26. schôdza

29.11.2011 - 14.12.2011
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

29.11.2011 o 16:29 hod.

PhDr.

Zoltán Horváth

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 16:14

Zuzana Aštaryová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Takže, vážený pán minister, vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte mi, aby som vystúpila ako spravodajkyňa výboru pre financie a rozpočet k návrhu vlády na skrátené legislatívne konanie o návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (tlač 584).
Predseda Národnej rady svojím rozhodnutím č. 590 zo dňa 18. novembra pridelil nášmu výboru uvedený návrh prerokovať v skrátenom legislatívnom konaní, ktorý rokoval o tomto návrhu dňa 25. novembra a prijal k nemu uznesenie č. 292, kde sa odporúča Národnej rade prerokovať návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o návrhu skupiny poslancov ihneď.
Ďakujem veľmi pekne. Prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

29.11.2011 o 16:14 hod.

Zuzana Aštaryová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 16:16

Jozef Mihál
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážený pán podpredseda, vážené panie poslankyne, páni poslanci, vážení prítomní, návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov, sa predkladá z dôvodu, že môže dôjsť k ohrozeniu práva na zachovanie ľudskej dôstojnosti ako jedného zo základných ľudských práv a slobôd. Tento dôvod napĺňa skutočnosť, že je potrebné zabezpečiť financovanie približne 110 zariadení sociálnych služieb zriadených alebo založených obcami po 1. júli 2002, ktoré na rozdiel od obecných zariadení sociálnych služieb vzniknutých pred decentralizáciou, t. j. pred 1. júlom 2002, nie sú financované zo štátneho rozpočtu a obce nie sú schopné financovať z vlastných rozpočtov, a to aj v dôsledku hospodárskej a finančnej krízy. Absencia finančných zdrojov pre uvedené zariadenia by znamenala kolaps zariadení a následne ohrozenie života, zdravia a ľudskej dôstojnosti prijímateľov sociálnej služby.
Navrhuje sa riešiť aj ohrozenie poskytovania terénnej opatrovateľskej služby z dôvodu nedostatku opatrovateľov spĺňajúcich zákonom predpísané kvalifikačné predpoklady. K 1. januáru 2012 by boli obce nútené ich prepustiť, v dôsledku čoho by nemohli zabezpečovať opatrovateľskú službu, čo by znamenalo ohrozenie práv klientov, ktorí by sa tak ocitli bez zabezpečenia základných životných úkonov.
Vzhľadom na uvedené skutočnosti je naplnený aj dôvod na skrátené legislatívne konanie uvedený v § 89 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov. Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

29.11.2011 o 16:16 hod.

RNDr.

Jozef Mihál

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 16:18

Monika Gibalová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, pán minister, dámy a páni, predkladám správu o výsledku prerokovania návrhu vlády Slovenskej republiky na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov (tlač 586).
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci uvedený návrh prerokoval na svojej 22. schôdzi a uznesením č. 105 súhlasil s návrhom vlády na skrátené legislatívne konanie, zároveň odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vysloviť súhlas s prerokovaním vládneho návrhu uvedeného v skrátenom legislatívnom konaní s tým, že prvé, druhé a tretie čítanie sa uskutoční na 26. schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky.
Dovoľte, aby som vám predniesla návrh na uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým podľa § 89 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov na návrh vlády Slovenskej republiky súhlasí s prerokovaním vládneho návrhu zákona v skrátenom legislatívnom konaní s tým, že prvé, druhé a tretie čítanie sa uskutoční na 26. schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

29.11.2011 o 16:18 hod.

PhDr. Mgr. PhD.

Monika Gibalová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 16:29

Jana Dubovcová
Skontrolovaný text
V súlade so stanoviskom výboru odporúčam hlasovať osobitne o pripomienke prezidenta republiky pod bodom 1 s návrhom neschváliť ju a osobitne o pripomienke prezidenta republiky pod bodom 2 s návrhom neschváliť ju a konečne potom po hlasovaní o týchto dvoch bodoch hlasovať o vrátenom zákone s návrhom schváliť ho v pôvodnom znení.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

29.11.2011 o 16:29 hod.

JUDr.

Jana Dubovcová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

16:29

Jana Dubovcová
Skontrolovaný text
... s návrhom gestorského výboru vrátený zákon schváliť v pôvodnom znení.
Skryt prepis

29.11.2011 o 16:29 hod.

JUDr.

Jana Dubovcová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 16:29

Pavol Hrušovský
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Hlasujeme.
(Hlasovanie.) 140 prítomných, 76 za návrh, 64 proti.

Národná rada Slovenskej republiky schválila novelu zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich, ktorú pán prezident vrátil na opätovné prerokovanie Národnej rade Slovenskej republiky.

Teraz poprosím pána poslanca Marcinčina, aby z poverenia výboru pre financie a rozpočet Národnej rade predložil návrhy hlasovaní k

zákonu z 20. októbra 2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov, vrátenému prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky,

ktorý prerokovávame ako tlač 554.
Nech sa páči, pán spravodajca, udeľujem vám slovo.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

29.11.2011 o 16:29 hod.

JUDr.

Pavol Hrušovský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 16:29

Anton Marcinčin
Skontrolovaný text
Ďakujem, pán predseda. Vážený pán predseda, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, k zákonu v rozprave vystúpili dvaja poslanci, teraz môžeme hlasovať o zmenách zo správy, a to najprv spoločne o zmenách 2, 3, 4, 5, 6, 7 a 9 s odporúčaním gestorského výboru neschváliť ich.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

29.11.2011 o 16:29 hod.

Ing. Ph. D.

Anton Marcinčin

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 16:29

Anton Marcinčin
Skontrolovaný text
Ďakujem pekne. Teraz budeme hlasovať aj o zmenách 1 a 8 zo spoločnej správy s odporúčaním gestorského výboru neschváliť ich.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

29.11.2011 o 16:29 hod.

Ing. Ph. D.

Anton Marcinčin

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

16:29

Anton Marcinčin
Skontrolovaný text
... zákon schváliť.
Skryt prepis

29.11.2011 o 16:29 hod.

Ing. Ph. D.

Anton Marcinčin

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 16:29

Zoltán Horváth
Skontrolovaný text
Ďakujem pekne za slovo. Prosím, pán predseda, dajte hlasovať v súlade s § 90 ods. 5 rokovacieho poriadku o pripomienke prezidenta so stanoviskom gestorského výboru schváliť ju.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

29.11.2011 o 16:29 hod.

PhDr.

Zoltán Horváth

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video