Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

31.1.2019 o 9:11 hod.

Ing.

Vladimír Sloboda

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 31.1.2019 9:11 - 9:13 hod.

Vladimír Sloboda Zobrazit prepis
Ďakujem. Ondro, tam je naozaj veľká otázka, že či tie zmeny, ktoré boli teraz navrhnuté, či to je ten presun hlavne na výbor, čo sa týka oznámení primátorov a predsedov samosprávnych krajov. Či to naozaj nie je len taký, vsuvka kvôli tomu, že či sa tu vôbec nazbiera 90 hlasov, tak to uvidíme už teraz doobeda. Každopádne mňa viacej mrzí to, že tá diskusia hlbšia nad jednotlivými ustanoveniami zákona vôbec ani len nezačala a mohla, práve keď tu boli aj spomínané pokuty. Sú jasne stanovené výšky bez ohľadu na to, o aké previnenie ide, a naozaj z praxe vyplynulo, že niekedy pokuta za naozaj významné porušenie je úplne rovnaká ako za nejakú, naozaj že opomenutie, ktoré je nezmyselné. Takže, bohužiaľ, toto ma mrzí, že týmto sme sa vôbec nezaoberali.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 30.1.2019 18:02 - 18:03 hod.

Vladimír Sloboda Zobrazit prepis
Ďakujem. Martin, presne tak, ako hovoríš, jednoducho takúto technickú novelu sme mohli mať už dávno, pretože zase tých pridaných technických zmien naozaj veľa už nepribudlo, skôr naopak, tie dva roky sme sa tu mohli baviť naozaj o zmene niektorých celých uznesení, ktoré sa týkajú skôr filozofie samotného zákona, a to sa vôbec neudialo.
Naozaj, keď sa máme stretnúť raz za pol roka, nenazýval by som to vôbec nejakou diskusiou, pretože naozaj si len sadneme, skonštatuje sa, toto áno, toto nie a to je tak všetko. Pričom naozaj myslím si, že ten záujem možno aj z obidvoch strán by o, o túto diskusiu by bol, ale realita naozaj vyzerá úplne inak. A obávam sa, či naozaj táto drobná vec, ktorú dopredu sme avizovali, že v tej novele je pre nás neakceptovateľná, či tam naozaj nie je len kvôli tomu, aby nakoniec celá novela nezískala vôbec podporu primeraného počtu hlasov.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 30.1.2019 17:53 - 18:00 hod.

