38. schôdza

27.11.2018 - 7.12.2018
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Uvádzajúci uvádza bod

5.12.2018 o 10:41 hod.

doc. PhDr. PhD. MBA

Martin Klus

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Uvádzajúci uvádza bod 10:41

Martin Klus
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Takže ďakujem veľmi pekne. Opäť sa vám dovoľujem prihovoriť, milé dámy poslankyne, vážení páni poslanci, ale tentoraz trošku z iného súdka. My sme už predstavili tento náš návrh v minulosti, konkrétne jeho nositeľom bol môj kolega Peter Osuský, a dnes sme ho otvorili z viacerých dôvodov. Hovoríme o možnosti vypustiť oprávnenie prezidenta Slovenskej republiky udeľovať amnestiu z Ústavy Slovenskej republiky a tým pádom by sme ponechali prezidentovi oprávnenie udeľovať len individuálnu milosť, ktoré zostáva naším návrhom zachované.
Čo nás k tomuto viedlo? Inštitút amnestie má pôvod v monarchistickom usporiadaní európskych štátov v minulých storočiach a bolo to výsadné právo panovníka v demokratických podmienkach, už ale takúto možnosť skôr sprevádzajú kritické hlasy. No a máme aj v histórii Československa alebo napríklad susednej Českej republiky hneď viacero príkladov, kedy sa práve plošná amnestia zneužila, prípadne spreneverila účelu, pre ktorý bola zrealizovaná. Potvrdzuje práve túto kritiku aj to, alebo tá skutočnosť, že miera a rozsah, v akom hlavy štátov v našom geopolitickom priestore využívali možnosť udeľovať amnestiu, boli priamo úmerne a rozsiahle celospoločensky kritizované a, pochopiteľne, na to bolo hneď niekoľko zásadných dôvodov.
Amnestia je dlhodobo a všeobecne vnímaná – a to by som rád zdôraznil – ako zneuctenie obetí trestnej činnosti a vystavovanie slušných občanov možnej recidíve amnestovaných osôb. Amnestia ako plošný zásah exekutívy do rozhodnutí nezávislých súdov – a to je takisto veľmi dôležité – devalvuje prácu orgánov činných v trestnom konaní a význam práce samotných súdov.
Na nezastupiteľnej úlohe štátu na úseku zabezpečovania verejného poriadku sa v zásade zhodujú všetky štátnopolitické koncepcie, a to od tých najliberálnejších, ktoré chápu úlohu štátu v minimálnej možnej rovine, hovoria o tzv. minimálnom štáte, až po tie najsocialistickejšie, dokonca komunistické, ktoré zase chápu štát ako veľmi široký a veľmi veľký subjekt, ktorý má rozhodovať o mnohých častiach spoločnosti alebo mnohých oblastiach spoločnosti, čiže tam tá zhoda existuje naprieč pravo-ľavé politické spektrum a to vrátane, ja by som ešte spomenul, aj konzervatívnych prúdov. Ale odôvodňovanie akejkoľvek amnestie nedostatkom priestorových kapacít, ktoré sa často, bohužiaľ, deje, je neospravedlniteľné a takúto situáciu možno vnímať podľa nášho názoru aj ako zlyhanie základných povinností štátu, lebo aj s takouto argumentáciou sme sa, bohužiaľ, v minulosti stretli, ale aj v súčasnosti takúto argumentáciu niektorí využívajú na zdôvodnenie podľa nášho názoru nezdôvodniteľného.
Tak isto je veľmi dôležité si uvedomiť ďalšiu dôležitú vec, a teda že súčasná konštrukcia amnestie, ako ju máme nastavenú v Ústave Slovenskej republiky, vzhľadom na jej plošnosť vytvára priestor pre zakrytie niekedy možno cieleného individuálneho omilostenia jednej alebo viacerých konkrétnych osôb, samozrejme, pod pláštikom hromadnej amnestie. Toto považujeme za pomerne vysoké riziko, ktoré je nevyhnutné touto novelou odstrániť.
Je potrebné v tejto súvislosti tiež poukázať na to, že súčasná úprava, tak ako je nastavená, nedokáže zabrániť amnestovaniu zločincov odsúdených za tie najťažšie zločiny, čo je ďalším vážnym problémom, o ktorom je dôležité tu na pôde Národnej rady Slovenskej republiky hovoriť. Skutočnosť, že počas existencie Slovenskej republiky nedošlo k využitiu inštitútu amnestie v takom meradle, ktoré by znamenalo zvýšenie ohrozenia bezpečnosti občanov, neznamená, že takáto situácia nemôže nastať. My sa domnievame, že môže nastať v podstate kedykoľvek, nielen pri zvolení novej hlavy štátu, ako to bývalo zvykom, alebo pri odchode starej hlavy štátu, ale napríklad aj pri rôznych výročiach, ako to býva zvykom najmä v našom geopolitickom priestore strednej Európy. Napríklad budúci rok máme 30. výročie boja za slobodu a demokraciu, 17. novembra, máme 15. výročie vstupu Slovenska do Európskej únie a možno niekto nájde zdôvodnenie aj pri desiatom výročí vstupu Slovenska do európskej menovej únie. Čiže tých výročí aj tento rok, aj budúci rok bolo dostatok a môžu byť takýmto spôsobom využité alebo dokonca zneužité, obzvlášť pokiaľ ide o nejakú budúcu hlavu štátu, ktorú dnes ťažko, ťažko predpokladať.
Predložený návrh rešpektuje potrebu ústavného nástroja na odstránenie tvrdosti zákona, to by som rád zdôraznil, kedy formálne uplatňovanie právnych predpisov nedokáže v ľudskej rovine zohľadniť konkrétne špecifiká jednotlivých prípadov a z uvedeného dôvodu sa týmto predloženým poslaneckým návrhom naďalej ponecháva v ústave inštitút individuálnej milosti. Tá má v rámci oprávnení hlavy štátu, a to aj napriek určitým rizikám, podľa nášho názoru legitímne miesto.
Samozrejme, návrh ústavného zákona je v súlade s inými ustanoveniami Ústavy Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentami, ktorými je Slovenská republika viazaná. Ak bude potrebné, viac potom poviem v rozprave.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

5.12.2018 o 10:41 hod.

doc. PhDr. PhD. MBA

Martin Klus

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie 10:47

Alojz Baránik
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán podpredseda, kolegyne, kolegovia, dovoľte, aby som podľa § 73 ods. 1 rokovacieho poriadku vystúpil v prvom čítaní ako spravodajca určený ústavnoprávnym výborom k uvedenému návrhu ústavného zákona.
Predmetný návrh ústavného zákona spĺňa z formálnoprávnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v legislatívnych pravidlách tvorby zákonov.
Predseda Národnej rady vo svojom rozhodnutí navrhol, aby návrh ústavného zákona prerokoval ústavnoprávny výbor, ktorý navrhol aj ako gestorský výbor s tým, aby prerokoval uvedený návrh ústavného zákona v druhom čítaní do 28. januára 2019.
Zo znenia návrhu ústavného zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Ako spravodajca určený navrhovaným gestorským výborom odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh ústavného zákona prerokuje v druhom čítaní.
Odporúčam zároveň návrh ústavného zákona prideliť výboru vrátane určenia gestorského výboru a lehoty na prerokovanie návrhu ústavného zákona vo výbore v zmysle uvedeného rozhodnutia predsedu Národnej rady.
Pán podpredseda, prosím, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie

5.12.2018 o 10:47 hod.

JUDr.

