Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

20.10.2020 o 13:20 hod.

Ing.

Ladislav Kamenický

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 20.10.2020 13:20 - 13:22 hod.

Ladislav Kamenický
Ďakujem. Vážený pán predseda, ja sa chcem opýtať, my sme normálne, riadne podali návrh, aby sa ten bod zaradil, a vy ste ho v podstate, vy ste na to nereagovali. Nezaradili ste ho, teraz ste to zarezali. A aký je vlastne postup váš v tomto? Ja neviem, neporušujeme tu náhodou rokovací poriadok?
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 20.10.2020 12:55 - 13:10 hod.

Ladislav Kamenický Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predseda, vážení kolegovia, navrhujem zaradiť do programu Národnej rady Slovenskej republiky bod návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vykonanie kontrolnej činnosti Národnej rady Slovenskej republiky vo vzťahu k vláde Slovenskej republiky v súvislosti s vypracovaním Národného plánu podpory, obnovy a odolnosti (tlač 287).
Ako v..., ako viete, tak uznesených plánov obnovy je stále právoplatné. My sme navrhli kontrolnú činnosť. Nechápeme, prečo, ak sme tento bod dali v riadnom čase, bol riadne podaný na schôdzu, predseda Národnej rady nám ani neodpovedal, že ho nezaradí do programu schôdze, takže takýmto spôsobom chceme zaradiť naspäť do schôdze.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

14.10.2020 9:28 - 9:37 hod.

Ladislav Kamenický Zobrazit prepis
Dobrý deň. Vážené dámy, vážení páni, najskôr by som sa asi vyjadril veľmi krátko k tomu procesu, ktorý tu prebieha pri schvaľovaní tohto zákona. Musím povedať, že ja by som to charakterizoval ako jeden veľký chaos. To, čo sa včera stalo, je bezprecedentné porušenie rokovacieho poriadku.
Ďakujem pánovi podpredsedovi parlamentu, že to aspoň vysvetlil, ale myslím si, že takto by sme nemali postupovať. Dnes ráno bol výbor, teraz tu máme jeden pozmeňujúci návrh s cirka 19 alebo 20 bodmi, ktoré ja som, žiaľ, si nestihol ani pozrieť, ale najprv aspoň tie základné informácie, ktoré som dostal. Na jednej strane, že, že povinné očkovania budú, boli vypustené, predpokladám, že to tak je, čo som veľmi rád, nakoľko nie som zástanca povinného očkovania, samozrejme, na dobrovoľnej bázy je to na každom z nás, ako sa rozhodne. Ale takisto som sa dozvedel, že retroaktívne v podstate sa znemožňuje náhrada škody tým, ktorí boli, sa dostali do protiústavného stavu, ktorý navodzuje tento zákon.
Musím povedať, včera, myslím, že zásadný prejav tu dal predseda strany Robert Fico, ktorý jasne a odborne charakterizoval stav, v akom sa tento zákon nachádza. Ja sa nebudem k nemu vracať, poviem len zopár slov.
V podstate my máme základný problém s tým, že v tomto protiústavnom stave, kedy sa tu zavádzali rôzne opatrenia, rôznym firmám, osobám vznikli rôzne škody a myslím si, že budú si určite nárokovať náhradu škody, ale neviem, ako sa dá dosiahnuť stav, že sa retroaktívne zruší nejaký nárok na náhradu škody. Takisto tie oprávnenia, ktoré v tomto zákone dávate Úradu verejného zdravotníctva, ako keby ste sa zbavovali, vláda sa zbavuje zodpovednosti a necháva to všetko na Úrade verejného zdravotníctva, posilujú sa jeho právomoci. My s týmto nesúhlasíme. A tak jak povedal predseda strany Robert Fico, tento zákon je z nášho pohľadu neopraviteľný. Ja teda pevne verím, že k tomuto pozmeňujúcemu návrhu sa ešte vyjadria moji kolegovia, ktorí si to teraz momentálne študujú. Takže asi toľko.
Čo sa týka, samozrejme, mňa zaujíma aj to, že kto zaplatí tieto škody, ktoré vzniknú na základe tohto stavu, a, samozrejme, ma zaujíma, ako sa vysporiada, ste sa teda vysporiadali na výbore s tými opravami tohto zákona. Čiže predpokladám, že k tomu sa ešte aj navrhovatelia vyjadria.
Bavíme sa v tomto zákone o pandémii COVID-19 a takisto tých opatreniach, ktoré tu nastali, a všetko so všetkým súvisí. Ja využijem túto rozpravu na to, že sme už dvakrát predkladali v podstate do Národnej rady návrh uznesenia, v ktorom sme žiadali vládu, aby do 20. októbra tohto roku, teda do najbližšej schôdze, predložila návrh opatrení, ktoré budú súvisieť s riešením momentálnych, okamžitých problémov, ktoré vznikajú s nástupom druhej vlny pandémie. Dvakrát sme toto iniciovali, dvakrát nám nebolo vyhovené, preto ja využijem túto rozpravu na to, aby som predniesol v súlade s rokovacím poriadkom návrh uznesenia Národnej rady, o ktorom by som potom poprosil, aby sa hlasovalo.
Takže predkladám uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky z októbra 2020 k okamžitým opatreniam odstraňujúcim negatívne dopady druhej vlny pandémie COVID-19.
"Národná rada Slovenskej republiky
A. konštatuje,
A.1. že prichádzajúca druhá vlna pandémie COVID-19 a s ňou súvisiace ochranné opatrenia prijaté vládou Slovenskej republiky budú mať závažné negatívne dopady na hospodársky život v krajine a sociálnu úroveň obyvateľov Slovenskej republiky,
A.2. že ochranné opatrenia nie sú sprevádzané dostatočnými podpornými a kompenzačnými mechanizmami, ktoré by zmiernili negatívne dôsledky pandémie,
A.3. že osobitný finančný nástroj Next Generation EU schválený na mimoriadnom zasadnutí Európskej úrady v dňoch 17. - 21. júla 2020 s cieľom nahradiť, napraviť škody spôsobené pandémiou v horizonte rokov 2021 - 2023 nevytvára možnosť na okamžitú finančnú intervenciu na podporu hospodárskeho rastu a životnej úrovne obyvateľov,
A.4. že vláda Slovenskej republiky nevyužila 12. schôdzu Národnej rady Slovenskej republiky na predloženie potrebných legislatívnych iniciatív,"... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Šeliga, Juraj, podpredseda NR SR
Pani poslankyňa Cigániková, keďže ste spravodajkyňa a pán Kamenický prednáša uznesenie, ktoré budete musieť zapracovať, poprosím vás, aby ste sa posadili na svoje miesto. Ďakujem.

Kamenický, Ladislav, poslanec NR SR
Ďakujem.
"A.5. že vláda Slovenskej republiky si schválením novelizácie zákona o štátnom rozpočte na rok 2020 Národnou radou Slovenskej republiky s účinnosťou od 5. augusta 2020 vytvorila dostatočný finančný rámec na pokrytie výdavkov na okamžité opatrenia na podporu hospodárskeho rastu a životnej úrovne obyvateľov Slovenskej republiky,
A.6. že vláda Slovenskej republiky využila tento finančný rámec len na úrovni okolo 10 % disponibilných zdrojov;
B. žiada vládu Slovenskej republiky,
B.1. aby na úvod schôdze Národnej rady Slovenskej republiky so začiatkom 20. októbra 2020 predložila konkrétny plán okamžitých legislatívnych a iných opatrení s určením dopadu na verejné financie s cieľom minimalizovať negatívne dopady pandémie COVID-19, a to v nasledujúcej štruktúre,
B.2.
minister financií Slovenskej republiky
minister hospodárstva Slovenskej republiky
minister práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
minister dopravy a výstavby Slovenskej republiky
minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
minister životného prostredia Slovenskej republiky
minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
plán okamžitých legislatívnych a iných opatrení na zabezpečenie
a. konkurencieschopnosti slovenskej ekonomiky a podporu inovácií s osobitným prihliadnutím na skutočnosť, že Slovenská republika patrí medzi najpriemyselnejšie krajiny v rámci Európskej únie,
b. zamestnanosti, udržania dosiahnutej sociálnej úrovne a vzdelanosti obyvateľov Slovenskej republiky,
c. napĺňanie priorít a cieľov Európskej únie, digitalizácia environmentálnych projektov (digitálna a zelená ekonomika),
B.3.
minister financií Slovenskej republiky
minister dopravy a výstavby Slovenskej republiky
minister hospodárstva Slovenskej republiky
minister životného prostredia Slovenskej republiky
minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
plán okamžitých legislatívnych a iných opatrení na minimalizáciu negatívnych dopadov pandémie na cestovný ruch a služby s tým spojené,
B.4. minister financií Slovenskej republiky, minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky plán okamžitých legislatívnych a iných opatrení na minimalizáciu negatívnych dopadov pandémie na šport ako významný sociálny fenomén,
B.5. minister financií Slovenskej republiky, minister kultúry Slovenskej republiky plán okamžitých legislatívnych a iných opatrení na nápravu a elimináciu dôsledkov pandémie v oblasti kultúry,
B.6. minister financií Slovenskej republiky plán legislatívnych a fiškálnych opatrení na dofinancovanie výpadku príjmov regionálnych a územných samospráv z podielových daní;
C. žiada predsedu Národnej rady Slovenskej republiky
C.1. okamžite informovať vládu Slovenskej republiky o prijatí tohto uznesenia,
C.2. zaradiť vystúpenia určených členov vlády Slovenskej republiky v danom poradí ako prvý bod návrhu programu schôdze Národnej rady so začiatkom 20. októbra 2020."
Ďakujem pekne, skončil som.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13.10.2020 14:38 - 14:40 hod.

Ladislav Kamenický Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ja sa chcem poďakovať Robertovi Ficovi za právnu analýzu tohto zákona. A musím povedať, že mne to, nie som právnik, ale mne to pripadá, ako keby sme išli nahrádzať rozbité zrkadlo iným rozbitým zrkadlom a tváriť sa, že aké je nádherné. Bolo poukázané na mnohé nedostatky toho zákona. A ja sa pýtam, ak teda tu sa zavádzali opatrenia a nebol právny stav nastavený tak, aby ich bolo možné zavádzať, tak kto nahradí tie obrovské škody, ktoré vzniknú napríklad z náhrady škody, náhrady nákladov, ktoré vznikli napríklad krachujúcim firmám. Či bude teda štát rátať tým, ktorí dostali pokuty, tieto pokuty a či teda tento zákon bude môcť byť napísaný tak, aby skutočne odstránil tú neústavnosť. Nemôže byť neústavnosť nahradená novým neústavným zákonom. To je hlavný nedostatok.
Druhá vec, ktorú by som chcel podotknúť. Vy ste sa snažili dokonca prepašovať do tohto zákona aj tzv. povinné očkovania. Ja som skutočne proti tomu, aby ľudia sa museli povinne očkovať. Som za dobrovoľné očkovanie a sa čudujem, že viete názor, názor väčšiny aj poslaneckých klubov, aj verejnosti, že ste to urobili takto pokútne, že ste to strčili do skráteného legislatívneho konania, a myslím si, že to nebolo korektné.
Ja chcem poďakovať všetkým, ktorí sa proti tomu postavili a všetkým poslaneckým klubom, ktoré vyvinuli tlak na to, aby pán minister teda dostál svojho slova a stiahol povinné očkovanie z tohto zákona.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 13.10.2020 13:06 - 13:07 hod.

Ladislav Kamenický Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predseda, vzhľadom na to, že sme vás včera požiadali o to, aby ste opätovne zaradili do programu schôdze Národnej rady náš návrh na uznesenie týkajúci sa opatrení odstraňujúcich negatívne dopady druhej vlny pandémie na COVID-19, by som chcel, a nebolo tomuto návrhu vyhovené, tak by som chcel dať opätovne návrh na doplnenie a zaradenie nového bodu programu, ktorý by znel Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na prijatie uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky k okamžitým opatreniam odstraňujúcim negatívne dopady druhej vlny pandémie COVID-19. Je to aj... sme... chceme vyzvať celú vládu, aby do 20. októbra tohto roku predložila konkrétny plán okamžitých legislatívnych a iných opatrení s určením dopadu na verejné financie s cieľom minimalizovať negatívne dopady pandémie COVID-19.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 23.9.2020 10:07 - 10:08 hod.

Ladislav Kamenický Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pán poslanec Viskupič, chcem povedať jednu vec. Čo sa týka napríklad, keď sa bavíme o tom, že kde je lepšie štátne vlastníctvo, určite zdravotníctvo. Ja nechápem, prečo by si tu mali súkromné spoločnosti odlievať peniaze alebo vytvárať si zisk na peniazoch, ktoré my si odvádzame do zdravotného poistenia. Tu sa vytvára divný model, ktorý preferuje privátne kliniky, tu si doktori robia niektoré výkony na privátnych klinikách. Na druhú stranu, to, čo je stratové, robia na štátnych. To je absurdné. Keby sme to mali pod jednou strechou zastrešené, tak by sa to dalo lepšie podľa mňa manažovať.
Čo sa týka pána Žiaka. Pán Žiak, vy hovoríte o Gorile. Tak si ju naštudujte, pozrite si, koľkokrát sa tam spomína kto a potom pochopíte, o čom je Gorila. Robert Fico bol v tom čase v opozícii, ak si nepamätáte, a vy sa snažíte vytvárať dojem, že celá Gorila je Robert Fico? Vy asi potom, ja neviem, kde ste študovali. Tak si to naštudujte, prosím vás. Vypočujte si to celé, však nájdete všetky nahrávky, nech sa páči. A tam pochopíte, kto čo privatizoval, kto za čo čo dostával. Takže toľko z mojej strany.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 23.9.2020 9:45 - 9:54 hod.

Ladislav Kamenický Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Nebudem sa tu, mám málo času, takže nebudem sa zamotávať do všelijakých tých štruktúr vlastníckych, viem, že to je trošku zložité pre bežného človeka, ale musím spomenúť, čo sa tu dialo za, hlavne za druhej Dzurindovej vlády, keď pán minister Sulík bol poradcom Ivana Mikloša. Bezbreho sa tu rozkrádalo, páni a dámy. Poviem otvorene, tu sa privatizovali podniky, ktoré sme vtedy nazývali strategické podniky, a mali sme tu zákon o ochrane strategických podnikov, z ktorého ste si urobili vtedy, nehovorím, že vy, ale minimálne tí poslanci, čo tu boli, trhací kalendár. A pri privatizácii sa robili veci, ako to, ako urobiť nejaký gaťafáš na to, ako to sprivatizovať, ako to dostanú do rúk privátne osoby a ako budú drancovať tieto podniky. Z, štát mal 51 %, žiadnu vlastnícku kontrolu manažérsku a čo sa stalo? Samozrejme, že títo vlastníci si robili, čo sa im zachcelo.
Hovoril tu pán minister o privatizácii slovenských, slovenského telekomu, Slovak Telekomu a musím povedať, že čo sa dialo. Viete, čo sa dialo? Pán kolega tu hovoril o super dividendách. Tak tento podnik štátu nevypláca žiadne dividendy, lebo si ich kumuloval a vzhľadom na to, že mal, že tam mali kontrolu manažérsku práve nemeckí vlastníci, tak sa kumuloval na nerozdelených ziskoch. Boli stále, boli debaty o tom, či teda štát dostane, aj keď mal teda väčšinu, nejaké dividendy, nakoniec sa štát rozhodol predať tento podiel a dal ho na normálnu burzu a zinkasoval za to celkom slušné peniaze, aj keď pán minister tu hovorí, že nie.
Podiel RWE sa v roku, tuším, 2002, možno pán minister ma opraví, ale povie, za koľko sa predal, myslím si, že, neviem, či to bolo 400 mil., alebo to bolo menej, asi mi poviete. (Reakcia ministra.) 130, super. (Reakcia ministra.) RWE vo VSE. (Reakcia ministra.) 140. Koľko? (Reakcia ministra.) 130. Dobre, toľko som si myslel, mal som napísané 140, len teraz ma pán minister opravil, že stoštyri... ja som mal napísané 140 mil. (reakcia ministra), bolo to 130, dobre, tak sa dohodneme. A teraz hovoríte o kúpnej cene 700, 800 mil., čiže rozdiel je 600 miliónov. A môžme sa baviť o tom, čiže hovoríte, že jedna, že je to, že sú tam pomaly rovnakí vlastníci, z jedného vrecka do druhého, a predávajú si to za 24-násobok ročného zisku. Tam môžu byť len dve možnosti, že buď si to teda dali poriadne oceniť a je to korektná cena, alebo teda, že sa tá cena urobila taká, aby ste to nemuseli kupovať alebo aby ste nemuseli byť nejakým spôsobom donútení to privatizovať naspäť, čiže reprivatizovať do štátnych rúk.
Ja si myslím, že ten prvý, prvá možnosť je asi správna, predpokladám, že im to robili odborníci. A potom si povedzme, nebudem tu robiť v podstate, keď si podelíte to, čo sa privatizovalo, teda rozdielová cena je 600 mil., bavíme sa cirka o 33 % ročne, aj keď teda to neni odúročené, lebo aby som bol teda korektný, hej, čiže pán minister mi to potom povie, že to nebolo správne. 33 % ročne boli, bol rozdiel v cene. Takže ja sa pýtam, že kto tu čo ukradol. Dzurinda, Mikloš a pán poradca, minister Sulík, ktorý radil, ktorého filozofia je všetko sprivatizovať, odovzdať všetko privátnym osobám a štát nech je taký malý, aký len môže byť, aby tu boli najnižšie dane, a na druhej strane, aby sme tu mali najlepšiu zdravotnú starostlivosť a všetko ostatné aj školy, samozrejme. A, samozrejme, vám nikto nepovie, že pri takejto životnej filozofii by sme sa tu dopracovali veľmi rýchlo k tomu, že si tu budú všetci platiť nejakú navyše zdravotnú starostlivosť, že si budú platiť za školy, za vysoké školy a neviem, či sa vám to chce toto tu riešiť. Lebo tu sa len klame.
Ja poviem jedno, pán minister sa aspoň netvári na to, že jak niektorí, že sú tu raz konzervatívci, potom socialisti a nakoniec ultraliberáli, ale on to hovorí napriamo, ale povie len á, bé nepovie. Povie, že dajme najnižšie dane podnikateľom, aby sa dobre žilo, super, ale nepovie, že tie dane sú na to, aby sme vedeli zabezpečiť nejaký servis pre našich občanov. Je tu, ja absolútne mám veľký problém s touto životnou filozofiou, nebudem hovoriť o tom, že sme dokonca zdravotné poistenie odovzdali do privátnych rúk. Prečo by tu mal na vašich zdravotných odvodoch niekto zarábať? Povedzte mi jediný dôvod. A odvádzať zisky von.
Čiže môžme sa tu navzájom obviňovať, ale ja hovorím jedno, bola tu kauza Gorila a, samozrejme, všetci sa to snažia otočiť na to, že Robert Fico pil nejakú kolu. Ale kauza Gorila bola o druhej Dzurindovej vláde, pán minister, môžte sa smiať, koľko chcete. Tam sa presne hovorilo, ako sa privatizovalo, ako sa kšeftovalo, ako sa dostávali provízie. Čiže toto bola druhá Dzurindova vláda. Vy ste im pri tom asistovali.
Hovorím, ak je možnosť dostať naspäť to, čo sa tu rozkradlo a sprivatizovalo takto, ako sa to urobilo, tak treba to využiť. A môžte sa baviť, keď hovoríte, že z jedného vrecka do druhého, no tak E.ON-u aj RWE to môže byť jedno, no tak to kúpte za nejakú cenu, ktorá je primeraná, ak 24-ročný zisk sa vám zdá veľa, ja si myslím, že je to veľa, lebo pri predaji podnikov sa väčšinou postupuje tak, že sa berie nejaká miera ziskovosti a nejaký násobok a v tomto prípade je to skutočne relatívne vysoké číslo. Neviem, prečo je také vysoké, ale bolo to na vás, aby ste dojednali takú cenu, ktorá, ktorá je prijateľná pre štát.
Ja si myslím, že my sme urobili obrovské chyby, ktoré sú nenapraviteľné, a to urobila Dzurindova vláda, to sú nevratné kroky, s ktorými sa tu boríme. Dnes sme mali šancu tento krok urobiť späť, pán minister, vy ste ho nevyužil. A ja viem, že vy to robíte v rámci svojej životnej filozofie, ale nie všetci majú túto filozofiu. Ja sa pýtam, ste tu aj poslanci z OĽANO, z ostatných strán, všetci chcete, aby sme tu všetko sprivatizovali? No tak dobre, tak dvíhajte ruky a budeme privatizovať čokoľvek sa na Slovensku urodilo. Všetko bude privátne. Štát bude takýto maličký, prepusťme všetkých úradníkov zo štátnej správy, nebudeme mať nič, však som zvedavý, ako budete čerpať eurofondy, však vieme, že na jednej strane to neviete a máte aj nedostatok úradníkov na niektorých postoch, kde neviete zohnať tých ľudí. Tak všetkých prepusťme, budú tu len elita, tí, ktorí budú múdri, ktorým sa bude dariť, ale tí, ktorí budú chorí, ktorí budú zraniteľní, tak na tých budeme kašlať.
Viete, môžme dosiahnuť model Škandinávia, Spojené štáty alebo UK, alebo Germany. Ak teda je vzorom pre pána ministra systém v Spojených štátoch, sme malý štát a všetko si budete platiť sami, tak to sme v pekle, páni a dámy, to sme v pekle. V Spojených štátoch 33 % ľudí nemá zdravotné poistenie, lebo si ho nevedia zaplatiť. Všetci si tu myslíme, aký je tam raj, americký sen. Keď si pozriete príjmy, tak veľa Američanov nemá skoro nič a sú tam super bohatí ľudia, príjmová nerovnosť obrovská. Toto je základný problém, ktorý zažívame vo svete. Ja sa toho nechcem dožiť. Ja si myslím, že štát je na to, aby sme tu mali všetci príjmy také, aby sme dokázali normálne žiť.
Ale vrátim sa ešte k tomuto, čo sa hovorilo, môžme sa tu obviňovať a vy hovoríte o tom, ako tu niekto niekomu pomáhal. A vy ste nepomáhali? To, čo povedal pán poslanec Kondrót, tak najprv sa sprivatizuje a potom sa rýchlo, rýchlo zvýšia ceny, aby sa to tým privatizérom vrátilo. Načo sme to privatizovali? Prečo sme nazývali strategické podniky strategickými podnikmi? No preto, lebo sú to prirodzené monopoly, ktoré si väčšina štátov chráni.
Takisto chcete udržiavať, ja neviem, chcete regulovať cenu energie a podobne, pán minister povie, že na to máme ÚRSO, ja viem, ale, ale je to aj o tom, ako, ako sa niektoré tie energetické podniky zo strán týchto majiteľov plienili. Stredoslovenská energetika, Francúzi, vyťahovali cez poradenské zmluvy peniaze z tejto, z tejto spoločnosti, ktorú sprivatizovali. Nebudem hovoriť o Eneli, ktorý nevie dostať, nemá v portfóliu ani v Taliansku jadrové elektrárne, ale buduje nám tu jadrovú elektráreň. Nevedia to robiť, sú v tom diletanti a taký je aj výsledok. Čiže toto je privatizácia, lebo všetci si myslia, že prídu zahraniční vlastníci, to sú najlepší manažéri a tí nám to tu všetko, všetko nám urobia tak, aby sme zarábali obrovské peniaze. Nezarábame my, zarábajú oni a majetok Slovenskej republiky sa takýmto spôsobom nehanebne rozkráda.
Ďakujem pekne za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17.9.2020 10:01 - 10:03 hod.

Ladislav Kamenický Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Všetkým, ktorí pristupovali k faktickým korektne, tak ďakujem, ale musím reagovať na pána Stančíka a na pána toho predchádzajúceho, neviem, jak sa volá už, pardon.
Podvody v DNA, páni poslanci z OĽANO, má váš predseda Igor Matovič. On je usvedčený daňový podvodník (potlesk), ktorý len vďaka tomu, že bol premlčaný jeho trestný čin, tak v podstate nie je súdený. Ja sa pýtam, opýtajte sa vášho predsedu, ako jeho manželka Pavlínka získala 10 mil. eur. Ona je totiž politicky exponovaná osoba, to by ste mali vedieť. To je človek, ktorý je naviazaný na politika, a mal by vedieť zdôvodniť, odkiaľ zobral 10 mil. eur, ktoré investoval do pyramídovej hry, kde možno, pravdepodobne si nechala vyplatiť svoje zisky, a tí chudáci a možno medzi nimi sú aj dôchodci, prídu o svoje peniaze. To je podobné, ako bol BMG Invest. Tak ja som veľmi zvedavý, ako bude potom vysvetľovať, ak bola prednostne vyplatená a prišli o peniaze tí, ktorí boli na dne tej pyramídy.
Čo sa týka, nehovorte mi, viete, keby ste nemali dnes peniaze a poviete, že prijali sme zákon, je tu zákon, kde majú zákonný nárok tí dôchodcovia dostať peniaze, a vy hovoríte, že nemáte. No máte, že vy nemôžte povedať to, vy ste si nadelili 7,8 mld., bankám ste dali 380 mil. a nemáte navyše dať 280 mil. dôchodcom. To myslíte vážne? Toto myslíte vážne? Keby ste nemali, tak možno poviem ako bývalý minister financií, že no, tak treba nejaké opatrenia, neviem čo. Vy máte toľko peňazí, koľko tu žiadny minister financií pred vami nemal. Tak sa nevyhovárajte! Zákon platí a želám, žiadam o stiahnutie tohto zákona.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 17.9.2020 9:40 - 9:50 hod.

Ladislav Kamenický Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážené dámy, vážení páni, mám málo času a je to veľká téma, takže idem na to veľmi rýchlo. Dnes tu budem hovoriť hlavne o podvodoch. A tých podvodov je viac a sľubujem, že budem hovoriť aj o niečom inom, čo tu ešte nikto nespomenul, ale to bude tak v strede môjho vystúpenia.
Podvod na voličoch sa stal hlavne z dôvodu, že SME RODINA si postavili celú predvolebnú kampaň na tom, že nezruší už existujúce sociálne opatrenia, ktoré zaviedla bývalá vláda, ktorej súčasťou je aj SMER – sociálna demokracia. Tu sa stalo, včera sme tu boli svedkami, ako pán minister poprel sám seba, to znamená, poprel svoje vlastné hlasovanie, keď sme sa tu bavili o minimálnej mzde. Dnes tu máme tému 13. dôchodky. Pán minister opäť poprel sám seba, kde hlasoval za nastavenie 13. dôchodkov vo výške 460 eur, to znamená priemerný dôchodok, ktorý mal dostať každý jeden dôchodca. A bolo to nastavené spravodlivo, to znamená, tí, ktorí majú menej, mali dostať viac. Čiže dostanú priemerný dôchodok. A tí, čo mali vyššie dôchodky, tí dostanú o trošku nižšiu sumu, ale je to stále na úrovni 460 eur. Čo ste urobili vy alebo čo urobila vláda? Urobili ste to, že ste okradli dôchodcov o 160 eur až 410 eur a nadelili ste im od 50 do 300 eur. Ale tých 300 eur ste dali ľuďom, ktorých je asi 10-tisíc alebo 16-tisíc, minimum.
Pán minister hovoril o tom, že idete dávať dvakrát viac, ale, pardon, treba si prečítať existujúci zákon, a hovoril o sume 307 mil. eur. Ak si pozriete existujúci zákon a necháte si to prepočítať, tak prídete k sume okolo 580 až 600 mil., ktorá mala byť vyplatená dôchodcom. To znamená, že ste dôchodcov, všetkých dôchodcov na Slovensku okradli o 280 eur.
Ďalšia vec, ktorú musím spomenúť, čiže znamená to, že nieže ste dali dvakrát viac, ale vy ste oproti existujúcemu platnému zákonu vyplatili dôchodcom polovicu. Hovoríte, že sú tu v podstate fakty, ktoré, ktoré nás usvedčujú o tom, že SME RODINA, ktorá mala byť garantom - a hlavne v postave pána ministra - toho, že dodrží svoje predvolebné sľuby, a garantom toho, čo sľúbila všetkým svojim voličom, ktorí vás volili, ste potvrdili, že ste ich všetkých podviedli. Pýtam sa, či závidíte dôchodcom, seniorom to, že mali dostať 460 eur. Sú to naši rodičia, sú to naši starí rodičia, ktorí budovali túto spoločnosť. A myslím si, že si zaslúžia, aby sme ich patrične aj za to honorovali.
A musím povedať, že všetky výčitky na stranu SMER – sociálna demokracia neprijímam. My sme tu zaviedli vianočný príspevok, zdvojnásobili sme tento vianočný príspevok, dali sme vlaky zadarmo, aby títo dôchodcovia mohli chodiť za svojimi príbuznými. Takisto sme zavádzali doplatky na lieky a rôzne iné opatrenia. Vy ste si, vy ste zneužili napríklad predsedu Jednoty dôchodcov, ktorého ste si postavili na svoju tlačovku, kde ste ho v podstate v priamom prenose oklamali. On sám hovoril o tom, že toto je len začiatok nejakého dialógu a že chcete ďalej pokračovať, aby boli spokojní aj seniori. To sa nestalo. Váš pán predseda tam všetko povedal, že áno, áno, pán predseda, a nič sa neudialo. Oklamali ste všetkých dôchodcov.
Teraz budem hovoriť o tom, že, ešte jedna poznámka. Samozrejme, pán minister, ak máte nejakého dôchodcu v rodine, tak myslím si, že za toto, čo tu dnes chcete schváliť alebo sa snažíte schváliť a pretlačiť zákon, vás určite nepochvália.
Idem hovoriť o ďalšom podvode a týka sa to dôchodkových systémov. Bavíme sa tu o druhom pilieri. Pred chvíľou tu sedel pán podpredseda vlády Holý, ktorý podviedol všetkých voličov, vašich voličov, tým, že ide stavať 25-tisíc bytov. Hovoríte si, že to nesúvisí, ale súvisí to s týmto, s touto témou. Najprv rozprával o tom, ako ideme modelom ASFINAG, rakúskym modelom, ktorý bol v podstate výnimkou na to, aby mohlo, teda aby Rakúšania súhlasili s niektorými podmienkami pri vstupe do Európskej únie. Samozrejme, všetci ekonómovia mu to vyvrátili, a on si nedal povedať a dnes vidíme, že to, čo sľuboval, že budeme stavať
25-tisíc bytov mimo štátny rozpočet, v podstate z nejakých úverov bánk, sa nedeje. A vy idete, čo idete urobiť? Hovoríte, že idete siahnuť na peniaze sporiteľov z druhého piliera. A za tieto peniaze vystaviate byty, ale nikto nehovorí o tom, aká bude efektivita tejto výstavby, aké budú výnosy z tejto výstavby a čo vlastne, či náhodou títo sporitelia v budúcnosti, napríklad ak tam bude niekto robiť svoje kšefty s týmito developermi, neprídu o svoje úspory.
A pýtam sa, včera sme mali na stole tzv. fond obnovy, teda nejaký plán reforiem, ktorý bol predstavený pred dvoma dňami, a dočítal som sa tam, že idete rušiť dôchodkové stropy. A dokonca idete do ústavy zaviesť minimálny odvod do druhého piliera. Čo to znamená? Všetci z vás, ktorí máte druhý pilier, budete povinne dávať peniaze do druhého piliera, aby tam bolo veľa peňazí, aby pán Holý mohol stavať tie sľúbené byty za vaše peniaze a niekto sa na tom pekne nabalil. Ja hovorím, dajte paprče preč od druhého piliera! Ja nie som veľký fanúšik druhého piliera, ale chcem na toto upozorniť. A ja osobne si budem vždycky brániť tých, ktorí majú tu nejaké dôchodkové odvody alebo dôchodkové úspory, aby o ne neprišli.
Máme tu rôzne prípady. Včera sme videli Arca Capital. V podstate pyramídová hra, kde váš pán premiér, jeho manželka si dáva 10 mil. eur a nechce ani povedať teda, či si ich vybrala a či náhodou neprídu o peniaze tí, ktorí si do toho dali svoje peniaze. Tí spodní. Viete, pyramída sa financuje z tých spodných chudákov, ktorí prídu o peniaze. Za to, že pani premiérová zarobili na sľubovaných výnosoch, ktoré nikdy neprišli. To je Arca Capital. Si to naštudujte a pochopíte.
Vy ste na jednej strane, ste si, hovoríte, že nemáme peniaze. Na jednej strane si dali, nadelili v rozpočte, kde ste si novelizovali rozpočet na tento rok 7,8 mld. Hovoríte, že nemáte peniaze. Takže sebe, vláde, ste si nadelili 7,8 mld., a na dôchodcov nemáte 440 mil. Včera ste mi tu hovorili, pán minister, že nemali sme, nemali. Vy máte toľko peňazí, ako nikto nikdy nemal. Idete dostať obrovské zdroje aj z Európskej únie. A tvrdíte, že sme niečo ukradli, 7 mld., a prečo ste si potom do rozpočtu dávali navýšenie, do výdavkov skoro polovicu štátneho rozpočtu, 7,8 mld.? A vy hovoríte, že nemáte na dôchodcov?
Čo sa týka, nadelili ste bankám 380 mil. To boli peniaze, s ktorými rozpočet počítal, a hovoríte, že nemáte na dôchodcov. Nemáte na dôchodcov navyše 280 mil. To sú drobné v porovnaní s tým, čo tu vystrájate. Zobrali ste pracujúcim ľuďom včera miliardu eur. Takisto vám to nevadí? Vy zahlasujete úplne za všetko.
Skončím opäť podvodom. Pred voľbami, pán minister, vy ste boli najväčší konzervatívec na Slovensku. Volali ste sa, dokonca mali ste takú stránku, že Posledný križiak. Vzhľadom na to, ako ste bránili sociálne opatrenia, ktoré tu zaviedla predchádzajúca vláda, by som povedal, že ste boli aj prosociálny a veľmi, by som dokonca si dovolil povedať, že ste boli možno veľkí socialisti. Aj keď teda, samozrejme, len naoko.
Ale čo sa stalo po voľbách. Po voľbách, však to už je jedno, však sme boli zvolení, váš pán predseda sa stal najväčším ultraliberálom. Dokonca najväčší liberál na Slovensku Richard Sulík ho nazval, že on je, že on je taký freestyler, že voľnoštýliar po slovensky. Ak je to niekomu smiešne, tak mne to smiešne nie je. A skôr je to nechutné.
Ďakujem pekne za pozornosť. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16.9.2020 18:01 - 18:03 hod.

Ladislav Kamenický Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. V podstate chcel som, zareagujem na to, čo ste hovorili. Pán poslanec, takisto musím povedať, že našťastie sa tá výška minimálnej mzdy odráža od tej priemernej mzdy, to znamená, že nie je to naopak a to je podstatné. Samozrejme, vy hľadáte nejaký vzťah medzi minimálnou mzdou a tým, že či to má vplyv na zamestnanosť. No, samozrejme, nemôže byť minimálna mzda na úrovni priemernej mzdy, vtedy by to malo, samozrejme, vplyv, ale musí byť primerane nastavená tak, aby, aby v podstate bolo motivačné pracovať.
Hovorili ste o tom, že by ste si priali znižovať daňové a sociálne odvody. Opäť a zase prídem na koniec vášho vystúpenia, kde ste hovorili o reformách a vôbec o tom, čo sa tu ide diať. No, poviem otvorene. Mne absolútne absentuje nejaká vízia, že vlastne kde tento štát za tých pár rokov má po tých reformách skončiť. Lebo my tu stále veľmi, by som povedal, individuálne hovoríme o niektorých opatreniach, ale veľmi dôležité je, že štát má nejaké daňové príjmy a potom daňové výdavky a celý ten systém musí fungovať. Nemôžme úplne znížiť všetky dane a, samozrejme, niekde musíte aj vedieť financovať. Čiže daňový mix určuje, určuje spôsob financovania štátu. A, samozrejme, ten daňový mix určuje aj to, či budeme financovaní ako napríklad v Spojených štátoch alebo Británii, alebo Škandinávii. Či tu bude prevaha vlastníctva štátu verzus súkromného vlastníctva, či tu bude viac solidarity, alebo elitárstvo, alebo či tu bude štátne vlastníctvo, alebo privatizácia. Čiže to si musíme vybrať.
A ja hovorím, individuálne hovoriť o tom, že tu by sme mohli znížiť, všade by všetci len znižovali dane, ale na druhej strane ja hovorím, že práve rovná daň zaviedla nespravodlivosť na Slovensku. Tu je dôležité, aby tí, čo; a súhlasím, dalo by sa nastaviť aj systém tak, že tí najmenej... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis