Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

29.11.2019 o 13:01 hod.

Ing.

Martin Fecko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 29.11.2019 13:01 - 13:03 hod.

Martin Fecko Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pani kolegyňa, ďakujem, že si spomenula tam aj výkup pozemkov v chránených územiach, pretože myslím si, že to je veľký kameň úrazu nie iba u nás, ale aj v iných krajinách, kde to, samozrejme, že podľa mojich dostupných informácií, riešia celkom ináč. Tá priorita výkupu týchto štátnych území je niekde v iných finančných hodnotách ako v našich. U nás hovoríme o nejakých 200, 600, 800 eur na rok, že sa niečo z toho vykúpi, teraz v súčasnom stave je tam asi okolo nejakých 400 eura na rok.
Keď nechceme ísť touto cestou, aby sme boli teda vlastníkmi cez nákup týchto pozemkov, tak stále ja tu už asi tridsiatykrát hovorím, že poďme zameniť tie pozemky, aby, pán minister financií, ste nemali problém s financiami, pretože štátnych pozemkov, čo sa týka lesných alebo poľnohospodárskych, ešte máme, chvalabohu, dosť. Lesy Slovenskej republiky majú 700-tisíc hektárov, Slovenský pozemkový fond má ďalších 235-tisíc hektárov. Tam je prevažne poľnohospodárska pôda.
Poďme zamieňať tie pozemky, ktoré by mali byť štátne, kde máme ochranu prírody, aby sme netlačili na štátny rozpočet, aby sme nemuseli ťahať peniaze, a poďme zamieňať tieto pozemky, aby ľudia, ktorí majú tam obmedzené hospodárenie a využívanie svojho vlastníctva, majú obmedzené, aby týmto spôsobom boli kompenzovaní. Takže návod na použitie tu je, len neni ešte ochota.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 27.11.2019 10:00 - 10:03 hod.

Martin Fecko Zobrazit prepis
Ďakujem. Iba krátko, lebo som to opomenul.
Chcel by som sa opýtať pani ministerky aj pracovníkov, že aké najstaršie prípravné konanie je akceptovateľné na posúdenie, či ideme do pozemkových úprav v danom území, pretože aj tých 168 území, ktoré teraz je ako schválených, keď po nich chodím a sa pýtam ľudí, tak je, sú to väčšinou prípravné konania, ktoré boli už dosť dávno robené, a súčasný stav nemusí zodpovedať záujmom týchto vlastníkov v tomto území o spustenie pozemkových úprav. Takže ak by ste, pani ministerka teda povedala, že celému národu, či to má byť dvojročné, päťročné, desaťročné prípravné konania, ktoré budete akceptovať na to, aby sme mohli rozbehnúť pozemkové úpravy, a chcem zacitovať, akým spôsobom teda pozmení teda znenie príslušného paragrafu môj pozmeňujúci návrh, aby bolo všetkým jasné, čo sme vlastne vypustili a čo sme doplnili.
Takže v prvom rade poviem, ten zákon náš 330. § 14 ods. 7 podľa môjho pozmeňujúceho návrhu bude znieť takto:
„Dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o schválení vykonania projektu pozemkových úprav alebo neskorším dňom uvedeným v tomto rozhodnutí zanikajú nájomné vzťahy k pôvodným pozemkom. Po vykonaní zmien v katastri nehnuteľností podľa ods. 4 sa vykoná aktualizácia vo vinohradníckom registri a registri ovocných sadov a chmeľníc.“ Bodka. Nič viac, nič menej.
A keďže tento, by som povedal, že vzťah týkajúci sa pokračovania nájomných zmlúv je, samozrejme, aj v zákone 504 o nájme poľnohospodárskych pozemkov, tak sme to museli v mojom pozmeňujúcom návrhu, samozrejme, aj tam upraviť a týka sa to § 13 ods. 2, kde ho budem citovať. Takže ods. 2 § 13 zákona č. 504/2003 Z. z., ako si ho predstavujem, bol upravený tak, že ak nájomca riadne a včas plní svoje záväzky zo zmluvy, má právo na prednostné uzavretie novej nájomnej zmluvy na pozemok, ktorý nájomca doteraz užíval za nájomné v obvyklej výške. To neplatí, ak pri skončení nájmu uplynutím dohodnutého času trvania nájmu alebo uplynutím výpovednej lehoty prenajímateľ podniká v poľnohospodárstve alebo ak má byť nájomca blízka osoba alebo prenajímateľa, blízka osoba prenajímateľa alebo právnická osoba, ktorej je prenajímateľ členom alebo spoločníkom, alebo ak ide o pozemok, ktorý je podľa osobitného predpisu určený na iné ako poľnohospodárke účely, alebo došlo k prevodu, alebo prechodu vlastníckeho práva k pozemku a dopĺňam: „alebo k pozemkovým úpravám podľa osobitného predpisu“.
Takže toto, takto sa upravuje podľa môjho pozmeňujúceho návrhu aj zákon č. 503 a č. 504 aj zákon 330 a myslím si, že je to skvalitnenie a danie za dosť s týmto aj vystúpeniam pána Zsolta Simona, aj kolegyni Zemanovej, aby sme to vlastnícke právo mali tak, ako ústava garantuje.
Takže žime tak, aby bolo aj chleba, aj neba.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 27.11.2019 9:05 - 9:35 hod.

Martin Fecko Zobrazit prepis
Dobré neskoré ráno, pani ministerka, pán spravodajca, pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia. Takže máme tu v druhom čítaní návrh zákona, novela zákona o pozemkových úpravách, ktorá, myslím si, že mala by aj do budúcna zásadným spôsobom riešiť, akým spôsobom to naše pozemkové právo tu budeme mať uložené, resp. ako sa vlastník bude môcť domôcť svojho práva alebo nedomôcť svojho práva ku pozemkom. Možnože sa budem aj opakovať z prvého čítania, lebo tam som toho povedal trošku možnože viacej, ale musím to zopakovať stále, lebo toto neni na každodennom nejakom poriadku, aby sme tu každý deň tu mali 330 zákon o pozemkových úpravách.
Ako už spomenula pani ministerka, a som rád, že tlmočí, že prakticky patria tieto konania s pozemkami a pri pozemkových úpravách, komasáciách ku najzložitejším konaniam z viacero ako sto a viac účastníkmi, ktorí prakticky do toho vstupujú. A myslím si, že pokiaľ je to tak významná udalosť, že sa bude robiť v danom katastrálnom území raz za 100-150 rokov, tak nemali by sme to brať na ľahkú váhu. Žiaľ, zdá sa mi, že aj touto novelou v niektorých bodoch si to zľahčujeme, a tým pádom to právo vlastníka, ktoré je garantované aj v Ústave Slovenskej republike, je znovu niekde dané do úzadia, aby sa nemohol v daný čas možnože odvolať, pripomenúť, poukázať na nejaké chyby, resp. opraviť to, čo už bolo zvrzané možnože aj pri tých registroch, alebo ešte možnože aj pri reštitúciách a ďalších konaniach. Takže pani ministerka tam hovorí, že riešime, samozrejme, hlavne tie pozemky, ktoré prešli pod VÚC-ku alebo obce a neboli poriešené. Zákon č. 66, áno, myslím si, že je to východisko, ako to nejakým spôsobom urýchliť a dať zadosť aj týmto vlastníkom, ktorí takto už trpia niekoľko desiatok rokov a nemôžu sa domôcť pozemkov a spravodlivého vysporiadania pod týmito nejakými stavbami, ktoré sú tam. A to je jedno, či sú to líniové, alebo klasické nejaké nehnuteľnosti, budovy a stavby. Samozrejme, pokiaľ chceme hovoriť o tom, že ideme si ctiť to vlastnícke právo, tak podľa môjho názoru by sme mali dať priechod vlastníkovi, ktorý má diktovať, ako pri pozemkových úpravách sa bude to dané územie komasovať.
To, že komasácia je iba časťou pozemkových úprav, pretože druhou časťou je aj krajinotvorba, ktorú by sme, samozrejme, tiež chceli pri týchto pozemkových úpravách zrealizovať, je realita. Potvrdila to aj pani ministerka, že budeme robiť pozemkové úpravy, nie komasácie.
Včera ma oslovil jeden kolega z nás poslancov a povedal, že čo sú komasácie, pretože on bol zaskočený, keď takúto, nejaké, dotaz bol naňho. Tak vysvetlím aspoň tak v kocke, nebudeme tu robiť nejakých veľkých vedcov zo seba. Proste komasácia je nejaké zceľovanie pozemkov, ktoré by tu malo dôjsť alebo prísť, pretože sme zdedili uhorské právo a to uhorské právo dáva každému dedičovi šancu dediť až na svoj podiel. A v súčasnosti to máme až na meter štvorcový alebo aj menej. Tým pádom áno, komasácia, to sceľovanie pozemkov je tu nevyhnutná realita, ktorá musí prísť, ale, samozrejme, nemôže to byť robené na úkor toho vlastníckeho práva ako takého. Áno, máme tam určité kategórie, aj teraz sa v tejto novele zákona, pani ministerka tiež to uviedla v úvodnom slove, určité veľkostné kategórie, by som povedal, uvoľňujú. Tam už netreba nejaký súhlas, môžme to už finančne odškodniť, ďalšie veci. Áno, myslím, že tie drobné, nejaké tie vlastnícke podiely si potrebujú aj takýmto spôsobom nejako proste byť očistené, a v tomto zákone aby nebolo bránené priechodu ďalším konaniam, aby takto bolo to ukončené.
Čo ma ale najviac trápi, ma trápi to, že prakticky počet účastníkov, počet účastníkov konania, ktoré v mnohých prípadoch sa nám zdajú, že na jednej strane glorifikujeme, že ako je to obtiažne a ťažké, niekoľko sto účastníkov je v každom konaní, a na druhej strane, keď sa majú dozvedieť o určitých, by som povedal, úkonoch, ktoré prebiehajú pri pozemkových úpravách alebo sa chystajú, že budú prebiehať, tak vtedy ministerstvo, resp. správny orgán cez zákon, ktorý teraz tu máme, bude určitú skupinu charakterizovať ako, by som povedal, nad limit, ktorý zákon umožňuje, aby bolo doručené do vlastných rúk určité oznámenie. Mám konkrétne na mysli začatie, či už nariadenie, alebo schválenie, teda rozhodnutie o začatí pozemkových úprav, buď povolenie, alebo nariadenie a musím povedať, že aj tom, tomu sa bude venovať môj pozmeňujúci návrh, ktorý, samozrejme, na konci prečítam.
Myslím si, že, pani ministerka, keď raz za 150 rokov budeme riešiť to vlastnícke právo, ktoré nebudú kozmetické úpravy, to budeme presúvať z jednej strany katastrálneho územia na druhú a bude vznikať nový stav a musíme si zadefinovať všeobecné zásady funkčného usporiadania územia, to znamená, že musíme garantovať aj tým vlastníkom, aby to ich ústavné právo na to súkromné vlastníctvo bolo zachované aj po pozemkových úpravách, tak mali by sa o tom dozvedieť v pravej chvíli, aby mali dostatočný čas na to, aby sa zariadili. Čo znamená zariadiť sa? Pani ministerka, podľa mňa, resp. kolegovia z ministerstva, zariadiť sa znamená to, aby sme napríklad začali robiť náhradnícke konania, keď tam Slovenský pozemkový fond v každom katastrálnom území zastupuje nezistených, ja hovorím teda neznámych, ja hovorím, že nezistených vlastníkov, pretože my vieme, kto to je, že je to Ján Lukáč, meno tam má, alebo je to nejaký urbár, ktorý má meno v pozemkovo-knižnej vložke v poslednom zápise, ale my nevieme jeho súčasného dediča, jeho súčasného potomka alebo súčasný stav a adresu, aby sme mohli s ním komunikovať. Takže mne sa zdá, že lepšie bude používať nezistený vlastník ako neznámy vlastník, ale to je už iba technikália. Takže, pani ministerka, práve áno, títo ľudia by mali dostatočný predstih na to, aby si možno že urobili aj to náhradnícke konanie, pretože akonáhle už bude mať v konaní o pozemkových úpravách nejaký doklad, že požiadal o náhradnícke konanie po tých svojich neznámych predkoch, tak myslím si, že už vtedy ho nebude zastupovať Slovenský pozemkový fond, ale bude ho zastupovať on sám seba, resp. tú rodinu. Slovenský pozemkový fond, bola ste jeho šéfkou, aj včera sme mali, a že to je predvčerom, sme mali, včera to bolo, áno, rozdelenie finančného nejakého hospodárenia fondu. Áno, som rád, že idú z fondu Slovenského pozemkového fondu aj na pozemkové úpravy a že sme to odsúhlasili aj na výbore, tak myslím, že je to dobrý počin, keď už vláda hovorí, že pôdohospodárstvo je strategické odvetvie a že pozemkové úpravy a, samozrejme, v rámcovaní komasácií by mali ísť, tak tie financie sa musia nájsť, či sa niekomu páči, alebo nepáči.
V novele zákona riešite aj osobitné predpoklady pracovníkov ministerstva, resp. okresných úradov alebo úradov v sídle kraja, to znamená tých opravných prostriedkov, kde hovoríte, že bude určité preskúšanie, bude určitá vytvorená komisia, aby boli spôsobilí na dané úkony, ktoré ich čakajú, a podľa všetkého nás budú čakať minimálne 20, ak nie 50 rokov, ja hovorím, a preto by som bol veľmi rád, keby v tej komisii, ktorú budete vy zostavovať, lebo asi ministerstvo bude mať hlavný, nejaké hlavné slovo a bude hlavným garantom, aby tam boli ľudia, ktorí konali v súlade so zákonom pri doterajších pozemkových úpravách, ktoré už boli realizované, pretože predpokladám, že tam budú praktici, ktorí neišli v rozpore s týmto pozemkovým právom a s ústavou, pretože aj na niektorých pozemkových úradoch aj keď prišla kontrola a bola, bol udelený protokol, tak na základe tohto protokolu neboli vyvodené určité, by som povedal, že úkony, čo sa má v ďalšom konaní robiť, a nebol by som rád, aby možnože takíto úradníci boli v týchto komisiách, ktoré budú určovať o to, že ako bude spôsobilý ten pracovník po tejto skúške.
Ja viem, že máte ťažkú pozíciu, a chcem veriť, že to, čo ste aj deklarovali, že chceme, aby bola špecializovaná štátna správa pri pozemkových úpravách, pretože vy keď ich môžte metodicky riadiť, tak ich viete, ako riadite. Nemôžte ani finančne, nemôžte ani personálne, môžte akurát metodicky. A nechcem byť nejak, ísť až do extrému, ale zdá sa mi, že v mnohých prípadoch sa to javí až tak, že tí štátni úradníci neplnia vaše metodické pokyny, a potom to vyzerá, že náš kredit, nášho ministerstva ide u občanov veľmi a veľmi dole. A to myslím ja ako tiež pracovník pozemkového úradu bývalého, teraz odboru pozemkového, cítim ako tiež určitú urážku, že takto sa, sme vnímaní našim, našimi občanmi.
Chcem sa opýtať, samozrejme, že ste dali tam opatrovníka, ak zomrie počas konania nejaký účastník, samozrejme, myslím, že je to logické vyústenie nejakej tej novely, áno, že tak to musí byť, lebo je tam problém, nevieme to pohnúť ďalej, takže myslím, že s tým problém neni, že 3-tisíc metrov štvorcových sme dali, že nebudú podliehať drobeniu, dobre aj to môže byť, ale chcem sa opýtať, prečo vypadlo v § 7, že pozemkové úpravy týkajúce sa vysporiadania pozemkov pod určitými osadami tých marginalizovaných skupín, prečo tam vypadlo, že môže to začať iba na podnet obce. Aká tam bola nejaká logická úvaha, keď ste to vyhodili? Pretože podľa novely tam to už nebude, takže pýtam, sa prečo písm. j) nebude môcť byť dané iba na podnet obce, že kto by tam ešte aký, že by sa to nestalo, že tam prídu nejakí developeri a budú si tam robiť nejaké ďalšie veci, ktoré by mohli nejako zle skončiť a nechcem povedať nejakých extrémistických alebo ďalších skupinách, ktoré by tam mohli ísť, takže chcel by som vedieť, že aká je odpoveď, prečo obec bola z tejto nejakej skupiny vylúčená.
Čo sa týka tých lehôt, lebo to som aj minule spomínal, že znižujeme lehoty z 30 dní na 15 dní, kolega Vašek, áno, to nám zdôvodnil tým, že iba v niektorých oblastiach. No takže vážení, pokiaľ nedáme oznámenie ľuďom, že začínajú pozemkové úpravy, to znamená, že buď sú povolené, alebo nariadené, to znamená, tu sme povedali, že im dáme iba verejnou vyhláškou, teraz to bolo 50 občanov, teda 50 účastníkov, teraz ste to znížili na 20, čiže do 20 im doručíme do rúk, nad 20 už nedoručíme, iba verejnou vyhláškou, tak sa pýtam, že keď ešte dáme zníženie lehôt z 30 na 15 pri úvodných pokladoch, to znamená zverejnenie registra na obci, z 30 dní na 15 dní sme to znížili, to znamená toho registra, ktorý bude podkladom pre pozemkové úpravy, aby sa o tom dozvedelo čo najviac ľudí. Však to má byť zmyslom, nie? Robíme to a hovorím ešte raz, raz za 150 rokov. Veď predsa štát nemôže tlačiť ľudí k múru iba kvôli tomu, že si povie, že zrýchlime to, hurá, ideme rýchlo, rýchlo, rýchlo, teraz sme 30 rokov alebo 10 rokov nerobili nič a teraz zrazu ideme a rýchlo znížime lehoty. A to je register pôvodného stavu, ktorý keď možnože aj na, nejakí náhodní vlastníci keď tam prídu na návštevu na tú obec a prejdú okolo obecného úradu a uvidia tam, na tej nástenke to visieť, tak asi im ťukne, že aha, však ja som cudzí, už nebývam v tej obci, ale vidím to tu. Keď to znížime na polovicu, iba na 15 dní, tak znižujeme, samozrejme, možnosť oboznámenia sa s tým, že nejaké pozemkové úpravy v tomto území idú. Nehnevajte sa, toto nemôžem prežuť, a preto budem tam možnože aj v budúcnosti dávať nejaké zmeny, aby toto sa vrátilo späť. To znamená register.
Potom. Kedy môžu podať námietku účastníci proti tomuto registru pôvodného stavu? Takisto znižujeme z 30 na 15. Niektorí za týždeň sa nedokážu, možnože sú to starší ľudia, nedokážu ani svoju rodinu dať dokopy, aby povedali, poďte, lebo niečo mi tu prišlo. Chodím po tých obciach, vidím, počujem, vnímam, ako to ľudia hovoria, my nevieme, čo sa deje. Naša babka, ktorá má 90 rokov dostala papier, nevieme, rýchlo sme dávali dokopy, aby sme sa mohli nejakým spôsobom odvolať alebo dať nejakú pripomienku, no my to skracujeme z 30 na 15. No nehnevajte sa, neberiem!
Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia, to isté, ktorý je v obvode, z 30 na 15. To znamená, chceme urýchliť čas, ktorý, by som povedal, že mal by byť daný tým vlastníkom, o ktorých hovoríme, že nemajú vzťah k pôde, a štát, žiaľ, im nedopraje to, aby sa mohli s tou pôdou nejaký spôsobom zžiť aj tým spôsobom, že im oznámi, že idú pozemkové úpravy, aby začali o ňu zaujímať, ale potrebujeme asi čím skôr všetko urobiť, aj register pôdneho stavu, aj funkčné zásady čím skôr, aby sme nemuseli riešiť tie námietky možno tých ľudí, ktorí raz za 150 rokov tie námietky môžu vzniesť. Pani ministerka, toto nehovorí o nejakom kvalitatívnom výkone a snahe týchto pozemkových úprav, aby do budúcna sme nemali nejaké sťažnosti, žaloby, petície a neviem čo všetko možné.
Samozrejme, aj dotknuté orgány ku všeobecným zásadám funkčného usporiadania, tiež sa to znížilo na 15 dní, to znamená aj tí, čo tam možno že chcú alebo majú tam určité svoje práva a povinnosti voči nejakým tým nehnuteľnostiam alebo danostiam v danom území, prakticky znovu to majú znížené na 15 dní. Myslím si, že toto neprináša kvalitu, skôr prináša určitý možnože aj chaos do daných riešení a možno,že bude o to viac zamestnávať nejaké tie súdy, prokuratúry a iné, pretože mnohí si nebudú ani stíhať za 15 dní uvedomiť, do čoho sme to vošli.
Keď takto pôjdeme ďalej, bude to, že za 2 mesiace im tam preberieme všetko, a zistíme, že fíha, však už sme schválili aj funkčné zásady a už ideme drobiť to územie na drobné, že tu bude ten, ten bude henten, a títo ešte ani nevedia o tom, že tam vôbec niečo sa dotýka ich majetku.
Vážení, toto neni o pozemkových úpravách, toto je o tunelovaní vlastníctva, kde ten vlastník je hodený cez palubu. Nestojí štátu za to, aby raz za 150 rokov oznámil vlastníkovi, že idú pozemkové úpravy?! Nestojí tomuto štátu, tieto peniaze, aby vlastník vedel, že konečne ide sa s jeho majetkom niečo robiť a on ako plnohodnotný vlastník môže do toho nastúpiť a hovoriť. Ako som spomínal, veď tu tí, ktorí boli malí, mali desatinu, mali stotinu v pozemkoch, zrazu budú mať vlastníctvo v jednej jednine, budú sami, oni konečne dostali svoje právo rozhodovať o svojom majetku. Uvedomujete si, akú šancu im dávame? Áno, ktorú majú mať, tak ako to bolo v rakúskom alebo v inom práve, alebo v nemeckom. Samozrejme, že máme im tú šancu dať a som rád, že im ju dávame cez zákon č. 330, ale nemôžeme to dávať takto, viete ako, že im ani neoznámime a potom začneme s nimi šibrinkovať, že vy ste nevedeli, vy ste mali. Viem, čo mi asi poviete, pani ministerka, že vlastníctvo zaväzuje a sú tam práva aj povinnosti a že majú sledovať na súd. Pani ministerka, ale veď sa ani my nechceme, aby všetko sa súdilo. Chcete, aby sa celý slovenský národ súdil? Veď keď budeme robiť ešte, zákony by mali zjednodušovať tie procesy a mali by tým ľuďom pomáhať riešiť ich problémy a krivdy. A zdá sa mi, že tu ešte budú väčšie krivdy, pretože už, možnože aj vy ste dostali list od mladých farmárov a ďalších, ktorí áno, cítia, že tu budú znovu veci, ktoré nemajú nič spoločné s tým, ako pôvodne bol vnímaný zákon o komasácii a o pozemkových úpravách.
Keď sme na výbore debatovali o podnájomných zmluvách, no nehnevajte sa, vážení, veď prečo sme vyčleňovali päťnástku? Náhradné pozemky. Lebo neboli prístupné a mal to iba v podiele, nemal väčšinový podiel. A vy mi chcete povedať, že po pozemkových úpravách budeme ho znovu presúvať z jeho jednej parcely, kde má v jednej jednine a má prístup, ho budeme presúvať inde, na iný pozemok? No nehnevajte sa. A dôvod? Racionálne užívanie pozemkov? Vy mi chcete povedať, že tu chcem mať celú jednu republiku, ktorá bude v jednom hone? V jednom hone? Alebo že by celý chotár bol v jednom hone u jedného užívateľa? Veď to o tom, to sú tí drobní, malí, začínajúci, ktorí potrebujú to mať a pozemkové úpravy robíme preto, aby ten vlastník v jednej jednine mohol vstúpiť do užívania vlastného majetku. Veď 90 % máme v nájme. Veď pozemkové úpravy sledujú, aby vlastník hovoril a gazdoval na svojom. Pretože kto sa najlepšie stará o svoj majetok? No predsa vlastník sa správa k svojmu majetku najlepšie, nie užívateľ. A ešte keď tam máme podnájomnú zmluvu, že podnájom má prvý podnájomník, druhý, podnájomník tretí, podnájomník piaty, desiaty, tristý, však vy ani nebudete vedieť, kto vám zdevastoval pôdu, ľudia boží!
A vy toto chcete uviesť do praxe? Že podnájomné zmluvy, podnájomné vzťahy po pozemkových úpravách? Nehnevajte sa, neberiem. A budem stále hájiť tých, ktorí majú aj tých 300 metrov štvorcových, aj čo majú tých 5-tisíc metrov štvorcových, nie iba tí, čo majú 20-tisíc hektárov, pretože je to o nich. A kto má najlepší vzťah k majetku? No predsa vlastník, veď si to konečne už uvedomme! Nežijeme v socializme, kde užívacie právo bolo nad vlastníckym. Žijeme v demokracii, kde vlastnícke právo diktuje, čo tam na tom pozemku bude. A keď si to nechceme uvedomiť, tak láskavo ja vám to budem hovoriť stále, pokiaľ tu niekto bude za Obyčajných ľudí a naše hnutie, pretože vlastníctvo je nad užívateľom a nehovorte, že o tom neviete vy, pretože ste to dali aj do ústavy. A táto ústava zatiaľ platí, pokiaľ viem. Takže chcem veriť, že to aj tými špeciálnymi zákonmi, keď sme definovali pôdu, čo znamená pôda, že je nenahraditeľné dedičstvo, že ju aj tými špeciálnymi zákonmi budeme chrániť, a pri tej pôde aj vlastníctvo, pretože výrobný prostriedok, ktorým v poľnohospodárstve a v lesníctve je pôda, predsa nemôže byť dehonestovaný a musí sa dostať k tomu v prvom rade vlastník až potom užívateľ môže hovoriť, či, pán vlastník, môžem na váš pozemok umiestniť moju výrobu, alebo nemôžem? Nie, že bude sa pýtať užívateľ, teda vlastník užívateľa, že prosím ťa, daj mi, ja sa k tomu nedostanem 25 rokov, blbosť.
Takže, pani ministerka, myslím si, že toto vlastnícke právo, ktoré stále nejakým spôsobom nie a nie uviesť do praxe, aby ten výkon vlastníckeho práva bol, áno, musím povedať, aj s pomocou možnože ministerstva u tých ľudí obnovený, pretože oni stratili, pani ministerka, aj vy to viete, že stratili sme vzťah k pôde.
To sme stratili, áno, 40 rokov, tak to bolo. Ale my predsa nechceme v tom pokračovať. My to chceme uviesť predsa na správnu mieru, ako to beží v kultúrnom, civilizovanom svete. Viete ako, áno, v Rusku mali jedno LV-čko, celé Rusko bolo jeden list vlastníctva, štát, ale celé Francúzsko bolo o tých malých, celé Nemecko, Anglicko je o tých malých a začínajúcich a stredných podnikateľov možno, kde majú tam tie farmy.
A keď som bol vo Francúzsku a som videl, že, pani ministerka, že pri každej farme, viete, čo je ešte? Pri každej rodinnej farme je nádrž na vodu, nádrž na vodu. Oni už to pochopili, my to ešte stále nechápeme, že musíme tú vodu ochraňovať a zdržiavať na území čo najviac, pretože tá mikroklíma a spodné vody, infiltrácia do pôdy a ďalšie veci a čistenie vôd, možnože biologické čističky, to sú ďalšie námety, ktoré môžme, týmto spôsobom v krajine zlepšovať život našich obyvateľov, aby sme tu pili aj zdravú vodu, aj mali zdravé potraviny zo zdravej pôdy, ktorá tam je a ktorá je filtrovaná aj tou nejakou vlahou, ktorá cez ňu prechádza.
Takže, pani ministerka, ja hovorím, že to doručovanie, čo tu má byť raz za 150 rokov, musí byť do vlastných rúk u každého vlastníka, ktorý je dotknutý pozemkovými úpravami, a musí to byť v zákone, takže toto bude sa dotýkať, môj prvý pozmeňujúci návrh, ktorý tu budem dávať, teda v prvom bode, a v druhom bode, aby sme vylúčili to prednostné právo nájmu v..., o pozemkových úpravách, ktoré bolo momentálne upravené do roku 2012 tak, že môže pokračovať tá nájomná zmluva, a vy ste to ešte vyšperkovali, že tých, do tej doby, dokiaľ nedobehne tá stará zmluva, resp. sú tam výnimky, že sú tam začínajúci, mladí farmári a že je pracovníkom alebo je jeho synom, alebo v príbuzenskom pomere. Áno, všetko to tam je, len, vážení, tie pozemkové úpravy predsa majú riešiť aj priestorové usporiadania hospodárenia na pôde a to je tá know-how, za ktorých si tu geodeti, a tí ich dodávatelia berú tie peniaze, ktoré budú z toho budgetu pozemkových úprav brať. To je to ich know-how, že urobia tak, aby sme nemuseli podpisovať tie ďalšie podnájomné a neviem aké iné zmluvy, aby ten podnikateľ, keď má štyri pozemky a má so štyrmi pôvodnými, a teraz to bude mať v jednom kuse, že predsa on nevie, s ktorým to má vlastne tú zmluvu predĺžiť, veď to je, nechcem povedať, že volovina, ale proste nehnevajte sa, to je predsa, by som povedal, bluf, že ja neviem si to ani predstaviť, a preto tie pozemkové úpravy musia mať dobrú prípravu. Áno, budú trvať dva až šesť rokov. Vieme o tom. Musia tam dennodenne chodiť do toho terénu tí ľudia a musia sa s tým územím zžiť aj tí v prvom rade vlastníci, aj tí užívatelia.
A, pani ministerka, ešte jedno musím povedať, že kontrolovať iba cez drony, jak ste navrhli, že máme tu kadejaké satelitné družice a všetky ortofotomapy a ďalšie. Nehnevajte sa, však aj vy ste pracovali v nejakej tej našej poľnohospodárskej brandži. Ja som bol veľmi rád, keď som mohol ísť do terénu, a budem stále rád, keď budem môcť si prejsť a naživo si to pozrieť, pretože naše územie sa mení z týždňa na týždeň. Vy pred týždňom ste tam mali možnože krásne pole, o týždeň tam môže byť taká skládka odpadu alebo taká jama vykopaná, alebo taká skrývka ornice, ktorú ste ani nezažili, a keď chcete, ja vám prinesiem aj fotky, konkrétne prípady, aby ste videli, ako sa zmenil ten terén pri pozemkových úpravách v rámci tohto konania, a tí ľudia v mnohých prípadoch sa dostávajú do úzkych, pretože nevedia a nepoznajú terén.
Preto vyzývam všetkých, občania, vyzývam vás, keď budete mať projekty pozemkových úprav vo vašom území, aby ste toho geodeta, ktorý tam príde, vyhnali do terénu, lebo neverím, že bude z vašej obce, z vášho mesta, to bude cudzí človek, ktorý vôbec nepozná terén, nech sa láskavo poprechádza a vy spolu s ním, aby ste všetci vlastníci poznali územie, kde budú jednotlivé bloky honov, kde budú jednotlivé územia, obvod pozemkových úprav, aby ste spoznali územie, ktoré sa bude teraz počas vašej éry, na vás vlastníci, ktorí teraz ste vlastníci v tých daných územiach, je veľká ťarcha, lebo ako to skomasujete a dáte tie pozemkové úpravy, tak vás asi, potomkovia vás budú buď velebiť, alebo vás haniť, ako ste to blbo urobili, a prakticky nevedia sa potom pohnúť s tým majetkom ďalej, naložiť tak, akoby si možnože po dobrých pozemkových úpravách si predstavovali, že to bude urobené. Takže, všetci občania, ktorí idete do pozemkových úprav, a, vlastníci, držte si svoje právo. Dávajte podmienky, dávajte podmienky, lebo to je vaše vlastníctvo, nie toho užívateľa, dávajte podmienky, ako si predstavujete vo vašom území mať scelené váš majetok a aké užívacie vzťahy nastolíte po týchto pozemkových úpravách.
Ja budem stále presadzovať to, aby v prvom rade dostal právo miestny podnikateľ, ak je tam, potom susedný, tak ako je to pri reštitúciách, že môžte si nárokovať v pôvodnom území, náhradný pozemok potom v susednom a potom v okrese, až potom cezpoľných a našich a vašich a kamarátoch a neviem koho, aby v prvom rade miestny, lebo miestny má k danej pôde, k danému výrobnému prostriedku najlepší a najvrúcnejší vzťah a nebude predsa likvidovať svoj vlastný majetok. Takže myslím si, že to je bežná prax pri zdravom gazdovskom rozume, ktorú sme tu my už, ja, za ten socializmus zanedbali, a pôda bola formou užívacích vzťahov, ten užívateľ nadradený nad vlastníctvom.
Takže, pani ministerka, znovu budem apelovať na to, aby sme tých našich geodetov a našich pracovníkov, ktorí budú robiť pozemkové úpravy, aj v teréne videli, aby tam ľudia im konkrétne ukázali, že táto pôda bude teraz vaša, nie iba na mape, ale aj v reálnom živote, lebo tak sa náš rezort pôdohospodárstva dostane na vyššiu kvalitatívnu úroveň, že nechce tých ľudí ošklbať, ale prišiel im pomôcť.
A ešte jedno musím povedať. Chcem veriť, že to neni pravda, že kto platí, tak toho muzika sa bude hrať. A keď tu platí eurofond, a teda ideme z eurofondov, ale zo štátneho rozpočtu, tak chcem veriť, že tu nebude štát diktovať také nejaké krkolomné podmienky, že ten vlastník bude naštvaný, čo sa vlastne deje s jeho majetkom pri pozemkových úpravách, ktoré sú hradené z štátnych, resp. eurofondov, z verejných zdrojov. Pokiaľ, samozrejme, tam budú jednoduché pozemkové úpravy alebo prípadne pozemkové úpravy súkromné, že sa nájde ten kapitál 200 až 600-tisíc, no tak potom by som bol rád, kdeby štát hájil všetkých tých aj malých, aj všetkých tých účastníkov konania, ktorí budú môcť teda do toho zasahovať. Samozrejme, filozofia demokratická je taká, že dve tretiny plus jeden meter štvorcový, pokiaľ vlastníkov schváli, tak pozemkové úpravy, resp. všeobecné zásady funkčného usporiadania sú schválené, ale aj napriek tomu tá tretina mínus meter štvorcový výmery nemôže byť hendikepovaná a musí to mať v súlade so zákonom. To znamená, aj tých 10 %, 5 % pri hodnote a pri výmere musí byť dodržaných. Takže aby aj toto tam bolo kvalitatívne zhodnotené, a tam musia hájiť ich záujmy tí úradníci či už z pozemkových a lesných odborov, alebo z katastra, prípadne aj Slovenský pozemkový fond, aby aj on vychádzal v ústrety.
A chcem vyzvať, aby znovu sa ukončili pozemkové, teda reštitučné konania v tých územiach, kde ste zaslali list z mája, myslím, 2019, kde ste vyzvali všetky pozemkové odbory, aby ho ukončovali, tie pozemkové, teda reštitučné konania, tak znova apelujem na všetkých pracovníkov pozemkových odborov, ale aj na fond, aby v tých územiach, kde idú pozemkové úpravy, sme prednostne ukončili pozemkové, teda reštitučné konania, ktoré sú tam. A viete, že máme ich na tisíce ešte aj na fonde, aj na pozemkových odboroch. Takže, vážené riadiace zložky na pozemkových odboroch a Slovenskom pozemkovom fonde, ukončiť reštitučné konania na Slovensku v tých územiach, kde idú pozemkové úpravy prednostne. Tak ste to mali tlmočené z vašich vrcholných orgánov tu v Bratislave.
Takže, pani ministerka, teraz dovoľte, aby som prečítal pozmeňujúci návrh, ktorý som predložil aj na výbore, kde mi, samozrejme, neprešiel. Na úvod hovorím, že chcem ho dať hlasovať, o týchto troch bodoch, pán spravodajca, tak, že o prvom bode samostatne a o ďalších dvoch spoločne, lebo ja na to stále zabudnem, takže hneď to upravujem na začiatku. Takže na záver chcem ešte povedať, že pozemkové úpravy sú dobrá vec, občania, poďme do nich, ale musíte vy svoje vlastnícke právo, tak si tam u nich uhájiť, ako si vy pri svojej najlepšej viere svoj majetok ctiť, ak ho chcete mať. Takže do pozemkových úprav áno, ale zmysluplných, statočných, demokratických, poctivých, ktoré nám ten majetok scelia tak, ako by to malo byť. A myslím, že každý minister, ktorý príde, mal by si s takouto nejakou úlohou poradiť, aby to malo kredit veľkej kvality práce pri vlastníctve našich občanov Slovenskej republiky.
Takže pozmeňujúci návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Martina Fecka k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1683).
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, sa mení a dopĺňa takto:
1. V čl. I bod 27 znie:
27. V § 8 odsek 5 znie:
„(5) V konaní o pozemkových úpravách sa rozhodnutie o povolení alebo nariadení pozemkových úprav doručí do vlastných rúk známym vlastníkom pozemkov, ktorých miesto pobytu alebo sídlo je známe a účastníkom podľa § 6 ods. 1 písm. f) - h), ostatným účastníkom sa doručí verejnou vyhláškou. 6)“
2. V čl. I v bode 67 v § 14 ods. 8 sa vypúšťa tretia a štvrtá veta.
3. V doterajšom čl. III sa za bod 4 vkladá nový bod 5, ktorý znie:
5. V § 13 ods. 2 prvej vete sa na konci dopĺňajú tieto slová: „alebo k pozemkovým úpravám podľa osobitného predpisu 12)“.
Doterajšie body sa primerane prečíslujú.
Takže to je pozmeňujúci návrh, ktorý odovzdávam pánu spravodajcovi, aby mal aj znenie.
Takže na záver poďme do toho, ale poctivo a statočne a žime tak, občania, aby bolo aj chleba, aj neba.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 28.10.2019 9:28 - 9:30 hod.

Martin Fecko Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Prvá je taká technická. Vraj ešte na webe váš pozmeňovák neni, tak neviem, že kde je chyba, či u technikov. (Reakcia z pléna.) Už to bolo? Dobre. Zatiaľ sme to nevedeli nájsť.
A teraz k tej veci. No, veď to je ten problém tých nezávislých kandidátov, že aj tu v parlamente, keď niekto vystúpi z klubu príslušného, hovoria mu všeobecne nezávislý kandidát. No nie, je nezaradený, ale stále sa takto akože vžívalo, že nezávislý kandidát, a preto "obyčajní" vznikli. Veď my sme tu prišli kvôli tomu, aby nezávislí mohli kandidovať aj do Národnej rady. Toto bol zmysel vzniku Obyčajných ľudí a nezávislých osobností, pretože ako ste povedali, pán kolega, do komunálu môžu, do VÚC-ky môžu nezávislí, do Európskeho parlamentu môžu, do slovenského parlamentu nemôžu nezávislí kandidovať.
Takže tu je otázka postavená takto, nieže iba povieme, že bez politickej príslušnosti, ale aby sme vôbec dali aj šancu nezávislým kandidátom kandidovať do Národnej rady Slovenskej republiky. Ako ste povedali, že keď si vybral v komunálnej nejaký počet hlasov, áno, dajme aj tu do Národnej rady. Tristotisíc, päťstotisíc? Je iba technikália, ale by mohli kandidovať aj nezávislí poslanci. A vtedy sa nebudeme potom pýtať, či je príslušník alebo neni, pretože bude na samostatnej listine. To sú tí nezávislí, či sa ich vyzberá 30, 50, to už by bola zase iba technikália, ale preto sa budem biť stále, pokiaľ tu budem, aby aj nezávislí mohli kandidovať do Národnej rady Slovenskej republiky. Lebo to je o demokracii a nemôžme, ani v ústave nemáme, že máte ísť cez politickú stranu. Nemáme to, ľudia boží, my sme si to dali v tých ďalších zákonoch a teraz sa tvárime, že akí my sme tu veľmi demokrati. Takže v takom duchu.
Samozrejme, toto myslím, že nerieši až tak veľký problém a je dobré, dali ste to, dobre, nebude, bude bez nejakej tej politickej príslušnosti, beriem. Ale hovorím, je to málo, treba ešte, aby aj nezávislí mohli kandidovať do parlamentu.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.10.2019 11:32 - 11:34 hod.

Martin Fecko Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pani kolegyňa, aj s predkladateľmi, že dávate takýto zákon. Ja som tvrdý antifajčiar. To znamená, že budem za každý zákon, ktorý povie, že stačilo, pretože dobrovoľne si skracovať svoj život je u mňa neprijateľné. Pretože my sme dostali právo žiť na tejto Zemi a keď si to neuvedomujete, že koľko ľudí nedostalo ani šancu, aby sa tu narodilo, pretože po dvoch – troch dňoch zahynie, alebo po týždni, tak mali by sme si to zdravie chrániť.
Ja mám stále pred očami môjho dedka z mamkinej strany, ktorý bol tvrdý fajčiar, veľmi tvrdý fajčiar. Asi keď mal 68 rokov, išiel k lekárke a mu povedala: "Pán Olejár, ešte tri mesiace fajčíte, ako fajčíte, a končíte na tejto zemi." Môj dedo bol rázny a povedal: "Stačilo." Zavolal všetkých svojich synov a aj moju mamku, sme mu vypratali celý dom, žil už iba sám, bol sebestačný, všetko sme mu vymenili, aj oblečenie, a dedko začal jesť Hašlerky miesto cukríkov, lebo bol nervózny. A si predstavte, ešte osem rokov žil. A to je relatívny zmysel, by som povedal, že rozhodnutí určitých ľudí v nejakom tom ich životnom cykle.
Pýtam sa, kedy sa začne fajčiť? No keď ste v nejakom strese, keď máte nejakú, proste zlom, a je už iba na vás, či tá vôľa, ktorú máte alebo nemáte, spôsobuje to, že budete si to svoje zdravie ničiť a znižovať, by som povedal, vek dožitia, alebo poviete, že stačilo. A hovorím, že dávam každému za príklad, že môj dedo to zvládol. A dúfam, že zvrchu sa na nás pozerá (vyslovené s pobavením) a že hovorí, že, dobre, keby takto aj ďalší podľa jeho vzoru konali. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 23.10.2019 15:04 - 15:06 hod.

Martin Fecko Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán kolega. Áno, si ma doplnil, a preto ja budem hovoriť stále, musíme tu v prvom rade zaviesť zákon o rodinných firmách a farmách, o rodinných firmách a farmách, lebo my ho nemáme. A ani ho nechceme dávať, dávali sme už asi trikrát ešte aj za KDH, keď tu boli ešte v minulom volebnom období, a nič sa s tým neurobilo, pretože my sa bojíme rodinných firiem, tak sa mi vidí. A tých malých začínajúcich, nieže by sme ich podporili, my ich zlikvidujeme. A aj u nás v našom agrosektore tí farmári postupne odchádzajú, SHR a ďalší, pretože ten veľký ich zakrižuje, a keď nedostali, ten malý farmár pol roka tú dotáciu, ktorú mal dostať, pretože niekto si zmyslí, že mu tam pol hektára nabúra, tak prakticky ten malý kľakne a je skončený.
To znamená, že, vážení, ja pri týchto platbách priamych budem uprednostňovať, aby boli v prvom rade miestni, prvé hektáre, rodiny, začínajúci malí, mladí, lebo ináč, keď to necháme po starom bežať, tak bojím sa, že my sa dopracujeme, ako som už povedal, ku kráľovstvu, ktoré bude diktovať podmienky na východnom, strednom a západnom Slovensku, a títo králi už teraz majú od 13-tisíc do 65-tisíc hektárov v užívaní, vo vlastníctve postupne a my to tak pri tichosti, však dobre, v pohode, pretože nedávame tým miestnym šancu, aby mohli prísť k pôde, aby mohli sme ich podporiť aj tými priamymi platbami, pretože filozofia poľnohospodárskeho nejakého riadenia je postavená na veľkých koncentrátov nejakej výroby nejakých drobných.
My sa bojíme vniesť farbu do plodín na slovenských roliach, všetko je žlté a ja by som tam chcel vidieť aj svetlo- možnože modrú, ktorá bude hovoriť o nejakom kalerábe, o nejakej kapuste, o nejakej redkvičke o nejakom chmeli možno, a niežeby tam bolo všetko žlté, že slnečnica, repka, kukurica a ešte nejaká pšenica.
Tak, vážení, toto nie.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 23.10.2019 14:51 - 15:03 hod.

Martin Fecko Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Kolegyne, kolegovia, pán spravodajca, vážení hostia, dovoľte, aby som trošku rozobral stále jeden a ten istý problém, ktorý tu stále opakujeme, a nie a nie pochopiť, že čo znamená vlastníctvo, čo znamená užívanie. Takže v prvom rade budem citovať Brusel a Štrasburg, lebo stále pani ministerka mi hovorí, že vy tomu nerozumiete, to Brusel, to Štrasburg a oni to chcú a oni takto musia.
Takže idem citovať odporúčanie Európskeho parlamentu ešte z roku 2017, keď hovorili o určitej koncentrácii pôdy, aký je to, by som povedal, nekalý jav na európskom kontinente. Takže budem citovať niektoré veci tohto parlamentu.
Takže po prvé. Pôda je záležitosťou, ktorá patrí výlučne do právomoci členských štátov, hovorí Štrasburg, Brusel.
Po ďalšie. Vyzýva členské štáty, aby podporovali alebo vytvorili vhodné inštitúcie so štátnou účasťou a verejným dohľadom nad, nad obhospodarovaním pôdy.
Ďalej. Domnieva sa, že priame platby, to, ktoré ja teraz akože dotýkam sa ich, to znamená priame platby na plochu. To znamená, Štrasburg, Brusel domnieva sa, že priame platby by poskytovali lepšie zhodnotenie prostriedkov, pokiaľ by boli splatné na základe environmentálnych a sociálno-ekonomických verejných statkov, ktoré poľnohospodársky podnik dodáva, a nie iba na základe rozlohy jeho pôdy. Zopakujem. Boli by lepšie zhodnotené tieto financie, to znamená tie eurofondy, pokiaľ by boli splatné na základe environmentálnych a sociálno-ekonomických verejných statkov, ktorý daný poľnohospodársky podnik dodáva. Nie iba na základe rozlohy. To je ten základ, ktorú by tam mali sme mať.
Ďalej. Chcem tlmočiť, že cieľom európskej poľnohospodárskej politiky je zachovanie európskeho modelu poľnohospodárstva založeného na multifunkčnom poľnohospodárstve, ktoré charakterizujú predovšetkým malé a stredné rodinné a družstevné podniky vlastniace pôdu. Zopakujem pre tých našich agrobarónov, aby stále nechceli výnimku, pretože európska spoločná poľnohospodárska politika hovorí o niečom inom. Cieľom európskej poľnohospodárskej politiky je zachovanie európskeho modelu poľnohospodárstva založeného na multifunkčnom poľnohospodárstve, ktoré charakterizujú predovšetkým malé a stredné rodinné a družstevné firmy vlastniace pôdu. Keďže široké rozdelenie aktív, zaručená držba pôdy a prístup k obecným pozemkom, na ktorých sa hospodári trvalo udržateľným spôsobom, zaisťujú spravodlivý prístup k zdrojom a rozmanitú poľnohospodársku štruktúru viazanú na bydlisko, tradície, právnu istotu a zodpovednosť za prospech spoločnosti. Keďže takýto model zachováva tradičné produkty a potravinovú sebestačnosť a podporuje inovácie, pričom chráni životné prostredie a budúce generácie.
Takže pani ministerka, to chce Štrasburg.
A ďalej, ešte toto musím. Keďže okrem výroby potravín rodinné poľnohospodárske podniky spĺňajú veľmi dôležité sociálne a environmentálne funkcie, ktoré priemyselné poľnohospodárstvo nemôže vždy plniť, keďže malé a stredné poľnohospodárstvo, ktorému sa venujú rodiny samostatne alebo s podporou spotrebiteľov, je veľmi sľubným modelom pre budúcnosť a to aj z hľadiska hospodárskeho, keďže takéto podniky sa často vyznačujú veľkou vnútornou diverzifikáciou, čím získavajú odolnosť a prispievajú k vysokej úrovni pridanej hodnoty vo vidieckych oblastiach.
Pani ministerka, že toto žiada Brusel, Štrasburg a neviem, Európska únia. Takže keď pri priamych platbách, ktoré máme na plochu, nie malé, zhruba 900 mil. a idú, dostávame v rozpočte na eurofondy. Z toho polovica, zhruba 450 mil, ide na...
priame platby na tú výmeru a my sme to vlastnícke právo pri tejto platbe degradovali na určitú, by som povedal, že nieže nulovú, na mínus sto hodnotu, pretože užívateľ, ktorý má právo požadovať tú platbu, má deklarovať, že to užíva, iba čestným vyhlásením. A keď som sa vás opýtal, že akým spôsobom kontrolujete alebo ako chcete kontrolovať, tak ste povedali, že iba 3 % požaduje Brusel a nič viacej. A tu som vám čítal, aby, Európsky parlament, Brusel, vyzýva členské štáty, aby zlepšili kontrolu aj verejnú aj štátnu na čerpanie týchto eurofondov.
Takže, pani ministerka, my si urobme doma domácu úlohu, ktorú by sme mali, a nebetónujme socialistický spôsob užívania pozemkov, ktorý sme deklarovali nad znovu vlastnícky spôsob. Takže preto dávam už asi pätnástykrát v tomto parlamente zákona, že pokiaľ chce mať niekto priamu platbu, tak samozrejme, buď dá list vlastníctva, alebo nájomnú zmluvu a to nebude na zvážení pracovníkov Poľnohospodárskej platobnej agentúry, či ho vyzvú, ale bude musieť to tam priniesť. Jako som hovoril, pokiaľ nemáš tieto listiny, ani vstúpiť tam nemôžeš, nieto, že ešte podať žiadosť a dostať peniaze. Pretože, viete, jak to funguje? Že keď máte do nejakého 15. mája deadline a vy tam prídete 13. mája a máte svojich ľudí tam, ktorí vám povedia, na ktoré si nikto nepožiadal dotácie, tak vy môžte celú republiku pod svojím menom vytunelovať iba tým, že ste agropodnikateľ. A že ste tam v živote neboli, nikoho nezaujíma.
To, že pani ministerka hovorí, že máme nejaké vyhlášky, ktoré hovoria, že každý podnikateľ si musí viesť, ktoré má v náhradnom užívaní, vo vlastnom užívaní, v podnájme, nájme, prenájme a neviem v čom všetkom možnom, je krásna vec, len nech ju, pani ministerka, žiada aj Poľnohospodárska platobná agentúra, keď tam príde žiadosť toho podnikateľa, že to má doma niekde v šanóne založené a si to eviduje, česť a chvála, že ste takúto vyhlášku dali. Ale čo máme z nej, keď na čestné vyhlásenie, že to užíva a že to má nato právo iba dávate eurofondy?
A potom, viete, čo sa stane? Stáva sa to, že vám tu začínajú chodiť poľnohospodári aj na svojej technike a vy ste vlastne, pani ministerka, prvá ministerka, ktorá vyhnala poľnohospodárov od ich práce do ulíc a do hlavného mesta, a to neboli alegorické vozy, ktoré prišli na oslavu, že chvála, že máme takú ministerku a ministerstvo, ale to boli protestné vozidlá, ktoré aj s príslušnými nápismi, ktoré išli po celom Slovensku, hovorili, ako vás vnímajú, vás, ministerku rezortnú, ako vás vnímajú títo agropodnikatelia, hlavne z východného Slovenska, kde už nemajú kde cúvnuť. Už nemajú kde cúvnuť. A možno, keby sme tento zákon boli prijali, nehovorím, že stopercentne, ale možno by Jano aj s Martinom, s Martinou teda mohli žiť, pretože by nemuseli písať o týchto praktikách týchto agrobarónov, ktorí vám aj na betónovú plochu čerpali nejaké eurofondy, a potom zistíme, že fíha, veď nám to nejako spod rúk uniká. A viete, kvôli čomu to je aj, pani ministerka, to musím vám povedať, pretože to je váš rezort, že vy ste tie plochy, ktoré ste vylustrovali, že na ktoré sa bude vyberať dotácia, vy ste tam nedali vrstvu vlastnícke parcely, vy ste tam nedali E-čkovú parcelu, C-čko, chvalabohu, v tých územiach, kde máme pozemkové úpravy, je tu už aj v C-čkových parcelách, ale tam, v tých 3 100 územiach, kde ešte E-čkové platia,
vy ste do tých blokoch, ktorý výskumný ústav dáva, že môže na toto brať niekto dotáciu, kto je agropodnikateľ, vy ste nedali vrstvu vlastnícke právo a tie bloky kultúrnych dielov nekončia hranica pri hranici vlastníckeho práva, ale končia niekde pred tým, a prakticky vy ste z toho podľa mňa urobili jednu veľkú maľovánku, z ktorej si každý robí, čo chce. Preto chcem tento stav zvrátiť tým, že na Poľnohospodársku platobnú agentúru, tak ako to máme my v ústave, že vlastníctvo sa garantuje, a to je jedno, či máte 5 árov, 5 metrov štvorcových aj 5 hektárov, alebo 500 hektárov, musíte, musí byť chránené a dedičstvo sa zaručuje.
Takže, pani ministerka, dávam to aj do vašich radov, aby ste sa nad tým zamysleli a aj zapôsobili na poslancov, ak to náhodou počujete, pretože teraz tu máme asi nejakých tých desať, viacej ich tu neni, takže bol by som veľmi rád, keby aj vo vašej strane zaznel protestný hlas, že takto nemôžme ďalej pokračovať, lebo vám garantujem, že pokiaľ... Ja si neviem prestaviť, ako to aj v Bruseli teda zdôvodňujeme, lebo to je blbosť, toto je vyslovená blbosť pretože Západ nepozná, aby vlastník nevedel o tom, kto užíva jeho pozemok, a aby si na, to iba na modré oči niekoho bral. A už nechcem hovoriť o tých podnájomných zmluvách, ktoré je možné u nás robiť, že vy si zabezpečíte nájom od niekoho za 20 euro, a ten, od ktorého ste vzali, vám ako kvázi môže dať ďalšiu možnosť, že dajte to ešte ďalšiemu za 50, ďalšiemu za 80, ďalšiemu za 120, a dvanásty to môže užívať a vy ani neviete, kto užíva vašu pôdu, a to ešte na vašom ryžuje cez 7 ďalších ľudí. Veď to je nonsens, ľudia Boží, veď to je nonsens! Vy sa spamätajme, to je jedno, či sme SNS, OĽANO, SMER alebo ktorí, proste jedno, ktorí sme, spamätajme sa, lebo tento model je neudržateľný. A potom sa čudujete, že ľudia niektorí proste idú protestovať, že ľudia niektorí proste idú, píšu sťažnosti petície a všetko možné? No aj tak sa predsa nedá gazdovať! Keď si nedáme grunt do poriadku, tak nič tu nebude, to si píšte, nič, my nechodíme po vzduchu chodíme po zemi. A či budeme stavať nemocnice, hospice, budeme stavať neviem aké kultúrne domy, keď nebude pôda vysporiadaná, nebude tu nič.
A preto by som bol veľmi rád keby sme začali tým, aby sa eurofondy na priame platby a ja hovorím, že treba tu stropovať, jednoznačne stropovať, aby tu nebolo to, že budú tu agrobaróni, ktorí budú mať stredné Slovensko, východné Slovensko, západné Slovensko, potom celé Slovensko, lebo potom príďme a hovorme, že ideme budovať kráľovstvo, že tu budú králi, budú tu feudáli, a vtedy poďme, dobre, tak nech ideme do toho. Ale my sme v demokracii a aj Európska únia hovorí, že primerané hospodárenie vlastníctva, som už spomínal v úvodnom slove, spôsobuje sociálny zmier, zamestnanosť a obrobenosť krajiny, pretože vlastník sa o svoj majetok stará najlepšie a môžte si hovoriť všetci, čo chcete, pretože vlastníctvo zaväzuje, sú tam práva aj povinnosti, a preto budem veľmi rád, keď neviem, či ešte toto ministerstvo sa spamätá, alebo to ďalšie, ktoré príde po voľbách, aby tento boľavý tŕň z päty našich poľnohospodárov, teda agropodnikateľov, aby vytrhlo tým, že toho vlastníka dá na prvé miesto a až od vlastníka bude závisieť, ten poľnohospodár bude mať dva hektáre, 200 alebo 2-tisíc, ale musí to preukázať buď listom vlastníctva, alebo nájomnou zmluvou.
Takže, vážení, chcel by som vás napriek politickým spektrom poprosiť a požiadať, aby ste dali priechod tomuto môjmu, tejto mojej novele zákona o nájme poľnohospodárskych pozemkov, pretože dotýka sa to všetkých ľudí, ktorí majú nejaký pozemok poľnohospodársky, lesný tam väčšinou neni a myslím si, že sme to dlžní našim agropodnikateľom už niekoľko rokov, a stále nie a nie tých vlastníkom nejakým spôsobom etablovať tak, ako to káže ústava.
Takže skončím múdrosťou našich predkov, ktorí nám odkazujú, že žime tak, aby bolo aj chleba, aj neba.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

23.10.2019 11:44 - 11:53 hod.

Martin Fecko Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pán predseda, členka vlády, kolegyne, kolegovia, stojím tu s týmto zákonom už, keď si dobre počítam, štrnástykrát. Je to zákon, ktorý hovorí o jednej nezmyselnej, ja poviem, nezmyselnej situácii, ktorá sa môže a deje pri eurofondoch. Keď spoločná poľnohospodárska politika, a to je jedno, či v roku 2007, alebo v roku 2013, v tomto období, alebo ’13 - ’20, resp. ’21 - ’27 hovorí o tom, že dotáciu, priamu platbu na plochu má brať užívateľ. Dobre, akceptujem, užívateľ, ale tým užívateľom sa nejakým spôsobom tá osoba musí štá..., musí stať. V socializme, ktorého sme boli súčasťou hlavne tí, ktorí majú viacej ako nejakých tých 35 rokov, sa dialo, že užívacie právo bolo nad vlastníckym právom, a sme si na to zvykli a po roku ’90 sa nám zdá, že malo by to pokračovať v určitých štruktúrach na ministerstvách vždy ďalej, že užívateľ bude diktovať podmienky pre toho vlastníka.
Vážení, toto je nepochopenie vlastníckeho práva, ktoré je aj v ústave chránené, aj my sme si to dali, dokonca v minulom volebnom období sme si to ešte povedali, že je to nenahraditeľná pôda a bohatstvo a špeciálnymi zákonmi by mala štát ho ochraňovať, a my takú závažnú vec, ktorou je dotácia, ktorá by mala zlepšovať tú pôdu, lebo dotácia v prvom rade ide na to, aby ten pôdny fond, ktorý ju vygeneruje, tú dotáciu, aby dostal od toho užívateľa príslušné veci na to, aby tá pôda sa nedegradovala. To sú základné princípy poľnohospodárskej výroby, pretože keď ste to ešte nepochopili niektorí, ktorí stále hlasujete proti, tak si láskavo iďte pozrieť, či rastie paradajka na streche, alebo či rastie nejaká slivka pod zemou. No nerastie a my tú základnú vec, to znamená tú pôdu, degradujeme tak, že dotáciu na ňu môže brať kto chce, kto nechce.
Ja keď som sa aj na našom výbore rozčuľoval, že akým spôsobom, a neni to jeden výbor, tento zákon aj 504-ka ako taká išla tu možnože už 5-krát za mojej éry, čo som tu nejakých desať rokov, a stále som prízvukoval, že zákon 504 o nájme poľnohospodárskych pozemkov a lesných je nepochopením vlastníckeho práva, a pokiaľ bude, chcem veriť, nová vláda, tak verím, že ho zruší a urobí nový, ktorý povie, že vlastník, ty budeš diktovať, lebo tak to beží v bežnom svete okolo, mimo socialistických zoskupení, ktoré sme tu mali, tých krajín, ktoré žiaľ, zdedili podobný majetok, čo sa týka vlastníctva a užívania, ako sme zdedili my. Niektorí sa s tým už vysporiadali a niektorí nie a nie. A bojím sa, že my sme v tej skupine, ktorá si snaží, a tá skupina sa cvrkla na dvojčlennú, Česi a Slovenská republika, teda Česká republika a Slovenská republika, kde prakticky si snažíme stále vydobyť nejaké výnimky, lebo my sme historicky vraj vo veľkých kontextoch gazdovali, mali sme veľkoblokové obrábanie, a jak je to možné, že my to chceme nabúrať.
No, ľudia Boží, sa preberte z toho šoku! Dobre? Sa preberte z toho šoku, pretože povedzte mi, kto má najväčší záujem, aby sa nejaký výrobný prostriedok alebo nejaká firma zveľaďovala, no kto? No ten, kto má tam vklad nejaký svoj, alebo že je to rodina. To znamená, že je to rodinný podnik, alebo rodinná firma, farma, a predsa členovia rodiny nechcú, aby sa degradoval ten ich majetok, ani tie deti, ktoré v tej rodine fungujú. Však predsa chcú to zveľaďovať, veď takto sme od vekov, vekov boli naučení, len socializmus spravil nejaké štátne podniky, socialistické, ktoré spôsobili, zabudni, že budeš podnikať, a my sa nie a nie tých podnikov vzdať. Nie a nie sa ich vzdať, pretože každý si myslí, že tu máme mať iba 5-tisícové, 3-tísové, 2-tisícové, čo sa týka zamestnanosti.
Ale ja hovorím, že v poľnohospodárstve v našom, to funguje na západe tak, mimo našej republiky, že tie rodinné farmy a je to aj v spoločnej poľnohospodárskej politike, sú základom. Rodinné farmy v poľnohospodárstve, vážení. A my sme ešte stále nepochopili. A poviem jedno. Kráľov sme tu už mali, že? Bol kráľ Rakúsko-Uhorska, bol kráľ Uhorska, ktorý vládol na celom, v Hornej zemi. Chceme mať znovu kráľov? Chceme mať znovu kráľov, aby bol kráľ východného Slovenska v pôde, západného Slovenska, stredného Slovenska? Veď predsa v demokracii sa píše - a aj Európska únia to potvrdzuje -, že primerané roztriedenia vlastníctva, primerané roztriedenia vlastníctva spôsobuje sociálny zmier území, zamestnanosť a obrobenosť krajiny, pretože vlastník sa o svoj majetok stará najlepšie.
Či sa vám to páči, alebo nepáči. A keď toto my nepochopíme a budeme stále užívateľa deklarovať nad vlastníka, tak sme nepochopili, čo bol rok 1990 a po ňom pokračujúce.
Takže, vážení, predkladám vám tu zákon, novelu zákona, hovorím, stojím tu už štrnásty alebo pätnástykrát, ale budem musieť dávať stále. Keď tu bude naše hnutie Obyčajných ľudí a možno si to preberú aj iné, možnože aj hnutia alebo strany, ktoré sú tu, momentálne možnože aj v opozícii, možnože raz budú aj v koalícii, chcem vás poprosiť, aby ste ho dávali stále, lebo na tom v Bruseli pohoríme tak, že budeme pozerať, lebo neni možné, aby som ja Fecko Martin si teraz povedal, že niekde v Topoľčanoch to je jedno, môžem hocijakú tam obec vziať, alebo v inom okrese, že ja si poviem, že ja tam užívam pozemky, čestne vyhlásim, a keď náhodou tam nikto neni deklarovaný, že berie dotáciu, tak ja, Fecko Martin ju dostanem, vážení. Ja Fecko Martin ju dostanem. Pretože v zákone je napísané, že Poľnohospodárska platobná agentúra môže požiadať, nie, že musí požiadať! A čo požiadať? No predsa list vlastníctva alebo nájomnú zmluvu. My povedzte, čo iné má žiadať, keď chce niekto deklarovať, že niečo užívam, mi povedzte čo. Čestné prehlásenie? A keď som sa toto pýtal na ministerstve, tak mi povedali jeden, jedna, by som povedal, sféra, že pán poslanec, veď my to dávame na čestnosť a svedomitosť toho gazdu. Ja som si myslel, že sa mi sníva. Pri dnešnej dobe, ktorá už je až tak vypätá, že brat brata nepozná, rodina rodinu, pre majetky sa rozgajdajú, mi chcete povedať, že my dávame na čestné slovo, že tie pozemky užíva svoje a ich obrába ten užívateľ, ktorý vám dá čestné vyhlásenie, sa spamätajte z toho šoku!
Neviem, či by tu bolo dobré, keby sme dali policajný štát možno, lebo už vyzerá tak proste, že keď nebude vymohnuteľnosť práva, tak tu bude no Sodoma, Gomora, ktorá už, hovorím, že aj tu je, a preto som prosil, som veriaci, viete, že som kresťan, katolík, tak som prosil, pretože pani ministerka mi stále... (Reakcia z pléna.) To je úvodné slovo, pán kolega, takže až keď pôjdem do rozpravy.
Takže chcem viac-menej uspôsobiť túto novelu tak, aby to bolo aj, samozrejme, v súlade s európskym právom, a keď som to pani ministerke akože tlmočil, tak ona mi stále povedala, že ja tomu nerozumiem, že to Brusel, tak bojím sa, že pani ministerka, ten Brusel to trošku nejak ináč vníma a ja vám to potom aj v rozprave vysvetlím, ako to vníma Brusel. Takže, pán predseda (rečník sa obrátil k predsedníckemu pultu), ste tu vy, áno, dobre, tak ja by som v tom úvodnom slove aspoň toľko doplnil na koniec, že snažím sa zosúladiť touto novelou zákona vlastnícke právo, aby malo danú vážnosť a hodnosť aj pri čerpaní eurofondov, ktoré sú momentálne čerpanie na modré oči, a viacej sa k tomu v rozprave vyjadrím, do ktorej sa hlásim ako prvý, a chcem ešte na záver povedať, že toto naše, táto naša novela zákona, teda moja novela zákona aj s mojimi kolegami, samozrejme, že spĺňa všetky legislatívne, právne veci a je v súlade s ústavou a inými zákonmi, ktorými je naša republika viazaná. Toľko na úvod a potom v rozprave ako prvý.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 23.10.2019 10:41 - 10:42 hod.

Martin Fecko Zobrazit prepis
Jasné. Ďakujem za vaše reakcie, kolegyne a kolegovia.
Samozrejme, že komplexný, aký systémový, pani Gaborčáková, systémový prístup k tomu, to už nechávam, aby to už poriešili ďalší, či už vlády, alebo terajšia ešte vláda a ministerstvo. Čo sa týka pána Kondróta, tam reaguje na to, že je to vlastne totožný. Takže pokiaľ je to odsúhlasené, tento váš návrh aj v legislatíve Národnej rady, resp. ministerskej, tak je to toto isté, pretože sme sa dohodli s pani Bašistovou, že áno, ona predloží predo mnou, aby sme si neišli navzájom do kapusty. Tak reku dobre, ustúpil som. A pán spravodajca je uzrozumený, ako má konať, a predsa je spravodajcom, neni prvý deň. Takže vie, ako sa má konať v prípade, že bude alebo nebude prijatý ďalší zákon.
Takže ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 23.10.2019 10:05 - 10:38 hod.

Martin Fecko Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Pani ministerka, pán spravodajca, kolegyne, kolegovia, vážení hostia na balkóne aj v kinosále, dovoľte, aby aj ja som sa vyjadril k tomuto zákonu, ktorý predkladá pani ministerka, a hlavne k jeho časti týkajúcej sa obecnej polícii.
Ako to už bolo spomenuté mojou predsedníčkou pani Bašistovou, stav riešenia obecných policajtov bol aj na Ústavnom súde, ktorý konštatoval, že je tam právna medzera, a som rád, že pani Kuciaňová, áno, aj s kolektívom v minulom, na minulej schôdzi dala tento zákon, resp. pozmeňujúci návrh za obecných policajtov. Musím povedať za svoju osobu, že my sme to iniciovali aj v minulom volebnom období ako opoziční poslanci, keď SMER tu vládol sám, a, samozrejme, ten zákon nám neprešiel.
Takže aby sme vysvetlili aj občanom Slovenskej republiky, že čo vlastne tí mestskí a obecní policajti robia, v akých akciách zasahujú, tak ja to zhruba takto ako budem tlmočiť, čo je totožné aj s Policajným zborom Slovenskej republiky. To znamená, vystupujú pri výkone povolania, majú postavenie verejného činiteľa takisto ako policajti, klasickí štátni. Zadržiavajú páchateľov pri trestnom čine aj mestskí aj štátni. Áno. Ochraňujú život a zdravie občanov. Chránia majetok občanov, zabezpečujú verejný poriadok. V blokovom konaní, samozrejme, za priestupky dávajú pokuty a objasňujú ich, používajú aj donucovacie prostriedky, ochraňujú životné prostredie, vykonávajú všeobecné záväzné nariadenia, plnia úlohy na úseku prevencie a, samozrejme, iné. Takže, vážení, tu sa prelínajú tieto oblasti činnosti, a keď si pozrieme, akým spôsobom sú sociálne zabezpečení, tak keď si vezmeme, že máme verejnú správu, tú verejnú správu, ktorá sa nám skladá zo štátnej správy a samosprávy, a nejaké tie verejnoprávne inštitúcie, tak, samozrejme, štátna správa má nejakú ústrednú štátnu správu, ktorá ide cez ministerstvá, a máme tu ministerstvo vnútra, obrany, financií, spravodlivosti Slovenskej republiky, pod ktoré spadajú určité zložky policajné, a konkrétne majú svoje sociálne zabezpečenie pokryté v zákone č. 328/2002 o sociálnom zabezpečením policajtov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Patria tam príslušníci policajného zboru Slovenskej republiky, príslušníci hasičského a záchranárskeho zboru, príslušníci horskej záchrannej služby, príslušníci SIS-ky, príslušníci NBÚ, príslušníci Zboru vojenskej a justičnej stráže, colníci, armáda Slovenskej republiky, mýtna polícia na úseku dopravy a príslušníci železničnej polície. Tieto všetky zložky sú pokryté pod sociálnym zákonom o zabezpečení policajtov.
Ako sú pokrytí obecní a mestskí policajti? No patria pod samosprávu. To znamená obce, mestá a veľký otáznik, nič, čo sa týka sociálnych vecí.
Takže, vážení, myslím si, že konečne nastáva, dúfam, že prelom, ako tu bolo spomínané, že dnešným dňom by sa mal zapísať do histórie aj mestských policajtov, a som veľmi rád, že môžem aj ja k tomu prispieť svojím dielom počas môjho pôsobenia v Národnej rade. To, že zákon o policajných zboroch sa kladú na príslušníkov vysoké nároky na ich psychickú odolnosť, fyzickú zdatnosť, profesionálnu odbornosť, bezúhonnosť a takmer permanentnú pripravenosť splniť tieto úlohy, dúfam, že nikto nepochybuje. Sú to vysoké nároky a nepredpokladá sa zlyhanie ani v záťažových situáciách.
Citoval som pána Zlocha, ako tu už bol spomenutý u kolegyni Bašistovej, právnika z Trnavskej univerzity, Právnickej fakulty. Keď si pozrieme, akým spôsobom sa tí štátni policajti, pretože aj jedni sú policajti, aj druhí sú policajti, keď si pozrieme okrem tých výsluhových dôchodkov, aké ešte berú rôzne príplatky a prídavky, tak mnoho občanov ani nevie. A ja by som bol rád, keby sme dávali svedectvo o tom, ako sa veci majú, nie ako sa veci teda nechcú mať alebo nemali by mať, tak keď si pozrieme, že aké majú náhrady podľa § 114 o tom zabezpečení, tak majú náhrady pri presťahovaní. Za každú obytnú miestnosť 43 euro. Za kuchyňu 43 euro, za úplné príslušenstvo 43 eurá, za neúplné príslušenstvo 28 eur. Príspevok, príspevok na bývanie u štátnych policajtov a ďalší, príspevok na rekreáciu, na rehabilitáciu, ktorý, o ktorých môžu mestskí policajti iba snívať a pozerať, že fíha! Toto nepožadujú v tomto pozmeňujúcom návrhu, ktorý tu hovorila pani Bašistová, a vlastne prebrala ho pani Kuciaňovej a budem dávať aj ja viacmenej v tom istom duchu. Musím povedať, že keď si takto na to pozrieme, tak je to diametrálny rozdiel. Pýtam sa, čo by malo byť zmyslom práce, aby tá práca sa nestala iba zamestnaním, ale povolaním. To znamená, že ideš do práce s radosťou, že, pani ministerka, že rád to vykonávam, pretože mám možnože danosť robiť policajta, a pýtam sa, prečo tí mestskí sú takýmto spôsobom hendikepovaní.
Budem citovať znovu z vyjadrenia pána JUDr. Zlochu, pretože mnoho nejakých protiargumentoch hovorí aj o tom, že napríklad, že obecnej polícii v zákone sa neukladá príslušníkom povinnosť, v dobe mimo službu si nemusia svoje úlohy vykonávať s nasadením vlastného života, ako je to napríklad u príslušníkov Policajného zboru.
Takže ako na to reaguje Právnická fakulta Trnavskej univerzity? Keď si niekto myslí, že v praxi by bolo pozitívne hodnotené, ak by pri bezprostrednom ohrození alebo pri porušovaní chránených objektoch, to znamená života, zdravia, práv a slobôd, majetku, na mieste príslušník obecnej polícii ostal nečinný, a že povie, a teraz nie som v pracovnom, akože v pracovnej dobe, tak tu rozkradnite, rozbite, zdevastujte, tak asi povieme, že asi to nemá všetko v poriadku. A, samozrejme, že tí občania miestni, či už obecní, alebo mestskí, no poznajú tých policajtov mestských. To si nehovorme, že ich nepoznajú, vedia, skade fúka vietor, a pokiaľ sa tam objaví aj čase svojej, by som povedal, že v inej činnosti ako v tom pracovnom čase od nejakej ôsmej alebo neviem, do akej to majú tam, tak samozrejme, že vieš, pozri, je tu policajt, takže nemôžem tu robiť klasické vylomeniny, veď vlastne toto chceme, aby to bolo dosiahnutý verejný poriadok, aby sa tu ľudia cítili bezpečne. Takže prakticky on pri svojom zákroku len ťažko môže posúdiť, či bude, alebo nebude ohrozený jeho život a jeho zdravie. A to je jedno, či je v pracovnom, v pracovnej dobe, alebo mimo pracovnú dobu, a prehľad o útokoch na príslušníkoch obecných polícií pri výkone služby, ale aj pre výkon služby poukazuje na stovky prípadov hrubého verbálneho a fyzického napadnutia týchto obecných a mestských policajtov. Nie sú to zriedkavé prípady ani vyhrážok a napadnutia rodinných príslušníkov týchto pracovníkov obecných a mestských polícií.
Vážení, myslím si, že pre osoby nachádzajúce sa na území Slovenskej republiky je podstatne jedno, že akú máme decentralizáciu politickej správy, rozdelenie pôsobnosti medzi štátne a neštátne subjekty. Pre nich je podstatné, aby tu bol stav bezpečia a verejného poriadku. Myslím, že s tým, pani ministerka, nemáme problém, lebo sme na jednej lodi, takže v takomto duchu ja si predstavujem, že aby prišli ľudia, áno, aj z tej turistiky, o ktorej hovoríme, že nemáme, máme slabú, lebo bezpečnosť a neviem čo všetko možné. Áno, aby sme to zabezpečili, ten verejný poriadok a stav bezpečia. „Úlohy musia byť preto plnené“, citujem pána Zlocha: „všetkými vykonávateľmi policajnej správy.“ Všetkými vykonávateľmi! Za významný faktor pre legislatívne riešenie považuje pán Zloch i ústavný princíp rovnosti, z ktorého vyplýva, že v porovnateľných rovnakých podmienkach by mali mať subjekty, subjekty rovnaké právne postavenie. V detailoch môže byť diferencované, odlišné, ale v základných črtách to musí byť rovnaké a vyrovnané.
Tak preto si myslím, že táto anomália, ktorá momentálne akože vznikla po tých rokoch, môže byť aj týmto pozmeňujúcim návrhom, ktorý bol tu už citovaný, a ja prednesiem znovu, pretože dáme to tak, aby niekto sa nevyhováral, že neboli sme oboznámení, zlyhalo im hlasovacie zariadenie a neviem, čo je. Takže chcem veriť, že prvý prejde a nebudeme musieť hlasovať o mojom, keď neprejde, dobre, tak budete aj o mojom hlasovať, páni kolegovia, pretože, myslím si, že keď sme už na tom pracovali a sme to rozbehli, tak aj nech to má aj poradnú úroveň, aby nehovorili, že opoziční hlasujú za koaličný, koaliční za opozičný, neviem jako, pretože by to malo byť naprieč politickým spektrom, pretože žijeme na Slovensku, žijeme v obciach a mestách a každý policajt sa stará aj o vašu bezpečnosť, páni kolegovia a kolegyne, a to je jedno, či ste modrí, bieli, fialoví, opoziční, koaliční.
Takže v takomto duche, duchu berte, že predložím aj môj pozmeňujú návrh, a chcel by som, samozrejme, požiadať napriek politickým spektrom aj, samozrejme, s prispením pani ministerky, aby ten ping-pong, ktorý tu už bol spomínaný, ako sa jednalo o ministerstvo na druhé a na tretie, na piate a na ôsme a neviem kde, aby sme ho konečne rozlúskli v parlamente Národnej rady pretože my sme zákonodarci.
Ministerstvo skladá nám odpočet svojej práce, takže, vážené kolegyne, kolegovia, chcel by som vás ešte pred tým ako prečítam ten pozmeňujúci návrh požiadať a poprosiť, aby ste odstránili politické tričká, a jednohlasne keby to bolo, bolo by to super, ale aspoň tým väčšinovým balíkom, lebo to neni, nehovoríme o ústave hovoríme o klasickom zákone, aby sme to naprieč politickým spektrom presadili, a potom môžme si povedať, že sme urobili kus dobrej práce, ktorá má nejaký zmysel pre jednu našu zložku, ktorá sa volá mestská a obecná polícia, ktorá nám funguje, a chceme, aby tých 2 500 policajtov, ktorí tam nasadzujú dennodenne a v mnohých prípadoch sú na prvom kontakte pri tých bitkách a iných priestupkoch, ktoré sú v obci alebo v meste, sú prví a oni vystavujú svoj nejaký aj život, aj svojich rodinných príslušníkov, aj svoje zdravie za to, aby chránili a ochraňovali všetkých občanov Slovenskej republiky.
Takže dovoľte, aby som prečítal pozmeňujúci návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Martina Fecka k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zaznievanie gongu) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1555).
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, sa mení a dopĺňa takto:
1. Doterajší text čl. IV sa označuje ako bod 1 a dopĺňa sa bodom 2, ktorý znie:
2. Za § 26c sa vkladajú § 26d až 26i, ktoré vrátane nadpisov znejú:
„Osobitné sociálne poistenie príslušníkov obecnej polície
§ 26d
Príspevok za prácu v obecnej polícii
(1) Príspevok za prácu v obecnej polícii (ďalej len „príspevok“) je dávka osobitného sociálneho poistenia.
(2) Oprávnenou osobou na uplatnenie nároku na príspevok je príslušník obecnej polície, ktorého pracovný pomer v obecnej polícii sa skončil, ak spĺňa podmienky nároku na príspevok uvedené v § 26e odseku 1.
(3) Pod pojmom pracovný pomer v obecnej polícii sa na účely tohto zákona rozumie pracovný pomer fyzickej osoby s obcou so zaradením na výkon práce v obecnej polícii.
§ 26e
Nárok na príspevok
(1) Nárok na príspevok vzniká, ak oprávnená osoba
a) dovŕši najmenej vek 56 rokov a
b) jej pracovný pomer v obecnej polícii trval najmenej 25 rokov.
(2) Za dobu trvania pracovného pomeru v obecnej polícii rozhodujúcu na vznik nároku na príspevok sa považuje i doba výkonu základnej vojenskej služby, náhradnej vojenskej služby alebo prípravnej vojenskej služby v rozsahu stanovenej osobitným predpisom platným v dobe jej výkonu.
(3) Nárok na príspevok zaniká:
a) dovŕšením dôchodkového veku oprávnenej osoby podľa všeobecného predpisu o sociálnom poistení, 20)
b) dňom smrti oprávnenej osoby,
c) vznikom pracovného pomeru v obecnej polícii,
d) priznaním predčasného starobného dôchodku.
§ 26f
Výška príspevku
(1) Výška príspevku je 60 % priemernej mzdy oprávnenej osoby podľa odseku 2.
(2) Za priemernú mzdu oprávnenej osoby sa považuje priemerná mzda oprávnenej osoby v príjmovo najlepšom ukončenom kalendárnom roku v období posledných desiatich ukončených kalendárnych rokov odpracovaných v obecnej polícii pred dňom posledného skončenia pracovného pomeru v obecnej polícii.
(3) Príspevok sa nekráti v prípade súbehu s príjmom zo zárobkovej činnosti alebo iným príjmom.
§ 26g Poistné
(1) Poistné na príspevok platí príslušník obecnej polície, ktorého pracovný pomer v obecnej polícii trvá.
(2) Sadzba poistného na príspevok pre príslušníka obecnej polície, ktorého pracovný pomer v obecnej polícii trvá, je 3 % z vymeriavacieho základu určeného všeobecným predpisom o sociálnom poistení. 21)
(3) Poistné sa platí na účet Sociálnej poisťovne v Štátnej pokladnici.
(4) Na poistné na príspevok sa primerane vzťahujú ustanovenia všeobecného predpisu o sociálnom poistení upravujúce poistné na dôchodkové poistenie. 22)
§ 26h
Konanie o príspevku
(1) Nárok na príspevok vzniká splnením podmienok ustanovených týmto zákonom.
(2) Konanie o priznanie príspevku sa začína na základe písomnej žiadosti oprávnenej osoby.
(3) O príspevku rozhoduje zamestnávateľ, ktorý zriadil obecnú políciu, ktorej príslušníkom bol žiadateľ naposledy. Na konanie o príspevku sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní, 23) pokiaľ tento zákon neustanovuje inak.
(4) Proti rozhodnutiu o príspevku možno podať odvolanie. Odvolanie sa podáva u zamestnávateľa, ktorý rozhodnutie vydal, v lehote 30 dní odo dňa doručenia rozhodnutia. Ak zamestnávateľ podanému odvolaniu nevyhovie v celom rozsahu, o odvolaní rozhodne Sociálna poisťovňa.
(5) Príspevok vypláca na základe rozhodnutia podľa odseku 3 Sociálna poisťovňa.
(6) Príspevok sa zvýši alebo prizná odo dňa, od ktorého naňho vznikol nárok alebo nárok na jeho zvýšenie, najviac však tri roky spätne odo dňa zistenia alebo uplatnenia nároku na príspevok, alebo na jeho zvýšenie, ak sa dodatočne zistí, že sa príspevok
a) priznal v nižšej sume ako tá, na ktorú vznikol nárok,
b) neprávom odoprel,
c) priznal od neskoršieho dátumu, ako od ktorého naňho vznikol nárok.
(7) Ak sa zistí, že príspevok sa priznal vo vyššej sume ako tá, na ktorú vznikol nárok, príspevok sa zníži. Ak zanikol nárok na príspevok alebo ak sa zistí, že príspevok sa priznal neprávom, príspevok sa odníme. Príspevok sa odníme alebo zníži, alebo jeho výplata sa zastaví odo dňa nasledujúceho po dni, ktorým uplynulo obdobie, za ktoré sa už vyplatil. Poberateľ príspevku je povinný vrátiť príspevok alebo jeho časť, ak sa zistí, že príspevok bol priznaný neprávom alebo vo vyššej výmere, najviac však tri roky spätne odo dňa zistenia.
(8) Ak sa zmenia skutočnosti rozhodujúce pre nárok na výplatu príspevku, jeho výplata sa zastaví alebo obnoví, alebo sa príspevok vypláca v nižšej alebo vyššej sume.
(9) Nárok na príspevok uplynutím času nezaniká. Nárok na výplatu príspevku alebo jeho časti sa premlčí uplynutím troch rokov odo dňa, za ktorý príspevok alebo jeho časť patrí.
§ 26i
Spoločné ustanovenia
Na výplatu príspevku, jeho termín a spôsob výplaty, zaokrúhľovanie a zvyšovanie sa primerane vzťahujú ustanovenia všeobecného predpisu o sociálnom poistení upravujúce dôchodkové dávky. 22)“
Poznámky pod čiarou k odkazom 20) až 23) znejú:
„20) § 65 ods. 2 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.
21) § 138 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
22) Zákon č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
23) Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov.“
2. Za doterajší čl. IV sa vkladajú nové články V a VI, ktoré znejú:
Čl. V
Zákon č. 461/ 2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, v znení zákona č. 551/2003 Z. z., zákona č. 600/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 186/2004 Z. z., zákona č. 365/ 2004 Z. z., zákona č. 391/2004 Z. z., zákona č. 439/2004 Z. z., zákona č. 721/2004 Z. z., zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 186/2004 Z. z., zákona č. 439/2004 Z. z., zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 721/2004 Z. z., zákona č. 310/2006 Z. z., zákona č. 82/2005 Z. z., zákona č. 244/2005 Z. z., zákona č. 244/2005 Z. z., zákona č. 351/2005 Z. z., zákona č. 584/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 584/2005 Z. z., zákona č. 460/2006 Z. z., zákona č. 310/2006 Z. z., zákona č. 529/2006 Z. z., zákona č. 566/2006 Z. z., zákona č. 592/2006 Z. z., zákona č. 677/2006 Z. z., zákona č. 555/2007 Z. z., zákona č. 310/2006 Z. z., zákona č. 274/2007 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 555/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., zákona č. 204/2008 Z. z., zákona č. 434/2008 Z. z., zákona č. 449/2008 Z. z., zákona č. 449/2008 Z. z., zákona č. 449/2008 Z. z., zákona č. 599/2008 Z. z., zákona č. 108/2009 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 200/2009 Z. z., zákona č. 285/2009 Z. z., zákona č. 571/2009 Z. z., zákona č. 572/2009 Z. z., zákona č. 52/2010 Z. z., zákona č. 151/2010 Z. z., zákona č. 403/2010 Z. z., zákona č. 543/2010 Z. z., zákona č. 125/2011 Z. z., zákona č. 223/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 z. z., zákona č. 334/2011 Z. z., zákona č. 334/2011 Z. z., zákona č. 348/2011 Z. z., zákona č. 521/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., zákona
č. 252/2012 Z. z., zákona č. 414/2012 Z. z., zákona č. 96/2013 Z. z., zákona č. 338/2013 z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 183/2014 Z. z., zákona č. 195/2014 Z. z., zákona č. 204/2014 Z. z., zákona č. 298/2014 Z. z., zákona č. 25/2015 Z. z., zákona č. 32/2015 Z. z., zákona č. 61/2015 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 87/2015 Z. z., zákona č. 112/2015 Z. z., zákona č. 140/2015 Z. z., zákona č. 140/ 2015 Z. z., zákona č. 176/2015 Z. z., zákona č. 336/2015 Z. z., zákona č. 378/2015 Z. z., zákona č. 407/2015 Z. z., zákona č. 440/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 285/2016 Z. z., zákona č. 310/2016 Z. z., zákona č. 355/2016 Z. z., zákona č. 2/2017 Z. z., zákona č. 85/2017 Z. z., zákona č. 184/2017 Z. z., zákona č. 264/2017 Z. z., zákona č. 266/2017 Z. z., zákona č. 279/2017 z. z., zákona, č. 63/2018 Z. z., zákona č. 87/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 191/2018 Z. z., zákona č. 282/2018 Z. z., zákona č. 314/2018 Z. z., zákona č. 317/2018 Z. z., zákona č. 366/2018 Z. z., zákona č. 368/2018 Z. z., zákona č. 35/2019 Z. z., zákona č. 83/2019 Z. z., zákona č. 105/2019 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 225/2019 Z. z. a zákona č. 231/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. § 158 sa dopĺňa písmenom i), ktoré znie: „i) osobitný fond“.
2. V § 159 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „a poistné podľa osobitného predpisu, 89a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 89a znie:
„89a) Zákon č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“
3. V § 160 písm. a) sa za slovom „poistenia“ vypúšťa čiarka a na konci sa pripájajú tieto slová: „a úhrada dávok osobitného sociálneho poistenia, 89a)“.
4. Za § 168c sa vkladá § 168d, ktorý znie:
„§ 168d Osobitný fond
(1) Osobitný fond je určený na výplatu dávok osobitného sociálneho poistenia podľa osobitného zákona, 89a).
(2) Osobitný fond sa tvorí
a) z poistného na osobitné sociálne poistenia podľa osobitného zákona, 89a)
b) z úrokov,
c) z darov, ak spôsob ich využitia darca neurčil inak,
d) z ostatných príjmov.“
5. V § 172 ods. 2 sa na konci pripája táto veta:
„V konaní vo veciach osobitného sociálneho poistenia rozhoduje Sociálna poisťovňa v rozsahu podľa osobitného predpisu. 89a)“
6. V § 179 sa odsek 1 dopĺňa písmenami r) a s), ktoré znejú:
„r) rozhodovať v druhom stupni vo veciach podľa osobitného predpisu, 89a)
s) vyplácať dávky osobitného sociálneho poistenia podľa osobitného predpisu. 89a)“.
Čl. VI
Zákon č. 595/ 2003 Z. z. o dani z príjmov v znení zákona č. 191/2004 z. z., zákona č. 177/2004 Z. z., zákona č. 391/2004 Z. z., zákona č. 538/2004 Z. z., zákona č. 539/2004 Z. z., zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 659/2004 Z. z., zákona č. 68/2005 Z. z., zákona č. 659/2004 Z. z., zákona č. 314/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 660/2005 Z. z., zákona č. 659/2004 Z. z., zákona, č. 688/2006 Z. z., zákona č. 76/ 2007 Z. z., zákona č. 209/2007 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 561/2007 Z. z., zákona č. 621/2007 Z. z., zákona č. 653/2007 Z. z., zákona č. 168/2008 Z. z., zákona č.465/2008 Z. z., zákona č. 514/ 2008 Z. z., zákona č. 563/2008 Z. z., zákona č. 567/2008 Z. z., zákona č. 60/2009 Z. z., zákona č. 184/2009 Z. z., zákona č. 185/2009 Z. z., zákona č. 504/2009 Z. z., zákona č. 563/2009 Z. z., zákona č. 374/2010 Z. z., zákona č. 548/2010 Z. z., zákona č. 129/2011 Z. z., zákona č. 231/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 331/2011 Z. z., zákona č. 362/2011 Z. z., zákona č. 406/2011 Z. z., zákona č. 547/ 2011 Z. z., zákona č. 548/ 2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., zákona č. 188/2012 Z. z., zákona č. 189/2012 Z. z., zákona č. 252/2012 Z z., zákona č. 288/ 2012 Z. z., zákona č. 395/2012 Z. z., zákona č. 70/2013 Z. z., zákona č. 135/2013 Z. z., zákona č. 318/2013 Z. z., zákona č. 463/2013 Z. z., zákona č. 180/2014 Z. z., zákona č. 183/2014 Z. z., zákona č. 333/2014 Z. z., zákona
č. 364/ 2014 Z. z., zákona č. 371/2014 Z. z., zákona č. 25/2015 Z. z., zákona č. 61/ 2015 Z. z., zákona č. 62/2015 Z. z., zákona č. 79/2015 Z. z., zákona č. 140/2015 Z. z., zákona č. 176/2015 Z. z., zákona č. 253/2015 Z. z., zákona č. 361/2015 Z. z., zákona č. 375/2015 Z. z., zákona č. 378/ 2015 Z. z., zákona č. 389/2015 Z. z., zákona č. 437/2015 Z. z., zákona č. 440/2015 Z. z., zákona č. 341/2016 Z. z., zákona č. 264/2017 Z. z., zákona č. 279/2017 Z. z., zákona č. 335/2017 Z. z., zákona č. 344/2017 Z. z., zákona č. 57/2018 Z. z., zákona č. 63/2018 Z. z., zákona č. 112/2018 Z. z., zákona č. 209/2018 Z. z., zákona č. 213/2018 Z. z., zákona č. 347/2018 Z. z., zákona č. 368/2018 Z. z., zákona č. 385/2018 Z. z., zákona č. 4/2019 Z. z., zákona č. 10/2019 Z. z., zákona č. 54/2019 Z. z., zákona č. 88/2019 Z. z., zákona č. 155/2019 Z. z., zákona č. 221/20019 Z. z., zákona č. 223/2019 Z. z., zákona č. 228/2019 Z. z. a zákona č. 233/2019 Z. z. sa mení takto:
V § 9 ods. 2 písm. a) sa slová „sociálneho poistenia, 21)“ nahrádzajú slovami „sociálneho poistenia, 21a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 21a znie:
„21a) Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení.
Zákon č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“
Doterajšie články V až VII sa primerane prečíslujú.
3. V doterajšom čl. VII sa na konci pripájajú tieto slová:
„a čl. IV bodu 2 § 26e, § 26f a § 26h, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2024“.
Koniec pozmeňujúceho návrhu.
Chcem poprosiť ešte raz o podporu naprieč politickým spektrom a končím stále tak, ako zvyknem, že naši predkovia nám odkazujú, žime tak, aby bolo aj chleba, aj neba.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis