Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

1.4.2021 o 9:39 hod.

JUDr. PhD.

Milan Vetrák

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 1.4.2021 9:55 - 9:56 hod.

Milan Vetrák Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážené kolegyne, vážení kolegovia, mala by dnes nasledovať tlač číslo 394, ide o novelizáciu zákona o rozpočtových pravidlách, ktorá sa týka rezervy premiéra, ale vzhľadom na to, že sa mení personálne obsadenie tejto funkcie a potrebujem viac času na to, aby som s novým premiérom prebral otázku rezervy, jeho samotnej rezervy a či teda chce mať dotačnú komisiu, nechce mať dotačnú komisiu, teda kvázi dotačnú komisiu, tak vás chcem požiadať o to, či by sme mohli tento bod presunúť na ďalšiu schôdzu, aby sme, aby som získal čas, aby som sa s ním o tom mohol podrobnejšie porozprávať. A je to na základe štyroch koaličných poslaneckých klubov požiadavka, tak... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 1.4.2021 9:52 - 9:54 hod.

Milan Vetrák Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Dalo by sa o tomto zákone, samozrejme, diskutovať aj viac, ale sústredím sa len na pozmeňujúci návrh, ktorý je podaný. Má len dva body. Sú to legislatívno-technické alebo legislatívne úpravy vyplývajúce zo stanoviska parlamentnej legislatívy a prekonzultované aj s pánom podpredsedom vlády.
1. V čl. I sa v § 2 ods. 2 za slová „podľa ods. 1 sa" vkladajú slová „na účely tohto zákona".
2. V čl. III novelizačný bod za úvodnou vetou znie:
V § 21 odsek 10 znie:
"(10) Objednávateľ je pri zadávaní zmluvy o službách, poznámka, odkaz 43), ktoré sa poskytujú vozidlom kategórie M1, M2, M3, N1, N2 alebo N3, povinný dodržať minimálny percentuálny podiel ekologických vozidiel podľa osobitného predpisu, odkaz č. 44)."
Následne poznámky pod čiarou k odkazom 43 a 44 znejú:
"43) § 2 ods. 1 písm. c) zákona č. .../2021 Z. z. o podpore ekologických vozidiel cestnej dopravy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
A poznámka k odkazu 44) § 4 ods. 1 zákona č. .../2021 Z. z."
K bodu II, ide o legislatívno-technické úpravy, ktoré spresňujú vzájomnú previazanosť medzi jednotlivými ustanoveniami zákona.
A k bodu I, bola tam taká diskusia, že či tým, že hovoríme, čo je to nadlimitná zákazka v tomto zákone, či je to nepriama novela zákona o verejnom obstarávaní alebo nie, takže sa tam vložili slová "na účely tohto zákona", aby bolo jasné, že nejde o rozšírenie nadlimitných zákaziek podľa zákona o verejnom obstarávaní, ale ide o špecifickú definíciu nadlimitných zákaziek na účely tohto samotného zákona.
Ďakujem pekne za pozornosť a chcem vás požiadať o podporu tohto pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu, ktorý vylepšuje samotný obsah novely. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 1.4.2021 9:39 - 9:40 hod.

Milan Vetrák Zobrazit prepis
Nechcem hovoriť za pána podpredsedu vlády, ale poviem všeobecne, že je to rozsiahly zákon, je to nový zákon a ono nie je to nič výnimočné, že ešte keď zákon takéhoto rozsahu príde do parlamentu, a preto tu máme zriadené aj útvary, odborné útvary, ako je parlamentná legislatíva, že je snaha o vychytanie určitých nedostatkov alebo vylepšenie zákona. A niekedy sa aj stane, ale to by vedel pán podpredseda povedať, že povedzme výnimočne niektoré zákony neprejdú ani legislatívnou radou vlády a podobne. Čiže ak sa to stalo aj v tomto prípade napríklad, tak potom, potom ani ten odborný útvar na Úrade vlády sa tým nezaoberal. Ale toto neviem, to nie je otázka veľmi na mňa.
To ak bude chcieť pán podpredseda na to nejak reagovať, ja som reagoval v rámci tej svojej pôsobnosti, ktorú mám.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 1.4.2021 9:29 - 9:38 hod.

