Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Uvádzajúci uvádza bod

21.10.2020 o 11:32 hod.

Mgr.

Mária Kolíková

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie v rozprave 21.10.2020 15:38 - 15:41 hod.

Mária Kolíková Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci, za slovo. Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, predkladám vám opätovne vládny návrh zákona o výkone rozhodnutia o zaistení majetku a správe zaisteného majetku s tým, že tento návrh zákona tu už je vlastne po tretíkrát a ja verím tomu, že sa nám ho podarí po tretíkrát naozaj úspešne schváliť.
Prináša nám, ja som presvedčená o tom, že skutočne efektívny spôsob pre, pre orgány činné v trestnom konaní aj pre Úrad pre správu zaisteného majetku, ktorý má byť na základe tohto zákona zriadený, ako zaisťovať majetok, samozrejme, v súlade so zákonom a s ohľadom na všetky ústavné princípy, ktoré platia aj s ohľadom na prezumpciu neviny, ale s tým, že je dôležité, aby sme mali účinný nástroj, ak niekto nadobúda majetok z trestnej činnosti, má z toho výnosy, aby tu existoval nástroj, ktorý je naozaj účinný, ktorý bude natoľko odradzujúci, že toto už nebude spôsob lukratívneho spôsobu nadobúdania majetku na Slovensku. Myslím si, že táto právna úprava je skutočne pre to tým dobrým nástrojom.
Myslím si, že je to súčasne právna úprava, ktorá dostatočne vyvažuje všetky potrebné princípy primeranosti zásahu do majetku, ktoré, samozrejme, treba brať do úvahy a treba rešpektovať v každom demokratickom právnom štáte.
To znamená, na základe tejto právnej úpravy zriaďujeme Úrad pre správu zaisteného majetku a vytvárame k tomu presné postupy, v nadväznosti na čo upravujeme aj Trestný poriadok, ale súčasne upravujeme predloženou právnou úpravou aj skutkové podstaty niektorých trestných činov, a to v nadväznosti na potrebu aproximácie európskeho práva.
Je to v oblasti príslušnej, to znamená aj v oblasti zaistenia majetku, aj v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí, boja proti podvodom s bezhotovostnými platobnými prostriedkami, boja proti sexuálnemu zneužívaniu, sexuálnemu vykorisťovaniu, ďalej riešime aj otázku spolupráce na účely zriadenia Európskej prokuratúry a riešime tiež oblasť vzájomného uznávania príkazu na zaistenie a príkazov na konfiškáciu v príslušnom trestnom poriadku, teda v novele, ktorá tu s tým súvisí.
Súčasne v oblasti, teda v tom článku, kde upravujeme, skutkovej podstaty trestných činov, prinášame aj dva nové trestné činy, a to v nadväznosti tiež na programové vyhlásenie vlády. Jedným tým trestným činom je tzv. ohýbanie práva a druhým tým trestným činom je tzv. prikrmovanie. Myslím si, že oba trestné činy sú dôležité, že ním ukazujeme, ktoré činy považujeme za tak nebezpečné v spoločnosti, že chceme nimi dať jasne najavo, že ak ich niekto pácha, tak sa dopúšťa trestnej činnosti.
Právnu úpravu, čo sa týka nového Úradu pre správu zaisteného majetku, navrhujeme od 1. januára, ale s tým, že plná funkčnosť tohto úradu bude k 1. augustu 2021.
Prosím o podporu predloženého návrhu.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 21.10.2020 15:30 - 15:36 hod.

