Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

16.9.2020 o 14:25 hod.

Mgr.

Mária Kolíková

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Uvádzajúci uvádza bod 21.10.2020 11:35 - 11:41 hod.

Mária Kolíková Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predseda, za slovo. Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, na rokovanie Národnej rady predkladám vládny návrh ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky a s tým súvisiaci balík na zmenu zákonov, ktorým sa vykonávajú ústavné zmeny. Je to podstatný, kľúčový návrh pre zmenu ústavy, s ktorým súvisí aj reforma justície, ktorú sa snažíme zrealizovať.
To, čo prináša táto právna úprava, tak jednak nám upravuje Súdnu radu, to znamená jednak jej zloženie, jednak jej profesionalizáciu s ohľadom aj na to, že jej dávame nové kompetencie a nové oprávnenia, ktoré súvisia s tzv. previerkami u sudcov. Umožňujeme jej vytvoriť veľmi profesionálny aparát k tomu, aby, či už to súvisí s hĺbkovejšími previerkami, ktoré súvisia s tzv. statočnosťou, spoľahlivosťou sudcu, ale aj aby majetkové priznania a ich preverovanie neboli formálne, ale priebežne sa im venovala Súdna rada a v pochybnostiach aj vyvodzovala dôsledky.
Okrem toho je tu reforma, ktorá súvisí s Ústavným súdom. Jednak snažíme sa zaviesť brzdy a páky voči tomu, ak Národná rada je nečinná pri navolení kandidátov na Ústavný súd. Jednak privádzame aj niektoré pravidlá, ktoré súvisia s konaním pred Ústavným súdom, najmä vytvorenie možnosti aj fyzických osôb, právnických osôb ako sťažovateľov napádať neústavnosť zákona, čo často je dôležité, aby takáto možnosť bola daná pre prešetrenie konkrétneho porušenia práva. A s ohľadom na vytvorenie možnosti naozaj dôslednej a účinnej ochrany základných práv a slobôd som presvedčená, že práve takýto nástroj naša právna úprava nevyhnutne potrebuje a je dôležité, aby sa v tom zmenila ústava.
Ďalej zavádzame vekový cenzus pre zánik funkcie sudcu. Som presvedčená, že automatický zánik funkcie sudcu na základe takejto právnej úpravy v ústave je práve tým riešením, ktoré je možné považovať za dôstojné riešenie zániku funkcie sudcu, kedy samotný sudca nemusí byť v otáznom očakávaní, kedy dôjde k rozhodnutiu Súdnej rady, k predloženiu návrhu prezidentke a ku ktorému dňu mu naozaj zanikne funkcia. A rovnako to súvisí aj manažérsky, či už s oprávneniami ministerky spravodlivosti, alebo aj príslušného predsedu súdu manažovať súd tak, že vie, kedy sa mu ako mení vlastne celé zloženie toho zboru sudcov, ktoré má v rámci jednotlivých agend.
A so zmenou ústavy súvisí aj zriadenie Najvyššieho správneho súdu. Najvyšší správny súd okrem toho, ako vyplýva aj z jeho názvu, že bude osobitným najvyšším súdnym orgánom pre tzv. správnu agendu, čo si myslím, že je absolútne náležité, a ako ukázala aj skúsenosť z Českej republiky, tak sa ukazuje, že vytvorenie takejto najvyššej súdnej inštitúcie je naozaj tým účinným nástrojom a spôsobom, ako zaviesť vyššiu kvalitu a úroveň do rozhodovania, ktorá súvisí so správnym súdnictvom, tak som presvedčená o tom, že práve takéto zriadenie najvyššieho správneho súdu aj na Slovensku nám môže takúto vyššiu kvalitu doniesť. A okrem toho Najvyššiemu správnemu súdu dávame do kompetencií aj veľmi dôležitú tzv. disciplinárnu, vyvodenie tzv. disciplinárnej zodpovednosti voči predstaviteľom právnických profesií, a to či už voči sudcom, prokurátorom, ale predpokladáme tu aj vyvodenie zodpovednosti aj pre ostatné právnické profesie, či sú to notári, exekútori, ale aj advokáti.
S tým, že sa zriaďuje Najvyšší správny súd, tak s tým súvisí aj presun určitých kompetencií z Ústavného súdu, to znamená aj s tým postupne odbremeňujeme Ústavný súd, ale sme presvedčení, a vníma to tak aj Ústavný súd, že tým, že ho odbremeníme napríklad o posudzovanie ústavnosti volieb na komunálnej úrovni, tak, presunieme to na takúto ustanovizeň, tak s tým umožníme to, čo je základným tým dôvodom pre zriadenie Ústavného súdu, sledovať ústavnosť, tak mu umožníme, aby sa skutočne skoncentroval na túto jeho hlavnú úlohu. A toto posúdenie zákonnosti volieb, ústavnosti volieb, ale v tej miere, v ktorej to vie posúdiť Najvyšší správny súd, tak to prenášame na Najvyšší správny súd.
Som presvedčená, že predmetná právna úprava, ktorú prináša táto zmena ústavy, nie je formálna, ale skutočne nám prináša aj hodnoty, ktoré potrebuje, aby sme ich dostali do justície. Tým, že vytvárame Súdnu radu a meníme ju takýmto spôsobom, ako navrhujeme v tejto, v tejto zmene, to znamená, že vstupujeme do jej zloženia, tak tým ukazujeme, že chceme, aby Súdna rada bola naozaj tým orgánom, ktorý dáva zrkadlo justícii, pretože tu vytvárame jednoznačné pravidlo, že polovica Súdnej rady musí byť zložená tými ľuďmi, ktorí sú nesudcovia.
Som presvedčená, že s ohľadom na to aj, akým spôsobom bola prijímaná navrhovaná právna úprava počas celého legislatívneho procesu, tak je skutočne vyjadrením toho, čo je aj zmyslom aj spojenia vládnej koalície, že tu sa jednoducho pretavujú hodnoty, ktoré nás spájajú. A myslím si, že je istým spôsobom simplifikantné, že je k tomu potrebná aj ústavná väčšina, aby bola prijatá takáto právna úprava, že jednoducho v tých hodnotách, ktoré máme spoločné, v ktorých sa spájame, princípy právneho štátu a vrátenie dôvery v justíciu, že to je vlastne aj pretavením do tejto právnej úpravy, ktorú predkladám.
Dovoľujem si vás požiadať, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, o podporu.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 21.10.2020 11:32 - 11:34 hod.

Mária Kolíková Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Ja si dovolím iba v krátkosti na to zareagovať, vlastne aj na tie posledné slová, čo uviedol pán poslanec Kremský.
Takže ja si myslím, že sme mali spolu aj k tomu korektný rozhovor, sme spolu riešili výhrady, ktoré tu boli vznesené, ale napriek tomu si myslím, že jedno, v jednom sme mali zhodu, a to je to, že môžu byť naozaj podniky v zlej situácii a je namieste, aby nejaká ochrana im bola poskytnutá a, by som povedala, že v tých detailoch, ktoré vnímam, že niekedy v tých detailoch je diablik, ale, samozrejme, o tom sme pripravení sa rozprávať.
Ako predkladateľ som presvedčená, že takýto nástroj je dobrý mať ako trvalý nástroj a zmena alebo pretiahnutie len zákona o dočasnej ochrane nie je tým riešením.
A súčasne chcem upozorniť na to, že táto právna úprava prináša veľmi prísne podmienky pre práve tie podniky, ktoré by išli do dočasnej ochrany. Jednak, ako som už spomenula, tých 50 % nespriaznených veriteľov a rovnako potom dvojtretinová väčšina nespriaznených veriteľov, to sú dosť, už toto sú dosť prísne podmienky a potom aj tie, ktoré súvisia s ostatnými podmienkami, so zápisom v RPVS a podobne, aj prísne podmienky, ktoré súvisia s pohľadávkami príslušného subjektu a tak ďalej. Takže nechcem teraz rozvádzať bližšie tú právnu úpravu, ale je zrejmé, že ten režim je veľmi prísny pre to, ktorým podnikom naozaj ideme poskytnúť dočasnú ochranu. Ten režim, tá snaha je postaviť ho tak, aby ho dostali len poctiví podnikatelia, ktorí sa dostanú do krízy, a hlavne ak sa jedná napríklad o veľké, veľké podniky, tak aby sme ich nedostali do situácie, že budeme hľadať nejaké iné riešenie ad hoc. Aby sme tomu podniku pomohli, chceme mu, chceme dať normálny, štandardný nástroj.
Takže ja verím, že v detailoch nájdeme riešenie a rovnako aj s pánom poslancom a predsedom hospodárskeho výboru.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 21.10.2020 11:19 - 11:24 hod.

Mária Kolíková Zobrazit prepis
Pán predsedajúci, ďakujem za slovo. (Ruch v sále.) Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, tento návrh zákona o dočasnej ochrane podnikateľov vo finančných ťažkostiach priamo nadväzuje na programové vyhlásenie vlády, v ktorom sme sa zaviazali prijať opatrenia... (Zmĺknutie predkladateľky pre ruch v sále. Zaznievanie gongu. Vstup predsedajúceho.)

Kollár, Boris, predseda NR SR
Pani poslankyne, páni poslanci, prosím, my pokračujeme v rokovaní. Buďte takí dobrí, buď sa usaďte, alebo odíďte zo sály, ale určite nevyrušujte, prosím.
Pani ministerka, nech sa páči, máte slovo.

Kolíková, Mária, ministerka spravodlivosti SR
Ďakujem pekne, pán predseda. Vládny návrh zákona, ktorý vám predkladám v prvom čítaní, je návrh zákona, ktorý je v súlade s programovým vyhlásením vlády tým, ktorý má pomôcť podnikateľom prekonať krízu a pomôcť im vo finančne zložitej situácii, aby neboli vystavení tomu, že musia ísť do úpadku, prípadne bude voči nim navrhnutý konkurz, a, naopak, bola im poskytnutá tzv. dočasná ochrana.
My sme v rámci tzv. COVID dočasnej ochrany v rámci tzv. COVID zákonov, teda tie, ktoré poskytovali dočasnú ochranu pre podnikateľov, vytvorili určité nástroje, ktoré boli o tom, že sme poskytli možnosť podnikateľom istým spôsobom prekonať ťažkosti a umožnili sme im, ak je to v ich silách, aby to zvládli sami a nemuseli hneď byť uvrhnutí do konkurzu.
Zistili sme, že niektoré nástroje je dobré mať ako trvalé nástroje, to znamená bez ohľadu na to, či máme, alebo nemáme pandémiu, tak sa nám môžu dostať podnikatelia do ťažkostí, ktorým, keď im umožníme prekonať túto ťaživú situáciu, tak jednak umožníme zostať na trhu aj pracovným silám a dáme možnosť takémuto podniku, ak sú to podnikatelia, ktorí majú naozaj záujem statočne zdolať túto ťaživú situáciu, aby mohli na trhu ostať.
Aby dostali dočasnú ochranu a využívali tie nástroje, ktoré im ponúka tento návrh zákona, tak je potrebné, aby presvedčili aspoň 50 tzv. nespriaznených veriteľov. Ako to sú vlastne nástroje k tomu, aby neboli zneužívané práve tými podnikateľmi, ktorí nie sú poctiví. Súčasne bude možné túto dočasnú ochranu ešte predĺžiť o ďalšie tri mesiace, ale k tomu bude potrebné, aby k tomu už bola ešte väčšia, tzv. kvalifikovaná väčšina týchto veriteľov, a tu už je potrebné dvojtretinová väčšina takýchto veriteľov.
Medzi základné účinky tejto poskytnutej dočasnej ochrany je, že jednak sami nebudú nútení ísť do konkurzu a jednak ani voči nim nebude môcť byť podaný návrh na konkurz, teda tzv. pasívna konkurzná imunita, aktívna konkurzná imunita. Ďalej je to tiež tzv. imunita voči výkonu nárokovosti k podniku, obmedzenie započítania spriaznených pohľadávok, obmedzenie ukončovania zmluvných vzťahov, povinnosť uprednostňovať záujem veriteľov a povinnosť zdržať sa nakladania s majetkom v rozsahu presahujúcom bežnú podnikateľskú činnosť.
Základným nástrojom pre tento podnik, pre jeho vlastnú sanáciu by malo byť tzv. úverové financovanie, pričom my umožňujeme a vlastne dávame tam priamo priestor, aby samotní veritelia mohli byť práve tými, ktorí by poskytli úver takémuto podniku.
Okrem právnej úpravy dočasnej ochrany týmto návrhom zákona aj navrhujeme tzv. malý konkurz. Znamená to vlastne realizáciu tzv. rýchleho a efektívneho likvidačného konania. A to sú vlastne, by som povedala, podstatné časti tohto návrhu.
My s ohľadom na to, že dané zmeny majú súvis aj s účtovníctvom, tak s tým súvisí aj právna úprava, ktorá súvisí so zákonom o účtovníctve. Sú tu aj určité následky, s ktorými súvisí aj zmena ustanovení o správe daní. A to sú iba, by som povedala, že podstatné, dôležité zmeny, ktoré sú v nadväznosti na tie základné ciele, ktoré už som uviedla, je potrebné prijať.
Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľujem si vás požiadať o prerokovanie predkladaného vládneho návrhu zákona a jeho podporu. Verím tomu, že práve takýto návrh zákona pomôže podnikateľom naozaj v ťaživej situácii, tým, čo sú poctiví, ju prekonať a ďalej ostať na trhu a venovať sa podnikateľskej činnosti. Myslím si, že je to dôležité pre podporu podnikateľského prostredia.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 13.10.2020 15:04 - 15:08 hod.

Mária Kolíková Zobrazit prepis
Ja už nechcem tento priestor tu ďalej preťahovať, lebo naozaj si myslím, že je dôležité skúsiť sa venovať už tomu obsahu, ale myslím, že už to tu bolo povedané viackrát. To, čo prináša táto právna úprava, je, že rieši, áno, rieši do budúcna právnu formu pre opatrenia, a je to veľmi dôležité a vysporadúva sa aj s tými opatreniami, ktoré práve teraz sú v behu. Takže ja tam nevidím, akože v čom by tam bola retroaktivita. Ja nerozumiem, musím sa priznať, ako námietkam, ktoré súvisia s tým, že niečo riešime spätne. Jednoducho vláda reagovala s ohľadom na ten právny stav, ktorý tu bol. A teraz reaguje na námietky, ktoré boli vznesené. Chce to urobiť lepšie.
Tak ja ako týmto, týmto námietkam, ktoré hovoria o nejakej retroaktivite, naozaj ako právnik ani im nerozumiem, že v čom je podstata tej námietky. My to chceme urobiť lepšie, predvídateľnejšie, doniesť právnu istotu, povedať jasne, čo to je, akým spôsobom sa to dá preskúmať. Toto prináša právna úprava, je to dôležité.
Ale prosím, skúsme sa posunúť ďalej a bavme sa už o podstate. To znamená o tom podstatnom a o tých ustanoveniach, ktoré, ako som pochopila, chcete zlepšiť vo výboroch. Takže ja verím tomu, že tam prebehne dôležitá odborná diskusia a tá právna úprava sa zlepší. A je úplne na mieste, aby ten priestor tu pre parlament bol. Však o tom je tá parlamentná demokracia.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 13.10.2020 14:51 - 14:53 hod.

