38. schôdza

27.11.2018 - 7.12.2018
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie spoločného spravodajcu

4.12.2018 o 18:35 hod.

Ing.

Radovan Baláž

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 18:35

Radovan Baláž
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. V krátkosti. Dovoľte mi, kolegovia, aby som predniesol pozmeňujúci návrh, ktorý už tu bol avizovaný.
Tento pozmeňujúci návrh reaguje na dve situácie. Prvá, je to kolízia s vládnym návrhom zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore pri novelizá..., a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony pri novelizácii Trestného poriadku, preto sa v bodoch 1, 3 a 5 a 7 tohto pozmeňujúceho návrhu navrhujú legislatívnotechnické úpravy potrebné na vyhnutie sa tejto kolízii.
A druhá časť tohto pozmeňujúceho návrhu súvisí s opätovným schválením Národnou radou návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia dopĺňajú niektoré zákony, ktorým sa okrem iného zaviedol príspevok na rekreáciu a ktorým vzhľadom na to, že ho majú ustanovený aj štátni zamestnanci, aj colníci, je žiaduce upraviť aj pre príslušníkov finančnej správy a deje sa tak v bodoch 2 a 4 tohto pozmeňujúceho návrhu. Teraz prečítam samotné paragrafové znenie tohto návrhu zákona, pozmeňujúceho návrhu.
Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Radovana Baláža k vládnemu návrhu zákona o finančnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1131).
V súlade s ustanoveniami zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov predkladám pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k vládnemu návrhu zákona o finančnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Vo vládnom návrhu zákona navrhujem tieto zmeny a doplnenia:
1. V čl. I § 9 ods. 2 písm. i) sa slová „v rozsahu podľa § 10 ods. 8 písm. b) a f) Trestného poriadku“ nahrádzajú slovami „spáchaných v súvislosti s porušením daňových predpisov v oblasti dane z pridanej hodnoty pri dovoze a spotrebných daní alebo colných predpisov“.
2. V čl. I sa § 213 dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:
(7) Príslušníkovi finančnej správy patrí príspevok na rekreáciu v rozsahu a za podmienok ustanovených v § 152a Zákonníka práce.“
3. V čl. I sa § 316 dopĺňa ods. 3, ktorý znie:
(3) Ak sa vo všeobecne záväzných právnych predpisoch používa pojem „poverený pracovník finančnej správy“ vo všetkých tvaroch, rozumie sa tým „poverený príslušník finančnej správy“ v príslušnom tvare.
4. V čl. I sa § 321 dopĺňa ods. 4, ktorý znie:
„(4) Príslušníkovi finančnej správy, ktorý sa stal príslušníkom finančnej správy podľa § 322 ods. 1 alebo § 325 ods. 2 až 7, ktorému bol pred 1. júlom 2019 poskytnutý príspevok na rekreáciu podľa predpisov účinných do 30. júna 2019 alebo podľa osobitného predpisu7), príspevok na rekreáciu podľa § 213 ods. 7 v roku 2019 nepatrí.“
5. V doterajšom čl. III sa vypúšťa doterajší bod 1. Zároveň sa vypúšťa označenie doterajšieho bodu 2.
6. Doterajší čl. 9 sa vypúšťa.
Ostatné články sa primerane prečíslujú.
7. V doterajšom č. XXI sa slovo „XX“ nahrádza slovom „XIX“.
A to je všetko, ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

4.12.2018 o 18:35 hod.

Ing.