Mária Kolíková Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, v nadväznosti na zmenu ústavy predkladám vládny návrh zákona o reforme súdnictva.
Mám za to, že naozaj to, čo prináša ústava, je o reforme a najmä so zriadením, súvisí to najmä so zriadením aj Najvyššieho správneho súdu a s kompetenciami a vyjasnením toho, čo má robiť Súdna rada. Osobitne k tomu smeruje, smerujú právne úpravy, ktoré sú obsahom tohto návrhu zákona. To znamená, v prvom rade upravujeme zriadenie Najvyššieho správneho súdu a k tomu smeruje aj väčšina ustanovení. A preto je to práve aj také množstvo zákonov, pretože so zriadením Najvyššieho správneho súdu do celej schémy súdov znamená, že všade tam vlastne, kde sa nám vyskytujú sudcovia, musíme pridať aj sudcov, ktorí nám spadajú teraz, nám, ktorí budú aj súčasťou tejto novej súdnej inštitúcie, to znamená všade tam, kde potrebujeme riešiť ich postavenie a ich práva a i statusy, potrebujeme pridať či už predsedu, podpredsedu Najvyššieho správneho súdu a jeho zbor a, samozrejme, aj jeho aparát. Takže preto je to také množstvo zákonov, ktoré predkladáme, aj súčasťou tohto zákona o reforme súdnictva.
Osobitne teda upravujeme zriadenie Najvyššieho správneho súdu, ktorý aj v nadväznosti na právnu úpravu, ktorá je v ústave, plánujeme zriadiť k 1. januáru budúceho roka s tým, že by bol plne funkčný v druhej polovici budúceho roka, to znamená, že chceme vytvoriť priestor pre Súdnu radu, aby zvolila predsedu Najvyššieho správneho súdu, a následne počas najbližších mesiacov vytvoriť priestor k tomu, aby bol vykreovaný zbor justičný Najvyššieho správneho súdu s tým, že rátame, že tento výber bude uskutočnený Súdnou radou, to znamená, jej dávame túto kompetenciu a Súdna rada teda bude vyberať tých sudcov, ktorí budú súčasťou Najvyššieho správneho súdu.
Ten spôsob výberu sudcov Najvyššieho správneho súdu vytvárame istým spôsobom, dá sa povedať, podľa schémy, ako vyberáme kandidátov na Ústavný súd, ako ich vyberá Národná rada, to znamená, to, čo v zásade predpokladáme, je, že sa nám prihlásia jednotliví kandidáti, ktorí chcú byť sudcami na Najvyššom správnom súde, či už sú to sudcovia dnešného správneho kolégia, môžu to byť sudcovia, ktorí sú zo správneho kolégia na krajskom súde, môžu to byť, samozrejme, aj predstavitelia právnických profesií, ktorí sa venujú správnemu právu, ale nie sú v súčasnosti ani sudcami, môžu to byť advokáti, môžu to byť nakoniec aj prokurátori z tzv. netrestnej oblasti napríklad. Všetci, všetky tieto osoby, ktoré majú záujem byť sudcami Najvyššieho správneho súdu, je dôležité, aby sa prihlásili, uchádzali sa o takúto pozíciu a následne na základe vypočutia, ak prejdú výberovým konaním na Súdnej rade, môžu sa stať sudcami Najvyššieho správneho súdu.
Súčasne, samozrejme, predpokladáme previerku, ktorá bude súvisieť so vstupom do justície a na takýto nový justičný orgán, a to si myslím, že to sú asi tie podstatné informácie, ktoré súvisia s Najvyšším správnym súdom.
Čo sa týka Súdnej rady, tak tú na základe tejto právnej úpravy aj profesionalizujeme, to znamená, okrem toho, že momentálne má plne profesionalizovaného predsedu, tak chceme, aby aj podpredseda bol plne profesionálny aj s ohľadom na to, aké má nové kompetencie Súdna rada. To znamená, chceme po nej do hĺbky, aby preverovala spoľahlivosť sudcov a proces, ktorý doteraz zabezpečoval Národný bezpečnostný úrad, tak vlastne chceme, aby ten proces previerky prebiehal priamo v Súdnej rade. A preto aj dopĺňame aparát pre Súdnu radu, aby toho bola spôsobilá a schopná, a preto chceme aj odmeňovať po novom tých členov Súdnej rady, ktorí sú nesudcami. To znamená, že tí, ktorí sú súčasťou tohto orgánu a nemôže im byť tzv. pozastavený výkon funkcie sudcu, teda, pardon, im pozastavený nápad ako pri sudcovi, to znamená polovičný nápad vecí, ktoré má, tak tí, čo sú nesudcami, tak tým umožňujeme a dávame im priestor na to, aby boli odmeňovaní v zmysle tejto právnej úpravy.
To, čo je dôležité, v rámci tejto právnej úpravy ešte riešime aj úpravu, ktorá súvisí s Ústavným súdom. To znamená, bližšie upravujeme na základe tých zmien, ktoré sú v ústave, ktoré súvisia či už s obsadzovaním Ústavného súdu, ale nakoniec aj s chodom senátov. Napríklad to, čo považujeme za dôležité, tak vnášame na Ústavný súd nové pravidlá, to je to, že keď sa nám skladajú senáty na Ústavnom súde, tak žiadame, aby po určitých pravidelných časových obdobiach boli nanovo vytvárané tieto senáty, a navrhujeme, aby to bolo urobené náhodným spôsobom.
To si myslím, že sú asi podstatné veci, ktoré sú súčasťou tejto právnej úpravy. Ak budú akékoľvek otázky, tak, samozrejme, som pripravená na nich ešte reagovať v pléne.
Je to dôležitá právna úprava, ktorá nám dáva priestor k tým zmenám, s ktorými prichádzame ako zmenou ústavy, že to vieme naozaj realizovať. A myslím si, že je dôležité, aby na základe tejto právnej úpravy sme umožnili aj Súdnej rade vytvárať to tzv. zrkadlo pre sudcov a aby sme dali možnosť životu Najvyššieho správneho súdu. Myslím si, že to potrebujeme.
Ďakujem pekne a prosím o podporu.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 21.10.2020 15:20 - 15:28 hod.

Mária Kolíková Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, páni poslanci, ja si dovolím krátko zareagovať na tých pár príspevkov, ktoré sme tu mali, a osobitne sa dovolím pristaviť pri pojme nezávislosť, lebo to tu bolo naozaj veľmi často skloňované, že táto zmena ústavy nám má nejakým spôsobom ohroziť nezávislosť v justícii. A veľmi ma mrzí, že spôsob, akým je vysvetľovaná táto nezávislosť v nadväznosti či už na to, akým spôsobom meníme Ústavný súd, alebo vylučujeme z prieskumu ústavných zákonov, ako kompetenciu to berieme Ústavnému súdu a jasne to pomenúvame, že toto by malo byť zásadou nezávislosti justície, som sa tu práve dozvedela. Ďalej to, že o väzbe sudcu nebude rozhodovať aj Ústavný súd, ale teda už len všeobecný súd, voči ktorému je normálne opravný prostriedok na nadriadený súd, následne je možnosť dať ústavnú sťažnosť na ústavný, čiže toto je zásah do nezávislosti justície.
Dozvedela som sa, že zásadou nezávislosti justície je aj to, že v ústavnom zákone je jasne pomenované, že keď sa robí reforma súdnej mapy, čo súvisí, samozrejme, aj s tým, že keď sa budú rušiť potenciálne odvolacie súdy, tak budeme riešiť, čo s tými sudcami, čo nebudú spokojní s novou súdnou mapou, tak, že tam dávame možnosť, že aj bez ich súhlasu dôjde možno k nejakému preloženiu, že aj toto je zásah do nezávislosti súdnej moci. Ďalej to, že zužujeme imunitu, aj to je zásah do nezávislosti súdnej moci. Bez ohľadu na to, že keď si porovnáme tieto zmeny, ktoré prinášame, aj s právnymi úpravami v iných štátoch v rámci Európskej únie, to znamená aj vyspelých demokratických štátov, sú to štandardné zmeny, takže toto je teda tým zásahom. Z odkazu na judikatúru, neviem akú, ja nepoznám žiadnu judikatúru Európskeho súdu pre ľudské práva, ktorá by spochybňovala akékoľvek zmeny, ktoré zavádzame.
Naopak, dovolím si spomenúť, napríklad pri reforme súdnej mapy, keďže tu bolo spomínané Združenie sudcov Slovenska, že napríklad aj to poukazuje za takýto zásah, tak práve ono má na svojej webstránke aj odporúčania výboru rady ministrov, kde jedným z odporúčaní je, že práve ak dôjde k zmene súdnej mapy, práve vtedy môže byť takáto právna úprava, že aj bez súhlasu dotknutého sudcu môže dôjsť k zmene. To znamená, že práve naopak. Mňa naozaj pobavuje istým spôsobom, že tu je, tu sú použité argumentácie, ktoré spochybňujú aj tie subjekty, ktoré s tou argumentáciou pracujú, a sú to používané pojmy, ktorým ako keby sme nerozumeli.
Nezávislosť justície, to, čo je dôležité, aby sme mali naozaj zachované, je to, aby sudca, ktorý o danej veci rozhoduje, bol nezávislý a nestranný. My sa nijakým spôsobom nedotkýňame toho, že by sme spochybňovali, že sudca, ktorý je zaujatý, má byť vylúčený z konania. O tom je nezávislosť a nestrannosť. Je dôležité, keď prídete na súd, máte sudcu, ktorý je nezávislý od iných zložiek moci, my nijakým spôsobom nenaburávame deľbu moci. Naopak, ak tu máme nejaké zmeny, tak súvisia s tým, že chceme, aby sme sa nerozprávali len o nezávislosti a nestrannosti, ale aj o zodpovednosti, ktorú musia cítiť predstavitelia súdnej moci, ale nijakým spôsobom nenaštrbávame ten vzájomný pomer medzi, medzi jednotlivými mocami. Takže dôležité je, aby sme chránili účastníka, keď príde na súd a, samozrejme, v tejto súvislosti chránili aj sudcu, aby mohol nezávisle a nestranne rozhodovať. Do toho nijakým spôsobom nevstupujeme.
Ak sa bavíme o imunite; áno, zužujeme imunitu, ale zužujeme ju spôsobom, aby sme sa dostali na štandard, ktorý je primeraný v rámci Európskej únie. Ten spôsob, ktorý sme tu mali, je tak široký, tej imunity, že vlastne neviete nájsť tomu príklad primeranosti, aký sme mali tento široký koncept tu na Slovensku.
Neviem, akým spôsobom ohrozujeme nejakú skupinu sudcov zmenami, ktoré prinášame. Ja som presvedčená o tom, že tí sudcovia, ktorí sú statoční, svedomití, naopak, že vytvárame im priestor k tomu, aby sme vrátili dôstojnosť im. To znamená, vytlačili zo systému tých, ktorí im tam robia, kazia, kazia meno.
My chceme, aby sudcovia boli vážení v našej spoločnosti, chceme im vrátiť kredit, ktorý je dôležitý, aby mali, aby keď prídeme na súd, tak aby človek veril tomu, že v jeho veci rozhoduje spravodlivý súd a že je nestranný a nezávislý. A to je dôležité práve aj tými zmenami, ktoré prinášame. Čiže my prinášame zmeny do Súdnej rady, aby Súdna rada nastavovala zrkadlo sudcom, a preto je dôležité, aby polovica z nich tam bola tých nesudcov.
Je dôležité, že vytvárame Najvyšší správny súd, ktorý bude aj vyvodzovať disciplinárnu zodpovednosť ako inštitúcia, od ktorej očakávame, že bude plne spôsobilá takúto zodpovednosť vyžadovať a to nielen voči nim, ale aj voči iným právnickým profesiám, kde vidíme, napríklad pri prokurátoroch, že ten spôsob vyvodzovania tej zodpovedností nebol dostatočný.
Ja z toho, čo som si tu vypočula, ja sa pozastavím ešte pri dvoch poznámkach. Jedna je, že neprinášame žiadnu reformu. Neviem, že či to, že vytvárame Najvyšší správny súd, zásadne reformne otvárame aj to, akým spôsobom má byť komponovaná Súdna rada, vytvárame priestor na to, aby sme prišli s novou súdnou mapou, že či naozaj ako v tomto nevidíme aj nejaké zásadné zmeny, s ktorými, samozrejme, budeme pokračovať. A jednoznačne nastavené previerky, ktoré súvisia aj s tým, že je dôležité vnímať aj z pozície sudcu aj tú zodpovednosť, ktorú má. To znamená, ak sú to podozrenia napríklad s nadobudnutím majetku, že je tu jasný mechanizmus, ktorému sa musí taký sudca podrobiť.
A nakoniec sa prizastavím iba pri princípe tajná voľba alebo pri hesle tajná voľba. Ja som teda bola na tom námestí, aj keď som vtedy bola ešte na gymnáziu, bola som na námestí, ja si teda nepamätám žiadne heslo tajná voľba, tajná voľba. Ja si naozaj nepamätám, že by sme toto skandovali, úprimne, ja si skôr pamätám, že sme skandovali, že chceme slobodu, ale nepamätám si, že by tam boli takéto heslá. Ja som to už, už som to počula viackrát od pána poslanca Fica, teraz som sa to dozvedela aj od vás, pán poslanec Susko, že teda niečo mi chýba, aby som pochopila tento princíp. Ale skutočne ja si nepamätám takéto skandovanie, asi si musím niečo pripomenúť, ale myslím si, že to, čo, po čom, po čom sme kričali, je, že chceli sme mať demokratický právny štát, v ktorom práve aj pri justícii máme súdy, kde máme sudcov a veríme v to, že keď prídeme na súd, tak je spravodlivý a nestranný, nezávislý.
Myslím si, že zmeny, ktoré prinášame, tak prináša ich práve aj táto zmena ústavy. A ďalšími zákonmi, ktoré budeme ešte prinášať, tak budeme na to nadväzovať. Prosím o podporu k tomuto návrhu. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 21.10.2020 11:35 - 11:41 hod.

