22. schôdza

6.9.2011 - 14.9.2011
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

14.9.2011 o 15:37 hod.

JUDr.

Jana Laššáková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie 15:16

Peter Pelegrini
 

Vystúpenie

14.9.2011 o 15:16 hod.

Ing.

Peter Pelegrini

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie 15:24

Ondrej Matej
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Takže opäť, znova. Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Vážený pán minister, kolegyne, kolegovia, všetci tí, ktorí sme sa zúčastnili rozpravy o tomto vládnom návrhu zákona v prvom čítaní, sme boli svedkami podrobnej diskusie o celom systéme daňovej a colnej správy - UNITAS-e a o procese riešenia dislokácie a spájania colnej a daňovej správy. Pozmeňujúci návrh, ktorý je v spoločnej správe, ktorý predložil pán Pelegrini, vyvolal diskusiu a zároveň aj, ak si dobre pamätáte náš záväzok koaličných poslancov, že budú prebiehať diskusie odborné ako na základe skutočnosti, že v Banskej Bystrici je dlhoročná tradícia so sídlom daňového úradu, že je tam škola, že sú tam kapacity a že sú tam vytvorené pracovné miesta, že budeme hľadať kompromisné riešenie.
Po debatách, diskusiách, ktorého sa zúčastnili aj zástupcovia opozície, aj zástupcovia koalície, aj predstavitelia samosprávy v Banskej Bystrici, sme dospeli k záveru, že ponúkame alternatívne riešenie, aby sme sa nebavili len o tabuľke. Ja som to aj povedal, pán kolega Pelegrini, že ak nájdeme riešenie, aby sme zachovali pracovné príležitosti v Banskej Bystrici, tak potom sa už len bavíme o tom, že či tá ceduľka finančné riaditeľstvo alebo kompetenčné centrum a kriminálny úrad, o nič iné nejde. A som rád, že sme dospeli k záveru, že môžem mojim pozmeňujúcim návrhom ponúknuť alternatívu voči návrhu ponechať len tabuľku a ceduľku a môžeme hovoriť dneska o tom, že bude v Banskej Bystrici v prípade, že bude môj a pozmeňujúci a doplňujúci návrh kolegov, s ktorými predkladám tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, prijatý, že budeme môcť s kľudným svedomím povedať, že v Banskej Bystrici sme zachovali pracovné príležitosti a s predpokladom na budúci rozvoj a dokonca zvýšenie pracovných príležitostí, akurát tam bude iná ceduľka na tej budove. To chcem podotknúť.
A myslím, že by sme sa nemali hrať o tom, čo je napísané na ceduľke, ale o tom, koľko ľudí tam pracovať ostane a koľko ľudí bude mať šancu prácu tam získať. A vás poprosím upriamiť pozornosť, keď budete, podrobne mám čítať, a trpezlivo počúvať, lebo musím to prečítať, tak z rozsahu uznáte, že si veľa ľudí dávalo dosť práce na tom, aby túto alternatívu našlo a predložilo ju. Takže poprosím, aby sme pozorne prečítali, o aký rozsah zmeny sa procesne jedná v prípade schválenia týchto pozmeňujúcich návrhov.
Takže dovoľte mi, v súlade s ustanovením zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov predkladám pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k vládnemu návrhu zákona o orgánoch štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Vo vládnom návrhu zákona navrhujem tieto zmeny a doplnenia:
Bod 1 k § 1. V § 1 ods. 1 písm. b) znie:
"písmeno b) postavenie, organizáciu, právomoc a pôsobnosť Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky (ďalej len "finančné riaditeľstvo"), Kriminálneho úradu finančnej správy a Kompetenčného centra finančných operácií,". Odôvodnenie: V záujme zvýšenia kvality správy daní a cla najme v oblasti účtovania štátnych príjmov a styku s verejnosťou sa vytvára nový orgán, ktorého sídlom bude Banská Bystrica.
Bod 2 k § 2. V § 2 sa ods. 1 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
"e) Kompetenčné centrum finančných operácií". Odôvodnenie: Ide o legislatívnu úpravu súvisiacu s bodom 1.
Bod 3 k § 2. V § 2 ods. 2 znie:
"(2) Finančné riaditeľstvo daňové úrady, colné úrady, Kriminálny úrad finančnej správy a Kompetenčné centrum finančných operácií tvoria finančnú správu, (ktorá správca informácie a správu), ktorá spracúva informácie a osobné údaje podľa osobitných predpisov.". Odôvodnenie: Ide o legislatívnu úpravu súvisiacu s bodom 1.
Bod 4 k § 4. V § 4 odsek 2 znie:
"(2) Finančné riaditeľstvo je rozpočtová organizácia zapojená na štátny rozpočet prostredníctvom rozpočtovej kapitoly ministerstva a je
a) zamestnávateľom zamestnancov, ktorí vykonávajú práce vo verejnom záujme na finančnom riaditeľstve, daňových úradov, colných úradoch, Kriminálnom úrade finančnej správy a Kompetenčnom centre finančných operácií,
b) služobným úradom colníkov a a štátnych zamestnancov, ktorí vykonávajú štátnu službu na finančnom riaditeľstve, daňových úradov, colných úradov, Kriminálnom úrade finančnej správy a Kompetenčnom centre finančných operácií. ". Odôvodnenie: Ide o legislatívnu úpravu súvisiacu s bodom 1.
Bod 5 k § 4. V § 4 odsek 3 písmeno a) znie:
"a) riadi a a kontroluje daňové úrady, colné úrady, Kriminálny úrad finančnej správy a Kompetenčné centrum finančných operácií,". Odôvodnenie: Ide o legislatívnu úpravu súvisiacu s bodom 1.
Bod 6 k § 4. V § 4 odsek 3 písmeno u) uvádzacej vete sa slovo "a" nahrádza čiarkou a za slová "Kriminálneho úradu finančnej správy" sa vkladajú slová "a Kompetenčného centra finančných operácií". Odôvodnenie: Ide o legislatívnu úpravu súvisiacu s bodom 1.
Bod 7 k § 5. V § 5 odsek 3 písmeno b) sa slová "finančnému riaditeľstvu a daňovému úradu alebo colnému úradu" nahrádzajú slovami "finančnému riaditeľstvu, daňovému úradu alebo colnému úradu a Kompetenčnému centru finančných operácií". Odôvodnenie: Ide o legislatívnu úpravu súvisiacu s bodom 1.
Bod 8 k § 5. V § 5 odsek 3 písmeno i) v uvádzacej vete sa za slová "colných úradov" vkladajú slová "alebo Kompetenčného centra finančných operácií". Odôvodnenie: Ide o legislatívnu úpravu súvisiacu s bodom 1.
Bod 9 k § 5. V § 5 ods. 3 písm. i) v štvrtom bode sa za slová "colného úradu" vkladajú slová "alebo Kompetenčného centra finančných operácií". Odôvodnenie: Ide o legislatívnu úpravu súvisiacu s bodom 1.
Bod 10. Dopĺňa sa nový § 6, ktorý vrátane nadpisu znie:
"§ 6 Kompetenčné centrum finančných operácií
(1) Kompetenčné centrum finančných operácií vykonáva pôsobnosť na celom území Slovenskej republiky. Sídlom Kompetenčného centra finančných operácií je Banská Bystrica.
(2) Kompetenčné centrum finančných operácií je preddavková organizácia zapojená na rozpočet finančného riaditeľstva.
(3) Kompetenčné centrum finančných operácií
a) spravuje profily hospodárskych subjektov a iných osôb, ktoré obsahujú identifikačné údaje a informácie o platbách daní a cla,
b) vedie individuálny účet hospodárskeho subjektu a inej osoby,
c) spracováva daňové priznania, mesačné prehľady a súhrnné výkazy,
d) spracováva a aktualizuje účty hospodárskych subjektov a iných osôb z pohľadu predpisov a platieb daní a cla,
e) spracováva výpisy z účtov finančnej správy v štátnej pokladnici a informácie o úhradách daní a cla poštovou poukážkou,
f) spracováva platby dane a preddavku na daň,
g) spracováva a aktualizuje osobné účty hospodárskych subjektov a iných osôb a vydáva potvrdenie o stave osobného účtu a o zaplatených daniach a cle,
h) spracováva úhrady pohľadávok štátu vzniknutých podľa osobitného predpisu, odkaz 42)
i) informuje osoby o ich právach a povinnostiach vo veciach daní a poplatkov a o ich právach a povinnostiach podľa osobitného predpisu, odkaz 17)
j) poskytuje finančnému riaditeľstvu, Kriminálnemu úradu finančnej správy, daňovým úradom alebo colným úradom informácie o daňových subjektoch v rozsahu potrebnom na plnenie ich úloh,
k) plní ďalšie úlohy ustanovené osobitným predpisom, odkaz 28), alebo medzinárodnou zmluvou.
(4) Kompetenčné centrum finančných operácií riadi a jeho činnosť zabezpečuje riaditeľ. Riaditeľa Kompetenčného centra finančných operácií vymenúva a odvoláva prezident.
(5) Vnútornú organizačnú štruktúru Kompetenčného centra finančných operácií na návrh riaditeľa Kompetenčného centra finančných operácií určuje prezident.".
Poznámka pod čiarou k odkazu 42 znie:
"42) Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva č. 147/1960 Zb. o prenesení finančnej a účtovnej služby majetkovej podstaty pozemkových reforiem.".
Doterajšie § 6 až 10 sa primerane prečíslujú. Doterajší odsek 42 sa označuje ako odkaz 43 vrátane poznámky pod čiarou.
Odôvodnenie: V súvislosti so zriadením nového orgánu štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva - Kompetenčného centra finančných operácií je potrebné upraviť jeho územnú a vecnú pôsobnosť v samostatnom paragrafe.
Bod 11 k § 9. Paragraf 9 sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:
"(9) K 1. januáru 2012 určí minister vnútornú organizačnú štruktúru finančného riaditeľstva a Kompetenčného centra finančných operácií.".
Odôvodnenie: Ide o zabezpečenie riadneho fungovania a personálneho obsadenia novovytvoreného Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky k 1. 1. 2012. Je potrebné, aby organizačná štruktúra bola schválená s dostatočným časovým predstihom, čím sa zabezpečí zaradenie jednotlivých zamestnancov na ich určené pozície.
Bod 12 k § 10. Po doplnení nového § 6 a primeranom prečíslovaní nasledujúcich paragrafov doterajší § 10 sa označí ako § 11, ktorý vrátane nadpisu znie:
"§11 Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. novembra 2011, okrem § 1 až § 10 ods. 1 až 8, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2012.". Odôvodnenie: Ide o zmenu účinnosti predpisu súvisiacu s predchádzajúcim bodom.
O všetkých bodoch pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu navrhujem hlasovať spoločne.
Milé kolegyne, kolegovia, ešte raz chcem zdôrazniť, že tento pozmeňujúci návrh rieši alternatívu pre to, aby v Banskej Bystrici boli zachované pracovné príležitosti a vytvára predpoklad pri ďalšom kroku celého procesu (nezrozumiteľné slovo - pozn. red.) zlúčenia so Sociálnou poisťovňou vytvárať nové pracovné príležitosti. Preto vás prosím o jeho podporu tak ako zo strany koalície, tak zo strany opozície.
Ďakujem pekne za slovo.
Skryt prepis

Vystúpenie

14.9.2011 o 15:24 hod.

Ing.

Ondrej Matej

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15:37

Jana Laššáková
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. No je mi ľúto, pán poslanec, keď ste to tak zjednodušili, že to je o nejakých tabuľkách a ceduľkách. Ja si myslím, že rozdiel medzi Kompetenčným centrom operačných financií, ktoré máte v pozmeňujúcom návrhu pod paragrafom 6 bodov 10, a rozdiel medzi finančným riaditeľstvom je skutočne v právomoci a v pôsobnosti. Kým finančné riaditeľstvo je rozpočtová organizácia napojená na štátny rozpočet prostredníctvom rozpočtovej kapitoly ministerstva, kompetenčné centrum je preddavková organizácia zapojená na rozpočet finančného riaditeľstva. Myslím si, že ste sa snažili, aby ste nejak tú situáciu pod určitým, by som povedala, možno aj tlakom verejnosti sa snažíte riešiť, ale skutočne uspokojovať nás len tým, že nech nebazírujem na tom, akú budeme mať ceduľku, či finančné riaditeľstvo alebo kompetenčné centrum, je naozaj veľmi, veľmi zjednodušené.
Ja chcem znova povedať, že v Banskej Bystrici je po materiálnej stránke aj odbornej stránke riaditeľstvo pripravené na to, aby prevzalo funkciu plnenia úloh nového orgánu finančného riaditeľstva. Apelujem aj cez všetkých občanov, ktorí sa podpísali úplne spontánne pod petíciu, aby ste zvažovali a skutočne to finančné riaditeľstvo, aby zostalo v Banskej Bystrici.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

14.9.2011 o 15:37 hod.

JUDr.

Jana Laššáková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15:39

Peter Pelegrini
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ja ten pozmeňujúci návrh, pán kolega, vnímam v dvoch rovinách. Jedna je tá, že dopĺňaš do zákona o orgánoch ďalší orgán, ktorý nemyslím si, že vznikol na základe našich debát, že či sa má finančné riaditeľstvo presídľovať hore-dole z Bratislavy alebo z Bystrice. Pretože podľa štruktúry budúcej, ktorú ja som mal možnosť vidieť, kompetenčné centrum bolo od počiatku kreslené v štruktúre budúceho finančného riaditeľstva, len asi sa to opomenulo do zákona o orgánoch v oblasti daní, ciel a poplatkov zakomponovať už pri jeho tvorbe, tak sa to teraz dopĺňa pozmeňujúcim návrhom. Fajn, to je úplne normálne a treba dorobiť veci, a to sme to robili aj my.
No a druhý ten rozmer je ten, že - to mi je veľmi sympatické - že aj sídlo tohto kompetenčného centra navrhuješ ponechať v Banskej Bystrici ako preddavkovú organizáciu, ktorá je napojená na finančné riaditeľstvo. To samozrejme ako Banskobystričan môžem len privítať, a to nemá absolútne žiaden rozpor s tým, aby aj sídlo finančného riaditeľstva, tak ako sa to navrhuje v spoločnej správe v bode 4, zostalo v Banskej Bystrici. Pretože to sú dve rôzne organizácie, alebo teda jedna je nadriadená tej druhej, ony navzájom sa nevylučujú. Takže sídlo kompetenčné finančných operácií, fajn, nech vznikne, treba ho a bez neho to asi, celý ten projekt UNITAS by nebolo možné ani, ani nejakým spôsobom uviesť do praxe a dobre ho spravovať. A som rád, že navrhuješ sídlo, aby bolo tiež v Banskej Bystrici. Takže nevidím problém, to sa navzájom nevybíja. Keby boli páni poslanci ochotní, tak ja budem len rád, aby podporili aj bod 4 zo spoločnej správy a aby podporili aj tvoj pozmeňujúci návrh a obidva tieto orgány môžu sídliť v Banskej Bystrici, čomu sa určite občania toho regiónu potešia.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

14.9.2011 o 15:39 hod.

Ing.

Peter Pelegrini

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15:41

Ondrej Matej
Skontrolovaný text
Ďakujem pekne za slovo. Ja budem reagovať aj na kolegyňu, aj na kolegu. Ja začínam mať dojem, že neviem teraz, či vy ste pravica a my ľavica, lebo my navrhujeme riešenia, v prvom rade nám ide o zamestnancov a nie a nie len o manažment. Takže myslím si, že treba niekedy rozlíšiť, o čo komu ide.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

14.9.2011 o 15:41 hod.

Ing.

Ondrej Matej

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 15:41

Ivan Mikloš
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte mi začať stručne, ale trošku predsa len zo širšia.
Ak má dnes svet veľké problémy, a má, či už Spojené štáty, Japonsko, Európska únia, eurozóna ako taká, celý západný svet, tak ho má kvôli populizmu rôzneho druhu. A toto, čo tu počúvame teraz, je populizmus. Samozrejme, že je. Veď skúste sa na to pozrieť triezvo. Ideme spájať tri kľúčové inštitúcie, jedna z nich je dnes v Banskej Bystrici, ale dve z nich sú v Bratislave. Vy nenavrhujete len zachovať Daňové riaditeľstvo v Banskej Bystrici, vy navrhujete presúvať ďalšie dve inštitúcie, ich vedenie do Banskej Bystrice. Zároveň argumentuje tým, že sa bojíte straty pracovných miest, čo je prirodzené a legitímne a ja už minule pri prvom čítaní som vám povedal, že my chceme prijať také opatrenia, aby nedošlo k poklesu zamestnanosti v Banskej Bystrici. Aj preto, že v Banskej Bystrici sú kapacity personálne, administratívne, priestorové, iné, ktoré by bolo škoda nevyužiť, a preto pri zjednotení finančnej správy do jednej inštitúcie predpokladáme, že tam budú centralizované a koncentrované niektoré činnosti, ale na to, aby sme možno zvýšili mieru vašej dôvery v to, že to naozaj urobíme, to teraz v spolupráci vlastne s poslancami navrhujeme zakomponovať aj do zákona. Nemuselo by to byť v zákone. Chceme to tam dať preto, aby ste mali naozaj istotu, že to tak, že to tak bude. A naozaj myslím, že stačí taká elementárna logika, nemusíme mať na to ani siahodlhé analýzy, aby bolo jasné, že toto bude jedna z kľúčových inštitúcií verejnej správy v Slovenskej republike. A že tieto kľúčové inštitúcie musia spolu komunikovať a spolupracovať aj na fyzickej báze napriek tomu, že existujú informačné technológie.
Na ilustráciu vám popíšem koľko za posledný rok bolo pracovných ciest generálneho riaditeľa daňového riaditeľstva do Bratislavy a pracovných ciest námestníkov generálneho riaditeľa do Bratislavy. Za rok pri dnešnom usporiadaní musí generálny riaditeľ absolvovať 168 pracovných ciest do Bratislavy. A námestníci generálneho riaditeľa spolu 456 pracovných ciest za rok do Bratislavy. Veď to je absurdné. Veď všetci vieme, ako to vzniklo, všetci vieme, že to vzniklo z populistického rozhodnutia bývalého populistického premiéra Mečiara, ktorý sa proste rozhodol budovať v Banskej Bystrici centrum. Skončilo to tak, ako to skončilo.
Navrhovať, aby finančná správa, ktorá, ešte raz opakujem, vznikne spojením troch inštitúcií, z ktorých dve sú dnes v Bratislave, sídlila v Banskej Bystrici, z tohto pohľadu považujem za číri populizmus a nakoniec za zbytočný návrh, keďže návrh, ktorý ideme vytvoriť, kompetenčné centrum, bude znamenať, že sa nezníži počet zamestnancov v Banskej Bystrici. Ale chcem vám dať alternatívny, možno aj návrh, keď už teda hľadáte ako by... Lebo máme rôzne inštitúcie. Svojho času sa pamätám, že aj Národná banka sa mala presťahovať do Banskej Bystrice, potom sa to nejak nestihlo zrealizovať. Medzitým sme v Európskej únii, Národná banka z hľadiska miery tej a intenzity spolupráce a intenzity spolupráce s ústrednými orgánmi štátnej správy, je tam už miera nižšia, tak dám návrh, ktorý vyrieši aj to, na čo sa pýtal pán poslanec Kažimír, že kde tu umiestnime, tú, tú finančnú správu. Tak presťahujeme Národnú banku do Banskej Bystrice, do tých priestorov, kde, kde je dnes daňové riaditeľstvo, a finančná správa môže byť tu neďaleko v peknej budove, v Národnej banke. Ale v prvom kroku by som navrhoval, urobme to tak, jak to navrhujeme tu a v druhom kroku vám sľubujem podporu, že poďme, poďme sa baviť o tej Národnej banke.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

14.9.2011 o 15:41 hod.

Ing.

Ivan Mikloš

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 15:47

Ivan Mikloš
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán podpredseda, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, predkladaným návrhom sa v súvislosti s realizáciou prvej fázy reformy daňovej a colnej správy s výhľadom zjednotenia výberu daní, cla a poistných odvodov novelizujú príslušné súvisiace právne predpisy, ktoré upravujú jednotlivé druhy daní, ako aj iné vybrané dotknuté právne predpisy. S ohľadom na vývoj praxe v Slovenskej republike vznikla aj potreba reagovať na tieto zmeny v zákone č. 563/2009 Z. z. o správe daní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý sa navrhuje zmeniť tak, aby tento vývoj reflektoval a zabezpečil funkčnú a proklientsky orientovanú správu daní. Týmito zmenami sa zabezpečí príprava na zjednotenie výberu daní, ciel a poistných odvodov k 1. januáru 2013.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

14.9.2011 o 15:47 hod.

Ing.

Ivan Mikloš

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 15:50

Tibor Tóth
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia, vážený pán podpredseda vlády, dovoľte, aby som predniesol spoločnú správu o výsledkoch prerokovania vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní, daňový poriadok.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 555 z 12. júla 2011 pridelila vládny návrh zákona Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet, Ústavnoprávnemu výboru Slovenskej, Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Uvedené výbory prerokovali predmetný návrh zákona v stanovenom termíne. Gestorský výbor nedostal do začiatku rokovania o vládnom návrhu zákona stanoviská poslancov Národnej rady Slovenskej republiky podané v súlade s § 75 odst. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/96 Z. z. o rokovacom poriadku.
K predmetnému návrhu zákona zaujali výbory Národnej rady Slovenskej republiky tieto stanoviská: Odporúčanie pre Národnú radu Slovenskej republiky schváliť návrh s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi - Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet, ústavnoprávny výbor a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj. V odstavci IV je spolu 12 pripomienok, ktoré boli navrhnuté. Navrhnem následne, teda v zmysle uznesení gestorského výboru, hlasovať o týchto pripomienkach a to tak, že o bodoch spoločnej správy č. 1, 2 hlasovať s návrhom gestorského výboru neschváliť, a o bodoch spoločnej správy č. 3 až 12 hlasovať s návrhom gestorského výboru schváliť. Gestorský výbor odporúča Národnej rade Slovenskej republiky prijať vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 o správe daní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia dopĺňajú niektoré zákony, tlač 400a, schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi. Predmetnú správu výborov Národnej rady, Národnej rady Slovenskej republiky o vládnom návrhu zákona č. 563/2009 o správe daní, daňový poriadok a o zmene a doplnení niektorých zákonov, tlač 400a, bola schválená uznesením gestorského výboru č. 241 z 31. augusta 2011.
Výbor určil poslanca Tibora Tótha za spoločného spravodajcu výborov. Súčasne ma poveril po prvé, predniesť túto spoločnú správu na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky a po druhé, navrhnúť Národnej rade Slovenskej republiky postup pri hlasovaní o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch, ktoré vyplynuli z rozpravy v zmysle § 83 odst. 2, § 84 odst. 2 zákona 350/96 Z. z.. Ďakujem za pozornosť. Otvorte rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

14.9.2011 o 15:50 hod.

Ing.

Tibor Tóth

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie 15:50

Peter Pelegrini
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Asi ten spánok nám, ten nedostatok spánku nás nejak budí ešte k väčším aktivitám ako bežne, ale teraz vystúpim asi pod vplyvom toho sľubu pána, pána ministra, že by sme teda mohli presunúť to centrum Národnej banky Slovenska do Bystrice, pretože chcem vyjadriť podporu jednej časti návrhu tohto zákona, ktorú predložil. Pretože vyskytol sa tu, na neviem ktorom výbore jeden pozmeňujúci návrh, ktorý, chvalabohu, gestorský výbor odporúča neschváliť, ale evidentne tu asi bude sedieť pár poslancov, ktorí by chceli z novely, ktorú predložil pán minister do Národnej rady, vypustiť bod 19 novely, čím by sa zakonzervoval stav v tom, že s daňovou správou by bolo možné komunikovať len cez zaručený elektronický podpis.
Musíme si otvorene priznať, že elektronicky zaručený podpis sa zatiaľ nejak ani a pochybujem, že sa aj vôbec nejak masívne ujme pre svoju technickú, administratívnu a aj finančnú náročnosť a nemyslím si, že by sme mali tak úzkoprso dbať len na zákon, len na, na zaručenom elektronickom podpise. A vítam tú iniciatívu ministerstva financií a ministra, že chce vytvoriť priestor, aby sa daňový subjekt mohol dohodnúť s daňovou správou, akou formou bude s ňou elektronicky komunikovať a aké riešenia sa použijú, pretože naozaj dnes sme v stave veľmi rýchleho rozvoja informačných technológii a už ďaleko existujú modernejšie spôsoby komunikácie, či už s bankami alebo aj s inými orgánmi.
Takže chcem byť veľmi stručný a chcel by som poprosiť naozaj aj tých kolegov, ktorí navrhovali vypustiť devätnásty bod novely, aby tak neurobili a aby sme ponechali ten stav, ktorý, ktorý navrhlo ministerstvo financií. A ako vidím, tak aj pozmeňujúci návrh pána poslanca Mateja dokonca ešte nadväzuje na to, že tam zachováva tie možnosti a konkretizuje. Takže, aby to všetko súhlasilo. Naozaj, buďme moderní a v tomto prípade súhlasím s tým, ako to navrhlo ministerstvo financií.
Skryt prepis

Vystúpenie

14.9.2011 o 15:50 hod.

Ing.

Peter Pelegrini

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie 15:53

Ondrej Matej
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem. Dneska som tu príliš často a ďakujem kolegovi Pelegrinimu, že mi uviedol pozmeňujúci návrh a ocenil to, že áno, tento pozmeňujúci návrh v prvom rade upresňuje celú túto problematiku, o ktorej hovoril, a upresňuje aj vôbec problematiku komunikácie medzi daňovými úradmi a daňovými subjektmi. Preto nebudem ďalej zdržiavať a podľa rokovacieho poriadku, v súlade s ustanovením zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov predkladám pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní, daňový poriadok, a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Vo vládnom návrhu zákona navrhujem tieto zmeny a doplnenia:
Bod 1. K Čl. I. Za doterajší bod 26 sa vkladá nový bod 27, ktorý znie:
"27. V § 27 odst. 5 sa slová "podpísané zaručeným elektronickým podpisom na adresu elektronickej podateľne spoločnej pre daňové úrady alebo na adresu elektronickej podateľne spoločnej pre colné úrady" nahrádzajú slovami "urobené v súlade s § 13 odst. 5 na adresu elektronickej podateľne, ktorú prevádzkuje finančné riaditeľstvo".". Odôvodnenie: Ustanovenie sa navrhuje doplniť nadväzne na novelizačný bod 19, ktorým sa umožňuje doručiť podanie elektronickými prostriedkami v súlade s dohodou uzatvorenou so správcom dane. Doterajšie body je potrebné primerane prečíslovať.
Bod 2. K Čl. I. Bod 66 znie: "66. V § 67 odst. 7 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: "Správca dane pri registrácii pridelí daňovému subjektu daňové identifikačné číslo a aj identifikačné číslo, ak sa registruje na daň podľa osobitného predpisu; 41a) tieto čísla je daňový subjekt povinný uvádzať pri styku so správcom dane.". Poznámka pod čiarou k odkazu 41a znie: "Odkaz 41a) Napríklad § 19 odst. 5 zákona č. 106/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 4 odst. 5 zákona č. 222 z roku 2004 Z. z. v znení neskorších predpisov."."
Odôvodnenie: Ustanovenie potvrdzuje, že sa bude pri registrácii prideľovať daňové identifikačné číslo tak, ako doteraz; rovnako ostáva zachovaná aj povinnosť registrácie na spotrebné dane a daň z pridanej hodnoty v súlade s príslušnými predpismi. Tieto čísla bude daňový subjekt povinný uvádzať v styku s orgánmi finančnej správy.
Bod 3. K Čl. I. Za doterajší bod 76 sa vkladá nový bod 77, ktorý znie: "77. V § 86 odsek 5 znie:
"(5) Právo nakladať s postúpeným nedoplatkom daňového dlžníka prechádza na právnickú osobu podľa odseku 1 dňom platnosti zmluvy o postúpení daňového nedoplatku alebo dňom uvedeným v zmluve."." Odôvodnenie: Zmenou ustanovenia sa dosiahne, aby pri prechode práva nakladať s postúpeným nedoplatkom sa nerozlišovalo, či ide o pohľadávku daňového dlžníka, ktorý je v konkurze alebo či ide o postúpenie dočasne nevymožiteľného daňového nedoplatku. Doterajšie body je potrebné primerane prečíslovať.
Bod 4. K Čl. II. Bod 16 znie: "16. V § 35 odst. 7 sa slová "v lehote podľa § 49 odst. 2" nahrádzajú slovami "po skončení kalendárneho štvrťroka za príslušné kalendárne mesiace tohto štvrťroka" a na konci sa pripájajú tieto vety: "Ak správca dane v tejto lehote začne daňovú kontrolu a suma zistená daňovou kontrolou sa neodlišuje od sumy uvedenej v žiadosti, vráti túto sumu do 15 dní od ukončenia daňovej kontroly, pričom na tieto účely správca dane nevydáva rozhodnutie podľa osobitného predpisu. 128) Ak správca dane zistí, že suma rozdielu zistená daňovou kontrolou sa odlišuje od sumy rozdielu uvedenej v žiadosti, postupuje podľa osobitného predpisu 128) a sumu rozdielu vráti do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia." ."
Odôvodnenie: Aj napriek skutočnosti, že sa tlačivá prehľadu budú podávať správcovi dane mesačne a nie štvrťročne ako doteraz, žiadosť o poukázanie sumy vo výške rozdielu medzi sumou daňového bonusu pre oprávnených zamestnancov a úhrnnou sumou preddavkov na daň sa bude na tlačive prehľadu, ktorého vzor vydáva Ministerstvo financií Slovenskej republiky, podávať štvrťročne. Správca dane poukazuje na žiadosť zamestnávateľa sumu rozdielu daňového bonusu v lehote najneskôr do 15 dní, tých pracovných dní od doručenia tejto žiadosti. Ustanovenie spresňuje, že ak v rámci tejto lehoty začne správca dane daňovú kontrolu, v akej lehote sumu daňového bonusu vracia zamestnávateľovi v tomto prípade.
Bod 5. K Čl. II. Bod 20 znie: "20. V § 39 odstavec 9 znie:
"(9) Zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, je povinný podávať miestne príslušnému správcovi dane v lehote podľa § 49
bod, písmeno a) prehľad o príjmoch zo závislej činnosti, ktoré jednotlivým zamestnancom vyplatil, o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z týchto príjmov a o daňovom bonuse za uplynulý kalendárny mesiac (ďalej len "prehľad"); v prehľade sa uvádza aj osobné údaje zamestnanca uvedené v § 32 ods. 1, písm. a) až c.), ktorému bol príjem poskytnutý, ak nejde o osoby, na ktoré sa vzťahujú osobitné predpisy vykazovania údajov podľa osobitného predpisu, 132.)
písmeno b) hlásenie o vyúčtovaní dane, o úhrne príjmov zo závislej činnosti a o daňovom bonuse (ďalej len "hlásenie"), poskytnutých zamestnancom bez ohľadu na to, či ide o peňažné plnenie alebo nepeňažné plnenie za uplynulé zdaňovacie obdobie."." Odôvodnenie: Navrhovanou úpravou sa zamestnávateľom ustanovuje povinnosť podávať informácie o vyplatených príjmoch zo závislej činnosti jednotlivým zamestnancom, o zrazených preddavkoch na daň z týchto príjmov v mesačnom intervale tak, ako je to pri poskytovaní informácii o vybratom poistnom na zdravotné poistenie a na sociálne poistenie príslušnej poisťovni. Hlásenie je úhrn údajov o vyplatených príjmoch, o zrazených prídavkoch na daň a daňového bonusu za celé zdaňovacie obdobie v sumáre, bez členenia na jednotlivých zamestnancov.
Bod 6. V Čl. II bod 21 sa vypúšťa. Odôvodnenie: Vzory oboch tlačív bude vydávať ministerstvo. Doterajšie body je potrebné primerane prečíslovať.
Bod 7. V Čl. II bod 31 znie: "31. V § 49 odsek 2 znie:
"(2) Daňové priznanie alebo hlásenie sa podáva do troch kalendárnych mesiacov po uplynutí zdaňovacieho obdobia, ak tento zákon neustanovuje inak; prehľad sa podáva do konca kalendárneho mesiaca za predchádzajúci kalendárny mesiac. V lehote na podanie daňového priznania je povinný daňovník, dedič alebo osoba podľa osobitného predpisu, 122aa), daň aj zaplatiť. Daňovník, ktorému do lehoty na podanie daňového priznania podľa tohto odseku alebo do lehoty podľa ods. 3 správca dane neoznámil číslo účtu správcu dane vedeného pre daňovníka, je povinný daň zaplatiť v lehote do ôsmich dní od doručenia tohto oznámenia, ak mu toto oznámenie bolo doručené po lehote na podanie daňového priznania. Rovnaký postup sa použije, ak za osobu, ktorá nemá do termínu na podanie daňového priznania správcom dane oznámené číslo účtu správcu dane vedeného pre daňovníka, podáva daňové priznanie dedič alebo osoba podľa osobitného predpisu. 122aa)."." Odôvodnenie: Úpravou ustanovenia sa mení lehota na podávanie prehľadu a spresnila sa povinnosť zaplatenia dane nielen daňovníkom, ktorí podávajú daňové priznanie, ale aj dedičom a osobám, na ktoré prešlo právo na príjmy podľa Zákonníka práce, ktorí podávajú daňové priznanie za zomrelého. V súvislosti s pripravovaným inštitucionálnym zjednotením výberu daní, cla a poistných odvodov sa bude oznamovať číslo účtu, na ktorý sa platia dane alebo preddavkov na daň uhrádza. Ak daňovníkovi nebolo oznámené číslo účtu do lehoty na podanie daňového priznania, navrhuje sa posunúť splatnosť dane nadväzne na doručenie tohto oznámenia.
Bod 8. V Čl. II za doterajší bod 34 sa vkladá nový bod 35, ktorý znie: "35. V § 50 odsek 6 písm. a) sa slová "v lehote na podanie daňového priznania" nahrádzajú slovami "v lehote podľa § 49 odsek 2".". Odôvodnenie: Ide o legislatívnu úpravu. V nadväznosti na úpravu § 49 ods. 2 číslo účtu (číslo účtu správcu dane vedeného pre daňovníka). Doterajšie body je potrebné primerane prečíslovať.
Bod 9. V Čl. IX v bode 8 sa v § 6 ods. 5 slová "a) až j) a l) až m)" nahrádzajú slovami "a) až i), k) a l)". Odôvodnenie: Navrhovaná úprava nadväzuje na zmenu ustanovenia § 5 odsek 3.
Bod 10. V Čl. IX bod 10 znie: "10. Paragraf 9 znie: "Paragraf 9. K 1. januáru 2012 minister financií Slovenskej republiky určí vnútornú organizačnú štruktúru daňových úradov a zriadi pobočky daňových úradov a kontaktné miesta daňových úradov."." Odôvodnenie: Ide o zabezpečenie riadneho fungovania a personálneho obsadenia novovytvorenej finančnej správy k 1. 1. 2012. Je potrebné, aby organizačná štruktúra bola schválená s dostatočným časovým predstihom, čím sa zabezpečí zaradenie jednotlivých zamestnancov na ich určené pozície.
Prosím o všetkých bodoch pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu, navrhujem hlasovať spoločne.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie

14.9.2011 o 15:53 hod.

Ing.

Ondrej Matej

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video