Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

11.12.2015 o 13:50 hod.

RSDr.

Viliam Jasaň

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 11.12.2015 13:50 - 13:51 hod.

Viliam Jasaň
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 8.12.2015 14:30 - 14:30 hod.

Viliam Jasaň
Ďakujem pekne, pani podpredsedníčka. No, pán kolega, ja som čakal, že predložíte tie pozmeňovacie návrhy, ktoré ste spomínali, ale zrejme ich ešte nemáte pripravené, tak počkáte na to druhé vystúpenie.
Ale nečudujem sa, že chcete ešte raz, lebo táto kultúrna vložka naozaj zvýrazňuje to, že ste podpredseda výboru pre kultúru.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 24.11.2015 17:49 - 18:01 hod.

Viliam Jasaň Zobrazit prepis
Vážený pán predseda, pán minister, kolegyne, kolegovia, predkladám pozmeňujúci návrh, ktorého účelom je odstránenie rozdielov v úprave opätovného vzniku trvalého nároku na vdovský dôchodok u vdov a vdovcov, čo ovdoveli do prijatia nového zákona o sociálnom poistení, teda do 31. decembra 2003, v porovnaní s vdovami a vdovcami, čo ovdoveli po tomto dni. Týmto návrhom sa pre starovdovy a starovdovcov odstraňuje časové obmedzenie na splnenie zákonom ustanovených podmienok, napríklad je tam invalidita, vek a podobne na trvalý nárok na vdovský a vdovecký dôchodok.
Do prijatia platného zákona o sociálnom poistení, teda do 1. januára 2004 bola jednou z podmienok na opätovný vznik nároku na vdovský dôchodok aj podmienka, podľa ktorej od posledného zániku tohto nároku nesmeli uplynúť viac ako dva, resp. nesmelo uplynúť viac ako päť rokov. Ak sa tak stalo, tak nový nárok nevznikol. V novej v súčasnosti platnej právnej úprave táto podmienka absentuje. Tým vznikli dve skupiny vdov, a to len z hľadiska tej skutočnosti, či ovdoveli pred 1. Januárom alebo po 1. januári 2004. Pozmeňujúci návrh tieto rozdiely odstraňuje, a to tak, že sa pri žiadnej skupine vdov nebude hľadieť na uplynutie tej lehoty dvoch, resp. piatich rokov. Vdovám, ktoré ovdoveli pred 1. 1. 2004, teda opätovne vznikne nárok na vdovský dôchodok, samozrejme, za predpokladu, že spĺňajú ostatné podmienky nároku, ktoré vyžadovala úprava v čase, keď ovdoveli.

Obdobný návrh odstraňuje dve skupiny vdovcov, u vdovcov, ktorí ovdoveli pred 1. januárom 2004 a ktorým nevznikol nárok na vdovecký dôchodok z titulu dvojročného časového obmedzenia na splnenie ďalších zákonom ustanovených podmienok na poskytnutie tohto dôchodku, sa bude posudzovať splnenie podmienok na poskytnutie vdoveckého dôchodku bez tohto časového obmedzenia.
Teraz prečítam ten pozmeňujúci návrh.
Pozmeňujúci návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Viliama Jasaňa k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (tlač 1707).

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, sa mení a dopĺňa takto:
V článku I doterajší text sa označuje ako bod 1, za ktorý sa vkladá bod 2, ktorý znie: „Za § 293dl sa vkladajú § 293dm a 293dn.

§ 293dm vrátane nadpisu „Prechodné ustanovenia účinné od 1. januára 2016“ znie:
Odsek 1: „Vdova, ktorej manžel zomrel pred 1. júlom 2003 a zanikol nárok na vdovský dôchodok, má nárok na vdovský dôchodok, ak spĺňa podmienky nároku na vdovský dôchodok a jeho výplatu podľa predpisov účinných pred 1. januárom 2004; na lehotu dvoch rokov alebo piatich rokov podľa predpisov účinných pred 1. januárom 2004 sa neprihliada. Suma vdovského dôchodku podľa prvej vety sa určí podľa predpisov účinných pred 1. januárom 2004, vrátane úpravy a zvýšenia vdovského dôchodku podľa predpisov účinných pred 1. januárom 2016, ktoré by patrili odo dňa splnenia podmienok nároku na vdovský dôchodok. Suma vdovského dôchodku sa z dôvodu súbehu s príjmom zo zárobkovej činnosti neznižuje.“
Odsek 2: „Vdova, ktorej manžel zomrel pred 1. januárom 2004 a zanikol nárok na výplatu vdovského dôchodku, má nárok na výplatu vdovského dôchodku, ak spĺňa podmienky nároku na výplatu vdovského dôchodku podľa predpisov účinných pred 1. januárom 2004; na lehotu dvoch rokov alebo piatich rokov podľa predpisov účinných pred 1. januárom 2004 sa neprihliada. Suma vdovského dôchodku podľa prvej vety sa určí tak, že suma vdovského dôchodku, ktorá patrila ku dňu predchádzajúcemu zániku nároku na výplatu vdovského dôchodku, sa zvýši odo dňa splnenia podmienok nároku na výplatu vdovského dôchodku podľa predpisov účinných pred 1. januárom 2016.“
Odsek 3: „Nárok na výplatu vdovského dôchodku podľa odsekov 1 a 2 vzniká najskôr od 1. januára 2016.“

Odsek 4: „O nároku na vdovský dôchodok podľa odseku 1 a o nároku na výplatu vdovského dôchodku podľa odseku 2 Sociálna poisťovňa rozhodne do šiestich mesiacov od začatia konania.“
§ 293dn znie:
Odsek 1: „Vdovec, ktorého manželka zomrela pred 1. januárom 2004, nevznikol mu nárok na vdovecký dôchodok podľa predpisov účinných pred 1. januárom 2016 alebo mu zanikol nárok na taký vdovecký dôchodok, ktorý dovŕšil dôchodkový vek alebo bol uznaný za invalidného z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 % a táto invalidita trvá aj po 31. decembri 2015, má nárok na vdovecký dôchodok najskôr od 1. januára 2016, po manželke, ktorá a) ku dňu smrti bola poberateľkou starobného dôchodku, pomerného starobného dôchodku, invalidného dôchodku, čiastočného invalidného dôchodku alebo dôchodku za výsluhu rokov, b) ku dňu smrti splnila podmienky nároku na starobný dôchodok, pomerný starobný dôchodok alebo získala dobu zamestnania na nárok na invalidný dôchodok alebo dôchodok za výsluhy rokov, alebo c) zomrela v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania.“

Odsek 2: „Suma vdoveckého dôchodku podľa odseku 1 je 136,50 eura mesačne.“

Odsek 3: „Na zvyšovanie vdoveckého dôchodku podľa odseku 1 platí § 82 rovnako.“

Odsek 4: „Pri súbehu nárokov na výplatu vdoveckého dôchodku podľa odseku 1 s inou dôchodkovou dávkou platí § 81 ods. 2 až 5 rovnako.“

Odsek 5: „Vdovec nemá nárok na vdovecký dôchodok podľa odseku 1, ak a) má nárok na vdovecký výsluhový dôchodok alebo vdovecký dôchodok podľa osobitného predpisu2), b) uzatvorí manželstvo alebo c) na základe právoplatného rozhodnutia súdu spôsobil smrť manželky úmyselným trestným činom.“

Odsek 6: „O nároku na vdovecký dôchodok podľa odseku 1 Sociálna poisťovňa rozhodne do šiestich mesiacov od začatia konania.“

Odsek 7: „Ustanovenie § 293n sa od 1. januára 2016 nepoužije.“

V súvislosti s navrhovaným doplnením sa vykoná nasledujúca úprava názvu vládneho návrhu zákona, ktorý potom znie: „Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.“

Odôvodnenie.

Predkladaný návrh má za cieľ odstrániť neodôvodnené rozdiely v právnej úprave opätovného vzniku trvalého nároku na výplatu vdovského dôchodku vdov, ktoré ovdoveli do 31. decembra 2003, v porovnaní s vdovami, ktoré ovdoveli po tomto dni, spočívajúci v časovom obmedzení možnosti splnenia podmienok na trvalý nárok na vdovský dôchodok alebo trvalý nárok na jeho výplatu do dvoch rokov od predchádzajúceho zániku. Taktiež sa navrhuje odstrániť súčasne časové obmedzenie, počas ktorého musel vdovec, ktorý ovdovel pred 1. januárom 2004, splniť zákonom ustanovené podmienky na priznanie vdoveckého dôchodku.

