Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

27.5.2021 o 9:10 hod.

Mgr.

Peter Pčolinský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Uvádzajúci uvádza bod 22.6.2021 14:31 - 14:32 hod.

Peter Pčolinský Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Veľmi stručne. Ja by som veľmi rád poďakoval najmä opozičným poslancom, ktorí ocenili tento náš návrh zákona, špeciálne pánovi Tomášovi, ktorý vyzdvihol, že tento zákon je naozaj dobrý. Zjavne pán Tomáš súhlasí aj s politikou ministerstva práce. Takisto pán Tomáš ocenil aj pozmeňovací návrh na tie detské ihriská. Ja som veľmi rád, pán Tomáš, že podporujete naše návrhy a stotožňujete sa s politikou hnutia SME RODINA. Ďakujem veľmi pekne za podporu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 22.6.2021 14:08 - 14:12 hod.

Peter Pčolinský Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia, dovoľte mi odôvodniť avizovaný pozmeňujúci návrh. Cieľom navrhovanej zmeny je zabezpečenie účelných dotačných zdrojov pre čo najširší okruh potencionálnych žiadateľov o dotáciu na podporu plnenia funkcií rodiny. Konkrétne na otváranie priestoru na podporu socializácie a inklúzie detí formou detského ihriska.
Zároveň sa vytvára časový manipulačný priestor, pre prijatie kvalifikovaného rozhodnutia o ich zapojení do projektu vybudovania ihriska so zapojením dotačných zdrojov. Táto úprava reaguje aj na vytvorenie predpokladám na postupnú etapovitú realizáciu projektu detských ihrísk, a to v zásade možnosťou toho istého žiadateľa uchádzať sa v príslušnom rozpočtovom roku poskytnutia dotácie na uvedených celých dvoch samostatných žiadostiach. Ak však celkový objem neprekročí zákonom stanovený limit 50-tisíc euro na príslušný rozpočtový rok.
Ponúka sa projekt typového riešenia, širší priestor pre komunikáciu a výber z typových prvkov primeraný konkrétnym podmienkam v území a primerane štruktúre cieľovej skupiny osobitne z hľadiska veku, záujmov, prípadne zdravotného postihnutia a s tým súvisiacich preferencií voľby prvkov.
Súčasne sa týmto návrhom dopĺňajú žiadosti na poskytnutie dotácie na uvedený účel o povinné prílohy, ktorých účelom je overenie vlastníckych vzťahov k pozemku, ktorý je predmetom výstavby detského ihriska. Rovnako sa dopĺňa, že povinnou prílohou k žiadosti o poskytnutie takejto dotácie je aj písomný súhlas všetkých vlastníkov nehnuteľností so stanovenými úpravami.
Prechodným ustanovením sa navrhuje zosúladiť obdobie podávania žiadostí o dotáciu na otváranie priestoru na podporu socializácie a inklúzie detí formou detského ihriska s navrhovaným dňom účinnosti zákona vzhľadom na lehoty súvisiace s legislatívnym procesom.
Kolegyne, kolegovia, prosím vás o podporu tohto pozmeňujúceho návrhu. Teraz pristúpim do slovného prineseného legislatívneho textu pozmeňujúceho návrh v zmysle rokovacieho poriadku....
===== žiadosti o dotáciu na otváranie priestoru na podporu socializácie a inklúzie detí formou detského ihriska s navrhovaným dňom účinnosti zákona vzhľadom na lehoty súvisiace s legislatívnym procesom.
Kolegyne, kolegovia, prosím vás o podporu tohto pozmeňujúceho návrhu. Teraz pristúpim k doslovnému predneseniu legislatívneho textu pozmeňujúceho návrhu v zmysle rokovacieho poriadku.
V čl. I sa za bod 4 vkladá nový bod 5, ktorý znie: "5. V § 9b sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie: "(5) Dotáciu na podporu plnenia funkcií rodiny na úhradu výdavkov uvedených v odseku 2 písm. g) možno poskytnúť žiadateľovi, ktorý má vlastnícke právo k nehnuteľnosti, nadobudne vlastnícke právo k nehnuteľnosti z dotácie podľa odseku 2 písm. g) alebo má právo užívať nehnuteľnosť na základe nájomnej zmluvy alebo zmluvy o výpožičke a v zmluve o poskytnutí dotácie sa zaviaže, že toto právo nezmení najmenej päť rokov od podania žiadosti o poskytnutie dotácie.".
Doterajšie odseky 5 až 8 sa označujú ako odseky 6 až 9.".
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú, čo sa premietne do článku o účinnosti.
Bod 5 nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia, čo sa premietne do článku upravujúceho účinnosť zákona.
Čl. I sa dopĺňa bodmi 6 až 9, ktoré znejú:
"6. V § 10 ods. 8 písm. c) a d) sa na konci pripájajú tieto slová: "alebo § 9b ods. 2 písm. g)".
7. V § 10 ods. 8 písm. e) sa vypúšťajú slová "alebo utváranie priestoru podľa § 9b ods. 1 písm. e)".
8. V § 11 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: "Žiadosť o dotáciu na podporu plnenia funkcií rodiny na účel podľa § 9b ods. 1 písm. e) sa predkladá ministerstvu aj v termíne od 1. júla do 15. augusta príslušného rozpočtového roka; to neplatí, ak ministerstvo na svojom webovom sídle do 30. júna príslušného rozpočtového roka zverejní informáciu, že z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov určených na dotáciu na podporu plnenia funkcií rodiny na účel podľa § 9b ods. 1 písm. e) na príslušný rozpočtový rok, nebude prijímať žiadosti predložené v termíne od 1. júla do 15. augusta príslušného rozpočtového roka.".
9. Za § 16e sa vkladá § 16f, ktorý vrátane nadpisu znie:
"§ 16f
Prechodné ustanovenia účinné odo dňa vyhlásenia
Žiadosť o dotáciu na podporu plnenia funkcií rodiny na účel podľa § 9b ods. 1 písm. e) na rozpočtový rok 2021 možno predložiť ministerstvu v termíne do 15. augusta 2021.".".
Body 6 až 9 nadobúdajú účinnosť dňom vyhlásenia, čo sa premietne do článku upravujúceho účinnosť zákona.
Ďakujem, pán predsedajúci, skončil som.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 22.6.2021 14:08 - 14:12 hod.

Peter Pčolinský Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia, dovoľte mi odôvodniť avizovaný pozmeňujúci návrh. Cieľom navrhovanej zmeny je zabezpečenie účelných dotačných zdrojov pre čo najširší okruh potencionálnych žiadateľov o dotáciu na podporu plnenia funkcií rodiny. Konkrétne na otváranie priestoru na podporu socializácie a inklúzie detí formou detského ihriska.
Zároveň sa vytvára časový manipulačný priestor, pre prijatie kvalifikovaného rozhodnutia o ich zapojení do projektu vybudovania ihriska so zapojením dotačných zdrojov. Táto úprava reaguje aj na vytvorenie predpokladám na postupnú etapovitú realizáciu projektu detských ihrísk, a to v zásade možnosťou toho istého žiadateľa uchádzať sa v príslušnom rozpočtovom roku poskytnutia dotácie na uvedených celých dvoch samostatných žiadostiach. Ak však celkový objem neprekročí zákonom stanovený limit 50-tisíc euro na príslušný rozpočtový rok.
Ponúka sa projekt typového riešenia, širší priestor pre komunikáciu a výber z typových prvkov primeraný konkrétnym podmienkam v území a primerane štruktúre cieľovej skupiny osobitne z hľadiska veku, záujmov, prípadne zdravotného postihnutia a s tým súvisiacich preferencií voľby prvkov.
Súčasne sa týmto návrhom dopĺňajú žiadosti na poskytnutie dotácie na uvedený účel o povinné prílohy, ktorých účelom je overenie vlastníckych vzťahov k pozemku, ktorý je predmetom výstavby detského ihriska. Rovnako sa dopĺňa, že povinnou prílohou k žiadosti o poskytnutie takejto dotácie je aj písomný súhlas všetkých vlastníkov nehnuteľností so stanovenými úpravami.
Prechodným ustanovením sa navrhuje zosúladiť obdobie podávania žiadostí o dotáciu na otváranie priestoru na podporu socializácie a inklúzie detí formou detského ihriska s navrhovaným dňom účinnosti zákona vzhľadom na lehoty súvisiace s legislatívnym procesom.
Kolegyne, kolegovia, prosím vás o podporu tohto pozmeňujúceho návrhu. Teraz pristúpim do slovného prineseného legislatívneho textu pozmeňujúceho návrh v zmysle rokovacieho poriadku....
===== žiadosti o dotáciu na otváranie priestoru na podporu socializácie a inklúzie detí formou detského ihriska s navrhovaným dňom účinnosti zákona vzhľadom na lehoty súvisiace s legislatívnym procesom.
Kolegyne, kolegovia, prosím vás o podporu tohto pozmeňujúceho návrhu. Teraz pristúpim k doslovnému predneseniu legislatívneho textu pozmeňujúceho návrhu v zmysle rokovacieho poriadku.
V čl. I sa za bod 4 vkladá nový bod 5, ktorý znie: "5. V § 9b sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie: "(5) Dotáciu na podporu plnenia funkcií rodiny na úhradu výdavkov uvedených v odseku 2 písm. g) možno poskytnúť žiadateľovi, ktorý má vlastnícke právo k nehnuteľnosti, nadobudne vlastnícke právo k nehnuteľnosti z dotácie podľa odseku 2 písm. g) alebo má právo užívať nehnuteľnosť na základe nájomnej zmluvy alebo zmluvy o výpožičke a v zmluve o poskytnutí dotácie sa zaviaže, že toto právo nezmení najmenej päť rokov od podania žiadosti o poskytnutie dotácie.".
Doterajšie odseky 5 až 8 sa označujú ako odseky 6 až 9.".
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú, čo sa premietne do článku o účinnosti.
Bod 5 nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia, čo sa premietne do článku upravujúceho účinnosť zákona.
Čl. I sa dopĺňa bodmi 6 až 9, ktoré znejú:
"6. V § 10 ods. 8 písm. c) a d) sa na konci pripájajú tieto slová: "alebo § 9b ods. 2 písm. g)".
7. V § 10 ods. 8 písm. e) sa vypúšťajú slová "alebo utváranie priestoru podľa § 9b ods. 1 písm. e)".
8. V § 11 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: "Žiadosť o dotáciu na podporu plnenia funkcií rodiny na účel podľa § 9b ods. 1 písm. e) sa predkladá ministerstvu aj v termíne od 1. júla do 15. augusta príslušného rozpočtového roka; to neplatí, ak ministerstvo na svojom webovom sídle do 30. júna príslušného rozpočtového roka zverejní informáciu, že z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov určených na dotáciu na podporu plnenia funkcií rodiny na účel podľa § 9b ods. 1 písm. e) na príslušný rozpočtový rok, nebude prijímať žiadosti predložené v termíne od 1. júla do 15. augusta príslušného rozpočtového roka.".
9. Za § 16e sa vkladá § 16f, ktorý vrátane nadpisu znie:
"§ 16f
Prechodné ustanovenia účinné odo dňa vyhlásenia
Žiadosť o dotáciu na podporu plnenia funkcií rodiny na účel podľa § 9b ods. 1 písm. e) na rozpočtový rok 2021 možno predložiť ministerstvu v termíne do 15. augusta 2021.".".
Body 6 až 9 nadobúdajú účinnosť dňom vyhlásenia, čo sa premietne do článku upravujúceho účinnosť zákona.
Ďakujem, pán predsedajúci, skončil som.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 22.6.2021 14:02 - 14:04 hod.