Mária Kolíková Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predseda, za slovo. Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, na rokovanie Národnej rady predkladám vládny návrh ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky a s tým súvisiaci balík na zmenu zákonov, ktorým sa vykonávajú ústavné zmeny. Je to podstatný, kľúčový návrh pre zmenu ústavy, s ktorým súvisí aj reforma justície, ktorú sa snažíme zrealizovať.
To, čo prináša táto právna úprava, tak jednak nám upravuje Súdnu radu, to znamená jednak jej zloženie, jednak jej profesionalizáciu s ohľadom aj na to, že jej dávame nové kompetencie a nové oprávnenia, ktoré súvisia s tzv. previerkami u sudcov. Umožňujeme jej vytvoriť veľmi profesionálny aparát k tomu, aby, či už to súvisí s hĺbkovejšími previerkami, ktoré súvisia s tzv. statočnosťou, spoľahlivosťou sudcu, ale aj aby majetkové priznania a ich preverovanie neboli formálne, ale priebežne sa im venovala Súdna rada a v pochybnostiach aj vyvodzovala dôsledky.
Okrem toho je tu reforma, ktorá súvisí s Ústavným súdom. Jednak snažíme sa zaviesť brzdy a páky voči tomu, ak Národná rada je nečinná pri navolení kandidátov na Ústavný súd. Jednak privádzame aj niektoré pravidlá, ktoré súvisia s konaním pred Ústavným súdom, najmä vytvorenie možnosti aj fyzických osôb, právnických osôb ako sťažovateľov napádať neústavnosť zákona, čo často je dôležité, aby takáto možnosť bola daná pre prešetrenie konkrétneho porušenia práva. A s ohľadom na vytvorenie možnosti naozaj dôslednej a účinnej ochrany základných práv a slobôd som presvedčená, že práve takýto nástroj naša právna úprava nevyhnutne potrebuje a je dôležité, aby sa v tom zmenila ústava.
Ďalej zavádzame vekový cenzus pre zánik funkcie sudcu. Som presvedčená, že automatický zánik funkcie sudcu na základe takejto právnej úpravy v ústave je práve tým riešením, ktoré je možné považovať za dôstojné riešenie zániku funkcie sudcu, kedy samotný sudca nemusí byť v otáznom očakávaní, kedy dôjde k rozhodnutiu Súdnej rady, k predloženiu návrhu prezidentke a ku ktorému dňu mu naozaj zanikne funkcia. A rovnako to súvisí aj manažérsky, či už s oprávneniami ministerky spravodlivosti, alebo aj príslušného predsedu súdu manažovať súd tak, že vie, kedy sa mu ako mení vlastne celé zloženie toho zboru sudcov, ktoré má v rámci jednotlivých agend.
A so zmenou ústavy súvisí aj zriadenie Najvyššieho správneho súdu. Najvyšší správny súd okrem toho, ako vyplýva aj z jeho názvu, že bude osobitným najvyšším súdnym orgánom pre tzv. správnu agendu, čo si myslím, že je absolútne náležité, a ako ukázala aj skúsenosť z Českej republiky, tak sa ukazuje, že vytvorenie takejto najvyššej súdnej inštitúcie je naozaj tým účinným nástrojom a spôsobom, ako zaviesť vyššiu kvalitu a úroveň do rozhodovania, ktorá súvisí so správnym súdnictvom, tak som presvedčená o tom, že práve takéto zriadenie najvyššieho správneho súdu aj na Slovensku nám môže takúto vyššiu kvalitu doniesť. A okrem toho Najvyššiemu správnemu súdu dávame do kompetencií aj veľmi dôležitú tzv. disciplinárnu, vyvodenie tzv. disciplinárnej zodpovednosti voči predstaviteľom právnických profesií, a to či už voči sudcom, prokurátorom, ale predpokladáme tu aj vyvodenie zodpovednosti aj pre ostatné právnické profesie, či sú to notári, exekútori, ale aj advokáti.
S tým, že sa zriaďuje Najvyšší správny súd, tak s tým súvisí aj presun určitých kompetencií z Ústavného súdu, to znamená aj s tým postupne odbremeňujeme Ústavný súd, ale sme presvedčení, a vníma to tak aj Ústavný súd, že tým, že ho odbremeníme napríklad o posudzovanie ústavnosti volieb na komunálnej úrovni, tak, presunieme to na takúto ustanovizeň, tak s tým umožníme to, čo je základným tým dôvodom pre zriadenie Ústavného súdu, sledovať ústavnosť, tak mu umožníme, aby sa skutočne skoncentroval na túto jeho hlavnú úlohu. A toto posúdenie zákonnosti volieb, ústavnosti volieb, ale v tej miere, v ktorej to vie posúdiť Najvyšší správny súd, tak to prenášame na Najvyšší správny súd.
Som presvedčená, že predmetná právna úprava, ktorú prináša táto zmena ústavy, nie je formálna, ale skutočne nám prináša aj hodnoty, ktoré potrebuje, aby sme ich dostali do justície. Tým, že vytvárame Súdnu radu a meníme ju takýmto spôsobom, ako navrhujeme v tejto, v tejto zmene, to znamená, že vstupujeme do jej zloženia, tak tým ukazujeme, že chceme, aby Súdna rada bola naozaj tým orgánom, ktorý dáva zrkadlo justícii, pretože tu vytvárame jednoznačné pravidlo, že polovica Súdnej rady musí byť zložená tými ľuďmi, ktorí sú nesudcovia.
Som presvedčená, že s ohľadom na to aj, akým spôsobom bola prijímaná navrhovaná právna úprava počas celého legislatívneho procesu, tak je skutočne vyjadrením toho, čo je aj zmyslom aj spojenia vládnej koalície, že tu sa jednoducho pretavujú hodnoty, ktoré nás spájajú. A myslím si, že je istým spôsobom simplifikantné, že je k tomu potrebná aj ústavná väčšina, aby bola prijatá takáto právna úprava, že jednoducho v tých hodnotách, ktoré máme spoločné, v ktorých sa spájame, princípy právneho štátu a vrátenie dôvery v justíciu, že to je vlastne aj pretavením do tejto právnej úpravy, ktorú predkladám.
Dovoľujem si vás požiadať, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, o podporu.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 21.10.2020 11:32 - 11:34 hod.