Vdovám, ktoré ovdoveli pred 1. januárom 2004 a ktorým zanikol nárok na vdovský dôchodok alebo nárok na jeho výplatu, sa bude posudzovať opätovne nárok na tento dôchodok alebo nárok na jeho výplatu podľa predpisov účinných pred 1. januárom 2004, teda podľa predpisov účinných v čase vzniku sociálnej udalosti, ktorou je úmrtie manžela, s tým, že možnosť splnenia stanovených podmienok už nebude časovo obmedzená.

V dôsledku uvedeného predmetné nároky vzniknú kedykoľvek splnením stanovenej podmienky, napríklad dovŕšením veku 50 rokov.

Vdovcom, ktorí ovdoveli pred 1. januárom 2014 a ktorým nevznikol nárok na vdovecký dôchodok podľa predpisov účinných pred 1. januárom 2016, sa bude posudzovať nárok na vdovecký dôchodok podľa rovnakých podmienok nároku na vdovecký dôchodok týchto vdovcov účinných do 31. decembra 2015 bez časového obmedzenia troch rokov na splnenie stanovených podmienok.

Navrhovaná pevná suma vdoveckého dôchodku je vypočítaná z pôvodnej sumy vdoveckého dôchodku 2 794 slovenských korún mesačne, stanovenej právnou úpravou nároku na vdovecký dôchodok vdovca, ktorý ovdovel do 31. decembra 2003, účinnou d 01. augusta 2006. Táto suma bola následne konvertovaná na euro a zvýšená (valorizovaná) za kalendárne roky 2007 až 2015.

S cieľom predísť vzniku duplicitnej právnej úpravy nároku na vdovecký dôchodok vdovca, ktorý ovdovel pred 1. januárom 2004, sa navrhuje od nadobudnutia účinnosti tejto právnej úpravy prestať používať ustanovenie § 273n.Bodka. Skončil som, ďakujem pekne, poprosím o podporu návrhu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.11.2015 14:18 - 14:19 hod.

Viliam Jasaň Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán kolega. Ja netvrdím, že neexistuje možno u niektorých jednotlivcov, a to jedno, z ktorej strany tejto sály to je, že môže dôjsť k nejakému osobnému zlyhaniu, ale dovolím si vyprosiť, aby si hovoril, že poslanci strany SMER sa oháňajú diplomatickými pasmi, pretože my všetci veľmi dobre vieme, na čo nám slúži diplomatický pas.A druhá poznámka. Nepodceňuj policajtov. Policajti veľmi dobre vedia, čo kedy majú robiť a ako majú robiť, a nemusíš ich vôbec upodozrievať, že nejakým spôsobom si zľahčujú svoju prácu. Ďakujem.
Skryt prepis
 

20.11.2015 13:37 - 13:37 hod.

Viliam Jasaň
Je to, ďakujem pekne, je to jasne napísané v dôvodovej správe, že sa jedná o tých, ktorí bojovali za oslobodenie vlasti, Slovenska, Československa. Je tam aj citát vystúpenia vtedajšieho veliteľa Československého armádneho zboru Ludvíka Svobodu, ktorý hovorí, že prečo idú títo ľudia bojovať.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

20.11.2015 13:32 - 13:33 hod.

Viliam Jasaň Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Kolegyne, kolegovia, tak idem si predniesť svoj pomníček, ako hovorí pán kolega Hlina.
Viete, ja už mám 63 rokov a pomníček je môj doterajší život, za ktorý sa nehanbím a na ktorý som hrdý, a nemusím tu vystupovať a robiť si pomníčky. Toto je odozva na mnohé stretnutia, ktoré som v rámci Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov absolvoval, a chodím a bol som na Dukle, bol som vo Svidníku, chodím po týchto pamätníkoch a toto je odpoveď na ich predstavy o tom, čo by mohlo byť. A osobne si myslím a som presvedčený, že 6. október by sa nemal volať Deň obetí Dukly, ale Deň obetí karpatsko-duklianskej operácie. Tých obetí vo svete je strašne veľa. Nedávno v Paríži, letecké nešťastie, automobilové, ale tí, ktorí so zbraňou v ruke bojovali na Dukle, tí si zaslúžia, aby sme ich nazvali hrdinami, lebo bojovali za svoju vlasť, za naše oslobodenie, aj za to, že tu môžeme dnes byť. Ja viem, že názory na boje na Dukle sú rôzne, k tomu sa ja vyjadrovať nebudem, vyjadrujem sa len k tým, ktorí tam bojovali, a k tým, ktorí tam padli. Preto tento návrh zákona som predkladal v prvom čítaní, od jeho predloženia sa nič nezmenilo, preto ho predkladám v pôvodnom znení, tak ako som ho predložil a chcem vás požiadať o jeho podporu.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

20.11.2015 13:21 - 13:24 hod.

Viliam Jasaň Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. Kolegyne, kolegovia, výbor pre sociálne veci ako gestorský výbor k návrhu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Pavla Pavlisa na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 98/1987 Zb. o osobitnom príspevku baníkom v znení neskorších predpisov (ďalej len "gestorský výbor"), podáva Národnej rade Slovenskej republiky v súlade s § 79 ods. 1 zákona Národnej rady o rokovacom poriadku Národnej rady túto spoločnú správu výborov:
Národná rada uznesením č. 1989 z 29. septembra 2015 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru, výboru pre financie a rozpočet a výboru pre sociálne veci. Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
Návrh zákona odporučili schváliť: ústavnoprávny výbor uznesením č. 708 z 3. novembra 2015, výbor pre financie a rozpočet uznesením č. 493 z 3. novembra 2015 a výbor pre sociálne veci uznesením č. 199 z 1. októbra 2015. Výbory Národnej rady, ktoré návrh zákona prerokovali, prijali návrhy, ktoré sú uvedené pod bodom IV tejto spoločnej správy. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k uvedenému návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tejto spoločnej správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona v súlade s § 79 ods. 4 písm. f) a § 83 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku odporúča Národnej rade návrh zákona v znení schválených pozmeňujúcich návrhov schváliť. Gestorský výbor odporúča hlasovať o návrhoch 1 až 5 v štvrtej časti tejto spoločnej správy spoločne so stanoviskom gestorského výboru schváliť.
Spoločná správa výborov o výsledkoch prerokovania návrhu zákona vo výboroch v druhom čítaní bola schválená uznesením výboru pre sociálne veci č. 209 z 10. novembra 2015.
Ďakujem. Skončil som. Otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10.11.2015 18:47 - 18:48 hod.

Viliam Jasaň
Ďakujem pekne, pán predseda. Pán kolega Brocka, nebudem veľa hovoriť k vášmu vystúpeniu, ale jednu takú poznámočku. Skúste si ešte raz pozrieť § 53 zákona, ktorý hovorí o tom, kto môže dostať príspevok na dochádzku za prácou. Ja som tam nikde nevidel, že by musel každý mesiac preukazovať tie náklady svoje. Vážne som to nikde nevidel. Skúste si to pozrieť ešte raz, aby ste sa poučil.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 29.9.2015 8:49 - 8:49 hod.

Viliam Jasaň
Ja len ďakujem za podporné vyjadrenia. Ďakujem pekne, páni.
Skryt prepis
 

29.9.2015 8:44 - 8:45 hod.

Viliam Jasaň Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážená pani predsedajúca, kolegyne, kolegovia, predkladám síce krátky, no pre mnohých ľudí dôležitý návrh zákona, dôležitý pre tých, ktorí bojovali na Dukle so zbraňou v ruke za našu slobodu, a dôležitý i pre potomkov tých, ktorí v týchto bojoch padli. Títo ľudia si myslia, že ich padlí príbuzní neboli obeťami, ale podľa nich a, samozrejme, aj podľa mňa to boli hrdinovia, pretože ten, kto so zbraňou v ruke bojuje za svoju vlasť, je hrdina, a ten, kto v boji padne, nie je obeť, ale hrdina. Preto navrhujem, aby 6. október bol pamätným dňom, Dňom hrdinov Karpatsko-duklianskej operácie. Všetci tí, ktorí tam bojovali, a tí, ktorí tam v bojoch padli, si myslím, si to zaslúžia. Preto si vás dovoľujem požiadať o podporu tohto môjho návrhu zákona. Ďakujem, skončil som.
Skryt prepis