58. schôdza

10.11.2015 - 15.12.2015
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Uvádzajúci uvádza bod

11.11.2015 o 18:01 hod.

JUDr.

Vazil Hudák

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Uvádzajúci uvádza bod 18:01

Vazil Hudák
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážený pán predseda, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, návrh zákona predkladám s cieľom zrušiť Fond národného majetku Slovenskej republiky z dôvodu, že už prestal plniť svoju základnú úlohu v procese privatizácie a do budúcna sa neplánuje privatizácia majetku štátu a nie je možné predpokladať privatizáciu v rozsahu, v akom sa vykonávala v súvislosti s transformačnými procesmi v minulosti. Nie je teda potrebná existencia osobitného subjektu určeného na výkon privatizačnej činnosti.

Tento návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná.
Dovolím si vás požiadať o schválenie predloženého návrhu. Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

11.11.2015 o 18:01 hod.

JUDr.

Vazil Hudák

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 18:02

Maroš Kondrót
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predseda. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ako gestorský výbor k vládnemu návrhu zákona o zrušení Fondu národného majetku Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1697) podáva Národnej rade Slovenskej republiky podľa § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky.

Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1936 z 23. septembra 2015 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru, výboru pre financie a rozpočet a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti. Určila zároveň výbor pre hospodárske záležitosti ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie predmetného návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch.

Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.

Návrh zákona odporúčali Národnej rade Slovenskej republiky schváliť ústavnoprávny výbor uznesením č. 685 z 3. novembra 2015, výbor pre financie a rozpočet uznesením č. 483 z 3. novembra 2015 a výbor pre hospodárske záležitosti uznesením č. 488 z 5. novembra 2015.

Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky pod bodom III tejto správy vyplýva 43 pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov. Gestorský výbor odporúča o všetkých bodoch spoločnej správy hlasovať spoločne s odporúčaním schváliť ich.

Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k predmetnému návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tejto správy odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona o zrušení Fondu národného majetku Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov schváliť.

Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu zákona v druhom čítaní bola schválená uznesením z 10. novembra 2015 pod číslom 518.

Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril predložiť na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky návrhy podľa § 81 ods. 2, § 83 ods. 4 a § 84 ods. 2 a § 86 rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.Pán predseda, skončil som.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

11.11.2015 o 18:02 hod.

Ing.

Maroš Kondrót

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 18:05

Helena Mezenská
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Opätovne využijem prítomnosť pána ministra. V podstate sa ho opýtam jednoducho a krátko, nerozumiem tomu, ak rušíme Fond národného majetku, z akého dôvodu vlastne plánujeme rozpočtovať náklady na jeho činnosť, dokonca na nie nasledujúci rok, ale ešte až na roky 2017, 2018, a to ešte pre mňa v neprimerane veľkej výške, 1,6 mil. eur? Nie je mi to zrejmé. Ak teda nejaký úrad rušíme aj z dôvodu prebytočnosti, nerozumiem celkom opodstatnenosti týchto viazaných prostriedkov tohto nákladu. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

11.11.2015 o 18:05 hod.

Mgr.

Helena Mezenská

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 18:06

Igor Hraško
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Pán minister, ja nebudem dlho hovoriť, takisto len možno mám jednu otázku. V zákone je napísané, že Fond národného majetku sa zruší a všetky spoločnosti v správe Fondu národného majetku prejdú pod vaše ministerstvo. Zaujíma ma to z toho titulu, že v súčasnosti prebiehala taká medializovaná kauza ohľadne Bratislavskej teplárenskej, ktorá je v 100-percentnom vlastníctve Fondu národného majetku. Táto spoločnosť má problém napriamo dodávať teplo pre občanov Starého Mesta. A musí to robiť cez nastrčenú firmu, ktorá si v podstate berie už len čistú ryžu, tak to nazvem. Ako to vlastne bude fungovať, pričom keďže je tu takýto problém, akým spôsobom to budete spravovať? To ma zaujíma, ako budete spravovať aj ďalšie spoločnosti, ktorých 100-percentným vlastníkom je doteraz ešte Fond národného majetku a ktoré vlastne potom prejdú pod vaše ministerstvo. Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

11.11.2015 o 18:06 hod.

Ing.

Igor Hraško

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 18:08

Peter Pellegrini
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, na úvod mi dovoľte ospravedlniť sa za meškanie, ale nečakal som, že prídem tak rýchlo na rad.
Dovoľte mi, aby som využil náš zákon, ktorý dnes máme na stole, ktorý otvára viacero článkov, a jedným z článkov, konkrétne článok 18 je aj zákon o politických stranách.
Dovoľte, aby som využil túto možnosť a rozšíril niektoré body uvedeného článku o pozmeňujúce návrhy, ktoré by mali reagovať na situáciu, ktorá vznikla otvorením poslaneckej kancelárie poslanca maďarskej strany Jobbik v Dunajskej Strede.
Využívam túto možnosť, nakoľko tento zákon má plánovanú účinnosť k 15. decembru 2015, a bol by som rád, aby aj tieto ustanovenia, ktoré navrhnem, boli platné k tomuto dátumu, a teda čo najskôr.
Ešte raz chcem zdôrazniť, že táto reakcia nemá nič s doterajšími dobrými vzťahmi medzi Slovenskou republikou a Maďarskou republikou, ale považujem za vhodné a potrebné, aby sme ako krajina reagovali vždy, okamžite a rázne na akúkoľvek formu provokácie a dali jasne najavo, že takéto konanie si na území Slovenskej republiky neželáme, bez ohľadu na to, z akej krajiny kto by takúto podobnú provokáciu tu chcel robiť. (Potlesk.)
Dovoľte mi, kolegyne, kolegovia, aby som tento pozmeňujúci návrh prečítal.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky k vládnemu návrhu zákona o zrušení Fondu národného majetku Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov (parlamentná tlač 1697).
Bod jeden. V článku XVIII sa vkladajú nové body 1 až 4, ktoré znejú:
Bod 1. V § 1 sa vkladá nová prvá veta, ktorá znie: „V Slovenskej republike môžu pôsobiť politické strany a politické hnutia (ďalej len „strana“) podľa tohto zákona a práva Európskej únie.“ A v druhej vete sa slová „politickej strany a politického hnutia (ďalej len „strana“)“ nahrádzajú slovom „strany“.
Bod 2. Doterajší text „§ 2“ sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie: „Stranám a poslancom za strany, ktoré nie sú zriadené podľa tohto zákona, sa zakazuje zriaďovať na území Slovenskej republiky ich kancelárie.“
Bod 3. V § 7 ods. 9 písm. e) sa za slová „§ 2“ vkladajú slová „ods. 1“.
Bod 4. V § 17 ods. 1 sa za slová „§ 2“ vkladajú slová „ods. 1“.
Nové body 1 až 4 nadobúdajú účinnosť 15. decembra 2015, čo sa premietne do článku upravujúceho účinnosť tohto zákona.
Doterajšie body sa primerane prečíslujú.
Bod dva pozmeňujúceho návrhu. V článku XVIII sa dopĺňa nový bod, ktorý znie: „7. V § 31 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Ministerstvo uloží strane pokutu od 600 eur do 3 500 eur, ak strana alebo jej poslanec porušil ustanovenie § 2 ods. 2.“.“
Nový bod nadobúda účinnosť tiež 15. decembra 2015, čo sa premietne do článku upravujúceho účinnosť zákona.
Odôvodnenie.
Pôsobenie politických strán a politických hnutí je v právnom poriadku Slovenskej republiky v súlade s druhou hlavou tretím oddielom čl. 26 až 32 Ústavy Slovenskej republiky upravené v zákone č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov a v nariadení Európskeho parlamentu a Rady č. 1141/2014 z 22. októbra 2014 o štatúte a financovaní európskych politických strán a európskych politických nadácií.
Prax a aktuálna situácia ukázala, že vznikli nové formy politickej činnosti cudzích politických strán vzniknutých podľa práva iných štátov aj na území Slovenskej republiky.
Navrhovaná novela deklaruje, že na území suverénneho štátu, ktorým Slovenská republika nepochybne je, by mali pôsobiť politické strany a politické hnutia, ktoré vznikli a vyvíjajú činnosť v súlade s jej právnym poriadkom, ktorý zabezpečuje, aby vykonávanie činností politických strán a politických hnutí bolo v súlade s demokratickými princípmi fungovania štátu pri rešpektovaní záväzkov Slovenskej republiky vo vzťahu k medzinárodným zmluvám, ktorými je Slovenská republika viazaná. Tieto princípy rešpektujú fungovanie politických strán a politických hnutí vzniknutých aj podľa práva Európskej únie. Pôsobenie iných politických subjektov a ich predstaviteľov na území suverénneho štátu možno vnímať, ako zasahovanie do jeho suverenity. Navrhované doplnenie zákona o politických stranách a politických hnutiach sleduje cieľ deklarovať ústavné princípy suverenity Slovenskej republiky pri rešpektovaní spomínaných medzinárodných záväzkov. Za porušenie uvedeného sa navrhuje možnosť udelenia sankcie.
Pán spravodajca odovzdávam vám originál pozmeňujúceho návrhu.
Vážené kolegyne, vážení kolegovia, dovoľujem si vás požiadať o podporu tohto pozmeňujúceho návrhu.
Zároveň chcem aj z tohto miesta povedať, že na Slovensku je vítaný ktorýkoľvek príslušník iného štátu, politik hociktorej politickej strany, pokiaľ príde oficiálne na návštevu alebo navštívi Slovensko ako súkromná osoba s cieľom stráviť u nás peknú dovolenku. Vždy tu bude každý milo privítaný a bude oňho postarané. Ale otváranie kancelárií a nejakým spôsobom presadzovania svojich politických myšlienok na území nášho štátu je neprístupné a neprípustné. A preto vás požiadam, aby ste podporili tento pozmeňujúci návrh.
Zároveň chcem požiadať pána ministra, keďže ide o pozmeňujúci návrh, ktorý rozširuje pôvodný zámer predloženej novely zákona, aby sa vyjadril, či súhlasí s týmto pozmeňujúcim návrhom.
Ďakujem veľmi pekne. (Potlesk.) Žiadam vás hlasovať o oboch pozmeňujúcich návrhoch naraz, súčasne.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

11.11.2015 o 18:08 hod.

Ing.

Peter Pellegrini

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18:15

Alojz Hlina
Skontrolovaný text
Ďakujem veľmi pekne. Musím povedať, pán predseda, že vzácne s vami súhlasím a s týmto návrhom sa stotožňujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

11.11.2015 o 18:15 hod.

Alojz Hlina

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18:15

Peter Pellegrini
Skontrolovaný text
Veľmi pekne vám, pán poslanec, ďakujem a pevne verím, že tento pozmeňujúci návrh získa širšiu podporu v rámci celého politického spektra. Ďakujem veľmi pekne. (Potlesk.)
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

11.11.2015 o 18:15 hod.

Ing.

Peter Pellegrini

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 18:16

Vazil Hudák
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
K samotnému pozmeňujúcemu návrhu, ktorý predniesol pán predseda Pellegrini, chcem povedať, že s ním, samozrejme, súhlasím a som rád, že je tu súhlas naprieč parlamentom.
K dvom otázkam, ktoré tu zazneli zo strany poslankyne Mezenskej a od pána poslanca Hraška ohľadom Fondu národného majetku a ukončenia jeho činnosti.
Samozrejme, čo sa týka rozpočtu, sú tie otázky viac-menej prepojené, bola otázka pána poslanca Hraška, ako budeme spravovať v rámci ministerstva hospodárstva také záležitosti ako napríklad BAT-ku a iné problémové veci, ktoré v rámci FNM existujú, na to naozaj budeme potrebovať dodatočné kapacity. My už teraz v rámci ministerstva hospodárstva, ako viete, spravujeme štátne podiely v rámci SPP, v rámci Slovenských elektrární a tak ďalej. Takže tá skúsenosť tam je, ale budeme potrebovať ďalšie dodatočné ľudské kapacity aj právne služby a tak ďalej, ktoré budú potrebné na toto ďalšie zaťaženie pre ministerstvo. S tým súvisí, samozrejme, aj to, že musíme a museli sme do rozpočtu dať náklady, ktoré sú spojené s týmito kapacitami, ktoré musíme zabezpečiť pre ministerstvo hospodárstva.
A čo je dôležité, myslím, pre občanov a pre verejné financie, to je, že tie celkové náklady budú znížené o vyše 20 % ročne oproti terajším nákladom, počet zamestnancov bude o polovicu nižší a bude sa šetriť na tých priestoroch a tak ďalej. Takže celkovo je tam významná úspora pre verejné financie oproti tomu, ako je to teraz . Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

11.11.2015 o 18:16 hod.

JUDr.

Vazil Hudák

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 18:18

Vazil Hudák
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, predloženým návrhom zákona, ktorým si Slovenská republika plní povinnosti vyplývajúce z transpozície smernice Európskeho parlamentu a Rady EÚ o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, sa stanovujú požiadavky na zápis právnickej osoby do zoznamu subjektov alternatívneho riešenia sporov, ako aj práva a povinnosti subjektov alternatívneho riešenia sporov, fyzické osoby poverené alternatívnym riešením sporov a účastníkov alternatívneho riešenia sporov.
Navrhovaná právna úprava umožní spotrebiteľom v prípade sporu s predávajúcim, ktorý vyplynie zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisí so spotrebiteľskou zmluvou, obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporov, ktorý bude vykonávať nezávislé, nestranné, transparentné a rýchle postupy riešenia takýchto sporov.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, ostatnými zákonmi, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná.
Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, chcem vás požiadať o podporu tohto návrhu. Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

11.11.2015 o 18:18 hod.

JUDr.

Vazil Hudák

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 18:19

Lea Grečková
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ako gestorský výbor k vládnemu návrhu zákona o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1716) podáva Národnej rade Slovenskej republiky podľa príslušných ustanovení rokovacieho poriadku spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky.

Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1940 z 23. septembra 2015 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru, výboru pre financie a rozpočet a výboru pre hospodárske záležitosti. Určila zároveň Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie predmetného návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch.

Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.

Návrh zákona odporúčali Národnej rade schváliť ústavnoprávny výbor uznesením č. 687 z 3. novembra 2015, výbor pre financie a rozpočet uznesením č. 484 z 3. novembra 2015 a výbor pre hospodárske záležitosti uznesením č. 487 z 5. novembra 2015.

Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky pod bodom III tejto správy vyplýva 38 pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov. Gestorský výbor odporúča hlasovať o všetkých bodoch spoločnej správy spoločne, s odporúčaním schváliť ich.

Zároveň gestorský výbor na základe stanovísk výborov k predmetnému návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tejto správy odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona schváliť.

Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu zákona v druhom čítaní bola schválená uznesením z 10. novembra 2015 pod číslom 517.

Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril ako spoločnú spravodajkyňu predložiť na schôdzi Národnej rady návrhy podľa príslušných ustanovení rokovacieho poriadku.Pán predsedajúci, skončila som a zároveň sa ako prvá hlásim do rozpravy.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

11.11.2015 o 18:19 hod.

Mgr.

Lea Grečková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video