Milan Vetrák Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Ja vzhľadom na to, že máme dnes veľmi nabitý program, tak nebudem tú diskusiu nejak naťahovať. Sústredím sa len na podanie pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu a na jeho stručné odôvodnenie.
Tento návrh vychádza zo stanoviska parlamentnej legislatívy. Tie veci, ktoré som si osvojil, následne boli konzultované aj s pánom podpredsedom vlády, niekoľkokrát aj dokonca s úradom, ktorý je za túto oblasť zodpovedný, čiže na ochranu hospodárskej súťaže. Je to, samozrejme, teda aj po konzultácii s nimi predkladané pánom podpredsedom.
Prečítam teda najskôr samotný návrh.
Bod 1. V čI. I v § 2 ods. 5 sa slová "uverejnená v Zbierke zákonov Slovenskej republiky" nahrádzajú slovami "ktorou je Slovenská republika viazaná".
Bod 2 pozmeňujúceho návrhu. V čl. I v § 16 ods. 1písmeno d) znie:
"d) ukladá
1. dočasné opatrenia podľa § 31,
2. opatrenia podľa § 32 alebo § 40,
3. plnenie záväzkov podľa § 33."
Bod 3. V čl. I v § 16 ods. 1 písm. l) a ods. 10 a v § 56 ods. 3 písm. e) sa slová "uverejnenej v Zbierke zákonov Slovenskej republiky" nahrádzajú slovami "ktorou je Slovenská republika viazaná".
Bod 4 pozmeňujúceho návrhu. V čl. I v § 25 ods. 2 písm. f) sa slová "medzinárodná zmluva uverejnená v Zbierke zákonov Slovenskej republiky" nahrádzajú slovami "medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná".
Bod 5 pozmeňujúceho návrhu. V čl. I v § 12 ods. 4 sa slovo "zdrojoch" nahrádza slovom "financovaní".
Bod 6 pozmeňujúceho návrhu. V čl. I v § 13 ods. 9 sa slovo, sa slová "avšak najviac" nahrádzajú slovami "avšak najdlhšie".
Bod 7 pozmeňujúceho návrhu. V čl. I § 13 ods. 16 sa slovo "najviac" nahrádza slovami "avšak najdlhšie".
Bod 8 pozmeňujúceho návrhu. V čl. I v § 14 ods. 14 sa veta "Po skončení funkcie člena rady úradu podľa odseku 12 písm. b) plní pôvodný člen rady úlohy až do vymenovania nového člena rady úradu, najdlhšie dva mesiace od vzdania sa funkcie." nahrádza vetou "Po vzdaní sa funkcie podľa odseku 12 písm. b) zostáva pôvodný člen rady vo funkcii do vymenovania nového člena rady úradu, avšak najdlhšie dva mesiace od vzdania sa funkcie."
Bod 9 pozmeňujúceho návrhu. V čl. I v § 9 ods. 3 v druhej vete sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: "úrad vyzve účastníka konania na doplnenie podkladov vždy, ak bez doplnenia nie je možné posúdenie koncentrácie."
Bod 10 pozmeňujúceho návrhu. V čl. I v § 42 ods. 1 sa slová "môže uložiť" nahrádzajú slovami "uloží".
Bod 11 pozmeňujúceho návrhu. V čl. I v § 42 ods. 2 sa slová "môže uložiť" nahrádzajú slovami, slovom "uloží".
Bod 12. V čl. I v § 43 ods. 1 sa slová "úrad môže združeniu podnikateľov uložiť pokutu" nahrádzajú slovami "úrad uloží združeniu podnikateľov pokutu".
Bod 13 pozmeňujúceho návrhu. V čl. I v § 44 ods. 1, 2 a 3 sa slová "môže uložiť" nahrádzajú slovom "uloží".
Bod 14 pozmeňujúceho návrhu. V čl. I v § 46 ods. 1 a 2 sa slová "môže rozhodnutím uložiť" nahrádzajú slovom "uloží".
Bod 15 pozmeňujúceho návrhu. V čl. I v nadpise § 40 sa slová "Dočasné opatrenie" nahrádza slovami "Opatrenie".
Bod 16 pozmeňujúceho návrhu. V čl. I v § 49 ods. 1 sa slová "podľa odsekov 2 až 6" nahrádzajú slovami "podľa odseku 2".
Bod 17 pozmeňujúceho návrhu. V čl. I v § 49 sa vypúšťa odsek 6.
A bod 18 pozmeňujúceho návrhu. V čl. II sa pred doterajší bod 1 vkladá nový bod, ktorý znie:
"1. V § 185 sa za slová "Správny súd môže" vkladá čiarka a slová "ak osobitný predpis neustanovuje inak,"."
A ešte aj doterajšie body 1 a 2 sa označujú ako body 2 a 3, čiže prečíslovanie.
