslancom Jurajom Šeligom. Ale to, čo chcem povedať, je, že tá právna úprava, s ktorou sme prišli do parlamentu, nie je právna úprava, ktorú by sme robili za deň, hej, my sme na nej pracovali už niekoľko týždňov a inšpirovali sme sa právnou úpravou, ktorá je v Rakúsku, v Nemecku, v Česku. V Česku, by som povedala, vo veľkej miere je totožná tá právna úprava, ktorá prišla ako vládny návrh zákona. A tie pozmeňujúce návrhy, ktoré sme následne spracovali aj s poslancom Jurajom Šeligom, ktorý ich predkladal do ústavnoprávneho výboru, sa teraz dostali na základe nich. Ak ich takto schváli Národná rada, tak sa dostaneme do režimu, že naša právna úprava bude prísnejšia, ako je v okolitých krajinách.
Keď sme porovnávali tie modely, tak v Česku, by som povedala, je, bol taký voľnejší model, to je ten, ktorý my sme navrhli, Nemecko má prísnejší model a ten, ktorým sme sa inšpirovali potom pri pozmeňujúcich návrhoch, ktorým sme to celé sprísnili, je najmä nemecký model a my sme išli ešte ďalej. To len ako pre informáciu, aby sme vedeli, že súčasne naši podnikatelia, ktorí majú medzinárodné obchodné styky, tak vlastne budú čeliť tomu, že podobné právne úpravy, ktoré v okolitých krajinách, že aj to, ja si myslím, že treba mať na mysli, že tak ako sú oni v pozícii dlžníkov, niekde môžu byť v pozícii veriteľov, takže tie vzťahy, ktoré sú proste v rámci Európskej únie vzájomne, tak na jednej strane sa ich budú týkať v nejakom režime v tých krajinách a v nejakom režime u nás. Tak len aby sme si uvedomili tiež v tejto súvislosti, my tu sprísňujeme režim, ale vlastne voči nim na druhej strane ten režim bude trošku iný a bude každopádne voľnejší. Tak nám to vychádza teraz, ale v poriadku, my sme zreflektovali aj v rámci tých pozmeňujúcich návrhov to, že treba byť azda prísnejší na Slovensku voči tým nepoctivým zámerom, takže ak bude tento vládny návrh zákona schválený s týmito pozmeňujúcimi návrhmi, tak ten, tá právna úprava bude prísnejšia pri porovnaní.
Ja si dovolím povedať zopár slov k tým pozmeňujúcim návrhom, lebo si myslím, že to je kľúčové, aby sme už takto vnímali ten vládny návrh zákona. Takže máme tu jeden pozmeňovací návrh, ktorý priamo súvisí s podnikateľmi a ktorý nám sprísňuje ten začiatok. Takže ak som povedala, že to stojí vlastne na vyhláseniach, tak my tu sprísňujeme obdobie, ktoré sa berie do úvahy pri tomto podnikateľovi a berieme do úvahy osobitne obdobie, ktoré predchádza, predchádzalo kríze, to znamená, že pozeráme sa na to, či naozaj je tu priama súvislosť s tým zhoršením situácie na strane podnikateľa, a osobitne sú tu veľmi prísne opatrenia, ktoré sú následne. Sprísňujeme lehotu pre súd, ktorý keď bude napadnuté, ak bude napadnutá takáto dočasná ochrana, tak to sprísňujeme spôsobom, že súd bude, súd má lehotu, aby dal v tom prípade takémuto podnikateľovi, že do piatich dní mu musí predložiť, odkedy dostane návrh na zrušenie pre nepoctivosť, tak to bude lehota do piatich dní predložiť podklady, ktoré by mali preukázať, že či došlo k ukracovaniu veriteľov, k tomu sú tie podklady takto spísané, a následne má lehotu bezodkladne o tom rozhodnúť. Bezodkladne je najkratšia možná lehota, ktorú môžme vlastne súdu dať, nie je to v dňoch, to je pravda, nie je tam napísaná priamo takáto lehota, ale určite to nemôže byť ako v mesiacoch, bavíme sa o tom, že by to malo byť rozhodnutie súdu, ktoré je v dňoch, a môžme rátať s tým, že by to mali byť rozhodnutia, ktoré platia pre súd ako v prípade neodkladných opatrení, to znamená v zásade do mesiaca by to rozhodnutie malo byť.
My súčasne predkladáme ešte jeden návrh, ktorý súvisí aj s množstvom podnetov, ktoré boli a tie súviseli práve s otázkou, že tak ako sú účinky v tom vládnom návrhu zákona, ktorý máte, tak účinky v § 17 ods. 6 najmä v súvislosti s nájmom, ktoré by nám tu spadali a vlastne chránili nám tých podnikateľov aj v nájomných vzťahoch, tak nebolo tam obmedzené obdobie, ktoré by bolo jasne špecifikované ako obdobie, v ktorom nie je možné vypovedať zmluvu. A my pri tých nájomných vzťahoch sme mali o tom veľkú debatu, že ako k tomu pristúpiť, a nakoniec sme urobili to, že v rámci druhého balíka, ktorý tam máte ako pozmeňovací návrh, sme urobili to, že my sme nájomné vzťahy vôbec osobitne upravili. To znamená, že to, čo je v druhom pozmeňovacom návrhu od Juraja Šeligu, je, že nájomné vzťahy celoplošne upravujeme a pri nich platí pravidlo, že podnikateľ, ktorý sa dostane do zložitej situácie v období od 1. apríla do 30. júna, tak ak za toto obdobie nie je schopný zaplatiť nájom a s tým súvisiace úhrady, tak má lehotu do konca roka ich zaplatiť a pre platobnú neschopnosť, že nevie, že nie je schopný pokryť práve toto trojmesačné obdobie, tak pre toto trojmesačné obdobie mu nie je možné vypovedať nájomnú zmluvu. To znamená, že ak sa nám dostane do napríklad omeškania už za júl, tak, samozrejme, že aj je možné vypovedať tú zmluvu, aj platí s tým všetko, čo platí v zmluvných vzťahoch. Takže my len, my len chránime vlastne ten nájom na to obdobie troch mesiacov.
S ohľadom na to, že sme mali množstvo dopytov aj v súvislosti s fyzickými osobami, tak sme aj tu zobrali úplne, dá sa povedať, že sme prekopírovali nemecký model, ktorý platí ako pre túto kritickú situáciu, to znamená, že sme sem vlastne zobrali všetky nájomné vzťahy a tým pádom sme vlastne pokryli aj fyzické osoby, ktoré sme aj tak rátali, že budeme musieť vyriešiť, takže tým, preto je to aj v druhom pozmeňovacom návrhu, ktorý nám rieši fyzické osoby a nielen podnikateľov, preto sme to dali aj samostatne, aby to bolo v tomto trošku zrozumiteľnejšie, ale je faktom, že tento nájom nám vlastne súčasne chráni tých podnikateľov, a preto platí osobitný režim.
Ešte k tomu druhému pozmeňovaciemu návrhu, pretože ten, ja si myslím, že tiež je dôležité k nemu povedať viac. My v ňom posúvame lehotu, ktorá tu bola stanovená na moratórium pre konkurzy, tá bola 30. apríl, posúvame ju na 30. máj pre fyzické osoby. A to, čo je ešte dôležité, je, že riešime tu aj odklad exekúcií. Tie, ktoré sú nové a ktoré, ktorým môžu fyzické osoby čeliť s ohľadom na novú situáciu kvôli pandémii, tak tam dávame možnosť odkladu na šesť mesiacov, ak si o to požiada. To znamená, nie je to automatické, ale ak si dané osoby požiadajú, je tu zrejmá príčinná súvislosť s ich platobnou neschopnosťou po 12. marci, tak v takom prípade je tu vlastne možnosť priamo odklad exekúcií a ak o to požiadajú, tak im bude vyhovené.
To je v krátkosti z môjho pohľadu všetko a ak budú otázky, tak som, samozrejme, pripravená reagovať.
Ďakujem pekne za slovo.
Skryt prepis