16. schôdza

22.3.2011 - 6.4.2011
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie spoločného spravodajcu

22.3.2011 o 15:00 hod.

Dr. h. c. prof. JUDr. CSc.

Mojmír Mamojka

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 15:00

Mojmír Mamojka
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predseda, pani ministerka, kolegyne a kolegovia, Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky ma uznesením z 8. marca 2011 určil za spravodajcu k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Obchodný zákonník. Podľa § 73 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov podávam v prvom čítaní túto spravodajskú informáciu.
Vládny návrh zákona bol doručený poslancom v zákonom stanovenej 15-dňovej lehote pred schôdzou Národnej rady, na ktorej sa uskutočňuje jeho prvé čítanie. Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa po formálno-právnej stránke náležitosti uvedené v § 67 a § 68 zákona o rokovacom poriadku, ako aj náležitosti určené v legislatívnych pravidlách. Zo znenia vládneho návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Dôvodová správa uvádza, že návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, s medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj zákonmi a právom EÚ. Vyplýva z nej, že navrhovaná právna úprava nebude mať dopad na štátny rozpočet, rozpočty obcí alebo rozpočty vyšších územných celkov a nezakladá nároky na pracovné sily a organizačné zabezpečenie. Neovplyvní životné prostredie, zamestnanosť ani podnikateľské prostredie. Pripojená doložka zlučiteľnosti návrhu právneho predpisu s právom EÚ spĺňa náležitosti určené v čl. III legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Vyplýva z nej, že problematika návrhu právneho predpisu je upravená v práve EÚ a nie je obsiahnutá v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie. Osobitná časť dôvodovej správy obsahuje odôvodnenie ustanovení navrhovaného zákona.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú, odporúčam, aby sa Národná rada Slovenskej republiky uzniesla podľa § 73 ods. 3 písm. c) na tom, že po rozprave odporučí vládny návrh zákona prerokovať v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky zo 14. februára 2011 č. 253 navrhujem, aby vládny návrh zákona prerokovali: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu. Za gestorský výbor navrhujem Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a odporúčam, aby výbory predmetný vládny návrh zákona prerokovali v druhom čítaní, a to do 11. mája 2011 a gestorský výbor do 13. mája 2011.
Pán predseda, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

22.3.2011 o 15:00 hod.

Dr. h. c. prof. JUDr. CSc.

Mojmír Mamojka

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 15:04

Lucia Žitňanská
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Pán predseda, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky predkladám návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 757/2002 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 277).
Cieľom navrhovanej právnej úpravy je transpozícia rámcového rozhodnutia Rady 2008/977/SVV z 27. novembra 2008 o ochrane osobných údajov spracúvaných v rámci policajnej a justičnej spolupráce v trestných veciach. V súlade s týmto rámcovým rozhodnutím členské štáty majú chrániť základné práva a slobody fyzických osôb, najmä ich právo na súkromie, ak sa na účely predchádzania trestným činom ich vyšetrovania, odhaľovania alebo stíhanie, alebo výkonu trestov ich osobné údaje prenášajú, alebo poskytujú medzi členskými štátmi, alebo prenášajú, alebo poskytujú členskými štátmi orgánom alebo do informačných systémov zriadených na základe hlavy VI. Zmluvy o Európskej únii, alebo prenášajú, alebo poskytujú príslušným orgánom členských štátov orgánmi alebo z informačných systémov zriadených na základe Zmluvy o Európskej únii alebo Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva.
Transpozícia rámcového rozhodnutia sa vykonáva priamou novelizáciou viacerých zákonov, zohľadňujúc pritom pôsobnosť dotknutých orgánov verejnej moci, ktoré participujú v trestnom konaní, či už v pozícii orgánu činného v trestnom konaní alebo v pozícii súdu. Vzhľadom na prierezový charakter problematiky bol predkladaný návrh zákona vypracovaný v úzkej spolupráci s príslušnými rezortmi, resp. jednotlivé rezorty priamo vypracovali príslušné novelizačné články návrhu zákona zohľadňujúc pritom ich vecnú pôsobnosť a úlohu, ktorých výkon v trestnom konaní zabezpečujú.
Návrhom zákona sú dotknuté tieto zákony v poradí podľa návrhu zákona tak, ako je predložený: zákon č. 757/2004 o súdoch, zákon č. 24/1992 o vojenskej polícii, zákon č. 46/1993 o Slovenskej informačnej službe, zákon č. 171/1993 o Policajnom zbore, zákon č. 4/2001 o Zbore väzenskej a justičnej stráže, zákon č. 153/2001 o prokuratúre, zákon č. 215/2004 o ochrane utajovaných skutočností a zákon č. 652/2004 o orgánoch štátnej správy v colníctve. Návrh zákona je v súlade s ústavou, ústavnými zákonmi, medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná a súčasne je v súlade s právom Európskych spoločenstiev a Európskej únie.
Predkladaný návrh zákona zakladá vplyvy na rozpočet verejnej správy spôsobom a v rozsahu, ktorý je uvedený v doložke vybraných vplyvov.
Vážené dámy a páni, poprosím o prerokovanie návrhu zákona. Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

22.3.2011 o 15:04 hod.

doc. JUDr. PhD.