Peter Pčolinský Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážení kolegovia, budem veľmi stručný, keďže zastupujem kolegyňu Petru Krištúfkovú, dovoľte, aby som v krátkosti predstavil tento návrh zákona. Návrhom zákona sa rozširuje cieľová skupina detí, na ktorých možno poskytnúť dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa, takzvané obedy zadarmo.
Návrh zákona som dostatočne uviedol už v prvom čítaní, a preto sa zameriam na pozmeňujúci návrh schválený v sociálnom výbore. Na rokovaní gestorského sociálneho výboru o predložený a schválený pozmeňujúci návrh, ktorý precizuje tento návrh zákona tak, aby nám žiadne dieťa, ktorého rodičia nepoberajú daňový bonus neprepadlo systémom. To znamená, že na základe tohto pozmeňujúceho návrhu, ktorý je súčasťou spoločnej správy budú mať nárok na dotáciu na stravu detí, ktoré žijú v domácnosti, ktoré členovia si neuplatnili alebo nemohli uplatniť nárok na daňový bonus.
Tým pádom budú mať rodičia na výber, či si uplatnia zvýšený daňový bonus alebo dotáciu a ich deti budú mať obed zadarmo.
Kolegyne, kolegovia, chcel by som vás požiadať o podporu tohto návrhu zákona v rozprave predložím pozmeňujúci návrh, ktorý sa bude týkať predovšetkým dotácií na inkluzívne detské ihriská.
Pán predsedajúci, skončil som a zároveň sa hlásim do rozpravy ako prvý.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 27.5.2021 9:10 - 9:11 hod.

Peter Pčolinský
Ja by som prosil o vyjadrenie, že ktorá časť ZA ĽUDÍ teraz kričí nie či Remišovej, alebo Kolíkovej.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13.5.2021 18:54 - 18:56 hod.

Peter Pčolinský Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pán kolega, ty si hovoril, že v súčasnosti len deväť ľudí je v kolúznej väzbe. Áno, ale to je teraz. Koľko ich bolo za posledný polrok, dajme tomu, hej. A súdy samozrejme týchto ľudí postupne prepúšťajú a tie dôvody, keď si pozrieš rozsudky a odôvodnenia Najvyššieho súdu alebo špeciálneho a trestného súdu, tak buď sú porušované práva týchto obvinených alebo dôkazná situácia stojí úplne na vode. Čiže áno, dnes je deväť ľudí, ale tých ľudí je diametrálne viac len za posledné mesiace. A ako hovorila kolegyňa, každý jeden človek stojí za niečo. Čo sa týka návrhu, on nerieši len kolúznu väzbu, on rieši aj preventívnu väzbu. Čiže to nie je len o kolúznej väzbe, to je aj o preventívnej väzbe. Čiže tu sa bavíme rádovo o stovkách až neviem koľko...
===== ... čiže áno dnes je deväť ľudí, ale tých ľudí je diametrálne viac len za posledné mesiace a ako hovorila kolegyňa každý jeden človek stojí za niečo. Čo sa týka návrhu. On nerieši len kolúznu väzbu, on rieši aj preventívnu väzbu. Čiže to nie je len o kolúznej väzbe, to je aj o preventívnej väzbe. Čiže tu sa bavíme radovo o stovkách až neviem koľko pomaly dvoch tisícoch ľudí. Ty si hovoril, že OČTK postupujú v súlade so zákonom. Ja to nespochybňujem a teraz si len položme rečnícku otázku v úvodzovkách. Čo ak niekedy OČTK ohýbajú zákon, vykladajú si ho po svojom napríklad. Ako príklad uvediem to zbavenie mlčanlivosti. OČTK a prokuratúra tvrdia, že môže vypovedať o všetkých veciach, ktoré sú mu kladené za vinu, bla, bla, bla bez toho, aby bol zbavený mlčanlivosti. Lenže jediný, kto v zmysle zákona môže vykladať narábanie s utajovanými skutočnosťami je Národný bezpečnostný úrad a metodické usmernenie Národného bezpečnostného úradu, že za každých okolností musia byť zbavení mlčanlivosti. Čiže je to v súlade so zákonom? No zjavne nie, ale napriek tomu, oni ďalej tvrdia, že nemusí byť zbavený mlčanlivosti. Ja sa pýtam prečo? Prečo je to taký problém, však napíšem jeden papier, prezidentka podpíše a vybavené, ale dva mesiace tvrdošijne odmietajú.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13.5.2021 18:54 - 18:56 hod.

Peter Pčolinský Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pán kolega, ty si hovoril, že v súčasnosti len deväť ľudí je v kolúznej väzbe. Áno, ale to je teraz. Koľko ich bolo za posledný polrok, dajme tomu, hej. A súdy samozrejme týchto ľudí postupne prepúšťajú a tie dôvody, keď si pozrieš rozsudky a odôvodnenia Najvyššieho súdu alebo špeciálneho a trestného súdu, tak buď sú porušované práva týchto obvinených alebo dôkazná situácia stojí úplne na vode. Čiže áno, dnes je deväť ľudí, ale tých ľudí je diametrálne viac len za posledné mesiace. A ako hovorila kolegyňa, každý jeden človek stojí za niečo. Čo sa týka návrhu, on nerieši len kolúznu väzbu, on rieši aj preventívnu väzbu. Čiže to nie je len o kolúznej väzbe, to je aj o preventívnej väzbe. Čiže tu sa bavíme rádovo o stovkách až neviem koľko...
===== ... čiže áno dnes je deväť ľudí, ale tých ľudí je diametrálne viac len za posledné mesiace a ako hovorila kolegyňa každý jeden človek stojí za niečo. Čo sa týka návrhu. On nerieši len kolúznu väzbu, on rieši aj preventívnu väzbu. Čiže to nie je len o kolúznej väzbe, to je aj o preventívnej väzbe. Čiže tu sa bavíme radovo o stovkách až neviem koľko pomaly dvoch tisícoch ľudí. Ty si hovoril, že OČTK postupujú v súlade so zákonom. Ja to nespochybňujem a teraz si len položme rečnícku otázku v úvodzovkách. Čo ak niekedy OČTK ohýbajú zákon, vykladajú si ho po svojom napríklad. Ako príklad uvediem to zbavenie mlčanlivosti. OČTK a prokuratúra tvrdia, že môže vypovedať o všetkých veciach, ktoré sú mu kladené za vinu, bla, bla, bla bez toho, aby bol zbavený mlčanlivosti. Lenže jediný, kto v zmysle zákona môže vykladať narábanie s utajovanými skutočnosťami je Národný bezpečnostný úrad a metodické usmernenie Národného bezpečnostného úradu, že za každých okolností musia byť zbavení mlčanlivosti. Čiže je to v súlade so zákonom? No zjavne nie, ale napriek tomu, oni ďalej tvrdia, že nemusí byť zbavený mlčanlivosti. Ja sa pýtam prečo? Prečo je to taký problém, však napíšem jeden papier, prezidentka podpíše a vybavené, ale dva mesiace tvrdošijne odmietajú.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13.5.2021 18:27 - 18:29 hod.

Peter Pčolinský Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Skúsim bez emócií, hoci by som kľudne mohol veľmi emočne vystupovať. Boris, spomínal si kolúzne konanie, že kolúzne konať. Tak len aby ste boli v obraze, sú prípady, kde človek ide do väzby, pretože vyšetrovateľ a prokurátor predpokladajú kolúzne správanie, že mohol by, že napriek tomu, že v prípade je len jeden svedok, ktorý sedí vo väzbe. Čiže prokurátor v niektorých prípadoch je schopný navrhnúť kolúznu väzbu z dôvodu ovplyvňovania svedkov, hoci svedok je vo väzbe. Čiže ide do väzby, aby nemohol ovplyvňovať niekoho vo väzbe, čo ako logicky je absolútny nezmysel.
Čo sa týka väzba verzus výkon, to znamená, keď máte väzobne stíhaných ľudí, ktorí sú vo výkone trestu, tak stačí si prečítať ústavný poriadok pre väzobne stíhaných a poriadok jednotlivých zariadení pre ľudí vo výkone trestu. A veľmi rýchlo zistíte, že väzobne stíhaní majú diametrálne horšie podmienky ako ľudia vo výkone trestu. To znamená, dnes sa kľudne bavme o tom, že väzba dnes je trest, hoci by nemal byť. Je to trest.
Čo sa týka ďalších vecí, dnes sa bohužiaľ, väzba nadužíva a nadužíva sa aj ako mučiaci nástroj, nie fyzicky, ale psychicky. To je na dlhšie, ale chcem vám ešte povedať, že v mnohých prípadoch sú odopreté práva na obhajobu obvineným. Napríklad poviem to rovno, v prípade môjho brat dodnes, dodnes nepožiadali o zbavenie mlčanlivosti, ktovie prečo, hoci ich vyzývame, aj advokáti žiadajú dva mesiace. Dodnes odmietajú ho zbaviť mlčanlivosti.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 12.5.2021 10:46 - 10:47 hod.

Peter Pčolinský
Ďakujem pekne. Keď bola oznámená táto legislatívna iniciatíva, my sme mali v koaličnej rade debatu práve k tomu, že ako s tým naložíme, keďže vy viete, že rodinná politika, viete, že tieto sociálne veci sú pre nás nesmierne dôležité, tak my sme žiadali, aby vláda prišla s nejakým vlastným návrhom. Vláda so žiadnym návrhom neprišla. Ja osobne budem hlasovať za tento návrh zákona.
Ďakujem pekne. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 10.5.2021 22:05 - 22:05 hod.

Peter Pčolinský
Ďakujem pekne. Ja lenže sme, my sme poradu klubu nemali. Ďakujem. (Smiech v sále.)
Skryt prepis