53.schôdza

16.6.2015 - 3.7.2015
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho

25.6.2015 o 14:59 hod.

Mgr.

Viera Šedivcová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Zodpovedanie otázky 14:50

Tomáš Borec

Vystúpenie v rozprave 14:50

Ján Richter
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Pán minister, asi by som sa mal ospravedlniť, že preruším ten tvoj monológ. Samozrejmá vec, že chcem poďakovať pani poslankyni za otázku.
Ja by som rád hovoril aj širšie, pretože je tu obdobie, s ktorým je hodno sa pochváliť, čo sa týka vývoja nezamestnanosti, aj opačne, vývoja zamestnanosti. Prekonali sme 6-ročné obdobie z hľadiska minima výšky, 65-tisíc ubudlo nezamestnaných a čo je dôležitejšie, 104-tisíc nových pracovných miest. Ale vzhľadom na to, že otázka smeruje k verejnému zamestnávaniu, tu je moja odpoveď.
V tomto roku ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny prostredníctvom Ústredia práce sociálnych vecí a rodiny začalo s realizáciou projektu v rámci Slovenskej republiky bez Bratislavského samosprávneho kraja podpora zamestnávania uchádzačov o zamestnanie, v rámci ktorého sa realizuje aktivita č. 2, a to je podpora vytvárania pracovných miest u verejných zamestnávateľov. Finančná pomoc pozostáva z príspevku z Európskeho sociálneho fondu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Vzájomný pomer medzi prostriedkami spolufinancovania zo štátneho rozpočtu a prostriedkami z Európskeho sociálneho fondu je 85 % ku 15 percent. Cieľovou skupinou sú znevýhodnení uchádzači o zamestnanie podľa § 8 ods. 1 zákona o službách zamestnanosti vedení v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej tri mesiace.
Hlavnou aktivitou je podpora vytvárania pracovných miest pre znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie s osobitným zreteľom na dlhodobo evidovaných uchádzačov u verejných zamestnávateľov vo vymedzených oblastiach verejného zamestnávania z oprávnenej cieľovej skupiny prijatých do pracovného pomeru na dobu najmenej tri mesiace a najviac na šesť mesiacov. Vymedzenými oblasťami verejného zamestnávania sú tvorba, ochrana, udržiavanie, zlepšovanie životného prostredia, ochrana pred povodňami, starostlivosť o ochranu zdravia, poskytovanie sociálnych služieb alebo ďalšie činnosti v sociálnej oblasti, starostlivosť o odkázané osoby vrátane detí, starostlivosť o domácnosť, podpora ochrany a zachovania kultúrneho dedičstva historických pamiatok, rozvoj a ochrana duchovných a kultúrnych hodnôt, doplnkové vzdelávanie, rozvoj športových aktivít, kultúrne a zbierkové charitatívne akcie, podpora ochrany verejného poriadku a oblasť komunitnej práce.
Oprávneným žiadateľom, to znamená, verejným zamestnávateľom je obec alebo samosprávny kraj, za ďalšie, rozpočtová alebo príspevková organizácia, ktorej zakladateľom alebo zriaďovateľom je obec alebo samosprávny kraj, rozpočtová alebo príspevková organizácia pôsobiaca v oblasti vodohospodárstva, meliorácií, lesného hospodárstva a spravovania národných parkov, ďalej občianske združenie, nadácia, nezisková organizácia poskytujúca verejnoprospešné služby, neinvestičný fond, zdravotnícke zariadenia a zariadenia sociálnych služieb, štátom uznané cirkvi a náboženské spoločnosti alebo Červený kríž, iná právnická osoba, ktorá vykonáva oprávnené činnosti vo vymedzenej oblasti verejného zamestnávania.
Príspevok na podporu vytvorenia pracovného miesta sa poskytne verejnému zamestnávateľovi, ktorý na vytvorené pracovné miesto vo vymedzenej oblasti verejného zamestnávania prijme do pracovného pomeru znevýhodneného uchádzača o zamestnanie z oprávnenej cieľovej skupiny na plný alebo polovičný pracovný úväzok na dobu najmenej tri mesiace.
Výška príspevku. Príspevok na úhradu časti celkovej ceny práce na jedno vytvorené pracovné miesto na jeden mesiac je najviac vo výške minimálnej celkovej ceny práce. Na rok 2015 to predstavuje čiastku 513,76 eura. Mesačná výška príspevku je najviac vo výške 95 % celkovej ceny práce zamestnanca, z toho najviac vo výške minimálnej ceny práce na rok 2015, ako som povedal, 513,76 eura. V prípade polovičného pracovného úväzku sa príspevok na podporu vytvárania pracovného miesta pomerne kráti. Mesačná výška príspevku dosiahne maximálne 256,88 eura.
Jednorazový príspevok na úhradu časti nevyhnutných nákladov súvisiacich s výkonom verejného zamestnávania, ako sú napríklad osobné ochranné pracovné prostriedky, pracovný odev, pomôcky, náradie, je vo výške najviac 5 % celkovej ceny práce. Na rok 2015 to predstavuje čiastku 56,65 eura na jedno vytvorené nové pracovné miesto.
Čo sa týka prehľadu týchto aktivít k 18. 5., čo sa týka evidencie, bolo dohodnutých spolu 6 779 takýchto pracovných miest. Z toho subjekty samosprávy, či už obec, mesto alebo vyšší územný celok, majú čiastku 5 602 a ostatné zapojené subjekty, hlavne tretí sektor, 1 177.
Ďakujem, skončil som.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

25.6.2015 o 14:50 hod.

JUDr.

Ján Richter

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho 14:59

Viera Šedivcová
Skontrolovaný text
Ďakujem, pán minister. Ja sa ešte chcem spýtať, keďže sa tento nástroj osvedčil, ale jedno pracovné miesto v zmysle § 54 zákona 5/2004 o zamestnanosti bolo podporené po dobu minimálne tri a maximálne šesť mesiacov, že či uvažuje rezort o ďalšom predĺžení tohto nástroja s tým, že by boli pracovné miesta podporené po dobu dvanástich alebo až osemnástich mesiacov.
Ďakujem.
=====
Skryt prepis

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho

25.6.2015 o 14:59 hod.

Mgr.

Viera Šedivcová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

14:59

Ján Richter
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ak sa dohodneme, pani poslankyňa, vlastne vaša otázka smeruje aj k otázke číslo 11, tým by som zároveň aj vyčerpal ten obsah tej jedenástej otázky.
Áno, len sú to dve veci. Jedna vec je možnosť a záujem Slovenskej republiky a druhá vec je súhlas, vzhľadom na to, že drvivá väčšina prostriedkov, 85 % sú prostriedky Európskeho sociálneho fondu, je aj otázka Brusela. Takže áno, my vzhľadom na úspešnosť tohto projektu ho ideme predĺžiť. To znamená, že bude zaradený a pripravujeme už výzvu aj v novom operačnom programe. Zatiaľ máme dohodnutých, a podľa všetkého s týmto aj pôjdeme, predĺženie obdobia do deviatich mesiacov. Väčšiu podporu sme zo strany Bruselu nezískali. Ale myslím si, že deväť mesiacov je veľmi zaujímavá doba, lebo vlastne vystihuje kalendárny rok mimo nejakého zimného obdobia, kedy tie verejnoprospešné práce sa relatívne vo všetkých oblastiach nedajú realizovať.
Ďakujem.
Skryt prepis

25.6.2015 o 14:59 hod.

JUDr.

Ján Richter

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Zodpovedanie otázky 15:02

Tomáš Borec
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Vážený pán poslanec, tak položartom, naozaj asi ako ste hovorili, mali by ste si podať dnes nejaké šťastné čísla, určite by ste vyhrali. Lebo toto je až, až k neuvereniu. Takže ale k otázke.
Na úvod je potrebné zdôrazniť, že permanentné obnovenie kontrol na hraničných priechodoch, teda na terajších vnútorných hraniciach schengenského priestoru nie je v súčasnosti možné, pretože ich zrušenie je jedným zo základných pilierov schengenskej dohody. Súčasné právo Európskej únie pripúšťa len ich dočasné obnovenie. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 562/2006, ktorým sa ustanovuje Kódex spoločenstva o pravidlách upravujúcich pohyb osôb cez hranice, umožňuje členskému štátu dočasne obnoviť kontroly na vnútornej hranici v prípade závažného ohrozenia verejného poriadku alebo vnútornej bezpečnosti na obdobie, ktoré nepresahuje 30 dní, a to aj opakovane. Čiže ide o kódex schengenských hraníc.
Slovenská republika počas svojho členstva v schengenskom priestore možnosť dočasného obnovenia kontrol na vnútorných hraniciach zatiaľ nevyužila, avšak je na takúto alternatívu pripravená, kedykoľvek ju vláda Slovenskej republiky vyhlási. V rámci Ministerstva vnútra Slovenskej republiky boli vypracované takzvané typové plány na zabezpečenie činnosti počas dočasného obnovenia kontroly vnútorných hraníc Slovenskej republiky. Tieto typové plány v prípade zavedenia dočasného obnovenia kontroly na vnútorných hraniciach predpokladajú spoluprácu policajtov služby hraničnej a cudzineckej polície s policajtami určených útvarov v pôsobnosti jednotlivých krajských riaditeľstiev Policajného zboru a zabezpečujú maximálne nasadenie personálnych síl a technických prostriedkov na všetky kontrolné stanovištia v nich určené. V typových plánoch sú zohľadnené rôzne špecifiká obvodov územnej pôsobnosti jednotlivých krajských riaditeľstiev Policajného zboru. Zároveň sú v nich ustanovené postupy zamerané predovšetkým na overenie, či osoby prekračujúce štátnu hranicu Slovenskej republiky, a to bez ohľadu na to, či ide o pozemnú hranicu alebo medzinárodné letisko, spĺňajú podmienky na vstup a pobyt na území Slovenskej republiky a na zabránenie vstupu osobám, ktoré predstavujú závažné ohrozenie verejného poriadku alebo vnútornej bezpečnosti štátu.
Ďakujem pekne, skončil som, pani predsedajúca.
Skryt prepis

Zodpovedanie otázky

25.6.2015 o 15:02 hod.

Tomáš Borec

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho 15:04

Miroslav Kadúc
Skontrolovaný text
Možno len konštatovanie, že keby tu bol pán minister vnútra, tak sa spýtam, že či sme schopní promptne reagovať na nával migrantov. Ale predpokladám, že na túto otázku vy mi odpovedať nebudete. Čiže tú otázku ani nepoložím, nebudem vás trápiť.
Skryt prepis

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho

25.6.2015 o 15:04 hod.

JUDr. Ing.

Miroslav Kadúc

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 15:04

Tomáš Borec
Skontrolovaný text
Ďakujem veľmi pekne za pochopenie. Ale aj keď mi to nie je úplne stopercentne ako overené, tak si dovolím povedať, že áno, určite sme. Ale nepýtali ste sa.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

25.6.2015 o 15:04 hod.

Tomáš Borec

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Zodpovedanie otázky 15:06

Juraj Draxler
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážená pani predsedajúca, ďakujem za slovo. Vážený pán poslanec, ďakujem za vami položenú otázku. Chcem podotknúť, že samotná existencia detašovaného pracoviska v zahraničí nie je dôvodom na pozastavenie práva vysokej školy udeľovať absolventom študijného programu zodpovedajúci titul. Teda zjednodušene povedané, nie je to dôvod na pozastavenie akreditácie. Dôležité je, či boli splnené podmienky, pre ktoré bola akreditácia udelená, a či fakulty uskutočňujú študijné programy tak, ako ich mala Akreditačná komisia možnosť posúdiť, teda vrátane detašovaných pracovísk, či už na Slovensku alebo v zahraničí.
Môžem len deklarovať, že v prípade, že Akreditačná komisia skonštatuje v akomkoľvek ďalšom prípade, že je porušenie podmienok akreditácie, samozrejme, ja z môjho postu som pripravený spolupracovať a podpísať rozhodnutie tak, ako mi ho doručí Akreditačná komisia.
Ďakujem za pozornosť, skončil som.
Skryt prepis

Zodpovedanie otázky

25.6.2015 o 15:06 hod.

Juraj Draxler

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho 15:07

Miroslav Kadúc
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Trošku mi je to ľúto, že vystupujem iba ja skoro, tak už sa zaväzujem, že dneska nevystúpim. A dám teda doplňujúcu otázku. Pán minister, teda keby ste mohli v stručnosti za tých pár už sekúnd zhrnúť, že teda čo boli hlavné príčiny, prečo bola odobratá akreditácia alebo teda pozastavená? A aký bude ďalší postup? A čo čaká Paneurópsku vysokú školu práva už len kvôli teda ani nie môjmu záujmu, ale verejnosti, aby verejnosť vedela, ako sa bude, ak to viete povedať, ďalej vyvíjať tento stav? Či je tam možná náprava alebo... Naozaj skrátka, aby sme to stihli.
Skryt prepis

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho

25.6.2015 o 15:07 hod.

JUDr. Ing.

Miroslav Kadúc

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Zodpovedanie otázky 15:07

Juraj Draxler
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Áno, je tam možná náprava. Akreditácia bola pozastavená na základe toho, že nebola práve na detašovaných pracoviskách v Českej republike, kde boli aj sťažnosti od Českej advokátskej komory, takisto inde na Slovensku nebola vykonávaná v súlade s podmienkami akreditácie, preto príslušná pracovná skupina na pôde Akreditačnej komisie preskúmala daný stav. Hlasovaním rozhodla, že je potrebné pozastaviť akreditáciu. Podobne rozhodla aj Akreditačná komisia ako celok. Ja som toto rozhodnutie svojím podpisom len odobril.
V tejto chvíli ministerstvo školstva požiadalo Akreditačnú komisiu, aby znovu preskúmala stav, či došlo k náprave. Akreditačná komisia sa môže rozhodnúť tento stav preskúmať v dohľadnej dobe. V prípade, že skonštatuje, že došlo k odstráneniu tých problémov, ktoré boli dôvodom pre pozastavenie akreditácie, tak samozrejme tá akreditácia bude obnovená.
Ďakujem, skončil som.
Skryt prepis

Zodpovedanie otázky

25.6.2015 o 15:07 hod.

Juraj Draxler

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video