Mária Kolíková Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Panie poslankyne, páni poslanci, ja absolútne rozumiem potrebe čo najviac diskutovať o právnych normách a naozaj verím tomu, že diskusia vždy prináša kvalitnejší výsledok. Absolútne v tomto máme zhodu.
Súčasne je pravdou, a nakoniec to povedal aj pán poslanec Fico, že boli tu vznesené námietky. Áno, boli. Námietky boli vznesené k právnej forme a to práve rieši táto právna úprava. A ja chápem a rozumiem, že to nie je len o riešení právnej formy, ale je to riešenie aj iných vecí, tak ako namiesto toho, aby sme sa tu teraz prekárali, sadnime si a riešme teda tú podstatu tejto právnej úpravy, lebo toto je zbytočný čas, ktorý tu, ktorý tu zabíjame. Nakoniec sme sa zhodli spoločne na tom, že tá právna forma, ktorú vnáša táto nová právna úprava, vám dáva zmysel. Proste to prináša tú právnu istotu, tú pridateľnosť, tú formu.
Absolútne sa ale nezhodujem s tým, čo povedal pán poslanec Fico, že z nepráva ideme robiť právo. Tu nemáme zatiaľ výsledok, ktorý by bol právne záväzný, ktorý by hovoril o tom, že tie opatrenia, ktoré boli vydané, že by boli, že by to bolo právne záväzné rozhodnutie, z ktorého vyplýva, že by mali byť zrušené alebo v tomto momente, že sú v nesúlade s ústavou. Takéto právne záväzné rozhodnutia nepoznám.
My ho chceme práveže napraviť. My chceme dať priestor hlavnému hygienikovi, aby tie nové opatrenia, ktoré, ktoré vlastne preňho, on je teraz v časovej núdzi, aby vydal. Aby ich vydal už v novej právnej forme, ktorú prináša táto právna úprava. O to tu ide. Ako v tom je ten časový stres, ktorý vnímame, že by bolo dobré čo najskôr zobrať do úvahy a s ohľadom na to naozaj, naozaj prijať túto právnu úpravu a dať mu možnosť, aby mohol vydať tie opatrenia už v tejto právnej forme, to, čo ponúka táto právna úprava.
A prečo sme s tým neprišli skôr? Pán poslanec Fico, kľudne ste s tým mohli prísť skôr. Už v marci aj predtým. Mohli ste s tým prísť, mohla s tým prísť už predtým vláda, však už čelila situácii korony. My tomu čelíme teraz. Čelíme námietkam, ktoré tu sú a chceme to riešiť.
A podľa mňa je absolútne v poriadku, že sa tým zaoberá a bude zaoberať Ústavný súd. Veď preto ho máme. Je to inštitúcia, ktorá rieši otázky, ktoré súvisia s otázkou ústavy, súladu s ústavou, základných práv a slobôd. Ja sa vôbec nebojím žiadnym ďalším návrhom, ktorý by išli na Ústavný súd, a budeme sa snažiť zlepšiť všetko, čo prináša. My čelíme tomu, že je korona. Čelíme tomu, že je tu takáto pandémia, čelíme opatreniam, ktoré je potrebné prijať riadne a včas, a nesieme za to celú zodpovednosť. Zodpovednosť, ktorú nesie táto vláda. Prijímame opatrenia na to, aby mohol hlavný hygienik konať, aby mohol konať minister zdravotníctva.
A teraz prosím, aby sme naozaj maximálne využili tento čas na prácu, ktorú treba, a skvalitnili tento návrh. Ja vás prosím, tak ak máme zhodu v tom, že právna forma je naozaj to, čo je dobré a čo prináša táto právna úprava, tak sa, prosím, sústreďme na to ostatné, čo je v tej právnej úprave. A prosím, aby sme naozaj odborne si k tomu sadli a využili ten priestor a čas. Pretože môžeme si povedať, že o týždeň alebo o dva, ale keď budeme namiesto týchto prekáračiek a využívania tohto priestoru na to, či máme niečo zatvoriť alebo nezatvoriť, sa naozaj venovali tomu, čo prináša právna úprava, tak sme sa mohli posunúť už v tej právnej úprave ďalej. Mohli sme to naozaj využiť na to, na čo teraz máme.
Mňa vôbec neteší, že zatvárame nejaké prevádzky, nikoho z nás to tu neteší. Ale určite musíme pozerať predsa aj na to, čo sú schopné naše zdravotnícke zariadenia, čo sme spôsobili my, poskytnúť ľuďom a chrániť ich. Táto právna úprava je aj o práve na život. To, to prináša. Prináša možnosť, ako rozhodovať, ako, ako urobiť opatrenia na to, aby sme chránili našich ľudí. O toto tu ide. Tak ja vás prosím, využime naozaj maximálne náš čas, naše kapacity odborné k tomu, aby sme zlepšili tú právnu úpravu.
A čo sa týka práva, nepráva, to táto právna úprava prináša. O tom sú tie prechodné ustanovenia. O tom je tých 15 dní, aby sme dali priestor hlavnému hygienikovi tie opatrenia, ktoré má, dať do súladu s touto právnou úpravou. Chceme to robiť lepšie. Počúvame, čo nám hovoria iné orgány ochrany práva. Chceme to robiť lepšie. Čelíme tomu, čo je, najlepšie, ako vieme. Ja netvrdím, že to robíme všetko správne, snažíme sa to robiť čo najlepšie.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 13.10.2020 13:43 - 13:45 hod.

Mária Kolíková
Ja iba v skratke. To moje vystúpenie naozaj smerovalo k tej právnej forme, bude tu nakoniec debata, ktorá, bude tu priestor aj vo výboroch, takže ten priestor vo výboroch, samozrejme, nejakým spôsobom je nespochybniteľný, ale myslím si, že to, čo je dôležité, je, že tá právna forma tu je jednoznačná. Tá právna istota by tým mala byť veľmi posilnená a v tom je dôležité, aby to prebehlo teraz aj v skrátenom legislatívnom konaní.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 13.10.2020 13:32 - 13:34 hod.

Mária Kolíková Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predseda. Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, ja si dovolím vystúpiť a chcem podporiť predkladateľa a vysvetliť aj dôvody, ktoré súvisia so skráteným legislatívnym konaním. Osobitne chcem poukázať na tú časť navrhovanej právnej úpravy, ktorá súvisí s formou opatrení, ktorú zavádza táto nová právna úprava.
Úplne rozumiem aj pánovi poslancovi Dostálovi k výhradám, ktoré súvisia so skráteným legislatívnym konaním, a úplne rozumiem aj tomu, že treba byť naozaj citlivý pri využívaní tohto nástroja.
Myslím si, že osobitne práve v tejto situácii, v ktorej sme, je to situácia, ktorá aj pre nás nie je bežná. Myslím si, že tomu všetci rozumieme, že v boji s pandémiou potrebujeme mať aj dobré právne nástroje, ale súčasne potrebujeme mať aj právne akty, ktoré sú zrozumiteľné, predvídateľné a osobitne tie, ktoré zasahujú do základných práv a slobôd. A tými nespochybniteľne sú práve opatrenia, ktoré sú vydávané hlavným hygienikom. Momentálne aj teraz čelíme situácii, že vieme, že Ústredný krízový štáb zasadal. Sú opatrenia, s ktorými čaká aj hlavný hygienik, že by ich mal vydať, a s ohľadom nakoniec aj tie námietky, ktoré sú verejne diskutované, ktoré súvisia práve aj s právnou formou týchto aktov a s otázkou, akú vlastne právnu formu majú, akú by mali mať. Práve to prináša táto nová právna úprava.
Táto nová právna úprava, s ktorou sem vlastne prišiel predkladateľ, hovorí, že jednoznačne vlastne odstraňuje ten nedostatok, tú právnu istotu, čo to vlastne je. Aj to hľadanie nakoniec na Ústavnom súde, ktoré bolo, keď samotné opatrenia boli napádané, aj samotný Ústavný súd hľadal otázku, čo to vlastne sú za právne akty. Sú to individuálne právne akty, sú to všeobecne záväzné právne predpisy? Prišiel skôr k záveru, že sú to nejaké hybridné akty a možno predpokladať, že s ohľadom na to, by tie opatrenia mali byť napádané teda na, na príslušnom súde a nie na Ústavnom súde.
To znamená, že zjavne tá nejednoznačnosť tu dnes je, ale to nesúvisí len s otázkou preskúmavania týchto opatrení, ale súvisí to tiež s otázkou, že či naozaj tie opatrenia hlavného hygienika, ktoré dnes máme na webstránkach, hľadáme ich na webstránke hlavného hygienika, či to je naozaj tá správna forma vlastne, ktorú máme na základe súčasnej právnej úpravy, kde nie je bližší postup vlastne k tejto forme.
To, čo zavádza táto právna úprava, že jednoznačne hovorí, že ak sa jedná vlastne o opatrenia takejto závažnej povahy, ktorým vlastne teraz čelí hlavný hygienik, že by ich chcel vydať pre celé územie Slovenskej republiky, tak jednoznačne táto právna úprava hovorí, že to je všeobecne záväzný právny predpis a mal byť publikovateľný na, v úradnom vestníku vlády. To znamená, že vlastne presne určuje aj spôsob, postup, kde budú ľahko dostupné. Nie podľa toho, kde, či nájdeme, nenájdeme webstránku hlavného hygienika, ale jednoducho naozaj na mieste, tak ako máme zbierku zákonov. Hľadáme tu zákony, iné právne predpisy, ktoré majú byť na tomto mieste, tak to je jasne určený priestor, kde majú byť potom takéto opatrenia hlavného hygienika. Toto je to, čo prináša táto právna úprava okrem iného, ale toto je kľúčové.
A si myslím, že tiež veľmi dôležitý argument, ktorý je dôležitý, aby, samozrejme, poznali aj zákonodarný zbor, že toto je ten základný dôvod, pre ktorý má zmysel aj toto skrátené legislatívne konanie, aby sme dali jasnú právnu istotu, predvídateľnosť do rozhodnutí, ktoré sú zásahom do základných práv a slobôd, boli ľahko dohľadateľné a bolo aj zrejmé, akým spôsobom ich možno napádať, ak je tu pochybnosť, že či boli v súlade s ústavou, medzinárodnými zmluvami, základnými právami a slobodami. Toto prinášame. Toto chceme dať. Chceme dať jasnú odpoveď. Ak je tu kritika, námietka, toto je postup, ktorý bude predvídateľný. K tomu nebudú žiadne otázky. Toto chceme dať.
A to čomu čelíme, je a myslím si, že je to zrejmé, že čelíme tomu, že v najbližších dňoch by mali byť vydané opatrenia hlavného hygienika. Takže v tom, akože je to istý spôsob aj boj o dni, pretože my tie opatrenia potrebujeme a hlavný hygienik už chce ich vydať vo forme, ktorá je jednoznačná a podľa aj nás, aj nášho právneho názoru ako predkladateľa, ako vlády by takáto mala byť, a on v zmysle toho chce aj konať. Nakoniec aj tie námietky, ktoré tu boli, či to bola verejná ochrankyňa práv, či to bola Generálna prokuratúra, tak práve súviseli aj s tou právnou formou. My ich chceme odstrániť, chceme ich odstrániť a chceme, aby nové opatrenia už boli na základe tejto právnej úpravy.
Takže, ako aj preto je to boj o čas. Skutočne. Takže to len k tomu odôvodneneniu. Ďakujem vám pekne. Samozrejme, vnímam, môže byť námietka, prečo nie, prípadne dôslednejšia písomná dôvodová správa. Dovolila som si vám to predostrieť takto teraz v pléne, ale toto sú tie dôvody, ktoré sú skutočné dôvody pre skrátené legislatívne konanie. Jednoznačne to súvisí s dôvodom ohrozenia základných práv a slobôd. Jednoznačne právny štát, právna istota, zásah do základných práv a slobôd. O tom sú tie opatrenia. Jednoznačne ten dôvod pre skrátené legislatívne konanie tu je a istým spôsobom je to boj o dni, aby sme mali novú právnu formu, na základe ktorej by mohol už hlavný hygienik vydať nové opatrenia.
Ďakujem pekne za slovo.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16.9.2020 14:25 - 14:26 hod.

Mária Kolíková Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, ja iba krátko. Na tému prílepku, určite sa o nej budeme ešte veľa rozprávať, ale po prvé, ako tu už bolo povedané, tretíkrát predkladáme tento návrh zákona. Medzitým meškáme s niektorými aproximáciami, takže aj vďaka vašej vláde, prepáčte, proste naozaj nedošlo k schváleniu návrhu zákona k zaisteniu, ktorú sme dávno mali mať. Ako v tom meškáme, aj v tomto, za Európou, nemáme tu efektívny nástroj k správe zaisteného majetku. Popritom meškáme s aproximáciami, ktoré tiež potrebujeme dobehnúť.
Neviem, či mi chcete naozaj povedať, že so správou zaisteného, so správou zaistenia majetku, ktorá súvisí s postihom a vlastne s inštitútmi, ktoré sú preventívneho charakteru, ktoré súvisia s postihom za činnosť, ktorá je trestná a súvisí s nadobúdaním majetku z takejto trestnej činnosti, tak s tým súvisí predsa správa zaisteného majetku. To, čo aproximujeme, je zaistenie a konfiškácia prostriedkov a príjmov z trestnej činnosti v Európskej únii. S tým súvisí aj skutková podstata, hej? Pranie špinavých peňazí prostredníctvom trestného práva, no hádam aj to súvisí. Boj proti podvodom s bezhotovostnými platobnými prostriedkami, proti ich falšovaniu. Ja sa domnievam, že aj toto má obsahový súvis. A tým už otvárame Trestný zákon.
Máme tu ďalšie deficity, boj proti sexuálnemu zneužívaniu, sexuálnemu vykorisťovaniu. Tak keď už otvárame kvôli tomuto, tak si myslím, že aj tu, aj s tým súvisí nakoniec trestná činnosť, ktorá súvisí s nadobúdaním majetku. Takže je, súvis tu vidíme.
Ako mne to príde, že, že chceme nájsť nejaký dôvod. Tak ja chápem, že v rámci opozície niečo povedzme, ale keď sa bavíme o prílepkoch, tak skúsme naozaj hľadať dôvody, o ktorých tu môžme normálne vecne diskutovať. Ale toto, čo ste vytiahli, podľa mňa to naozaj nijako neobstojí.
A nemyslím si, že je namieste, aby sme Trestný zákon, Trestný poriadok otvárali niekoľkokrát za sebou, naopak, je dobré, ak vieme, že potrebujeme niektoré inštitúty riešiť, tak ich riešime naraz, lebo potom aj tie vzájomné súvislosti, ktoré tu sú, tak môžme v tom skúsiť obsiahnuť a môžme naraziť na niečo, čo keby sme robili samostatne, tak ich budeme opakovane riešiť vzájomne v tých diskusiách. Takže nemyslím si, že toto, čo hovoríte, obstojí, potom by sme sa na prílepky začali pozerať úplne inou dimenziou a nie s ohľadom na to, ako stojí právna úprava. To sa domnievam, to k tomu.
Vaša ďalšia námietka ohľadom skutkových podstát, k tomu bude väčšia diskusia aj neskôr. Ja si myslím, že tak ako to už spomenuli aj predchádzajúci rečníci, treba si pozrieť trošku bližšie tú skutkovú podstatu jedného trestného činu, druhého trestného činu, čo sa týka ohýbania práva aj nenáležitej výhody, aj dôvodovú správu a podľa mňa tam nájdete odpovede, ktoré ste tu načrtli.
Ja si nechám k tomuto priestor na neskôr aj potom, čo budem mať debatu v ústavnoprávnom výbore, lebo tá debata určite bude širšia, ale myslím si, že sa tu veľmi mýlite, a myslím si, že nie je určite namieste, aby sme ako Slovenská republika preberali, ak preberieme nejaký inštitút z iného práva, tak ste nemuseli prebrať všetko. Nie, práve naopak, my sa môžme niečím inšpirovať a potom to zobrať do kontextu našej právnej úpravy, a to sa podľa mňa presne udialo. A udialo sa to aj pri ohýbaní práva, udialo sa to aj pri tzv. prikrmovaní, práve sme zobrali ohľad na právny poriadok aj na prax, aj na judikatúru, s ohľadom na to bola prispôsobená či už skutková podstata tohto trestného činu ako definícia, ale aj príslušná dôvodová správa, ktorá je veľmi obšírna inak k jednému aj druhému trestnému činu.
Čo sa týka na nový úrad. No, ak by som to postavila na tom, že úrad bude spravovať majetok jedinečne bez spolupráce s tretími subjektami, tak si viem predstaviť tú debatu, pretože to by bolo iné načíslenie potom, aj čo sa týka nákladov na celú štátnu správu a počtu zamestnancov potrebných. Jedná sa tiež o to, že to musí byť efektívne aj hospodárne pre štát.
A druhá vec je, že naozaj sa tu jedná o odbornosť a odbornú starostlivosť, ktorá je, ktorá je dôležitá s ohľadom na to, o akú správu majetku ide. Dostihový kôň, no tak hádam nebudem kvôli tomu teraz ja riešiť stajňu na ministerstve spravodlivosti, aby som sa postarala o dostihového koňa, hej? Ak sa jedná o autá, nemyslím si, že musím mať teraz také garáže, aby som tam dala autá. Ak sa jedná o obchodné podiely, nemyslím si, že to mám riešiť ja ako ministerstvo spravodlivosti, ale máme tu na to správcov napríklad, hej, máme tu iné inštitúty, inštitúcie, ktoré môžem k tomu, k tomu vyťažiť, a súvisí to, samozrejme, s tým, ako ten celý úrad bude fungovať.
Takže podľa mňa môžme sa o tom, samozrejme, ďalej rozprávať, ale s ohľadom tiež na to, ako takýto úrad funguje v zahraničí, tak podľa toho sme sa snažili nastaviť aj procesne jeho fungovanie u nás. Myslím si, že je to primerané, hospodárne práve k tomu, aby sme dospeli k odbornej starostlivosti na jednej strane a na druhej strane sme mali pekný úrad, ktorý je založený aj na nejakých hospodárnych, efektívnych princípoch štátnej správy.
Toľko k tomu, ale teším sa na diskusiu, ktorá bude v ústavnoprávnom výbore.
Ďakujem pekne za slovo.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 16.9.2020 14:03 - 14:12 hod.

Mária Kolíková Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Ja si len zrovnám papiere, lebo som dostala také zmätočné informácie, že kedy vlastne som v poradí, ale som pripravená, samozrejme... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Kollár, Boris, predseda NR SR
To robíme naschvál.

Kolíková, Mária, ministerka spravodlivosti SR
Prosím?

Kollár, Boris, predseda NR SR
To robíme naschvál. (Povedané s pobavením.)

Kolíková, Mária, ministerka spravodlivosti SR
Jasné. Či som pripravená, tak... Nech sa páči.

Kollár, Boris, predseda NR SR
Nech sa páči, pani ministerka, prosím, uveďte vládny návrh zákona.

Kolíková, Mária, ministerka spravodlivosti SR
Vážené pani, vážený pán predsedajúci, pán predseda, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, na rokovanie pléna Národnej rady predkladám vládny návrh zákona o výkone rozhodnutia o zaistení majetku a správe zaisteného majetku a o zmene a doplnení niektorých zákonov a predkladám ho už tretíkrát, teda nie ja ako ministerka spravodlivosti Mária Kolíková, ale tento návrh zákona je tu už tretíkrát a ja verím tomu, že toto zloženie parlamentu bude naozaj brať veľmi vážne tento návrh zákona a že sa nám ho podarí úspešne aj schváliť.
Návrh zákona je vypracovaný na základe programového vyhlásenia vlády na toto obdobie a okrem toho, že základným cieľom je vytvoriť funkčný mechanizmus pre správu zaisteného majetku s vytvorením úradu pre správu zaisteného majetku, tak s tým súvisí aj transpozícia a implementácia právne záväzných aktov Európskej únie, a to smernica Európskeho parlamentu a Rady o zaistení a konfiškácii prostriedkov a príjmov z trestnej činnosti v Európskej únii, ďalej smernica Európskeho parlamentu a Rady o boji proti praniu špinavých peňazí prostredníctvom trestného práva, smernica Európskeho parlamentu a Rady o boji proti podvodom s bezhotovostnými platobnými prostriedkami a proti ich falšovaniu a pozmeňovaniu.
Súčasne riešime aj transpozičný deficit, ktorý vyplýva zo smernice Európskeho parlamentu a Rady a týka sa boja proti sexuálnemu zneužívaniu a sexuálnemu vykorisťovaniu detí a proti detskej pornografii.
Ďalej pokračujeme v implementácii nariadenia vlády, ktorým sa posilňuje spolupráca na účely zriadenia Európskej prokuratúry a ďalej, ďalšieho nariadenia, ktorý súvisí so vzájomným uznávaním príkazov na zaistenie a príkazov na konfiškáciu majetku.
To, čo predkladám, je tu naozaj komplexná právna úprava pre správu zaistenia majetku. Či už je to prípad Kočnera, Bašternáka alebo Bödöra, to sú prípady, v ktorých bolo zrejmé, že správa zaisteného majetku je kľúčová. Je kľúčová aj ako sankcia za uvedené trestné činy, v ktorých, ak bude vo všetkých preukázaná vina, tak je dôležité nielen preukázať vinu, ale aj byť dôsledný pri vyvodzovaní zodpovednosti za trestné činy. Je dôležité mať funkčný nástroj, ktorý zamedzí šírenia názoru, že na Slovensku nadobúdanie majetku trestnou činnosťou je jeden z lukratívnych spôsobov.
Som presvedčená, že právna úprava, ktorú vám predkladám, je práve tou, ktorá zamedzí takémuto mysleniu, a vytvorenie osobitne úradu pre správu zaisteného majetku umožní presne to, aby orgány činné v trestnom konaní sa sústredili na to, čo im je vlastné, to znamená, sústredili sa na postihovanie páchateľov trestnej činnosti, to znamená stíhanie, využívanie nástrojov ako zaistenie majetku, a nezaoberali sa otázkou, ako viesť správu tohto zaisteného majetku. A k tomu je dôležité toto oddeliť a vytvoriť samostatný úrad pre správu zaisteného majetku.
Na základe predloženého návrhu správu zaisteného majetku bude zabezpečovať nový úrad, ktorý bude pod ministerstvom spravodlivosti. Máme za to, že tým bude teda zabezpečené efektívne vyhľadávanie, zaisťovanie, odnímanie výnosov z trestnej činnosti a súčasne sa zavedú jasné a účelné pravidlá pre správu zaisteného majetku a nakladanie s ním.
Uvedené právne inštitúty a procesné inštitúty, ktoré tu bližšie rozoberáme, nesúvisia iba s trestným konaním, ale súvisia aj so správou daní a ciel, ako aj s výkonom medzinárodných sankcií. Všetky uvedené požiadavky, ktoré sa kladú na správu zaisteného majetku a pre tieto konania, uvedený návrh zákona napĺňa.
My tiež novelizujeme Trestný zákon a zavádzame dve nové skutkové podstaty trestných činov, ktoré boli aj dosť široko medializované, a je to jednak tzv. trestný čin zneužitia práva, ohýbanie práva, alebo je to trestný čin prijatia a poskytnutia nenáležitej výhody, tzv. prikrmovanie.
Som presvedčená, že takáto právna úprava, čo sa týka ohýbania práva či – presné pomenovanie – trestný čin zneužitia práva, je jednou z tých právnych úprav, ktoré náš právny poriadok potrebuje. A je to preto, aby sme mali jasné pravidlá, kedy je možné stíhať aj sudcu za rozhodnutia, ktorých výsledkom je také závažné protispoločenské konanie s ohľadom na svojvôľu, ktorá bola prejavená samotným rozhodnutím sudcu alebo prísediaceho, alebo rozhodcu, že by tomu mala byť venovaná samostatná skutková podstata, a to tento trestný čin, ktorý je súčasťou tohto materiálu.
Čo sa týka prikrmovania a presne trestného činu prijatia a poskytnutia nenáležitej výhody, zavedenie tohto trestného činu nám vytvorí štandard, ktorý bude zrejmý, že pri jeho narušení dochádza k naplneniu skutkovej podstaty trestného činu, a jedná sa o postihovanie takých konaní, z ktorých je zrejmé, že nemajú iný cieľ a iný účel, ako ovplyvňovať osoby, ktoré sú vo verejnej funkcii, aby prípadne pri rozhodovaní, ktoré môže súvisieť s verejnou súťažou, prihliadali iným spôsobom na subjekt, od ktorého takéto nenáležité náhody získavajú. Môžu to byť náležité výhody rôzneho charakteru – od rôznych pozvaní na kultúrne podujatia, ktorých hodnota, takýchto pozvaní, prevyšuje 200 eur, prípadne v nápočte jednotlivých konaní, to znamená, keď hovoríme o tzv. pokračovacom trestnom čine, je dosiahnutá takáto výška.
My rovnako upravujeme Trestný poriadok s ohľadom na to, že spresňujeme inštitúty, ktoré súvisia so správou zaisteného majetku. A čo sa týka spresnenia týchto inštitútov, áno, zavádzame aj možnosť využívania odposluchov v inej trestnej veci, čo si myslím, že je tiež významné pre to, aby pri vyvodzovaní zodpovednosti za trestné činy sme obmedzili akýmkoľvek obštrukciám obžalovaných spochybňovať dôkazy, ktoré považujeme za legitímne a legálne a sú takýmito aj vyslovené už judikatúrou slovenských súdov.
Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, v aktuálnej klíme na Slovensku tiež, nedôvery v justíciu, považujem tento zákon za jeden z tých, ktorý nám napomôže jednak v boji proti korupcii, ale napomôže nám tiež k tomu, že sa spoločne pričiníme o zvyšovanie dôveryhodnosti v justíciu na Slovensku a zabezpečeniu spravodlivosti pre každého a dôveryhodnosti inštitúcií ako takých, ktoré sú tu na to, aby stíhali trestné činy. Prosím vás preto o jeho podporu.
Ďakujem za slovo. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 9.7.2020 15:10 - 15:21 hod.

Mária Kolíková Zobrazit prepis
Pán poslanec, v prvom rade chcem veľmi pekne poďakovať za túto tému. Ja si myslím, že je dôležité sa o tom rozprávať, lebo si myslím, že vytvára aj určité nedorozumenia, lebo je to na jednej strane otázka právna, ale je to určite aj otázka, ktorá ide do histórie, a otázka aj plná emócií. Aj to súvisí s našimi vzťahmi, ja si myslím, pri ktorých, ja chcem povedať, že naozaj mám úprimný, vrúcny záujem, aby vzájomné vzťahy medzi tou slovenskou väčšinou, menšinou, v tomto s maďarskou menšinou na Slovensku boli naozaj tolerantné, vzájomne otvorené. A mrzelo by ma, keby aj toto rozhodnutie z Európskeho súdu pre ľudské práva vytváralo priestor na vytváranie nedorozumení. A sa mi javí tak, ako aj som vás pozorne počúvala, z toho, čo ste hovorili, že určitý priestor na tie nedorozumenia tu je. Ja sa budem snažiť v krátkosti vysvetliť aj ten, ten, tú právnu súvislosť, aj to, čo nám to vnáša k dnešku.
Benešove dekréty jednoznačne vnímam ako vážny právny dokument vzhľadom na všetko, čo sa udialo za druhej svetovej vojny. Je tu jasné rozhodnutie aj českého ústavného súdu s ohľadom na to, s ohľadom na aké okolnosti boli prijímané k dnešnému dňu, a to ani nebolo nejakým spôsobom spochybnené v rozhodnutí Európskeho súdu pre ľudské práva a nejakým spôsobom nezakladajú priestor pre protiústavnosť na základe dnešného hodnotenia. To je jedna vec, je uzavretá. Ja rozumiem a verím tomu, že stalo sa aj veľa nespravodlivosti, ale toto dnes, myslím si, z právneho hľadiska nie je možné otvárať.
Nie je pravdou, že by dnes na základe Benešových dekrétov sa niekomu konfiškovalo niečo. To si myslím, že je veľká nepravda a súvisí to s tým, čo sa malo udiať, aj táto dezinterpretácia, a malo sa udiať riadne pri evidencii do katastra nehnuteľností, pretože, bohužiaľ, na základe vlastne aj Benešových dekrétov, aj usporiadania vzťahov, ktoré počas druhej svetovej vojny boli veľmi zložité, a nie všetko sa zaevidovalo, ako malo, do príslušných evidencií k pozemkom, tak sa dodatočne dnes zaevidúva do katastra nehnuteľností. Úloha Slovenského pozemkového fondu je v tom absolútne nezastupiteľná. Slovenský pozemkový fond v tom hrá rolu, že zastupuje štát. To znamená, aj pozemky, ktoré by mali byť zapísané ako pozemky štátu, nie sú jednoducho riadne zapísané stále v katastri nehnuteľností. To nám vytvára určité zložité situácie práve v súvislosti napríklad pri výstavbe diaľnic, pri vysporadúvaní sa s tým, komu vlastne tie pozemky patria, pretože tam máme akoby neznámeho vlastníka, ale súčasne k tým má oprávnenie štát, ale nedobehli ešte do konca všetky konania, ktoré mali. Bohužiaľ, súvisí s tým aj množstvo káuz, ktoré súvisia potom s potenciálnym vydržaním, s potenciálnymi notárskymi zápisnicami, ktoré sa javia dodatočne ako podvodné, a naozaj je tu množstvo podvodov, ktoré súvisia práve s tým, že k tým zápisom nedošlo riadne.
Ja z tohto pohľadu veľmi vnímam pozitívne iniciatívu, ktorá tu je od pána ministra pôdohospodárstva, pána Mičovského, a pre vašu všetkých informáciu, je zriadená práve v tomto čase medzirezortná komisia, kde bude zapojené aj ministerstvo spravodlivosti, aj ministerstvo financií, aj Slovenský pozemkový fond práve pod gesciou ministra pôdohospodárstva. Máme záujem urobiť, dá sa povedať v niečom naozaj vážnu pozemkovú reformu, ja sa k tomu absolútne prikláňam za ministerstvo spravodlivosti, vysporiadať sa práve aj s tým, aby sme úplne, by som povedala, urobili koniec akýmkoľvek podvodom, ktoré súvisia s vydržaním. My sme pripravení urobiť aj vážne zásahy do právnej úpravy, ktorá s tým súvisí. To znamená, naozaj to nastaviť tak, aby jednoznačne tam, kde tie evidencie majú dobehnúť, tak nám dobehli. Dobehli nám v nejakom primeranom časovom slede a s vydržaním nebol priestor pre podvody. Takže je potrebná k tomu právna úprava.
Rozhodnutie Európskeho súdu pre ľudské práva. To naozaj nebolo v Benešových dekrétoch. To súviselo s Benešovými dekrétmi, ale to rozhodnutie, že došlo k porušeniu práv na strane toho sťažovateľa, došlo nie preto, že sa jedná o Benešove dekréty, ale preto, že bol využitý osobitý opravný prostriedok - mimoriadne dovolanie. Je to mimoriadny opravný prostriedok, kedy vlastne máte konečné rozhodnutie, keď sa sporíte o nejakú vec na súde, a potom, keď už si myslíte, že veci sú usporiadané, je tu stále možnosť využitia veľmi mimoriadneho inštitútu, mimoriadneho dovolania zo strany generálneho prokurátora, a toto už bolo viackrát spochybnené zo strany Európskeho súdu pre ľudské práva, že to je inštitút, ktorý vnáša neprijateľnosť a právnu neistotu do usporiadaných vzťahov, a je namieste, aby to Slovenská republika prehodnotila. A v jednotlivých prípadoch, viacerých, už vyslovila, že došlo k zásahu do tzv. práva na spravodlivý proces práve preto, že tento inštitút bol využitý a tie, tie rozhodnutia boli zrušené.
K tomu viem povedať toľko, že na strane ministerstva spravodlivosti pripravujeme a bude prehodnotenie súčasného nastavenia Civilného sporového poriadku, kde sa určite vysporiadame aj s týmto inštitútom.
Toľko v krátkosti a pre kohokoľvek, samozrejme, kto by mal záujem sa o tom rozprávať, ja som pripravená a určite mám veľký záujem na tom, aby ani táto kauza, ani žiadne ďalšie nevytvárali napätie a spor medzi našimi vzťahmi.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis