14. schôdza

21.3.2017 - 7.4.2017
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho

6.4.2017 o 14:30 hod.

Ing.

Martin Fecko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho 14:30

Martin Fecko
Skontrolovaný text
Ďakujem pekne. Pani ministerka, ďakujem za odpoveď. Myslím, že tie kamene, ktoré padajú zo sŕdc mladých farmárov asi počuť až do Bratislavy, lebo to boli stovky podnetov. Chcem sa iba opýtať jednu vec ešte. Myslíte, že tí, ktorí nebudú uspokojení v budúcnosti, uvažujete ešte okrem tých 23 miliónov, čo ste povedali, do roku 2020 nejakým spôsobom ich uspokojiť?
Skryt prepis

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho

6.4.2017 o 14:30 hod.

Ing.

Martin Fecko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

14:30

Gabriela Matečná
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Nie, už som spomínala, že sme, z ďalšej výzvy sa nám podarilo modifikovať, čiže my sme odčerpali z jedného opatrenia 18 miliónov, myslím si, že to už, väčší objem už ani nevieme dať. Aby bolo zrejmé, mladý farmár môže dostať 50-tisíc eur na začatie podnikania, čiže v tom prvom kole by sme vedeli uspokojiť zhruba 500 mladých farmárov a v tom druhom nejakých 360, čiže dokopy 960 mladých farmárov z prvej aj z druhej výzvy. Tých ostatných tisíc mladých farmárov určite bude neuspokojených, ale sú tam mladí farmári, ktorí predkladajú žiadosti, že som mladý farmár a chcem peniaze. Tých takýchto podaní máme veľmi veľa, čiže určite odfiltrujeme tých, ktorí by tie peniaze naozaj mali dostať.
Skryt prepis

6.4.2017 o 14:30 hod.

Ing.

Gabriela Matečná

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Zodpovedanie otázky 14:32

Ján Richter
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán podpredseda Národnej rady. Ďakujem pekne za otázku.
Pán poslanec, ak by som to mal ľudsky a jednoducho povedať, ja si myslím to isté, čo vy, ale realita života je trošku iná a pokúsim sa vám ju vysvetliť.
Prijatie opatrenia, ktoré by umožnilo ženám v závislosti od počtu vychovaných detí skorší odchod do starobného dôchodku, by prakticky znamenalo zníženie dôchodkového veku. A to nielen ženám, ktorým sa zvyšuje dôchodkový vek podľa pravidiel platných od 1. januára tohto roku, ale aj ženám, ktorým sa zvyšuje dôchodkový vek od 1. januára 2004 v závislosti od počtu vychovaných detí.
V tejto súvislosti je dôležité uvedomiť si, že zvyšovanie dôchodkového veku je zásadným opatrením dôchodkovej reformy vykonanej zákonom o sociálnom poistení smerujúcim k zabezpečeniu dlhodobej finančnej udržateľnosti dôchodkového systému. Zmena právnej úpravy smerujúca k opätovnému zníženiu dôchodkového veku žien by bola v zásadnom rozpore s uvedenými opatreniami tejto dôchodkovej reformy. Okrem toho zjednotenie dôchodkového veku potrebného na vznik nároku na starobný dôchodok pre mužov aj ženy je v súlade s požiadavkou implementácie zásady rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženami ustanoveného smernicou Rady Európskych spoločenstiev č. 7/1979 a postupom vykonávaní zásady rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženami vo veciach súvisiacich so sociálnym zabezpečením.
Podľa čl. 7 smernice členský štát má právo uplatniť výnimku zo zásady rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženami v súvislosti s určením veku odchodu do dôchodku na účely poskytovania starobného dôchodku. Výnimka je však možná len vtedy, ak je uplatnenie a zachovanie odôvodnené udržaním a dosiahnutím úrovne sociálneho zabezpečenia. Znamená to, že zníženie dôchodkového veku pre určité osoby by si na druhej strane vyžiadalo vykonať opatrenia na to, aby sa týmto osobám zabezpečilo udržanie úrovne sociálneho zabezpečenia, akú by mali, ak by na ne sa uplatňoval ten jednotný dôchodkový vek, pretože zníženie dôchodkového veku znamená kratšie obdobie dôchodkového poistenia, čo sa prejaví v nižšej sume starobného dôchodku.
S ohľadom na uvedené a na neustálu potrebu podpory dôchodkového systému z prebytkov iných fondov sociálneho poistenia a z transferov zo štátneho rozpočtu možno vyvodiť záver, že predpoklady na uplatnenie výnimky na Slovensku momentálne nie sú naplnené. Zníženie dôchodkového veku žien, tak ako ho vo svojej otázke navrhujete, pán poslanec, je zjavne v rozpore s nastaveným smerovaním dôchodkového systému. Z uvedeného dôvodu sa so znížením dôchodkového veku žien jednoducho neuvažuje.
Odhliadnuc od uvedeného s cieľom neustále v rámci reálnych možností zlepšovať sociálnu ekonomickú situáciu rodín s deťmi si však dovoľujem uviesť viacero pozitívnych opatrení, ktoré sme prijali v prospech matiek. Od 1. januára minulého roku bolo zvýšené materské zo 65 na 70 denného vymeriavacieho základu. Ďalej nie je možné opomenúť opatrenie, ktorým sme s účinnosťou od 1. januára tohto roku zvýšili maximálny denný vymeriavací základ na určenie výšky nemocenských dávok z 1,5-násobku na 2-násobok priemernej mzdy spred dvoch rokov. Následne v súlade s programovým vyhlásením vlády bola schválená novela zákona o sociálnom poistení, na základe ktorej sa od 1. mája tohto roku opätovne zvyšuje materské, a to až na 75 % denného vymeriavacieho základu, čo je dôkazom našej pretrvávajúcej snahy pokračovať vo finančnej podpore rodín s deťmi, vrátane matiek. To znamená, že osobám pracujúcim v materskej vznikne od uvedeného dátumu na materské v zásade až 100 % výšky čistého príjmu, ktorý dosahovali pred vznikom nároku, to znamená počas pracovnej činnosti. Týmto zvýšením materského sme sa zaradili medzi krajiny EÚ s najväčšou sadzbou materského.
Ďakujem, skončil som.
Skryt prepis

Zodpovedanie otázky

6.4.2017 o 14:32 hod.

JUDr.

Ján Richter

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Zodpovedanie otázky 14:37

Peter Pellegrini
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán poslanec, Národná rada Slovenskej republiky na návrh vlády prijala v roku 2015 komplexnú právnu úpravu uplatňovania volebného práva, vedenia volebnej kampane a financovania politických strán. Právnou úpravou sa sledovalo stransparentnenie financovania činnosti politických strán, financovania volebnej kampane politickými stranami, kandidátmi a tretími stranami. Okrem toho sa prvýkrát v zákone ustanovila profesionálna nezávislá štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán.
Ministerstvo vnútra a štátna komisia dostali kompetencie, ktoré ich oprávňujú kontrolovať vedenie volebnej kampane, finančné toky na účtoch subjektov, ktoré vedú volebnú kampaň, ako aj kontrolovať neanonymnosť darcov, ktorí sa rozhodli podporovať politické strany. Slovenská republika bola za tento pokrok v oblasti kontroly financovania volebnej kampane a politických strán ohodnotená aj skupinou štátov GRECO, v tejto súvislosti po vyhodnotení plnenia odporúčaní v oblasti boja proti korupcii vypustila Slovenskú republiku z monitorovania. Je potrebné ale zdôrazniť, že ministerstvo vnútra a štátna komisia sú oprávnené kontrolovať účty politických strán, kandidátov a tretích strán, nemajú však dosah na kontrolu nekalých finančných tokov, ktoré nie sú priamo určené spomenutým subjektom, ktoré podliehajú kontrole iných príslušných a kontrolných orgánov v Slovenskej republike.
Vážený pán poslanec, ovplyvňovanie volebných procesov cez ruskú propagandu témy tzv. hybridných hrozieb, ale aj šírenie dezinformácií na internete určite nepokladáme za najväčšiu bezpečnostnú hrozbu, ktorá momentálne trápi Slovensko. To ale neznamená, že sa tejto problematike nevenujeme. Rezort vnútra nie je jedinou inštitúciou, ktorá sa tejto téme venuje, keďže táto problematika sa týka viacerých bezpečnostných zložiek. V prvom rade to je Národné bezpečnostné analytické centrum, ktoré je v pohotovosti 24 hodín denne, kde sa analyzujú a vyhodnocujú všetky informácie. V tejto súvislosti vám do pozornosti dávam aj odtajnenú časť správy Slovenskej informačnej služby o svojej činnosti za rok 2015, kde sa tento fenomén hybridných hrozieb a snáh ovplyvniť verejnú mienku na Slovensku zo strany cudzích štátov tajná služba upozorňuje.
Podľa tejto správy, citujem: "V roku 2015 pretrvávala snaha viacerých zahraničných spravodajských služieb o infiltráciu do ústredných orgánov štátnej správy a bezpečnostných zložiek. Zaznamenaný bol aj nárast aktivít zameraných na ovplyvňovanie verejnej mienky. Napríklad v kontexte pretrvávajúceho napätia vo vzťahoch medzi Ruskou federáciou a západom v roku 2015 venovala Slovenská informačná služba pozornosť problematike snáh Ruskej federácie o ovplyvňovanie verejnej mienky na Slovensku a subjektom, ktoré sa na týchto aktivitách aktívne podieľali. Slovenská informačná služba sa v roku 2015 sústreďovala na monitorovanie zmien vnútornej a zahraničnej politiky Ruskej federácie s dôrazom na ruské angažovanie sa na Ukrajine, v Sýrii a na propagandistické aktivity namierené voči západu."
Pozornosť venovaná Slovensku sa v danej oblasti mohla kvantitatívne i kvalitatívne meniť, a to najmä v súvislosti s vlaňajším predsedníctvom Slovenskej republiky v Rade Európskej únie, ale napríklad aj referendom vo Veľkej Británii, či aktuálnym vývojom na východe Ukrajiny, v Sýrii a podobne. Tajná služba už dlhší čas v rámci tejto problematiky aktívne spolupracuje s partnerskými zahraničnými spravodajskými službami členských krajín Európskej únie a NATO, ako aj s ďalšími príslušnými bezpečnostnými zložkami Slovenskej republiky. Z taktických dôvodov ale v tejto veci nie je možné uviesť tu na tejto pôde bližšie podrobnosti.
Vážený pán poslanec, za rezort vnútra mi dovoľte vás upozorniť aj na fakt, že v najbližšom čase dôjde aj k rozšíreniu špecializovaného útvaru Policajného zboru, ktorý bude plniť aj úlohy najmä na úseku boja proti útokom na počítačové systémy, sexuálnemu zneužívaniu detí na internete, šíreniu detskej pornografie, podvodom s platobnými kartami, prejavom extrémizmu a nenávistnými prejavmi na internete. V rámci uvedených činností bude odbor vykonávať aj monitorovanie internetu ako takého, vrátane sociálnych sietí, najmä čo sa týka vyššie spomenutých činností. Na základe získaných informácií a dát bude vykonávať analýzy, spolupracovať s Národným bezpečnostným analytickým centrom a v prípade podozrení zo spáchania protiprávneho konania prijímať aj následné potrebné opatrenia.
Pán predsedajúci, ďakujem veľmi pekne, skončil som.
Skryt prepis

Zodpovedanie otázky

6.4.2017 o 14:37 hod.

Ing.

Peter Pellegrini

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho 14:42

Martin Klus
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán podpredseda. Rád by som sa doplňujúco opýtal, či je nejaká konkrétna aktivita, ktorá dnes súvisí najmä so sociálnymi sieťami a konšpiračnými webmi, ktoré tu dnes na Slovensku máme. Odhadom sa jedná o niekoľko desiatok konšpiračných webov a s odhadom asi 140 webovým stránok na, priamo na sociálnej sieti, ktoré šíria ruskú propagandu, a nielen ruskú samozrejme, a vo veľkej miere ovplyvňujú dnes už aj predvolebné dianie najmä vo voľbách do vyšších územných celkov na Slovensku. Či už existuje nejaký analytický tím alebo možno nejaký, nejaká ďalšia skupina ľudí, ktorá sa tým aktívne zaoberá na ministerstve vnútra.
Skryt prepis

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho

6.4.2017 o 14:42 hod.

doc. PhDr. PhD. MBA

Martin Klus

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Zodpovedanie otázky 14:43

Peter Pellegrini
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Aj keď nie som minister vnútra, ale z informácií, ktoré mám, vás môžem uistiť, že analytické zložky a konkrétne poverené útvary rezortu vnútra a ostatných zložiek pravidelne monitorujú aj tieto weby a stránky, o ktorých hovoríte. Samozrejme, môžme konať len v zmysle platnej legislatívy a sledujeme pozorne aj aktivity členských krajín Európskej únie, ako sa s týmto fenoménom do budúcna vysporiadať a akým spôsobom mať možnosť aj regulovať obsah. Nehovorím o cenzúre, ale o upozorňovaní a jasnom definovaní, čo sú správy, ktoré sú pravdivé a čo sú správy, ktoré sú nepravdivé a ktoré zavádzajú verejnú mienku určitým smerom.
Takže úzko tieto informácie sledujeme a pravdepodobne sa nevyhneme aj väčšej diskusii tu v Národnej rade, aby sme si povedali, ako do budúcna s týmto fenoménom bojovať, pretože vás uisťujem, pán poslanec, že príchodom ďalších a ďalších nových, moderných spôsobov v oblasti digitálnej komunikácie bude tento fenomén a problém ešte viac narasť a bude pravdepodobne predstavovať problém nielen pre našu krajinu, ale aj pre Európu ako takú. A budeme musieť o tom pravdepodobne monotematicky diskutovať aj na pôde parlamentu, aby sme si urobili názor, či vôbec máme, akým spôsobom voči tomuto bojovať, či vôbec by sme mali mať právo takéto informácie odstraňovať, alebo blokovať k nim prístup, pokiaľ bude preukázateľné, že sú to nepravdivé informácie s cieľom ovplyvňovať verejnú mienku nejakým nekalým alebo protizákonným spôsobom.
Skryt prepis

Zodpovedanie otázky

6.4.2017 o 14:43 hod.

Ing.

Peter Pellegrini

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

14:48

László Sólymos
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za otázku. Vážený pán poslanec, možno ste už v médiách zachytili, že práve dnes bola podpísaná zmluva na výstavbu úseku D1 Prešov západ - Prešov juh. Ide o takmer 8-kilometrový úsek diaľnice D1, ktorého takmer tretina je na moste a druhá tretina v tuneli. Súčasťou tejto stavby bude aj stredisko správy a údržby diaľnic Národnej diaľničnej spoločnosti pre východné Slovensko. Ide o stavbu, ktorú netrpezlivo očakávajú občania nielen v samotnom Prešove, ale aj v širšom okolí, rovnako ako ľudia, ktorí touto metropolou východu prechádzajú. Nová diaľnica z mesta úplne odkloní tranzit v smere medzi Košicami a Popradom a v spolupráci s novým prieťahom v meste výrazne zlepší dopravu v meste. Termín samotnej výstavby je stanovený na 4 roky a 1 mesiac a jej financovanie predpokladáme z operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014 - 2020.
Na stavbu rýchlostná cesta R4 Prešov - severný obchvat v kilometri 0,0 a 4,3 bolo dňa 31. 10. 2016 vydané stavebné povolenie, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 20. 1. 2017. V súčasnosti zabezpečuje Národná diaľničná spoločnosť, a. s. prípravu dokumentácie na ponuku a následne bude možné začať súťaž. Aktuálne stále čakáme na výsledok rokovaní o dlhovej brzde a teda aj na to, ako sa napríklad aj vy, pán poslanec, postavíte k podpore budovania nových ciest.
Pretože ako určite viete, peniaze z eurofondov na diaľnice sú už prakticky minuté na konkrétne projekty a ak chceme pokračovať vo výstavbe v takom tempe, ako aktuálne máme, musíme proste niekde nájsť dostatočné zdroje. Zároveň čakáme na výsledky aktualizovaných dopravných prieskumov, podľa ktorých bude možné rozhodnúť, v akom profile je potrebné túto cestu postaviť. Na základe týchto faktov bude následne možné rozhodnúť o tom, kedy vieme začať stavať nielen prvú etapu R4, ale aj všetky nasledujúce úseky.
Skryt prepis

6.4.2017 o 14:48 hod.

Ing.

László Sólymos

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

14:48

Martin Fecko
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán minister, za odpoveď vášho kolegu, tlmočenú. Vyzerá, že asi aj tie protesty mali nejaký zmysel, keď sme tam pochodovali v Prešove, takže ďakujem pekne, že jedna polovica roboty je asi urobená, alebo teda zdarne naštartovaná. No a čo sa týka tých peňazí, tak tá dlhová brzda, ja viem, že vás to omíňa, že dobre by bolo ju pustiť, ale ja hovorím, veď predsa ESO, reforma má priniesť 750 miliónov, tak z tých by sa to nedalo urobiť? Takže neviem, či to je otázka na vás alebo aj na vládu, ale myslím si, že sú aj nejaké iné rezervy a nemuseli by sme tú dlhovú brzdu, lebo ja mám jednu veľkú obavu, že to neskončí v tej diaľnici, ale niekde celkom inde a nieže diaľnice, to už je iba R4-ka, iba "R4-ka". Takže toto chcem poprosiť vládu, aby sa pozrela aj do iných zásob, finančných, ktoré možnože by sme vedeli nájsť. Ďakujem.
Skryt prepis

6.4.2017 o 14:48 hod.

Ing.

Martin Fecko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

14:48

László Sólymos
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ja len toľko, že ja si myslím, že to, že sa začína stavať ten obchvat, dnes bola podpísaná zmluva, je to dobrá správa aj pre Prešov, je to dobrá správa pre východ Slovenska, ale dobrá správa pre celé Slovensko a samozrejme, aby sme mohli napredovať ďalej, tomu jednoducho bez druhého sa to nedá. Investície do infraštruktúry, to nie sú malé peniaze, to sú veľké peniaze, potrebuje to proste vysoké zdroje, takže veľmi ťažko sa hľadá v štátnom rozpočte zdroj na takéto veľké investície. K tomu treba asi aj iné, potrebujeme k tomu spraviť iné kroky, preto hovoríme o tej dlhovej brzde veľmi intenzívne. Takže je to na nás, aj na vás, na nás všetkých, to rozhodnutie, že či sa budú stavať naďalej na Slovensku diaľnice alebo proste asi nebudú. Takže asi toľko. Ďakujem pekne.
Skryt prepis

6.4.2017 o 14:48 hod.

Ing.

László Sólymos

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Zodpovedanie otázky 14:50

Ján Richter
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za otázku, pani poslankyňa. Vzhľadom na znenie otázky považujem za potrebné úvodom uviesť, že stupeň odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby pri sebaobsluhe v piatom, respektíve šiestom stupni sám o sebe nezakladá vznik odkázanosti prijímateľa sociálnej služby na zdravotnú starostlivosť v rozsahu ošetrovateľskej starostlivosti. Potrebu takejto zdravotnej starostlivosti v rozsahu ošetrovateľských výkonov indikuje príslušný ošetrujúci lekár pacienta, prijímateľa sociálnej služby v konkrétnom zariadení.
Zákon o sociálnych službách v rámci rozsahu poskytovania činnosti v zariadeniach pre seniorov, v zariadeniach opatrovateľskej služby, domovoch sociálnych služieb a špecializovaných zariadeniach obsahuje aj zabezpečenie ošetrovateľskej starostlivosti v prípade, ak toto zariadenie sociálnych služieb neposkytuje túto ošetrovateľskú starostlivosť svojimi zamestnancami. Zdravotná starostlivosť v rozsahu ošetrovateľskej starostlivosti je v takomto prípade zabezpečovaná prostredníctvom poskytovateľov zdravotnej služby, to znamená ADOS-ky.
Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky obsahuje záväzok. Vláda si uvedomuje dôležitosť kvalitných a efektívnych sociálnych služieb zameraných na adekvátne naplnenie potrieb odkázaných ľudí. Mimoriadnu pozornosť bude venovať starostlivosti o starších ľudí, a to najmä efektívne prepojenie zdravotníckych a sociálnych služieb. Preto zefektívni systém viaczdrojového financovania sociálnych služieb, podporí zavedenie príspevku podľa stupňa odkázanosti pre všetkých zriaďovateľov rovnako a bude pokračovať v podpore procesu deinštitucionalizácie sociálnych služieb.
V súlade s týmto schváleným plánom legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na tento rok ministerstvo práce veľmi intenzívne na základe veľkej pracovnej komisie pripravuje a v septembri predloží na rokovanie vlády, následne Národnej rady návrh, ktorý sa bude týkať viaczdrojového financovania sociálnych služieb. V rámci tejto novely za ustanovených podmienok posilní spolufinancovanie verejných aj neverejných poskytovateľov sociálnych služieb v zariadeniach sociálnych služieb podmienených odkázanosťou na lokálnej úrovni a novo sa ustanoví spolufinancovanie neverejných poskytovateľov sociálnych služieb v zariadeniach sociálnych služieb podmienených odkázanosťou na regionálnej úrovni z prostriedkov štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly ministerstva. Pôjde o diferenciáciu úrovne tohto spolufinancovania vo väzbe na štruktúru prijímateľov sociálnej služby podľa stupňa odkázanosti prijímateľov sociálnej služby na pomoc inej osoby.
Mám ešte čas. Vzhľadom na to, že sme mali minulý týždeň konkrétne rokovania s kolegom pánom ministrom Druckerom, môžem ubezpečiť a zároveň nielen vás, ale aj verejnosť, že máme záujem z hľadiska viaczdrojového financovania pokračovať aj príspevkom zo zdravotných poisťovní. Sú pripravené tri alternatívy, z ktorých sa jedna dostane do konkrétnej podoby. Prvá alternatíva je tých deväť medicínskych úkonov, ich prehodnotenie alebo rozšírenie o ďalších šesť. Druhá alternatíva je paušálny príspevok a tretia alternatíva je priame financovanie, nazvem to zdravotných sestier z rozpočtu zdravotných poisťovní priamo v sociálnych zariadeniach. To znamená, toto je asi stav alebo štádium rokovania a z tohto by mal byť potom urobený istý záver, ktorý by sa mal dostať do návrhu zákona.
Skryt prepis

Zodpovedanie otázky

6.4.2017 o 14:50 hod.

JUDr.

Ján Richter

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video