35. schôdza

16.10.2018 - 24.10.2018
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie spoločného spravodajcu

18.10.2018 o 10:40 hod.

Ing.

Igor Federič

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 10:40

Igor Federič
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený predsedom výboru za spravodajcu k uvedenému návrhu zákona. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa všetky náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 rokovacieho poriadku, odporúčam, aby Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla sa na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokoval Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet a Ústavnoprávny výbor Národnej rady. Za gestorský výbor navrhujem výbor pre financie a rozpočet. Zároveň odporúčam, aby výbory uvedený návrh prerokovali do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od jeho prerokovania v prvom čítaní na schôdzi Národnej rady.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

18.10.2018 o 10:40 hod.

Ing.

Igor Federič

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 10:42

Peter Kažimír
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem. Návrh zákona reflektuje na potreby vznikajúce z aplikačnej praxe, a preto sú navrhované zmeny zväčša technického charakteru. Zmeny spočívajú najmä v spresnení a v zjednodušení procesov týkajúcich sa vykonávania finančnej kontroly a auditu. Jednoznačne sa napríklad ustanovuje vyjadrenie pri vykonávaní základnej finančnej kontroly.
V ďalšom sa zefektívňuje proces prijímania a spĺňania a overovania splnenia nápravných opatrení.
Upravuje sa taktiež zloženie a kompetencie výboru pre vnútorný audit a vládny audit, a to najmä v oblasti vzdelávania audítorov a posudzovania splnenia podmienok povinného vzdelávania.
Súčasťou návrhu novely zákona je aj novela zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a novela zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu a aj novela zákona 374/2014 Z. z. o pohľadávkach štátu.
Hlavným cieľom novely zákona o rozpočtových pravidlách je aj zakotvenie hodnoty efektívnosti a účinnosti verejných výdavkov. Ide o tzv. revíziu výdavkov, ale poznáte ju vo vyjadrení hodnoty za peniaze do právneho systému Slovenskej republiky, čím sa napĺňa programové vyhlásenie vlády. Zároveň sa ukladá povinnosť vybraným subjektom verejnej správy vykonať štúdiu uskutočniteľnosti investície a koncesie, ktorých hodnotu stanoví nariadenie vlády.
Ďakujem.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

18.10.2018 o 10:42 hod.

Ing.

Peter Kažimír

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie 10:44

Emil Ďurovčík
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, kolegovia, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený predsedom výboru za spravodajcu k uvedenému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet, ústavnoprávny výbor a Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet. Zároveň odporúčam, aby výbory uvedený návrh prerokovali do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od jeho prerokovania v prvom čítaní na schôdzi Národnej rady.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu k uvedenému návrhu zákona.
Skryt prepis

Vystúpenie

18.10.2018 o 10:44 hod.

Ing.

Emil Ďurovčík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 10:46

Peter Kažimír
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem. Cieľom predkladanej novely zákona o riešení krízovej situácie je zvýšenie odolnosti slovenských bánk v prípade, ak sa vyskytnú krízové situácie. Novela zavádza novú triedu nezabezpečených dlhových nástrojov v hierarchii konkurzného konania. Banky ich môžu použiť v prípade financovania riešenia krízy tak, aby boli ochránené finančné prostriedky klientov a prostriedky štátneho rozpočtu. Banky sú prípadné problémy; banky si prípadné problémy budú riešiť z vlastných zdrojov. Podporuje sa teda využívanie bankami financovaného riešenia vlastných problémov, ide o tzv. bail-in namiesto štátom financovaného riešenia, tzv. bail-out, ktorý bol tak populárny, nepríjemne populárny počas vrcholov krízy po roku 2008.
Súčasťou novely sú aj novely iných zákonov, ktoré vyplynuli z potreby zabezpečenia včasnej transpozície európskych smerníc a nariadení, ako aj zmeny vyplývajúce z aplikačnej praxe. Tými sú najmä zákon o bankách, zákon o cenných papieroch, zákon o dohľade, zákon o platobných službách a zákon o kolektívnom investovaní.
Návrhy noviel predstavujú komplexnú právnu úpravu rôznych právnych vzťahov na finančnom trhu, tak aby bolo obmedzené riziko vzniku krízových situácií a zvýšila sa efektivita finančných inštitúcií v záujme zvýšenia stability finančného trhu Slovenskej republiky.
Návrh zákona bol podľa legislatívnych pravidiel predložený na vnútrokomunitárne pripomienkové konanie aj Európskej centrálnej banke a pripomienky Európskej centrálnej banky boli plne zapracované do predkladaného návrhu zákona.
Toľko na úvod. Ďakujem.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

18.10.2018 o 10:46 hod.

Ing.

Peter Kažimír

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 10:48

Igor Federič
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Vážené pani poslankyne, páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený predsedom výboru za spravodajcu k uvedenému návrhu zákona. Predkladám informáciu k predloženému návrhu.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet a ústavnoprávny výbor. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet. Zároveň odporúčam, aby výbory uvedený návrh prerokovali do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od jeho prerokovania v prvom čítaní na schôdzi Národnej rady.
Vážený pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu k uvedenému návrhu zákona.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

18.10.2018 o 10:48 hod.

Ing.

Igor Federič

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 10:50

Eugen Jurzyca
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Veľmi krátko, skončím skoro, tak ak si chcete vystúpenie do rozpravy transformovať do faktických, tak dávajte pozor. Len sa chcem opýtať takú technickú vec a teda, hovorím, nie je to nadlho. Ale, mení sa tu, ten návrh ma 21 hláv a 20 rôznych zákonov. To je teda fakt veľká sila a áno, je tam napísané, že všetky nejako môžu súvisieť s krízovými situáciami, lebo uznám, že všetko so všetkým súvisí, ale mal som pocit teda pri mnohých zmenách, že nie celkom súviseli. Takéto návrhy robia problémy v rokovaní, napríklad – a teraz to troška nadľahčím – odporúčanie klubu jednotne hlasovať pri takomto zložitom zákone, obávam sa, že je nad moje platové zaradenie.
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

18.10.2018 o 10:50 hod.

Ing.

Eugen Jurzyca

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 10:52

Peter Kažimír
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem. Tu moje úvodné slovo bude trošku dlhšie a predpokladám, že aj vaše vystúpenia, že sa pri tomto návrhu zákona trochu zdržíme.
Hazardné hry najmä v online prostredí zaznamenávajú dynamický rast. Našou snahou bolo reagovať na aktuálne trendy digitalizácie hazardu a adekvátne tomu upraviť aj regulačný rámec. Nový zákon o hazardných hrách tak predstavuje úplne nový a podľa nášho názoru moderný prístup regulácie hazardných hier. Inšpiráciou nám bol prístup aj iných európskych krajín, napríklad Dánska, Rumunska alebo Českej republiky.
Zákon zvyšuje úroveň ochrany hráčov, ktorá bola aplikovaná predošlou novelou zákona o hazardných hrách. Od začiatku budúceho roka bude spustený register vylúčených osôb, v ktorom budú evidované osoby so zákazom hrania viacerých druhov hazardných hier. Pôjde o nasledovné kategórie osôb: pôjde o poberateľov pomoci v hmotnej núdzi, o vysokoškolákov so sociálnym štipendiom, o patologických hráčov, o ľudí, ktorí sa vylúčia sami z vlastnej vôle.
Návrh zákona zároveň sprísňuje podmienky prevádzkovania hazardných hier. Obmedzia sa prevádzkové hodiny herní, medzi treťou hodinou rannou a desiatou hodinou rannou bude prevádzkovanie herní úplne zakázané. Navrhujeme zvýšiť minimálny počet prístrojov v jednej prevádzke z 12 na 15 kusov, čím podľa nás opäť klesne dostupnosť hazardných hier, videli sme to aj na prelome rokov, keď sa minimálny počet prístrojov v herniach zvýšil z 5 na 12 kusov, čo viedlo k zníženiu počtu prevádzok hazardných hier o vyše 60 percent.
Predložená legislatíva definuje kvízomaty ako hazardnú hru, preto sa presunú z miest, kde nepatria, na miesto prísne regulované, to znamená do herní a kasín.
Okrem toho zavádzame aj novú sankciu pre osoby, ktoré napomáhajú prevádzkovaniu hazardných hier, napríklad prevádzkovatelia pohostinstiev, ktorí majú u seba v tom pohostinstve výherné prístroje či kvízomaty, po novom im bude môcť byť aj zrušené živnostenské oprávnenie.
Významným spôsobom sa posilňujú kompetencie obcí, ktoré budú môcť počas 12 dní v roku – to je úplná novinka –, 12 dní v roku zakázať niektoré druhy hazardných hier. Rozhodnúť sa; budú sa môcť rozhodnúť o tom, že herne budú od škôl, školských zariadení, zariadení sociálnych služieb pre deti a mládež či pri liečebniach, či liečební vzdialené najmenej 200 metrov.
S cieľom potlačenia nelegálnych prevádzkovateľov prichádzame s uvoľnením časti portfólia hier TIPOS-u, pričom lotérie ostanú výhradne v jeho pôsobnosti. Umožní sa získať licenciu aj na online hry v internetovej herni a internetovom kasíne nielen domácim subjektom, ale aj spoločnostiam so sídlom v krajinách Európskej únie alebo Európskeho hospodárskeho priestoru.
Po získaní licencie sa na každého budú vzťahovať prísne pravidlá. Všetkých prevádzkovateľov chceme mať pod kontrolou, pričom budú povinní sprístupniť dozoru všetky relevantné údaje, ktoré budú aj na serveroch umiestnených na území Slovenskej republiky. S týmto úzko súvisí aj vymedzenie nových druhov hazardných hier vrátane vytvorenia novej štruktúry licencií. Ceny za licencie budú jedny z najvyšších spomedzi krajín Európskej únie, hovoríme o úrovni okolo troch miliónov eur. Subjekty, ktoré doposiaľ neboli licencované, budú oproti súčasnosti na Slovensku platiť aj odvody z hazardných hier. Pri nových druhoch licencií sa zmení spôsob výpočtu odvodov, základom pre výpočet ich výšky už bude výťažok, to znamená prijaté vklady mínus vyplatené výhry.
V oblasti zdaňovania zahraničných subjektov budeme postupovať v súlade so zákonom o dani z príjmov a s pravidlami medzinárodného zdaňovania, ktoré umožňujú zdanenie daňou z príjmu aj bez existencie sídla alebo organizačnej zložky na území Slovenskej republiky.
Blokácia webov nelicencovaných prevádzkovateľov hazardu bude aj naďalej prebiehať. Takisto ponechávame v platnosti všetky doteraz prijaté regulačné opatrenia, to znamená hracie automaty iba v herniach, nie v krčmách alebo v baroch, obmedzenia pri umiestňovaní herní.
Zámerom nového zákona o hazardných hrách je aj efektívnejší dozor. V súčasnosti sú kompetencie pre oblasť regulácie a dozoru nad hazardnými hrami roztrieštené medzi rezortom financií, medzi obce a medzi finančnú správu, preto ich chceme dostať pod jednu strechu. Navrhujú sa, navrhuje sa vytvorenie špecializovanej dozornej inštitúcie, ktorá bude mať všetky kompetencie pre reguláciu hazardných hier a ktorej činnosti sú nastavené podľa štandardov obdobných inštitúcií v iných krajinách Európskej únie. Zároveň to bude znamenať, že dozoru nad hazardnými hrami sa bude musieť venovať menej zamestnancov.
Návrh zákona bol prerokovaný na hospodárskej a sociálnej rade a legislatívnej rade vlády, pričom relevantné vznesené pripomienky boli akceptované. Upozorňujem, že materiál sa predkladá s dvoma rozpormi s Generálnou prokuratúrou, keď sme neakceptovali, neakceptoval sa návrh na zjednotenie petičného kvóra, ak sa obyvatelia obce sťažujú na narúšanie verejného poriadku v súvislosti s hraním hazardných hier. Súčasný stav je, že petíciu musí podporiť najmenej 30 % obyvateľov, pre Bratislavu a Košice je to 15 percent. A nebol akceptovaný ani návrh na prijatie menej reštriktívnych opatrení vhodných na dosiahnutie zákazu prevádzkovania hazardných hier pred prijatím tzv. VZN o zákaze hazardu na území obce.
Návrh zákona je predmetom vnútrokomunitárneho pripomienkového konania, v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady. A z hľadiska účinnosti navrhuje sa, aby zákon nadobúdal účinnosť 1. marca 2019 okrem mnohých článkov, ktoré sú tam ďalšie otvorené, ktoré nadobudnú účinnosť ešte potom 1. júna 2019, to znamená, sú tu dva termíny účinnosti, marec a jún budúceho roku.
Toľko na úvod. Ďakujem.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

