Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

20.9.2019 o 11:45 hod.

Ing.

Vladimír Sloboda

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 20.9.2019 11:45 - 11:46 hod.

Vladimír Sloboda Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, že ste vôbec predložili tento návrh, lebo naozaj pre prácu osobných asistentov je to naozaj dôležité kvôli tomu, že ich možnosť pracovať a pomáhať je vlastne dlhodobo neudržateľná aj práve vďaka tomu, že tieto poistenia pre nich nie sú, to znamená, že naozaj odchádzajú potom radšej na iné miesta, kde tie poistenia budú mať. Možno nie sú viac finančne alebo možno aj pracovne zaujímavé, ale, bohužiaľ, treba myslieť aj na to, aby naozaj boli aj oni zabezpečení. Takže dúfam, že aj vďaka tomuto zákonu ich bude viac a budú mať príjemnejšie podmienky pre svoje fungovanie.
A spomenuli ste, že, pán Tomáš, že si veľmi váži prácu osobných asistentov, tak ja dúfam, že pán Erik Tomáš aj patrične ukáže pri hlasovaní o tomto konkrétnom návrhu zákona.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 20.9.2019 11:29 - 11:31 hod.

Vladimír Sloboda Zobrazit prepis
Vážený pán predseda, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol predsedníčkou výboru určený za spravodajcu k návrhu zákona, ktorý je uvedený pod tlačou 1650. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zavedenie nemocenského poistenia pre osobných asistentov, ako aj zníženie počtu odpracovaných hodín na získanie sociálneho poistenia rozhodne prináša zlepšenie podmienok pre osobných asistentov.
V zmysle oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady č. 1753 z 27. augusta 2019 navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci. Za gestorský výbor navrhujem výbor Národnej rady pre sociálne veci a odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v prvom čítaní.
Pán predseda, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 19.9.2019 17:48 - 17:49 hod.

Vladimír Sloboda
Ďakujem, Ondro. Myslím si, že tvoj výstup bol dostatočne jasný k tomu, že prečo máme problém s tým, aby naozaj sa mohlo vyvlastňovať pre súkromné investície. Sami sme si to naozaj tu v Bratislave zažili takýto prípad, tak dúfam, že naozaj k nemu, reálne naozaj nikde nedôjde. Je to hrubé zasahovanie do práv jednotlivcov bez toho, aby išlo o verejný záujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18.9.2019 11:47 - 11:47 hod.

Vladimír Sloboda Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ondro, presne si to aj pomenoval, naozaj treba zvážiť na to, akým spôsobom, budeme môcť umožniť aj lokálnym skupinám, či už nezávislých poslancov, alebo lokálnym politickým stranám, zúčastniť sa volieb, a nie takéhoto, takýmto spôsobom obmedzenia.
Mimochodom, treba si pozrieť, akým spôsobom boli označení napríklad aj poslanci SMER-u na poslednej kandidátke, keď naozaj skratku NR SR tam malo polovica z kandidátky, keď nie, tak už tam mali potom župy alebo rôzne iné úrady, ktoré zastávali, tak takisto tie skratky tam mali, takže to nedodržiavanie, treba sa pozrieť do vlastných radov, ak hovoríte, že to nedodržiavanie.
Čo sa týka skratiek, ak im zakážete tie vlastné mená a zakážete skratky v názve zamestnania, treba si uvedomiť aj to, že zasahujete aj do práv zamestnávateľov, ktorí majú právo si určiť, ako sa to dané zamestnanie jednotlivých zamestnancov volá. Uvediem príklad, keď ma niekto napísané na pracovnej zmluve IT špecialista, a takí kandidáti aj boli, alebo IT analytik, toto nemôže mať uvedené na svojej kandidátke. To znamená, že potom má klamať o tom, že čo je jeho zamestnanie? Pretože jeho pracovná zmluva hovorí IT špecialista. Čo teraz po nich chcete, čo tam majú uviesť, čo im navrhujete?
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13.9.2019 22:35 - 22:35 hod.

Vladimír Sloboda Zobrazit prepis
Ondro, spomínal si tu nezávislosť, ktorá vlastne neni, nie je vôbec nezávislosť, ale presne definované, keď niekto kandiduje za niekoho alebo keď ho niekto takto podporuje.
Pripomeňme si, že niečo podobné sa rovnako deje aj napríklad v tom nešťastnom moskovskom zastupiteľstve. Takisto je tam kopec nezávislých, ktorí vlastne nie sú vôbec nezávislí. To isté sa týka rovnako pani Jankovskej. Je síce nezávislá, ale vlastne vôbec nie je nezávislá. Otázka znie, že potom akým spôsobom vôbec môže súdiť ďalej.
Skryt prepis
 

13.9.2019 20:50 - 20:50 hod.

Vladimír Sloboda
Jakub, presne si to trafil, tak vidno, že si nový, ale stále triafaš presný klinčík po hlavičke, aj keď teda naozaj sme ťa tu naozaj hodili do jamy levovej. Presne si pomenoval a trafil zrovna tú gágajúcu hus, ktorá tu na teba zagágala, ale to vlastne, že ti nadáva, tak to neznamená, že si presne povedal to, za čo sa hanbia. Presne si to pomenoval.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 27.6.2019 18:36 - 18:38 hod.

Vladimír Sloboda Zobrazit prepis
Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj ma uznesením určil za spravodajcu k návrhu zákona o podmienkach výkonu volebného práva, tlač 1539. V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona.
Návrh zákona spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady a Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 6. septembra 2019 a gestorský výbor do 9. septembra 2019 od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade v prvom čítaní.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 21.6.2019 13:57 - 13:58 hod.

Vladimír Sloboda Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. V prvom rade potrebujem predniesť aj pozmeňujúci návrh, ale najprv prečítam teda odôvodnenie.
Ústavný zákon č. 357/2004 chráni verejný záujem pri výkone funkcií verejných funkcionárov. Verejný záujem na účely tohto ústavného zákona je taký záujem, ktorý prináša majetkový prospech alebo iný prospech všetkým občanom alebo mnohým občanom. Verejný funkcionár je povinný presadzovať, zastupovať a obhajovať verejný záujem a za tým účelom mu ústavný zákon ukladá povinnosti, obmedzenia a zakladá jeho zodpovednosť za ich porušenie. Navrhuje sa preto stanovenie pravidla, aby sa ústavný zákon vzťahoval na tých členov orgánov obchodných spoločností, ktorých do funkcie navrhuje alebo ustanovuje štát alebo právnická osoba, v ktorej má majoritnú majetkovú účasť štát. Ich úlohou a zodpovednosťou je presadzovanie verejného záujmu v týchto obchodných spoločnostiach.
Návrh vychádza z pozmeňujúceho návrhu č. 2 spoločnej správy výborov, ktorý terminologicky spresňuje, aby pokrýval aj situácie, keď zástupcovia štátu alebo právnických osôb s majoritnou majetkovou účasťou štátu nie sú v príslušných orgánoch týmito subjektami priamo ustanovení, ale sú nimi navrhnutí.
Teraz by som rád predniesol aj samotný pozmeňujúci návrh.
V čl. I sa vkladá nový 1. bod, ktorý znie:
1. V čl. II ods. 1 písm. zc) znie:
"zc) štatutárneho orgánu alebo členov štatutárneho orgánu a členov dozorných rád právnických osôb, ktorých do funkcie navrhuje alebo ustanovuje štát alebo právnická osoba, v ktorej má majoritnú majetkovú účasť štát,".
Ďalšie body sa primerane prečíslujú.
Nakoľko pozmeňujúci návrh súvisí s bodom 2 spoločnej správy, vynímame bod 2 spoločnej správy na samostatné hlasovanie.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 21.6.2019 13:55 - 13:56 hod.

Vladimír Sloboda Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Už v januári na schôdzi sme novelizovali tento náš zákon, avšak došlo tam k pochybeniu, keď prijatý text ústavného zákona k čl. 2 ods. 1 písm. zp) bol v znení pôvodného návrhu prijatý a súčasne aj v znení navrhovanej zmeny. Z tohto dôvodu tam je duplicita, ktorú potrebujeme odstrániť. A vzhľadom na to, že sa ten obsah týka aj príloh, tak musíme aktualizovať aj prílohy k tomuto zákonu.
Tak isto máme aj jeden pozmeňujúci návrh k tomuto zákonu, ktorý, hlásim sa rovno do rozpravy, aby som ho predniesol.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 15.5.2019 17:15 - 17:16 hod.

Vladimír Sloboda
Ďakujem pekne, rovnako pri tlači 1406 hlasovacie zariadenie ma vykázalo, že som sa zdržal, a chcel som byť za. Ďakujem.
Skryt prepis