28. schôdza

31.1.2012 - 9.2.2012
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

1.2.2012 o 11:29 hod.

Ing.

Marián Saloň

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie v rozprave 11:29

Marián Saloň
Skontrolovaný text
Ďakujem pekne, pán predseda. Ja len chcem pripomenúť, že výbor na kontrolu činnosti NBÚ bude zasadať o 12.15 hodine. A je jedna technická zmena, nebude to štandardne v našej zasadačke kvôli tomu, že tam zasadá iný výbor, tak bude to v zasadačke na mínus dvojke, rokovacej miestnosti č. 213 na západnej terase. Ďakujem pekne ešte raz.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

1.2.2012 o 11:29 hod.

Ing.

Marián Saloň

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 11:29

Dušan Čaplovič
Skontrolovaný text
Ďakujem veľmi pekne. Chcel by som oboznámiť členov nášho výboru školského, že o 12.30 hodine je milé stretnutie na našom výbore. Pozývam všetkých. Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

1.2.2012 o 11:29 hod.

doc. PhDr. DrSc.

Dušan Čaplovič

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 11:29

Viliam Novotný
Skontrolovaný text
Chcel by som len pripomenúť členom výboru pre zdravotníctvo, ktorí idú na poslanecký prieskum do Všeobecnej zdravotnej poisťovne, že odchod mikrobusu je o 12.15 hodine spod schodov Národnej rady. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

1.2.2012 o 11:29 hod.

MUDr.

Viliam Novotný

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 11:29

Tatiana Rosová
Skontrolovaný text
Ďakujem pekne, pán predseda. Aj keď nie som predsedníčka, dovolím si pripomenúť členom pracovnej skupiny poslancov na zlepšenie legislatívy na ochranu zvierat, že sa stretávame o 12.00 hodine na č. 76. Poprosím, ak nemáte rokovania výborov, o 12.00 hodine aspoň na chvíľočku keby ste sa tam mohli zastaviť. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

1.2.2012 o 11:29 hod.

PhDr.

Tatiana Rosová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 11:29

Mária Sabolová
Skontrolovaný text
Ďakujem pekne. Len chcem pripomenúť poslancom, že o 12.00 hodine je rokovanie výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

1.2.2012 o 11:29 hod.

Ing.

Mária Sabolová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 11:29

Juraj Droba
Skontrolovaný text
Chcem pripomenúť všetkým pozvaným členom Skupiny priateľstva so Spojenými štátmi a Kanadou, že dnes sa koná stretnutie s veľvyslancom USA a kanadskou chargé d´affaires v hoteli Albrecht o 12.30 hodine, kde je doprava individuálna. Dole tu pri schodoch budú o 12.20 hodine dve autá, takže ak niekto sa chce ešte odviezť, tak sa môže pridať.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

1.2.2012 o 11:29 hod.

Mgr. M.A., MBA

Juraj Droba

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 11:29

Radoslav Procházka
Skontrolovaný text
Ďakujem, pán predseda. Ústavnoprávny výbor zasadá napoludnie. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

1.2.2012 o 11:29 hod.

doc. JUDr. PhD. J.S.D.

Radoslav Procházka

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 11:37

Ivan Mikloš
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predseda, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, na rokovanie Národnej rady predkladám návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady so Zmluvou medzi Slovenskou republikou a Gruzínskom o zamedzení dvojitého zdanenia a predchádzaní daňovému úniku v odbore daní z príjmov a majetku.
Zmluva nevyžaduje zmeny v právnom poriadku Slovenskej republiky, takže nie je potrebné meniť ani rušiť žiadne právne predpisy. A nedotýka sa záväzkov vyplývajúcich z iných medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republiky viazaná.
Predkladaný materiál nemá vplyv na štátny rozpočet ani na verejné financie, avšak odstránenie dvojitého daňového zaťaženia bude mať pozitívny vplyv na rozvoj podnikateľskej sféry. Vyčíslenie tohto vplyvu však nie je možné, nakoľko nie je známy konkrétny objem pripravovaných a možných investícií.
Z hľadiska obsahu je táto zmluva medzinárodnou hospodárskou zmluvou všeobecnej povahy podľa čl. 7 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky a medzinárodnou zmluvou, ktorá priamo zakladá práva alebo povinnosti fyzických osôb, alebo právnických osôb podľa čl. 7 ods. 4 a 5 Ústavy Slovenskej republiky, a je medzinárodnou zmluvou, na vykonanie ktorej nie je potrebný zákon. Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

1.2.2012 o 11:37 hod.

Ing.

Ivan Mikloš

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 11:39

Ivan Švejna
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážení kolegovia, dovoľte, aby som prečítal spoločnú správu výboru Národnej rady pre financie a rozpočet a Ústavnoprávneho výboru Národnej rady o výsledku prerokovania
návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady s uzavretím Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Gruzínskom o zamedzení dvojitého zdanenia a predchádzaní daňovému úniku v odbore daní z príjmov a z majetku (tlač 585) v druhom čítaní podľa § 78 zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet ako gestorský výbor podáva Národnej rade v súlade s § 79 ods. 1 zákona Národnej rady o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov správu výborov Národnej rady o návrhu na vyslovenie súhlasu s uvedenou zmluvou.
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 603 z 29. novembra 2011 pridelil návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady s uzavretím Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Gruzínskom o zamedzení dvojitého zdanenia a predchádzaní daňovému úniku v odbore daní z príjmov a z majetku týmto výborom Národnej rady Slovenskej republiky: Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady. Uvedené výbory prerokovali predmetný návrh na vyslovenie súhlasu s uvedenou zmluvou v stanovenom termíne.
Gestorský výbor nedostal do začatia rokovania o návrhu na vyslovenie súhlasu s uzavretím Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Gruzínskom o zamedzení dvojitého zdanenia a predchádzaní daňovému úniku v odbore daní z príjmov a z majetku stanoviská poslancov.
K predmetnej zmluve zaujali výbory Národnej rady toto stanovisko: Odporúčali pre Národnú radu s návrhom vysloviť súhlas a rozhodnúť, že ide o medzinárodnú zmluvu, ktorá má prednosť pred zákonmi, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a Ústavnoprávny výbor Národnej rady.
Z uznesení výborov Národnej rady uvedených pod bodom III tejto správy nevyplynuli iné návrhy.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady s uzavretím Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Gruzínskom o zamedzení dvojitého zdanenia a predchádzaní daňovému úniku v odbore daní z príjmov a z majetku vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tejto správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu v súlade s § 79 ods. 4 a § 83 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku odporúča Národnej rade Slovenskej republiky podľa čl. 86 písm. d) ústavy s uzavretím tejto zmluvy medzi Slovenskou republikou a Gruzínskom vysloviť súhlas a aby rozhodla, že Zmluva medzi Slovenskou republikou a Gruzínskom o zamedzení dvojitého zdanenia a predchádzaní daňovému úniku v odbore daní z príjmov je medzinárodná zmluva podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky, ktorá má prednosť pred zákonmi.
Predmetná správa výborov Národnej rady o návrhu na vyslovenie súhlasu s uzavretím tejto zmluvy medzi Slovenskou republikou a Gruzínskom bola schválená uznesením gestorského výboru č. 328 z 31. januára 2012.
Vážený pán predsedajúci, otvorte rozpravu, prosím.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

1.2.2012 o 11:39 hod.

Ing.

Ivan Švejna

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 11:43

Ivan Mikloš
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážený pán predseda, vážené panie poslankyne, páni poslanci, návrh rozpočtu Eximbanky sa predkladá na základe § 31 ods. 1 zákona č. 80/1997 Z. z. o Exportno-importnej banke Slovenskej republiky.
Základným cieľom návrhu rozpočtu Eximbanky na rok 2012 je ďalej pokračovať v zintenzívnení obchodných aktivít súvisiacich s podporou exportu slovenských vývozcov.
Eximbanka v roku 2012 predpokladá podporiť slovenský export v celkom objeme 3,25 mld. eur, čo predstavuje 5,6 % z predpokladaného objemu exportu Slovenskej republiky v roku 2012.
Celkový objem aktív ku koncu roka 2012 sa predpokladá vo výške 300,3 mil. eur, čo je viac oproti očakávanej skutočnosti za rok 2011 o 2,6 %. Návrh rozpočtu pasív na rok 2012 vo výške 300,3 mil. eur uvažuje s ich rastom o 7,6 mil. eur, ktorý bude spojený najmä s vyšším čerpaním úverov prijatých od komerčných bánk, so zvýšením stavu rezerv a s dosiahnutým ziskom.
Zisk predpokladá Eximbanka v roku 2012 dosiahnuť po zdanení vo výške 1,77 mil. eur, čo predstavuje nárast oproti očakávanej skutočnosti roka 2011 o 11,3 %.
V rámci rozdelenia očakávaného zisku za rok 2011 sa navrhuje posilniť rezervný fond a príslušné obchodné fondy. Súčasťou rozdelenia disponibilného zisku bude aj odvod do štátneho rozpočtu vo výške 500 000 eur. Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

1.2.2012 o 11:43 hod.

Ing.

Ivan Mikloš

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video