Alojz Baránik

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 10:49

Martin Klus

10:49

Alojz Baránik
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pán podpredseda, dovoľte, aby som opäť podľa zákona, podľa § 73 ods. 1 rokovacieho poriadku vystúpil v prvom čítaní ako spravodajca určený ústavnoprávnym výborom k uvedenému návrhu zákona.
Návrh zákona spĺňa z formálnoprávnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v legislatívnych pravidlách tvorby zákonov.
Predseda Národnej rady vo svojom rozhodnutí navrhol, aby návrh zákona prerokoval ústavnoprávny výbor, ktorý navrhol aj ako gestorský výbor s tým, aby prerokoval uvedený návrh zákona v druhom čítaní do 28. januára 2019.
Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Ako spravodajca určený navrhovaným gestorským výborom odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
Odporúčam zároveň návrh zákona prideliť výboru vrátane určenia gestorského výboru a lehoty na prerokovanie návrhu zákona vo výbore v zmysle uvedeného rozhodnutia predsedu Národnej rady.
Pán predseda, opäť prosím, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis

5.12.2018 o 10:49 hod.

JUDr.

Alojz Baránik

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 10:50

Peter Osuský
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážený kolega predkladateľ, kolega spravodaj, vážená snemovňa, mnohé normy alebo to, čo riadilo život našich predkov, sa časom vyvíjalo. Existovali pevné pravidlá určujúce kdečo. Existovali výsady konať trhy a existovala výsada, zväčša významnejších miest, mať napr. právo meča. Samozrejme, dnes už nemá Bratislava svoje právo meča. Mnoho vecí sa zmenilo. Tí, ktorí sa venovali trochu histórii, si môžu spomenúť, že existovalo niečo pre zemepána tak lákavé, ako bolo jus primae noctis, čiže právo prvej noci. Samozrejme, i toto právo sme postupne opustili.
A musím povedať, že my tu dnes stojíme s návrhom odstrániť, ako už zaznelo v prezentácii kolegu Klusa, niečo, čo je monarchickým prežitkom a čo v demokratickej republike, ktorá má byť právnym štátom, existovať nemusí. Áno, boli časy, keď i v Bratislave počas korunovácií habsburských panovníkov údajne tieklo z fontán víno miesto vody. Keď ľud dostával koláče a bohatstvo stolov, čo bolo, dá sa povedať, akýmsi takým potvrdením, že prichádza nový dobrotivý panovník. Jednou z takých vecí, ktorá v tej dobe iste korenila (zaznievanie gongu), bolo možné veľkorysé panovnícke gesto omilostňovania. Potom sa to prevzalo v podobe amnestií. (Zaznievanie gongu.)
Amnestia sa nám zdá ako niečo, čo by v právnom štáte nemalo byť potrebné. Mnohí z vás si iste budú pamätať na amnestiu prezidenta Václava Havla po páde totality. Na rozdiel od tých, ktorí ho dramaticky odsudzujú, sa nepochybne dokážem vžiť do jeho pocitov a dôvodov, prečo na prelome medzi totalitou a demokraciou urobil tento krok. Treba tiež povedať, že ten krok nepriniesol zďaleka len nápravu chýb minulosti, ale vytvoril následne iste i ďalšie krivdy, ale to bol tak asi posledný moment, keď sa v kontexte vývoja dalo chápať, že niekto k tomuto výdobytku siahol. Domnievam sa, že ak máme veriť, že súdy pracujú čestne, poctivo, neskorumpovane a spravodlivo, tak nie je dôvod na plošné amnestie.
Dnešné skúsenosti s plošnými amnestiami nás napríklad vedú v pamäti k amnestii, ktorú poskytol pred koncom svojho pôsobenia český prezident Václav Klaus. A je zrejmé, že plošná amnestia, nechcem mu to priam podsúvať, ale celkom sa toho podozrenia zbaviť nedá, znamenala predovšetkým cielené a vo veľkej mase zabalené amnestovanie ľudí, ktorí sa dopustili deliktov ekonomického rázu a ktorých, pripusťme, chcel Václav Klaus takýmto spôsobom zbaviť rozsudku.
Domnievam sa teda, že tak ako ukazuje pôsobenie prezidenta Andreja Kisku, ktorý nesiahol k inštitútu amnestie, a ako treba povedať, prezident Gašparovič ju využil na začiatku a na konci svojej éry, ale očividne sa dá existovať v demokracii i bez plošnej amnestie. Ako zdôraznil kolega Klus, my nerušíme individuálnu milosť, my nepochybne uznávame, že priamo volený prezident republiky má silný mandát a môže zmierniť tvrdosť rozsudku, môže zvážiť okolnosti, v akých sa nachádza odsúdený. Viem si živo predstaviť, že...
Nieže by som si sťažoval, pán predsedajúci, ale je tu ako na hlavnej stanici. (Zaznievanie gongu, vstup predsedajúceho.)

Bugár, Béla, podpredseda NR SR
Pán poslanec, máte pravdu, ako ste počuli, už trikrát som zvonil, ale budem menovite upozorňovať poslancov, ktorí rušia rokovanie Národnej rady.

Osuský, Peter, poslanec NR SR
Ďakujem pekne, pán predsedajúci, zvoníte krásne, mohli by ste ísť aj na Notre Dame.
Chcem teda povedať, že keď hovoríme o cielenej milosti, o milosti v konkrétnom prípade, o milosti poctivo preštudovateľnej predtým, ako bude udelená, je to, samozrejme, niečo iné ako pestrá zmes delikventov, o ktorých by sme sa mali právom domnievať (zaznievanie gongu), že boli odsúdení spravodlivo a v súlade so zákonom.
A keď tu hovoril kolega Klus o jubileách ako takom motíve na udeľovanie amnestií, tak poviem ešte taký úplne nízky, praktický pohľad. A síce, keď žijete v krajine, kde pracujete, vychovávate svoje deti, platíte dane a podieľate sa na fungovaní tej krajiny, tak keď dobre pôjde (zaznievanie gongu), dostanete za odmenu pri stom výročí jej slobody jeden deň voľna. Ľudia, ktorí porušovali zákony, ktorí sa dopúšťali trestných činov, ktorí kradli a ktorí neplatili dane a obchádzali ich a nechali si vyplácať vratky DPH, dostanú desiatky a stovky dní slobody. A to je trochu nepomer vo vzťahu k poctivému občanovi a nemyslím si, že by bez tejto inštitúcie krajina nemohla existovať.j
Keď som pred rokmi kandidoval na prezidenta, tak mi ktorýsi novinár položil tú otázku, či by som využíval amnestie. A vtedy – presne tak ako teraz – som povedal, že nikdy, nikdy a nemyslím si, že ten inštitút má existovať. (Zaznievanie gongu.) A ak sa jeho existencia napríklad zdôvodňuje preplnením väzníc, u nás je obsadenosť väzníc 97-percentná, tak rozhodne amnestia nie je to, čo to má riešiť. Ako som sa predvčerom dozvedel, investícia do náramkov alebo do teda technického vybavenia umožňujúceho domácu väzbu nás stála 27 mil. eur a využíva ju 46 jedincov. Máme k dispozícii tisíc tých zariadení a používajú ho celí štyridsiati šiesti. Tomu hovorím dobre investovaných 27 mil. eur. Ale to je len na margo ako jeden z prípadných dôvodov, prečo treba urobiť amnestiu, aby sme mali miesta vo väzniciach. Nemyslím si, že takto má fungovať štát, a nemyslím si, že štát sa nemá postarať o to, aby porušovatelia zákona mohli byť pod zámkom.
Chcem teda záverom povedať, že, samozrejme, lebo včera takto padla otázka na tlačovej konferencii, že či si myslíme, že nám tento zákon prejde. A povedzme si otvorene, prubířskym kamenem dnešného hlasovania, ktoré začne za pár chvíľ, bude hlasovanie o návrhu kolegu Rajtára, či koaličná väčšina tejto snemovne bude naďalej do roztrhania tela chrániť Mariána Kočnera... (Hluk v sále, prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Bugár, Béla, podpredseda NR SR
Pán poslanec, budete, budete ešte...

Osuský, Peter, poslanec NR SR
Dve minúty.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

5.12.2018 o 10:50 hod.

MUDr. CSc.

Peter Osuský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 11:39

Ľubomír Petrák
Skontrolovaný text
Ďakujem pekne za slovo. Vážené kolegyne, kolegovia, dovolím si vás pozvať na seminár, ktorý organizuje výbor pre vzdelávanie spolu so Slovenskou akadémiou vied a Spoločným výskumným centrom Európskej komisie v rámci projektu Veda v parlamente. Téma dnešného seminára je uplatnenie absolventov škôl na trhu práce v súvislosti s Industry 4.0. Seminár sa začína v kinosále o dvanástej hodine. Všetci ste vítaní. Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

5.12.2018 o 11:39 hod.

Ing. CSc.

Ľubomír Petrák

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 11:39

Gábor Grendel
Skontrolovaný text
Ďakujem pekne. Pozývam členov Osobitného kontrolného výboru pre kontrolu SIS o trinástej do rokovacej miestnosti v ubytovacej časti Národnej rady.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

5.12.2018 o 11:39 hod.

Mgr.

Gábor Grendel

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 11:39

Alena Bašistová
Skontrolovaný text
Pripomínam členom výboru pre sociálne veci dnešné zasadnutie o trinástej. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

5.12.2018 o 11:39 hod.

doc. PhDr. PhD.

Alena Bašistová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 11:40

Vladimír Sloboda
Skontrolovaný text
Ďakujem. Ja pripomínam členom výboru pre nezlučiteľnosť funkcií, že dnes mimoriadne zasadáme v zasadačke výboru pre financie a rozpočet, číslo dverí 31 tu hlavnej budove o 13.00. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

5.12.2018 o 11:40 hod.

Ing.

Vladimír Sloboda

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 11:46

Peter Osuský
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis

63.
Ďakujem za vašu snahu, pán predsedajúci. Verím, že sa táto staničná hala vyprázdni a bude nás tu ako obvykle málo, ale zase s menším šumom. (Zaznievanie gongu.) Ja už nebudem ctené zhromaždenie kolegov príliš dlho otravovať.
Ak som ukončil svoju predchádzajúcu časť vystúpenia slovami, že na tom, ako snemovňa bude do roztrhania tela brániť Mariána Kočnera, tak teraz už môžme úspešne bilancovať, že s heroickým nasadením bol Kočner ubránený. Samozrejme, jednalo sa o individuálnu milosť.
Ja už nebudem v ďalšom vystupovať k tej novele Trestného zákona, ktorú, ako povedal kolega Klus, robíme len preto, lebo ošetrujeme, samozrejme, znenie príslušného paragrafu a zjednocujeme text medzi milosťou a individuálnou milosťou. Áno, pôjde aj do budúcnosti podľa našich predstáv o právomoci prezidenta udeľovať individuálne milosti. Ale tak ako ukazuje príklad individuálnej milosti Mariánovi Kočnerovi, ešte i tam, samozrejme, môže dochádzať k tomu, čo by sme jemne mohli nazvať výstrelkom.
Samozrejme, plošná amnestia prináša vždy riziko, že napriek plošnosti môže byť, ako som hovoril o prípade amnestie Václava Klausa, aj cielene zameraná na istú časť ohniska, ktoré chceme spáliť a nezanechať stopy, teda ako sa kedysi v Liptove, odkiaľ matkina časť mojej rodiny pochádza, vravelo "popri suchom aj mokrô zhorí". A v tom, sa domnievame, je ďalšie riziko takýchto nediferencovaných plošných omilostení. Lebo ak je zámer toho, kto amnestiu dá, taký, že niečo cielene chce, je takmer výhodnejšie urobiť to plošnou amnestiou ako individuálnou milosťou. Ku cti prezidenta Kisku, ako som povedal, slúži, že nikdy za pomaly päť rokov svojho pôsobenia nevyužil túto možnosť, a myslím si, že tým dal signál, že napriek všetkým pochybnostiam o fungovaní justície sa dokážeme obísť bez plošných nediferencovaných amnestií.
Vôľa snemovne sa prejavuje v hlasovaniach. Ja som pred chvíľkou podporil hlasovaním spolu s mojimi kolegami poslanecký návrh, ktorý tu predniesol kolega z SNS, o bytoch a chcem tým len povedať, že ak sa vrátim k otázke, ktorú sme dostali včera na tlačovke, či si myslíme, že nám to prejde taký; na rozdiel od optimistickejšieho a mladšieho kolegu Klusa, ktorý vyjadril istú nádej, ja som pomerne poučený, som to, čomu sa hovorí s touto skúsenosťou popálené dieťa, ilúzie si teda nerobím. Nerobím si ilúzie, pretože len za ostatnú necelú trištvrtehodinu som dvakrát hlasoval kladne v súvislosti s tým, čo tu bolo predložené, a nešlo v tom prípade o návrhy SAS. Nedočkal som sa za roky rokúce pri žiadnom z predkladaných návrhov, ktorých som bol spolupredkladateľ alebo predkladateľ, že by tie návrhy prešli.
Čo sa zmenilo po odchode pani podpredsedníčky Laššákovej na Ústavný súd, je len to, že jej legendárny palec nahradila teraz dvojnožka kolegu Glváča, vyzerá takto (rečník si oprel dva vystreté prsty pravej ruky v tvare obráteného písmena v o rečnícky pult) a vstupuje postupne krok za krokom do dejín tými dvoma nožičkami tak ako palec pani podpredsedníčky Laššákovej.
Takže, samozrejme, že tá otázka, ktorú nám položili v tejto súvislosti, ale je využiteľná pri ktoromkoľvek inom z desiatok zákonov, ktoré boli predložené opozíciou, pravdepodobnosť, že niečo podobné prejde, je, samozrejme, limitne sa blížiaca k nule a je to jednou z nerestí slovenského parlamentarizmu, pretože mám pocit, že by tento spôsob fungovania, ako by povedal Rudolf Hrušinský ono daždivé odpoludnie, "neměli bychom ho považovat za šťastný".
A tak nech už akokoľvek dopadne táto novela ústavy, chcem povedať len toľko, že tie zákony opozícia píše ako kedysi zakázaní literáti a autori do šuplíka. A píše ich v nádeji, že raz príde deň, keď ich bude stačiť z toho šuplíka vytiahnuť, zmeniť možno predkladateľa, ak sa ten pôvodný na prach obráti, a zmeniť dátum podania, ale budú mnohé z nich použiteľné, lebo ten cynický pohľad, na čo to predkladáte, keď vám to neprejde, by, samozrejme, domyslený do dôsledkov mohlo znamenať to, že porazená časť politickej scény by si mohla dať štyri roky parlamentné prázdniny, nepredkladať nič a nerobiť nič. Ale nemyslím si, že taká je úloha opozície, pretože opozícia predkladá návrhy, ktoré, povedzme si otvorene, nastavujú zrkadlo tým, čo vládnu. A ak toto zrkadlo dneska ukázalo pokrivenú tvár pri hlasovaní o zrušení individuálnej milosti Mariánovi Kočnerovi, tak v tom je zmysel práce opozície.
A ak si občania, ktorým záleží na budúcej tvári tejto krajiny, zvážia, čo znamená, že 79 ľudí v tejto sále stojí za Kočnerom napriek všetkému, tak by mohlo urobiť kroky, ktoré povedú k tomu, že tento úškľabok na tvári zástupcov ľudu zmizne. A tak sľubujem za seba, za kolegu Klusa a za opozíciu hádam tu prítomnú, že neprestaneme do konca volebného obdobia predkladať návrhy, ktoré síce pri otázke, a či si myslíte, že vám to prejde, asi nebudú, nebude môcť byť pritakané, ale že táto práca zmysel má a budeme v nej pokračovať.
Ďakujem.

Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

5.12.2018 o 11:46 hod.

MUDr. CSc.

Peter Osuský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video