Radovan Baláž

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 18:39

Jozef Rajtár
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán budúci, bývalý minister a takmer guvernér NBS, vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne a kolegovia, hovoríme tu o zákone o finančnej správe. Zrejme je to trošku nudná téma, avšak je treba povedať, že tá inštitúcia nie je ani nudná a tá inštitúcia je extrémne dôležitá pre štát a pre štátnu správu a pre všetkých obyvateľov Slovenska, pretože od finančnej správy závisí, či štát možno aj skolabuje, ak nemá dostatok príjmov, koľko z týchto príjmov ide daňovým, colným a tak ďalej podvodníkom alebo koľko týchto príjmov ide tam, kam má, to znamená na cesty, školy, škôlky, nemocnice, stacionáre, domovy pre dôchodcov alebo možno na zníženie daní a odvodov. Čiže Finančná správa je absolútne kľúčová inštitúcia.
Finančná správa je tiež názov, ktorý viem, že väčšine ľudí prakticky nič nehovorí. Sú to zlúčené daňové úrady a colné úrady dohromady. A tento zákon pôvodne zrejme aj mal ambíciu posunúť toto zlúčenie trošku ďalej, v rámci programu UNITAS prišlo k takému nejakému formálnemu zlúčeniu daňových a colných úradov, v praxi to príliš zlúčené nebolo a ukážme si, povedzme si, že ako sa s tým vysporiadal tento zákon. Tak budem hovoriť v nejakých šiestich bodoch a potom ešte pridám niečo o personálnych otázkach.
1. Tento zákon takpovediac vymazáva pojmy colník a colný a colníctvo zo slovníka na Finančnej správe a musíme si povedať, že toto je zároveň možno jediný bod, ktorý hovorí o naozaj nejakom zlučovaní, ale iba čo sa týka pojmov. Je to osožné? No posúďte sami. V rámci medzinárodných vzťahov a v rámci medzinárodnej colníckej organizácie je to práve negatívne, ak slovo colníctvo a colný sa vymaže, pretože tým pádom nemôžeme vystupovať v rámci týchto colných organizácií na medzinárodnej pôde priamo ako colníci, pretože už z finančnej správy budú môcť prichádzať iba akísi príslušníci finančnej správy. Toto je naozaj zároveň jediný taký bod, ktorý mal snahu niečo zjednotiť a zlúčiť, pozrime sa pri ďalších dvoch bodoch, čo sa stalo.
Daňové a colné úrady budú naďalej oddelené. Čiže namiesto toho, aby sa zlúčili do finančných úradov, tak budú oddelené. Jednotné bude iba to riaditeľstvo, ktoré aj po právnej stránke nejakým spôsobom oddelené, a všetko ostatné bude, teda to riaditeľstvo je oddelené od tých všetkých ostatných úradov po právnej stránke a aj po tomto zákone zostávajú separátne colné úrady a daňové úrady.
Ako by to mohlo byť, keby bol naozajstný pokus o zlúčenie? Mohli by byť finančné, jednotlivé finančné úrady a tie by sa mohli deliť na úseky, úsek priamych daní, úsek nepriamych daní a úsek cla. Samozrejme, miestnu pôsobnosť by mali tieto úseky určenú podľa potreby, lebo, samozrejme, colníci potrebujú trošku ináč pôsobiť alebo na nejakom inom teritóriu ako, ako daňováci. Ale keby teda ten pokus o zlúčenie bol v tomto zákone naozajstný, tak mohlo aspoň takýmto spôsobom dojsť, dôjsť k zlúčeniu týchto, týchto úradov.
Pozrime sa, teda či zákon pamätal aspoň na nejaké iné zlučovanie daňových a colných úradov. No, IT systémy sú naďalej separátne pre colníkov, aj keď tento pojem už nebude, a pre daňovákov. Napriek tomu, že po nástupe Františka Imreczeho, nedávno odstúpivšieho šéfa Finančnej správy, sa investovalo takmer 200 mil. aj s údržbou do nových IT systémov, tak nebol tam pokus o zlúčenie colných a daňových systémov. Nielen to, nielen to, tieto systémy ani navzájom nekomunikujú, colný systém síce je s obojstrannou komunikáciou, ale daňový systém – a to je ten, do ktorého sa investovalo nejakých 130 alebo dokonca až do 160 mil. so všetkými ďalšími poplatkami a tak ďalej – tak tento systém komunikuje iba jednosmerne. Funguje, aj keď daňováci hovoria, že aj pre nich nefunguje, ale teda slúži iba im. Keď colník chce prístup do tohto systému, alebo teda chce informácie z tohto systému, musí si podať písomnú žiadosť a zdôrazňujem, písomnú na papieri - ani len elektronicky, emailom ju nemôže podať - a musí čakať, kým na jeho list dostane, na svoj list dostane odpoveď od daňovej časti. Čiže toľko k zlučovaniu aj v rámci tohto zákona, čo sa týka IT systémov.
Keď to teda zhrniem za akési zlučovanie alebo zjednocovanie, tak, naopak, to, čo sa deje, ešte prehlbuje rozdiely medzi colníkmi, ktorí sa už nevolajú colníci, a medzi daňovákmi.
Pozrime sa na ďalší, ďalší aspekt tohto zákona. Rozkaz a príkaz určuje pre neozbrojených a ozbrojených príslušníkov finančnej správy, pri príkaze, ak je v rozpore so zákonom a ak je protizákonným, tak je možnosť odmietnuť. Čo sa týka rozkazu, aj v prípade, že rozkaz je protizákonný, príslušník môže na to upozorniť, ale musí ho vykonať. Čiže ešte raz, zákon hovorí o tom, že ozbrojený príslušník finančnej správy, ak dostane rozkaz, aj keď je tento rozkaz v rozpore so zákonom, musí ho vykonať. Toto prináša tento nový zákon. Zákon nariaďuje správať sa protizákonne.