Vladimír Sloboda Zobrazit prepis
Vážené kolegyne, kolegovia, na úvod musím povedať, že touto novelou ústavného zákona na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov sme zbytočne premrhali možnosť hlbšie sa zaoberať zmenami tohto zákona. Neskončiť len pri drobných technických zmenách, ale naozaj hlbšie prekopať celý zákon.
Za klub SaS sme predložili návrh, aby boli výrazne znížené limity na vykazovaný majetok, na vykazované používanie cudzieho majetku. Súčasné limity 35-násobku minimálnej mzdy je príliš vysoký.
Rovnako sme navrhli nižšie limity na vykazovanie darov, ktoré prijal verejný funkcionár.
A obzvlášť dôležitým bodom nášho návrhu bolo povinné vykazovanie všetkých príjmov, ktoré podliehajú dane z príjmov, ako aj paušálnych náhrad či dôchodkov.
Na stretnutí komisie, ktorá sa venovala príprave novely, sme sa zhodli, že by sme sa mali pustiť aj do niektorých skôr filozofických otázok v rámci možných zmien v zákone. Či už by sa tieto otázky týkali práve vykazovania darov, drakonickosti sankcií v zákone v prípade niektorých administratívnych prehreškov, kde je zrejmé, že verejný funkcionár vôbec nemal záujem klamať či schovávať majetok, alebo zavádzať verejnosť. A naopak, mali by sme sa zaoberať prípravou ustanovení zákona, vďaka ktorým by verejní funkcionári, ktorí naozaj konajú v rozpore s verejným záujmom, boli patrične sankcionovaní.
No diskusie ani nezačali. Po odprezentovaní našich návrhov nám koalícia len oznámila, ktoré naše návrhy akceptuje a ktoré nie. Akceptované boli však len technické zmeny a, naopak, tie, ktoré podstatu zákona menili, akceptované neboli. Bez diskusie. A vlastne by to bola aj divná diskusia, keďže rozostup medzi zasadnutiami tej komisie bol pol roka.
Argumentom na zmeny v zákone boli aj pripomienky zoskupenia krajín proti korupcii GRECO. Tento návrh však len formálne pokrýva ich požiadavky. Ostávame vyslovene len na povrchu. Napríklad, keď si prečítate ustanovenia o vykazovaní darov, tak vám musí byť jasné, že prakticky žiadne vykazované nebudú.
A ešte k jednému detailu. Nedávno aj tu pán predsedajúci sa vyjadril ku kauze pána Matoviča, že sme boli ako opozícia upozornení, že keď sa táto novela prijme, nebude už potrebné hlasovať o prípadnej strate mandátu. Podľa názoru pána predsedu Danka už bude môcť byť vyslovená strata verejnej funkcie po dvoch pochybeniach, len ak boli jedného volebného obdobia. Nie je to pravda. Keď si prečítate ten text, tak strata mandátu sa vysloví, "ak sa v predchádzajúcom konaní proti verejnému funkcionárovi počas jedného volebného obdobia právoplatne rozhodlo". Nie je tam vôbec uvedené obmedzenie, že rozhodnutie sa má týkať daného volebného obdobia. Kľudne to môže byť aj kauza z roku 2008.
V druhom rade prechodné ustanovenia k novele takisto hovoria jasne: "Konania začaté pred prijatím novely sa posudzujú podľa pôvodného znenia zákona."
A v treťom rade, podľa pôvodného návrhu má zákon platiť od 1. 1. 2019. Teraz sme tu počuli, že vlastne bude predložený pozmeňovák, kde bude platiť od 1. 1. 2020. Tak teda neviem, akým spôsobom by takáto novela vyriešila hlasovanie pri kauze pána poslanca Matoviča.
Technické zmeny, ktoré máte teraz v novele pred sebou, boli predložené už vo februári minulého roku. Následne k nim v júni prebehla asi dvojhodinová debata. To je tak všetko. Stratili sme zbytočne rok a príležitosť prediskutovať ambicióznejšie návrhy. Také, ktoré by priniesli väčšiu dôveru voličov voči verejným funkcionárom, že nemajú bočné príjmy, ktoré nevidno, že nepoužívajú cudzí majetok, ktorý platia podozrivo lacno, že nemajú podozrivo úročené úložky v bankách a podobne. Na to ale musí byť vôľa nielen opozície, ale aj vládnucej koalície.
Popri technických zmenách však bol do novely vsunutý aj návrh, aby primátori miest a predsedovia samosprávnych krajov podávali svoje oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov nie svojim zastupiteľstvám, ale priamo výboru Národnej rady. Považujem to za hrubé zasahovanie do kompetencií samosprávy. Argumentom bola spätosť primátorov s ich zastupiteľstvami. Však majú väčšinu v zastupiteľstve, nikdy žiadnu sankciu nedostanú. Ako keby to vo Výbore Národnej rady pre nezlučiteľnosť funkcií bolo inak. V tých dôležitých bodoch stále platí, že vládnuca koalícia má väčšinu.
Za náš klub môžem povedať, že ak z novely bude vypustený rozporuplný presun podávania oznámení primátorov a predsedov samosprávnych krajov výboru Národnej rady, návrh podporíme. Novela, ktorá je ale len drobným zlepšením namiesto poriadneho vykročenia, je stále lepšia ako súčasný stav. No zahrnutím zasahovania do kompetencií územných samospráv je tento návrh nepodporiteľný.
Preto mi dovoľte predložiť nasledujúci pozmeňujúci návrh. Pán predsedajúci, prosím o zastavenie času.

Danko, Andrej, predseda NR SR
Prosím zastavenie času.

Sloboda, Vladimír, poslanec NR SR
Pozmeňujúci návrh poslanca Vladimíra Slobodu k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa ústavný zákon č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z. (tlač 1234).
V čl. I bod 29 znie: 29. V čl. 7 ods. 5 písm. b) sa slová "poslanec mestského zastupiteľstva a poslanec zastupiteľstva mestských častí v Bratislave a Košiciach, komisii mestského (miestneho) zastupiteľstva" nahrádzajú slovami "primátor mesta a poslanec mestského zastupiteľstva komisii mestského zastupiteľstva a starosta mestskej časti v Bratislave a Košiciach a poslanec zastupiteľstva mestských častí v Bratislave a Košiciach komisii miestneho zastupiteľstva".
Odôvodnenie: Návrhom sa ruší novelou navrhovaný zásah do samosprávnych kompetencií mestských zastupiteľstiev voči primátorom miest a zastupiteľstiev vyšších územných celkov voči predsedom vyššieho územného celku.
Naďalej budú predkladať oznámenia funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov podľa čl. 7 komisiám v rámci samosprávy a nie výboru Národnej rady pre nezlučiteľnosť funkcií.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 30.1.2019 17:40 - 17:42 hod.

Vladimír Sloboda Zobrazit prepis
Vážené kolegyne, kolegovia, na rokovaní výboru pre verejnú správu a regionálny rozvoj sme sa venovali tomuto zákonu trochu bližšie, čo bolo celkom nezvyčajné vzhľadom na to, že výbor pre verejnú správu priamo nie často sa venuje Štátnemu fondu rozvoja bývania.
Jednou z otázok, ktorú sme ale riešili, je dôvod, prečo plánujeme zmenou zákona podporiť iba rodiny s deťmi v mladých manželstvách. V dnešnej dobe riešiť, či rodina s deťmi žije v manželstve alebo v inom vzťahu, prípadne ide o samostatne žijúceho rodiča, je naozaj spiatočnícke, obzvlášť keď dôvodom na podporu práve rodín v mladých manželstvách je to, že sa ľahšie dokladuje a preukazuje. Ak má byť podporená rodina vďaka tomu, že má deti, nie je dôvod, aby sme jednu rodinu podporili a druhú nie, pričom rozdiel bude len v jednom dokumente.
V ústave máme napísané, že deti narodené v manželstve i mimo neho majú rovnaké práva. Rovnako by sme mali zmýšľať aj pri podpore rodín s deťmi všetkých rovnako.
Jedným z argumentov bolo, že nie je ako dokázať, že rodina žije spolu. Ako keby sobášny list bol takým dokladom.
Ďalším z argumentov predloženého návrhu bolo, že pri prípadnom rozpade manželstva je jednoduchšie vysporiadať bezpodielové spoluvlastníctvo manželov, ako riešiť vysporiadanie majetku medzi dvoma nezosobášenými partnermi. Keby v tom bol problém, tak aj pri poskytovaní hypotekárnych úverov by banky asi mali problém. Realita je však taká, že bankám je to jedno a rovnako by to malo byť jedno aj štátu a rovnocenne podporiť všetky rodiny s deťmi, čo sa týka Štátneho fondu rozvoja bývania.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 6.12.2018 18:44 - 18:46 hod.

Vladimír Sloboda Zobrazit prepis
Ďakujem. Samozrejme tých predchádzajúcich predsedov výborov som nemohol nespomenúť, pretože práca naozaj neustále na tom, na tej novele pokračuje. Ja som tiež, tak isto čakal, že práve tieto veci, ktoré si spomenul, budeme ďalej riešiť a vydiskutovávať, pretože sa týkajú naozaj vecí, ktoré doteraz neboli celkom dobre postihnuté touto novelou zákona. Čakal som, pretože napríklad aj pán Číž celkom dobre rozvíril tú debatu na tých prvých stretnutiach komisie, že naozaj ideme o tom diskutovať, že ako sa k tomu postaviť, ako to čo najlepšie uchopiť, ale v podstate diskusia skončila tým, že sme povedali, aké sú naše návrhy v tých jednotlivých veciach a v podstate tým, tým to skončilo, už ďalej sa o tých problematických častiach nediskutovalo. Takže toto ma mrzí.
A keď hovoríš o obštrukciách, ja sa obávam toho, že práve ak tu bude návrh na nejaký zákaz vlastníctva médií, tak toto je práve tá časť, ktorá môže byť tou obštrukciou na to, aby sme vôbec prijali novelu tohto zákona. Dúfam, že sa tak nestane.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 6.12.2018 18:36 - 18:42 hod.

Vladimír Sloboda Zobrazit prepis
Vážené kolegyne, kolegovia, teší ma, že sme sa dopracovali k novele zákona na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov. Na úvod však musím spomenúť proces, akým táto novela vznikla.
Bola ustanovená komisia, v ktorej mohli jednotlivé politické strany v parlamente dať svoje pripomienky a návrhy k budúcej novele. V realite však stretnutie komisie prebehlo tak, že s týmito kumulovanými všetkými návrhmi, koalícia len k nim oznámila, ktoré pripomienky akceptuje a s ktorými nesúhlasí. A pred touto schôdzou už sme dostali len na výber, či pod samotný návrh chceme byť podpísaní alebo nie, pričom naše najdôležitejšie návrhy neboli prijaté, takže súhlasiť sme s ňou nemohli. To len k tomu, aby nedošlo k omylu, že ide o nejaký kompromisný návrh od všetkých strán, ktoré sú v parlamente. Tento návrh s kompromisom nemá nič spoločné. To, čo je doňho zahrnuté, sú drvivou väčšinou technické požiadavky, ktoré sú, ktoré by dala hociktorá zo strán, ktoré sú v parlamente, koniec koncov obsahovali tieto technické pripomienky už predchádzajúce, predchádzajúce návrhy, ktoré dávali prechádzajúci predsedovia výboru pre nezlučiteľnosť funkcií.
Ale teraz konkrétne k obsahu. V prvom rade, navrhovali sme, aby limit na priznávaný majetok či záväzky bol nižší, namiesto 35 násobku minimálnej mzdy iba 20 násobok, čo znamená, že by sa hodnota tohto priznaného majetku znížila na necelých 10-tisíc eur. V novele o zmene limitov však nie je ani zmienka. Takisto sme navrhli, aby boli priznávané povinne všetky príjmy poslancov, nielen príjmy z verejnej funkcie či iných funkcií a zamestnaní. Týka sa to napríklad aj paušálnych náhrad poslancov, ale aj všetkých príjmov, ktoré podliehajú dani z príjmov. Návrh, ktorý máte pred sebou, obsahuje priznávanie darov alebo iných výhod, ktoré prijal verejný funkcionár. Limit na priznávanie darov je však približne od 5000 eur, čo je však tak vysoké, že nebudú priznávané prakticky žiadne dary. Navyše chýba požiadavka na uvádzanie údajov o darcovi.
Pri daroch nemôžem nespomenúť návrh etického kódexu, ktorý pravdepodobne bude na programe najbližšej schôdze. V ňom je navrhnutá veta, že „poslanec nie je povinný oznámiť prijatie darov poskytnutých pri osobných výročiach poslanca". „Osobným výročím“ poslanca môže byť pritom hocijaký deň, keďže to nie je nikde zadefinované. Hlavne však navrhovaný etický kódex obsahuje viacero ustanovení, ktoré sú v rozpore s touto navrhovanou novelou.
Ďalším naším návrhom bolo priznávanie užívania cudzej hnuteľnej či nehnuteľnej veci. Navrhli sme limit už od 10 násobku minimálnej mzdy. Takýto limit by zohľadňoval predpokladané sumy, ktoré verejný funkcionár vynaloží na prenájmy. Koaličný návrh pritom obsahuje limit 35 násobku minimálnej mzdy, čo je zhruba 1 400 eur za mesiac. Tým sa stáva táto položka úplne bezpredmetná, pretože takéto sumy vynakladajú akurát tak verejní funkcionári bývajúci v Bonaparte. Zmysel priznávania darov, ako aj užívania cudzích vecí je najmä na preukázanie prípadných konfliktov záujmov či skrytého uplácania verejných funkcionárov. Vysoké limity však tieto ustanovenia robia bezzubými.
Na prvý pohľad pozitívne znejú ustanovenia týkajúce sa straty verejnej funkcie. O verejnú funkciu príde každý, voči ktorému sa počas jedného volebného obdobia dvakrát právoplatne rozhodlo, že porušil povinnosti podľa tohto zákona. No zmena tohto ustanovenia vôbec nerieši otázku, či sa tieto dve rozhodnutia majú týkať rozličných volebných období alebo jedného volebného obdobia, tak ako napríklad v kauze pána Matoviča. Celkovo sme boli s opozičnými návrhmi, návrhmi k novele výrazne ambicióznejší, ako nám tu koalícia v návrhu predložila. Považujem to za stratu príležitosti na to, aby sme zlepšili vnímanie verejných funkcionárov zo strany verejnosti. Vyššou otvorenosťou a transparentnosťou sme mohli odstrániť aspoň kúsok z toho negatívneho pocitu z volených predstaviteľov.
Negatívne pocity bude určite vyvolávať aj koaličný návrh, aby primátori miest a predsedovia samosprávnych krajov podávali svoje majetkové oznámenia priamo výboru Národnej rady, namiesto toho, aby sa nimi zaoberali zastupiteľstvá. Považujeme to za hrubé zasahovanie do samosprávnych kompetencií. Ich zlyhania by mali riešiť priamo volení zástupcovia u nich doma. Znovu tento rok zasahujeme do vzťahov medzi primátormi a poslancami. Minimálne tretíkrát zasahujeme do pôvodne rovnocenného postavenia primátorov a poslancov a poslancov staviame na nižší stupeň. S týmto ustanovením rozhodne súhlasiť nemôžeme.
V novembri bol na Slovensku hodnotiaci tím zo Skupiny štátov proti korupcii, GRECO, ktorý prišiel posúdiť postup Slovenska v prijímaní opatrení proti korupcii. Hodnotiaci tím sa najviac pozastavil práve nad limitmi a vykazovaní, vykazovaním darov a iných výhod. Takisto sa pozastavili nad nedostatočným zabezpečením ľudských zdrojov na preventívnu kontrolu oznámení verejných funkcionárov a chýbajúcim prepojením na systémy, kde by sa tieto údaje mohli aj overiť. To, že už niekoľko rokov im len ukazujeme návrhy, ale žiadne sme v realite neprijali, to už nad tým len zdvihli obočie, pretože to už poznali z predchádzajúcich hodnotiacich kôl. Potešilo ma aspoň to, že tím z nášho výboru vyhodnotili ako najlepšie pripravený a najviac otvorený voči nim. Za to ďakujem pani Kuciaňovej, pani tajomníčke výboru, pánu Fajtákovi, ako aj riaditeľovi Parlamentného inštitútu.
Na záver k predloženej novele zákona. Obsahuje len technické zmeny, ktoré vzišli z praxe pri používaní zákona. Jediná významná zmena v obsahu je akurát to, že primátori a predsedovia samosprávnych krajov budú svoje oznámenia dávať priamo výboru Národnej rady a nie svojim zastupiteľstvám, čo je zásahom do samosprávnych kompetencií, a budem usilovať o to, aby to vypadlo z novely zákona. Tak isto podáme pozmeňujúce návrhy, ktoré by mohli túto čisto byrokratickú novelu významnejšie obohatiť o protikorupčné požiadavky, tak ako sme sa zaviazali, je to od nás požadované, ale najmä je to naozaj potrebné.
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 6.12.2018 16:15 - 16:17 hod.

Vladimír Sloboda Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Tú výzvu na tú, na to predloženie prípadných ďalších návrhov určite využijeme, rovnako, ako sme to využili pri práci v rámci komisie na prípravu tejto novely. Mňa len mrzí, že chýba aspoň jeden krok medzi tým, ako sme sa stretli naposledy nad všetkými návrhmi, ktoré dali jednotlivé poslanecké kluby, a tým, čo bolo predložené do pléna. Minimálne tam to jedno stretnutie, na ktorom by sme sa rozprávali o tom, že aké kompromisné riešenia sa môžu dostať do tohto návrhu, tak to vôbec nezaznelo. Na tom poslednom stretnutí naozaj len bolo poznamenané toto, s týmto súhlasíme, s týmto nesúhlasíme a presne v takomto znení bol aj odovzdaný tento návrh novely zákona. Ale v prípade, že naozaj to, čo tu pred chvíľou zaznelo, budú súčasťou novely aj nejaké ďalšie vsuvky typu zákaz vlastnenia médií, čo je teda dosť rozporuplná zložka, tak neviem si predstaviť, že by tento návrh získal dostatočnú podporu v tomto pléne a ohrozí to vôbec prijatie aj takých úplne jednoduchých administratívnych vecí, ktoré sú naozaj nevyhnutné, aby sa zmenili v tomto zákone. Takže dúfam, že sa to nestane, aby sme zbytočne si neurobili hanbu, pretože opakovane keď prišli hodnotiace, hodnotiaci tím keď prišiel za krajiny GRECO, tak opäť sme im len sľúbili, že niečo prijmeme, a dúfam, že tentokrát konečne aj naozaj môžu dostať tú odozvu, že niečo, nejaký zákon prijmeme, pretože doteraz opakovane len dostali sľub, ale žiadny nebol splnený.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 5.12.2018 11:40 - 11:40 hod.

Vladimír Sloboda
Ďakujem. Ja pripomínam členom výboru pre nezlučiteľnosť funkcií, že dnes mimoriadne zasadáme v zasadačke výboru pre financie a rozpočet, číslo dverí 31 tu hlavnej budove o 13.00. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 5.12.2018 10:34 - 10:35 hod.

Vladimír Sloboda
Ďakujem pekne. Netýka sa to, tento návrh, len výborov, týka sa to aj kvalitných regionálnych politikov, ktorí naozaj dokážu zo svojho regiónu získať podporu, avšak povedzme priamo na samotnej kandidátnej listine nie sú tak vysoko, aby mohli zastupovať svoj región v parlamente. A práve jeden, toto je jeden z možných spôsobov, ako naozaj dostať širšiu podporu regiónov do poslaneckých lavíc. Takže určite tento návrh len podporujem.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 5.12.2018 10:29 - 10:30 hod.

Vladimír Sloboda Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj ma uznesením určil za spravodajcu k návrhu zákona o podmienkach výkonu volebného práva (tlač 1212). V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona.
Návrh zákona spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
A vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 25. januára 2019 a v gestorskom výbore do 28. januára 2019.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis