20. schôdza

28.6.2011 - 13.7.2011
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

6.7.2011 o 11:10 hod.

Ing.

Jozef Holjenčík

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie v rozprave 11:10

Jozef Holjenčík
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, páni poslanci, v súlade so zákonom, s § 5 zo zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov vám predkladám návrh správy o činnosti a hospodárení úradu o uskutočňovaní regulačnej politiky a o výsledkoch plnenia úloh úradu.
Hodnotený rok 2010 je druhým rokom trojročného regulačného obdobia, ktoré začalo v roku 2009 a končí v roku 2011. V tomto období regulačnom sa začala aplikovať alebo aplikuje sa nová regulačná metóda, takzvaná  metóda cenového stropu, ktorej dôsledkom bola, a to sme v správe uviedli v prehľade na číslach, stabilizácia vývoja cien vo všetkých regulovaných segmentoch a, samozrejme, na druhej strane aj stabilizácia úhrady všetkých nákladov pre regulované subjekty a tvorba primeraného zisku. Úrad pravidelne podrobuje jednotlivé regulované subjekty ekonomickým analýzam a dopadom regulačných metód na ich činnosť. A vlastne to nás oprávňuje s hrdosťou povedať, že všetky subjekty majú, ako som už spomenul, a mali zabezpečený primeraný zisk a úhradu všetkých nákladov. Taktiež dôsledkom novej metódy alebo zavedenia metódy cenového stropu bola aj faktická a úplnáliberalizácia trhu, to znamená, že sme otvorili trh v elektroenergetike, čo dokumentujeme na číslach, že v roku 2009 zmenilo svojho dodávateľa zhruba sedemtisíc subjektov, v roku 2010 už to bolo sedemnásťtisíc subjektov a v roku 2011 očakávame tento počet až trojnásobný. Čiže práve činnosťou úradu, ktorá bola zameraná skutočne na liberalizáciu trhu, bola táto zabezpečená.
Nebudem vás unúvať ďalej číslami, tie si prečítate v jednotlivých statiach správy, ktorá je rozdelená na štyri segmenty pre jednotlivé regulované činnosti - to je elektroenergetika, vodárenstvo, tepelná energetika a plynárenstvo.
Snáď len na záver k hospodáreniu úradu. Úrad hospodáril v roku 2010 s výhľadovým rozpočtom v objeme 2,7 mil. eur pri priemernom počte pracovníkov, 93 pracovníkov. A snáď len posledná zmienka, čo je na chválu úradu, myslím je to, že úrad svojou činnosťou, dôslednou činnosťou, to znamená uplatňovaním regulačnej politiky a dôslednou kontrolnou činnosťou prekročil výnosovú časť svojho rozpočtu o viac ako päťtisíc percent.
Ďakujem pekne za pozornosť.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

6.7.2011 o 11:10 hod.

Ing.

Jozef Holjenčík

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie 11:16

Jozef Mikuš
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Dovoľte mi, aby som vystúpil ako spravodajca výboru pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu k Správe o činnosti a hospodárení Úradu pre reguláciu sieťových odvetví za rok 2010, ktorú máme pod tlačou 374 a jej spoločnú správu. Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím z 13. mája 2011 č. 373 pridelil Správu o činnosti a hospodárení úradu pre reguláciu sieťových odvetví za rok 2010 Výboru Národnej rady pre financie a rozpočet a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu, ktorý určil aj ako gestorský výbor. Obidva výbory prerokovali v stanovených lehotách uvedenú správu a gestorský výbor na základe stanovísk odporúča Národnej rade Správu o činnosti a hospodárení Úradu pre reguláciu sieťových odvetví za rok 2010 schváliť.
Pán predseda, otvorte rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie

6.7.2011 o 11:16 hod.

Ing.

Jozef Mikuš

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 11:18

Jozef Kollár
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predseda Národnej rady Slovenskej republiky, dámy a páni, dovoľte, aby som vám uviedol Informáciu o prerokovaní predložení výročných správ politických strán a politických hnutí za rok 2010. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet túto informáciu prerokoval dňa 25. mája tohto roku a prijal k nej uznesenie č. 178. Máte to rozdané v laviciach pod tlačou 380.
Výbor po a) konštatoval, že k 31. decembru uplynulého roka bolo na Slovensku registrovaných celkom 55 politických subjektov a výročnú správu v stanovenom termíne do 30. apríla nasledujúceho roka, čiže 2011, predložilo celkom štyridsaťsedem subjektov. Po termíne predložil výročnú správu jeden subjekt a osem politických subjektov nepredložilo správu vôbec.
Po b) výbor zobral na vedomie Informáciu o predložení výročných správ politických strán a politických hnutí za rok 2010.
Po c) vyzval politické strany na odstránenie všetkých zistení nedostatkov v zmysle zaslaného listu predsedu výboru.
Po d) súhlasil s vyplatením štátnych príspevkov politickým stranám a politickým hnutiam za rok 2011 - po a, príspevok na činnosť a príspevok na mandát všetkým šiestim parlamentným politickým stranám a po b, príspevok na činnosť Ľudovej strane - Hnutie za demokratické Slovensko a po odstránení nedostatkov, zdôrazňujem, dodatočným vyplatením finančných prostriedkov aj Strane maďarskej koalície.
Rovnako výbor súhlasil so zverejnením výročných správ politických strán a politických hnutí za rok 2010. Splnomocnil predsedu výboru po odstránení nedostatkov písomne požiadať podpredsedu vlády a ministra financií, aby vyplatil spomínaný štátny príspevok Strane maďarskej koalície.
Odporučil Národnej rade Slovenskej republiky vziať túto správu na vedomie a predsedovi Rady Úradu pre dohľad nad výkonom auditu preverovať naďalej kvalitu, hlavne školení organizovaných Slovenskou komorou audítorov vyžrebovaných audítorov na overenie ročnej účtovnej závierky politických strán a politických hnutí v termíne každoročne.
Určil poslanca Kollára za spravodajcu výboru a poveril ma predniesť túto informáciu na tejto schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky. A nakoniec uložil predsedovi výboru a spravodajcovi výboru písomne požiadať predsedov uvedených subjektov podľa bodu c) tohto uznesenia o odstránenie nedostatkov, tak ako to vyplynulo aj z diskusie na rokovaní výboru pre financie a rozpočet, informovať predsedu Národnej rady o výsledku prerokovania vo výbore a predložiť Národnej rade Slovenskej republiky túto informáciu pod tlačou 380.
Nakoniec ešte jedna krátka informácia, ktorá sa týka nás všetkých. Všeobecnou zhodou alebo všeobecným súhlasom na rokovaní výboru pre financie a rozpočet sme sa dohodli, že tento výbor zriaďuje pracovnú skupinu s účasťou všetkých šiestich parlamentných politických subjektov, teda naprieč politickým spektrom, ktorej úlohou je vlastne pripraviť niektoré legislatívne zmeny, hlavne v zákone o politických stranách, o politických hnutiach a najmä pokiaľ ide o financovanie politických strán a politických hnutí tak, aby boli odstránené mnohé slabé miesta, ktoré v súčasnom právnom stave v tejto oblasti naďalej pretrvávajú.
Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda, otvorte rozpravu k tomuto bodu.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

6.7.2011 o 11:18 hod.

Ing. PhD.

Jozef Kollár

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 11:23

Ivan Štefanec
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Dámy a páni, v nadväznosti na dostupné informácie navrhujem vykonať kontrolu financovania rekonštrukcie Zimného štadióna Ondreja Nepelu v Bratislave z prostriedkov štátneho rozpočtu a z prostriedkov Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava.
Predpokladané náklady na rekonštrukciu Zimného štadióna boli vyčíslené v objeme zhruba 74,8 mil. eur a schválený príspevok štátu vo výške zhruba 40 a pol mil. eur, čo je 54,23 % z celkovej plánovanej sumy 74,8 mil. eur. Vzhľadom na rozsah a náročnosť overovaných oblastí navrhujem, aby kontrolu financovania a rekonštrukcie Zimného štadióna Ondreja Nepelu v Bratislave vykonal Najvyšší kontrolný úrad v súčinnosti s pribratými osobami z oblasti financovania, rozpočtovania a súdnoznaleckej problematiky v stavebníctve, keďže ministerstvo financií môže v súlade s platnou legislatívou overiť len použitie poskytnutých verejných prostriedkov. Najvyšší kontrolný úrad je oprávnený kontrolovať aj hospodárenie s majetkom, majetkovými právami, finančnými prostriedkami, pohľadávkami a záväzkami právnických osôb vykonávajúcich činnosti vo verejnom záujme.
Dámy a páni, na túto tému sme diskutovali vo Výbore Národnej rady pre financie a rozpočet a dovoľte mi informovať vás, že 17. júna 2011 výbor prijal uznesenie, podľa ktorého súhlasí s návrhom na prijatie uznesenia k vykonaniu kontroly Najvyšším kontrolným úradom a takisto odporučil Národnej rade schváliť takéto uznesenie, čiže môj návrh je, aby sme hlasovali o uznesení v tomto znení:
Uznesenie Národnej rady k návrhu na vykonanie kontroly financovania rekonštrukcie Zimného štadióna Ondreja Nepelu v Bratislave z prostriedkov štátneho rozpočtu a z prostriedkov Hlavného mesta Bratislava Najvyšším kontrolným úradom Slovenskej republiky.
Národná rada Slovenskej republiky podľa § 5 ods. 4 zákona Národnej rady č. 39/1993 Z. z. o Najvyššom kontrolnom úrade v znení neskorších predpisov žiada Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky vykonať kontrolu financovania rekonštrukcie Zimného štadióna Ondreja Nepelu v Bratislave z prostriedkov štátneho rozpočtu a z prostriedkov Hlavného mesta Bratislava zameranú na plnenie podmienok vyplývajúcich zo zmlúv o poskytovaní finančných prostriedkov formou dotácií a iných prostriedkov z rozpočtu Hlavného mesta Bratislava, použitých na rekonštrukciu uvedenej investičnej akcie, na skutočný stav plnenia podmienok dohodnutých v zmluvách uzatvorených s dodávateľmi projektových a inžinierskych prác, stavebných prác, tovarov a služieb a dodržanie zákona o verejnom obstarávaní.
Toľko teda návrh uznesenia a dovoľte mi, dámy a páni, požiadať vás o podporu schválenia takejto formy uznesenia. Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

6.7.2011 o 11:23 hod.

Ing. PhD. MBA

Ivan Štefanec

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

11:28

Neznámy Rečník
 

6.7.2011 o 11:28 hod.

Neznámy Rečník

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

11:28

Jozef Kollár
Skontrolovaný text
Ďakujem pekne. Vážený pán predseda, v rozprave vystúpil jeden poslanec, ktorý nepodal pozmeňujúci a doplňujúci návrh. Preto dajte hlasovať, prosím, o tom, že Národná rada Slovenskej republiky berie na vedomie Správu o stave a vývoji finančného trhu za rok 2010, tlač 423.
Ďakujem.
Skryt prepis

6.7.2011 o 11:28 hod.

Ing. PhD.

Jozef Kollár

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

11:28

Jozef Kollár
Skontrolovaný text
Ďakujem pekne. Vážený pán predseda, dámy a páni, v rozprave k uvedenému bodu vystúpili poslanci Miroslav Beblavý a Jana Vaľová, ktorá podala návrh na uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky. Pán predsedajúci, dajte, prosím, hlasovať o návrhu uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky pani poslankyne Vaľovej.
Skryt prepis

6.7.2011 o 11:28 hod.

Ing. PhD.

Jozef Kollár

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

11:28

Július Brocka
Skontrolovaný text
Ďakujem pekne, pán predseda. V rozprave k tomuto bodu som vystúpil iba ja. Budeme hlasovať o návrhu uznesenia k Návrhu účtovnej závierky Sociálnej poisťovne za rok 2010, že Národná rada konštatuje, že návrh bol predložený v súlade so zákonom a v termíne určenom na predloženie návrhu štátneho záverečného účtu Slovenskej republiky a že schvaľuje účtovnú závierku Sociálnej poisťovne za rok 2010.
Skryt prepis

6.7.2011 o 11:28 hod.

Ing.

Július Brocka

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

11:28

Ondrej Dostál
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
V rozprave k uvedenej správe vystúpili štyria poslanci. Pani poslankyňa Dubovcová predložila návrh, ktorý ale nie je pozmeňujúci ani doplňujúci, ale je alternatívny. A teda budeme o ňom hlasovať v prípade, že neschválime návrh zo spoločnej správy.
Pán predseda, dajte, prosím, hlasovať na základe odporúčania gestorského ústavnoprávneho výboru o tom, že Národná rada Slovenskej republiky vrátila Správu o činnosti prokuratúry Slovenskej republiky za rok 2010 predkladateľovi na prepracovanie.
Skryt prepis

6.7.2011 o 11:28 hod.

Mgr.

Ondrej Dostál

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

11:28

Stanislav Janiš
Skontrolovaný text
Ďakujem za slovo, pán predseda. V rozprave nevystúpil nikto, preto, pán predseda, dajte, prosím, hlasovať o uznesení Národnej rady, ktoré tvorí prílohu spoločnej správy, s odporúčaním schváliť.
Skryt prepis

6.7.2011 o 11:28 hod.

Ing.

Stanislav Janiš

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video