Teraz veľmi krátko k tomu pozmeňujúcemu návrhu, pretože má veľa bodov, tak nebudem zdržiavať. Ono sa dajú niektoré body aj kumulatívne okomentovať. Väčšinou ide o legislatívno-technické pripomienky, či už nahrádzame tie slová "uverejnené v Zbierke zákonov" slovami "medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná". Ide o to, že ten okruh tých zmlúv, ktoré boli pôvodne upravené v návrhu zákona, bol užší a my po novele ústavy v roku 2001 sme viazaní aj medzinárodnými zmluvami, ktoré nie sú len uverejnené v Zbierke zákonov, ale sú, a ktorými je Slovenská republika viazaná aj bez toho, aby boli uverejnené v Zbierke zákonov, a preto sme tento okruh zmlúv rozširovali. Týka sa to bodov 1, 3, 4... áno, 1, 3 a 4.
Potom sú tam legislatívno-technické vylepšenia kvôli konzistencii textu, to sú body 6, 7, 8. Mali sme tam či už predsedu úradu, podpredsedu úradu a ďalších funkcionárov úradu, ktorí mali pri ukončení funkcie nejednotnú formulačnú, formulácie uvedené, tak sme ich dali dokopy v tých bodoch 6, 7, 8.
Body 9 až 14, išlo pôvodne o to, že úrad pri udeľovaní sankcií mal oprávnenie pokutu len ukladať, ako bolo to jeho len oprávnenie a nie povinnosť. A toto na ústavnoprávnom výbore bolo vytýkané ako niečo, čo by nemalo byť len fakultatívne pre ten úrad stanovené, ale malo by to byť obligatórne, teda ak už niekto niečo poruší, tak úrad by mal mať povinnosť uložiť pokutu. Nemalo by to byť len tak, že môže, a teda potom môže kedy? Kedy chce alebo kedy? Niekomu áno, niekomu nie? Takže toto ukladanie pokút sme v tých bodoch 9 až 14 stanovili obligatórne.
A v bode 9 išlo o situáciu, kedy úrad nemusel si žiadať od účastníka konania o koncentrácii podklady ani vtedy, kedy on sám bol jediným, ktorý tie podklady môže tomu úradu poskytnúť, aby ten úrad mohol vo veci rozhodnúť, a to sa nám nepozdávalo. Takže sme to opravili tak, že pokiaľ ten účastník je jediným, ktorý môže prispieť k ukončeniu toho konania, rozhodnutia vo veci samej, tak vtedy je povinný ten úrad vyzvať účastníka, aby mu tie podklady poskytol.
Potom sú tam ďalšie legislatívno-technické vylepšenia. Je to bod 2 a bod 15 dokopy, kde sme v § 40 mali v štyroch odsekoch dočasné opatrenia, ale v odseku 5 bolo trvalé opatrenie, a preto sme ten paragraf premenovali. Nemohol sa volať dočasné opatrenie, keďže v odseku bolo trvalé opatrenie, tak sme to nazvali len opatrenie. To bolo formulačné, to je bod 2 a 15.
No a zostali nám dva body, ktoré, čiže bod 17, 18. Bod 18 je novelizáciou, novelizáciou v čl. II máme otvorený Správny súdny poriadok a tam bolo potrebné vyjadriť vzťah medzi zákonom o ochrane hospodárskej súťaže a Správnym súdnym poriadkom, aby nedošlo k nepriamej novele Správneho súdneho poriadku. O tom je ten bod 18.
A bod 17, tam išlo o situáciu, kedy v prípade pandémie úrad v podstate bez nejakých presnejších podmienok a obmedzení nemusel umožňovať nahliadnuť do spisu účastníkovi konania, a to sa nám nepozdávalo. Snažili sme sa to s príslušným úradom riešiť tak, že by tie lehoty boli zachované tomu účastníkovi počas toho, ako mu nebude umožnené nahliadnutie do spisu, ale to úrad vyhodnotil z praktickej stránky ako v podstate ešte horšie riešenie, ako keď to ustanovenie tam nebude. Takže nakoniec sme sa zhodli, že to opatrenie, že sa nebude umožňovať nahliadanie do spisu počas pandémie, vypustíme a bude ten úrad musieť prijať také hygienické a bezpečnostné opatrenia protipandemické, aby účastníkovi umožňoval nahliadnuť do spisu, aj keď je pandémia.
To je vlastne všetko k tomuto pozmeňujúcemu a doplňujúcemu návrhu. Ja smerujem k tomu týmto pozmeňujúcim návrhom, aby sme samotný návrh zákona vylepšili. Je to nový zákon, veľmi dôležitý zákon a je potrebné ho mať čo najkvalitnejší. A prosím vás o podporu tohto pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu.
Ďakujem pekne za pozornosť.
Skryt prepis
 

1.4.2021 9:15 - 9:16 hod.

Milan Vetrák Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, predseda Národnej rady rozhodnutím č. 411 z 1. februára 2021 pridelil predmetnú informáciu na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru.
Vláda predkladá informáciu na základe § 4 zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky, a to v polročných intervaloch. Súčasťou uvedeného zákona je povinnosť vlády informovať Národnú radu o vydaných aproximačných nariadeniach a o ďalšom zámere ich prijímania.
Ústavnoprávny výbor prerokoval uvedenú informáciu na svojej 65. schôdzi 11. marca 2021 a uznesením č. 229 odporúča Národnej rade vziať ju na vedomie.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 31.3.2021 17:42 - 17:43 hod.

Milan Vetrák Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Kolegyne, kolegovia, viem, že niektorí to teraz beriete tak, že ideme zdržiavať. Nejdeme zdržiavať. Chceme, aby zákon bol čo najkvalitnejší, ako je možné. Sú dva dôvody, prečo je otvorená rozprava. Prvý bol povedaný a ja ho chcem len zopakovať, že tiež navrhujem, aby bod 1 zo spoločnej správy výborov bol vyňatý na osobitné hlasovanie, a druhý dôvod je jeden veľmi krátky pozmeňujúci návrh.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladám k tomuto vládnemu návrhu zákona v znení: "V čl. I v bode 23 § 24i odseku 3 sa na konci pripájajú tieto slová: "pričom musia byť splnené podmienky podľa § 10 ods. 3 a 4 v znení účinnom od 1. júna 2021".
Odôvodnenie je také, že chceme týmto pozmeňujúcim, vlastne doplňujúcim návrhom do prechodných ustanovení ešte vyriešiť určitý okruh situácií, ktoré by mohli potenciálne vzniknúť, a chceme zamedziť k tomu, aby ten zákon bol v týchto situáciách obchádzaný.
Nie je isté, či by tie situácie vznikli, ale môžu vzniknúť a chceme tomu zabrániť, a tým pádom chceme aj vylepšiť formuláciu uvedenú v prechodných ustanoveniach.
Dalo by sa, samozrejme, hovoriť o tomto zákone viac, ale nebudem to robiť, pretože je čas, aby sme hlasovali o iných veciach.
Ďakujem pekne za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 31.3.2021 15:09 - 15:11 hod.

Milan Vetrák Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ja keď som počul kolegu, ten jeho prejav, tak som si spomenul, myslím, že to bol rok 2014, ´15, lebo vlastne v tom období sa diskutovala aj na európskej úrovni regulácia, kde sa rozhodovalo o tom, že či sa vôbec dá členským štátom možnosť nejakým spôsobom blokovať na svojom území určité typy plodín alebo teda potravín, ktoré obsahujú GMO. A viem, že a dá sa to dohľadať, že v tom čase aj pán Mičovský s pánom Feckom, zhodou okolností teraz sú vo vedení ministerstva, dávali aj návrhy, ktoré smerovali k tomu, ak sa dobre pamätám, a neboli vôbec priaznivé voči GMO, čiže čiastočne odpovedám na vás, že viac-menej sa tam išlo systémom, že na vedeckovýskumné účely okej, ale aj tam to treba, veď pri Piešťanoch je taký ústav, ktorý, kde čiastočne sa tým zaoberajú, len ono niekedy dochádza tým šírením toho vetra a tak ďalej proste sa to môže prenášať, na to treba tiež dávať pozor.
Ale preto som aj hovoril, že nie som úplne, a priori za absolútny zákaz, lebo na tie vedeckovýskumné účely to nejaký zmysel môže mať, povedzme v tých krajinách, ktoré o to majú záujem. A či je to hlad, alebo je to niečo iné, to už, to už nejak neriešim, ale proste majú o to záujem. Ale ani ja nie som toho zástancom a pokiaľ pán Mičovský s pánom Feckom proste nejako radikálne nezmenili názor, tak ani oni neboli, pokiaľ boli poslancami.
A v tom návrhu zákona, síce predkladá to pán minister životného prostredia, ale tie právomoci vyňať územie Slovenska, tam sa dávajú ministerstvu pôdohospodárstva, čiže ja by som sa toho nejako extra neobával, keď vaše otázky smerujú k tomuto, ale myslím, neviem, či sa pán minister bude k tomu vyjadrovať, ja teda poznám názor pána Mičovského, pána Fecka, priznám sa, že názor pána Budaja nie.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 31.3.2021 14:45 - 14:47 hod.