Lucia Žitňanská

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 15:08

Jana Dubovcová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predseda. Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, v prvom čítaní k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podávam túto informáciu. Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky ma uznesením z 8. marca 2011 určil za spravodajkyňu k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 757/2004 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podľa § 73 ods. 1 zákona Národnej rady č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady v znení neskorších predpisov podávam v prvom čítaní túto spravodajskú informáciu.
Vládny návrh zákona bol doručený poslancom v zákonnej lehote 15-dňovej pred schôdzou Národnej rady, na ktorej sa uskutočňuje jeho prvé čítanie. Konštatujem, že uvedený návrh po formálno-právnej stránke spĺňa náležitosti uvedené v § 67 a § 68 zákona o rokovacom poriadku, ako aj náležitosti určené v legislatívnych pravidlách. Zo znenia vládneho návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Návrh zákona ako uvádza dôvodová správa je v súlade s ústavou, ústavnými zákonmi, medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná a zákonmi a je v súlade s právom Európskej únie. Podľa predkladateľa navrhovaná právna úprava nebude mať dopad na štátny rozpočet, rozpočty obcí alebo rozpočty vyšších územných celkov a nezakladá nároky na pracovné sily a organizačné zabezpečenie. Nemá finančný, ekonomický, environmentálny vplyv, ani vplyv na zamestnanosť, podnikateľské prostredie a informatizáciu spoločnosti. Pripojená doložka zlučiteľnosti návrhu právneho predpisu s právom Európskej únie spĺňa náležitosti určené v čl. III legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Vyplýva z nej, že problematika návrhu právneho predpisu je upravená v práve Európskej únie a nie je obsiahnutá v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie. Osobitná časť dôvodovej správy obsahuje odôvodnenie ustanovení navrhovaného zákona.
Ja si pri tejto príležitosti dovolím upozorniť poslancov, že okrem zákona č. 757/2004 Z. z. je dôležité, aby sme si všimli, že sa menia týmto návrhom, alebo teda je predložený návrh aj na zmenu iných pripojených zákonov. Okrem zákona o súdoch, zákona o Vojenskej polícii, o Slovenskej informačnej službe, o Policajnom zbore, o Zbore väzenskej a justičnej stráže, o prokuratúre a tiež zákona o ochrane utajovaných skutočností a tiež zákona o orgánoch štátnej správy v colníctve.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajkyňu vyplývajú, odporúčam, aby sa Národná rada Slovenskej republiky uzniesla podľa § 73 ods. 3 písm. c) na tom, že po rozprave odporučí uvedený vládny návrh zákona prerokovať v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby vládny návrh zákona prerokovali: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet, Výbor Národnej rady pre obranu a bezpečnosť a Výbor Národnej rady pre ľudské práva a menšiny. Za gestorský výbor navrhujem Ústavnoprávny výbor Slovenskej republiky.
Odporúčam, aby výbory predmetný vládny návrh zákona prerokovali v druhom čítaní do 11. mája 2011, gestorský výbor do 13. mája 2011.
Pán predseda, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

22.3.2011 o 15:08 hod.

JUDr.

Jana Dubovcová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 15:13

Lucia Žitňanská
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predseda, vážené dámy, vážení páni, na rokovanie Národnej rady predkladám vládny návrh zákona o uznávaní a výkone rozhodnutí o peňažnej sankcii v Európskej únii a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Cieľom navrhovanej právnej úpravy je transpozícia rámcového rozhodnutia Rady č. 2005/214/SVV z 24. februára 2005 o uplatňovaní zásady vzájomného uznávania na peňažné sankcie v platnom znení. Na návrh zákona v súlade s uvedeným rámcovým rozhodnutím zabezpečuje aplikáciu zásady vzájomného uznávania rozhodnutí justičných a správnych orgánov členských štátov Európskej únie na rozhodnutia, ktorými bola uložená peňažná sankcia v trestnom alebo správnom konaní na účely ich uznania a výkonu v inom členskom štáte, v ktorom má povinná osoba bydlisko, majetok, príjem alebo, ak sa jedná o právnickú osobu, sídlo. V čl. 2 návrhu zákona sa navrhuje novelizácia zákona č. 99/1963 Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov. V záujme vytvorenia predpokladov pre osobitnú úpravu uznávania a výkonu cudzích správnych rozhodnutí. V rámci novelizácie Občianskeho súdneho poriadku sa prehlbuje úroveň právnej ochrany práv a právom chránených záujmov fyzických osôb a právnických osôb v prípadoch, kedy dovolací súd odmietol účastníkom konania poskytnúť právnu ochranu.
Aplikačná prax ukázala, že v prípadoch, keď dovolací súd odmietne dovolanie a súčasne sudca dovolacieho senátu k rozhodnutiu pripojí svoje odlišné stanovisko, vzniká potreba umožniť účastníkom konania dovolať sa právnej ochrany pomocu nového právneho prostriedku pre skúmanie dovolania. Odlišné stanovisko sudcu dovolacieho senátu možno považovať za vážnu skutočnosť, ktorá by mala byť v rovine praktickej ochrany práv osôb náležite reflektovaná. V čl. 3 sa vykonávajú zásahy do zákona Slovenskej národnej rady č. 71/1992 o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov. Tieto zmeny súvisia s mechanizmom platenia súdnych poplatkov za podanie novonavrhovaného opravného prostriedku. V čl. 4 návrhu zákona sa navrhuje novelizácia zákona zákona č. 65/2001 Z. z. o správe a vymáhaní súdnych pohľadávok v znení neskorších predpisov. Navrhuje sa doplnenie zákona v tom zmysle, aby súdnu pohľadávku mohol za súdnu pohľadávku mohol byť ustanovený aj iný nárok, o ktorom to tak ustanoví osobitný zákon, konkrétne návrh zákona o uznávaní a výkone rozhodnutí o peňažnej sankcii v Európskej únii.
Pán predseda, ďakujem veľmi pekne, poprosím o prerokovanie uvedeného návrhu zákona. Ďakujem.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

22.3.2011 o 15:13 hod.

doc. JUDr. PhD.

Lucia Žitňanská

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 15:16

Anna Vitteková
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predseda. Pani ministerka, dámy, páni, Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky ma uznesením z 8. marca 2011 určil za spravodajkyňu k vládnemu návrhu zákona o uznávaní a výkone rozhodnutí o peňažnej sankcii v Európskej únii a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Podľa § 73 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky, podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu.
Vládny návrh zákona bol doručený poslancom v zákonom ustanovenej 15-dňovej lehote pred schôdzou Národnej rady, na ktorej sa uskutoční jeho prvé čítanie. Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa po formálno–právnej stránke náležitosti uvedené v § 67, 68 zákona o rokovacom poriadku ako i náležitosti určené v legislatívnych pravidlách. Zo znenia vládneho návrhu zákona je zrejmý aj účel navrhovanej úpravy. Navrhovateľ v dôvodovej správe informuje, že návrh zákona je v súlade s ústavou, ústavnými zákonmi, medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná a zákonmi a je v súlade s právom Európskej únie. Ďalej sa uvádza, že navrhovaná právna úprava nebude mať dopad na štátny rozpočet, rozpočty obcí alebo rozpočty vyšších územných celkov a nezakladá ani nároky na pracovné sily či organizačné zabezpečenie. Neovplyvní zamestnanosť, podnikateľské prostredie ani informatizáciu spoločnosti. Pripojená doložka zlučiteľnosti návrhu právneho predpisu s právom Európskej únie spĺňa náležitosti určené v čl. III legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Vyplýva z nej, že problematika návrhu zákona je upravená v práve Európskej únie a nie je obsiahnutá v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie. Taktiež osobitná časť dôvodovej správy obsahuje riadne odôvodnenie ustanovení navrhovaného zákona.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajkyňu vyplývajú, odporúčam, aby sa Národná rada Slovenskej republiky uzniesla podľa § 73 ods. 3 písm. c) rokovacieho poriadku na tom, že po rozprave odporučí uvedený vládny návrh zákona prerokovať v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky zo 4. marca 2011 pod č. 277 navrhujem, aby vládny návrh zákona prerokovali: Ústavnoprávny výbor Národnej rady a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet. Za gestorský výbor navrhujem Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky.
Odporúčam, aby výbory predmetný vládny návrh zákona prerokovali v druhom čítaní do 11. mája 2011 a gestorský výbor do 13. mája 2011.
Ďakujem pán predseda, otvorte rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

22.3.2011 o 15:16 hod.

JUDr.

Anna Vitteková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 15:20

Lucia Žitňanská
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, pred nedávnom ste tu v tejto snemovni schválili naozaj dôležité zmeny v justícii a dali ste svojím hlasovaním zelenú najväčšiemu otvoreniu justície verejnej kontrole. Dali sme tým spolu ľuďom jasný signál, že konečne svitá na lepšie časy aj pre súdnictvo, pre poctivých sudcov, pre bežných ľudí, ktorí sa dennodenne na súdy obracajú. Chcem povedať, že dôveryhodný a efektívny justičný systém je pre túto vládu jednoznačnou prioritou. Avšak preto, aby sa ľudia domohli spravodlivosti, mohli veriť spravodlivosti a dôverovali nášmu justičnému systému ako celku, je treba zmeniť nielen pomery na súdoch, ale trúfam si povedať po dvadsiatich rokoch pustiť aj trošku čerstvého vzduchu a svetla aj do prostredia prokuratúry. Preto vláda predkladá návrh zákona, ktorého hlavným cieľom je otvorenosť a transparentnosť prokuratúry, ako aj zvyšovanie jej dôveryhodnosti v očiach verejnosti. Prichádzame s návrhom, ktorý vytvára legislatívne podmienky pre zlepšenie reálneho inštitucionálneho fungovania prokuratúry, vrátane zvýšenia procesnej nezávislosti prokurátorov.
Nie náhodou som spomínala zmeny v súdnictve, pretože návrh, ktorý predkladám dnes, má so zmenami v súdnictve veľa spoločné. Aj prokuratúru rovnako ako súdy otvárame kontrole verejnosti. Ja som presvedčená o tom, že je naozaj najvyšší čas, aby nielen súdy, ale aj prokuratúra skladala účty verejnosti, komu inému, keď nie verejnej kontrole.
Som presvedčená o tom, že rovnako ako pri súdoch, aj na prokuratúre je potrebné odstrániť priestor a popretŕhať lokálne väzby, preto navrhujeme zaviesť funkčné obdobie pre vedúcich prokurátorov krajských a okresných prokuratúr. Zároveň, tak ako na súdoch, títo prokurátori, vedúci prokurátori budú do týchto pozícií vyberaní na základe výberových konaní.
Rovnako ako v súdnictve nastal čas aj na prokuratúre pre otvorené výberové konania na prokurátorov. Tak ako pri výbere sudcov, aj pri výbere prokurátorov by, myslím, sme mali skončiť s tajnosťami, špekuláciami, pochybnosťami pri obsadzovaní miest prokurátorov, preto navrhujeme obdobným modelom ako na súdoch, aby prokurátorov nevyberali len prokurátori, aby celý proces bol otvorený, verejný a transparentný.
Nielen rozhodnutia súdov, ale som presvedčená, že aj rozhodnutia prokuratúry, najmä, ak ide o konečné rozhodnutia vo veci, si zaslúžia, aby boli verejne prístupné a aby sme si ich mohli prečítať. Preto navrhujeme zverejňovanie rozhodnutí aj prokurátorov a myslím si, že je to dôležité pre možno niekedy rozptýlenie pochybností, ale aj, aby sme mohli vidieť aj dobrú prácu prokurátorov. V rámci posilnenia procesnej nezávislosti prokurátorov navrhujeme zákaz tzv. negatívnych pokynov. Z návrhu novej právnej úpravy je zrejmé, že takýto postup, či už formálnej alebo neformálnej povahy, bude protizákonný, ak bude mať priamo nadriadený prokurátor názor, že je náležité napr. zastaviť nejaké trestné stíhanie, nepodať obžalobu, nevzniesť obvinenie, bude sa musieť pod danú vec podpísať sám a nie nechať to na podriadeného prokurátora.
S cieľom zaviesť transparentné disciplinárne konania proti prokurátorom sa tiež zavádza nová právna úprava disciplinárnych konaní, predovšetkým nanovo sa upravuje zloženie disciplinárnych komisií. Rovnako ako u sudcov prenášame túto skúsenosť aj do prokuratúry, chcem už na úvod poznamenať, že prakticky identická právna úprava pokiaľ ide o disciplinárne komisie na prokuratúre platí a funguje už niekoľko rokov v súdnictve. Okrem uznesení prokuratúry, navrhujeme aj zverejňovať majetkové priznania prokurátorov. Musím spomenúť aj to, že zavádzame nový inštitút, tzv. asistentov prokurátorov a že návrh predpokladá aj zrušenie vojenskej prokuratúry, ktorá podľa názoru vlády po zrušení vojenských súdov stratila svoje opodstatnenie. Vojenskí prokurátori aj zamestnanci vojenských prokuratúr v systéme zostávajú, navrhuje sa, aby sa stali prokurátormi, resp. zamestnancami civilnej prokuratúry.
Vážené dámy poslankyne, vážení páni poslanci, myslím si, že naozaj nastal čas aj na zmenu na prokuratúre. Návrh, ktorý predkladám má jednoznačný cieľ, aby naozaj tak ako na súdoch, aj na prokuratúre zavládla otvorenosť, aby aj prokuratúra tak ako súdy, podliehali verejnej kontrole. Ja verím vo verejnú kontrolu, pretože verejná kontrola na jednej strane obmedzuje priestor pre zneužitie moci a na druhej strane dáva priestor na to, aby sa ukázala aj dobrá práca tam, kde je čo ukázať. Ja verím, že táto snemovňa po zmenách v justícii, schváli aj tie tak veľmi potrebné zmeny v prokuratúre. Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

22.3.2011 o 15:20 hod.

doc. JUDr. PhD.

Lucia Žitňanská

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 15:27

Edita Pfundtner
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predseda. Vážená pani ministerka, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky ma uznesením z 8. marca 2011 určil za spravodajkyňu k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 279).
Podľa § 73 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu.
Vládny návrh zákona je iniciatívnej povahy a vychádza z programového vyhlásenia Slovenskej republiky. Poslancom bol doručený v zákonom ustanovenej 15-dňovej lehote pred schôdzou Národnej rady, na ktorej sa uskutočňuje jeho prvé čítanie.
Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa po formálno-právnej stránke náležitosti uvedené v § 67 a 68 zákona o rokovacom poriadku, ako i náležitosti určené v legislatívnych pravidlách. Zo znenia vládneho návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Dôvodová správa uvádza, že návrh zákona je v súlade s ústavou, ústavnými zákonmi, medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná a zákonmi a je v súlade s právom Európskej únie. Informuje, že predkladaný návrh bude mať dopad na rozpočet verejnej správy spôsobom a v rozsahu ako sú uvedené v doložke vybraných vplyvov. Neovplyvní sociálne, životné, podnikateľské prostredie ani informatizáciu spoločnosti. Pripojená doložka zlučiteľnosti návrhu právneho predpisu s právom Európskej únie spĺňa náležitosti určené v čl. III legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Vyplýva z nej, že problematika návrhu právneho predpisu nie je upravená v práve Európskej únie, ani obsiahnutá v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie.
Osobitná časť dôvodovej správy obsahuje odôvodnenie ustanovení navrhovaného zákona. Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajkyňu vyplývajú, odporúčam, aby sa Národná rada Slovenskej republiky uzniesla podľa § 73 ods. 3 písm. c) rokovacieho poriadku na tom, že po rozprave odporučí uvedený vládny návrh zákona prerokovať v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky zo 4. marca 2011 pod č. 278 navrhujem, aby vládny návrh zákona prerokovali: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny. Za gestorský výbor navrhujem Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky. Odporúčam, aby výbory predmetný vládny návrh zákona prerokovali v druhom čítaní do 11. mája 2011 a gestorský výbor do 13. mája 2011.
Pán predseda, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

22.3.2011 o 15:27 hod.

Mgr.

Edita Pfundtner

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 15:32

Robert Fico
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážené dámy a páni, pamätám si jeden prípad zo súdnej praxe, kedy v sťažnosti podanej proti Slovenskej republike, Európska komisia pre ľudské práva aj Európsky súd pre ľudské práva konštatovali, že zbytočne je niečo nazývať bielym len z formálneho hľadiska, keď z obsahového hľadiska je zrejmé, že vec je čierna. Podstatu v práve a v politike len veľmi ťažko prekryjete, vážená pani ministerka spravodlivosti, akoukoľvek formou. Prekvapuje ma, ako sa vytrvalo držíte pomenovávaniu javov a rozhodnutí, ktoré štartujete v súdnictve a na prokuratúre. Bol by som však nemilo prekvapený, vážená pani ministerka, keby som zistil, že tomu, čo o vašich návrhoch zákonov hovoríte, aj naozaj veríte, pretože všetkým a dúfam, že aj vám, pani ministerka, je nadovšetko jasné, že nerobíte nič iné, len plníte politické zadanie. Dostať prokuratúru a súdy pod plnú politickú kontrolu súčasnej vládnej koalície. (Potlesk.)
Nič iné nie je podstatou vašich návrhov zákonov a môžete hovoriť o zlepšovaní práce súdov a prokuratúry, zdokonaľovaní podmienok pre ich činnosť, čo len chcete. To, čo robíte, vážená pani ministerka, na súdoch a na prokuratúre, je obyčajná normalizácia v štýle 70. rokov minulého storočia, lebo keď to vyzerá ako normalizácia, chodí to ako normalizácia a kváka to ako normalizácia, je to normalizácia a nie demokratizácia súdnictva a prokuratúry. (Potlesk.)
Celú vašu činnosť v súdnictve ste sústredili do hľadania odpovede na jednu jedinú otázku. Čo s Harabinom? Alebo obrazne na vašu činnosť platí názov vynikajúceho českého filmu Je třeba zabít Sekala. Len namiesto Sekala si tam dajte meno Štefana Harabina.
Likvidácia justičných čakateľov, úplná kontrola výberu nových sudcov vládnou koalíciou, to sú javy, ktoré do roku 2011 nepatria a ktoré sú úplnou negáciou komplikovaného demokratizačného procesu v justícii a v systéme vzdelávania sudcov a justičných čakateľov, ktorý začal, resp. vznikol na Slovensku v roku 1990. Bol to, pani ministerka, vy to určite viete, lebo predpokladám, že o histórii vášho ministerstva ste informovaná. Právnický inštitút ministerstva spravodlivosti, veľká rozpočtová organizácia ministerstva spravodlivosti, v ktorej som na začiatku 90. rokov pracoval v riadiacej pozícii, inštitúcia, ktorá nielen pripravovala a organizovala systém justičného vzdelávania, ale ktorá v úzkej spolupráci so združením sudcov a veľkým počtom partnerov zo zahraničia, robila krok za krokom k približovaniu sa slovenskej justície, ale aj prokuratúry k určitým zaužívaným demokratickým štandardom.
Osobitne to bola spolupráca s holandským združením sudcov, americkou a kanadskou advokátskou komorou a ďalšími, ktorá priniesla do slovenského súdnictva a prokuratúry nové a nové pohľady, postupne pretavované do schválených návrhov zákonov, upravujúcich status sudcov, status prokurátorov a vzťah súdnictva a prokuratúry k iným zložkám štátnej moci.
V roku 2006, keď sa SMER - sociálna demokracia stal súčasťou vládnej koalície, plne sme rešpektovali dosiahnutý stav, ako aj pravidlá, ktoré boli prijaté predchádzajúcimi vládami a bolo nám úplne jedno, pani ministerka, či tieto pravidlá nastavila vláda pána Mečiara alebo vláda pána Dzurindu. Minister spravodlivosti, v tom období Štefan Harabin, dostal jasnú politickú úlohu. Nezaoberať sa statusovými otázkami a vzťahom súdnictva a prokuratúry k výkonnej a zákonodarnej moci, ale mal sa zaoberať najpálčivejšou slabinou slovenskej justície, súdnymi prieťahmi. Popri tom, kde to bolo možné, sme prijímali aj rozhodnutia vylepšujúce postavenie sudcov a prokurátorov. Bola to predchádzajúca pravicová vláda, ktorá prijala protiústavný zákon a odobrala sudcom a prokurátorom 13. a 14. plat. Bola to naša vláda, ktorá zaviedla sudcom a prokurátorom 13. a 14. plat. My sme nenormalizovali.
Pýtam sa vás, pani ministerka, a žiadam vás o odpoveď na túto otázku. Keď už vediete taký džihád proti sudcom, prokurátorom a predsedovi Najvyššieho súdu Štefanovi Harabinovi, prečo ste zatajili pred celou verejnosťou rezolúciu výborov ministrov spravodlivosti Rady Európy z 2. decembra 2010? To ste už boli ministerka spravodlivosti, ktorá, citujem: "privítala početné súdne reformy na Slovensku v rokoch 2007 - 2009." Rezolúciu, ktorá ocenila opatrenia prijaté ministrom spravodlivosti Harabinom, majúce za následok skrátenie priemernej dĺžky občiansko-právnych konaní v roku 2009, na trinásť mesiacov, v porovnaní so sedemnásť a pol mesiacmi v roku 2004. Toto sú výsledky, pani ministerka spravodlivosti. A v opozícii s ľútosťou musíme konštatovať, že doteraz ste v riešení skutočných problémov súdnictva neurobili nič. (Potlesk.)
Naopak, súdnictvo a prokuratúru ste za desať mesiacov dostali politikárčením do strašného stavu. Nestabilita, neistota, znižovanie platov, politické nominácie sudcov a prokurátorov. Toto je zreteľný výsledok vášho desaťmesačného pôsobenia. Nezávislosť súdnictva a prokuratúry, vážená pani ministerka, od výkonnej moci je väčšia pochvala ako od koaličnej rady za dobre vykonanú normalizačnú prácu. V opozícii predpokladáme, že ste už zálohu na pochvalu pred nastúpenou koaličnou radou dostali za to, aké zákony ste predložili v súdnictve, ako ste zlikvidovali, doslova zlikvidovali justičných čakateľov a dostali pod politickú kontrolu vládnej koalície kto bude a kto nebude sudcom a za atmosféru strachu pred politickými čistkami, ktorá dnes v justícii vládne. Rovnako predpokladáme, že definitívnu pochvalu dostanete, ak vám prejde aj teraz prerokovávaný návrh zákona týkajúci sa prokurátorov. To, čo vládna koalícia predvádza na prokuratúre v súvislosti s voľbou generálneho prokurátora a úplným podriadením prokuratúry pod ministerstvo spravodlivosti, dostalo podobne ako súdnictvo aj prokuratúru do strašného stavu. Ak bude vystupovať prvý námestník Generálnej prokuratúry, ja ho žiadam, nech popíše stav, v akom sa dnes nachádzajú ľudia pracujúci na prokuratúrach.
Škody napáchané na stabilite súdnictva a prokuratúry sú obrovské a bude trvať veľmi dlho, kedy sa opäť dostanú do normálu. Aj v prípade tohto návrhu zákona, môžete, pani ministerka, používať akékoľvek farby, akékoľvek farby. Faktom je, že ide o návrh zákona, ktorý likviduje ústavnú podstatu nezávislého postavenia prokuratúry. Je to návrh zákona, ktorý ministrovi spravodlivosti dáva právomoci oprávňujúceho priamo riadiť generálneho prokurátora a prokurátorov. Je to protiústavné vytvorenie štátneho zastupiteľstva. Opakujem, je to protiústavné vytvorenie štátneho zastupiteľstva. (Potlesk.)
Prečo protiústavné? Ak používame takéto silné slová, že je to protiústavné, mám aj povinnosť na túto otázku odpovedať. Vážená pani ministerka, na prstoch možno dvoch rúk, by som zrátal poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí tu teraz sedia, ktorí boli pri vzniku a schvaľovaní Ústavy Slovenskej republiky. Pamätám si pána Hrušovského, pána Bugára, pána Slotu, možno ešte dvaja, traja. Mal som tú česť v roku 1992 sedieť aj ja v Slovenskej národnej rade. Aký bol, vážená pani ministerka, úmysel zákonodarcu, keď do Ústavy Slovenskej republiky, priamo zaradil články 149 až 151. Vy ste ich asi nečítali, dovoľte, je to veľmi stručné, ja si ich dovolím tu prečítať.
Prokuratúra Slovenskej republiky čl. 149. Prokuratúra Slovenskej republiky chráni práva a zákonom chránené záujmy fyzických a právnických osôb a štátu. Čl. 150. Na čele prokuratúry je generálny prokurátor, ktorého vymenúva a odvoláva prezident Slovenskej republiky na návrh Národnej rady Slovenskej republiky. A čl. 151. Podrobnosti o vymenúvaní a odvolávaní, právach a povinnostiach prokurátorov a organizácii prokuratúry ustanoví zákon.
Pamätám si to veľmi presne, bolo to v roku 1992, lebo sme jasne definovali, aby nikto nespochybňoval nezávislé postavenie prokuratúry, ako prokuratúra bude zaradená v Ústave Slovenskej republiky a aby prokuratúra nemohla byť obyčajným zákonom podriadená výkonnej moci.
Ak by mal zákonodarca iný úmysel, nikdy by do Ústavy Slovenskej republiky nedával citované ustanovenia a nechal by úpravu prokuratúry na obyčajný zákon. Potom by som povedal, máte právo obyčajným zákonom meniť postavenie prokuratúry, ale ak je to v ústave tak napísané, ako je to napísané, iná možnosť ako ústavným zákonom postupovať nemôžete. Vy sa však neštítite ničoho. Je vám úplne jedno, vážené dámy a páni, čo mal zákonodarca na mysli v roku 1992, ale úplne jedno. Nakoniec, veď ani jeden z poslancov súčasnej vládnej koalície, ktorý sedel v Slovenskej národnej rade v septembri 1992 za Ústavu nehlasoval. Tak sa nečudujem, že máte k Ústave Slovenskej republiky vo vládnej koalícii taký postoj, aký preukazujete pravidelne.
Ale to vás neoprávňuje, vážená pani ministerka, znásilňovať ústavu. Ak máte mocenské chúťky a o nič iné vám vo vládnej koalícii nejde, ak chcete riadiť prokuratúru ministrom spravodlivosti, predložte návrh ústavného zákona a legitímnou ústavnou cestou zmeňte charakter nezávislej prokuratúry na štátne zastupiteľstvo, iná cesta na zmeny, ktoré predkladáte, neexistuje.
Vážená pani ministerka, o nič iné vám nejde vo vládnej koalícii len vymeniť všetkých okresných a krajských prokurátorov a ich námestníkov, zrušiť inštitút prokurátorských čakateľov, dávať záväzné pokyny prokurátorom, návrhy na ich disciplinárne stíhanie, aby ste dosiahli stavy, kedy podobne ako na súdoch, aj na prokuratúre robili len vaši politickí nominanti. Aby sa uzatvoril kruh. Polícia riadená vládnou koalíciou, prokuratúra riadená vládnou koalíciou, súdy riadené vládnou koalíciou. Táto normalizácia má slúžiť len a len na škandalizovanie a kriminalizáciu opozície a to je jediné o čo vám naozaj ide. (Potlesk.) A na úspešnú kriminalizáciu jej opozície je potrebné mať všetky tri zložky trestného systému plne pod politickou kontrolou.
Vy si vôbec uvedomujete, pani ministerka, čo robíte? Uvedomujete si, čo vytvárate, aký pekelný nástroj, ktorý bude môcť byť v budúcnosti zneužitý? A robíte to ešte aj nekultúrne.
Predkladáte návrh zákona, ktorý neponecháva na prokuratúre kameň na kameni. Dovoľte mi, aby som zacitoval z jedného listu. Ja predpokladám, že ten list ste dostali všetci, vážené dámy a páni, ako tu sedíte, lebo tento list prišiel z Generálnej prokuratúry od prvého námestníka, pána doktora Tichého. Citujem to, čo je neuveriteľné, predkladáte zákon, ktorý je protiústavný, lebo riešite ústavné postavenie prokuratúry obyčajným zákonom. Nenechávate kameň na kameni na prokuratúre a ja teraz zacitujem, čo píše o tomto návrhu zákona Generálna prokuratúra: "Označený návrh zákona pripravilo ministerstvo spravodlivosti v spolupráci s ministerstvom vnútra bez účasti Generálnej prokuratúry." Vy riešite postavenie generálnej prokuratúry a prokuratúry a len v spolupráci s pánom Lipšicom predkladáte návrh zákona. Citujem ďalej: "Generálna prokuratúra nebola požiadaná o účasť v pracovnej skupine a ani jeden prokurátor nebol poverený podieľať sa na tvorbe tohto návrhu zákona. Napriek tomu, že rozpory k pripomienkam zásadného charakteru uplatneným v medzirezortnom pripomienkovom konaní neboli odstránené, nebol som," hovorí pán doktor Tichý, "prizvaný na rokovanie Legislatívnej rady vlády, ani na rokovanie vlády Slovenskej republiky."
Toto je kultúrny spôsob predkladania návrhu zákona, ktorý ide proti ústave, ktorý likviduje prokuratúru a ktorý vedie len a len k politickému ovládnutiu prokuratúry ako mocenského nástroja.
Vy ste odsúdili, vážená pani ministerka, a pravdepodobne tak urobia aj poslanci vládnej koalície, nezávislú prokuratúru na trest zániku v jej neprítomnosti, v jej neprítomnosti. To sa niekedy robilo, že páchateľ nebol, lebo bol niekde v zahraničí, no tak ho súdy odsúdili v neprítomnosti a bol pokoj. Nemal šancu ani len pol slova k tomu povedať. Aké príznačné pre vás, pretože sa bojíte argumentov. Keby sedel tam prokurátor a by argumentoval, nikdy by ste takýto paškvil nepredložili do Národnej rady Slovenskej republiky. A teraz povedzme verejnosti, čo idete urobiť na prokuratúre. Môžete hovoriť čokoľvek, že ako chcete vylepšiť prácu prokuratúry, ja vám teraz presne poviem, čo idete urobiť na nezávislej prokuratúre chránenej Ústavou Slovenskej republlky. Čo idete urobiť obyčajným zákonom bez toho, aby ste sa spýtali prokuratúry na názor.
Takže, vážené dámy a páni, po prvé idete priznať ministrovi spravodlivosti, čiže sebe samej právo vydávať stanoviská záväzné pre všetkých prokurátorov vo všetkých oblastiach prokurátorských činností a súčasne odňať takéto poterajšie zákonné oprávnenie generálnemu prokurátorovi. Vynikajúce, zavoláte si... (Potlesk.) Zavoláte si jednoducho prokurátora a poviete mu: toto budeš robiť.
Idem ďalej. Chcete založiť povinnosť zverejňovať a sprístupňovať rozhodnutia prokurátorov v rozpore s ústavným princípom prezumpcie neviny a bez možnosti reálne zabezpečiť primeranú ochranu ústavného práva na zachovanie ľudskej dôstojnosti, osobnej cti, dobrej povesti a na ochranu mena, ústavného práva, na ochranu pred neoprávneným zasahovaním do súkromného a rodinného života a ústavného práva na ochranu pred inak neoprávneným zverejňovaním údajov. Veď máme prezumpciu neviny. A čo keď príde rozhodnutie, ktoré povie, že sa zastavuje trestné stíhanie, lebo sa nepreukázalo, že osoba podozrivá z trestného činu tento trestný čin spáchala. To sa má celá verejnosť dozvedieť, že voči tejto osobe bolo vedené trestné stíhanie? Veď je to jasné porušenie ústavného práva na prezumpciu neviny a teším sa na tie stovky rôznych žalôb, ktoré budú podávať dotknuté osoby na civilné súdy.
Ďalej. Chcete priznať oprávnenie sebe samej a Národnej rade Slovenskej republiky, čiže vládnej koalícii, samozrejme, podieľať sa na kreovaní výberovej komisie na obsadenie voľného miesta prokurátora alebo vedúceho prokurátora rozhodujúcim počtom členov takejto komisie. Rovnako chcete priznať ministerke spravodlivosti právo podávať návrhy na začatie disciplinárneho konania voči ktorémukoľvek prokurátorovi, vrátane generálneho prokurátora. Pýtam sa, ako môže mať člen exekutívy právo podávať návrh na disciplinárne stíhanie generálneho prokurátora, ktorého postavenie je upravené v Ústave Slovenskej republiky. Absolútne nemožné. A ešte by som chcel zacitovať, zrušiť chcete doterajšiu trojročnú prípravnú prax na výkon funkcie prokurátora a nahradiť doterajších právnych čakateľov prokuratúry asistentmi prokurátorov, ktorí po vykonaní odbornej a justičnej skúšky sa budú môcť stať prokurátormi bez akejkoľvek prípravy na výkon tohto povolania, ak budú úspešní vo výberovom konaní. A na toto výberové konanie budete mať, samozrejme, rozhodujúci politický vplyv. Dáte si tam toho, koho budete chcieť. Zbytočne sa ľudia pripravovali tri, štyri, päť rokov na prokuratúre, aby sa stali potom prokurátormi. Poviete: tento bude, tento bude, ale tento nebude, pretože sa nám nepáči a je z nejakého iného politického tábora.
Vážené dámy a páni, ak vládna koalícia schváli túto nehoráznosť bude potrebovať na čele Generálnej prokuratúry podriadeného úradníka, ktorý si bude chodiť ministerke pre pokyny, hoci ústava hovorí o nezávislom postavení prokuratúry. Všetci vieme, čo bolo teraz spojené s voľbou generálneho prokurátora a čo nás ešte čaká. Strašidelná kontrola tajného hlasovania, označovanie poslancov, ktorí slobodne vykonávali svoj mandát a mali iný názor ako koaličná rada, za zradcov, hľadanie zradcov. Neschopnosť vládnej koalície dohodnúť sa na jednom mene podriadeného úradníka, hoci po každej koaličnej rade šesť politických subjektov tohto zlepenca hovorí, že máme vzájomnú dôveru 79 hlasov a spoločného kandidáta. Panebože, prečo potom nevolíte generálneho prokurátora, keď máte 79 hlasov, obnovenú dôveru a ešte máte aj spoločného kandidáta. Lebo si neveríte, lebo sa navzájom vydierate v tomto zlepenci.
Tak ste rozparcelovali Generálnu prokuratúru medzi jednotlivé strany, ako napríklad je dnes zrejmé, že nominant na generálneho prokurátora, ktorý bude v postavení podriadeného úradníka je za SDKÚ, dvaja námestníci pán Lauko za KDH a druhý pán Szabó za MOST - HÍD. Ešte ani nie je zvolený generálny prokurátor, už dobre vieme, kto bude námestníkom generálneho prokurátora, lebo už o tom čvirikajú aj vrabce na streche. A keď sa spýtam predstaviteľov KDH, alebo sa spýtam predstaviteľov MOST-u - HÍD, či to je pravda, tak len cudne mlčia. Maximálne povedia, že uvidíme koho si vyberie pán Lauko, no vyberie si týchto dvoch, o ktorých som teraz hovoril.
Rovnako si podelíte všetkých okresných prokurátorov a krajských prokurátorov. Rovnako si podelíte ich námestníkov, pretože ich v jeden deň, ako počas francúzskej revolúcie, všetkých odvoláte z funkcie. To tu ešte nikdy nebolo. To sa nedialo ani v sedemdesiatych rokoch. Táto vaša politická normalizácia má ešte horšie črty ako to čo urobili po roku 1969 v súvislosti s prokuratúrou a so súdmi ešte v bývalej Československej republike. A, samozrejme, voľbu generálneho prokurátora v rozpore so všetkými pravidlami urobíte verejne, aby ste mohli kontrolovať správanie sa každého individuálneho poslanca. Všetko čo robíte na prokuratúre je nedemokratické a robíte to len preto, aby ste ju politicky kontrolovali a riadili a používali v boji proti opozícii.
Nikdy by som neveril, že niečo takéto sa môže v roku 2011 alebo 2010 stať. Kladiem si legitímnu otázku. S čím všetkým musel kandidát na generálneho prokurátora za vládnu koalíciu súhlasiť, že urobí? Čo podpísal vlastnou krvou? Kto má zaujať stať sa treťotriednym úradníkom, ktorého bude riadiť ministerka spravodlivosti?
Ešte počas opozičného pôsobenia v rokoch 2002 až 2006 mal SMER - sociálna demokracia jasné stanoviská k mnohým závažným témam. Vyhlásili sme, že stiahneme vojakov z Iraku, nikto nám neveril, stalo sa, že zastavíme privatizáciu bratislavského letiska, vraj to nepôjde, išlo. Viete, je jedna veľká istota v politike, že je to kruh, ktorý sa stále otáča, raz ste dole a raz ste hore. Dopredu jasne vyhlasujem a môžete si to všetci napísať, že nebudeme rešpektovať generálneho prokurátora zvoleného vo verejnej voľbe, ak SMER - sociálna demokracia bude súčasťou novej vládnej koalície po ďalších voľbách. Nebudeme rešpektovať degradáciu a podriadenie prokuratúry pod Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky.
Návrat k právnemu stavu a nezávislosti prokuratúry ako je garantovaná Ústavou Slovenskej republiky musí byť jedno z prvých rozhodnutí po nasledujúcich voľbách a bude, samozrejme, spojený s demokratickou tajnou, nie verejnou, tajnou voľbou nového generálneho prokurátora a nie s politickým cirkusom, ktorý teraz predvádzate a čas vám plynie veľmi rýchlo. (Potlesk.) A čas vám plynie veľmi rýchlo, jeden rok už máte pomaly za sebou.
Vážené dámy a páni, na záver, polícia je dnes pod plnou kontrolou vládnej koalície, súdy a prokuratúra budú o chvíľu. V tomto normalizačnou ošiali už chýbali len informácie o využívaní odpočúvania politikov. Nepoviem asi nič nové, ale už v decembri minulého roku sa šírili zvesti, že sa hľadajú zradcovia z radov vládnej koalície, ktorí sa odvážili voliť pri voľbe generálneho prokurátora inak, ako prikázala koaličná rada, a že pri hľadaní zradcov treba použiť aj mimoriadne prostriedky, pretože vláde išlo o politický zadok. A šírili sa aj informácie, že ministerstvo vnútra požiadalo mimo prokuratúry Krajský súd v Nitre o schválenie odpočúvania viacerých osôb. Medzi týmito osobami mali byť aj verejní činitelia.
My sme zostali v nemom úžase, keď sme si vypočuli oficiálne stanoviská ministerstva vnútra a Krajského súdu v Nitre po tlačovej konferencii pána poslanca Štefanova. Na otázku, že či mohlo dôjsť k odpočúvaniu politikov v decembri alebo v tomto vládnom období, sme dostali odpovede, že aj politici si musia zvyknúť na to, že môže fungovať legálne odpočúvanie verejných činiteľov. To znamená, nič nepopreli. Vážené dámy a páni, obávam sa, že ste otvorili Pandorinu skrinku. Ja vítam všetky iniciatívy, myslím, že to bol ústavnoprávny výbor, výbor pre obranu a bezpečnosť, ktorý žiadajú ministra vnútra, aby odpovedal na otázku, že či došlo, alebo nedošlo k legálnemu odpočúvaniu, nikto nehovorí o nelegálnom odpočúvaní, hovoríme k legálnemu odpočúvaniu verejných činiteľov v súvislosti s voľbou generálneho prokurátora, alebo v inej súvislosti a akéže to bolo podozrenie z trestnej činnosti, pre ktoré sa odvážila polícia mimo prokuratúry pristúpiť k odpočúvaniu verejných činiteľov.
Toto, vážené dámy a páni, ak je pravda, je vrchol pyramídy. Je to vrchol nedemokratických tendencií vo vládnej koalícii. Vážené dámy a páni, už ide o podstatu Slovenska. To čo robíte v poslednom období nemá s demokraciou absolútne nič spoločné. (Potlesk.) A preto máme všetky dôvody, máme všetky dôvody na to, aby SMER - sociálna demokracia nikdy nepodporil takéto šialenstvo, takúto nehoráznosť, ktorú predkladáte, pani ministerka spravodlivosti, a máme všetky dôvody, ak sa nám podarí byť súčasťou vládnej koalície, aby sme postupovali tak, ako som dnes oznámil v mojom vystúpení.
Ďakujem pekne. (Potlesk.)
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

22.3.2011 o 15:32 hod.

doc. JUDr. CSc.

Robert Fico

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

15:32

Alojz Přidal
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Pán poslanec Fico, ja verím, že sa vám nepodarí byť súčasťou vládnej koalície tak skoro. Zdá sa mi, že ste dosť nervózny, ale na vašom mieste by som bol tiež nervózny kedy existovala nahrávka tak podobná vášmu hlasu, kde sa hovorí o tom, že ste zabezpečili 35, na budúci rok až 40 na ďalší rok, plus teda ďalšie veci. A najviac sa mi páčilo, aký ste vy odporca proti normalizácii, aj proti tej normalizácii, ktorá bola v sedemdesiatych rokoch. A chcel by som sa vás spýtať, prečo vám to nevadilo, keď ste liezli do tej strany, ktorá tú normalizáciu robila? Kedy ste tam išli do tej strany, pred tou normalizáciou alebo po tej normalizácii? (Hlasy a smiech v sále.)
Skryt prepis

22.3.2011 o 15:32 hod.

Mgr.

Alojz Přidal

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15:55

Robert Kaliňák
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ja chcem, samozrejme, hovoriť smerom k môjmu predrečníkovi. Áno, je tam množstvo mimoriadne nebezpečných, mimoriadne nebezpečných ustanovení, ktoré sú motivované veľmi zlým politickým odhadom situácie. A čo je najpodstatnejšie, ešte aj veľmi zlým, zjavne zlým právnickým vzdelaním. Som naozaj šokovaný, že takáto vec sa vôbec mohla z vlády objaviť v parlamente, pretože priamo ohrozuje výkon napríklad policajtov, ktorí sú v určitej forme v prikrytí a pracujú v organizovaných skupinách. Čiže týmto vy priamo, čo aj v tomto zákone píšete, chcete bojovať proti tomu, aby sa rozkladali organizované skupiny, lebo všetko o stíhaniach chcete zverejňovať, aj o tých, ktoré budú zastavené, práve tých policajtov, ktorí pomáhali túto skupinu rozkryť. Ale vo vašom diletantizme už je všetko naozaj veľmi dobre známe a predpokladám, že vás nezastaví ani vecná kritika takéhoto návrhu. Ale na to sme si už, bohužiaľ, museli spoločne zvyknúť.
A pán poslanec Přidal, tiež si myslím, že si z toho nervózny, pán poslanec, lebo aj tvoj hlas je v tejto chvíli niekde ukrytý, uvidíme ako si si ty zabezpečil veci. (Ruch v sále. Smiech v sále.)
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

22.3.2011 o 15:55 hod.

JUDr.

Robert Kaliňák

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video