28. schôdza

31.1.2012 - 9.2.2012
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Uvádzajúci uvádza bod

31.1.2012 o 17:49 hod.

MUDr.

Ivan Uhliarik

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Uvádzajúci uvádza bod 17:49

Ivan Uhliarik
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predseda, vážené pani poslankyne, páni poslanci, predložený vládny návrh zákona v súlade s uznesením vlády Slovenskej republiky č. 386... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Hrušovský, Pavol, predseda NR SR
Pán poslanec Golian, prosím, aby ste nevyrušovali pána navrhovateľa.

Uhliarik, Ivan, minister zdravotníctva SR
... z 8. júna 2011 k petícii Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek upravuje minimálne mzdové nároky sestier a pôrodných asistentiek. Vláda Slovenskej republiky sa zaviazala upraviť tieto minimálne mzdové nároky tak, aby odzrkadľovali náročnosť výkonu uvedených zdravotníckych povolaní a vykonávaných pracovných činností.
Predmetný zákon pomáha stabilizovať nedostatkový zdravotnícky personál a motivuje skvalitňovať poskytnutú zdravotnú starostlivosť pacientom všetkých vekových kategórií. Ustanovujú sa v ňom sadzby minimálnych mzdových nárokov sestier a pôrodných asistentiek v členení podľa dĺžky výkonu ošetrovateľskej praxe. Taktiež sa ustanovujú zvýšenia minimálnych mzdových nárokov tých sestier, ktoré získali odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností. Ich minimálne mzdové nároky sa zvyšujú ustanovenou pevnou sumou. Pri vykonávaní riadenia a organizácie ošetrovateľskej praxe sa sadzba minimálneho mzdového nároku zvyšuje ustanoveným koeficientom.
Predložený vládny návrh zákona sa vzťahuje na všetky sestry a pôrodné asistentky, ktoré sú odmeňované mzdou v pracovnom pomere. Navrhovanou právnou úpravou sa majú riadiť aj minimálne mzdové nároky tých sestier, ktorých odmeňovanie je doteraz upravené v zákone č. 553/2003 Z. z. Prijatie navrhovaného zákona bude mať negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy, pozitívny aj negatívny vplyv na podnikateľské prostredie a pozitívny sociálny vplyv. Nebude mať vplyv na životné prostredie, ani informatizáciu spoločnosti.
Vážený pán predseda, vážené pani poslankyne, páni poslanci, ďakujem pekne za podporu predloženého návrhu zákona. Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

31.1.2012 o 17:49 hod.

MUDr.

Ivan Uhliarik

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 17:52

Viliam Novotný
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predseda, vážený pán minister, vážené dámy a páni, dovoľte mi predložiť spoločnú správu k predmetnému vládnemu návrhu zákona o minimálnych mzdových nárokoch sestier a pôrodných asistentiek a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 757 z 8. decembra 2011 po prerokovaní vládneho návrhu zákona o minimálnych mzdových nárokoch sestier a pôrodných asistentiek a o zmene a doplnení niektorých zákonov v prvom čítaní rozhodla, že podľa § 73 ods. 3 písm. c) zákona Národnej rady o rokovacom poriadku prerokuje uvedený materiál v druhom čítaní a prideľuje návrh podľa § 74 ods. 1 citovaného zákona na prerokovanie: ústavnoprávnemu výboru, Výboru Národnej rady pre financie a rozpočet, Výboru Národnej rady pre sociálne veci a Výboru Národnej rady pre zdravotníctvo.
Gestorský výbor nedostal žiadne stanoviská poslancov, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený. Výbory Národnej rady, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, zaujali k nemu nasledujúce stanoviská. Ústavnoprávny výbor Národnej rady prerokoval vládny návrh zákona dňa 24. januára a odporučil Národnej rade návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi. Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet prerokoval vládny návrh zákona 24. januára a odporučil Národnej rade návrh zákona schváliť. Výbor Národnej rady pre sociálne veci prerokoval vládny návrh zákona dňa 25. januára a odporučil Národnej rade návrh zákona schváliť.
Výbor Národnej rady pre zdravotníctvo prerokoval vládny návrh zákona dňa 25. januára a odporučil Národnej rade návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi.
V časti IV. spoločnej správy máte uvedených celkovo sedem pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov, ktoré gestorský výbor odporúča schváliť. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona o minimálnych mzdových nárokoch sestier a pôrodných asistentiek a o zmene a doplnení niektorých zákonov vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom IV. tejto správy a v stanovisku gestorského výboru odporúča Národnej rade Slovenskej republiky návrh zákona o minimálnych mzdových nárokoch sestier a pôrodných asistentiek a o zmene a doplnení niektorých zákonov schváliť s odporúčanými pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi. Poveril spoločného spravodajcu výborov Viliama Novotného predniesť v súlade s § 80 zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady spoločnú správu výborov na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky.
Predmetná spoločná správa výborov Národnej rady o prerokovaní vládneho návrhu zákona bola schválená uznesením výboru Národnej rady pre zdravotníctvo č. 111 z 26. januára 2012.
Vážený pán predseda, skončil som, prosím, otvorte rozpravu v druhom čítaní, do ktorej sa hlásim ako prvý.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

31.1.2012 o 17:52 hod.

MUDr.

Viliam Novotný

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 17:56

Viliam Novotný
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predseda, vážený pán minister, dámy a páni, dovoľte mi, aby som vystúpil k predmetnému vládnemu návrhu zákona, ktorý prerokujeme v druhom čítaní. Ak chceme rozprávať o zákone o minimálnych mzdových nárokoch sestier a pôrodných asistentiek, mali by sme hovoriť o tom, čo predchádzalo samotnému vládnemu návrhu zákona. Bola to určite petícia komory sestier a pôrodných asistentiek, ktorou sa zaoberala aj Národná rada Slovenskej republiky na svojej júnovej schôdzi a prijala k nej uznesenie. Ešte predtým sa touto petíciou zaoberala aj vláda Slovenskej republiky dňa 8. júna a prijala k nej uznesenie, v ktorom ponúkala konkrétne riešenia jednotlivých požiadaviek sestier. Možno len pre zopakovanie poviem, že táto petícia mala sedem okruhov požiadaviek a reflektovala na to, že tieto, myslím si, oprávnené požiadavky sestier a pôrodných asistentiek neboli dostačujúco riešené v predchádzajúcich dvadsiatich rokoch.
Na tomto mieste by som sa rád poďakoval sestrám a pôrodným asistentkám za spôsob, akým rokovali a presadzovali svoje požiadavky. Je to v pomerne veľmi príkrom rozpore a odlišnom postupe, akým postupovali lekárski odborári vo vzťahu ku svojim požiadavkám, predovšetkým k požiadavke navýšenia miezd lekárov. Treba povedať, že sestry a pôrodné asistentky si nezobrali za rukojemníkov pacientov, veľmi trpezlivo rokovali o svojich požiadavkách so zástupcami ministerstva zdravotníctva, ministerstva práce, sociálnych vecí, ale aj s nami, poslancami Národnej rady. Len na výbore pre zdravotníctvo sme to spočítali, že rokovali viac než desaťkrát o svojich požiadavkách a som rád, že aj vo forme tohto zákona, ktorý dnes prerokovávame v druhom čítaní, sa našiel kompromis a konsenzus.
Treba povedať, že jednou z kľúčových požiadaviek petície bolo riešenie minimálnych mzdových nárokov sestier a pôrodných asistentiek. Poslanci na výbore pre zdravotníctvo sme prišli s prvým návrhom riešenia už pri prerokovaní Zákonníka práce v druhom čítaní vo výbore v júni. Vtedy sme navrhli určité riešenie, ktoré ale bolo z pohľadu petičného výboru a komory sestier nedostačujúcim. Preto sme nakoniec toto riešenie, ktoré bolo aj v spoločnej správe, keď si spomínate, v pléne Národnej rady neschválili.
Rokovania na poslaneckých kluboch prebiehali medzi zástupkyňami petičného výboru a jednotlivými poslancami. Bolo tomu tak aj na poslaneckom klube SDKÚ - DS. Tiež sme sa dohodli s predstaviteľkami Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek na tom, že na jeseň sa pripraví zákon o minimálnych mzdových nárokoch sestier a pôrodných asistentiek. A to, na čom sme sa dohodli v Národnej rade, sme dodržali. Ministerstvo zdravotníctva bolo veľmi aktívne pri príprave tohto zákona a výsledok máme dnes v druhom čítaní v Národnej rade. Zákon prešiel prvým čítaním na decembrovej schôdzi podporou poslancov všetkých poslaneckých klubov.
Rád by som možno na tomto mieste povedal a podčiarkol, že tento zákon sa pomerne zjednodušuje vo verejnosti, lebo väčšinou sa hovorí o zvýšení miezd sestier, tento zákon je o zvyšovaní miezd sestier. Tento zákon nie je o zvyšovaní miezd sestier, lebo na niektorých konkrétnych pracoviskách v niektorých konkrétnych nemocniciach sa po tomto, po schválení tohto zákona mzdy budú zvyšovať o niekoľko eur v niektorých kategóriách sestier. Tento zákon je o zadefinovaní postavenia sestier a pôrodných asistentiek, ako samostatných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v celom systéme poskytovania zdravotnej starostlivosti.
Bolo by preto dobré, podľa môjho názoru, keby sa našla dostatočná podpora pre tento zákon aj v druhom, aj treťom čítaní a myslím si, že by bolo dobré, keby sa táto podpora našla aj preto, akým spôsobom sestry rokovali o svojich požiadavkách, aj preto, lebo veľmi slušne, trpezlivo hľadali konsenzus a dohodu s ministerstvom zdravotníctva a ministerstvom práce a sociálnych vecí, čo bolo naozaj v príkrom kontraste s tým, čoho sme boli svedkami v podaní lekárskych odborárov na jeseň.
V ostatnom čase, v decembri, aj januári, prebieha naďalej živá diskusia okolo tohto zákona, predovšetkým v dvoch rovinách. Tá prvá rovina je otázka, či riešenie, ktoré tento zákon ponúka, je systémové a ako budú riešené ostatné zdravotnícke profesie a povolania. Tá druhá otázka je, či máme v rezorte zdravotníctva dneska dosť finančných prostriedkov, aby sme dokázali takúto úpravu miezd sestier naozaj reálne vykryť.
Treba povedať, že v roku 2011 sa stala nemilá vec a nespôsobila ju Národná rada Slovenskej republiky. Zdravotnícke povolania sa nám akosi rozdelili do troch skupín. Lekári išli svojou cestou prostredníctvom lekárskych odborárov, sestry išli cestou petície, ktorej jedným zo záverov je aj dnes prerokovaný zákon a na chvoste akoby pomyselne zostali ostatné zdravotnícke povolania, asistenti, laboranti, technici, verejní zdravotníci a fyzioterapeuti. To, že sa to v roku 2011 stalo, nepovažujem za šťastné. A teraz naozaj nikoho nejdem ani viniť, ani upodozrievať z toho, že v tom bol zámer alebo nejaká nešťastná náhoda, faktom ale je, že zdravotnícke povolania sa nám rozdelili na tri skupiny.
Som o tom presvedčený, že by bolo omnoho lepšie, keby sa ministerstvo zdravotníctva bolo vedelo dohodnúť so Slovenským odborovým zväzom pracovníkov v zdravotníctve a sociálnych službách a našlo nejaký mechanizmus valorizácie miezd všetkých zdravotníkov. Určite by to bolo lepšie ako rukojemnícka dráma, ktorej sme boli svedkami na jeseň, alebo zákon, ktorý síce rieši postavenie sestier a pôrodných asistentiek, ale nerieši postavenie a odmeňovanie ostatných zdravotníckych povolaní.
Dnes nám už ale nezostáva nič iné, iba akceptovať situáciu, že lekárov máme veľmi nesystémovo riešených v zákone o poskytovateľoch, sestry budeme mať riešené samostatným zákonom a zrejme bude v najbližšom období potrebné hľadať legislatívne riešenie aj pre ostatné zdravotnícke povolania. Rokovali sme o tom s ich zástupcami na výbore pre zdravotníctvo, aj na ministerstve zdravotníctva, vytvorila sa pracovná skupina na prípravu samostatnej zákonnej normy týkajúcej sa ostatných alebo niektorých zdravotníckych profesií. Riešiť ich požiadavky v rámci dnes prerokovaného zákona, táto požiadavka bola tak isto komunikovaná, aj vo verejnosti odbornej, aj laickej, si myslím, že by nebolo správne, aj vzhľadom k tomu, že medzi jednotlivými profesiami existujú výrazné odlišnosti v náročnosti, v postavení v systéme poskytovania zdravotnej starostlivosti, aj v odbornej príprave.
Druhou otázkou, ktorú som si sám položil, ako keby rečnícky, je problematika peňazí. Ničoho iného ako peňazí. Teda otázka, či je navyšovanie miezd a úprava miezd lekárov a sestier krytá reálnymi zdrojmi vo verejnom zdravotnom poistení.
Medziročný nárast disponibilných zdrojov do verejného zdravotného poistenia, ale aj šetrenie na nákladoch na lieky, boli predpokladom na finančné krytie navýšenia platov lekárov a sestier. V praxi sa však ukazuje, že zdravotné poisťovne majú nemalé problémy s navyšovaním zmlúv pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Určite už viete, že došlo k dohode medzi Všeobecnou zdravotnou poisťovňou a nemocnicami o krytí navýšenia miezd lekárov k 1. januáru 2012 prostredníctvom úpravy zmlúv s touto zdravotnou poisťovňou. Problematickým však zostáva naďalej krytie navýšenia miezd sestier a pôrodných asistentiek k 1. aprílu a ďalšia etapa navyšovania miezd lekárov k 1. júlu.
Rád by som, aj z tohto miesta, požiadal ministra zdravotníctva, aby bol aktívny vo vzťahu k navyšovaniu zmlúv pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti vo vzťahu k schválenej legislatíve. Rád by som povedal, že aj výbor pre zdravotníctvo bude aktívny, zajtra už ideme na poslanecký prieskum do Všeobecnej zdravotnej poisťovne, v najbližších dňoch do ďalších dvoch zdravotných poisťovní, práve aby sme sa zaoberali problematikou stratégie úpravy zmlúv pre poskytovateľov zo strany zdravotných poisťovní, vo vzťahu k legislatívnym zmenám a úpravám miezd lekárov a sestier. Treba povedať, že ak toto navyšovanie miezd, úpravy miezd, nebudú kryté reálnym navýšením zmlúv zo strany zdravotných poisťovní a znovu zopakujem, že všetky predpoklady na to, aby sa to mohlo stať, Národná rada aj ministerstvo zdravotníctva v minulosti urobili, nastane problém, pretože ekonomická situácia u mnohých poskytovateľov zdravotnej starostlivosti sa bude komplikovať a môže to spustiť novú špirálu zadlžovania nemocníc aj ambulancií, čo si asi nikto z nás nepraje.
Dámy a páni, toľko z mojej strany, na záver by som vás chcel poprosiť o podporu tohto vládneho návrhu zákona. Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

31.1.2012 o 17:56 hod.

MUDr.

Viliam Novotný

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18:07

Štefan Zelník
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán kolega, aj ja súhlasím, že zdravotné sestry si zaslúžia za svoju prácu lepšie ohodnotenie. Obávam sa však, že toto navýšenie platov nie je kryté zo zdrojov zdravotných poisťovní a to, čo ma mrzí, hovorí sa len o ústavnej zdravotnej starostlivosti a o nemocniciach a doteraz som nepočul ako sa zdravotné poisťovne alebo ako sa rezort ministerstva zdravotníctva postaví ku ambulantnej sfére. Tam tiež pracujú zdravotné sestry a zákonom, prevádzkovateľom týchto zdravotníckych zariadení prikazujeme a musia vyplatiť im stanovené zákonom mzdy. Obávam sa, že toto môže viesť k zániku mnohých odborných ambulancií.
Ja verím, že k tomuto dostanem odpoveď a že pán minister povie, pretože ministerstvo zdravotníctva je 100 % akcionár Všeobecnej zdravotnej poisťovni a iste už takéto analýzy musia byť a lekári v ambulantnej sfére sa dozvedia, ako sa im budú navyšovať objemy a samozrejme zvyšovať hodnota bodu. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

31.1.2012 o 18:07 hod.

MUDr.

Štefan Zelník

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18:08

Viliam Novotný
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ostanem v tejto vecnej rovine, lebo myslím, že to bola veľmi dobrá pripomienka. Ten problém je košatejší, veď hovoríme o tom opakovane aj na výbore pre zdravotníctvo, aj preto som navrhol poslanecký prieskum vo všetkých troch zdravotných poisťovniach. Tá moja prvá poznámka je, že pri schvaľovaní štátneho rozpočtu sme schvaľovali aj rámcovo disponibilné zdroje pre verejné zdravotné poistenie, vieme, že je tam medziročný nárast tých disponibilných zdrojov.
Druhá skutočnosť je, že schválený zákon o lieku a rozsahu by mal viesť reálne k úsporám na nákladoch na lieky v jednotlivých zdravotných poisťovniach, čiže toto sú predpoklady, z ktorých sa dá dnes vychádzať, že v roku 2012 by mali byť finančné prostriedky na to, aby boli vykryté navýšenia miezd lekárov a sestier. Druhou otázkou je ale, ako sa reálne tieto peniaze zo zdravotných poisťovní dostanú k poskytovateľom zdravotnej starostlivosti a to je možné len úpravou zmluvných pomerov.
Tretím problémom je, že väčšinou rozprávame len o nemocniciach, ale potrebujeme sa naozaj reálne rozprávať o ambulanciách, kde to vidím omnoho komplikovanejšie toto navyšovanie zmlúv a dobre, že si na to upozornil, lebo naozaj táto otázka tu je na stole a je aktuálnou.
A tou mojou poslednou poznámkou možno na rozprúdenie diskusie je aj skutočnosť, že akosi sme si zvykli, keď hovoríme o úprave zmluvných vzťahov diskutovať len so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou, ale nárast disponibilných zdrojov vo verejnom zdravotnom poistení, z lepšieho výberu zdravotného poistenia a zmeny v liekovej politike by mali mať pozitívny vplyv aj na hospodárenie ďalších dvoch zdravotných poisťovní, aj preto je potrebné s nimi diskutovať o tom, ako oni upravia svoje zmluvné vzťahy s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

31.1.2012 o 18:08 hod.

MUDr.

Viliam Novotný

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 18:11

Ľudovít Kaník
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predseda, vážené plénum, téma platov a téma platov zdravotných sestier je téma, ktorá je naozaj citlivá a vážna. Nikto nepochybuje o tom, že zdravotné sestry veľmi dlhodobo boli platovo na tom veľmi biedne a že úroveň týchto platov nebola vysoká. Teraz tu máme pred sebou návrh zákona, ktorý to dosť zásadným spôsobom mení. Ale, obávam sa, že pre nie dostatočné, dostatočný rozhľad a dostatočnú prezieravosť máme tu pred sebou tak isto veľmi veľký a nový problém. V zdravotníctve predsa nepracujú len zdravotné sestry a pôrodné asistentky. Vieme, že ich je zhruba 40 tisíc, ale rovnako vieme, že tam pracuje zhruba 40 tisíc ďalších zdravotníckych pracovníkov, ľudí, ktorí pracujú v tých istých ordináciách, ktorí sa vzájomne potrebujú, ktorí vzájomne kooperujú, komunikujú a pracujú vedľa seba. Na riešenie týchto platov týchto ľudí sa zabudlo.
Ako je možné, že máme pred sebou návrh zákona, ktorý vnáša do systému absolútnu nerovnováhu. Myslím si, že to jedno, alebo je to druhé v poradí chybné rozhodnutie, strategicky chybné rozhodnutie v oblasti zdravotníctva. Tým prvým bolo riešenie otázok platov lekárov a teraz tu máme druhé chybné rozhodnutie, nie preto, že by som nechcel, aby zdravotné sestry mali zvýšený plat, ale preto, že si myslím, že problémy, ktoré vyvolá neriešenie platových pomerov ďalších zdravotníckych pracovníkov bude veľkým kameňom úrazu a nášľapnou mínou do budúcnosti, že z tohto pohľadu je to chybné a nie dobre pripravené riešenie.
Myslím si, že ministerstvo zdravotníctva ako hlavný garant tohto na to malo myslieť a nemalo sa riadiť len tým, kto sem prišiel vyjednávať. Ale malo vidieť súvislosti, podľa ktorých bude celý systém fungovať. Nemôžeme predsa vytrhnúť jednu skupinu zamestnancov, tú ošetriť a zabudnúť pri tom na ďalšie skupiny, ktoré pracujú v tom istom sektore.
Mne je veľmi ľúto, že súčasná spoločenská aj politická situácia, a hlavne to, že stojíme pred voľbami, ktoré, ktorých nám bol čert dlžen, neumožňuje túto situáciu seriózne a komplexne vyriešiť v rámci tohto volebného obdobia. Preto ani neprichádzam s nejakým návrhom, ktorý by túto situáciu riešil, len upozorňujem, že takéto riešenie, ktoré tu máme pred sebou akejkoľvek ďalšej vláde prinesie veľa problémov a bude sa s tým musieť veľmi zložito vysporadúvať a verejné financie tak isto. A bolo by veľkou chybou, keby sa jedna skupina mala dobre alebo významne lepšie a tie ostatné skupiny by zostali zabudnuté. Bolo by to nielen nesprávne, ale aj hlboko nespravodlivé voči týmto ľuďom. Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

31.1.2012 o 18:11 hod.

Ing.

Ľudovít Kaník

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18:15

Štefan Zelník
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán kolega, aj keď nepracujete v zdravotníctve, musím povedať, že máte plnú pravdu a naozaj zdravotníctvo je ako ľudský organizmus, jedno vzájomne sa dopĺňa druhým a vtedy môže zdravotníctvo fungovať, keď navzájom títo ľudia spolupracujú a samozrejme, že títo ľudia sú navzájom nenahraditeľní, preto si naozaj myslím, že aby sa pristupovalo k tomuto, k tejto platovej úprave, malo sa pristupovať koncepčne ku všetkým kategóriám, ktoré sa na poskytovaní zdravotnej starostlivosti podieľajú. Bohužiaľ, že vláda urobila len platovku pre zdravotné sestry, ale nemala by byť o tom vláda, že tomu pridám, kto robí nejaký nátlak, ale vláda mala postupovať koncepčne a teda mala do toho poňať všetky kategórie zdravotníckych pracovníkov. Je to škoda, ale bude sa s tým musieť vysporiadať nová vláda, aj keď to bude podstatne ťažšie, pretože už tá nerovnosť sa tu založila. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

31.1.2012 o 18:15 hod.

MUDr.

Štefan Zelník

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18:16

Viliam Novotný
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. My s kolegom Kaníkom veľa diskutujeme o tomto zákone v ostatnom čase, takže nemusím len faktickou poznámkou na neho reagovať, vieme si to aj ináč vydiskutovať, ale napriek tomu možno niekoľko krátkych poznámok.
Tá prvá je, pán poslanec má pravdu v tom, že akosi sa na tie ostatné zdravotnícke povolania pozabudlo, to je fakt. Treba povedať, že od toho decembra sa s nimi veľmi intenzívne rokuje aj na výbore pre zdravotníctvo aj na ministerstve zdravotníctva. Ja verím, že výsledok sa zrodí, že budeme mať k dispozícii legislatívnu normu, ktorá upraví vo vzťahu k postaveniu týchto zdravotníckych profesií, ich náročnosti, odbornej príprave, ich ohodnotenie.
Samozrejme treba jedným dychom povedať, že môže sa to urobiť len vo vzťahu k reálnym finančným prostriedkom, ktoré v rezorte zdravotníctva sú. Ja som vo svojom vystúpení povedal, že nepovažujem za šťastné, že v roku 2011 sa tri skupiny zdravotníckych povolaní od seba oddelili. Lekári išli svojou cestou, sestry išli svojou cestou a tí ostatní akoby ostali na chvoste, ale už sa to stalo. Ja nechcem z toho nikoho viniť ani upodozrievať, faktom je, že budeme to musieť riešiť na tri etapy.
Chcel by som ešte možno povedať jednu jedinú poznámku, že mnohokrát som začul interpretáciu, že zákon o sestrách sa preto tak intenzívne rieši lebo sa blížia voľby a že je to predvolebný ťah. Musím naozaj úprimne povedať, že v júni, keď sme diskutovali o petícii, keď vláda schválila uznesenie v septembri, keď sa pripravoval zákonník, to nikto netušil, že v októbri padne vláda a budeme pred predčasnými voľbami. Tento zákon ide riadnym legislatívnym procesom a nie je v žiadnom súvise s predčasnými parlamentnými voľbami. Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

31.1.2012 o 18:16 hod.

MUDr.

Viliam Novotný

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 18:18

Juraj Blanár
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, páni ministri, kolegyne, kolegovia, tí, čo ste ostali na túto diskusiu, o, myslím si, že veľmi vážnom zákone, pretože tento zákon sa týka zdravotníctva a z časti aj pracovníkov, ktorí pracujú v domovoch sociálnych služieb. Hovoríme o zdravotníckych zamestnancoch a tak symbolicky, zároveň aj hovorí o tom, kde táto vláda dotiahla zdravotníctvo.
Ja keď som počul vystúpenie pána kolegu Novotného, tak som mal normálne pocit, že to je nejaká óda na radosť, na jednej strane a na druhej strane zrazu zmena absolútnej rétoriky človeka, ktorý obhajoval mnohé chybné kroky, ktoré sa tu urobili a dnes len lakonicky poznamená, akosi sme pozabudli na tých ďalších zdravotníkov. Potom vystúpi pán poslanec Kaník, ktorý tu predložil ešte v prvom čítaní svoj návrh, kedy hovoril o tom, že podľa jeho názoru sa jedná o diskrimináciu, ak ideme jednu časť pracovníkov riešiť, čo sa týka platov, ale tých ďalších necháme tam, kde sú a nehovoríme ešte o lekároch, ktorí sú v ambulantnej sfére.
Vážené dámy a páni, zdravotníctvo sa dostalo do absolútnych kŕčov. Celé sa to začalo nepremyslenými krokmi, ktoré robili jednu chybu za druhou. Táto vláda, a to treba úplne na plno povedať, sa zamerala pri riešení zdravotníctva na nič iné, iba na prípravu akciových spoločností, obchodných spoločností, ktoré budú robiť biznis v zdravotníctve a na postupnú prípravu privatizácie nemocníc. To si povedzme otvorene, tak ako to je. Svedčí o tom aj mnoho vyhlásení pána ministra, ktorý zachraňoval situáciu, keď videl, že verejná mienka a predovšetkým mienka tých, ktorí v zdravotníctve pracujú a vedia o čom to je, sa začína dvíhať proti nemu. Začal ratovať vtedy akciové spoločnosti tým, že chcel ako bezprecedentne ustanoviť kategóriu akciových spoločností štátnych nemocníc, ktoré nebudú môcť byť exekvované, nebude môcť byť siahané, čo samozrejme vtedy okamžite na to reagoval pán minister financií, že toto je pre neho absolútne nemysliteľné. Teraz parafrázujem, neboli to také slová ako som povedal, ale odmietol to minister financií , pretože zrazu sa tu mala vytvárať iná obchodná spoločnosť. Toto bolo celá aktivita, na ktorú sa zameriavalo ministerstvo zdravotníctva, no a pochopiteľne, keďže sa nekomunikovalo v dialógu, tak postupne začali sa dvíhať hlasy zospodu. A ja si veľmi dobre pamätám, hlasy zdravotných sestier a pôrodných asistentiek, ktoré prišli sem do parlamentu, a táto vláda na čele s predsedom parlamentu, pánom Sulíkom, ktorý je váš koaličný partner, rozbil vašu vládu, ich privítal nie, že poďme rokovať, ale že zahatali ste nám cestu autobusom, však do našej garáže. To bolo prvé. Ja som bol pritom, keď pani Lévyovú, ktorá prišla rokovať, toto bolo privítanie.
Dnes pán predseda Novotný hovorí o tom, že parlament je ten, ktorý to rieši a že pristúpil k tomu veľkoryso, ale treba povedať, pristúpil pod nátlakom. To nebolo niečo dobrovoľné, lebo to vyzerá teraz ako, že my sme tí, ktorí tu chceme všetko zachrániť a všetko chceme urobiť, a tak sme to mysleli od začiatku, ale nebolo to tak. Keby títo ľudia sa neboli zdvihli, tak dnes som presvedčený, že o tom tu ani nerokujeme. Keby sa tí ľudia v nemocniciach, lekári nezdvihli, na konci minulého roka, predovšetkým aj keď ste to dávali do pozície navyšovania platov, predovšetkým na zastavenie transformácie na akciové spoločnosti, pretože vedeli o čom to je, majú skúsenosti s privatizáciou, ktorú urobila predchádzajúca alebo dve predchádzajúce vlády Mikuláša Dzurindu. Kedy všetko, čo prinášalo akýkoľvek zisk, predovšetkým laboratórne činnosti, lekárne, rýchla lekárska pomoc, všetko bolo sprivatizované. Títo ľudia vedeli, že o čom to je, čo sa tu chystá a vedeli, že všetko to, čo neprináša peniaze, pretože v tom zdeformovanom systéme financovania, práve tie zložky, ktoré ostali na verejných nemocniciach, to znamená, štátnych a nemocniciach, ktoré majú samosprávne kraje predovšetkým, to ponechala na nich a nech sa páči, robte si s tým.
Potom prišiel geniálny nápad, že ideme robiť DRG systém, ale v poradí takom, že najskôr urobíme transformáciu, potom príde DRG systém. Hovorím to kvôli tomu, aby som pripomenul všetkým tým, ktorí ste tu, ale aj tým, ktorí sa pozerajú na televízne obrazovky po tejto Národnej rade, v kanceláriách, že toto je prístup vlády, ktorá v súčasnosti v kŕčoch končí vládnutie a mám taký pocit, že už dnes ani ich koaličný partner, sa veľmi k tomu nehlási, čo chcel urobiť, pretože sa nikto z koaličnej strany neprihlásil do rozpravy. Sú jednoducho ticho, prečo by aj, však necháme nech sa KDH s SDKÚ nejakým spôsobom dohodnú.
Vážené dámy, vážení páni, všetci vieme, že problém zdravotníctva je predovšetkým v nazeraní, či bude problém, či bude zdravotníctvo biznisom alebo bude verejnou službou.
Druhý problém, či sa, je tu sila zmeniť systém financovania alebo nie je tu sila zmeniť systém financovania a vy ste to chytili za nesprávny koniec, pretože systém financovania ste nedokázali zmeniť a rozbehli ste niečo, čo naštartovalo tieto dve aktivity u lekárov aj zdravotných sestier. Zaslúžia si všetcí tí, ktorí poctivo robia, aby mali primerane zvýšený plat. O tom nikto nepochybuje, ale zároveň si zaslúžia, aby to bolo urobené tak, že to bude aj kryté. A čo vy robíte? Vy robíte opäť podvod na všetkých tých, ktorým chcete povedať, že im idete zdvihnúť plat? Ale zároveň v samotnom návrhu zákona je uvedené, že tieto finančné prostriedky nemá zdravotníctvo k dispozícii. Je toto úprimné? To, čo v súčasnosti ste pripravili, bude viesť k ničomu inému, iba k zrýchleniu k zadlžovaniu a paradoxne sa môže stať, že, a ukážem to na grafoch, ktoré mám pripravené, že tým, ktorým dnes chcete zdvihnúť platy a my to podporujeme, ako som povedal, my rovnako si myslíme, že by mali mať zdvihnuté platy, len my nemáme v moci upraviť rozpočet ako vy o navýšenie do položky zdravotníctva, paradoxne títo ľudia budú mať možno pár mesiacov zdvihnuté platy na úkor zadlžovania, a potom, keď začnú jedna za druhou, nemocnice sa zatvárať, tak skončia na úradoch práce. Toto je návrh zákona, ktorý ste pripravili, pán minister. Toto je návrh zákona, ktorý obhajujete, pán Novotný, ale lakonicky poviete: "Akosi sme pozabudli. Nie je to kryté, je to problém...", no fajn, veľmi dobre to znie, ale choďte to povedať tým riaditeľom, ktorí sú v nemocniciach a musia čeliť týmto problémom. Choďte povedať riaditeľom tým, ktorí dnes zo zákona musia odvádzať odvody do zdravotnej a Sociálnej poisťovne a v prípade, že to neurobia, tak budú trestne stíhaní. Choďte im to povedať. Oni nastavujú krk, vy nie. Vy sa len tvárite, že chcete niečo urobiť.
Vážené dámy a páni, ja vám teraz ukážem jeden graf, ktorý významne charakterizuje, o čo vlastne ide aj v tom ponímaní, čo som hovoril. Vybral som si vzorku, ktorú viem zodpovedne reprezentovať, pretože Žilinský samosprávny kraj je zriaďovateľom štyroch nemocníc, a tieto nemocnice v súčasnosti zamestnávajú pracovníkov v zdravotníctve na úrovni minimálnych normatívov, ako ustanovuje nariadenie vlády. To znamená, keby niekto dnes teraz začal hovoriť, ako zvykne pán Novotný a pán minister, že je prezamestnanosť, že jednoducho sa tu plytvá, áno ja súhlasím, ak viete o takom plytvaní, mali by ste zakročiť, ale ja hovorím o nemocniciach, kde sú na minimálnej úrovni a výsledok toho, čo ste vy spôsobili, je takýto.
Navýšenie platov lekárov, ktoré podpísala pani premiérka Radičová, bianko zmenku, ktorú podpísala a nedokázala ju naplniť, je to v memorande, časť 4.3, kde vláda dáva záväzok, zabezpečiť potrebné zdroje na navýšenie platov lekárov prostredníctvom zdravotných poisťovní. Dodnes ministerstvo zdravotníctva len hovorí o tom navýšení, dodnes ministerstvo zdravotníctva hovorí o tom, že rokuje so zdravotnými poisťovňami, ale zatiaľ, pokiaľ viem, rokuje iba s jednou zdravotnou poisťovňou, na ktorú má vplyv a podľa mojich informácií, s dvoma súkromnými poisťovňami, ktorým táto vláda tiež umožnila, aby vytvárali zisk, tak s dvoma súkromnými poisťovňami sa dodnes ešte nerokovalo a viete prečo, vážené dámy a páni, to je tiež výsledok prístupu k zdravotníctvu. Nuž, preto lebo už vláda absolútne neovláda tieto dve poisťovne. Sú to súkromné poisťovne a nikto im dnes nemôže rozkázať. Nikto, ale všetci občania, ktorí sú v tých poisťovniach poistení, povinne musia platiť, ale vláda už nemá nič absolútne v rukách. Čiže samotná zdravotná poisťovňa všeobecná sa vyjadrila a prepočítala to veľmi exaktne, ústami pána generálneho riaditeľa, že treba celkovo na navýšenie platov 117 mil. eur a že podiel Všeobecnej zdravotnej poisťovni na trhu je priemerne 65 %, čiže Všeobecná zdravotná poisťovňa je pripravená zatiaľ len fiktívne, pretože z ušetrených liekov zatiaľ nič nemocnice nevidia, je pripravená 76 mil. vyfinancovať a zvyšných 40 mil. je na súkromných poisťovniach, ktorým vy už nerozkážete, pretože sú súkromné, môžu tvoriť zisk a som zvedavý ako to dotiahnete do konca.
Čiže lekári, upriamim vás pozornosť na túto tabuľku, v štyroch nemocniciach Žilinského kraja, ktoré obsluhujú 330 tisíc obyvateľov, budú potrebovať na navýšenie 2,4 mil. eur. Sestričky, pôrodné asistentky 5,1 mil. eur, podotýkam, táto suma dohromady 7,5 mil. eur môže byť vykrytá jedine zo zdravotného poistenia, pretože tak samosprávny kraj, ako aj štát iným spôsobom ako cez zdravotné poisťovne, nemôže do nemocníc naliať peniaze, jednoducho je to v rozpore so zákonom. Ale je tu ešte jedna perlička, ktorú treba naozaj spomenúť tiež a to je, že sestry, ktoré pracujú v sociálnych zariadeniach, zdravotné sestry budú potrebovať na navýšenie ďalších 2,5 mil. eur, ale to už je platené z originálnych kompetencií samosprávnych krajov. 2,5 mil. eur, vážené dámy a páni, t. j. 75 mil. slovenských korún, pre prepočítanie, ktoré jednoducho neviem, kde zoberú samosprávne kraje, ale o tom ani pán minister, ani pán predkladateľ nehovorili, len to spomenul. Samosprávy nech sa s tým vysporiadajú ako chcú.
Ako teda úprimne myslíme navýšenie platov pre zdravotné sestry, keď ani jedna z týchto čiastok, ktoré sú tam uvedené nie sú finančne kryté. Nijako, podľa môjho názoru je to len zúfalé gesto, ktoré robí táto vláda, snaží sa to ospravedlniť, všetko to, čo nezvládla v oblasti zdravotníctva a všetko to, čo nás čaká v zdravotníctve po skončení tejto vlády bude musieť hasiť budúca vláda, ale bez akéhokoľvek nejakého náznaku tejto vlády. Pretože tá absolútne rezignovala, pretože ak by to myslela úprimne, tak by mala predložiť súčasti tohto zákona, aj návrh, ako vyfinancuje tento výpadok ktorý predstavuje tento zákon.
Pripomeniem ešte, vážené dámy a páni, že bol to SMER - sociálna demokracia, ktorý ako jediný v rámci rozpočtu na tento rok dokázal pritlačiť na vás, keďže ste sa neboli schopní dohodnúť, aby sa vytvorila aspoň aká taká rezerva v rozpočte 50 miliónov eur, ktorá by mala slúžiť práve na riešenie tohto krízového stavu. Ale vy ste neprišli so žiadnym návrhom.
(Premietanie obrázkov z notebooku na obrazovkách v rokovacej sále.) Pozrite sa na tento graf, takto to v súčasnosti vyzerá, nie je to celkom vidieť, ale nachádzame sa v roku 2011, to je prvý stĺpec, kde tvorí hrubá mzda, ten modrý stĺpček, lieky a špeciálny zdravotnícky materiál biely stĺpček a ostatné náklady na energie a tak ďalej žltý stĺpček.
Červená čiara zobrazuje príjmy zo zdravotných poisťovní. Čo sa bude diať. Január 2012 nám vďaka navýšeniu platov lekárov sa podvihne ten modrý stĺpček a priblíži sa k tej červenej čiare. Červená je kvôli tomu, vážené dámy a páni, že to je ten krízový stav. Nad tou červenou čiarou už nemocnice nedokážu splácať svoje záväzky.
Čo sa stane v apríli, od 1. 1. keď sa príjme tento zákon o ktorom hovoríte, ktorý podporuje malé s finančným krytím, že hrubé mzdy vyskočia nad tú červenú čiaru. Čo sa stane v nemocniciach úplne prirodzene, nebudú môcť plniť svoje záväzky nielen voči dodávateľom liekov špeciálneho zdravotného materiálu, ale samozrejme keď si všimnete, nie sú schopní ani odvádzať do zdravotnej poisťovne za zamestnancov, ale ani do Sociálnej poisťovne za zamestnancov.
Všetko sa to ešte zvýšili v júli keď má byť navýšenie ďalšie, druhé navýšenie lekárov a dostávame sa ešte vyššie.
Ten pravý stĺpček, úplne na pravo tyrkysovo-zelený je predstavenie vlastne zmluvy, ktorý majú so zdravotnými poisťovňami nemocnice.
Tak povedzte mi, vážení páni, vážené dámy, odborníci, ktorí ste na zdravotníctvo, ako to majú tí, ktorí riadia tie nemocnice zvládnuť. Ako majú čeliť exekúciám napríklad Sociálnej poisťovne, ktorá patrí štátu a dnes pripravuje exekučné prípady na nemocnice. Na toto nemáte odpoveď, bohužiaľ a jedine čo môžem v tejto súvislosti povedať je to, že to čo robíte je absolútne falošné. Falošné v tom, že nekryjete finančne tieto náklady, ktoré ste sľúbili pod nátlakom zdravotným sestrám, ale aj lekárom a vytvárate priestor na ešte väčšie zadlžovanie a mám taký pocit, že to je asi zámer, pretože po nás potopa, nech tá budúca vláda, ktorá vznikne nech si to vyrieši akýmkoľvek spôsobom, pretože nám sa privatizácia nepodarila a preto nás to už viacej nezaujíma.
Vážené dámy, vážení páni, ja som si dovolil ilustrovať na týchto záberoch, grafoch, to, že kde sa nachádza súčasne zdravotníctvo, čo všetko hrozí v prípade, že nedôjde k navýšeniu finančných prostriedkov a hlavne som chcel povedať a pripomenúť, kto je za to zodpovedný. Zodpovední sú za to predstavitelia tejto vlády, ktorí neboli schopní riešiť zdravotníctvo systémovo, ale len náhodou a v súčasnosti chytajú mačku za chvost, čo pre nás, ktorí vieme čo to znamená, mačku za chvost nedokážu chytiť, ale dokážu jednoducho znepríjemniť život všetkým tým, ktorí pracujú v nemocniciach a ktorí sú,ktorí riadia samosprávne kraje, pretože tým dávajú ďalšiu sekeru do ruky, ktorá vzniká pri navyšovaní sociálnych pracovníkov, ktorým to všetko samozrejme patrí.
Čiže, vážené dámy, vážení páni, ja osobne mám naozaj dilemu, pretože na jednej strane chcem podporiť navýšenie platov. Uvedomujem si obrovskú diskrimináciu medzi ostatnými, s ostatnými pracovníkmi v zdravotníctve, ktorí nebudú mať toto navýšenie a tá dilema u mňa je v tom, že keď prídem k nám hore do nášho kraja a bude takýto zákon schválený, tak budeme mať na stole neriešiteľnú situáciu v súvislosti s tým, že nemocnice nebudú môcť splácať svoje dlhy a za to budeme všetci zodpovední ale predovšetkým ste za to zodpovední vy, vážené dámy, vážení páni, poslanci, ktorí tu sedíte aj z regiónu od ktorého pochádzam, odkiaľ ukazujem tieto grafy, ktorí ste sa tvárili, že chcete pomôcť, chceli ste navštevovať nemocnice. Výsledok je taký, že nemocnice ak, ja neviem, príde nejaký zázrak, sa zachránia neviem akým spôsobom, ale určite vďaka vášmu prispeniu to nebude.
Takže ja tú dilemu nejakým spôsobom vyriešim osobne, ale chcel som tu pripomenúť všetkým, ktorí ste tu, aj ktorí to počúvajú, že nečaká nás v zdravotníctve absolútne nič a je spôsobené vašou, vašim prístupom a neúprimnosťou, ktorú dnes tu chcete predviesť, aby ste sa pochlapili a ukázali, že my to vlastne s tými zamestnancami myslíme dobre. Ale kto to potom zle s nimi myslí. Ďakujem za pozornosť. (Potlesk.)
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

31.1.2012 o 18:18 hod.

Ing.

Juraj Blanár

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18:39

Peter Kalist
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. No, vážený pán kolega, ja skutočne nechápem váš rozpor, lebo z celej tejto vašej dlhej rozpravy som nepochopil, či ste za, alebo ste proti. Lebo v jednej vete hovoríte obidve veci. Tak ste za, alebo proti? Skutočne som tomu nerozumel.
A len vám chcem pripomenúť, že ste tak isto hlasovali za zvýšenie platov lekárov na predposlednej schôdzi, je tam aj, pozeral som si to v zázname, je tam vaše hlasovanie, váš hlas za a ešte ďalšiu vec, lebo fakt pripomenúť, nemocnice na Slovensku vytvorili dlh 350 miliónov eur a 120 miliónov eur nenávratnej, alebo teda pôvodne návratnej, ale v skutočnosti nenávratnej pôžičky, to je zhruba pol miliardy a potom je tam ešte nejakých 66 miliónov navyšovanie základného imania, plus Všeobecnej zdravotnej poisťovni, plus ďalších 70 miliónov eur, ktoré ste nechali, alebo ktoré vláda Smeru nechala ako takých kostlivcov v skrini pre Všeobecnú zdravotnú poisťovňu, to je čo ja viem 60 - 70 miliónov eur dlhu, za ktoré je zodpovedná, alebo bola zodpovedná vláda Smeru aj bez navyšovania platov lekárov.
A keďže sa ale rozprávame nie o navyšovaní platov lekárov, ale o navyšovaní platov sestier chcem len podotknúť, že sestry trpezlivo celé mesiace rokovali, nikto podľa mojich vedomostí nerobil žiaden nátlak, viackrát boli veľmi slušne na výbore pre zdravotníctvo a myslím si, že výsledný návrh zákona je výsledkom veľmi korektnej, a za čo im chcem veľmi poďakovať, korektnej dohody medzi ich požiadavkami a kompromisu z ich strany a medzi tým, čo sa reálne dá naplniť. Tak asi toľko.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

31.1.2012 o 18:39 hod.

MUDr. MPH

Peter Kalist

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video