Mária Kolíková Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Ja si dovolím iba v krátkosti na to zareagovať, vlastne aj na tie posledné slová, čo uviedol pán poslanec Kremský.
Takže ja si myslím, že sme mali spolu aj k tomu korektný rozhovor, sme spolu riešili výhrady, ktoré tu boli vznesené, ale napriek tomu si myslím, že jedno, v jednom sme mali zhodu, a to je to, že môžu byť naozaj podniky v zlej situácii a je namieste, aby nejaká ochrana im bola poskytnutá a, by som povedala, že v tých detailoch, ktoré vnímam, že niekedy v tých detailoch je diablik, ale, samozrejme, o tom sme pripravení sa rozprávať.
Ako predkladateľ som presvedčená, že takýto nástroj je dobrý mať ako trvalý nástroj a zmena alebo pretiahnutie len zákona o dočasnej ochrane nie je tým riešením.
A súčasne chcem upozorniť na to, že táto právna úprava prináša veľmi prísne podmienky pre práve tie podniky, ktoré by išli do dočasnej ochrany. Jednak, ako som už spomenula, tých 50 % nespriaznených veriteľov a rovnako potom dvojtretinová väčšina nespriaznených veriteľov, to sú dosť, už toto sú dosť prísne podmienky a potom aj tie, ktoré súvisia s ostatnými podmienkami, so zápisom v RPVS a podobne, aj prísne podmienky, ktoré súvisia s pohľadávkami príslušného subjektu a tak ďalej. Takže nechcem teraz rozvádzať bližšie tú právnu úpravu, ale je zrejmé, že ten režim je veľmi prísny pre to, ktorým podnikom naozaj ideme poskytnúť dočasnú ochranu. Ten režim, tá snaha je postaviť ho tak, aby ho dostali len poctiví podnikatelia, ktorí sa dostanú do krízy, a hlavne ak sa jedná napríklad o veľké, veľké podniky, tak aby sme ich nedostali do situácie, že budeme hľadať nejaké iné riešenie ad hoc. Aby sme tomu podniku pomohli, chceme mu, chceme dať normálny, štandardný nástroj.
Takže ja verím, že v detailoch nájdeme riešenie a rovnako aj s pánom poslancom a predsedom hospodárskeho výboru.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 21.10.2020 11:19 - 11:24 hod.

Mária Kolíková Zobrazit prepis
Pán predsedajúci, ďakujem za slovo. (Ruch v sále.) Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, tento návrh zákona o dočasnej ochrane podnikateľov vo finančných ťažkostiach priamo nadväzuje na programové vyhlásenie vlády, v ktorom sme sa zaviazali prijať opatrenia... (Zmĺknutie predkladateľky pre ruch v sále. Zaznievanie gongu. Vstup predsedajúceho.)

Kollár, Boris, predseda NR SR
Pani poslankyne, páni poslanci, prosím, my pokračujeme v rokovaní. Buďte takí dobrí, buď sa usaďte, alebo odíďte zo sály, ale určite nevyrušujte, prosím.
Pani ministerka, nech sa páči, máte slovo.

Kolíková, Mária, ministerka spravodlivosti SR
Ďakujem pekne, pán predseda. Vládny návrh zákona, ktorý vám predkladám v prvom čítaní, je návrh zákona, ktorý je v súlade s programovým vyhlásením vlády tým, ktorý má pomôcť podnikateľom prekonať krízu a pomôcť im vo finančne zložitej situácii, aby neboli vystavení tomu, že musia ísť do úpadku, prípadne bude voči nim navrhnutý konkurz, a, naopak, bola im poskytnutá tzv. dočasná ochrana.
My sme v rámci tzv. COVID dočasnej ochrany v rámci tzv. COVID zákonov, teda tie, ktoré poskytovali dočasnú ochranu pre podnikateľov, vytvorili určité nástroje, ktoré boli o tom, že sme poskytli možnosť podnikateľom istým spôsobom prekonať ťažkosti a umožnili sme im, ak je to v ich silách, aby to zvládli sami a nemuseli hneď byť uvrhnutí do konkurzu.
Zistili sme, že niektoré nástroje je dobré mať ako trvalé nástroje, to znamená bez ohľadu na to, či máme, alebo nemáme pandémiu, tak sa nám môžu dostať podnikatelia do ťažkostí, ktorým, keď im umožníme prekonať túto ťaživú situáciu, tak jednak umožníme zostať na trhu aj pracovným silám a dáme možnosť takémuto podniku, ak sú to podnikatelia, ktorí majú naozaj záujem statočne zdolať túto ťaživú situáciu, aby mohli na trhu ostať.
Aby dostali dočasnú ochranu a využívali tie nástroje, ktoré im ponúka tento návrh zákona, tak je potrebné, aby presvedčili aspoň 50 tzv. nespriaznených veriteľov. Ako to sú vlastne nástroje k tomu, aby neboli zneužívané práve tými podnikateľmi, ktorí nie sú poctiví. Súčasne bude možné túto dočasnú ochranu ešte predĺžiť o ďalšie tri mesiace, ale k tomu bude potrebné, aby k tomu už bola ešte väčšia, tzv. kvalifikovaná väčšina týchto veriteľov, a tu už je potrebné dvojtretinová väčšina takýchto veriteľov.
Medzi základné účinky tejto poskytnutej dočasnej ochrany je, že jednak sami nebudú nútení ísť do konkurzu a jednak ani voči nim nebude môcť byť podaný návrh na konkurz, teda tzv. pasívna konkurzná imunita, aktívna konkurzná imunita. Ďalej je to tiež tzv. imunita voči výkonu nárokovosti k podniku, obmedzenie započítania spriaznených pohľadávok, obmedzenie ukončovania zmluvných vzťahov, povinnosť uprednostňovať záujem veriteľov a povinnosť zdržať sa nakladania s majetkom v rozsahu presahujúcom bežnú podnikateľskú činnosť.
Základným nástrojom pre tento podnik, pre jeho vlastnú sanáciu by malo byť tzv. úverové financovanie, pričom my umožňujeme a vlastne dávame tam priamo priestor, aby samotní veritelia mohli byť práve tými, ktorí by poskytli úver takémuto podniku.
Okrem právnej úpravy dočasnej ochrany týmto návrhom zákona aj navrhujeme tzv. malý konkurz. Znamená to vlastne realizáciu tzv. rýchleho a efektívneho likvidačného konania. A to sú vlastne, by som povedala, podstatné časti tohto návrhu.
My s ohľadom na to, že dané zmeny majú súvis aj s účtovníctvom, tak s tým súvisí aj právna úprava, ktorá súvisí so zákonom o účtovníctve. Sú tu aj určité následky, s ktorými súvisí aj zmena ustanovení o správe daní. A to sú iba, by som povedala, že podstatné, dôležité zmeny, ktoré sú v nadväznosti na tie základné ciele, ktoré už som uviedla, je potrebné prijať.
Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľujem si vás požiadať o prerokovanie predkladaného vládneho návrhu zákona a jeho podporu. Verím tomu, že práve takýto návrh zákona pomôže podnikateľom naozaj v ťaživej situácii, tým, čo sú poctiví, ju prekonať a ďalej ostať na trhu a venovať sa podnikateľskej činnosti. Myslím si, že je to dôležité pre podporu podnikateľského prostredia.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 13.10.2020 15:04 - 15:08 hod.

Mária Kolíková Zobrazit prepis
Ja už nechcem tento priestor tu ďalej preťahovať, lebo naozaj si myslím, že je dôležité skúsiť sa venovať už tomu obsahu, ale myslím, že už to tu bolo povedané viackrát. To, čo prináša táto právna úprava, je, že rieši, áno, rieši do budúcna právnu formu pre opatrenia, a je to veľmi dôležité a vysporadúva sa aj s tými opatreniami, ktoré práve teraz sú v behu. Takže ja tam nevidím, akože v čom by tam bola retroaktivita. Ja nerozumiem, musím sa priznať, ako námietkam, ktoré súvisia s tým, že niečo riešime spätne. Jednoducho vláda reagovala s ohľadom na ten právny stav, ktorý tu bol. A teraz reaguje na námietky, ktoré boli vznesené. Chce to urobiť lepšie.
Tak ja ako týmto, týmto námietkam, ktoré hovoria o nejakej retroaktivite, naozaj ako právnik ani im nerozumiem, že v čom je podstata tej námietky. My to chceme urobiť lepšie, predvídateľnejšie, doniesť právnu istotu, povedať jasne, čo to je, akým spôsobom sa to dá preskúmať. Toto prináša právna úprava, je to dôležité.
Ale prosím, skúsme sa posunúť ďalej a bavme sa už o podstate. To znamená o tom podstatnom a o tých ustanoveniach, ktoré, ako som pochopila, chcete zlepšiť vo výboroch. Takže ja verím tomu, že tam prebehne dôležitá odborná diskusia a tá právna úprava sa zlepší. A je úplne na mieste, aby ten priestor tu pre parlament bol. Však o tom je tá parlamentná demokracia.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 13.10.2020 14:51 - 14:53 hod.

Mária Kolíková Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Panie poslankyne, páni poslanci, ja absolútne rozumiem potrebe čo najviac diskutovať o právnych normách a naozaj verím tomu, že diskusia vždy prináša kvalitnejší výsledok. Absolútne v tomto máme zhodu.
Súčasne je pravdou, a nakoniec to povedal aj pán poslanec Fico, že boli tu vznesené námietky. Áno, boli. Námietky boli vznesené k právnej forme a to práve rieši táto právna úprava. A ja chápem a rozumiem, že to nie je len o riešení právnej formy, ale je to riešenie aj iných vecí, tak ako namiesto toho, aby sme sa tu teraz prekárali, sadnime si a riešme teda tú podstatu tejto právnej úpravy, lebo toto je zbytočný čas, ktorý tu, ktorý tu zabíjame. Nakoniec sme sa zhodli spoločne na tom, že tá právna forma, ktorú vnáša táto nová právna úprava, vám dáva zmysel. Proste to prináša tú právnu istotu, tú pridateľnosť, tú formu.
Absolútne sa ale nezhodujem s tým, čo povedal pán poslanec Fico, že z nepráva ideme robiť právo. Tu nemáme zatiaľ výsledok, ktorý by bol právne záväzný, ktorý by hovoril o tom, že tie opatrenia, ktoré boli vydané, že by boli, že by to bolo právne záväzné rozhodnutie, z ktorého vyplýva, že by mali byť zrušené alebo v tomto momente, že sú v nesúlade s ústavou. Takéto právne záväzné rozhodnutia nepoznám.
My ho chceme práveže napraviť. My chceme dať priestor hlavnému hygienikovi, aby tie nové opatrenia, ktoré, ktoré vlastne preňho, on je teraz v časovej núdzi, aby vydal. Aby ich vydal už v novej právnej forme, ktorú prináša táto právna úprava. O to tu ide. Ako v tom je ten časový stres, ktorý vnímame, že by bolo dobré čo najskôr zobrať do úvahy a s ohľadom na to naozaj, naozaj prijať túto právnu úpravu a dať mu možnosť, aby mohol vydať tie opatrenia už v tejto právnej forme, to, čo ponúka táto právna úprava.
A prečo sme s tým neprišli skôr? Pán poslanec Fico, kľudne ste s tým mohli prísť skôr. Už v marci aj predtým. Mohli ste s tým prísť, mohla s tým prísť už predtým vláda, však už čelila situácii korony. My tomu čelíme teraz. Čelíme námietkam, ktoré tu sú a chceme to riešiť.
A podľa mňa je absolútne v poriadku, že sa tým zaoberá a bude zaoberať Ústavný súd. Veď preto ho máme. Je to inštitúcia, ktorá rieši otázky, ktoré súvisia s otázkou ústavy, súladu s ústavou, základných práv a slobôd. Ja sa vôbec nebojím žiadnym ďalším návrhom, ktorý by išli na Ústavný súd, a budeme sa snažiť zlepšiť všetko, čo prináša. My čelíme tomu, že je korona. Čelíme tomu, že je tu takáto pandémia, čelíme opatreniam, ktoré je potrebné prijať riadne a včas, a nesieme za to celú zodpovednosť. Zodpovednosť, ktorú nesie táto vláda. Prijímame opatrenia na to, aby mohol hlavný hygienik konať, aby mohol konať minister zdravotníctva.
A teraz prosím, aby sme naozaj maximálne využili tento čas na prácu, ktorú treba, a skvalitnili tento návrh. Ja vás prosím, tak ak máme zhodu v tom, že právna forma je naozaj to, čo je dobré a čo prináša táto právna úprava, tak sa, prosím, sústreďme na to ostatné, čo je v tej právnej úprave. A prosím, aby sme naozaj odborne si k tomu sadli a využili ten priestor a čas. Pretože môžeme si povedať, že o týždeň alebo o dva, ale keď budeme namiesto týchto prekáračiek a využívania tohto priestoru na to, či máme niečo zatvoriť alebo nezatvoriť, sa naozaj venovali tomu, čo prináša právna úprava, tak sme sa mohli posunúť už v tej právnej úprave ďalej. Mohli sme to naozaj využiť na to, na čo teraz máme.
Mňa vôbec neteší, že zatvárame nejaké prevádzky, nikoho z nás to tu neteší. Ale určite musíme pozerať predsa aj na to, čo sú schopné naše zdravotnícke zariadenia, čo sme spôsobili my, poskytnúť ľuďom a chrániť ich. Táto právna úprava je aj o práve na život. To, to prináša. Prináša možnosť, ako rozhodovať, ako, ako urobiť opatrenia na to, aby sme chránili našich ľudí. O toto tu ide. Tak ja vás prosím, využime naozaj maximálne náš čas, naše kapacity odborné k tomu, aby sme zlepšili tú právnu úpravu.
A čo sa týka práva, nepráva, to táto právna úprava prináša. O tom sú tie prechodné ustanovenia. O tom je tých 15 dní, aby sme dali priestor hlavnému hygienikovi tie opatrenia, ktoré má, dať do súladu s touto právnou úpravou. Chceme to robiť lepšie. Počúvame, čo nám hovoria iné orgány ochrany práva. Chceme to robiť lepšie. Čelíme tomu, čo je, najlepšie, ako vieme. Ja netvrdím, že to robíme všetko správne, snažíme sa to robiť čo najlepšie.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 13.10.2020 13:43 - 13:45 hod.

Mária Kolíková
Ja iba v skratke. To moje vystúpenie naozaj smerovalo k tej právnej forme, bude tu nakoniec debata, ktorá, bude tu priestor aj vo výboroch, takže ten priestor vo výboroch, samozrejme, nejakým spôsobom je nespochybniteľný, ale myslím si, že to, čo je dôležité, je, že tá právna forma tu je jednoznačná. Tá právna istota by tým mala byť veľmi posilnená a v tom je dôležité, aby to prebehlo teraz aj v skrátenom legislatívnom konaní.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 13.10.2020 13:32 - 13:34 hod.

Mária Kolíková Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predseda. Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, ja si dovolím vystúpiť a chcem podporiť predkladateľa a vysvetliť aj dôvody, ktoré súvisia so skráteným legislatívnym konaním. Osobitne chcem poukázať na tú časť navrhovanej právnej úpravy, ktorá súvisí s formou opatrení, ktorú zavádza táto nová právna úprava.
Úplne rozumiem aj pánovi poslancovi Dostálovi k výhradám, ktoré súvisia so skráteným legislatívnym konaním, a úplne rozumiem aj tomu, že treba byť naozaj citlivý pri využívaní tohto nástroja.
Myslím si, že osobitne práve v tejto situácii, v ktorej sme, je to situácia, ktorá aj pre nás nie je bežná. Myslím si, že tomu všetci rozumieme, že v boji s pandémiou potrebujeme mať aj dobré právne nástroje, ale súčasne potrebujeme mať aj právne akty, ktoré sú zrozumiteľné, predvídateľné a osobitne tie, ktoré zasahujú do základných práv a slobôd. A tými nespochybniteľne sú práve opatrenia, ktoré sú vydávané hlavným hygienikom. Momentálne aj teraz čelíme situácii, že vieme, že Ústredný krízový štáb zasadal. Sú opatrenia, s ktorými čaká aj hlavný hygienik, že by ich mal vydať, a s ohľadom nakoniec aj tie námietky, ktoré sú verejne diskutované, ktoré súvisia práve aj s právnou formou týchto aktov a s otázkou, akú vlastne právnu formu majú, akú by mali mať. Práve to prináša táto nová právna úprava.
Táto nová právna úprava, s ktorou sem vlastne prišiel predkladateľ, hovorí, že jednoznačne vlastne odstraňuje ten nedostatok, tú právnu istotu, čo to vlastne je. Aj to hľadanie nakoniec na Ústavnom súde, ktoré bolo, keď samotné opatrenia boli napádané, aj samotný Ústavný súd hľadal otázku, čo to vlastne sú za právne akty. Sú to individuálne právne akty, sú to všeobecne záväzné právne predpisy? Prišiel skôr k záveru, že sú to nejaké hybridné akty a možno predpokladať, že s ohľadom na to, by tie opatrenia mali byť napádané teda na, na príslušnom súde a nie na Ústavnom súde.
To znamená, že zjavne tá nejednoznačnosť tu dnes je, ale to nesúvisí len s otázkou preskúmavania týchto opatrení, ale súvisí to tiež s otázkou, že či naozaj tie opatrenia hlavného hygienika, ktoré dnes máme na webstránkach, hľadáme ich na webstránke hlavného hygienika, či to je naozaj tá správna forma vlastne, ktorú máme na základe súčasnej právnej úpravy, kde nie je bližší postup vlastne k tejto forme.
To, čo zavádza táto právna úprava, že jednoznačne hovorí, že ak sa jedná vlastne o opatrenia takejto závažnej povahy, ktorým vlastne teraz čelí hlavný hygienik, že by ich chcel vydať pre celé územie Slovenskej republiky, tak jednoznačne táto právna úprava hovorí, že to je všeobecne záväzný právny predpis a mal byť publikovateľný na, v úradnom vestníku vlády. To znamená, že vlastne presne určuje aj spôsob, postup, kde budú ľahko dostupné. Nie podľa toho, kde, či nájdeme, nenájdeme webstránku hlavného hygienika, ale jednoducho naozaj na mieste, tak ako máme zbierku zákonov. Hľadáme tu zákony, iné právne predpisy, ktoré majú byť na tomto mieste, tak to je jasne určený priestor, kde majú byť potom takéto opatrenia hlavného hygienika. Toto je to, čo prináša táto právna úprava okrem iného, ale toto je kľúčové.
A si myslím, že tiež veľmi dôležitý argument, ktorý je dôležitý, aby, samozrejme, poznali aj zákonodarný zbor, že toto je ten základný dôvod, pre ktorý má zmysel aj toto skrátené legislatívne konanie, aby sme dali jasnú právnu istotu, predvídateľnosť do rozhodnutí, ktoré sú zásahom do základných práv a slobôd, boli ľahko dohľadateľné a bolo aj zrejmé, akým spôsobom ich možno napádať, ak je tu pochybnosť, že či boli v súlade s ústavou, medzinárodnými zmluvami, základnými právami a slobodami. Toto prinášame. Toto chceme dať. Chceme dať jasnú odpoveď. Ak je tu kritika, námietka, toto je postup, ktorý bude predvídateľný. K tomu nebudú žiadne otázky. Toto chceme dať.
A to čomu čelíme, je a myslím si, že je to zrejmé, že čelíme tomu, že v najbližších dňoch by mali byť vydané opatrenia hlavného hygienika. Takže v tom, akože je to istý spôsob aj boj o dni, pretože my tie opatrenia potrebujeme a hlavný hygienik už chce ich vydať vo forme, ktorá je jednoznačná a podľa aj nás, aj nášho právneho názoru ako predkladateľa, ako vlády by takáto mala byť, a on v zmysle toho chce aj konať. Nakoniec aj tie námietky, ktoré tu boli, či to bola verejná ochrankyňa práv, či to bola Generálna prokuratúra, tak práve súviseli aj s tou právnou formou. My ich chceme odstrániť, chceme ich odstrániť a chceme, aby nové opatrenia už boli na základe tejto právnej úpravy.
Takže, ako aj preto je to boj o čas. Skutočne. Takže to len k tomu odôvodneneniu. Ďakujem vám pekne. Samozrejme, vnímam, môže byť námietka, prečo nie, prípadne dôslednejšia písomná dôvodová správa. Dovolila som si vám to predostrieť takto teraz v pléne, ale toto sú tie dôvody, ktoré sú skutočné dôvody pre skrátené legislatívne konanie. Jednoznačne to súvisí s dôvodom ohrozenia základných práv a slobôd. Jednoznačne právny štát, právna istota, zásah do základných práv a slobôd. O tom sú tie opatrenia. Jednoznačne ten dôvod pre skrátené legislatívne konanie tu je a istým spôsobom je to boj o dni, aby sme mali novú právnu formu, na základe ktorej by mohol už hlavný hygienik vydať nové opatrenia.
Ďakujem pekne za slovo.
Skryt prepis