Milan Vetrák Zobrazit prepis
Tak neviem, prečo si myslíte, že by som mal reagovať na úplne všetko, ale neviem, ako myslíte, že by som sa mal vyjadriť k GMO. (Reakcia z pléna.) Pretože viete, či som za? Ja, ja nie som nejakým, poviem za seba, ja nie som nejakým veľkým zástancom GMO, pretože GMO môžu mať, ak nie sú pod prísnou kontrolou a reguláciou, aj nepriaznivé dôsledky na, nielen na životné prostredie, ale na zdravie ľudí. Ale zase, myslím si, že netreba sa brániť tomu aj pokroku, aj veciam, ktoré, ktoré jednoducho sa v oblasti vedy a výskumu realizujú, pretože zoberte si, že niektoré, niektoré plodiny aj v poľnohospodárstve bez toho, aby podliehali výskumu, aby boli odolné voči škodcom a podobne.
Asi sa úplne nevyhneme tomu, žeby sme odignorovali GMO, ale treba to mať pod prísnou kontrolou. Ja si myslím, že Európska únia k tomu pristupuje oveľa korektnejšie ako napríklad Spojené štáty americké. Ako nebránil by som sa tomu, že by, nesúhlasím s tým, aby to bolo úplne zakázané, ale súhlasím s tým, aby to bolo pod prísnou kontrolou a aby sa to používalo skôr výnimočne.
Ale poviem na záver ešte, že ja sa necítim nejakým odborníkom v tejto oblasti, hoci som sa oblasti poľnohospodárstva venoval po, po skončení školy štyri roky. Bol som aj členom negociačných skupín, ktoré rokovali o vstupe do Európskej únie v oblasti poľnohospodárstva, čiže viem o tom, mám o tom isté kvantum informácií, ale nejako do hĺbky dnes sa tomu nevenujem.
Čiže len zopakujem, že malo by to byť pod prísnou kontrolou, nie som proti úplnému, nie som proti úplnému zákazu, ale nie som toho veľkým zástancom.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 31.3.2021 14:34 - 14:44 hod.

Milan Vetrák Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Kolegyne, kolegovia, druhé čítanie pri viacerých návrhoch aj na tejto schôdzi slúži na to, aby sme návrhy zákonov vylepšili. Budem vystupovať k viacerým bodom programu práve z tohto dôvodu, hoci tematicky sa zvyčajne určitým oblastiam ani nevenujem. Patrí k tomu aj táto oblasť životného prostredia a pôdohospodárstva, aj keď čiastočne niektorým otázkam možno áno, sporadicky, ale primárne, primárne nie.
O čo ide? Na ústavnoprávnom výbore sme preberali jednotlivé návrhy parlamentnej legislatívy, ako tento návrh vylepšiť, a boli tam aj určité ustanovenia, ktoré už objektívne bolo potrebné upraviť, ako navrhovalo sa nadobudnutie účinnosti na 27. marca, čo už, samozrejme, nie je možné stihnúť. Čiže z tohto dôvodu sme potom aj niektoré návrhy, ktoré nám parlamentná legislatíva odporúčala, si na ústavnoprávnom výbore osvojili. Konkrétne v tomto prípade som si ich osvojil ja a vo forme pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu a nie som na to sám. Je tu aj pani Halgašová, pán Karahuta a pani Šuteková a, samozrejme, ďalší poslanci, ktorí ešte budú prednášať pozmeňujúce návrhy.
Takže najskôr teda by som som prečítal tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslancov pána Vetráka, teda mňa, pani Halgašovej, pána Karahutu a pani Šutekovej. Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 151/2002 Z. z. o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 184/2006 Z. z. o pestovaní geneticky modifikovaných rastlín v poľnohospodárskej výrobe v znení zákona č. 78/2008 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V čl. I. bod 2 znie:
"2. V § 9 ods. 6 sa na konci pripája táto veta: "Za výpis z registra trestov osoby, ktorá nie je občanom Slovenskej republiky, sa považuje výpis z registra trestov alebo obdobný doklad vydaný príslušným orgánom štátu, ktorého je fyzická osoba štátnym príslušníkom"."
2. V čl. I sa za bod 9 vkladajú nové body 10 a 11, ktoré znejú:
"10. V § 24 ods. 2 písm. a) šiestom bode sa slovo "umiestňovaním" nahrádza slovom "uvádzaním".
11. V § 24 ods. 4 sa slovo "umiestnení" nahrádza slovom "uvedení"."
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
3. V čl. I v bode 15 poznámke pod čiarou k odkazu 16a sa slová "platnom znení" nahrádzajú slovami "znení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1381 z 20. júna 2019 (Ú. v. EÚ L 231, 6. 9. 2019)."
4. V čl. I v bode 23 v § 37 ods. 7 sa slová "s umiestnením" nahrádzajú slovami "o súhlase s uvedením" a slovo "umiestňovanie" sa nahrádza slovom "uvádzaní".
5. V čl. I sa za bod 24 vkladá nový bod 25, ktorý znie:
"25. Za § 40 sa vkladá § 40aa, ktorý vrátane nadpisu znie:
"§ 40aa
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným dňom vyhlásenia
Konanie o súhlase s používaním v uzavretých priestoroch podľa § 33, konanie o súhlase so zavedením do životného prostredia podľa § 34, konanie o súhlase s uvedením výrobku na trh podľa § 35 alebo konanie o predĺženie platnosti rozhodnutia o súhlase s uvedením na trh podľa § 37, ktoré začalo a právoplatne sa neskončilo do dňa účinnosti tohto zákona, sa dokončí podľa doterajších predpisov."."
Nasledujúci bod sa primerane prečísluje.
6. V čl. III sa slová "27. marca 2021" nahrádzajú slovami "dňom vyhlásenia".
Takže teraz krátke odôvodnenie tohto pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu. Body 2, body 4 ešte predtým, než to odôvodním, poviem, že, samozrejme, tento pozmeňujúci návrh bol konzultovaný s ministerstvom. Bol aj ministerstvom kladne ohodnotený a takisto bol robený v spolupráci s parlamentnou legislatívou, pretože vlastne vychádza z ich stanoviska. A teraz teda to odôvodnenie.
Body 2 a 4. Pôvodne namiesto slov "uvádzanie výrobkov na trh" sa použilo slovo "umiestnenie výrobkov na trh". Čiže nešlo o presnú formuláciu pojmu, ktorý je zaužívaný, čiže ide len o to, aby sme tam, kde sa používajú slová "umiestnenie na trh", tak sa to zamení za "uvádzanie na trh".
Bod 3 tam bola nie celkom presne uvedená, uvedené, uvedená citácia nariadenia Európskej únie, pretože tá zmena, ktorá bola podstatná pre ten samotný návrh zákona, sa udiala práve tou novelou 2019/1381. Čiže preto sme tú poznámku pod čiarou aj spresnili, tak ako som čítal v pozmeňujúcom návrhu.
Potom tam máme bod 6, ktorý je zrejmý, teda 27. marec ako deň nadobudnutia účinnosti sa už nestíha, čiže dalo sa tam dňom vyhlásenia čo najskôr, ako je možné. Keďže tam ide aj o transpozíciu smernice, tak aby sme nedávali nejakú lehotu, ktorá by už prekročila ten dátum, kedy, dokedy má byť smernica transponovaná.
Potom tu máme bod 5, to sú prechodné ustanovenia, tam prečítam to odôvodnenie, ktoré je aj súčasťou pozmeňováku, pozmeňujúceho návrhu, lebo je to tu celkom presne aj popísané, kvôli čomu sa ten bod 5 navrhuje. Vzhľadom na navrhované zmeny v konaní o súhlase s používaním v uzavretých priestoroch, v konaní o súhlase so zavedením do životného prostredia, v konaní o súhlase s uvedením výrobku na trh v § 33 až 35 a 37 návrhu zákona, je potrebné návrh zákona doplniť o prechodné ustanovenie, v ktorom sa vysporiadame, v ktorom sa vysporiada vzťah ku konaniam, ktoré boli začaté a právoplatne neboli ukončené pred účinnosťou návrhu zákona. Tieto konania budú dokončené podľa doterajších predpisov.
Čiže naozaj z princípu právnej istoty najmä vo vzťahu k adresátom právnej normy je potrebné doplniť tieto prechodné ustanovenia, aby bolo jasné, či sa bude postupovať pri konaniach podľa § 33, 34, 35 a 37 už podľa nového zákona alebo podľa doterajších predpisov. My spresňujeme, že podľa doterajších predpisov.
A posledný bod, to je ten bod č. 1, ten má aj vecný charakter. V tom pôvodnom návrhu zákona sa totiž rozlišovalo medzi občanmi Slovenskej republiky a potom občanmi, ktorí teda neboli občanmi Slovenskej republiky a žijú v štátoch, kde sa nevydával taký výpis z registra trestov, aký bol pôvodne v tom návrhu zákona zadefinovaný. A v tých prípadoch ten návrh zákona uvádzal, že postačí čestné vyhlásenie toho človeka, že nebol nikdy trestaný. A to sa nám veľmi nezdalo, lebo jednak to vytváralo dve kategórie osôb, prečo jedni dávajú len čestné vyhlásenie a druhí budú musieť žiadať ten výpis z registra trestov? A takisto to namietala aj parlamentná legislatíva, pričom máme zákony, ktoré sa už musia aj dnes vysporiadavať aj s tým, že požadujú nejakú obdobu výpisu z registra trestov aj od ľudí, ktorí, ktorí žijú v štátoch, kde to takýmto spôsobom nepoznajú a je to nahrádzané rôznymi inými dokladmi. Napríklad súdy vydávajú určité doklady, nie prokuratúra, niekde vydáva, napríklad FBI vydáva nejaké také certifikáty v Amerike, ktoré, ktoré zahŕňajú všetky štáty. Lebo keď si požiadate v Spojených štátoch o, o obdobu z výpisu registra trestov v konkrétnom štáte, tak dostanete ten výpis len zo súdu konkrétneho štátu, ale keď ho chcete za, za všetky tie štáty, tak dostanete nie výpis registra trestov, dostanete nejaký, nejaké také vyjadrenie z FBI.
Čiže snažili sme sa to nejako vyriešiť a vyriešili sme to tým spôsobom, aký som čítal aj v pozmeňujúcom návrhu. Že za výpis z registra trestov osoby, ktorá nie je občanom Slovenskej republiky sa považuje výpis registra trestov alebo obdobný doklad, obdobný doklad vydaný príslušným orgánom štátu, ktorého fyzická osoba je štátnym príslušníkom. To znamená, že nebude u nikoho stačiť čestné vyhlásenie, ale každý predloží aspoň nejaký doklad, ktorý bude obdobou výpisu z registra trestov, aby, aby mal ten orgán, ktorý rieši v zmysle tohto zákona veci, mal v rukách nejaký podklad, že tá osoba evidentne, proste že tam nedošlo k nejakému zlyhaniu, že sa to nebude niekto si vymýšľať, že to čestné vyhlásenie, a pritom to bude nejaký, nejaký človek, ktorý nemá s dodržiavaním zákonov a predpisov nič spoločné.
Čiže toľkoto za mňa na vylepšenie návrhu zákona a chcel by som vás požiadať na záver o podporu tohto pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu, pretože rieši otázky, ktoré, ktoré sú aj podľa môjho názoru na to, aby sme mali kvalitný zákon schválený v Národnej rade, potrebné.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 31.3.2021 10:27 - 10:35 hod.

