58. schôdza

10.11.2015 - 15.12.2015
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

11.11.2015 o 17:40 hod.

Mgr.

Helena Mezenská

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17:40

Helena Mezenská
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
No, pán Martvoň, ja síce nie som právnik ani advokát s bohatou skúsenosťou, ale, prosím vás pekne, už teraz mi nebudete mať možnosť to vysvetliť, ako vecne spoločne súvisí zákon o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii so zákonom o poskytovaní dotácií v pôsobnosti ministerstva hospodárstva, teda so zákonom, ktorý sa týka poskytovania štátneho príspevku pre odberateľov plynu. To by som si rada nechala vysvetliť, aké je tam vzájomné vecné prepojenie. Zatiaľ som nenašla to jasné objasnenie a v podstate touto formou si ho pýtam od ministra hospodárstva, aby mi bolo objasnené. Ja v tom vecné prepojenie nevidím.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

11.11.2015 o 17:40 hod.

Mgr.

Helena Mezenská

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 17:41

Vazil Hudák
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Len veľmi stručne. V podstate otázka pani poslankyne Mezenskej sa týkala pozmeňujúceho návrhu, ktorý deklaruje poskytnutie štátneho príspevku odberateľom plynu a právomoc ministerstva hospodárstva poskytnúť štátny príspevok v roku 2016 z prostriedkov štátneho rozpočtu odberateľom plynu. A v podstate tento pozmeňujúci návrh vytvára možnosť pre ministerstvo hospodárstva poskytnúť takýto štátny príspevok a zároveň vytvára možnosť vyžadovať informácie ohľadom odberateľov od jednotlivých dodávateľov tohto plynu. Takže celý ten proces bude, samozrejme, prebiehať transparentným spôsobom. Bude to vyžiadaním týchto informácií od jednotlivých dodávateľov. Výška tohto príspevku bude závisieť od možností rozpočtu a celý ten proces, samozrejme, bude transparentne komunikovaný verejnosti a jednotlivým dodávateľom, ako aj odberateľom. Je to načasované tak, aby tie detaily alebo dáta, ktoré sa budú používať pre ten príspevok, boli viazané na odbery plynu k 1. 11. 2015. Ďakujem.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

11.11.2015 o 17:41 hod.

JUDr.

Vazil Hudák

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 17:43

Vazil Hudák
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predseda, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, tento návrh zákona reaguje na potreby aplikačnej praxe so zohľadnením podnetov kontrolných orgánov, najmä Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky a pripomienok miest a obcí s dôrazom na ochranu spotrebiteľa a bezpečnosť predaja.
V záujme zvýšiť efektívnosť činnosti kontrolných orgánov sa touto novelou zákona upravuje rozsah ambulantného predaja tovarov a poskytovanie služieb na trhových miestach, rozčleňujú a spresňujú podmienky predaja umeleckých výrobkov z vlastnej produkcie a v nadväznosti na zmeny v niektorých zákonoch, sa zosúlaďuje odborná terminológia v jednotlivých častiach zákona.
Vážený pán predseda, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľujem si vás požiadať o podporu predloženého návrhu. Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

11.11.2015 o 17:43 hod.

JUDr.

Vazil Hudák

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 17:44

Lea Grečková
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predseda, kolegyne, kolegovia, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ako gestorský výbor k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (tlač 1643), podáva Národnej rade Slovenskej republiky podľa príslušných ustanovení rokovacieho poriadku spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky.

Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1935 z 23. septembra 2015 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru, výboru pre hospodárske záležitosti a výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Určila zároveň Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie predmetného návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch.

Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.

Návrh zákona odporúčali Národnej rade Slovenskej republiky schváliť ústavnoprávny výbor uznesením č. 684 z 3. novembra 2015, výbor pre hospodárske záležitosti uznesením č. 485 z 5. novembra 2015 a výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie uznesením č. 379 z 5. novembra 2015.

Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky pod bodom III tejto správy vyplývajú dva pozmeňujúce a doplňujúce návrhy. Gestorský výbor odporúča hlasovať o obidvoch bodoch spoločnej správy spoločne s odporúčaním schváliť ich.

Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k predmetnému návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tejto správy odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona schváliť.

Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu zákona v druhom čítaní bola schválená uznesením č. 515 z 10. novembra 2015.

Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril ako spoločnú spravodajkyňu predložiť na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky návrhy podľa príslušných ustanovení rokovacieho poriadku.Pán predseda, skončila som, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

11.11.2015 o 17:44 hod.

Mgr.

Lea Grečková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 17:47

Pavol Zajac
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, pán minister, pán spravodajca, dámy a páni, by som... (Ruch v sále.) poprosil, aby pán minister... (Neustály ruch v sále.) Chcem sa ho spýtať na niečo, pomerne dosť vážne. Ja viem, že pán predchádzajúci minister má čo riešiť s pánom ministrom, ale predsa len toľko pozornosti si vyprosím.
Pán minister, vy ste krátko minister, pôvod máte na východnom Slovensku, ste mi sympatický o to viac, svojím pôvodom a tým, že ste taký mladý, moderný minister, ale toto, čo predvádzate v legislatívnej oblasti, nuž toto nesvedčí o nejakom modernom ministrovi. Pán minister, už ste sem niekoľkokrát priniesli v skrátenom legislatívnom konaní zákon o investičnej pomoci pre automobilku Jaguar pri Nitre a, teraz budem pokračovať, k nám na výbor pre financie a rozpočet ste ku štátnemu rozpočtu priniesli pozmeňujúci návrh, ktorým sa umožňuje, aby sa v štátnom rozpočte objavili aj vratky za plyn, takto zjednodušene povedané, a pred chvíľočku k zákonu o výbušninách ste prilepili možnosť, aby ministerstvo hospodárstva získalo informácie o odberateľoch plynu, o ich osobných údajoch, aby ste takto mohli uskutočniť tieto vratky na plyn. Mimochodom, a kolegyňa Mezenská sa na to pýtala, koľko toho bude alebo ako to bude, ja som v návrhu štátneho rozpočtu našiel tú čiastku v hodnote 48 mil.
Pán minister, chcem sa vás spýtať, buďte chlap a konečne už povedzte občanom, ako, akým spôsobom budete tieto vratky za plyn realizovať, tak dali ste do návrhu štátneho rozpočtu pozmeňujúci návrh, máte na to pripravené v rozpočte peniaze, k výbušninám dáte oprávnenia, aby ste mohli tieto údaje získať, a široká verejnosť ešte nevie, akým spôsobom tieto vratky chcete realizovať, ako budete realizovať vratky tým, ktorí kúria elektrikou, a ako budete robiť vratky tým, ktorí kúria drevom?
Mimochodom, poviem vám, na východnom, severovýchodnom, severnom Slovensku buď mnohí ľudia nemajú možnosť pripojiť sa na plyn, alebo pri ich nízkych príjmoch kedysi kúrili plynom a dneska kúria drevom. Ako to budete vracať týmto, ktorí na vytápanie, na energiu používajú iné zdroje ako plyn, ako im táto vláda bude pomáhať? Alebo bude to takto selektívne? Alebo, a preto sa pýtam na ten spôsob, ako budete vypočítavať tieto vratky, budú sa vratky za plyn dávať aj tým, ktorí vykurujú bazény?
Takže konečne už by bolo na mieste pri tých legislatívnych opatreniach, ktoré robíte, aby sa konečne poslanci Národnej rady dozvedeli, ako tieto vratky za plyn budete realizovať a ako ich budete vypočítavať, ako urobíte to, aby tieto vratky nedostávali aj tí, ktorí plyn používajú napríklad vo svojich vilách na vytápanie.
Dopredu vás upozorňujem, že tí, ktorí majú honosné vily a niekedy používajú plyn na vytápanie bazénov, majú zároveň slnečné kolektory a tepelné čerpadlá, takže ich ročná spotreba plynu niekedy ani nie je nejaká enormná. Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

11.11.2015 o 17:47 hod.

Ing.

Pavol Zajac

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17:51

Jana Vaľová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán minister, už je asi pokročilá hodina, ale ja s úžasom tu počúvam pána Zajaca lebo ja mám taký pocit, že pán Zajac s tým, že je východniar, sa cíti tak, že k vám musí prehovoriť, keďže ste minister z východu.
Pán poslanec, to snáď nemyslíte vážne, čo rozprávate? Ako budeme vracať tie finančné vratky tým, čo kúria drevom, alebo ako ich budeme vracať tým, čo kúria elektrinou? Veď predsa takíto neplatia preddavky a neplatia ten plyn., takže ako im chcete, z čoho im chcete tp vracať. Veď ja keď to tak pochopím, tak asi platím za plyn ročne a na konci sa mi niečo vráti, pretože sa buď vyjednala lepšia tá cena alebo podobne. To je tak, ako keby som ja povedala: „Vráťte mi vratku za elektrinu, ktorú nevyrábam, ale snažím sa.“ Pán Zajac, snáď nemyslíte vážne toto, čo rozprávate. To je tak, ako tí majú dostať vratku za lieky, pretože prekročili príslušný limit, dostanú aj vratku za lieky tí, ktorí nikdy lieky nepoužili. Tak asi tí, čo platia za plyn, asi niečo tomto štátu odviedli, zaplatili za ten plyn, zaplatili zaň preddavky, pričom sa im vráti z toho, čo sa teda ušetrilo.
No normálne ste ma pobavili a poviem vám pravdu, že naozaj vy ste moderný východniar. Týmto, čo ste povedali, vy ste moderný východniar, pretože chcete to vracať aj tým, čo nikdy preddavok nedali a nič si nezaplatili. Vy ste naozaj moderný východniar. Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

11.11.2015 o 17:51 hod.

PhDr.

Jana Vaľová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17:52

Ján Hudacký
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predseda. Ja chcem zareagovať na pána Zajaca v tom zmysle, že jednak tá nepriama novela nie je teda niečo, čo by sme mali podporovať, a to rozhodne nie takýmto spôsobom.
A druhý problém. A to spomínal aj pán Zajac. Sú to v podstate nesystémové kroky aj ministerstva, aj v podstate celej vlády v súvislosti s riešením energetických záležitostí, predovšetkým čo sa týka podpory sociálne sociálne slabších domácností. Ja si myslím, že lepšie by bolo v tomto systémové riešenie. Ja som aj teraz na túto schôdzu so svojimi kolegami predložil návrh, tzv. zákon o energetickej chudobe, kde tento problém riešime ďaleko systémovejšie na jednej strane tak, aby sme vedeli podporiť tie slabé sociálne skupiny obyvateľov, predovšetkým domácnosti v hmotnej núdzi, a na druhej strane tak, aby sme vytvorili lepší priestor na odbremenenie regulácie na trhu s energiami. To neznamená, že menší stupeň regulácie okamžite znamená vyššie ceny. Práve, naopak, v podstate ide o to, že chceme spravodlivý trh s energiami. A toto, myslím si, ďaleko viac by riešilo problémy, ktoré momentálne rieši aj táto novela zákona.
A myslím si, že domácnosti by mohli mať ďaleko nižšiu cenu za plyn aj v súvislosti s tým, že ceny ropy výrazne klesajú. Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

11.11.2015 o 17:52 hod.

Ing.

Ján Hudacký

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17:54

Helena Mezenská
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
No aj keď beží rokovanie k zákonu o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaných služieb na trhových miestach, predsa len rezonuje tá otázka tzv. vratiek za plyn. Ja naozaj som nevedela, že na tento účel je vymedzených 48 mil. eur. To je veľký balík prostriedkov. A napriek tomu, že ste sa vy k tomu, pán minister, vyjadrili, že bude zabezpečená transparentnosť, ja celkom nie som o tom presvedčená, lebo ja tú nekontrolovateľnosť vidím cez to, že je tu vlastne obmedzenie, že dotknutí odberatelia nebudú vydávať súhlas dodávateľovi, ani prevádzkovateľovi distribučnej siete, a rovnako tak zotrvávam na tom mojom stanovisku, že ak dochádza k manipulácii, narábaniu s verejnými zdrojmi, nie je tu možné zabezpečiť transparentnosť reálne ani kontrolovateľnosť, ak to bude prikryté a zastrešené obchodným tajomstvom. Nemyslím si, že inštitút obchodného tajomstva je adekvátny na to, aby v podstate sme nemali možnosť odkontrolovať, akým spôsobom, v akom objeme komu konkrétne sa tieto vratky budú poskytovať. Takže ja o tej transparentnosti nie som celkom presvedčená. Nemyslím si, že ak ktokoľvek sa bude zaujímať o to, koľko peňazí komu bolo vyplatených, že sa k tejto informácii cez to obchodné tajomstvo, ustanovenie obchodného tajomstva, vôbec niekto dopracuje.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

11.11.2015 o 17:54 hod.

Mgr.

Helena Mezenská

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17:56

Edita Pfundtner
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem. Áno, je pravda, že momentálne rokujeme o návrhu zákona o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach. Len na margo si dovolím poznamenať, že to, čo otvoril pán poslanec Zajac, problém tých vratiek ja som otvorila aj na rokovaní ústavnoprávneho výboru, ale bolo to pri inom bode, a dotazovala som sa štátneho tajomníka z ministerstva financií. A odtiaľ tá odpoveď bola dosť vyhýbavá v tom smere, akým spôsobom sa toto celé bude realizovať.
Ale naozaj teraz k veci. Na ústavnoprávnom výbore síce ústne som sa snažila práve u vášho štátneho tajomníka presadiť zmenu v tom smere, aby sme pomohli, pán minister, na Slovensku tržniciam. Ako iste viete, tržnice sú v zákone definované ako trhové miesta. Pritom je tržnica kryté zariadenie, trvale určené na predaj výrobkov a poskytovanie služieb v prevádzkarňach alebo prenosných predajných zariadeniach. Pán minister, bola by som rada, keby ste ma počúvali, ale zrejme je to asi bežné, ani váš štátny tajomník, žiaľ, nenačúval, keď som ho upozornila na tento legislatívny problém, pretože tržnice sú predchodcami obchodných domov a na ne ako také mal by platiť obdobný režim ako v obchodných domoch. V súčasnosti platí, že v tržniciach nie je možné predávať alkohol v spotrebiteľskom balení, taktiež je zákaz predaja liekov. Pritom vieme, že v tržniciach sú prevádzkarne, lekárne alebo aj vinotéky. Tu v súčasnosti je zákaz a niektorým tržniciam veru hrozí, že príde Slovenská obchodná inšpekcia alebo iné kontrolné orgány a tieto prevádzkarne týchto podnikateľov budú pokutovať za to, čo je podľa mňa normálne, aby sa tam predávalo spotrebiteľské balenie alkoholu. Žiaľ, nenačúvali a môj pozmeňujúci návrh nepodporili... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

11.11.2015 o 17:56 hod.

Mgr.

Edita Pfundtner

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17:58

Pavol Zajac
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi všetkým, ktorí na mňa reagovali. Naozaj som sa trošku rozčúlil preto, lebo naozaj vláda vyhlasuje, že zo sociálnych opatrení jedným opatrením budú vratky za plyn. My sme Národná rada Slovenskej republiky, sme kontrolným orgánom a legislatívnym orgánom a my sa dozvieme na výbore, že sa ku štátnemu rozpočtu takéto nariadenie vsunulo. Takisto sa dozvieme, že k zákonu o výbušninách sa dá nariadenie, aby teda sa mohli získať tie údaje od tých odberateľov plynu. V návrhu štátneho rozpočtu vidíme nejakých 48 mil. pripravených na tento účel. Kedy verejnosť a zástupcovia občanov, poslanci Národnej rady, sa dozvedia, akým spôsobom ministerstvo hospodárstva tieto vratky chce realizovať. Urobí to nejakou vyhláškou bez kontroly poslancov Národnej rady, kedy sa to tak udeje? Podľa návrhu strany SMER je toto posledná schôdza, ak by ste to teda chceli realizovať zákonom, asi by ste už s tým museli prísť, pravdepodobne to bude nejakou vyhláškou. A preto som sa na to oprávnene pýtal.
Veď tí, čo kúria elektrikou, za to tiež platia, pani kolegyňa Vaľová, tiež platia preddavky. Prečo majú byť oni diskriminovaní proti tým, ktorí kúria plynom? Preto som spomínal aj tých, ktorí kedysi kúrili plynom a dneska prešli na kúrenie drevom. Prečo oni majú byť diskriminovaní? To som naznačoval, a preto môj kolega Hudacký rozprával, že máme pripravený návrh zákona o riešení energetickej chudoby, kde by sa konkrétna domácnosť posudzovala podľa svojho príjmu a aj podľa toho, akú energetickú náročnosť má plyn, elektrika a ďalšie tie záležitosti. A by dostávala príspevok podľa toho, a nie len vratky za plyn.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

11.11.2015 o 17:58 hod.

Ing.

Pavol Zajac

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video