5. bod bola alebo je neoddelená inšpekcia. Teraz sme diskutovali o tom, že v zákone o Policajnom zbore je toto do nejakej miery riešené, bolo by dobre, keby, keby sa to tu v rámci diskusie vysvetlilo úplne presne, ako by to fungovalo, pretože neoddelená inšpekcia je veľký problém, osobitne na Finančnej správe. Táto inštitúcia zdedila inšpekciu po Colnej správe, daňová správa inšpekciu nemala. Takže teraz keď tú daňovú časť prídu navštíviť z inšpekcie, tak to berú ako nejakú inváziu z colnej časti. Tým, že to nie je teraz oddelené, tak funguje taká vec, že šéfovi, šéfovi inšpekcie jednoducho sa sťažujú z jednotlivých útvarov, že prečo sem zase nabehli tí tvoji inšpektori, a uprac si ich, a nech nás tu neotravujú pri práci, a preto je potrebné, aby inšpekcia naozaj bola a veľmi dôkladne a ideálne jedna inšpekcia pre políciu, pre, pre finančnú správu, možno pre armádu, ale hlavne pre finančnú správu a pre políciu oddelene ustanovená tak, aby naozaj nedochádzalo k tomu, že stačí zavolať šéfovi inšpekcie, ktorý je v rámci danej inštitúcie, a ten uprace svojich chlapcov, alebo dokonca jeho nadriadenému, či už prezidentovi, alebo viceprezidentovi Finančnej správy, aby upratal inšpekciu. Jednoducho inšpekcia musí byť samostatne a nesmie, nesmie byť takto na, na to, aby hocikto im dával zauchá, že nech neotravujú pri práci.
Tak a najhorší z tých 6 bodov ešte na záver, vstup do obydlia, pokiaľ sa v rámci obydlia prevádzkuje nejaká hospodárska činnosť. Vstup do obydlia je podľa tohto zákona a dokonca ešte je to v niektorých ďalších zákonoch zakomponované, dovolená príslušníkom finančnej správy bez rozhodnutia alebo povolenia súdu. Toto je právomoc, ktorú tento zákon obsahuje a ktorá je silnejšia ako právomoc polície. Policajt samotný, polícia samotná nemá právo vstúpiť do obydlia len tak bez toho, aby mali papier zo súdu, že sú na to oprávnení. Niekomu, ako je príslušník finančnej správy, to umožnené je. Tento stav je s najväčšou pravdepodobnosťou úplne zjavne protiústavný a zrejme aj bude nasledovať nejaké podanie na Ústavný súd, ale o to viac by som odporúčal, aby sa to odtiaľ vyňalo, pretože dávať niekomu z finančnej správy, daňovákom a colníkom, právomoci nad políciu je neprípustné, a právny štát vo svojej nejakej takej základnej definícii je práve o tom, že o všetkom rozhodujú v konečnom dôsledku súdy. Teda nie, že úradník má posledné slovo, ale súd má posledné slovo. Alebo pri záležitostiach, kde sa zasahuje do súkromia a nejakým spôsobom do práv občanov, tak tam treba povolenie súdu. To je ten základný taký atribút právny, právneho štátu. No a tento zákon ho flagrantne ignoruje a doslova sa mu vysmieva a dáva príslušníkom finančnej správy možnosť vstúpiť do obydlia, ak je tam hospodárska činnosť, čo môže byť aj pestovanie nejakých kvetiniek, bez povolenia súdu a toto je naozaj neprípustné.
Povedali sme si, že Finančná správa je kľúčová inštitúcia, od nej závisí to, či štát môže fungovať, či vypláca, či je schopný vyplácať aj dôchodky, pretože nielen Sociálna poisťovňa vypláca dôchodky, ale často sa alokujú aj peniaze z rozpočtu, teda z vybratých daní na dôchodky, či je schopný vyplácať sociálne dávky, či je schopný platiť všetko ďalšie, takisto prevádzkovať verejnú správu, mestá, obce, tie dane z fyzických osôb tiež prechádzajú cez finančnú správu. No a pretože je to tak kľúčová inštitúcia, aj keď možno uniká trochu pozornosti verejnosti aj politikov, tak práve preto by si zaslúžila, aby bola dobre riadená, čo sa, bohužiaľ, minimálne za posledné roky nedá povedať, jej posledný šéf musel odstúpiť po obrovských colných škandáloch, ktoré vyšetroval OLAF, verme aspoň, že pán Imrecze sa už neobjaví v žiadnych štruktúrach štátu po takomto hanebnom odchode.
No a Finančná správa má tiež kriminálny úrad. Kriminálny úrad je podobne ako polícia, má veľa právomocí orgánov činných v trestnom konaní, má vlastných tzv. aj kukláčov, sú tam teda ozbrojení príslušníkmi, so samopalmi a tak ďalej. To znamená, že opäť o polícii každý vie, že sú ozbrojení, ale o finančnej správe to vie málokto, aké zložky má, no a tento Kriminálny úrad finančnej správy je v správe pána Ľudovíta Makóa, o ktorom sme už veľa hovorili, je to človek, ktorý pochádza z prostredia SBS-ky, z prostredia Bödörovcov, je to človek, ktorý bol zapletený v škandále, kde síce bolo zastavené stíhanie, ale vo veci vydierania, kde bol ako teda potenciálny človek, ktorý vydieral v istom prípade ukradnutých 100-tisíc v rámci SBS-ky, kde pôsobil, a takýto človek je na čele Kriminálneho úradu finančnej správy, za jeho pôsobenia sa odohrávali aj colné podvody, tie ďalšie nové, obnovené aj mnohé daňové podvody, ktoré, bohužiaľ, a hovoríme o tých najväčších, neboli Kriminálnym úradom finančnej správy vyšetrované tak, ako mali byť, dokonca mnohé prípady, ktoré predošlý šéf kriminálneho úradu a jeho ľudia vyšetrovali, tak akosi to zastalo za vedenia, alebo teda pod vedením pána Ľudovíta Makóa. Táto inštitúcia je naozaj veľmi, veľmi kľúčová a mali by tam byť špičkoví ľudia.

Podľa môjho názoru by tam mal byť na čele krízový, krízový manažér, pretože tá inštitúcia je v kríze, od IT systémov až po daňové a colné podvody je v kríze a zasluhuje si to najlepšie, pretože je pokladnicou nášho štátu. Čiže ja by som chcel vyzvať pána budúceho bývalého ministra, aby po sebe zanechal túto inštitúciu, keď nie v dobrom stave, lebo to si vyžaduje čas, tak v dobrom personálnom obsadení, aby táto inštitúcia sa mala šancu zreformovať a aby peniaze, ktoré vyberie, išli naozaj tam, kam majú ísť, cesty, školy, škôlky, nemocnice a tak ďalej, aby nešli tieto peniaze colným a daňovým podvodníkom.
Ďakujem za slovo.

Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

4.12.2018 o 18:39 hod.

Dip Mgmt

Jozef Rajtár

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

19:04

Peter Kažimír
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Pán predsedajúci je motivá..., motivá..., motivujúci. Veľmi krátko. Zložitá, zložitá norma, pracovalo sa na nej mesiace, ak nie dva roky. Vychádza z princípu presne tak, ako ho pomenoval pán poslanec, Finančná správa je unikátna inštitúcia, veľmi, veľmi dôležitá a životne dôležitá pre štát. To, že tomu tak je, sme sa všetci presvedčili, ja som ten dátum tak ironicky tu podčiarkol, 1. 1. roku 2012, keď jeden proste zo super reformátorov v tejto krajine túto inštitúciu proste hodil do, do ohniska a zostalo po nej jedno spálenisko bez..., s tužkou, papierom a s ruským počítadlom. Preháňam, ale, samozrejme, tam sú počiatky mnohých, mnohých vecí, a do ktorých, do ktorých musíme strkať nos ešte aj dnes, z tohto pohľadu, a mnoho z tých prípadov poznáte aj z médií. A potom už len zostáva to klasické, že kto je vinný. Aj z tohto pohľadu.
Takže ale aby sme odišli od tejto, od tejto hry a od, od takého, jak som povedal, vzájomného si vyčítania si, hocikto bude mať možnosť v budúcnosti pri formujúcej sa vládnej väčšine možnosť obsadzovať pozície vo finančnej správe. Dúfam, že v prvom rade bude pokračovať v histórii, ktorú sme začali v roku 2012, a to znamená, skončili sme s politickým vzorcom.
Dámy a páni, ešte do roku 2012 za účasti všetkých politických strán, ktoré si viete predstaviť, finančná alebo daňová colná správa bola predmetom delení koaličných dvojok, trojok, štvorok, proste bolo to tak. Bol to nejaký zvyk, ktorý skončil v roku 2012, pretože sme si to nemohli dovoliť. Odvtedy začala profesionalizácia, ktorá pokračuje dodnes, a na to, aby mohla ísť ďalej, aby sme mohli ďalej a ďalej znižovať tzv. VAT gap, tú medzeru na výbere daní z pridanej hodnoty, musíme ísť do štrukturálnej zmeny. Štrukturálnou zmenou má byť aj zmena inštitúcie. Môžme mať na to rôzny názor, či je, či je to dostatočné alebo nedostatočné, príspevok pána poslanca do veľkej miery, poznám to, v tom myslení bol ovplyvnený nejakým colníkom, lebo tie, tie názory boli z pohľadu colníctva, dodnes sú rozdelení. Potvrdzujem, dodnes napriek tomu, že sú pod jednou strechou, pod jedným riaditeľstvom, sú rozdelení a majú rôzny pohľad proste na veci a niekedy cítia krivdy, jedni na druhých sa proste pozerajú cez, cez prsty, pretože jedni majú výsluhové dôchodky, druhí nemajú výsluhové dôchodky, proste sú to dva, dva svety a bude trvať nejaký čas, než sa proste podarí tie dve inštitúcie dostať naozaj dohromady.
Systémy v Európe a vo svete sú rôzne, v niektorých krajinách sú zlúčené tieto inštitúcie, niekde zásadne nie, je to proste principiálna a historická vec. Starší, pán profesor mi to určite potvrdí, Jurzyca, starší si pamätajú, že, že slovo finančák nie je vymyslené, ale je z prvej republiky, kedysi to bola veľmi vážená inštitúcia, veľmi, veľmi vážená, určite váženejšia ako dnes, a títo ľudia sa starali o výber daní, výber, ochranu hranice a boli to vážení štátni zamestnanci. Mali by sme si všetci priať, aby finanč..., pracovníci finančnej správy dnes, v budúcnosti boli vážení zamestnanci štátu, ktorí majú tú kľúčovú vôľu, oni totiž, totiž vyberajú a budú vyberať najväčší objem, podiel príjmov, z ktorých sa proste financujú verejné služby, a preto tam nie je priestor na experimenty v žiadnej oblasti, ani v IT, ani proste v HR, v ľudských zdrojoch, preto možno tá opatrnosť, preto, preto nie žiadne revolučné nápady, a preto vyjednávanie s odborármi. Rezort financií vyjednával aj s miestnymi odborármi, nie úplne rád, ale proste musel to urobiť, aby, aby sa proste tí ľudia nezdvihli a neodišli. Aby sa nestalo to, čo sa stalo v Policajnom zbore onehdá, alebo proste tam, tam sú proste mnohé, tie motívy môžu byť naozaj rôzne. Úmysel je pozitívny, úmysel je dostať týchto ľudí na vyššiu mieru ocenenia z pohľadu, z pohľadu finančnej, naozaj finančnej odplaty.
Všimnite si, ide vlastne o oddelenie zamestnancov finančnej správy od štátnej platovky, ak to chcete tak počuť. Áno, naozaj budú patriť do tej kategórie, ktorí dostanú viac ako tí všetci ostatní, na čo sú vyčlenené zdroje aj v štátnom rozpočte, ale, samozrejme, za istú cenu, za cenu toho, že, že títo ľudia musia akcept..., strpieť proste väčšiu mieru sledovania výkonu svojej činnosti, monitorovania, sledovania na polygrafe. To sú dva odlišné svety po 1. 7. budúceho roku a do 1. 7.
Dnes ak chcete niekoho, kto je podozrivý z nekalej činnosti, konfrontovať napr. s polygrafom, s tým musí proste súhlasiť v niektorých pozíciách. Monitorovanie, napr. spomínanou inšpekciou, ich IT prostriedkov, musí s tým súhlasiť. Toto všetko sa proste mení, a v tej časti a naozaj ozbrojené zložky sa to proste mení na jasne ozbrojenú zložku zo, z toho, z pohľadu, že sa proste plnia rozkazy, a kto ich neplní, tak, tak z inštitúcie odchádza a odchádza hlavne aj vtedy, ak má najmenšie podozrenie z toho, že prešiel na druhú stranu.
O dokonalosti tejto, tejto novely môžme hovoriť desiatky hodín, som presvedčený, že toto nie je koniec, a, samozrejme, ak bude čestný a otvorený a dobrý úmysel pokračovať v zmene tejto inštitúcii bez toho, aby sme z nej robili politickú korisť nekonečného spochybňovania o tom, akí ľudia tam robia a čo tam robia. Tí ľudia si proste, tá inštitúcia si potrebuje kľud, dôveru, ale na druhej strane aj veľkú mieru kontroly, a preto, pretože pracujú s peniazmi, oni naozaj pracujú s peniazmi, s peniazmi tak jak ľudia v banke, tak aj finančná správa a colníci. Je to kategória ľudia štátnej správy, ktorá nie je rozhodne obľúbená. To keby sme si urobili prieskum medzi ľuďmi, tak asi to viete, ako dopadne, aký je názor na colníkov celosvetovo alebo na, na, na daniarov celosvetovo (povedané so smiechom), takže títo ľudia, aby si svoju prácu mali, mali vážiť, musia tam byť proste odborníci, čoraz väčší proste nábor ľudí kvalitných, vzdelaných, jazykovo proste vybavených ľudí, ktorí musia byť na tej správnej strane, a tá správnou, tou správnou stranou musí byť štát, záujem, záujem štátu.
Chcem povedať, že, že tento zákon vám predkladáme v tej miere presvedčenia, s tým vedomím a svedomím, že chceme, chceme k tomuto cieľu ísť. Samozrejme, bude to trvať nejaký čas, je to beh na dlhé trate a pozmeňovacie návrhy len posilnením toho, toho vedomia, že potrebujeme aj externú kontrolu. To znamená, ak prejde pozmeňovací návrh prednesený, prednesený spravodajcom, tak v podstate doplníme zrkadlovo tú dvojičku z pozmeňovacieho návrhu prijatého pri zákone o Policajnom zbore. To znamená aj ozbrojení, aj neozbrojení pracovníci finančnej správy, po starom aj colníci, aj daniari, budú vyšetrovaní treťou stranou, to znamená tou novou inšpekciou, ktorú zakladal zákon o Policajnom zbore od 1. 1. 2020.
Všetko, ďakujem.
Skryt prepis

4.12.2018 o 19:04 hod.

