35. schôdza

13.5.2014 - 12.6.2014
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Uvádzajúci uvádza bod

4.6.2014 o 17:31 hod.

JUDr.

Ján Richter

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Uvádzajúci uvádza bod 17:31

Ján Richter
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pani podpredsedníčka Národnej rady. Vážené panie poslankyne, páni poslanci, od zavedenia druhého piliera ubehlo takmer desať rokov. Pozornosť počas týchto rokov bola sústredená najmä na sporiacu fázu. Ale rok 2015 sa ako rok, v ktorom sa začne výplata prvých dôchodkov z druhého piliera, nezadržateľne priblížil. Preto bolo nevyhnutné zamerať pozornosť na vytvorenie predpokladov pre výplatu týchto dôchodkov. Po dlhých očakávaniach sa zrodila anuitná novela, ktorá prináša zodpovedné riešenie v prospech spotrebiteľov a podporuje dlhodobú udržateľnosť dôchodkového systému.
Táto novela je výnimočná, výnimočnosť okrem iného spočíva v návrhu na zriadenie centrálneho informačného ponukového systému. Prostredníctvom tohto ponukového systému, ktorý bude spravovať Sociálna poisťovňa, budú poisťovne predkladať záväzné ponuky pre budúcich dôchodcov. Takýto systém zabezpečí pre sporiteľa rýchly prístup k jeho dôchodku. Je to zrozumiteľné, komfortné riešenie, ktoré garantuje transparentnosť a zároveň podporuje konkurenčné prostredie poisťovní. Zdravé konkurenčné prostredie vytvára tlak na zníženie nákladov pre sporiteľa, a teda pre jeho vyšší dôchodok. Predloženie ponúk poisťovní v jednom čase a na jednom mieste má pre sporiteľa veľký význam. Stáva sa dobre informovaným klientom a takýto klient ťažšie podľahne akejkoľvek manipulácii.
Využitie centrálneho ponukového systému bude tak pre sporiteľa, ako i poisťovne povinné. Dôchodky z druhého piliera budú vyplácať primárne poisťovne, pretože len poisťovne dokážu v komerčnej sfére kryť riziko dlhovekosti. Doživotný dôchodok prináša jeho poberateľovi istotu, že bez ohľadu na to, či mu bude dopriate užívať si zaslúžený odpočinok desať, dvadsať alebo aj štyridsať rokov, poisťovňa mu bude garantovať výplatu dôchodku v dohodnutej výške, pokým jednoducho bude žiť.
Výnimočnosť anuitnej novely je ďalej aj v tom, že zohľadňuje rôzne životné situácie sporiteľov. Jej cieľom je spolu s dôchodkom z prvého piliera zabezpečenie doživotného dôchodkového príjmu. Okrem doživotného dôchodku sa dôchodky z druhého piliera budú vyplácať aj formou dočasného dôchodku, ako i formou programového výberu.
Návrh zákona rieši aj situáciu tých, ktorí nasporili „malú sumu". Dáva možnosť voľby pre tých, ktorí by po svojej smrti chceli zabezpečiť svojich pozostalých, pre tých, ktorí nechcú indexovať svoj dôchodok, ako aj možnosť nepoberať dôchodok, ale nechať si vyplácať pravidelne výnosy z nasporenej sumy. Aj v tom spočíva výnimočnosť tejto novely.
Predložená anuitná novela bola predmetom rokovania vo výbore pre financie a rozpočet, ústavnoprávnom výbore, ako aj výbore pre sociálne veci.
Na pôde ústavnoprávneho výboru bol schválený pozmeňujúci návrh predložený pánom poslancom Martvoňom. V prvom pilieri sa týmto pozmeňujúcim návrhom upravuje zamedzenie súbehu povinného nemocenského poistenia s dobrovoľným nemocenským poistením a povinného poistenia v nezamestnanosti s dobrovoľným poistením v nezamestnanosti s cieľom zabrániť najmä zneužívaniu systému nemocenského poistenia. Obsahom tohto pozmeňujúceho návrhu sú taktiež menšie zmeny technického charakteru súvisiace s výplatou dôchodkov v druhom pilieri. S predmetným návrhom na zmenu predloženého návrhu zákona sa stotožňujem a podporujem ich.
Okrem uvedených zmien predložených v pozmeňujúcom návrhu pána poslanca Martvoňa sme po sérii intenzívnych rokovaní pripravili v spolupráci s predstaviteľmi opozičných strán, ako i zástupcami inštitúcií, ktoré by mali dôchodky z druhého piliera vyplácať, ďalšie tri pozmeňujúce návrhy, ktoré budú prednesené v pléne. Nechcem sa k nim vyjadrovať, ale chcem naznačiť, že majú podporu, ak budú prednesené a ponúknuté tak, ako dohoda vznikla.
S odporúčaniami gestorského výboru, ktoré sú uvedené v spoločnej správe technického a legislatívneho charakteru, sa stotožňujem.
Dámy a páni, ďakujem pekne za vašu pozornosť a dovoľte mi, aby som vás takto na záver požiadal o vyjadrenie podpory nielen zmienených troch pozmeňujúcich návrhov, ktoré očakávam z pléna, ale novely zákona ako takej v celku. Spoločný prístup v tak dôležitej otázke, akou dôchodky určite sú, bude dobrým signálom aj pre prvých poberateľov dôchodkov z druhého piliera, ako i pre ostatných sporiteľov a všetky ďalšie zainteresované skupiny vrátane komerčného sektora zapojeného do správy majetku sporiteľov v sporiacej fáze, ako i majetku poberateľov dôchodkov z druhého piliera vo výplatnej fáze.
Vážené panie poslankyne, páni poslanci, uchádzam sa o podporu zákona v druhom a treťom čítaní.
Ďakujem pekne, skončil som, pani podpredsedníčka.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

4.6.2014 o 17:31 hod.

JUDr.

Ján Richter

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 17:38

Viliam Jasaň
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážená pani predsedajúca, pán minister, kolegyne, kolegovia, dovoľte mi ako určenému spravodajcovi výboru pre sociálne veci predniesť spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Máte to ako tlač 895a.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1065 z 19. marca 2014 pridelila uvedený návrh zákona na prerokovanie týmto výborom Národnej rady: ústavnoprávnemu výboru, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet.
Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
Vládny návrh zákona odporučili schváliť Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky uznesením č. 417 zo 6. mája 2014, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet uznesením č. 281 z 29. apríla 2014 a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci uznesením č. 104 z 13. mája 2014. Výbory Národnej rady, ktoré návrh zákona prerokovali, prijali návrhy, ktoré sú súčasťou spoločnej správy.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tejto spoločnej správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru odporúča Národnej rade Slovenskej republiky uvedený návrh zákona v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov schváliť.
Gestorský výbor odporúča hlasovať o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch uvedených v časti IV tejto spoločnej správy spoločne, a to o bodoch 1 až 43 so stanoviskom gestorského výboru schváliť ich.
Gestorský výbor ma poveril za spoločného spravodajcu výborov, aby som podal správu o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona vo výboroch Národnej rady, odôvodnil návrh a stanovisko gestorského výboru a predložil Národnej rade Slovenskej republiky návrhy podľa § 81 ods. 2, § 83 ods. 4, § 84 ods. 2 a § 86 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady v znení neskorších predpisov.
Spoločná správa výborov Národnej rady bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci č. 105 z 13. mája 2014.
Ďakujem, pani predsedajúca, skončil som. Prosím, otvorte rozpravu, do ktorej sa hlásim ako prvý.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

4.6.2014 o 17:38 hod.

RSDr.

Viliam Jasaň

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 17:42

Viliam Jasaň
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis

Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Vážené kolegyne, kolegovia, pán minister, po odklade termínu na začiatku rokovania tejto Národnej rady sa mnohí pýtali, prečo to odkladáme, prečo to neodhlasujeme tradične našou osemdesiattrojkou. Po tom, čo sme sa rozprávali s pánom ministrom a niektorými kolegami z opozície, sme sa dohodli, že sa ešte niekoľkokrát stretneme, aby sme tento návrh zákona ešte raz spolu prešli. A stretli sme sa nie raz, nie dvakrát, nie trikrát a spolu s pracovníkmi ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny sme pripravili mnohé zmeny, ktoré sú v pozmeňujúcich návrhoch, ktoré predkladáme a pod ktoré sa podpísali tak koaliční, ako aj opoziční poslanci. Je to naozaj výsledkom niekoľkodňových dlhých rokovaní. A myslím si, že predložený návrh zákona, tak ako aj to zdôvodnil pán minister, vystihuje reálnu situáciu a vytvára dobré predpoklady na to, aby výplata dôchodkov z druhého piliera v roku 2015 začala bez nejakých väčších problémov.
Samozrejme, sme reagovali aj na názory verejnosti. A s dovolením vaším predložím jeden pozmeňujúci návrh, ktorý reaguje na verejnosť a cieľom ktorého je, že namiesto pôvodného doživotného dôchodku navrhujeme zaviesť formu doživotného dôchodku so sedemročnou garantovanou dobou výplaty. V praxi to znamená, že poberateľovi bude dôchodok naďalej vyplácaný doživotne, avšak ak by zomrel počas prvých siedmich rokov, nevyplatená suma dôchodkov počas týchto siedmich rokov bude predmetom dedenia. To je nóvum oproti tomu, čo bolo v minulosti.
Ak dovolíte, prečítam pozmeňujúci návrh, je trošku dlhý, dlhší, ospravedlňujem sa, ale nebolo to možné dať skôr.
Pozmeňujúci návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Viliama Jasaňa k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 895).
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony sa mení a dopĺňa takto:
Prvý bod. V čl. I 29. bode sa doterajší text § 32 označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie: „Ak poberateľ doživotného dôchodku zomrel skôr, ako mu bolo vyplatených 84 mesačných súm doživotného dôchodku, najprv však v deň vzniku povinnosti poistiteľa plniť zo zmluvy o poistení dôchodku, sumu zodpovedajúcu rozdielu sumy určenej na výplatu týchto 84 mesačných súm doživotného dôchodku a súčtu vyplatených mesačných súm doživotného dôchodku a) zníženú o sumu oprávnene vynaložených nákladov poistiteľa na jej výplatu v hotovosti alebo na prevod do iného ako členského štátu eurozóny poistiteľ vyplatí podľa § 40a alebo b) poistiteľ prevedie podľa § 40a.“ Navrhovaná úprava nadobúda účinnosť 1. januára 2015.
Druhý bod. V článku I sa za 31. bod vkladá nový 32. bod, ktorý znie: „Poznámky pod čiarou k odkazom 39 a 39a sa vypúšťajú.“ Zároveň sa z 31. bodu návrhu zákona vypúšťa tento text: „Poznámka pod čiarou k odkazu 39a sa vypúšťa.“ Navrhovaná úprava nadobúda účinnosť 1. januára 2015. V súvislosti s vložením novelizačného bodu sa vykoná prečíslovanie novelizačných bodov a toto prečíslovanie sa premietne do článku VII o účinnosti zákona.
Tretí bod. V článku I sa za 35. bod vkladá nový 36. bod, ktorý znie: „Poznámka pod čiarou k odkazu 39b sa vypúšťa.“ Zároveň sa tento text vypúšťa z 35. bodu návrhu zákona. Novelizovaná úprava nadobúda účinnosť 1. januára 2015. V súvislosti s vložením novelizačného bodu sa vykoná prečíslovanie novelizačných bodov a toto prečíslovanie sa premietne do článku VII o účinnosti zákona.
Štvrtý bod. V čl. I 40. bode § 40 ods. 1, 41. bode § 41 ods. 3 a 45. bode § 46i ods. 3 sa nad slovom „eurozóny“ vypúšťa odkaz 39 a v 40. bode sa vypúšťajú slová: „Poznámka pod čiarou k odkazu 39 znie: „39) § 1 ods. 2 písm. b) zákona č. 659/2007 Z. z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.“ Navrhovaná úprava nadobúda účinnosť 1. januára 2015.
Piaty bod. V čl. I 40. bode § 40 odseky 3 a 4 znejú:
Odsek 3: „Na základe písomnej žiadosti oprávnenej osoby alebo dediča dôchodková správcovská spoločnosť do piatich pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia Sociálnej poisťovne, že neeviduje povinné príspevky postúpené bez právneho dôvodu, odo dňa vrátenia povinných príspevkov postúpených bez právneho dôvodu alebo odo dňa pripísania postúpených povinných príspevkov a) vyplatí sumu podľa odseku 1 alebo b) prevedie sumu podľa odseku 1 na účet nepriradených platieb dôchodkovej správcovskej spoločnosti, ktorej je oprávnená osoba alebo dedič sporiteľom, a dôchodková správcovská spoločnosť bez zbytočného odkladu prevedie túto sumu na bežný účet dôchodkového fondu, ktorého je oprávnená osoba alebo dedič sporiteľom, a pripíše na osobný dôchodkový účet tohto sporiteľa taký počet dôchodkových jednotiek, ktorý zodpovedá podielu prevedenej sumy a aktuálnej hodnoty dôchodkovej jednotky príslušného dôchodkového fondu zo dňa, ktorý predchádza dňu prevodu.“
Odsek 4: „Ak je písomná žiadosť podľa odseku 3 doručená po doručení oznámenia Sociálnej poisťovne podľa odseku 3, lehota na vyplatenie alebo prevedenie sumy začína plynúť odo dňa doručenia písomnej žiadosti.“
Navrhovaná úprava nadobúda účinnosť 1. januára 2015.
Šiesty bod. V čl. I 40. bode § 40 ods. 5 sa slová „odseku 4“ nahrádzajú slovami „odseku 3“. Navrhovaná úprava nadobúda účinnosť 1. januára 2015.
Siedmy bod. V článku I sa za 40. bod vkladá nový 41. bod, ktorý znie: „Za § 40 sa vkladá § 40a, ktorý znie:
Odsek 1: „Oprávnenej osobe, ktorú určil poberateľ doživotného dôchodku v zmluve o poistení dôchodku, vzniká smrťou tohto poberateľa právo na vyplatenie sumy podľa § 32 ods. 2 alebo sumy jednorazového poistného podľa § 46g ods. 5 ku dňu, v ktorom sa poistiteľ dozvedel o smrti tohto poberateľa. Ak poberateľ doživotného dôchodku v zmluve o poistení dôchodku neurčil oprávnenú osobu alebo takejto osoby niet, stáva sa suma podľa prvej vety predmetom dedenia.“
Odsek 2: „Oprávnenej osobe podľa odseku 1 nevzniká právo na vyplatenie sumy podľa § 32 ods. 2 alebo sumy jednorazového poistného podľa § 46g ods. 5, ak táto na základe právoplatného rozhodnutia súdu úmyselným trestným činom spôsobila smrť poberateľa doživotného dôchodku.“
Odsek 3: „Na základe písomnej žiadosti oprávnenej osoby podľa odseku 1 alebo dediča, ktorému podľa odseku 1 vzniklo právo na vyplatenie sumy podľa § 32 ods. 2 alebo sumy jednorazového poistného podľa § 46g ods. 5, poistiteľ do piatich pracovných dní odo dňa doručenia písomnej žiadosti a) vyplatí túto sumu alebo b) prevedie túto sumu na účet nepriradených platieb dôchodkovej správcovskej spoločnosti, ktorej je oprávnená osoba podľa odseku 1 alebo dedič sporiteľom, a dôchodková správcovská spoločnosť bez zbytočného odkladu prevedie túto sumu na bežný účet dôchodkového fondu, ktorého je oprávnená osoba podľa odseku 1 alebo dedič sporiteľom, a pripíše na osobný dôchodkový účet tohto sporiteľa taký počet dôchodkových jednotiek, ktorý zodpovedá podielu prevedenej sumy a aktuálnej hodnoty dôchodkovej jednotky príslušného dôchodkového fondu zo dňa, ktorý predchádza dňu prevodu.“.“
Navrhovaná úprava nadobúda účinnosť 1. januára 2015. V súvislosti s vložením novelizačného bodu sa vykoná prečíslovanie novelizačných bodov a toto prečíslovanie sa premietne do článku VII o účinnosti zákona.
Ôsmy bod. V čl. I 44. bode § 46e ods. 8 sa vypúšťa slovo „starobného“. Navrhovaná úprava nadobúda účinnosť 1. januára 2015.
Deviaty bod. V čl. I 44. bode § 46f odsek 1 znie: „Zmluvou o poistení dôchodku sa poistiteľ zaväzuje, že za jednorazové poistné podľa podmienok ustanovených v tomto zákone a) bude poistenému alebo pozostalej osobe vyplácať dohodnutý dôchodok, b) vyplatí alebo prevedie oprávnenej osobe podľa § 40a ods. 1 sumu podľa § 32 ods. 2.“ Navrhovaná úprava nadobúda účinnosť 1. januára 2015.
Desiaty bod. V čl. I 44. bode § 46f sa za odsek 1 vkladajú nové odseky 2 až 4, ktoré znejú:
Odsek 2: „Poistený na účely tohto zákona môže byť výlučne poistník. Poistník podľa tohto zákona je sporiteľ, ktorý uzatvoril zmluvu o poistení dôchodku. Pozostalá osoba môže byť len vdova, vdovec a sirota.“
Odsek 3: „Zmluvou o poistení dôchodku, na základe ktorej sa vypláca a) doživotný dôchodok, sa poisťuje riziko 1. dlhovekosti, pričom povinnosť poistiteľa vyplatiť dôchodok dohodnutý v zmluve o poistení dôchodku za príslušný mesiac vzniká, ak sa poistený dožije prvého dňa tohto mesiaca, 2. smrti poisteného, pričom povinnosť poistiteľa plniť vzniká, ak 2a. bol v zmluve o poistení dôchodku dohodnutý aj pozostalostný dôchodok, 2b. poistený zomrel skôr, ako mu bolo vyplatených 84 mesačných súm doživotného dôchodku, b) dočasný dôchodok, sa poisťuje riziko dožitia, pričom povinnosť poistiteľa vyplatiť dôchodok dohodnutý v zmluve o poistení dôchodku za príslušný mesiac vzniká, ak sa poistený dožije prvého dňa tohto mesiaca.“
Odsek 4: „Iné riziká, ako sú uvedené v odseku 3, nemožno v zmluve o poistení dôchodku poistiť.“
V súvislosti s vložením nových odsekov sa vykoná prečíslovanie odsekov a vnútorných odkazov v príslušných odsekoch § 46f a v bode 102 § 64 ods. 10 písm. f ) 1. bode. Navrhovaná úprava nadobúda účinnosť 1. januára 2015.
Jedenásty bod. V čl. I 44. bode § 46f ods. 3 sa slovo „poistený“ nahrádza slovom „poistník“. Navrhovaná úprava nadobúda účinnosť 1. januára 2015.
Dvanásty bod. V čl. I 44. bode § 46f ods. 7 písm. d) sa slovo „sporiteľ“ nahrádza slovom „poistník“ a slovo „alebo“ sa nahrádza čiarkou. Navrhovaná úprava nadobúda účinnosť 1. januára 2015.
Trinásty bod. V čl. I 44. bode § 46f ods. 7 písm. e) sa na konci bodka nahrádza slovom „alebo“. Navrhovaná právna úprava nadobúda účinnosť 1. januára 2015.
Štrnásty bod. V čl. I 44. bode § 46f sa odsek 7 dopĺňa písmenom f, ktoré znie: „f) sa mení oprávnená osoba podľa § 40a ods. 1“. Navrhovaná právna úprava nadobúda účinnosť 1. januára 2015.
Pätnásty bod. V čl. I 44. bode sa § 46f dopĺňa odsekmi 15 až 17, ktoré znejú:
Odsek 15: „Ak poistník určil pre prípad svojej smrti ako oprávnenú osobu podľa § 40a ods. 1 fyzickú osobu, zmluva o poistení dôchodku musí obsahovať aj jej meno, priezvisko, rodné číslo a miesto trvalého pobytu; ak za oprávnenú osobu podľa § 40a ods. 1 je určená právnická osoba, zmluva o poistení dôchodku musí obsahovať aj názov, identifikačné číslo a adresu sídla tejto právnickej osoby.“
Odsek 16: „Poistník je povinný oznámiť poistiteľovi do ôsmich dní zmenu mena, priezviska, rodného čísla a miesta trvalého pobytu a bez zbytočného odkladu zmenu mena, priezviska, rodného čísla a trvalého pobytu oprávnenej osoby podľa § 40a ods. 1, ak je oprávnenou osobou fyzická osoba, a zmenu názvu, identifikačného čísla a adresy sídla oprávnenej osoby podľa § 40a ods. 1, ak je oprávnenou osobou právnická osoba.“
Odsek 17: „Zmena kontaktných údajov, osobných údajov a údajov týkajúcich sa zasielania platieb dôchodku uvedených v zmluve o poistení dôchodku sa nepovažuje za zmenu zmluvy o poistení dôchodku.“
Navrhovaná úprava nadobúda účinnosť 1. januára 2015.
Šestnásty bod. V čl. I 44. bode § 46g odsek 5 znie: „Ak poistník zomrel pred dňom vzniku povinnosti poistiteľa plniť zo zmluvy o poistení dôchodku, sumu jednorazového poistného zaplateného na základe tejto zmluvy a) zníženú o sumu oprávnene vynaložených nákladov poistiteľa na jej výplatu v hotovosti alebo na prevod do iného ako členského štátu eurozóny poistiteľ vyplatí podľa § 40a alebo b) poistiteľ prevedie podľa § 40a.“ Navrhovaná úprava nadobúda účinnosť 1. januára 2015.
Sedemnásty bod. V čl. I 44. bode sa § 46h dopĺňa odsekom 14, ktorý znie: „Zmena kontaktných údajov, osobných údajov, údajov týkajúcich sa zasielania platieb dôchodku a spôsobu zasielania výpisu z osobného dôchodkového účtu sporiteľa uvedených v dohode o vyplácaní dôchodku programovým výberom sa nepovažuje za zmenu dohody o vyplácaní dôchodku programovým výberom.“ Navrhovaná úprava nadobúda účinnosť 1. januára 2015.
Osemnásty bod. V čl. I sa za 101. bod sa vkladá nový 102. bod, ktorý znie: „V § 64 ods. 9 v celom texte sa slová „poberateľa majetku“ nahrádzajú slovami „oprávnenú osobu“.“ Navrhovaná úprava nadobúda účinnosť 1. januára 2015. V súvislosti s vložením novelizačného bodu sa vykoná prečíslovanie novelizačných bodov a toto prečíslovanie sa premietne do článku VII o účinnosti zákona.
Devätnásty bod. V čl. I sa za 110. bod vkladá nový 111. bod, ktorý znie: „V § 65 ods. 2 v celom texte sa slová „poberateľa majetku“ nahrádzajú slovami „oprávnenej osoby“ a slová „poberateľom majetku“ sa nahrádzajú slovami „oprávnenou osobou“.“ Navrhovaná úprava nadobúda účinnosť 1. januára 2015. V súvislosti s vložením novelizačného bodu sa vykoná prečíslovanie novelizačných bodov a toto prečíslovanie sa premietne do článku VII o účinnosti zákona.
V súvislosti s navrhovanou zmenou v druhom bode tohto pozmeňujúceho návrhu je potrebné vyňať na osobitné hlasovanie 12. bod zo spoločnej správy a v súvislosti s navrhovanou zmenou v piatom bode tohto pozmeňujúceho návrhu je potrebné vyňať na osobitné hlasovanie 18. bod zo spoločnej správy.
Odôvodnenie.
K bodu 1.
Oproti pôvodnému návrhu sa mení forma vyplácania dôchodku na taký doživotný dôchodok, kde poistiteľ bude poskytovať istú formu garancie pre oprávnenú osobu, resp. dediča. Táto garancia spočíva v tom, že ak poberateľ doživotného dôchodku nevyčerpá sumu prvých 84 mesačných dôchodkov z dôvodu smrti, suma nevyplatených mesačných súm dôchodku (rozdiel prvých 84 súm mesačných dôchodkov a súm reálne vyplatených dôchodkov) pripadne oprávnenej osobe určenej v zmluve o poistení dôchodku, resp. ak nebola určená alebo ak jej niet, stane sa predmetom dedenia. Podľa voľby oprávnenej osoby, resp. dediča poistiteľ uvedenú sumu buď vyplatí, alebo prevedie v prospech oprávnenej osoby, resp. dediča do dôchodkovej správcovskej spoločnosti, ktorej je sporiteľom.
Navrhovaná zmena v praxi znamená, že poistiteľ bude v prípade výplaty doživotného dôchodku garantovať, že sumu určenú na výplatu doživotného dôchodku počas prvých siedmich rokov vyplatí za každých okolností – primárne poberateľovi a ak by počas týchto prvých siedmich rokov zomrel, tak oprávnenej osobe, ktorú si určil, resp. dedičovi.
Ako každá garancia, aj táto má svoju cenu. V tomto prípade stúpa s neskorším než riadnym odchodom do dôchodku. V prípade poberateľa, ktorému sa doživotný dôchodok začne vyplácať vo veku 62 rokov, čo je všeobecný dôchodkový vek, je cena tejto garancie cca 2 %, v prípade odchodu do dôchodku vo veku 70 rokov stúpa cena garancie na cca 5 %. V tejto súvislosti je potrebné zdôrazniť, že neskorší začiatok poberania doživotného dôchodku z II. piliera znamená kratšiu predpokladanú dobu výplaty tohto dôchodku, čo automaticky znamená vyššiu sumu mesačného dôchodku. Zmienené platí aj v prípade zavedenia uvedenej tzv. „sedemročnej garancie“. Pre výšku sumy mesačného doživotne vyplácaného dôchodku v prípade zavedenia takejto garancie platí, že ak sa poberateľovi začne doživotný dôchodok vyplácať vo veku 70 rokov, bude sa mu mesačne vyplácať cca o tretinu vyššia suma, než ak by začal poberať dôchodok vo veku 62 rokov.
K bodom 2, 3 a 4.
Sú to legislatívnotechnické úpravy.
K bodu 5 a 6.
Precizuje sa postup dôchodkovej správcovskej spoločnosti v prípade, ak si oprávnená osoba, resp. dedič zvolil prevod nasporenej sumy po zomretom sporiteľovi. Pôvodná úprava obsahovala nepresnú úpravu, kde dôchodková správcovská spoločnosť mala prevádzať nasporenú sumu priamo na osobný dôchodkový účet oprávnenej osoby, resp. dediča – sporiteľa. Na osobnom dôchodkovom účte sporiteľa však nie sú evidované finančné prostriedky, ale dôchodkové jednotky, ktoré môže „konvertovať“ len vlastná dôchodková správcovská spoločnosť sporiteľa v závislosti od aktuálnej hodnoty dôchodkovej jednotky dôchodkového fondu. Postup pri priamom vyplatení (na bankový účet alebo v hotovosti) prostriedkov sa nemení.
K bodu 7.
V zmysle § 32 ods. 2 a § 46g ods. 5 sa podobne ako v sporiacej fáze starobného dôchodkového sporenia (§ 40) zavádza inštitút prevodu, resp. vyplatenia sumy nevyplateného dôchodku (§ 32 ods. 2 – rozdiel prvých 84 súm mesačných dôchodkov a súm reálne vyplatených dôchodkov – uvedené súvisí so zavedením tzv. „sedemročnej garancie“ pri doživotnom dôchodku.) alebo sumy jednorazového poistného (Ak zmluva o poistení dôchodku síce bola uzatvorená, avšak povinnosť poistiteľa plniť ešte nenastala a dôchodok sa nezačal vyplácať – § 46g ods. 5.), v prospech oprávnenej osoby určenej v zmluve o poistení dôchodku, resp. dediča.
Právo na vyplatenie, resp. prevod uvedenej sumy nevznikne takej oprávnenej osobe, ktorá sa na základe právoplatného odsudzujúceho rozsudku súdu dopustila úmyselného trestného činu, ktorým spôsobila smrť poberateľa doživotného dôchodku. Situácia, kedy oprávnený dedič nededí, je upravená príslušným ustanovením Občianskeho zákonníka.
V odseku 3 sa precizuje postup výplaty a prevodu nevyplatenej sumy dôchodku, resp. jednorazového poistného do dôchodkovej správcovskej spoločnosti oprávnenej osoby, resp. dediča v jeho prospech podobne ako v § 40.
K bodu 8.
Je to legislatívnotechnická úprava.
K bodom 9 a 10.
V odseku 1 sa okruh osôb, ktoré budú oprávnené zo zmluvy o poistení dôchodku, rozširuje o tzv. oprávnenú osobu, ktorej sa v prípade smrti poberateľa dôchodku vyplatí suma rozdielu prvých 84 súm mesačných dôchodkov a sumy reálne vyplateného dôchodku, ak ju poberateľ v zmluve o poistení dôchodku určil. Ak takúto osobu neurčil, resp. jej niet, rovnaká suma je predmetom dedenia. Tento záväzok však priamo z tohto zákona (§ 40a) spadne do dedičskej podstaty, nie je záväzkom poistiteľa priamo zo zmluvy o poistení dôchodku.
V odseku 3 sa v súvislosti so zavedením tzv. „sedemročnej garancie“ pri doživotných dôchodkoch upravuje rozsah rizík, ktoré sú zmluvou o poistení dôchodku, na základe ktorej sa vypláca doživotný dôchodok, poistené. V písmene b) sa zároveň vzhľadom na dočasný charakter plnenia pri dočasnom dôchodku spresňuje definícia rizika, ktoré je zmluvou o poistení dôchodku, na základe ktorej sa tento dôchodok vypláca, kryté.
K bodu 11.
Z dôvodu pojmovej správnosti sa upravuje pojem poistený na poistník, nakoľko ten, kto uzatvára zmluvu o poistení dôchodku, je poistník (v zmysle § 46f ods.1 tretej vety).
K bodom 12 a 13.
Možnosť zmeny zmluvy o poistení dôchodku v určení, resp. zmeny v osobe alebo údajoch takejto oprávnenej osoby sa rozširuje z dôvodu zavedenia novej osoby oprávnenej na plnenie zo zmluvy o poistení dôchodku. Zároveň sa slovo „sporiteľ" nahrádza slovom „poistník", keďže zmenu zmluvy už nevykonáva sporiteľ, ale poistník, ktorý sa okamihom uzatvorenia zmluvy o poistení dôchodku stal poistníkom a je už len bývalým sporiteľom.
K bodu 15.
V navrhovanom odseku 15 sa stanovujú údaje potrebné pre identifikáciu oprávnenej osoby, t. j. fyzickej osoby aj právnickej osoby určenej v zmluve o poistení dôchodku ako oprávnenej na výplatu sumy uvedenej v zákone po smrti poberateľa dôchodku, obdobne ako pri zmluve o starobnom dôchodkovom sporení.
V navrhovaných odsekoch 16 a 17 sa navrhuje zaviesť oznamovaciu povinnosť pre poistníka voči poistiteľovi, a to v prípade zmien jeho osobných údajov, ako aj osobných údajov ním určenej oprávnenej osoby a doplnenie možnosti meniť vymedzené údaje netechnického charakteru bez potreby zmeny zmluvy o poistení dôchodku (napríklad zmena priezviska, bydliska sporiteľa a taktiež možnosť zmeny údajov potrebných pre vyplácanie dôchodku, napríklad zmena čísla účtu použitého na vyplácanie dôchodku).
K bodu 16.
V prípade, ak už je platne uzatvorená zmluva o poistení dôchodku, ale nenastali ešte jej účinky a budúci poberateľ dôchodku zomrie pred týmto okamihom, suma jednorazového poistného, ktorá bola prevedená poistiteľovi od dôchodkovej správcovskej spoločnosti, pripadne v prvom rade v zmluve o poistení dôchodku určenej oprávnenej osobe a až keď nebola určená, resp. jej niet, môže byť táto suma predmetom dedenia. To znamená, návrh rozširuje možnosť pripadnutia sumy jednorazového poistného v prospech oprávnenej osoby.
K bodu 17.
Navrhuje sa doplnenie možnosti meniť vymedzené údaje netechnického charakteru bez potreby zmeny dohody o vyplácaní dôchodku programovým výberom (napríklad zmena priezviska, bydliska sporiteľa a taktiež možnosť zmeny údajov potrebných pre vyplácanie dôchodku, napr. zmena čísla účtu použitého na vyplácanie dôchodku).
K bodom 14, 18 a 19.
Z legislatívnotechnického hľadiska sa nahrádza pojem „poberateľ majetku" pojmom "oprávnená osoba" v súlade s navrhnutým znením § 40, resp. § 40a.
Ďakujem, to je ten pozmeňujúci návrh, pod ktorý sa podpísali tak koaliční, ako aj opoziční, verím, že ho schválite. Ďakujem pekne.

Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

4.6.2014 o 17:42 hod.

RSDr.

Viliam Jasaň

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 18:14

Ivan Švejna
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Takže, vážené dámy, vážení páni, milí kolegovia, je tu veľmi dôležitý zákon, ktorý bol kedysi vlajkovou loďou bývalej druhej Dzurindovej vlády. Teraz pozerám, kto je vlastne v tejto miestnosti a kto vlastne ma počúva. A, žiaľbohu, dve vlajkové lode, tá prvá bola rovná daň, tá už je pochovaná, a tá druhá vlajková loď dostane strašne veľké trhliny. Tá prvá prvú trhlinu dostala znížením z 9 na 4 %. A tá druhá trhlina je už táto tzv. anuitná novela alebo tento spôsob výplaty dôchodku z druhého piliera. Je otázka, či sa už tá loď potopí alebo či sa ešte udrží nad vodou.
No ja v prvom rade budem sa snažiť byť vecný, aj keď určité nejaké politikum poviem, ale strašne ma mrzí spôsob predloženia tejto novely. Vy síce ste presvedčili, a tým myslím dobrú politickú prácu niektorých, poslancov, aby sa podpísali pod pozmeňujúci návrh, ale ktorý zásadným spôsobom mení celý zákon. Všetci sa tu snažíme proste dodržiavať nejaké procedúry a nejakú proste aspoň štábnu kultúru. A dajú pozmeňujúci návrh teda tí kolegovia, ja teraz ich nechcem menovať, ale vieme o ktorých hovoríme, takýmto spôsobom. To je proste niečo neslýchané, pretože ide o 6 mld. eur, 6 mld. eur je na účtoch ľudí. Vy chcete presunúť tých 6 mld. eur a postupne viacej do iných súkromných spoločností. A tie pravidlá, akými to chcete urobiť, chcete urobiť takýmto spôsobom? Tam 1,5 mil. ľudí má peniaze a polroka sme o nejakom inom vzorci debatovali a teraz vy chcete toto urobiť. Tak akože musím povedať, že som veľmi šokovaný. Takže ja, samozrejme, hneď pri tomto poviem prvý procedurálny návrh, proste to stiahnuť, hej.
A ďalšia vec. A teraz, pán minister, mám informáciu, že nie vy, ale konkrétna osoba, ktorá má na starosti údaje, odmietla dať čísla analytikovi, ktorý to chcel prepočítať. Prosím vás prešetrite to, prečo to tak je. Ak je nejaký analytik, ktorý má o to záujem, to je jedno, proste či má názor taký alebo onaký jednoducho. Tak potom ako my máme pracovať s nejakými číslami. Však ja nemám žiadny tím poistných matematikov a ja neviem koho a tak ďalej. Jednoducho keby som bol ja v koalícii a toto by sme urobili opozícii, tak ja by som prvý protestoval proti tomu, že proste keď niekto chce nejaký číselný údaj a vy to odmietnete dať. Ako reálne budú hlasovať, lebo chcú hlasovať tí ľudia, keď jednoducho my tu budeme hádať? Ja, samozrejme, tiež poviem, že, teraz nič osobného to nie je, niekto povedal od vás, že to sa dotkne 20 % sporiteľov. Ale však treba to aj prepočítať, hej. Si to niekto prepočítal nejakým spôsobom, kde máme veriť tým číslam? Dobre, trošku ma to mrzí.
Takže prvý procedurálny návrh je návrh zákona vrátiť na dopracovanie, buď ho stiahnuť, alebo prepracovať a dať na to čas. Však nech sa vyjadria k tomu všetky záujmové skupiny, nech sa k tomu vyjadria aj odborári a ja neviem čo a všetci títo nech sa vyjadria k tomu. Však na to máme pripomienkové konanie, ten pozmeňujúci návrh tak zásadný, že mení úplne celý zákon. Však hádam, dúfam, že mi to teraz nespochybníte proste každý, kto ma trošku logiky. Takže návrh je stiahnuť ho, dobre.
Teraz poďme k inej téme.
Pokúsim sa konfrontovať takým úplne iným spôsobom postoj strany SMER a postoj teda toho, čo idete urobiť, toho, ako ste reagovali na to, keď sa zbierali peniaze v tej sporivej fáze, a postoj, ako sa teda budú vyplácať. No je všeobecné známe, a nepoviem nič nového, že od začiatku ste nemali radi systém individuálneho sporenia na dôchodok. To ste veľakrát povedali.
Ste používali strašne veľa nefér argumentov, ale, pozor, aj fér argumentov. Tie nefér argumenty nechcem spomínať. Už v tých prvých vystúpeniach som veľakrát spomenul, kto chce, si to môže povedať, že zmizlo stadiaľ 200 mil. a ja neviem že miliónu ľudí sa to neoplatí a tak ďalej. Ale z nich jeden nefér argument bol, keď pán premiér ukazoval tabuľku, čo sa týka výnosnosti prvého a druhého piliera. A ja som dokonca mal k tomu tlačovku, kde som to vysvetľoval, ako to funguje. V tých médiách sa to veľmi neobjavilo, ale to už ja nejako neovplyvním. Ale tá tabuľka je veľmi, veľmi dôležitá, pretože bude mať velikánsku pointu na záver. Tá tabuľka spočívala v tom, že prvý pilier je taký výnosový a druhý pilier má nejaký mínus. Samozrejme, to boli hausnumerá a porovnávalo sa neporovnateľné. A dá sa to logicky vysvetliť, prečo to tak bolo. Ja dokonca som urobil také gesto, že som sa spýtal vtedy, keď tu bol guvernér, že nech povie on svojimi ústami, či sa dá porovnať prvý a druhý pilier. On povedal jasne tu, že výnosovosť prvého a druhého piliera sa nedá porovnať, hej. Povedal som to nie ja, ale povedal to guvernér, ktorý má na starosti reguláciu tohto trhu. K tej tabuľke sa ešte vrátime. To znamená, nemôžete porovnávať jablká s hruškami, proste jablko je niečo iné, hruška je niečo iné, prvý pilier je niečo iné, hruška je niečo iné. Síce obidvoje z toho je ovocie, ale jednoducho ich chuť, tvar sa nedá porovnávať.
No a teraz poďme k tým fér argumentom. Mali ste veľa fér argumentov. A ja som si dal nejaké tri argumenty.
A prvý argument, ktorý bol fér, bola povinnosť vstupu do druhého piliera. Samozrejme, dôchodková reforma akože nestála na tom, proste či tí mladí tam pôjdu alebo nepôjdu, ale principiálne všetci, ktorí neboli mladí, mali tú možnosť na výber. Vy, pán minister, ste mali možnosť nevstúpiť doň. A teraz, pán minister, prečo vy, ktorý mali ste tú možnosť, nútite mňa, aby som ja vstúpil do nejakej životnej poisťovne. Vy ste mali ten fér argument. A dokonca potom ste aj zrušili tú povinnosť tých nových ľudí, hej. To sa zrušilo. V poriadku, ja to beriem, to je postoj, keď niekto niekomu v niečom nedôveruje. Tie príčiny môžu byť rôzne, hej, nepáči sa mi henten. Nebudem riešiť tie príčiny, proste môžu byť rôzne, hej. Ale povinnosť uzavrieť životnú poistku jednoducho brať ako povinnosť je proste opak toho, čo ste používali ako fér argument.
Druhý argument, bezpečnosť systému. Vždycky sa treba, samozrejme, pýtať, a to je logický argument, proste ako je čo zabezpečené, ako čo je, ono sa to dá aj povedať slovom, regulované, hej, jednoducho kto za čo zodpovedá a tak ďalej, aký vplyv potom máme na zmenu, na to, keby niečo sa tam zle robilo. No DSS-ky sú, objektívne povedané, najregulovanejším biznisom, ktorý jednoducho poznám. Majú jediný predmet podnikania, hej, poplatky tak regulované, a, mimochodom, však vieme, tu sa stále bavíme o výške poplatkov, že tuná mi politici tvrdia, že to je málo a tak ďalej, aj keď máme pocit, že príliš veľa zarábajú, tak im znížime poplatky a podobne, hej. Môžu investovať len do veľmi bonitných akcií a tak ďalej. Tá regulácia skutočne je veľmi veľká. A teraz ideme presunúť tieto peniaze do životných poisťovní. My také spôsoby regulácie nemáme. Tie životné poisťovne majú rôzne druhy podnikania, hej. A jednoducho ako ustanovujú poplatky alebo ja neviem v tomto prípade dôchodok, to je ich interné tajomstvo, na to sa vy ani nemôžete spýtať, ako to robia, proste ako si to napočítajú. Tak vy idete presunúť, ja hovorím kontra, to, čo ste vyčítali nám, teda, poviem, dobre, nám, že proste bezpečnostný systém, to je legitímna otázka. A vy idete dať tie peniaze do životných poisťovní, povinne, zdôrazňujem. A ja len poviem napríklad, že možno niektorí z vás vedia, že poisťovňa v Rumunsku skrachovala, v Nemecku ide krachovať, keď bola kríza, tak najväčšia americká poisťovňa skoro, keby ju tam nezachraňoval štát. Ja nie som proti poisťovniam, stále hovorím. Moja zásadná výhrada je tá možnosť výberu, hej, prečo ma núti niekto do niečoho vstúpiť, pokiaľ to považujem za nevýhodné. Takže to je druhý argument, ktorý som bral ako fér.
Tretím argumentom, ktorý som bral ako fér, boli verejné financie, dopad na verejné financie. Ten pohľad, samozrejme, môj bol iný ako váš. Ale bol to fér argument. To znamená fér argument, že teraz, keď tí ľudia si teda budú platiť do druhého piliera, tak automaticky bude vytvárať sa deficit v poisťovni, ktorý treba nejakým spôsobom sanovať, hej. Samozrejme, beriem to ako fér, ale nerešpektujem to v tom slova zmysle, že zase je tam v budúcnosti riešený dlhodobo deficit. Ale teraz nejde o to, aby som sa s vami hádal, čo je implicitný deficit a tak ďalej. Ale spýtajte sa ministra financií, ako toto ovplyvní verejné financie. No nijako ich to neovplyvní (presunutie z jedných firiem súkromných do druhých firiem). Keby ste aspoň mali na to nejaký logický dôvod, hej. V tom ste mali, ešte raz, aký je veľký ten pilier, to znamená, koľko je to percent, dokonca aj zníženie z 9 na 4 %. Nesúhlasím s tým, som, samozrejme, som proti tomu a podobne. Ale ten pohľad na vec proste je z vášho pohľadu fér, hej, pretože má to dopad na verejné financie. Ale toto nemá povinnosť presunutia, postupne, samozrejme, by som to povedal objektívne. Takže to je proste váš fér argument. Ale u mňa to nie je fér, hej, no tento zákon bude mať, samozrejme, veľký vplyv aj naďalej.
Pánu kolegovi Mihálovi som sľúbil, že budem kratší, ale keď sa človek rozhodne, ja sa budem snažiť akože, aby si mohol vystúpiť, hej, pretože paradoxne si jeden z tých, ktorého teda uznávam, hlavne z tých predkladateľov proste máš určité renomé a sa vyznáš v tých odvodoch, hej, a si účastný na tej dohode o týchto anuitách. A sme si povedali s kolegom Mihálom, že budeme proste tú diskusiu viesť vecne, aj keď je to také paradoxné, že ja budem musieť teda argumentovať ním.
No skúsme ešte spomenúť zopár argumentov, ktoré zazneli v tlači, teda prečo sú to povinné poistky, hej.
No taký najsrandovnejší dôvod je, že ľudia sú nezodpovední, že by si zobrali peniaze a utekali. Pán minister, vyzerám na to, že mojím cieľom je prvý prísť do dôchodku a zobrať tie peniaze, čo mám našetrené, tých desaťtisíc eur a ísť niekam, proste teraz tým nemyslím nič osobné, hej, akože ich prepiť? A čo ostatní s tým urobia? Však v bankách majú koľko ľudí? To potom považujeme všetkých ľudí, čo majú v bankách dobrovoľné peniaze, za nejakých nezodpovedných ľudí. Ale, dobre, proste ľudia nie sú finančne gramotní, tak potom kvôli tomu si musia zakúpiť nejaký produkt, hej. A viete, čo je úplne cynické pri tomto argumente? A teraz počúvajte dobre, to je to, že všetci, o ktorých majú záujem poisťovne, si musia kúpiť tie životné poistky, ale tí, o ktorých nemajú záujem, tak si môžu vybrať tie peniaze v hotovosti. To znamená logicky, keď si málo tam človek našetrí, tak sa, povedzme, vraj to láme, ale tiež to neviem presne, pri nejakých 1 700 eur, už poisťovni sa neoplatí taký klient, ktorý má menej ako 1 700 eur, tak on si to môže zobrať, hej. (Samozrejme, to sú tí nižšie príjmoví.) On si to môže zobrať. A ten, čo tam má 1 800 eur, o sto eur viacej, tak ten musí uzavrieť poistku, pretože tej poisťovni už sa to oplatí. Ale ja som povedal, že proste argument akože ľudia sú negramotní, ma dokonca viac uráža, lebo keď potrebujeme tých ľudí vo voľbách, tak zrazu všetci vedia, že zrazu sú gramotní pre voľby.
Takže druhá vec. Ľudia musia kúpiť si teda ten doživotný dôchodok, aby mali peniaze v budúcnosti do domu sociálnych služieb. To je niečo akože, že ja si to musím proste kúpiť, pretože ja neviem, že ja som taký blbý, že proste si nenechávam nejaké iné peniaze a prihlásim sa do domu sociálnych služieb? A ešte viete, tento argument v čom je zvrátený? Vy nútite tých ľudí nekúpiť jeden poistný produkt, ale kúpiť dva poistné produkty. A, samozrejme, všetko má svoju cenu. To znamená ten druhý poistný produkt, to je v tom pozmeňujúcom návrhu, no akože dedenie, opitie rožkom, prepáčte, že to tak volám, ale jednoducho to je. Jednoducho tí ľudia nemusia mať o to záujem. Ja nehovorím, že ten váš úmysel bol zlý, hej, ale jednoducho tá cena produktu znižuje ten dôchodok logicky, hej. To znamená, že automaticky vy ste urobili produkt, že keď človek pôjde do tých domov sociálnych služieb, a preto aj prežije ten sedemročný cyklus, tak bude mať nižší dôchodok. Takže to je taký nechcený záver toho.
Musím sa solidarizovať s tými, čo budú mať našetrené a tak ďalej. No tá solidarizácia má určité rácio, ale nie to, aby niekto mohol vyhlásiť, že musím si kúpiť nejakú životnú poistku. Každému človeku, ktorý vstupoval do tohto systému dobrovoľne, bolo vysvetlené, že pilier prvý je solidárno-zásluhový a druhý plne zásluhový, to znamená, koľko si tam našetrím, toľko tam budem mať. Ja nevidím najmenší dôvod, aby sa zase z tých presne našetrených peňazí nejakým spôsobom vymýšľala nejaká solidarizácia len preto, aby to tým práve poisťovniam vyšlo. A, mimochodom, hej, keď už chceli by ste byť solidárni, tak mali by tam ísť aj tí, o ktorých poisťovne nemajú záujem. To znamená, ten, kto si nenašetrí tých 1 700, tak jednoducho by aj tak mal keď už povinnosť pre všetkých presunúť tie peniaze a povedať, že toto je teda minimálny dôchodok a ten kmeň. Čo si oni majú čo vyberať len tých najlepších? Toto bolo cieľom, keď už chcete byť solidárni? Samozrejme, ja som proti tomu povinnosťou. Ja len ukazujem na to, že celý ten zákon bol postavený tak, že každý sa len pozeral, čo je záujem tých životných poisťovní vybraných. Ešte uvidíme, som strašne zvedavý, kto to bude. Takže to je k tomu, hej.
A ja skrátim svoje vystúpenie, aby som umožnil kolegom vystúpiť tiež, tak ešte dve základné veci veľmi podstatné poviem.
Tento zákon v praxi bude mať veľa slabín a odhalí množstvo chýb, aj takých, o ktorých ešte nevieme, hej. Tento zákon aj keď ich odhalí, bude stále podpísaný tými ľuďmi, ktorí za to zahlasovali. Oni budú niesť plnú zodpovednosť aj pri vysvetľovaní, prečo je taká chyba alebo hentaká chyba. Nikto nevie, akým spôsobom ide SMER vybrať tie životné poisťovne. Nikto nevie, koľko ich bude. (Reakcie z pléna.) No tak však sme na Slovensku, hej, tak akože ja s týmto súhlasím, hej. To je to isté, ako keď poviete, že Fonde národného majetku proste boli všetky čisté súťaže. Tak ono sa to dá nastaviť. A ja neviem, tam ako bude a ako sa zabezpečí skutočne nastavenie. Ja to teraz nespochybňujem. Ja len hovorím to, že nikto nevie, ako to bude fungovať, pričom dávate bianko zmenku. Kolegovia z opozície, teraz nehovorím o stranách, lebo verím, že ešte aj v stranách bude nejaká diskusia, dávate bianko zmenku strane SMER na to, že čokoľvek sa stane zlého, tak potom budete ich alibi. Nemá to vôbec žiadnu politickú logiku. Politickú logiku nemá to, že podporíte nejaký zákon strany SMER, o ktorom neviete, aký bude mať vplyv v praxi. Oni sa nebabrali, keď zakladal sa druhý pilier. Nikoho to robiť ani nenapadlo, proste len urobiť toto. A to je to isté, pretože sme robili sporivú fázu a výplatná fáza je takisto dôležitá ako sporivá (jedna ku jednej). Dobre.
Takže ďalšia poznámka. Ja si myslím, že ste urobili, kolegovia, jeden fatálny omyl, ktorý bol vlastne narýchlo urobený, a to ten spôsob výplaty. A teraz vrátim sa k tej Ficovej tabuľke, čo porovnával hrušky s jablkami. Pokiaľ sa presadí takýto spôsob, tak bude znamenať ten spôsob, že, sa to volá, pomôžte mi, individuálna miera náhrady, tak sa to nazýva, každému človeku, ktorý je v druhom pilieri, bude sa porovnávať to, koľko bude mať dôchodok z dvojpilierového systému a koľko by mal dôchodok, keby nevstúpil do druhého piliera, to znamená, koľko by dostal od štátu a koľko by dostal z dvojpilierového systému. Výsledok taký je, a teraz sú tu tie prepočty, to je jedno, že približne podľa vašich oficiálnych prepočtov 20 % ľudí by malo právo mať na programový výber. To znamená, tí ľudia by mali mať približne teda viacej peňazí, ako keby v tom zostali pri štáte, a 80 % ľudí bude mať nižšie dôchodky podľa tohto. Urobili ste dve kategórie ľudí, ktoré sa dajú presne porovnať, to urobil kolega, nie je tu, v roku 2004 (zákon o sociálnom poistení), presnú hranicu, kde jedno sa rozdelí na starodôchodcov a novodôchodcov, kde tí istí ľudia odviedli to isté alebo plus-mínus, hej, a tí dostali taký dôchodok a tí mali taký dôchodok. Toto je presne to isté. Ste urobili presne to isté, túto fatálnu chybu, teda osudovú chybu, že budete to porovnávať.
A teraz sa vrátim k tej pointe. Páni kolegovia, tí, ktorí to chcete podporiť, vy si myslíte, že týmto sa to skončí, že sa dohodnete a jednoducho budú anuity? No nekončí sa to tým. Niekto príde a povie si, aha, však má dôkaz taký, že môže ukázať skutočne tú tabuľku, že niekto má nižší dôchodok a druhý ho má vyšší. Budete to vy obhajovať? A potom keď pán Fico bude tou tabuľkou tuná mávať, čo poviete potom? Ja nebudem vysvetľovať niekomu, že sú homo economicus tí ľudia, jeden druhý. Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

4.6.2014 o 18:14 hod.

Ing.

Ivan Švejna

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18:38

Darina Gabániová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Pán poslanec, vaše vystúpenie ma utvrdilo len v jednom, že bolo fatálnym omylom zavedenie druhého piliera, takéhoto spôsobu riešenia dôchodkového zabezpečenia našich občanov, ktorí sú mzdovo podhodnotení, pričom málokto z nich odvádzal v podstate do tejto poisťovne toľko prostriedkov, málokto z nich zarábal tisíc eur, keď sa mu mohlo oplatiť sporiť v druhom pilieri. Celý sociálny výbor bol vtedy na výjazdovom rokovaní a sám Piňera im povedal, že je nezmysel celý druhý pilier. Aspoň tak vidíme všetci, ako veľmi ťažké je korigovať fatálne omyly, ktoré spáchala vláda. A pán poslanec Kaník vtedy bol na čele ministerstva sociálnych vecí a rodiny. My teraz budeme prešľapovať v tomto bahne, ktoré sme zdedili z kroka na krok, aby sme udržali ako taký sociálny zmier, keď ľudia precitnú, v roku 2015 začnú prví dôchodcovia poberať tie dôchodky. A podotýkam, je nesprávne nazývať ich sporiteľmi. To sú podnikatelia.
A, pán poslanec, keď ste spomínali ovocie, tak verejné zdroje sú verejné zdroje, ktoré sú odvádzané zamestnávateľom. A časť týchto verejných zdrojov sa stala predmetom alebo nástrojom podnikania. A boli zverené DSS-kám. Tí ľudia nie sú sporitelia. Tí ľudia sú podnikatelia. To je po prvé. Po druhé, prečo neboli zdaňované tieto prostriedky doteraz?
Po druhé, som veľmi zvedavá, kam ešte až presne, ako to spomenul pán poslanec Švejna, nás bude hnať tento nezmysel. Som za to, aby sa druhý pilier zrušil. A myslím, že zodpovední politici a aj naši postupne k tomu musia... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

4.6.2014 o 18:38 hod.

MUDr. PhD.

Darina Gabániová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 18:40

Ivan Švejna
Skontrolovaný text
Ďakujem. No, pani kolegyňa, keď poviete, že pán Piňera bol proti druhému pilieru, tak no comment.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

4.6.2014 o 18:40 hod.

Ing.

Ivan Švejna

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 18:40

Július Brocka
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán minister, dámy a páni, budem veľmi stručný. Už v prvom čítaní som pochválil tento vládny návrh zákona, že aj keby sme ho my pripravovali, tak nebol by veľký rozdiel medzi takými návrhmi. Čiže som rád, že ten predpoklad je splnený, aby mohli byť vyplácané dôchodky z II. piliera.
Medzi prvým a druhým čítaním prebehlo veľa rokovaní pracovnej skupiny pod vedením štátneho tajomníka Buriana a zástupcov, myslím, všetkých parlamentných strán. Tam pán štátny tajomník Burian vyvinul enormné úsilie, aby sa dosiahla zhoda nielen na pozmeňujúcich návrhoch, ale aj na zákone ako celku, také úsilie, až mi to pripomínalo to úsilie spred desiatich rokov, keď sme sa usilovali zaviesť II. dôchodkový pilier, on bol taký dôsledný, taký nástojčivý, až mi to bolo podozrivé. Veď je to vládny návrh zákona. SMER má dosť hlasov na jeho schválenie. Takže som tomu veľmi nerozumel. A rozumel by som tomu vtedy, keby SMER napríklad ponúkal tým opozičným stranám napríklad dohodu na ústavnom zákone na ochranu II. piliera. Ale to sa nestalo. Čiže teraz je tu otázka: Mám súhlasiť za KDH s nejakým kšeftom, ak v tom je nejaký kšeft, lebo, viete, na rozdiel od novely ústavy, kde sme sa usilovali o zasadenie manželstva ako zväzku muža a ženy do ústavy, tak to sa nedalo vyčísliť, že to bol kšeft? Ale tu ide o 6 mld. Dnes, teraz je v II. pilieri takmer 6 mld. eur, ktoré postupne budú prechádzať do životných poisťovní. Čiže to je veľká suma peňazí. A teraz si predstavte, že keď sme zavádzali II. pilier, tak do DSS-iek išli ľudia cez sprostredkovateľov. Odmeny DSS-iek pre tých sprostredkovateľov za jedného klienta sa pochybovali v niekoľkých tisíckach korún vtedy, u niektorých to bolo aj štyritisíc korún. Je jasné, že nie každý sporiteľ šiel do DSS-ky cez sprostredkovateľa, ale z toho nech by bola tretina, nech by to bolo 500 tisíc ľudí, pri tých odmenách, ktoré sprostredkovatelia mali, to boli náklady rádovo, ja si myslím, miliarda a pol, dve miliardy pre všetky DSS-ky, čiže možno 50 miliónov, možno 100 miliónov eur, také náklady, že návratnosť tohto projektu je pre tie DSS-ky niekoľko desiatok rokov vďaka tomuto práve. No a tu sa už ráta s tým, že nebudú žiadni sprostredkovatelia, finanční poradcovia, ktorí budú ľuďom radiť, kde si majú tú anuitu kúpiť. No ale náklady životných poisťovní budú. Oni predsa rátajú s tým, že rozbehnutie toho anuitného trhu bude niečo stáť. No a nie sú tu sprostredkovatelia. Čiže kto tu bude? No a keďže už som si tri dni teraz vystál, ako nás podozrievali z kšeftu so stranou SMER, boli to najmä opozičné rady, opoziční poslanci z SaS, SDKÚ, aj z MOST-a, aj z OĽaNO, tak musím povedať, že nie je to pravda a moji kolegovia majú z toho akoby istú traumu. A preto keď som hovoril o tom, že veď je dobrý ten návrh, aj tie pozmeňujúce návrhy, ja s nimi osobne súhlasím, tak moji kolegovia urobili takýto záver. My nie sme ani obchodníci, ani kšeftári. A aby sme sa vyhli tomuto riziku a podozreniu z kšeftovania, tak poslanci za KDH sa pri záverečnom hlasovaní o tomto návrhu zákona ako o celku zdržia hlasovania. Ďakujem za vašu pozornosť. Ja som sľúbil kolegovi Mihálovi, že nebudem hovoriť dlhšie ako šesť minút, takže dávam ešte dve minúty k dobru.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

4.6.2014 o 18:40 hod.

Ing.

Július Brocka

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18:45

Viera Šedivcová
Skontrolovaný text
Pán kolega, aj keď máme naozaj dosť časový sklz a kolegovia chcú ešte vystúpiť, musím zareagovať na to, čo ste povedali, že nie sme obchodníci ani kšeftári, a preto poslanci z klubu KDH za tento zákon nebudú hlasovať. Ja tiež nie som ani obchodníčka, ani kšeftárka a veľká väčšina z nás, ktorí tu sedíme, nimi nie je. A napriek tomu budem za túto novelu zákona hlasovať.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

4.6.2014 o 18:45 hod.

Mgr.

Viera Šedivcová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18:46

Július Brocka
Skontrolovaný text
Viera Šedivcová, ja osobne si nemyslím, že je to kšeft. Ani vás v tomto nepodozrievam. Ale moji kolegovia z opozície tri dni nás podozrievali, že s vami urobili kšeft. A pritom nešlo o peniaze. Ale teraz na rozdiel od toho ústavného zákona ide o veľké prachy, 6 mld. eur. A keďže sa chcem vymaniť z toho podozrenia z kšeftovania so stranou SMER, tak som vám oznámil záver, ktorý urobil náš poslanecký klub.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

4.6.2014 o 18:46 hod.

Ing.

Július Brocka

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 18:46

Jozef Mihál
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za ústretovosť kolegov poslancov, ktorí teda pochopili, že keďže tu zajtra, žiaľ, nebudem doobeda, tak mám štrnásť minút na svoje vystúpenie, ktoré teda chcem využiť.
Vážený pán minister, vážená pani podpredsedníčka, kolegyne, kolegovia, vážení prítomní, najskôr aby som nestratil náhodou čas, prednesiem dva pozmeňujúce návrhy netradične hneď na úvod.
Prvý pozmeňujúci návrh k zákonu je návrh poslancov Jána Podmanického a Jozefa Mihála k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 895), ktorý znie:
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony sa mení takto:
V čl. I 42. bode § 42a ods. 1 poslednej vete sa slová „80 %" nahrádzajú slovami „90 %". Navrhovaná úprava nadobúda účinnosť 1. januára 2015.
Odôvodnenie. Ide o to, aby z prebytku z výnosov z umiestnenia prostriedkov technických rezerv dostali najmenej 90 % poberatelia dôchodkov a maximálne tým 10 % tým pádom aby mohlo zostať ako odmena, odplata do životnej poisťovni. Čiže oproti vládnemu návrhu je to progres v prospech dôchodcov. A je to spoločný návrh nás poslancov a získal podporu prakticky z rôznych poslaneckých klubov. Verím, že ho podporíte v záverečnom hlasovaní.
Druhý pozmeňujúci návrh je čisto môj a je takisto k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 895), kde ide o vypustenie novely Zákonníka práce z tohto vládneho návrhu.
A tento návrh je teda jednoduchý a znie: „Článok II sa vypúšťa.“ V súvislosti s vypustením článku II sa vykoná prečíslovanie ostatných článkov.
O čo teda ide.
Navrhujem, aby sa nevykonala novelizácia navrhovaná pôvodne vo vládnom návrhu Zákonníka práce, kde ide o dve veci, po prvé, o to, aby dohody o vykonaní práce, dohody o pracovnej činnosti, dohody o brigádnickej práci študentov mohli byť uzatvárané najdlhšie na dobu 12 mesiacov, po druhé, o to, že z tých ďalších technických zmien, ktoré sa tam dajú nájsť, je dôležitá najmä zmena, podľa ktorej sa má odmena za vykonanú prácu vyplatiť najneskôr do konca nasledujúceho mesiaca, pokiaľ ide o dohody o pracovnej činnosti a o dohody o vykonaní práce.
Namietam najmä to, prečo by sa mali týmto spôsobom meniť ustanovenia Zákonníka práce, ak tým dôvodom má byť pravidelnejšie zúčtovanie odvodov do Sociálnej poisťovne za dohody. Takéto riešenie je škrabaním sa poza hlavu, pretože ak tou motiváciou na takúto zmenu je to, aby sa z dohôd s nepravidelným príjmom odviedli odvody do Sociálnej poisťovne nie až po skončení dohody, ale rýchlejšie, tak predsa stačilo urobiť nejakú novelizáciu v zákone o sociálnom poistení a tam napríklad navrhnúť, aby sa to zúčtovanie odvodov z dohôd s nepravidelným príjmom nevykonalo až po skončení dohody, ale, povedzme, raz za dvanásť mesiacov. Mohlo to byť jednoduchšie. Tak by bola Sociálna poisťovňa „spokojná" a hlavne neboli by zbytočne zaťažovaní zamestnávatelia takou administratívou aká im pribudne teraz, pretože pri skončení dohody musia odhlásiť dohodára zo Sociálnej poisťovne, zo zdravotnej poisťovne, poslať do Sociálnej poisťovne evidenčný list dôchodkového poistenia. A keďže s tým dohodárom budú mať záujem naďalej spolupracovať, tak na druhý deň uzatvoria novú dohodu s tým istým človekom, ak teda ju uzatvoria, a znovu ho musia prihlasovať do Sociálnej poisťovne, do zdravotnej poisťovne. Je to zbytočný cirkus len kvôli tomu, aby sa zúčtovali odvody.
Ďalej chcem upozorniť všetkých, ktorí ma počúvajú, najmä zamestnávateľov, že ak sa schváli navrhovaný vládny návrh novely Zákonníka práce, tak to bude znamenať, že k 30. 6. budú musieť síce nie ukončiť dohody, ktoré majú uzatvorené s nepravidelným príjmom , ale z titulu zmeny spôsobu výplaty, odmeny, ktorá bude musieť byť vyplácaná každý mesiac, tie dohody prechádzajú automaticky na režim pravidelného príjmu, čo znamená technicky, že ale za všetkých takýchto dohodárov musia zamestnávatelia poslať k 30. 6. odhlášku z nepravidelného príjmu, vyúčtovať a zaplatiť tie odvody a k 1. 7. dohodár, keďže pokračuje, musí poslať tú prihlášku na pravidelný príjem. Tí, čo robia tieto veci, tak veľmi dobre chápu, čo to je a čo to všetko bude znamenať.
A preto teda prosím o podporu tohto návrhu a vypustenie čl. II, zmeny Zákonníka práce.
Mám ešte čas, takže sa môžem venovať hlavnej téme. A to je samotná veľmi dôležitá, tzv. anuitná novela zákona o starobnom dôchodkovom sporení.
A poviem teda na úvod hneď, že túto novelu v zásade podporujem. A ak by som bol prítomný na hlasovaní, čo zrejme nebudem, ak bude zajtra o 11.00 hodine, tak túto novelu by som podporil, ak bude o 17.00 hodine, tak fyzicky prítomný budem a budem hlasovať za a budem odporúčať aj každému, koho stretnem, aby hlasoval za novelu. Prečo? Najmä historicky, za celú tú desaťročnú históriu existencie či II. piliera alebo aj I. piliera sociálneho poistenia pôjde prvýkrát o tak schválenú zásadnú novelu, ktorá bude mať podporu nielen navrhovateľa, vlády, takej, aká v danej chvíli je, ale aj pomerne veľkej časti opozície, čo tu ešte nebolo. A, bohužiaľ, to, čo tu doteraz bolo, bolo vždy o tom, že vláda, nech už bola, aká chce, si niečo navrhla, silou väčšiny presadila a opozícia, tá zase, lebo opozícia musí byť proti, tá bola zásadne proti veciam, aj keď šlo možno o dobré veci.
Spomínam si veľmi živo, keď som ako minister horko-ťažko naozaj pretlačil cez tento parlament svoju novelu zákona o starobnom dôchodkovom sporení, ktorou sa napríklad zaviedli indexové fondy, ktoré sa v praxi ukázali ako veľmi úspešné a dokážu svojim klientom čiže sporiteľom zhodnocovať každoročne v súčasnosti prostriedky o 15 % a viac ročne. Vtedy opozícia čiže poslanci za vládny SMER za to nehlasovali, lebo boli predsa tvrdá opozícia. Jastrabi v opozícii predsa musia kričať „proti“.
Dnes je to tak, že významná časť opozície bude pravdepodobne hlasovať za túto novelu, pretože si uvedomujeme, že tento zákon je jednoducho potrebný, od 1. 1. 2015 sa budú vyplácať dôchodky z II. piliera, a je naším spoločným záujmom, aby II. pilier bol stabilný a aby ľudia, ale aj inštitúcie, či už sú to poisťovne alebo správcovské spoločnosti, Národná banka, všetci cítili, že je tu určitá jednotnosť v názore a máme spoločný záujem, aby II. pilier fungoval.
Čiže môžem mať čiastkové výhrady, aj ich mám, k tejto novele, ale uprednostňujem možno nejaký svoj záujem, že toto by mohlo byť lepšie, toto by sa mohlo nastaviť tak, uprednostňujem ten spoločný záujem, to vyslanie signálu, že táto novela by mohla byť síce lepšia, ale rešpektujme, že nie všetko je dokonalé, a túto novelu podporujem, aj keď teda zároveň vyjadrujem svoje výhrady. V čom vyjadrujem svoje výhrady?
V prvom rade vyjadrujem výhrady v tom, že tak ako relatívne dobre technicky je napísaná pasáž, ktorá sa týka spôsobu výplaty doživotných dôchodkov doživotnými poisťovňami, tak mizerne, respektíve vôbec nie je rozpracované to, čo sa pôvodne v zákone navrhlo. A to je otázka tzv. programového výberu. Veľmi mi to chýba. Ja si pod programovými výberom takisto ako kolega Ivan Švejna nepredstavujem to akési vulgarizované vybratie x tisíc eur pri odchode do dôchodku z dôchodkového účtu a minúť tie na bohvienačo. Ale pod programovým výberom si predstavujem napríklad to, že DSS-ka alebo iná inštitúcia, povedzme, banka, samozrejme, s nejakým tým dohľadom Národnej banky Slovenska, by zobrala úspory sporiteľa a, povedzme, na štyridsať rokov by sa rozpočítali splátky, čo je teda strašne podobné ako doživotný dôchodok. Ale doživotný dôchodok je poistný produkt, kde tie splátky sa rozpočítajú cez nejakú tú čiernu skrinku, ktorú voláme know-how doživotnej poisťovne, cez úmrtnostné tabuľky, ktoré sú také, aké sú, možno dobré, možno zlé, možno riziko také, onaké. Pri takomto programovom výbere by sporiteľ vedel, že tú celú svoju nasporenú sumu si po štyridsiatich rokoch vyberie. A čo je dôležité a čo je zásadne odlišná vlastnosť, to je, že ak ten sporiteľ zomrie po piatich rokoch, tak tých ostatných 35 rokov splátok naozaj zdedia jeho dedičia. Čiže to kvázi dedenie, ktoré je síce progresom v doživotných dôchodkoch, kde vlastne je garantovaný výber 84 mesačných splátok, v prípade smrti sporiteľa to budú poberať jeho pozostalí, je síce progres, ale zďaleka sa to nemôže vyrovnať tomu, o čom hovorím teraz ja. Nemám to, samozrejme, legislatívne pripravené, pretože to nie je jednoduché. Zároveň je to vlastne to, čo mi nielen chýba, ale na čo mi bolo treba ďalej robiť, pretože život pôjde ďalej. Uvidíme, ako sa s tým popasuje súčasné vedenie ministerstva, pán minister, máte vlastne ešte rok a pol, dva roky na to k dispozícii. Aj prax ukáže, čo bude v praxi znamenať výplata doživotných dôchodkov, aké budú tie ponuky, aký tam bude reálny konkurenčný boj na strane poisťovní, pretože ak by existoval taký programový výber, o ktorom hovorím alebo snívam, tak tá konkurencia by bola zásadne iná. A tá konkurencia znamená víťazstvo pre klienta, v tomto prípade pre sporiteľa dôchodcu, ktorý by nepochybne takto dostal lepšie ponuky, pretože to konkurenčné prostredie iných inštitúcií by tie ponuky vygenerovalo nepochybne lepšie, ako keď to bude päť-šesť životných poisťovní, kde každý každého pozná, kde každý o každom niečo vie a kde sa obávam, že tá konkurencia nebude takou, akou by mala byť. Čiže toto je moja hlavná výhrada.
Pokiaľ ide o tú veľmi diskutovanú otázku, od akej hranice a koľko si môže vybrať cez ten kvázi programový výber sporiteľ, myslím si, že tá hranica je z hľadiska toho, čo sme tu mali a čo by teda mohlo byť, nastavená relatívne dobre, aj keď o tom môžeme diskutovať a aj keď tá hranica ako taká, ten systém môže vyvolávať určité otázky. Ale to nechajme teda naozaj na čas, aby ukázal, čo to v praxi bude robiť. Ja sa nestotožňujem s odhadmi ministerstva, ktoré teda hovoria na vzorke súčasných ľudí, ktorí čakajú na ten dôchodok, že to bude 12 %. Myslím si, že po čase to bude 20 až 30 % ľudí, ktorí budú môcť túto istú voľnosť narábania s prostriedkami využiť. Čiže nebude to zase až tak málo ľudí. Ale uvidíme, naozaj čo v tomto prinesie ďalší život.
Dôležité, teda opakujem, je to, že novela tu je, pokiaľ ide o doživotné dôchodky ako také ako spôsob výplaty, toto je technicky pripravené dobre. A len zostáva dúfať, že túto výzvu správne pochopia doživotné poisťovne a tie dôchodky budú relatívne zaujímavé, aj keď zatiaľ z relatívne nízkych nasporených súm, samozrejme, nemôžeme čakať zázraky.
Ešte, ak dovolíte, ak teda dostanem ešte minútku, dve minútky času, chcel by som sa ešte dotknúť zmien v zákone o sociálnom poistení. To je ďalší článok. Nemám teda pozmeňujúci návrh, len chcem k tomu trošku komentovať. Výborný je návrh, ktorý teda zaznie ešte. A to je možnosť požiadania o navýšenie dôchodku pre pracujúcich dôchodcov raz ročne bez toho, že by museli ukončiť svoju činnosť. To všetci pracujúci dôchodcovia, ktorých je vyše 100 tisíc, privítajú, aj keď spôsobí vrásky možno a starosti ten nápor, ktorý bude v lete v Sociálnej poisťovni, jej pobočkách. Ale myslím si, že si takúto zmenu naozaj zaslúžia tí pracujúci dôchodcovia, najmä pracujúci živnostníci, ktorí sú dôchodkovo poistení pri živnosti. Je každému jasné, že keď tomu živnostníkovi aspoň trošku ten malý biznis ide, tak tú živnosť nebude ukončovať alebo prerušovať len preto, aby si nechal prepočítať dôchodok. Ale tá živnosť mu beží. A je mnoho prípadov, že, skrátka, oni si tú živnosť nechajú až do smrti. To znamená, že to zvýšenie dôchodku si neužijú ani deň. Takže hlavne pre nich to bude veľmi dobré. A dúfam, že sa tento návrh sem naozaj dostane a že sa aj presadí.
Pokiaľ ale ide o návrh, podľa ktorého sa má zrušiť súbeh dobrovoľného nemocenského poistenia a povinného nemocenského poistenia s odôvodnením, že takýmto spôsobom sa eliminuje možné zneužívanie inštitútu nemocenského poistenia na čerpanie vyšších nemocenských dávok, či už je to nemocenské alebo materské a podobne, tak nesúhlasím s takýmto návrhom. Pán generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne najlepšie vie, o aký počet ľudí sa jedná. Ale ja si myslím, že nejde o nejaký zásadný veľký počet ľudí, ktorí by toto doslova zneužili. A ak sa dá zneužiť systém nemocenského poistenia na čerpanie vysokých dávok pri nízkom poistnom, tak to vôbec dnes nie je dobrovoľné nemocenské poistenie, ale je to povinné nemocenské poistenie zamestnanca. Ak mi pani predsedníčka dáte ešte dve minúty, tak veľmi jasne vysvetlím na príklade, ako sa to dá urobiť. Môžem hovoriť ďalej?

Jurinová, Erika, podpredsedníčka NR SR
Nech sa páči.

Mihál, Jozef, poslanec NR SR
Takže ako sa dá získať šesťtisícová materská za pár stoviek eur poistného? Žena sa zamestná na štvrtinový úväzok vo firme 31. decembra. A budem to hovoriť do budúcnosti. Zamestná sa presne 31. decembra 2014 na štvrtinový úväzok, čiže na dve hodiny denne. Za ten 31. december, je to Silvester, ale za ten 31. december dostane od zamestnávateľa vyplatených 40 eur. Pokračuje jej ďalej zamestnanie, pracovný pomer, v novom roku, v roku 2015. Každý mesiac zarobí okolo 100 eur mesačne. Má štvrtinový úväzok, pripomínam, robí v podstate za niečo málo ako vyššiu minimálnu mzdu. Bude takto pracovať deväť mesiacov až do októbra, keď už ako tehotná pôjde na materskú dovolenku. Bude mať nárok na materskú? Áno, pretože bude mať za sebou vyše deväť mesiacov, 270 dní nemocenského poistenia. Aké bude mať rozhodujúce obdobie pre výpočet materskej? Bude to rok 2014, ten posledný jeden deň, keď zarobila tých 40 eur. Aká bude vtedy výška materského? Denný vymeriavací základ z toho Silvestra 2014 je 40 eur delených jedným dňom, čiže 40 eur. A aká je potom materská? Je 65 % z tých 40 eur na deň. To je približne 26 eur denne, čo je asi 780 plus-mínus eur mesačne. Za osem mesiacov materskej je to vyše 6 000 eur na materskej. Aké boli odvody za ten Silvester? Z tých 40 eur si vyrátajte necelých 50 % aj do zdravotnej poisťovne, aj so zamestnávateľom asi 20 eur a tých ďalších deväť mesiacov z tých 100 eurových zárobkov 47 – 48 eur mesačne, tak nech je to dokopy aj 500 eur. Takže za týchto pár eur poistného získa 6 000 na materskej alebo keby to bola ročná PN-ka, tak je to vyše 7 000 alebo 8 000 na PN-ke. Takto sa dá zneužívať nemocenské poistenie cez povinné nemocenské poistenie zamestnanca. A takéto riešenie tejto diery v nemocenskom poistení v tejto novele nevidím. Namiesto toho chcete siahnuť na dobrovoľné nemocenské poistenie, čím zbytočne naštvete pár tisíc ľudí, ktorí ten systém asi nezneužívajú, ale chcú si jednoducho pre istotu platiť vyššie poistné, aby v prípade nejakej nešťastnej náhody mali vyššie dávky.
Takže nemám na to pripravený pozmeňujúci návrh, to sa zase nedá len tak ľavou zadnou. Na to sú na ministerstve, respektíve v Sociálnej poisťovni tímy odborníkov, ktorí, dúfam, v budúcnosti sa budú inšpirovať tým, čo som tu povedal, a zamedzia tomu, aby sa takto dalo zneužívať nemocenské poistenie.
Čiže na záver, pán minister, ďakujem vám a pánovi štátnemu tajomníkovi, vašim ľuďom za dobre odvedenú prácu, pokiaľ ide o pripravenosť anuitnej novely v oblasti doživotných dôchodkov, ale myslím si, že je tam čo robiť. A verím, že ešte počas vašej prítomnosti na ministerstve k nejakému ďalšiemu pokroku dôjde. A ak sa tak nestane, ďakujem, že nám ponúknete výbornú kartu do predvolebnej kampane v roku 2016.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

4.6.2014 o 18:46 hod.

RNDr.

Jozef Mihál

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video