18.10.2018 o 10:52 hod.

Ing.

Peter Kažimír

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 11:00

Radovan Baláž
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážené kolegyne, kolegovia, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený predsedom výboru za spravodajcu k tomuto návrhu zákona a predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov a zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: výbor pre financie a rozpočet, ústavnoprávny výbor a výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Za gestorský výbor navrhujem výbor pre financie a rozpočet a zároveň odporúčam, aby výbory tento návrh prerokovali do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od jeho prerokovania.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

18.10.2018 o 11:00 hod.

Ing.

Radovan Baláž

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 11:01

Veronika Remišová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážené dámy poslankyne, vážení páni poslanci, vážený pán minister, za toto volebné obdobie sa už druhýkrát otvára zásadným spôsobom regulácia hazardu. Nový zákon o hazarde, ktorý predložilo do Národnej rady ministerstvo financií, nezlepšuje úpravu hazardu a čo je najhoršie, liberalizuje alebo – lepšie povedané – privatizuje hazard.
Prvá a zásadná zmena sa týka teda privatizácie internetového hazardu, ako je poker alebo ruleta cez internet. Doteraz monopol na ich prevádzku mal štátny podnik TIPOS a časť z výnosov TIPOS-u išla práve na financovanie športu. Po novom chce pán minister Kažimír umožniť, aby z internetového hazardu mohli profitovať aj súkromné firmy, ako napríklad FORTUNA, kde je väčšinovým vlastníkom Penta, alebo NIKÉ.
Robert Fico a strana SMER vo všeobecnosti vždy bojovali proti privatizácii všetkého štátneho. My sme sa tu napočúvali rečí o tom, ako taká alebo taká vláda niečo sprivatizovala, a teraz, dnes idú sprivatizovať zlaté vajce hazardu – internetový hazard. Argument o tom, že teraz štátu unikajú zisky z neregistrovaných prevádzkovateľov, vôbec neobstojí. Ak štát nevie teraz blokovať prevádzkovateľov hazardu registrovaných niekde na Belize alebo na Cypre, je takmer stopercentne isté, že to nebude vedieť ani po prijatí zákona. Licencie si totiž nezakúpia všetci prevádzkovatelia, niektorí už dokonca avizovali, že trh na Slovensku je malý a že licenciu kupovať sa neoplatí. V Čechách bola podobná situácia, len sedem z deviatich veľkých hráčov, sedem z deviatich veľkých hráčov si licenciu nekúpilo, čiže naďalej prevádzkujú online hazard načierno. Teda ak štát nemal nástroje na to a nemá dnes nástroje na to, aby čiernych prevádzkovateľov blokoval dnes, nebude ich mať ani zajtra po prijatí tohto zákona.
Navyše každý vie, že budúcnosť hazardu je práve na internete. Povedal to pán minister, počet hracích automatov sa znižuje, pretože hracie automaty už nie sú také výnosné ako kedysi a v hazarde sú oveľa výnosnejšie odvetvia ako hracie automaty. To je v podstate už minulosť. Vo svete najväčšie zisky dosahujú práve prevádzkovatelia internetového hazardu, to znamená, že regulácia smerom k internetovému hazardu by sa skôr mala zvyšovať a nie uvoľňovať.
Ďalším vyslovene škodlivým návrhom v tomto zákone je vytvorenie nového úradu. My sme si už zvykli na to, že vždy, keď vláda chce niekoho niekde upratať, tak sa vytvorí nový úrad, úrad pre eurofondy, pre to, pre tamto. My to považujeme len za zbytočné rozrastanie byrokracie a skúsenosti z Bratislavy nám hovoria o tom, že nie je dobré, aby sa obciam odobrala možnosť výkonu dozoru a orgány kontroly aby sa zužovali. Vytvorením nového úradu sa stráca politická zodpovednosť za hazard, ktorú by malo v prvom rade niesť ministerstvo financií a nie nejaký úrad. Ide o zbytočné vytváranie byrokracie, ďalších miest v štátnej správe – a to bez akéhokoľvek opodstatnenia – pre politických nominantov strany SMER.
Takisto by som sa chcela pána ministra spýtať, či je pravda, že tento úrad je šitý na mieru štátnemu tajomníkovi pánovi Kurucovi a tento úrad bude štedro financovaný práve z výnosu hazardu, a či teda je pravda, že ho bude riadiť štátny tajomník pán Kuruc.
Ešte raz. Vytváranie novej byrokracie a ďalších teplých miest pre nejakých politických nominantov zásadne odmietame.
Treba upozorniť takisto, že je absolútne nedomyslené zabezpečenie nezávislosti úradu. Pri takom obrovskom biznise; a k tej sume sa ešte vrátim; ako je hazard, je potrebná mimoriadne prísna a transparentná kontrola regulačného úradu. V súčasnosti si ministerstvo nedalo ani tú námahu, aby zabezpečilo nezávislosť aspoň generálneho riaditeľa. To znamená, najvyššie postaveného človeka tohto úradu. Zákon rieši len jeho nezlučiteľnosť s členstvom v štatutárnych orgánoch, dozorných orgánoch, kontrolných orgánoch prevádzkovateľa hazardnej hry a s funkciou prokuristu u prevádzkovateľa hazardnej hry alebo zamestnanca prevádzkovateľa hazardu. Nikoho nezaujímajú napríklad prepojenia takejto osoby v minulosti, to znamená, že ten človek včera mohol byť prevádzkovateľom najväčšieho online hazardu, na druhý deň sa môže stať generálnym riaditeľom. Nezaujímajú ho ani rodinné väzby, obchodné väzby a podobne. Absolútne tu nie je kontrola konfliktu záujmov a vieme všetci veľmi dobre, aká silná je hazardná loby. Určite všetci, ktorí sa stavajú proti hazardu, dostali niekoľko návrhov na stretnutie s hazardnou loby a my nevieme zabezpečiť, vláda, minister Kažimír nevie zabezpečiť ani riadne nezávislosť úradu a manažment konfliktu záujmov. Riziko ovládnutia úradu lobistickými skupinami je veľmi vysoké.
Zákon nezlepšuje ani postavenie a právomoci obcí. My sme niekoľkokrát žiadali, aby bola vyňatá petícia zo zákona. Zákon stále túto petíciu necháva, umožňuje, aby herne boli v blízkosti liečební alebo škôl, necháva to na samotné obce, aby to riadili. Ja si myslím, že by to mal priamo zákon regulovať, pretože je to dôležitá vec, ktorá by mala byť priamo v zákone a nie vo všeobecne záväznom nariadení. Niektoré obce to môžu prijať, iné to nemusia.
Táto vládna koalícia sa na jednej strane oháňa záujmami ľudí a prináša nezmyselné sociálne balíčky, no na druhej strane ide zvýšiť zisky súkromným firmám a finančným skupinám na úkor najohrozenejších skupín obyvateľstva. Robert Fico kedysi vyhlásil, že má rád, citujem ho, finančné skupiny ako koza nôž. A dnes im táto sociálna vláda SMER-u plánuje odovzdať jeden z najlukratívnejších a najvýnosnejších biznisov, aké existujú. Ľudia na Slovensku dajú na hazard ročne 3,78 mld. eur. To je dvakrát viac, ako dávajú všetci Slováci napríklad na oblečenie a na obuv. Je to obrovská suma. Hráči na Slovensku prehrali v roku 2017 sumu 834 mil. eur. Takmer miliardu eur prehrali ľudia na Slovensku. V priemere 153 eur na každého, ročne na každého občana Slovenskej republiky vrátane detí. Aj z tohto je zjavné, o aký obrovský objem peňazí v hazarde ide. A tu ideme len tak zrazu sprivatizovať štátny monopol a ideme ho dať pravdepodobne skupine, skupine Penta.
Viaceré štúdie dokázali, že náklady spojené s hazardom ďaleko prevyšujú akúkoľvek prospešnosť tohto podnikania pre štát aj pre obyvateľov. U hráčov je zvýšené riziko kriminality, bezdomovectva, zadlženosti, niektorí hráči uvádzajú, že v priebehu jedného večera sú schopní prehrať tisíce eur, čo vedie následne k neschopnosti splácať obrovské dlhy, k exekúciám, ktoré sa dlho už snaží táto vláda riešiť, a u hráčov sa vo všeobecnosti zhoršuje kvalita práce, produktivita, trpí tým súkromný sektor, ale aj štát. V konečnom dôsledku kvôli patologickému hráčstvu o prácu príde viac ľudí, ako tento sektor zamestnáva, a z pracovného trhu sa strácajú kvalifikovaní ľudia a cenný ľudský kapitál.
A ešte perlička, ako profesionálne je tento zákon spracovaný. Jednak nemáme žiadnu štúdiu o dopade hazardu na Slovákov, na Slovensko a analýzu sociálnych vplyvov, ktorá tvorí prílohu k zákonu, tam to ministerstvo dokonca priznáva, keď predkladateľ konštatuje, citujem ho: "Ministerstvo financií nemá k dispozícii relevantnú štúdiu v danej oblasti a z toho dôvodu nie je možné presne kvantifikovať dopady. Návrhom sa zároveň reaguje na odporúčanie komisie o zásadách ochrany spotrebiteľov a hráčov vyžadujúcich služby online hazardných hier." Čiže biznis za 3,7 mld. eur a nemáme spracovanú ani štúdiu dopadov na obyvateľstvo. To je absolútne lajdáctvo!
Z toho dôvodu vyzývam ministra Kažimíra, a teda žiadam v zmysle rokovacieho poriadku § 73 ods. 3 písm. a), aby sa hlasovalo o tom, že vládna, vládny návrh novely zákona o hazarde bude vrátený predkladateľovi na dopracovanie. Ešte raz. Zákon prináša prospech v prvom rade prevádzkovateľom hazardu, táto privatizácia prinesie len zisk veľkým finančným skupinám, ale nie ľuďom, a sociálne a spoločenské náklady zaplatíme my všetci z našich daní a doplatia na to tí najchudobnejší, najohrozenejší občania Slovenska.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

18.10.2018 o 11:01 hod.

Mgr. art. M.A. ArtD.

Veronika Remišová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 11:12

Peter Pčolinský
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážené dámy, vážení páni, vážený pán minister, pán predsedajúci, pán predseda výboru, pani tajomníčka výboru, tak som vás privítal všetkých. Pán minister je nepochybne rád, že je tu s týmto zákonom, v úvodzovkách. Veľmi sa vždy na to teší, lebo toto je naozaj veľmi komplikovaný zákon a veľmi, veľmi citlivá téma.
Oceňujem, že tento zákon je veľmi, veľmi komplexný. Nie je to len nejaká kozmetická úprava, ale určite ide o veľkú novelu zákona o hazardných hrách, ide o pomerne významné zmeny, ktoré sa idú urobiť. Poďme sa teda pozrieť na to, akým spôsobom ministerstvo ide upravovať tento zákon.
Zákon samotný má pomaly 80 strán, dôvodová správa, myslím, okolo 60 strán, čiže pracovalo sa na ňom veľmi dlho, myslím, že skoro rok, skoro rok, prešiel mnohými pripomienkami, prešiel mnohými zmenami a máme dnes na stole nejakú tú podobu, ktorú ministerstvo navrhuje. Už dnes ale vieme, že v tomto zákone v druhom čítaní budú robené nejaké zmeny. Z tej diskusie, ktorú som viedol s ministerstvom financií, s pánom ministrom, je zrejmé, že niektoré tie zmeny budú pozitívne, budú k lepšiemu, niektoré, si myslím, že nie sú potrebné, ale dobre.
V prvom rade je treba povedať, že tento zákon rieši najmä online, online hazard. Je to pomerne dôležitá zmena kvôli tomu, že v Českej republike, nedávno som sa dočítal, že prevádzkovatelia herní a kasín strašne plačú, že im biznis klesol zhruba o tri štvrtiny. Ale v tomto článku ste sa napríklad nedočítali, že objem peňazí v online hazarde stúpol o 180 percent. Čiže pani kolegyňa Remišová má pravdu v tom, že ten hazard sa presúva z kamenných herní a kasín, presúva sa do online prostredia. Je to logické, keďže ten technický vývoj ide dopredu a dnes je celkom pohodlné cez telefón, z domu vyriešiť veľa vecí, okrem iného aj minúť veľa peňazí na hazard. Ale poďme najprv k tým herniam a kasínam.
Musím, musím, pán minister, uznať, že pomerne zásadným spôsobom ich idete zosekať. Idete ich zosekať najmä kvôli tomu, že veľmi radikálnym spôsobom ste upravili štruktúru poplatkov za licencie, tie idú naozaj, naozaj hore, tie licencie budú veľmi drahé. Čo ja kvitujem, pretože už asi eliminujeme prípady, keď Jožko z nejakého mestečka sa rozhodol, že ide si urobiť herňu, a jednoducho si ju urobil, pomerne jednoducho, nestálo to veľa peňazí a takýmto spôsobom sme mali v malých okresných mestách 20, 30, 40 herní a jednoducho to centrum bolo posiate tými herňami. Týmto návrhom zákona je nutné povedať, že tomuto zrejme odzvoní, pretože nielenže sa zvyšujú poplatky za licencie, že sa zvyšuje zábezpeka pre žiadateľa licencie a respektíve základné imanie, myslím, dosť výrazným spôsobom, ale napríklad veľmi významná zmena, čo si možno mnohí neuvedomujú, je zvýšenie minimálneho počtu strojov z 12 na 15. Totižto ani nie drvivá, ale viac ako polovica prevádzok sú malé herne, sú malé prevádzky, ktoré sú priestorovo ohraničené, jednoducho to nie sú prevádzky, ktoré majú 200 – 300 metrov štvorcových, sú to menšie herne. Zvýšením počtu strojov na jednu herňu im vzniká naozaj reálny problém, že nebudú mať kde umiestniť ten vyšší počet strojov. Ja si, pán minister, myslím, že mohli ste byť odvážnejší v tomto, ale dobre, postupné kroky, hej, tak zvyšujeme to z 12 na 15.
Táto zmena konkrétne bude znamenať, že opäť zaniknú desiatky herní na Slovensku. Dnes už totižto nie je také jednoduché prevádzkovať herňu. Ja som si túto problematiku veľmi podrobne naštudoval a dovolím si tvrdiť, že už niečo o tom aj viem. Aby ste boli v obraze, herňa s tými strojmi na to, aby prežila, aby zarábala, tak potrebuje zhruba 3 000 euro mesačne mať tržbu na každý jeden stroj. Čiže keď si, keď si to tak vezmete, tak to zvýšenie počtu strojov spôsobí nielen zánik mnohých herní, ale jednoducho tie prevádzky už mnohé dnes sa ukazujú ako nerentabilné a zatvárajú ich aj z ekonomických dôvodov.
Ďalšia pomerne zaujímavá zmena, čo sa týka regulácie týchto kamenných prevádzok, je... Ešte takto, k tomu počtu strojov. Ja, pán minister, budem v druhom čítaní zrejme, tak poprosím, aby ste si to zapísali hore, ja si myslím, že je namieste sa baviť aj o strope, čiže nielen minimálny počet strojov, ale aj maximálny počet strojov. Totižto podľa mojich informácií veľké české firmy a veľké zahraničné firmy plánujú v dohľadnej dobe otvárať na Slovensku megaherne. Tu sa bavíme o herniach, kde bude 100, 120, 150 strojov. Ja si myslím, že to nie je dobré, aby nám vznikali tu takéto megaherne. Jednu takúto megaherňu, ktorá sa dnes tvári ako kasíno, v Bratislave máme na Zlatých pieskoch. Teraz si predstavte, že oni sa tvária, že sú kasíno, majú tam ale elektronické rulety, nie živú, majú elektronické rulety, majú tam nejaké pokrové stoly, čiže spĺňajú podmienku, že majú živé hry, reálne tie živé hry sú mŕtve, a majú tam 250 strojov. Čiže otázka znie, je to kasíno alebo je to megaherňa? No podľa mňa je to megaherňa. Čiže poďme sa baviť o tom, aby nám tu nevznikali megaherne, a poďme sa baviť o tom, koľko je ten optimálny strop na to, aby herňa mohla byť herňou. To znamená, 15 strojov na herňu, okej, a dajme strop, ja neviem, dajme strop 40 strojov alebo ja neviem koľko, hej, to je, to je len taká úvaha.
To isté ale sa poďme baviť aj o kasínach, to znamená, aby nám tu nevznikali na papieri kasína a zároveň megaherne, čiže poďme sa baviť o tom, že urobme ten strop aj na kasína. Na počet strojov.
Veľmi, veľmi ale dôležitou vecou je, dali ste do zákona minimálny počet zamestnancov na kasína 25. Ja si myslím, že je to v poriadku, mnohí to kritizovali, ja si myslím, že je to v poriadku, predsa len to kasíno, pokiaľ má obsluhovať nejaké živé hry, to znamená, to znamená nejakú tú ruletu, nejaký texas holdem poker alebo blackjack a podobné, tak ten počet zamestnancov je tam nevyhnutný, aby sa zase tieto prevádzky netvárili opäť, že sú kasína, a v skutočnosti sú to niektoré megaherne. Čiže ten počet zamestnancov je tam, je tam v poriadku.
Počúval som hlasy, že malo by to byť aj pri herniach, len treba si tam uvážiť, že na prevádzku herne potrebujete štyroch ľudí na rozmieňanie peňazí, nemá ekonomický zmysel tam dávať nejaký podstatne vyšší počet, akože je to hlúposť. Samozrejme, cieľom ministerstva má byť čo najviac peňazí vybrať, čo najviac ale z ohľadom na verejnosť regulovať tento biznis. A tie zmeny, ktoré ste tam dali, je ich veľa. Ja musím povedať, že sprísnia tú reguláciu, určite ju sprísnia. Predpokladám, že od januára zaniknú opäť nejaké prevádzky, ale myslím si, že do budúcna môže, môžme túto debatu otvárať a ísť ešte do prísnejšej regulácie. Poďme sa baviť o metroch štvorcových, ktoré musí mať taká prevádzka. Poďme sa baviť o napríklad zábezpekách na jeden stroj. Čiže takýmto spôsobom sa tento hazard regulovať dá.
Je naivné si myslieť, že hazard môžme zakázať. Počúvam tu už pomerne dlho, že hazard treba zakázať. Uvedomte si, že hazard je biznis, ktorý tu funguje tisíce rokov. Rimania hrali všelijaké kocky, ja neviem čo, ten hazard tu reguluje; funguje tisíce rokov, nedá sa to zakázať. Tie snahy o zákaz v niektorých krajinách dopadli tak, že hazard bol formálne zakázaný a v skutočnosti vznikli tisíce čiernych prevádzok, z ktorých štát nemá ani cent. Čiže môžme ho prísne regulovať, ale hovoriť o tom, že ho treba zakázať, je naivné.
Časť návrhu týkajúca sa onlinu je zaujímavejšia. Skúsim ja také drobnosti, v § 31 ods. 1 sa píše, že podmienkou účasti hráča na internetovej hre je jeho registrácia a zriadenie hráčskeho účtu. Na to, aby si človek zriadil hráčsky účet, musí dať meno, priezvisko, titul, rodné číslo, trvalé bydlisko, štátnu príslušnosť. A ja sa pýtam, pán minister, akým spôsobom zamedzíte tomu, že si tieto údaje vymyslím? Preto je namieste, aby tento paragraf bol doplnený o písmeno e), a to znamená, aby hráč musel zaslať mailom, neviem ako, to je jedno, kópiu občianskeho preukazu, na základe kópie občianskeho preukazu prevádzkovateľ hry overí totožnosť. Lebo tak ako je to napísané, to si tam naťukám, čo len chcem. Presne takýmto spôsobom napríklad funguje štátny TIPOS. Keď chcete si zriadiť hráčsky účet v TIPOS-e okrem všetkých týchto údajov, ako aj bankový účet a tak ďalej, musíte poskytnúť kópiu občianskeho preukazu na overenie totožnosti a až potom je vám aktivované hráčske konto. Nechcem nič viac, len tak berme si príklad zo štátneho TIPOS-u. Nič viac. To je taká poznámka.
Ďalej v tom § 39 (pozn. red.: správne má byť "§ 32") je napísané, že prevádzkovateľ internetovej hry je povinný zabezpečiť prístupom na viditeľnom mieste, je povinný zabezpečiť prístupom na viditeľnom mieste počas celej hry hráča informáciu v tomto znení: "Zákaz hrania hazardných hier osobám mladším ako 18 rokov." Moja otázka je, je tam aj bod b), c), d) e) a tak ďalej. Moja otázka je, čo je to viditeľné miesto počas celej hry? Je to veľkosť písma dva, tri, štyri? Pamätáte si, keď bežia reklamy na pôžičky alebo reklamy na rôzne podielové fondy a dôchodkové fondy, tak dole niečo prebehne, dole niečo prebehne, ani to nestihnete si prečítať. Hej, a väčšinou sú to vety, že výnosy z minulých období nie sú zárukou budúcich výnosov, bla, bla, bla. Riziko, investovanie do podielových fondov je spojené s vyššou mierou rizika a tak ďalej a tak ďalej a možnosťou finančnej straty. Čiže moja otázka je, že pri internetovom hraní to bude podobné? Že tam bude nejakým drobným písmom, je to na viditeľnom mieste, samozrejme, podmienka zákona je splnená, či to bude takto. Preto ja sa pýtam, či nie je namieste požadovať, aby túto hlášku o zákaze hrania hazardných hier a že spôsobuje závislosť a tak ďalej, či nie je dobré viac špecifikovať v zákone veľkosťou písma alebo pomerom k obrazovke, to znamená, že ten text musí byť, teraz tresnem, 10 % z obrazovky, ktorá sa zobrazí, či je to telefón, alebo monitor, alebo čokoľvek. Toto dám do pozornosti, pretože jednoducho tam nejaká hláška bude, len kto si ju všimne. Mne ide o to, aby sme hráčov v internetovom prostredí, aby tí hráči mali viditeľne na očiach väčším písmom a jednoducho viditeľne na očiach, že hazardné hry spôsobujú závislosť a tak ďalej a tak ďalej.
Čo ma najviac zaujalo pri tomto zákone, je paragraf, je štvrtá hlava Udeľovanie individuálnych licencií na prevádzkovanie hazardných hier, § 39 ods. 1 písm. n). Citujem: Požiadať o prevádzkovanie hazardnej hry v internetovom prostredí bla, bla, bla, môže ten, kto spĺňa podmienku vrátane ktoréhokoľvek z podnikateľov patriacich do skupiny žiadateľa, že počas obdobia 12 mesiacov pred podaním žiadosti o udelenie individuálnej licencie nebol uvedený v zozname zakázaných webových sídiel alebo v zozname zakázaných ponúk poskytovaných prostredníctvom čísel.
Čo to je? No to je to, že nedávno ste sa mohli dočítať, že finančná správa spolu so súdmi zablokovali vyše 200 webov, ktoré u nás podnikali nelegálne, to je pravda. Tento nový zákon vyžaduje, aby žiadateľ o licenciu na prevádzkovanie internetových hier, kasín a tak ďalej mal doménu s koncovkou sk, to znamená, aby mal tú doménu zaparkovanú, v úvodzovkách, u nás. Lenže za posledné obdobie štát zablokoval vyše 200 webov. Zablokoval tam aj internetové giganty, ktoré, mimochodom, niektoré majú väčší obrat ako rozpočet Slovenskej republiky. Čo to znamená? O licenciu na prevádzkovanie online hier nebude môcť dokopy požiadať nikto. Lebo všetci sú na tom zozname, skoro všetci sú na tom zozname. Samozrejme, nejaké domáce firmy, nebudem to konkretizovať, už to bolo spomínané, tento problém nemajú.
Pán minister, podľa mňa cieľom ministerstva financií by malo byť vybrať čo najviac peňazí. Ak dávam nejaký zákon, tak vyberme čo najviac peňazí z tohto biznisu. Toto písmeno n) hovorí, že vyberiete minimum peňazí. Pretože koľko firiem na Slovensku, ktoré plánujú podnikať v online hazarde, si dovolí zaplatiť za licenciu 5 mil. euro? Zaplatiť softvér, zaplatiť, no nejaká obsluha tam, tak to je minimálna, teraz myslím obsluhu serveru, ale koľko firiem zaplatí 5 mil. eur za licenciu? Dva, tri? Týmto písmenom ste vlastne znemožnili, aby tí, ktorí donedávna podnikali nelegálne, neplatili tu dane, aby svoj biznis zlegalizovali a platili tu dane. Vybrali by ste viac na licenciách, vybrali by ste viac na odvodoch a tak ďalej a tak ďalej. Čiže to písmeno teda veľmi nie je šťastné. Ja verím, že zvážite túto podmienku na udelenie licencie. A pokiaľ hovoríte, že chcete liberalizovať trh, respektíve online hazard, tak týmto písmenom, ak ho vyhodíte, tak ho budete liberalizovať, ak ho nevyhodíte, tak to teda nebude nejaká liberalizácia.
Samozrejme, argument som počul aj taký, že veď ale potom o rok, keď pominie tých 12 mesiacov, však môžu požiadať o licenciu. To je síce super, teraz si predstavte, že ste jazdec Formuly 1 a dám vám náskok päť kôl. Dobehnite ma potom! Čo sa týka tohto, firmy, ktoré dostanú licenciu a nie sú na tom zozname, tak jednoducho za ten rok, ten rok im bohate stačí na to, aby si vytvorili hráčsku klientelu, aby si v podstate vytvorili nejaké meno a urobili nejaký marketing a tak ďalej a tak ďalej, jednoducho im dáte päť kôl náskok. Čiže dávam na zváženie. Môžem na druhej strane ale povedať, že radšej nech zisky z tohto biznisu ostávajú na Slovensku, ako majú končiť niekde u zahraničných firiem v Delawari alebo neviem kde. To je aj druhý argument, ale naozaj bolo by dobré, keby ste sa na to pozreli.
Ešte by som v tom § 39 Licencie. Tie licencie sú rôzne, je ich strašne veľa, sú na dva roky, tri plus dva roky, päť rokov, dva roky, desať rokov a tak ďalej a tak ďalej. Človek, ktorý sa týmto veľmi nezaoberal, tak v tom môže mať pomerne veľký mišmaš. Ale ja si osobne myslím, že ak chceme, pán minister, regulovať hazard; a stále máme v zákone, že na prevádzkovanie hazardných hier na výherných prístrojoch alebo VLT-čkach video hier v herni dávate, viete dávať licenciu, respektíve predávať licenciu na dva roky, ktorá stojí 5 korún, v úvodzovkách; ak chcete regulovať ten hazard, tak dajte preč tú dvojročnú licenciu, aby sme zamedzili tomu, že ktokoľvek dnes si o licenciu požiada, za päť korún nám otvorí herňu. To je problém Slovenska, že máme mestá posiate takýmito drobnými herňami. Ja vám viem povedať príklad z nášho mesta, kde v okolí autobusovej a železničnej stanice je, ja neviem, šesť herní alebo koľko a to sú takéto búdy doslova, hej, že vojdete dnu, má to, ja neviem, 50 metrov štvorcových a tak ďalej a tak ďalej. Cieľom by malo byť, aby sme tieto herne dostali z miest preč, a dostaneme ich aj tak, že zrušíme dvojročné licencie, aby jednoducho v tomto hazarde nám nevznikali, v tomto odvetví nám nevznikali nové a nové prevádzky, lebo je to lacné, nie sú tam veľké vstupné investície. Tak nech je to drahé, nech sa z toho odvádzajú peniaze, nech z toho štát má vlastne ten finančný prínos, ale zrušme tie dvojročné licencie, je to úplná hovadina.
Takisto sa môžeme baviť aj o tom, tie tri plus dva roky, päť rokov, desať rokov, no, z môjho pohľadu je to trošku také rozhádzané a áno, na jednej strane každá licencia stojí rôznu sumu, tie internetové stoja najviac, tie na herne stoja menej trošku, ale treba zase brať do úvahy vstupné náklady, ako sú v online, aké sú tu.
Ja si myslím, že je dobré sa pobaviť aj o tom, akým spôsobom harmonizovať tie licencie, aby to malo hlavu a pätu a aby to bolo vyvážené. A vyvážené preto, aby som napríklad aj ja nemal blbý pocit, že zvýhodňujete online oproti kamenným alebo kamenné oproti onlinu. Čiže ak pravidlá, tak nech sú rovnaké.
Posledná vec, ktorej sa chcem trošku venovať, je úrad. Vznikne nám tu úrad pre reguláciu hazardu. Kolegyňa Remišová už predo mnou niečo k tomu spomínala. Toto vám asi nevyhovoríme, aby to vzniklo. Dobre. Rozhodli ste sa tak, máte väčšinu, presadíte. Okej. Keď už ten úrad bude, tak si povedzme, čo by sa dalo vylepšiť. Vylepšiť; napríklad funkcia generálneho riaditeľa podľa tohto návrhu zaniká uplynutím funkčného obdobia, vzdaním sa funkcie, smrťou, porušením zákona a tak ďalej a tak ďalej. Z môjho pohľadu generálny riaditeľ úradu je neodvolateľný. Pýtam sa prečo, prečo v tom zákone nemôže byť napísané, že generálneho riaditeľa menuje a odvoláva minister. Bodka. Tam nikde nie je napísané, že minister ho môže kedykoľvek odvolať. Hej, keď robíš blbosti, tak ťa odvolám. Ale vy ste tam dali do zákona, že musíš zomrieť alebo musíš spáchať úmyselný trestný čin a tak ďalej a tak ďalej. Čiže neodvolateľný. Skúsme sa na to pozrieť, či toto nejak nevieme trošku upraviť.
Čo mi ale chýba pri tom úrade, je kontrolný orgán. Vytvoríme úrad, ktorý dostane všetky kompetencie, čo sa týka hazardu, kompetencie, ktoré dnes, respektíve dnes vykonáva ministerstvo financií. Toto všetko presunieme na tento nový úrad pre reguláciu hazardu. Len ja sa pýtam, kde je tam nejaká kontrola. Z diskusie s ministerstvom financií, keďže to nie je tak, že ja som si to zobral a teraz som tu múdry jak rádio, ale ja som sa snažil aj o tú diskusiu s ministerstvom financií. Myslím si, že bolo by vhodné na spôsob bankovej rady vytvoriť tzv. radu pre ten úrad, radu pre reguláciu hazardu, niečo podobné, ktorá by stála nad tým úradom a dokázala by kontrolovať činnosť toho úradu, kontrolovať činnosť tých rozhodnutí. Mohla by byť, ja neviem, odvolacím orgánom alebo jednoducho, aby tam bol ešte niekto nad tým úradom, ktorý bude kontrolovať tento úrad. Skúste, pán minister, toto zvážiť.
Mojím cieľom je, aby sme ten hazard regulovali. Zakázať sa nedá, je to naivné si myslieť. Samozrejme, bolo by to ideálne, ale jednoducho to aj v iných krajinách sa to ukázalo ako úplná blbosť. Poďme to regulovať, poďme to prísne regulovať. A ak to ideme regulovať a kontrolovať, tak nech to má hlavu a pätu, aby ten, aj ten úrad mal hlavu a pätu, aby tam bola tá nejaká kontrola.
Čiže tento zákon; na záver; tento zákon považujem za výraznú zmenu v hazarde, čo sa týka kamenných prevádzok za výraznú reguláciu, lebo dosť sa idú sťažovať tie podmienky, s tým súhlasím. Mám ale výhrady k tej časti o online hazarde, tam si myslím, že je nutné popracovať na jednotlivých ustanoveniach, jednotlivých paragrafoch.
Podávam vám, pán minister, návrh, posunieme tento návrh do druhého čítania, ale bol by som rád, keby tam nejaké tie zmeny nastali z toho, čo som tu dnes povedal. Bol by som rád, keby sme vylepšili tento zákon. Ale v takomto znení nie je to práve najšťastnejší návrh. Ale opakujem, poďme ho vylepšiť.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

18.10.2018 o 11:12 hod.

Mgr.

Peter Pčolinský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video