Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

26.1.2021 o 13:17 hod.

Ing.

Ľubomír Vážny

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 23.7.2021 14:57 - 14:59 hod.

Ľubomír Vážny Zobrazit prepis
Ďakujem. Pán poslanec Dostál, z vašeho vystúpenia jednoznačne vyplýva skutočnosť, že nikdy v živote ste nič neobstarával ako verejný obstarávateľ ani ako obstarávateľ. Čiže to sú naozaj také teoretické konštatácie, ktoré majú ďaleko, ďaleko od praxe. Napríklad skonštatovali ste vo svojom vystúpení, že námietky, to, že námietky zdržujú proces verejného obstarávania, považujete za mýtus. To, verte mi, to nie je absolútne mýtus, ale je to fakt a skutočnosť.
Ďalej porovnávate percento zákaziek z hľadiska počtu, ale vy sa musíte zamyslieť nad objemom zákaziek z hľadiska ich predpokladaného rozpočtu, pretože ten je veľmi dôležitý a tie najkomplikovanejšie a najdrahšie majú vždy aj najviac námietok a aj najviac zdržujú celý proces. Nie je výnimkou, že rok a pol, dva roky sa naťahuje proces verejného obstarávania, a fakt je, že námietky treba výrazne zdynamizovať, inak sa na Slovensku nepohneme ďalej.
Nevidím ako problém to, že zákon zakazuje podávať zjavne neodôvodnené námietky, ktorých účelom je svojvoľné a bezúspešné uplatňovanie alebo bránenie práva, respektíve smerujú k prieťahom a zdržovaniu procesu verejného obstarávania. Čiže toto tam podľa mňa je správne, takáto konštatácia, problém je, že kto urči, ktorá námietka je bezdôvodná, ktorá námietka zdržuje proces, ktorá námietka má za cieľ eliminovať proces verejného obstarávania, kto to určí a ako to určí. Toto vidím ako problém. Ale fakt, že zakázať námietky, ktoré sú bezdôvodné, je správne a v zákone má svoje oprávnenie.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 29.6.2021 12:00 - 12:02 hod.

Ľubomír Vážny Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážený pán podpredseda Národnej rady, vážená pani poslankyňa, vážení páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol výborom určený za spravodajcu k návrhu zákona, ktorý je uvedený pod tlačou 581. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou návrhu je aj stanovisko ministerstva financií. Ako už bolo povedané predkladateľom, ambíciou predkladaného návrhu zákona je znovuzavedenie dotácie na obedy pre deti v posledných ročníkoch materských škôl a pre všetkých žiakov základných škôl, ktorí si plnia školskú dochádzku.
V zmysle oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady č. 594 z 31. mája 2021 navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: ústavnoprávny, pre financie a rozpočet a Výbor Národnej rady pre sociálne veci. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre sociálne veci a odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 13. septembra 2021 a v gestorskom výbore do 14. septembra 2021.
Pán podpredseda, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 17.6.2021 15:19 - 15:28 hod.

Ľubomír Vážny Zobrazit prepis
Vážený pán podpredseda, vážené kolegyne, kolegovia, vážený pán generálny riaditeľ, dovoľte mi uviesť pár slov k strategickým zámerom Sociálnej poisťovne.
Predložený návrh strategických zámerov činnosti Sociálnej poisťovne na obdobie rokov 2021 – 2026 je kontinuálny a správne zostavený. Je kontinuálny s predošlým obdobím, čo je správne, že nerozvracia celý doterajší postup, ale teda nadväzuje a má ambíciu vylepšiť a zrýchliť. Čo mne svojím spôsobom sa zdá byť nevhodné, je to, že časy jednotlivých úloh sú posunuté, nevhodne posunuté, hovorím o tabuľke č. 5, prehľad strategických zámerov, cieľov a opatrení na obdobie rokov 2021 – 2026, ktorá sa nachádza na str. 19 tohto strategického zámeru.
Ukončenie definované, v zámere ukončené definovanie, definované ukončenie stanovených cieľov nespĺňa požiadavky efektívnej realizácie strategických zámerov a to najmä v tom, že realizácia cieľa, rozvoj individuálneho účtu poistenia sa predpokladá ešte pred ukončením toho základu, a to je ten efektívny manažment kmeňových údajov. Sociálna poisťovňa má historicky nabalených vyše 40 informačných systémov rôznej veľkosti a tieto informačné systémy je treba vyčistiť a zjednotiť ich platformu, zjednotiť tie dáta. To je tá úloha, ktorá tu je definovaná ako efektívny manažment kmeňových údajov, a ukončenie tejto úlohy je do konca roku 2023. S tým, že nespochybňujem tú ambíciu, ktorú pán generálny riaditeľ prezentoval, že to chcú urobiť s vlastnými silami, efektívny manažment kmeňových údajov, a že majú ambíciu zohnať na tie vlastné sily aj europrostriedky, ale navrhujem preto, a tak predkladám aj pozmeňujúci návrh, aby táto úloha alebo tento cieľ, to je cieľ SC-0101, aby sa posunul alebo posunulo ukončenie tohto projektu, tohto cieľa z roku 2023 na rok 2022. Máme ešte rok a pol a vlastnými silami sa to dá možno aj zrýchliť aj zrealizovať, pretože, ako som už povedal, heterogénne informačné systémy a Sociálna poisťovňa stráca veľa energie, času aj peňazí tým, že musí stále opravovať údaje o tej dátovej základni, a hlavným cieľom takejto úpravy je urobiť ten základ pre všetky ostatné informačné systémy, základ vyčistený, dáta vyčistené, preto navrhujem, aby sme tento cieľ posunuli z roku 2023 alebo dali dopredu z roku 2023 na ukončenie na rok 2022 s tým, že rozvoj individuálneho účtu poistenca, to je zase ten cieľ SC-02 v tejto tabuľke, je definovaný na rok 2022 a je neefektívne robiť tento cieľ skôr, ako je efektívny manažment kmeňových údajov, to znamená na zlých základoch stavať takýto pomerne dôležitý, dôležitý zámer a cieľ.
Preto navrhujem v tom pozmeňujúcom návrhu nazvať tento cieľ nie rozvoj individuálneho účtu poistenca, ale zavedenie individuálneho účtu poistenca a posunúť tento cieľ z roku 2022 na rok 2023, tak aby mohol stavať už na nových základoch, to znamená na tej oprave dátovej základne, alebo ako je to nazvané v prehľade strategických zámerov s názvom efektívny manažment kmeňových údajov.
Zároveň je veľmi dôležité, aj pán generálny riaditeľ to prezentoval, ďalšie úlohy alebo ciele, to je zavedenie proklientsky orientovaných procesov a služieb. To je tá veľmi dôležitá elektronická zložka klienta a tam je definované ukončenie v roku 2024. Tam navrhujem, aby sme to ukončenie urobili v roku 2023. A takisto je digitalizácia spisovne dôchodkového poistenia už na nových základoch, na tých, na tých kmeňových údajoch, tiež to skrátiť o rok, na 2023. A takisto ďalší cieľ MODA, modernizácia dávkových agend, veľmi dôležitý systém, tiež to skrátiť z roku 2024, ako je definované v tomto predloženom zámere, o rok, to znamená na rok 2023.
Čiže zjednodušene povedané, nezačať skôr niektoré úlohy alebo niektoré ciele, kým nie je vyčistená dátová základňa, to znamená efektívny manažment kmeňových údajov, aby sme mohli začať aj ostatné ciele, treba zrýchliť efektívny manažment kmeňových údajov a urobiť ho, ukončiť ho nie v roku 2023, ale v roku 2022. Naopak, rozvoj individuálneho účtu poistenca nazvať zavedenie individuálneho účtu poistenca a posunúť ho o rok, na rok 2023, aby už mohol byť postavený na tých nových kmeňových údajoch. A takisto tie veľmi dôležité systémy, ako som už spomenul, elektronická zložka klienta, skrátiť z roku 2024 na 2023 ukončenie. Takisto digitalizácia spisovne dôchodkového poistenia skrátiť z roku 2024 na rok 2023 a takisto modernizácia dávkových agend skrátiť z roku 2024 na rok 2023.
Včasnosť takejto realizácie efektívneho manažmentu a celej Sociálnej poisťovne a kmeňových údajov je nevyhnutná aj vzhľadom na požiadavky tretích strán a tiež na požiadavky e-governmentu.
Skrátenie uvedených cieľov, ako navrhujem v tom pozmeňujúcom návrhu, ktorý som predložil, je nevyhnutné aj s ohľadom na poslednú možnosť využitia eurofondov, ktoré sú na to určené v reformnom zámere Sociálnej poisťovne na poslednú možnosť využitia eurofondov z programového obdobia 2014 – 2020 na tieto projekty, keďže iste viete, že posledná možnosť čerpania eurofondov je v roku 2023. Čiže zbytočne nám milióny ujdú, keď skončíme tieto projekty, ako sú definované v strategickom zámere na 2024, keď nemôžu byť potom preplatené z eurofondov.
Čiže má to dva ciele, zrýchliť a zvýšiť stupeň digitalizácie, elektronizácie v Sociálnej poisťovne a druhý cieľ je umožniť čerpanie eurofondov na tieto ciele.
Preto mi dovoľte, aby som predniesol pozmeňujúci návrh poslanca Národnej rady Vážneho na zmenu a doplnenie návrhu strategických zámerov činnosti Sociálnej poisťovne na obdobie rokov 2021 – 2026, ktorý máte ako tlač 486. Doterajší text návrhu uznesenia sa označí ako bod B a vkladá sa nový bod A, ktorý znie:
A. Národná rada odporúča, aby Sociálna poisťovňa:
A.1. prehodnotila termíny predpokladaného ukončenia vybraných zámerov, cieľov a opatrení na obdobie rokov 2021 – 2026, ktoré sú uvedené v časti 5 návrhu strategických zámerov činnosti Sociálnej poisťovne, a zmenila ich nasledovne:
v časti A. Dostupné elektronické a profesionálne kontaktné služby
Strategický cieľ A1: Zvyšovanie kvality koncových služieb formou e-služby a osobného kontaktu
Strategický zámer a strategický cieľ 01 - Zavedenie proklientsky orientovaných procesov a služieb predpokladané ukončenie rok 2024 sa nahrádza rokom 2023
Strategický cieľ A2: Zvyšovanie intenzity proaktívnej komunikácie a zavedenie proaktívnych služieb
Veta "Rozvoj individuálneho účtu poistenca" sa nahrádza vetou "Zavedenie individuálneho účtu poistenca" a predpokladané ukončenie rok 2022 sa nahrádza rokom 2023
B. Informatizované procesy v modernej štruktúre
Strategický cieľ: Digitalizácia dokumentácie
Digitalizácia spisovne dôchodkového poistenia
– predpokladané ukončenie rok 2024 sa nahrádza rokom 2023
Strategický cieľ: Elektronizácia a automatizácia procesných činností
Strategický cieľ 2-01 - Modernizácia dávkových agend
– predpokladané ukončenie rok 2024 sa nahrádza rokom 2023
C. Efektívny manažment zdrojov na základe manažérskych údajov
Strategický cieľ 1: Zabezpečenie analytických údajov na podporu rozhodovania
Strategický zámer SC-01 - Efektívny manažment kmeňových údajov
– predpokladané ukončenie rok 2023 sa nahrádza rokom 2022
Za ďalšie, to je A2, aby Sociálna poisťovňa informovala Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci každoročne do roku 2026, vždy do 31. marca príslušného roku o plnení takýchto cieľov.
Odôvodnenie som už povedal v úvode. V zásade sa jedná o dva aspekty, aby sme zrýchlili a umožnili vyšší stupeň elektronizácie Sociálnej poisťovne, či už vo vnútri poisťovne, tak aj v kontakte s klientom a s verejným sektorom. A takisto aby sme umožnili čerpanie eurofondov na tieto projekty.
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 28.5.2021 11:34 - 11:36 hod.

Ľubomír Vážny Zobrazit prepis
Ďakujem. Na úvod chcem poznamenať, že pandémia, samozrejme, má a bude mať dôsledky na verejné financie, ale takýto účet, ktorý teraz vy vystavujete, je neuveriteľný.
Zároveň chcem zdôrazniť, že skrátené legislatívne konanie slúži na to, keď dochádza k hospodárskym škodám, že vy kľudne môžte, nemôžte takto zostavovať rozpočet podľa pocitov, ale zostavovať rozpočet podľa faktov, a keď tie fakty prídu v septembri, v októbri, v novembri, na to je skrátené legislatívne konanie, tento parlament sa vie predsa zísť do troch dní a za jeden deň vyriešiť ten problém v skrátenom legislatívnom konaní, a nie takto ako to tu zbytočne predvádzate a zbytočne robíte konflikty medzi koalíciou. Však ten konflikt nám v podstate vyhovuje, ale zbytočne zavádzate aj verejnosť s takýmito požiadavkami.
Chcem ešte zdôrazniť, že veľmi málo alebo skoro tu neodznela ten pretlak peňazí, ktorý máte k dispozícii, k dispozícii. Jednoducho programové obdobie 2014 až 2020, tam ostáva vyčerpať skoro 9 mld., tak v roku 2021 vyčerpáte z toho jednu tretinu, to je 3 mld., lebo inak to prepadne.
Programové obdobie ’21 až ’27, tam treba aspoň 500 mil. vyčerpať, pretože treba ho naštartovať. Plán obnovy: 6 mld., tam treba možno 2 mld. vyčerpať, čiže vy máte momentálne disozi... disponibilných 4,5 mld. eur. A predstúpte pred verejnosť a povedzte, že ako to chcete vyčerpať. Tam je čistá katastrofa v tých eurofondoch, a to sú práveže tie štartovacie balíky, ktoré oživia ekonomiku, a tu sa nedeje nič. Nerobíte nič. Jednoducho najprv spustite to progresívne, to čerpanie eurofondov, ktoré sú zložitejšie, ale nielen rozdávať ako to robíte vy. Dokonca niektoré tituly sa prekrývajú medzi eurofondami a týmto rozdávaním v štátnom rozpočte.
Je to čistá katastrofa v eurofondoch a treba sa sústrediť na to a odúčtovať to.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10.5.2021 17:30 - 17:32 hod.

Ľubomír Vážny Zobrazit prepis
Ďakujem. Pani ministerka, veľmi nízka a slabá úroveň obhajoby. To znamená, že z toho vyplýva, že keď nemáte argumenty, tak útočíte a útočíte ešte veľmi chabo. Vymenovali ste dvadsaťpäť podozrivých, ani jeden obvinený. Vymenovali ste Ficove hodinky, čo nás po Ficových hodinkách a čo vás po Ficových hodinkách.
Súdnu mapu nekomentujem, tá tu odznela už často, ale vyhli ste sa kulantne odpovedi a vy sama viete prečo, že vaša firma si zobrala v mene klientov úver bez ich vedomia, že vaša firma defraudovala správny fond bytov, ktorého účel je úplne iný. To znamená, zakrývate tú tému, stále hovoríte len o súdnej mape, ale tie ostatné témy sú tu fakt zahmlievané a nechápem prečo. Na to by sme potrebovali tiež vysvetlenie.
Tiež by sme potrebovali hlbšiu analýzu toho, čo sa stalo s generálom Lučanským. O tom tiež ani slovo tu nepadlo. Každý to len zakrýva pod nejakú nezávislú komisiu, o ktorej ja pochybujem.
To znamená, tu sú témy citlivé, na ktoré treba odpovedať a kde by ste nás mali presvedčiť o tom, že naozaj to mienite dobre s tým rezortom spravodlivosti. Zatiaľ tu žiadnu takú aktivitu nevidím na vašu obhajobu, bez arogancie a bez útočenia na iných.
To znamená, že naozaj za každej vlády sa niečo dialo a deje, a keď budete vy vo vláde celé štyri roky, myslím, že nebudete, ale keď budete, tiež sa aj u vás udeje a už sa aj u vás deje niečo, to znamená, je to také, nehovorím, že je to správne, treba tých ľudí podozrivých obviniť, ale spravodlivým súdom obviniť a nie takéto, podľa mňa je to aj protietické, vyťahovať stále mená tých, ktorí neboli doteraz obvinení.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10.5.2021 16:50 - 16:51 hod.

Ľubomír Vážny Zobrazit prepis
Ďakujem. Pán podpredseda Blanár, dobre si to uviedol, ale veľmi okrajovo si sa dotkol toho úveru, ktorú si firma spriaznená s pani ministerkou zobrala s tým, že zažil som v živote všeličo, za socializmu bolo také heslo, ktoré väčšina z vás pozná, „kto nekradne, okráda sám seba a svoju rodinu“. Po revolúcii sa podnikalo, bolo to partizánske podnikanie a tiež som v tej oblasti zažil všeličo. Riadil som veľa firiem, veľkých firiem, takisto som zažil všeličo, ale nikdy som nezažil to, že si firma ministerky zobrala úver v mene klientov, ktorí o tom ani netušili, a dotiahli týmto proces falšovania alebo okrádania do „úplnej dokonalosti“.
Pred desiatimi dňami pán predseda vlády, pán Heger, tuto pri uvádzaní programového vyhlásenia vlády skonštatoval, že vláda Roberta Fica alebo vlády Roberta Fica uviedli Slovensko do tvrdého spánku v oblasti spravodlivosti. Ja teda konštatujem a vyzývam aj pána premiéra, aby sa nad tým zamyslel, že vaša vláda uviedla Slovensko nie do tvrdého spánku, ale do ťažkej a trvalej, keďže ide leto, letnej hybernácie v oblasti spravodlivosti.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 30.4.2021 13:05 - 13:07 hod.

Ľubomír Vážny Zobrazit prepis
Ďakujem. Ako reakciu na pána podpredsedu, na pána podpredsedu pána Blanára, dobrý, pravdivý a objektívny pohľad na súčasnú situáciu. Zaráža ma to, že chaos poznačený pandémiou, určite poznačený pandémiou, chcete chválospevmi predať ako úspech, a oveľa sympatickejšie by mi bolo, ak by ste prehlásili, že nie všetko sa nám podarilo, ten chaos tu bol vymenovaný pánom Blanárom, a teda urobíme všetko pre to, aby sa taký chaos nestal. Ale toto boli len chválospevy minulého roku a je to pre mňa ozaj zarážajúce.
Čiže tiež doplním ako reakciu na pána Blanára to, že pán predseda vlády nám dnes predniesol ako také tri postrehy, ako úspešne rozdelil 1,1 mld. z eurofondov zo sociálnej oblasti na boj proti pandémii. To ste len rozdali, a to často chaoticky, kto rýchlo dáva, dvakrát dáva. Ja nepoznám skoro nikoho alebo nikoho, živnostníkov, malých podnikateľov, ktorí by povedali, že dostal som dostatočnú pomoc a včas, čo sa nestalo. V okolitých krajinách sa to tak deje.
Druhý postreh, porovnávate, že vláda Roberta Fica, prepadlo vláde Roberta Fica 150 miliónov a nám neprepadlo ani jedno euro. Čiže porovnávate neukončené programové obdobie, to znamená, obdobie 2007 až 2013 bolo ukončené v roku 2016, s neukončeným programovým obdobím, to znamená, obdobie 2014 až 2020, ktoré teraz beží, bude ukončené 2023. A tam, hoci nerád, musím konštatovať, že bude prepadnutý minimálne desaťnásobok tejto sumy.
A posledný postreh je ten, že uviedli ste, pán predseda vlády, že uviedol, vlády Roberta Fica uviedli Slovensko do trvalého, tvrdého spánku. Tak sa nad tým zamyslite, čo vlastne konštatujete, lebo tá dynamika, aká bola za vládnutia Roberta Fica, nemá obdoby, a nie tvrdý spánok.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 26.1.2021 13:17 - 13:18 hod.

Ľubomír Vážny Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážený pán predseda, v súčasnosti je na Slovensku vyhlásený núdzový stav. Národná rada Slovenskej republiky tiež musí teda pracovať v režime núdzového stavu.
Na základe uvedeného navrhujem z programu 23. schôdze Národnej rady vypustiť do ukončenia núdzového stavu tie body, ktoré s núdzovým stavom nesúvisia, konkrétne body 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 (zasmiatie sa predsedajúceho), 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 50, 52, 53, 56, 57, 58 a 59.
Dochádza k anomáliám, pretože napríklad my riešime ako auto nespôsobilé pre prevádzku a možné na odtiahnutie, auto, ktoré nemá emisnú kontrolu, pričom emisnú kontrolu si ten človek nemôže zabezpečiť, lebo má zakázané... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10.12.2020 11:44 - 11:45 hod.

Ľubomír Vážny Zobrazit prepis
Ďakujem. Podľa mňa kolegovia z koalície, poslanci, chápu logiku toho nášho návrhu, ktorý tu bol viackrát odprezentovaný a chápu aj nezmyselnosť toho vládneho návrhu, najmä vo veci toho dodatočného vyslovenia súhlasu Národnou radou, ktorý je naozaj zbytočný a dá sa s tým výrazne manipulovať. Ale strach im nedovolí, aby niečo takéto podporili. A toto je to nebezpečie, že nehlasujú podľa svojho svedomia, ale podľa toho, ako im niekto prikáže. A ten niekto, kolega v tej štatistike tiež ešte neuviedol kolónku, úroveň predsedu vlády tých krajín, ktoré tu definoval a úroveň predsedu vlády Slovenska. Čiže toto je to nebezpečie, naozaj aj to tu veľakrát odznelo a je to naozaj problematické, to hlasovanie, ktoré v súčasnosti bude. A preto by bolo vhodné podporiť ten pozmeňujúci návrh z opozície, ktorý tu zaznel. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9.12.2020 17:26 - 17:27 hod.

Ľubomír Vážny Zobrazit prepis
Pán poslanec, demagogická argumentácia, ale chápem, že chcete aspoň trochu zmierniť výčitky svedomia vášmu hlasovaciemu koaličnému stroju. Ale idem k veci, pretože ste hovorili, že ste niečo nespo..., pretože ste argumentovali, že ste niečo nepochopili.
Zaráža, znova vám to zopakujem, veľmi citlivé ustanovenie o dodatočnom súhlase Národnej rady k vládou vyhlásenému núdzovému stavu, o toto sa jedná, a tam ste argumentovali, že predsa Národná rada Slovenskej republiky môže vysloviť súhlas aj za jeden deň po vyhlásení núdzového stavu vládou. To znamená, nebude čakať 20 dní. A prečo teda nedávate predchádzajúci súhlas Národnou radou Slovenskej republiky, ak je pravda, že do jedného dňa Národná rada vie vyhlásiť súhlas, tak to môže urobiť s predchádzajúcim súhlasom a máte vyriešené to citlivé ustanovenie, o ktorom som vám povedal, že, a ktoré všetci vnímame ako veľmi citlivé a až protiústavné. Čiže dá sa veľmi dobre zaviesť režim predchádzajúceho súhlasu Národnou radou, ak to trvá jeden deň, čo ste vo svojej argumentácii použili.
Ďakujem.
Skryt prepis