Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie

21.6.2019 o 13:55 hod.

Ing.

Vladimír Sloboda

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie 21.6.2019 13:55 - 13:56 hod.

Vladimír Sloboda Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Už v januári na schôdzi sme novelizovali tento náš zákon, avšak došlo tam k pochybeniu, keď prijatý text ústavného zákona k čl. 2 ods. 1 písm. zp) bol v znení pôvodného návrhu prijatý a súčasne aj v znení navrhovanej zmeny. Z tohto dôvodu tam je duplicita, ktorú potrebujeme odstrániť. A vzhľadom na to, že sa ten obsah týka aj príloh, tak musíme aktualizovať aj prílohy k tomuto zákonu.
Tak isto máme aj jeden pozmeňujúci návrh k tomuto zákonu, ktorý, hlásim sa rovno do rozpravy, aby som ho predniesol.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 15.5.2019 17:15 - 17:16 hod.

Vladimír Sloboda
Ďakujem pekne, rovnako pri tlači 1406 hlasovacie zariadenie ma vykázalo, že som sa zdržal, a chcel som byť za. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 15.5.2019 11:49 - 11:50 hod.

Vladimír Sloboda Zobrazit prepis
Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj ma uznesením určil za spravodajcu k návrhu zákona o volebnej kampani, tlač 1462. V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona.
Návrh zákona spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady a Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 17. júna 2019 a gestorský výbor do 18. júna 2019 od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade v prvom čítaní.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15.5.2019 10:14 - 10:16 hod.

Vladimír Sloboda Zobrazit prepis
Ďakujem. No otázka znie naozaj, že z akého dôvodu by takáto správa nemohla byť v pléne. Či už možno sa hanbia za to, že čo by bolo samotným obsahom, že vôbec by bol slabý a nezobrazoval by skutočnosti, ktoré naozaj sú v školstve. Alebo naopak, že by poukazoval na tieto zlé skutočnosti a vlastne tie nedostatky by boli príliš často na očiach a trajektória, ktorú si spomínal, by vlastne smerovala úplne nesprávnym smerom?
Čo sa týka obsahu, dovolím si len pripomenúť, že nezabudnime na školské zariadenia, ktoré sú takisto dôležitou súčasťou a mali by naozaj mať svoju samostatnú položku v takejto správe. Takisto, tak ako si spomenul, tie priamo riadené zariadenia, ktoré sú obzvlášť dôležité, hlavne keď majú dosť vysokú rozpočtovú kapitolu. A nezabudni aj na to, na centrá, cez ktoré sa vôbec financuje prenesený výkon štátnej správy a týka sa to aj, aj školstva. A zároveň takáto správa by aj ukázala to, že zakaždým, keď sa zvýšia náklady v školstve, tak sa na tieto zvýšené náklady presunie len časť peňazí do školstva a zvyšok vždy musí hľadať či už obecná samospráva, alebo samosprávne kraje v svojich rozpočtových kapitolách úplne niekde inde. To znamená, že odoberajú iným svojim kompetenciám peniaze na to, aby dofinancovali to, čo do školstva vláda nedá.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15.5.2019 10:03 - 10:04 hod.

Vladimír Sloboda Zobrazit prepis
Ďakujem pekne.
Pán kolega, spomínali ste, že vďaka tejto správe by sa rozprúdila diskusia. Tak ja dúfam, že naozaj nielen by sa rozprúdila diskusia, ale naozaj dosiahli by sme konkrétne kroky a opatrenia, ktoré by mohli viesť, či už k zmene vo výuke konkrétnych predmetov alebo prípadne dotiahnutiu nových predmetov do výuky tak, aby sa žiaci už od najmenších ročníkov alebo študenti viedli k tomu, aby vedeli kvalitne komunikovať, diskutovať či spolupracovať medzi sebou. Niektoré školy to už postupne zavádzajú, aj keby som to povedal, že skôr ide o individuality medzi učiteľmi, ani nie tak ako škola samotná, ale takéto veci naozaj treba podporovať systematicky, nielen postaviť to na individuáloch učiteľov.
A druhá vec, čo ste spomenuli, čo sa týka toho názorného zobrazovania, prezentácia – či už vo forme grafov, alebo akýmkoľvek spôsobom vizuálnym, tak myslím si, že by si mali nechať i tu kolegovia aj v parlamente poradiť od či už psychológov, alebo pedagógov. Keby sme mohli im vizuálne poriadne odprezentovať to, čo im predkladáme, tak možno by konečne pochopili, čo im vlastne predkladáme, a aj by za to zdvihli ruku.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 14.5.2019 11:24 - 11:26 hod.

Vladimír Sloboda
Ďakujem. Takisto chcem pripomenúť členom výboru pre nezlučiteľnosť funkcií, o 12.30 máme zasadnutie výboru v zasadačke výboru.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 13.5.2019 18:03 - 18:05 hod.

Vladimír Sloboda Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážené kolegyne, kolegovia, pri prerokovaní návrhu ústavného zákona naposledy, keď sme ho menili, došlo v jeho záverečnej časti pri hlasovaní o pozmeňujúcich návrhoch k tomuto ústavnému zákonu k pochybeniu zo strany predkladateľov, a teda hlavne koaličných poslancov, keď bol prijatý text ústavného zákona v čl. II ods. 1 písm. zp) v znení pôvodného návrhu a súčasne i v znení navrhovanej zmeny.
V nadväznosti na úpravu znenia písm. zp) je potrebné vykonať úpravu aj vo vzore oznámenia funkcií, zamestnaní, činnosti, majetkových pomerov verejných funkcionárov v prílohe č. 1 a takisto aj vo vzore oznámenie verejného funkcionára po skončení výkonu verejnej funkcie v prílohe č. 2 tak, aby boli v súlade so znením písm. zp). V tomto okamihu tam máme dve znenia, takže je to zmätočné.
Takisto vzhľadom na potrebu jednoznačného znenia vzoru prílohy č. 1 aj vzoru prílohy č. 2 sa navrhuje z hľadiska legislatívnej techniky ako súčasť tejto novely úplne znenie týchto obidvoch príloh, tak ako sú zmenené.
Zároveň ďalším bodom zmeny je, navrhovaná úprava vlastne v čl. II ods. 4 ústavného zákona zužuje povinnosť orgánu verejnej moci oznamovať novovymenovaných alebo odvolaných verejných funkcionárov len v prípadoch uvedených v čl. II ods. 1 písm. zc) a zd), to znamená, že vypadá tam práve tento bod zp), ktorý meníme. Tieto navrhované zmeny v novele tohto ústavného zákona by nadobudli účinnosť spolu s účinnosťou ústavného zákona č. 66/2019, ktorým sa mení a dopĺňa ústavný zákon č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2004 Z. z.
Táto novela je vyslovene technická, napráva nedostatok, ktorý, ktorý zmätky pri uplatňovaní tohto zákona. Myslím, že tak ako na výbore, tak dúfam, že aj v pléne to tu podporia, túto technickú novelu, rovnako koaliční poslanci, ako aj opoziční.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9.5.2019 14:23 - 14:25 hod.

Vladimír Sloboda
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9.5.2019 13:56 - 13:58 hod.

Vladimír Sloboda Zobrazit prepis
Ďakujem. Ondro, tak ako si spomenul, že celé to bolo založené na v podstate protestoch proti tomu logu, ktoré je na hokejových dresoch. Kto si mal možnosť pozrieť infografiku k súčasným majstrovstvám, kde sú zobrazené jednotlivé dresy účastníkov majstrovstiev, tak je tam vidno, asi budeme jediná krajina, ktorá tam bude mať oficiálny znak. Všetci ostatní tam majú logá. Nikto tam nemá svoj samotný oficiálny štátny znak a už duplom je na nich aj vidno, že takisto sú tie jednotlivé logá odvodené od znaku a vyzerajú pekne, tak ako vyzerá aj naše súčasné logo hokejového zväzu.
Na tie problémy s uplatňovaním zákona sme upozorňovali dostatočne vopred, presne ako si hovoril, to znamená, že stačilo naozaj len počúvať to, čo hovoríme, a zareagovať na to, že ak tam máte chyby, treba ich vyriešiť.
Spomínal si, že to je nielenže nedôstojné takým spôsobom pripraviť zákon, ale naozaj, tak ako spomenul vlastne v liste, ktorý sa nám vrátil naspäť s týmto zákonom, od pána prezidenta, je plný nejednoznačností a nepresností nielen pri hymne, ale aj pri tých ostatných zmenách, ktoré sa upravovali touto novelou. Takže naozaj je vhodné, aby sme neprijali túto novelu ako celok.
Vďaka.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 2.4.2019 11:29 - 11:29 hod.

Vladimír Sloboda
Ďakujem. Tiež chcem pripomenúť členom výboru pre nezlučiteľnosť funkcií, že zasadáme o 12.30 hod. na obvyklom mieste na výbore. Ďakujem.
Skryt prepis