35. schôdza

16.10.2018 - 24.10.2018
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Uvádzajúci uvádza bod

18.10.2018 o 10:39 hod.

Ing.

Peter Kažimír

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Uvádzajúci uvádza bod 10:39

Peter Kažimír
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem. Návrh zákona upravuje základné pravidlá riešenia sporov týkajúcich sa zdanenia, ktorých zámerom je najmä zamedzenie dvojitého zdanenia a zachovanie s tým súvisiacich práv dotknutých daňových subjektov. Prípadné spory môžu vzniknúť na základe zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia s členskými štátmi alebo tretími štátmi, alebo na základe arbitrážneho dohovoru.
Konanie o zamedzení dvojitého zdanenia podľa jednotlivých častí zákona začína vždy na základe žiadosti dotknutého daňového subjektu. Každý spor môžu zainteresované štáty vyriešiť vzájomnou dohodu. Ak k vzájomnej dohode nedôjde, dotknutý daňový subjekt môže podľa nastavených pravidiel využiť možnosť vyriešenia sporu prostredníctvom poradnej komisie zloženej z nezávislých expertov.
Zefektívnením existujúcich pravidiel riešenia sporov dôjde k účinnému zamedzeniu dvojitého zdanenia, čím sa zvýši úroveň dodržiavania medzinárodných záväzkov zo strany členských a zmluvných štátov a posilní sa celková dôvera verejnosti, občanov a daňových subjektov v spravodlivosť a spoľahlivosť daňových systémov.
Ďakujem.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

18.10.2018 o 10:39 hod.

Ing.

Peter Kažimír

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 10:40

Igor Federič
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne pán predsedajúci. Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený predsedom výboru za spravodajcu k uvedenému návrhu zákona. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa všetky náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 rokovacieho poriadku, odporúčam, aby Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla sa na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokoval Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet a Ústavnoprávny výbor Národnej rady. Za gestorský výbor navrhujem výbor pre financie a rozpočet. Zároveň odporúčam, aby výbory uvedený návrh prerokovali do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od jeho prerokovania v prvom čítaní na schôdzi Národnej rady.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

18.10.2018 o 10:40 hod.

Ing.

Igor Federič

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 10:42

Peter Kažimír

Vystúpenie 10:44

Emil Ďurovčík
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, kolegovia, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený predsedom výbor za spravodajcu k uvedenému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet, ústavnoprávny výbor a Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet. Zároveň odporúčam, aby výbory uvedený návrh prerokovali do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od jeho prerokovania v prvom čítaní na schôdzi Národnej rady.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu k uvedenému návrhu zákona.
Skryt prepis

Vystúpenie

18.10.2018 o 10:44 hod.

Ing.

Emil Ďurovčík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 10:46

Peter Kažimír
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem. Cieľom predkladanej novely zákona o riešení krízovej situácie je zvýšenie odolnosti slovenských bánk v prípade, ak sa vyskytnú krízové situácie. Novela zavádza novú triedu nezabezpečených dlhových nástrojov v hierarchii konkurzného konania. Banky ich môžu použiť v prípade financovania riešenia krízy tak, aby boli ochránené finančné prostriedky klientov a prostriedky štátneho rozpočtu. Banky sú prípadné problémy; banky si prípadné problémy budú riešiť z vlastných zdrojov. Podporuje sa teda využívanie bankami financovaného riešenia vlastných problémov. Ide o tzv. bail-in namiesto štátom financovaného riešenia, o tzv. bail-out, ktorý bol tak populárny, nepríjemne populárny počas vrcholov krízy po roku 2008.
Súčasťou novely sú aj novely iných zákonov, ktoré vyplynuli z potreby zabezpečenia včasnej transpozície európskych smerníc a nariadení, ako aj zmeny vyplývajúce z aplikačnej praxe. Tými sú najmä zákon o bankách, zákon o cenných papieroch, zákon o dohľade, zákon o platobných službách a zákon o kolektívnom investovaní.
Návrhy noviel predstavujú komplexnú právnu úpravu rôznych právnych vzťahov na finančnom trhu tak, aby bolo obmedzené riziko vzniku krízových situácií a zvýšila sa efektivita finančných inštitúcií v záujme zvýšenia stability finančného trhu Slovenskej republiky.
Návrh zákona bol podľa legislatívnych pravidiel predložený na vnútrokomunitárne pripomienkové konanie aj Európskej centrálnej banke a pripomienky Európskej centrálnej banky boli plne zapracované do predkladaného návrhu zákona.
Toľko na úvod. Ďakujem.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

18.10.2018 o 10:46 hod.

Ing.

Peter Kažimír

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 10:48

Igor Federič
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Vážené pani poslankyne, páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený predsedom výboru za spravodajcu k uvedenému návrhu zákona. Predkladám informáciu k predloženému návrhu.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet a ústavnoprávny výbor. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet. Zároveň odporúčam, aby výbory uvedený návrh prerokovali do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od jeho prerokovania v prvom čítaní na schôdzi Národnej rady.
Vážený pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu k uvedenému návrhu zákona.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

18.10.2018 o 10:48 hod.

Ing.

Igor Federič

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 10:50

Eugen Jurzyca
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Veľmi krátko, skončím skoro, tak ak si chcete vystúpenie do rozpravy transformovať do faktických, tak dávajte pozor. Len sa chcem opýtať takú technickú vec a teda, hovorím, nie je to nadlho, ale. Mení sa tu, ten návrh ma 21 hláv a 20 rôznych zákonov. To je teda fakt veľká sila a áno, je tam napísané, že všetky nejako môžu súvisieť s krízovými situáciami, lebo uznám, že všetko so všetkým súvisí, ale mal som pocit teda pri mnohých zmenách, že nie celkom súviseli. Takéto návrhy robia problémy v rokovaní, napríklad, a teraz to troška nadľahčím, odporúčanie klubu jednotne hlasovať pri takomto zložitom zákone, obávam sa, že je nad moje platové zaradenie.
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

18.10.2018 o 10:50 hod.

Ing.

Eugen Jurzyca

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 10:52

Peter Kažimír
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem. Tu moje úvodné slovo bude trošku dlhšie a predpokladám, že aj vaše vystúpenia, že sa pri tomto návrhu zákona trochu zdržíme.
Hazardné hry, najmä v online prostredí, zaznamenávajú dynamicky rast. Našou snahou bolo reagovať na aktuálne trendy digitalizácie hazardu a adekvátne tomu upraviť aj regulačný rámec. Nový zákon o hazardných hrách tak predstavuje úplne nový a podľa nášho názoru moderný prístup regulácie hazardných hier. Inšpiráciou nám bol prístup aj iných európskych krajín, napríklad Dánska, Rumunska alebo Českej republiky. Zákon zvyšuje úroveň ochrany hráčov, ktorá bola aplikovaná predošlou novelou zákona o hazardných hrách. Od začiatku budúceho roka bude spustený register vylúčených osôb, v ktorom budú evidované osoby so zákazom hrania viacerých druhov hazardných hier. Pôjde o nasledovné kategórie osôb: pôjde o poberateľov pomoci v hmotnej núdzi, o vysokoškolákov so sociálnym štipendiom, o patologických hráčov, o ľudí, ktorí sa vylúčia sami z vlastnej vôle.
Návrh zákona zároveň sprísňuje podmienky prevádzkovania hazardných hier, obmedzia sa prevádzkové hodiny herní. Medzi treťou hodinou rannou a desiatou hodinou rannou bude prevádzkovanie herní úplne zakázané. Navrhujeme zvýšiť minimálny počet prístrojov v jednej prevádzke z 12 na 15 kusov, čím podľa nás opäť klesne dostupnosť hazardných hier, videli sme to aj na prelome rokov, keď sa minimálny počet prístrojov v herniach zvýšil z 5 na 12 kusov, čo viedlo k zníženiu počtu prevádzok hazardných hier o vyše 60 percent.
Predložená legislatíva definuje kvízomaty ako hazardnú hru, preto sa presunú z miest, kde nepatria, na miesto prísne regulované, to znamená do herní a kasín.
Okrem toho zavádzame aj novú sankciu pre osoby, ktoré napomáhajú prevádzkovaniu hazardných hier, napríklad prevádzkovatelia pohostinstiev, ktorí majú u seba v tom pohostinstve výherné prístroje či kvízomaty, po novom im bude môcť byť aj zrušené živnostenské oprávnenie.
Významným spôsobom sa posilňujú kompetencie obcí, ktoré budú môcť počas 12 dní v roku – to je úplná novinka, 12 dní v roku zakázať niektoré druhy hazardných hier. Rozhodnúť sa, budú sa môcť rozhodnúť o tom, že herne budú od škôl, školských zariadení, zariadení sociálnych služieb pre deti a mládež či pri liečebniach, či liečební vzdialené najmenej 200 metrov.
S cieľom potlačenia nelegálnych prevádzkovateľov prichádzame s uvoľnením časti portfólia hier TIPOS-u, pričom lotérie ostanú výhradne v jeho pôsobnosti. Umožní sa získať licenciu aj na on-line hry v internetovej herni a internetovom kasíne nielen domácim subjektom, ale aj spoločnostiam so sídlom v krajinách Európskej únie alebo Európskeho hospodárskeho priestoru.
Po získaní licencie sa na každého budú vzťahovať prísne pravidlá. Všetkých prevádzkovateľov chceme mať pod kontrolou, pričom budú povinní sprístupniť dozoru všetky relevantné údaje, ktoré budú aj na serveroch umiestnených na území Slovenskej republiky. S týmto úzko súvisí aj vymedzenie nových druhov hazardných hier vrátane vytvorenia novej štruktúry licencií. Ceny za licencie budú jedny z najvyšších spomedzi krajín Európskej únie, hovoríme o úrovni okolo troch miliónov eur. Subjekty, ktoré doposiaľ neboli licencované, budú oproti súčasnosti na Slovensku platiť aj odvody z hazardných hier. Pri nových druhoch licencií sa zmení spôsob výpočtu odvodov, základom pre výpočet ich výšky už bude výťažok, to znamená prijaté vklady mínus vyplatené výhry.
V oblasti zdaňovania zahraničných subjektov budeme postupovať v súlade so zákonom o dani z príjmov a s pravidlami medzinárodného zdaňovania, ktoré umožňujú zdanenie daňou z príjmu aj bez existencie sídla alebo organizačnej zložky na území Slovenskej republiky.
Blokácia webov nelicencovaných prevádzkovateľov hazardu bude aj naďalej prebiehať. Tak isto ponechávame v platnosti všetky doteraz prijaté regulačné opatrenia, to znamená hracie automaty iba v herniach, nie v krčmách alebo v baroch. Obmedzenia pri umiestňovaní herní.
Zámerom nového zákona o hazardných hrách je aj efektívnejší dozor. V súčasnosti sú kompetencie pre oblasť regulácie a dozoru nad hazardnými hrami roztrieštené medzi rezortom financií, medzi obce a medzi finančnú správu. Preto ich chceme dostať pod jednu strechu. Navrhujú sa, navrhuje sa vytvorenie špecializovanej dozornej inštitúcie, ktorá bude mať všetky kompetencie pre reguláciu hazardných hier a ktorej činnosti sú nastavené podľa štandardov obdobných inštitúcií v iných krajinách Európskej únie. Zároveň to bude znamenať, že dozoru nad hazardnými hrami sa bude musieť venovať menej zamestnancov.
Návrh zákona bol prerokovaný na hospodárskej a sociálnej rade a legislatívnej rade vlády, pričom relevantné vznesené pripomienky boli akceptované. Upozorňujem, že materiál sa predkladá s dvoma rozpormi s Generálnou prokuratúrou. Keď sme neakceptovali, neakceptoval sa návrh na zjednotenie petičného kvóra, ak sa obyvatelia obce sťažujú na narúšanie verejného poriadku v súvislosti s hraním hazardných hier. Súčasný stav je, že petíciu musia podporiť najmenej 30 % obyvateľov, pre Bratislavu a Košice je to 15 %. A nebol akceptovaný ani návrh na prijatie menej reštriktívnych opatrení vhodných na dosiahnutie zákazu prevádzkovania hazardných hier pred prijatím tzv. VZN o zákaze hazardu na území obce.
Návrh zákona je predmetom vnútrokomunitárneho pripomienkového konania, v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady. A z hľadiska účinnosti navrhuje sa, aby zákon nadobúdal účinnosť 1. marca 2019 okrem mnohých článkov, ktoré sú tam ďalšie otvorené, ktoré nadobudnú účinnosť ešte potom 1. júna 2019, to znamená, sú tu dva termíny účinnosti, marec a jún budúceho roku.
Toľko na úvod. Ďakujem.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

18.10.2018 o 10:52 hod.

Ing.

Peter Kažimír

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 11:00

Radovan Baláž
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážené kolegyne, kolegovia, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený predsedom výboru za spravodajcu k tomuto návrhu zákona a predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov a zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: výbor pre financie a rozpočet, ústavnoprávny výbor a výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Za gestorský výbor navrhujem výbor pre financie a rozpočet a zároveň odporúčam, aby výbory tento návrh prerokovali do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od jeho prerokovania.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

18.10.2018 o 11:00 hod.

Ing.

Radovan Baláž

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 11:01

Veronika Remišová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážené dámy poslankyne, vážení páni poslanci, vážený pán minister, za toto volebné obdobie sa už druhýkrát otvára zásadným spôsobom regulácia hazardu. Nový zákon o hazarde, ktorý predložilo do Národnej rady ministerstvo financií, nezlepšuje úpravu hazardu a čo je najhoršie, liberalizuje alebo lepšie povedané, privatizuje hazard.
Prvá a zásadná zmena sa týka teda privatizácie internetového hazardu, ako je poker alebo ruleta cez internet. Doteraz monopol na ich prevádzku mal štátny podnik TIPOS a časť z výnosov TIPOS-u išla práve na financovanie športu. Po novom chce pán minister Kažimír umožniť, aby z internetového hazardu mohli profitovať aj súkromné firmy, ako napríklad FORTUNA, kde je väčšinovým vlastníkom Penta alebo Niké. Robert Fico a strana SMER vo všeobecnosti vždy bojovali proti privatizácii všetkého štátneho, my sme sa tu napočúvali reči o tom, ako taká alebo taká vláda niečo sprivatizovala, a teraz, dnes idú sprivatizovať zlaté vajce hazardu – internetový hazard. Argument o tom, že teraz štátu unikajú zisky z neregistrovaných prevádzkovateľov, vôbec neobstojí. Ak štát nevie teraz blokovať prevádzkovateľov hazardu registrovaných niekde na Belize alebo na Cypre, je takmer stopercentne isté, že to nebude vedieť ani po prijatí zákona. Licencie si totiž nezakúpia všetci prevádzkovatelia, niektorí už dokonca avizovali, že trh na Slovensku je malý a že licenciu kupovať sa neoplatí. V Čechách bola podobná situácia, len sedem z deviatich veľkých hráčov, sedem z deviatich veľkých hráčov si licenciu nekúpilo, čiže naďalej prevádzkujú on-line hazard načierno. Teda ak štát nemal nástroje na to a nemá dnes nástroje na to, aby čiernych prevádzkovateľov blokoval dnes, nebude ich mať ani zajtra po prijatí tohto zákona.
Navyše každý vie, že budúcnosť hazardu je práve na internete. Povedal to pán minister, počet hracích automatov sa znižuje, pretože hracie automaty už nie sú také výnosné ako kedysi a v hazarde sú oveľa výnosnejšie odvetvia ako hracie automaty. To je v podstate už minulosť. Vo svete najväčšie zisky dosahujú práve prevádzkovatelia internetového hazardu, to znamená, že regulácia smerom k internetovému hazardu by sa skôr mala zvyšovať a nie uvoľňovať.
Ďalším vyslovene škodlivým návrhom v tomto zákone je vytvorenie nového úradu. My sme si už zvykli na to, že vždy, keď vláda chce niekoho niekde upratať, tak sa vytvorí nový úrad, úrad pre eurofondy, pre to, pre tamto. My to považujeme len za zbytočné rozrastanie byrokracie a skúsenosti z Bratislavy nám hovoria o tom, že nie je dobré, aby sa obciam odobrala možnosť výkonu dozoru a orgány kontroly aby sa zužovali. Vytvorením nového úradu sa stráca politická zodpovednosť za hazard, ktorú by malo v prvom rade niesť ministerstvo financií a nie nejaký úrad. Ide o zbytočné vytváranie byrokracie, ďalších miest v štátnej správe – a to bez akéhokoľvek opodstatnenia – pre politických nominantov strany SMER.

-----------------------------------------

Takisto by som sa chcela pána ministra spýtať, či je pravda, že tento úrad je šitý na mieru štátnemu tajomníkovi pánovi Kurucovi a tento úrad bude štedro financovaný práve z výnosu hazardu, a či teda je pravda, že ho bude riadiť štátny tajomník pán Kuruc.
Ešte raz. Vytváranie novej byrokracie a ďalších teplých miest pre nejakých politických nominantov zásadne odmietame.
Treba upozorniť takisto, že je absolútne nedomyslené zabezpečenie nezávislosti úradu. Pri takom obrovskom biznise, a k tej sume sa ešte vrátim, ako je hazard, je potrebná mimoriadne prísna a transparentná kontrola regulačného úradu. V súčasnosti si ministerstvo nedalo ani tú námahu, aby zabezpečilo nezávislosť aspoň generálneho riaditeľa. To znamená, najvyššie postaveného človeka tohto úradu. Zákon rieši len jeho nezlučiteľnosť s členstvom v štatutárnych orgánoch, dozorných orgánoch, kontrolných orgánoch prevádzkovateľa hazardnej hry a s funkciou prokuristu u prevádzkovateľa hazardnej hry alebo zamestnanca prevádzkovateľa hazardu. Nikoho nezaujímajú napríklad prepojenia takejto osoby v minulosti, to znamená, že ten človek včera mohol byť prevádzkovateľom najväčšieho on-line hazardu, na druhý deň sa môže stať generálnym riaditeľom. Nezaujímajú ho ani rodinné väzby, obchodné väzby a podobne. Absolútne tu nie je kontrola konfliktu záujmov a vieme všetci veľmi dobre, aká silná je hazardná loby, určite všetci, ktorí sa stavajú proti hazardu, dostali niekoľko návrhov na stretnutie s hazardnou loby a my nevieme zabezpečiť, vláda, minister Kažimír nevie zabezpečiť ani riadne nezávislosť úradu a manažment konfliktu záujmov. Riziko ovládnutia úradu lobistickými skupinami je veľmi vysoké.
Zákon nezlepšuje ani postavenie a právomoci obcí. My sme niekoľkokrát žiadali, aby bola vyňatá petícia zo zákona, zákon stále túto petíciu necháva, umožňuje, aby herne boli v blízkosti liečební alebo škôl, necháva to na samotné obce, aby to riadili. Ja si myslím, že by to mal priamo zákon regulovať, pretože je to dôležitá vec, ktorá by mala byť priamo v zákone a nie vo všeobecne záväznom nariadení. Niektoré obce to môžu prijať, iné to nemusia.
Táto vládna koalícia sa na jednej strane oháňa záujmami ľudí a prináša nezmyselné sociálne balíčky, no na druhej strane ide zvýšiť zisky súkromným firmám a finančným skupinám na úkor najohrozenejších skupín obyvateľstva. Robert Fico kedysi vyhlásil, že má rád, citujem ho, finančné skupiny ako koza nôž. A dnes im táto sociálna vláda SMER-u plánuje odovzdať jeden z najlukratívnejších a najvýnosnejších biznisov, aké existujú. Ľudia na Slovensku dajú na hazard ročne 3,78 mld. eur. To je dvakrát viac, ako dávajú všetci Slováci napríklad na oblečenie a na obuv. Je to obrovská suma. Hráči na Slovensku prehrali v roku 2017 sumu 834 mil. eur. Takmer miliardu eur prehrali ľudia na Slovensku. V priemere 153 eur na každého, ročne na každého občana Slovenskej republiky vrátane detí. Aj z tohto je zjavné, o aký obrovský objem peňazí v hazarde ide. A tu ideme len tak zrazu sprivatizovať štátny monopol a ideme ho dať pravdepodobne skupine, skupine Penta.
Viaceré štúdie dokázali, že náklady spojené s hazardom ďaleko prevyšujú akúkoľvek prospešnosť tohto podnikania pre štát aj pre obyvateľov. U hráčov je zvýšené riziko kriminality, bezdomovectva, zadlženosti, niektorí hráči uvádzajú, že v priebehu jedného večera sú schopní prehrať tisíce eur, čo vedie následne k neschopnosti splácať obrovské dlhy, k exekúciám, ktoré sa dlho už snaží táto vláda riešiť, a u hráčov sa vo všeobecnosti zhoršuje kvalita práce, produktivita, trpí tým súkromný sektor, ale aj štát. V konečnom dôsledku kvôli patologickému hráčstvu o prácu príde viac ľudí, ako tento sektor zamestnáva, a z pracovného trhu sa strácajú kvalifikovaní ľudia a cenný ľudský kapitál.
A ešte perlička, ako profesionálne je tento zákon spracovaný. Jednak nemáme žiadnu štúdiu o dopade hazardu na Slovákov, na Slovensko a analýzu sociálnych vplyvov, ktorá tvorí prílohu k zákonu, tam to ministerstvo dokonca priznáva, keď predkladateľ konštatuje, citujem ho: "Ministerstvo financií nemá k dispozícii relevantnú štúdiu v danej oblasti a z toho dôvodu nie je možné presne kvantifikovať dopady. Návrhom sa zároveň reaguje na odporúčanie komisie o zásadách ochrany spotrebiteľov a hráčov vyžadujúcich služby on-line hazardných hier." Čiže biznis za 3,7 mld. eur a nemáme spracovanú ani štúdiu dopadov na obyvateľstvo. To je absolútne lajdáctvo.
Z toho dôvodu vyzývam ministra Kažimíra, a teda žiadam v zmysle rokovacieho poriadku § 73 ods. 3 písm. a), aby sa hlasovalo o tom, že vládna, vládny návrh novely zákona o hazarde bude vrátený predkladateľovi na dopracovanie. Ešte raz. Zákon prináša prospech v prvom rade prevádzkovateľom hazardu, táto privatizácia prinesie len zisk veľkým finančným skupinám, ale nie ľuďom, a sociálne a spoločenské náklady zaplatíme my všetci z našich daní a doplatia na to tí najchudobnejší, najohrozenejší občania Slovenska.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

18.10.2018 o 11:01 hod.

Mgr. art. M.A. ArtD.

Veronika Remišová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video