Ing.

Peter Kažimír

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

19:06

Peter Kažimír
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem. Návrh zákona upravuje základné pravidlá riešenia sporov týkajúcich sa zdanenia, ktorých zámerom je najmä zamedzenie dvojitého zdanenia a zachovanie s tým súvisiacich práv dotknutých daňových subjektov. Prípadné spory môžu vzniknúť na základe zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia s členskými štátmi alebo tretími štátmi, alebo na základe arbitrážneho dohovoru. Konanie o zamedzení dvojitého zdanenia podľa jednotlivých častí zákona začína vždy na základe žiadosti dotknutého daňového subjektu. Každý spor môžu zainteresované štáty riešiť vzájomnou dohodou. Ak k vzájomnej dohode nedôjde, dotknutý daňový subjekt môže podľa nastavených pravidiel využiť možnosť vyriešenia sporu prostredníctvom poradnej komisie, zloženej z nezávislých expertov.
Zefektívnením existujúcich pravidiel riešenia sporov, dôjde k účinnému zamedzeniu dvojitého zdanenia, čím sa zvýši úroveň udržiavania medzinárodných záväzkov zo strany členských a zmluvných štátov a posilní sa celková dôvera verejnosti, občanov a daňových subjektov v spravodlivosť a spoľahlivosť daňových systémov.
Ďakujem.
Skryt prepis

4.12.2018 o 19:06 hod.

Ing.

Peter Kažimír

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

19:06

Radovan Baláž
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Dovoľte mi, prosím, ako určenému spravodajcovi predniesť spoločnú správu výborov Národnej rady o prerokovaní vládneho návrhu zákona o pravidlách riešenia sporov týkajúcich sa zdanenia (tlač 1133).
Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet ako gestorský výbor podáva Národnej rade túto spoločnú správu výborov o prerokovaní vyššie uvedeného návrhu zákona. Národná rada uznesením č. 1432 z 23. októbra 2018 pridelila vládny návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru a výboru pre financie a rozpočet. Zároveň určila výbor pre financie a rozpočet ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie predmetného návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch.
Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k vládnemu návrhu zákona.
K vládnemu návrhu zákona zaujali výbory tieto stanoviská: odporúčanie pre Národnú radu návrh schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi, a to výbor pre financie a rozpočet a ústavnoprávny výbor. Z uznesení výborov Národnej rady uvedených v bode III tejto spoločnej správy vyplývajú pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré sú uvedené v bode IV spoločnej správy.
Gestorský výbor odporúča o návrhoch výboru, na ktoré, ktoré sú uvedené v spoločnej správe, hlasovať takto: o bodoch zo spoločnej správy 1 až 13 hlasovať spoločne s návrhom gestorského výboru schváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov odporúča Národnej rade návrh zákona schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto spoločnej správe. Spoločná správa výborov bola schválená uznesením gestorského výboru č. 363 z 26. novembra 2018 a zároveň ma určila ako spoločného spravodajcu.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis

4.12.2018 o 19:06 hod.

Ing.

Radovan Baláž

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

19:06

Peter Kažimír
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem. Cieľom novely zákona je zvýšenie odolnosti slovenského bankového sektora a slovenských bánk v prípade, ak by sa dostali do krízovej situácie.
Novela zavádza novú triedu nezabezpečených dlhových nástrojov, ktoré banky použijú v prípade krízy na úhradu svojich dlhov a strát. Tým budú chránené finančné prostriedky klientov a prostriedky štátneho rozpočtu. Navrhovanými úpravami sa teda podporuje riešenie problémov bánk pomocou vnútorných zdrojov bánk namiesto štátom a občanmi financovaného riešenia. Tieto úpravy zlepšujú stabilitu slovenských bánk a zvyšujú ochranu peňazí klientov, teda chránia aj peniaze občanov. Súčasťou novely sú aj novely iných zákonov, ktorých cieľom je sprehľadnenie a zjednotenie pravidiel na finančnom trhu. Predstavujú komplexnú právnu úpravu rôznych právnych vzťahov, tak aby bolo obmedzené riziko vzniku krízových situácií v záujme zvýšenia efektivity a stability finančného trhu v Slovenskej republike.
Návrh zákona bol predložený aj na vnútrokomunitárne pripomienkovanie Európskej centrálnej banke a jej pripomienky boli do tohto návrhu zapracované. Zákon nadobúda účinnosť 1. januára a okrem niektorých ustanovení čl. 6 a 8, ktoré navrhujú účinnosť až 21. júla. Telegraficky informácia k pozmeňujúcim návrhom. Boli prijaté pozmeňovacie návrhy na výboroch Národnej rady, napr. zrušenie zastaranej nekompatibilnej regulácie česko-slovenských obchodných a priemyselných komôr a stáleho rozhodcovského súdu. V ďalšom išlo o úpravu podmienok poskytovania základného bankového produktu zmenou výpočtu, resp. nahradením konkrétnej sumy 1,1-násobkom minimálnej mzdy. Úpravou sa odstraňuje potreba aktualizácie a legislatívne úpravy súvisiace s meniacou sa výšku minimálnej mzdy.
V ďalšom ide úpravu umožňujúcu obchodníkom s cennými papiermi poskytovať platobné služby, v ďalšom doplnenie zoznamu dohliadaných subjektov o poskytovateľoch platobných služieb v obmedzenom rozsahu, v ďalšom úprava súvisiaca s prerušením konania pred Národnou bankou Slovenska a prerušenie a predĺženie úschovy protokolov z dohľadu, v ďalšom úprava umožňujúca prerušenie konanie vo veciach dohľadu, ak spisový podklad ku konaniu je predložený súdu na jeho vyžiadanie alebo ide o zaradenie poskytovateľov platobných služieb v obmedzenom rozsahu a poskytovanie služieb informovania o platobnom účte medzi prispievateľov, pre ktorých sa ročný príspevok ustanovuje paušálnou pevnou sumou, alebo o spresnenie viacerých definícií zákona o kolektívnom investovaní, alebo úprava umožňujúca výmenu informácií medzi Národnou bankou Slovenska a európskym regulátorom, tzv. ESMA, v prípade, ak nebola uzavretá dohoda o spolupráci, a u ďalšom, posledný pozmeňovací návrh sa týka úpravy spresnenie, spresnenie kompetencie Národnej banky Slovenska pri udeľovaní sankcií vo vzťahu k investičnému fondu s pohyblivým základným imaním, s tzv. SICAV-mi.
Ďakujem.
Skryt prepis

4.12.2018 o 19:06 hod.

Ing.

Peter Kažimír

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 19:09

Radovan Baláž

Vystúpenie v rozprave 19:12

Eugen Jurzyca
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Dobrý podvečer. Nebude to dlhé. Zakončím to prečítaním dvoch krátkych otázok s technickým znením, preto budem čítať, ale predtým vysvetlím, o čo mi ide.
V systémoch, v pravidlách, ktoré stanovil štát, na Slovensku máme veľa skokových situácií. Hovoril som o tom aj v rozprave v rámci rozpočtu a teraz o tom budem hovoriť znova. Prečo, čo to vlastne je, na jednoduchom príklade. Ako keby sme nakupovali banány, a tie by stáli kilogram za euro a hmotnosť nad 1 kg a 1 g až 2 kg by stála 2 eurá. A to isté potom k tretiemu kilogramu, takto v skokoch by to. Zle to je, zle to je mať takéto pravidlá a uvediem dôvody, prečo je to zle. Je to zle preto, lebo tá motivácia nie je spojitá. Znamená to, že ani predávajúcemu sa neoplatí predávať nejaké hmotnosti medzi jedným a druhým kilogramom a takisto sa neoplatí kupovať v tomto intervale. Ďalej. Zákazníci aj predávajúci si musia naštudovať množstvo konkrétnych situácií, ktoré môžu nastať, a je to, je to drahé. A potom aj preto, že ľudia nedôverujú takémuto systému.
No a teraz príklady zo štátnej praxe. Takto sa chodí do predčasného dôchodku, je tam takýto skokový interval a je to chaos. V rozpočte, pri rozpočte som hovoril o tom, že takto skokovo sa rozdeľujú podielové dane na obce. Veľmi odlišný koeficient je pre, pre mestá s veľkosťou 10-tisíc a 1 občan a 50..., až 50-tisíc a potom iný koeficient výraznými je pre mestá s veľkosťou 50 001 občan až 100-tisíc. A teda hovoril som tu, že pri mestách ako Poprad a Prievidza sa môže stať, že jeden človiečik im spraví milión v rozpočte. Toto nie je dobré, nie to dobré z tých dôvodov, ktoré som hovoril. Okrem toho, že musia ľudia študovať, tak je to aj, človek sa nejako nemôže spoľahnúť na tú spoločnosť, lebo vie, že s takýmito čudnými situáciami narába.
No a teraz sa dostávam aj k tomuto zákonu, lebo ten tiež prináša podobný skok. Prečítam dve otázky na záver. Predtým ešte hovorím, že dúfam, že buď tento minister, súčasní ministri s týmto pohnú, alebo budúci. Ak nie, tak pán dnes spomínal že, spomínal rok 2020, tam zrejme budú nejaké zmeny a verím tomu, že potom dôjde k tlaku na to, aby sme nemali tie pravidlá skokové, ale aby boli popísané, popísané spojitou funkciou takzvane.
Teraz tie otázky. V novele v čl. 10 v bode 13 sa intervaly pre výšku ročného príspevku samostatných finančných agentov delené na základe výšky vkladných tokov, sú delené na základe výške vkladných tokov. Akým presným postupom budú určované sadzby pre tieto príspevky samotných finančných, samostatných finančných agentov v jednotlivých intervaloch? Na základe čoho bolo určené rozpätie tohto intervalu? Prečo je to vôbec definované skokovo, po intervaloch, a nie nejakou hladkou funkciou? V tejto podobe rozdiel dvoch eur môže teoreticky spôsobiť rozdiel v ročnom príspevku o 2-tisíc eur. A prvá otázka s dvoma-troma otáznikmi.
A teraz druhá otázka. Prečo majú tieto ročné príspevky strop 25-tisíc eur? Je očakávateľné, že to zvýhodňuje veľké spoločnosti. Kladné toky budú najväčším spoločnostiam stúpať.
Ďakujem pekne za pozornosť, pekný večer.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

4.12.2018 o 19:12 hod.

Ing.

Eugen Jurzyca

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 19:17

Peter Kažimír
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem. Úpravy spočívajú najmä v spresnení a zjednodušení procesov týkajúcich sa vykonávania finančnej kontroly a auditu, napr. ide o jednoznačné stanovenie vyjadrenia pri vykonávaní základnej finančnej kontroly alebo sa aj, zefektívňuje sa proces prijímania, splnenia a overovania splnenia nápravných opatrení.
Upravuje sa taktiež zloženie a kompetencie výboru pre vnútorný audit a vládny audit. Napríklad výbor bude zapojený do posudzovania splnenia podmienok povinného vzdelávania audítorov, čo má zabezpečiť väčšiu transparentnosť a objektivitu pri ich posudzovaní.
Súčasťou návrhu novely zákona je aj novela zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy, novela zákona o správe majetku štátu a novela zákona o pohľadávkach štátu.
Hlavných cieľom, hlavným cieľom novely zákona o rozpočtových pravidlách s navrhovanou účinnosťou od 1. januára roku 2020 je zakotvenie hodnotenia efektívnosti a účinnosti verejných výdavkov do právneho systému Slovenskej republiky, čím sa napĺňa programové vyhlásenie vlády. Jedná sa do veľkej miery o formalizáciu dnes prebiehajúcich aktivít. Povinnosťou Ministerstva financií Slovenskej republiky bude počas štyroch rokov zhodnotiť polovicu výdavkov verejnej správy. Zároveň sa ukladá povinnosť vybraným subjektom verejnej správy vykonať štúdiu uskutočniteľnosti investícií a koncesie, ktorú, ktorých hodnotu ustanoví nariadenie vlády. Dnes sa tak deje na základe uznesenia vlády pri projektoch nad 40 mil. eur s daňou z pridanej hodnoty alebo 10 mil. eur pre informačné technológie.
A v súvislosti s novelou ďalších dvoch zákonov dochádza k zrovnoprávneniu kompetencií ministerstva financií a úradu vládneho auditu pri výkone vládneho auditu.
Ďakujem, pani kolegyňa, že ma vôbec nevyrušujete.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

4.12.2018 o 19:17 hod.

Ing.

Peter Kažimír

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 19:20

Emil Ďurovčík
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte mi, prosím, ako určenému spravodajcovi výboru predniesť túto spoločnú správu výborov Národnej rady o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet ako gestorský výbor podáva Národnej rade túto spoločnú správu výborov o prerokovaní vyššie uvedeného vládneho návrhu zákona.
Národná rada uznesením č. 1433 z 23. októbra 2018 pridelila vládny návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru, výboru pre financie a rozpočet a výboru pre verejnú správu a regionálny rozvoj, určila zároveň výbor pre financie a rozpočet ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie predmetného návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch.
Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému vládnemu návrhu zákona.
K predmetnému vládnemu návrhu zákona zaujali výbory tieto stanoviská – odporúčanie pre Národnú radu návrh schváliť s pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom, a to výbor pre financie a rozpočet, ústavnoprávny výbor a takisto výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj.
Z uznesení výborov Národnej rady uvedených v III. bode tejto spoločnej správy vyplýva pozmeňujúci a doplňujúci návrh uvedený v IV. bode spoločnej správy.
Gestorský výbor odporúča o návrhu výborov, ktorý je uvedený v spoločnej správe, hlasovať takto: o bode spoločnej správy č. 1 hlasovať s návrhom gestorského výboru schváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov odporúča Národnej rade predmetný vládny návrh zákona schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uve..., návrhov uvedeného v tejto spoločnej správe.
Spoločná správa výborov bola schválená uznesením gestorského výboru č. 364 z 26. novembra 2018.
Týmto uznesením výbor zároveň poveril spoločného spravodajcu, čiže mňa, aby na schôdzi Národnej rady pri rokovaní o predmetnom vládnom návrhu zákona predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení o rokovacom poriadku.
Pán predsedajúci, skončil som, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

4.12.2018 o 19:20 hod.

Ing.

Emil Ďurovčík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video