Milan Vetrák Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Kolegyne, kolegovia, ja takisto by som sa rád poďakoval v prvom rade predkladateľom, že sa ujali tejto témy, že na tom pracovali pomerne dlho.
Tí z vás, ktorí sa o túto tému zaujímajú, viete, že prvýkrát napríklad aj poslanecký klub OĽANO dostal na vyjadrenie návrh zákona ešte v lete minulého roka. Dnes máme marec. Že uplynulo niekoľko mesiacov, počas ktorých sa tento návrh prerokovával, nejakým spôsobom sa vylaďoval. A treba povedať, že ani to nestačilo, lebo sme v druhom čítaní a stále sa nachádzajú rôzne ďalšie vylepšenia, pretože máme spoločný záujem túto vec riešiť. A je to vidieť aj zo strany opozície, ktorá tento návrh víta.
Tiež by som rád povedal, že ono tento zákon ani táto novela nevyrieši všetko, lebo všetko sa ani vyriešiť nedá jedným zákonom. Tie kompetencie sú podelené. Niečo musí riešiť samospráva, niečo vie vyriešiť štát, povedzme aj novelou zákona. A nakoniec na tejto schôdzi máme dva návrhy zákonov, ktoré sa snažia podchytiť túto problematiku určitým spôsobom. Je to jednak tlač 364, ktorá je v gescii ministerstva dopravy a výstavby, ktorá rieši vonkajšiu reklamu a reguláciu vonkajšej reklamy vo vzťahu k úsekom ciest alebo cestné telesá a ochranné pásma pri cestách. Máme tu túto tlač parlamentnú 390, ktorá sa snaží zase riešiť inú časť, iné prípady, kedy treba regulovať vonkajšiu reklamu.
Viacerí z vás, ktorí sú komunálni poslanci, pretože pre tých osobne je táto téma citlivá, ľudia sa na nás často obracajú s tým, aby sme nejakým spôsobom regulovali otázku, ako povedala pani spravodajkyňa, presýtenia, presýtenia verejného priestoru vonkajšou reklamou. Takže mnohí z vás, ktorí ste komunálni poslanci, sám som jedným z nich, sa snažia riešiť aj bez regulácie zo strany štátu túto otázku na komunálnej úrovni. A takisto sú spôsoby, ako to riešiť. Veľa vonkajšej reklamy je postavenej práve aj na samosprávnych pozemkoch, na obecných, mestských, župných. A keď dochádza k predlžovaniu nájomných zmlúv, tak aj týmto spôsobom sa dá regulovať. Napríklad v Petržalke, tam, kde som poslancom, my sme už pár rokov dozadu si povedali, že nebudeme vôbec predlžovať nájomné zmluvy na bilbordy, ani to nerobíme. Len väčšia časť tých bilbordov nestojí na petržalských pozemkoch a na bratislavských pozemkoch, na mestských. No ale jedno na jedno, dve zastupiteľstvá dozadu sme takisto aj v Bratislave vyriešili takým spôsobom, lebo je to veľmi ťažké, ako pani spravodajkyňa hovorila, aj keď je to čierna stavba, že sa mesto snažilo o reguláciu vonkajšej reklamy dohodou s tými, ktorí tie bilbordy majú postavené, aby ubúdalo tej vonkajšej reklamy. Čiže desiatky bilbordov, desiatky tých nástrojov vonkajšej reklamy ubudnú v Bratislave na základe toho, že došlo určitým spôsobom aj k samoregulácii zo strany tých, ktorí tie bilbordy stavajú.
Padli tu aj otázky na to, ako riešiť vonkajšiu reklamu, ktorá stojí na súkromných pozemkoch. Lebo to je veľmi náročné, tam tie právomoci zo strany štátu aj zo strany obce sú obmedzené až takmer nijaké. Ale tí z vás, ktorí sa o túto tému zaujímajú, vedia aj to, že je tu snaha a bolo to aj v minulom volebnom období upraviť daň z vonkajšej reklamy. Čiže tento krok nás ešte čaká. Tá snaha tu je. Sme do toho zapojení viacerí. Takisto aj pán hlavný predkladateľ. A daň z vonkajšej reklamy nám vie tiež napomôcť k tomu, aby sme, aby sme naznačili aj tým ľuďom, že nebudú si ani oni na súkromných pozemkoch presycovať ten priestor vonkajšou reklamou. A ak budú, tak budú platiť z toho, platiť daň a budú si musieť zvážiť, či sa im to ešte stále oplatí. Čiže to je ďalší nástroj toho, ako znižovať vonkajšiu reklamu.
Nechcem nejak veľmi predlžovať túto diskusiu, pretože hlavným, hlavným dôvodom, prečo som sa prihlásil do rozpravy, je, že aj ja som sa snažil vylepšiť návrh zákona v miere, v akej je to možné. Samozrejme, so súhlasom predkladateľov, a preto by som rád predložil pozmeňujúci návrh, ktorý znie nasledovne: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov sa mení a dopĺňa takto:
1. V čl. I bode 1v § 66 ods. 5 sa vypúšťa tretia veta.
2. V čl. I bode 12 sa text pod nadpisom k § 142i nahrádza textom, ktorý znie:
"Stavebné povolenia vydané podľa doterajších predpisov na reklamné stavby, ktorých doba trvania nie je časovo obmedzená, sa považujú za stavebné povolenia vydané podľa tohto zákona na reklamné stavby s dobou trvania najviac tri roky odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona."
Vysvetlím prečo práve tieto dve úpravy. Obe vychádzajú zo stanoviska parlamentnej legislatívy, že nie je to nejaká moja kreativita, tých pripomienok v stanovisku parlamentnej legislatívy bolo viac. Časť z nich zapracoval pán predkladateľ, časť z nich som si osvojil ja. Následne sme to nejakým spôsobom dolaďovali. V podstate ten druhý bod, ktorý hovoril o prechodných ustanoveniach, vecne nemení nič na prechodných ustanoveniach, ktoré boli pôvodne navrhnuté. Ale tá formulácia, ktorá je použitá, je presnejšia, je správnejšia aj z legislatívneho pohľadu.
A ten prvý bod, o čo ide, tam sa vypúšťa tretia veta. Tá tretia veta dnes sa alebo v súčasnosti v tom návrhu znie tak, že: "Obmedzenie podľa prvej vety sa nevzťahuje na reklamné stavby, ktorých účelom je označenie inej stavby, sídla právnickej osoby, sídla organizačnej zložky podniku alebo prevádzkarne." Ide o vetu, ktorá, ktorá sa nám javila, rovnako aj parlamentnej legislatíve a takisto komisii pre tvorbu práva, čo je poradný orgán ústavnoprávneho výboru, ako nadbytočná z toho dôvodu, že stavebný zákon nejakým spôsobom definuje, čo sa považuje za jednoduché stavby. A pokiaľ si prejdete ten zoznam jednoduchých stavieb, ktoré sú uvedené v stavebnom zákone, tak táto veta, ktorá mala byť výnimkou, už, už určitým spôsobom len inou formuláciou je zapracovaná v tom zozname jednoduchých stavieb. Takže bola by to duplicita, ktorú by sme mali s tým ustanovením stavebného zákona. Preto tú vetu alebo javí sa to tak, že tá veta tam je nadbytočná, je nepotrebné to duplikovať, preto tú vetu vypúšťame.
Mali sme o tom aj diskusiu s pánom poslancom Lehotským. Samozrejme, chceli sme byť opatrní, aby sa nám nestalo, že vypustíme, že by sme náhodou vypustili niečo, čo ešte by nám unikla tá časť vonkajšej reklamy. Ale javí sa podľa všetkého to tak, že je to naozaj duplicita. A vieme, tá výnimka je už pokrytá cez iné ustanovenie stavebného zákona. Čiže to je odôvodnenie toho prvého bodu. Ten druhý, ako som spomenul, to je len formulačné vylepšenie znenia prechodných ustanovení.
Ja budem rád, keď podporíte tak vylepšenia, ktoré priniesli samotní predkladatelia, ako aj toto vylepšenie, ktoré predkladám ja, aby sme mali čo najlepšie zregulovanú vonkajšiu reklamu aspoň tým spôsobom, akým to ide formou tejto novely zákona.
Ďakujem pekne za pozornosť.
Skryt prepis