Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

4.12.2019 o 11:32 hod.

Ing. CSc.

Ľubomír Petrák

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 4.12.2019 11:32 - 11:32 hod.

Ľubomír Petrák
Chcem pozvať členov výboru pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport na stretnutie výboru o 12.00 hod. v rokovacej miestnosti výboru. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 27.11.2019 16:23 - 16:40 hod.

Ľubomír Petrák Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Vážené kolegyne, kolegovia, predmetom môjho vystúpenia bude tiež predloženie pozmeňujúce návrhu, ktorý je podaný písomne a je aj zverejnený, takže ho máte všetci k dispozícii.
Predmetný pozmeňujúci návrh rieši technickú vykonateľnosť návrhu zákona a rieši podnikanie samostatne zárobkovo činných osôb tým, že sa doplní do živnostenského zákona ako ďalší druh podnikania, plus bude mať tento návrh pozmeňujúci za cieľ odstrániť niektoré administratívne veci, aby športoví odborníci a športovci nemuseli nosiť niektoré doklady z ministerstva školstva tým, že okresné úrady budú mať prístup do informačného systému športu.
Na jednej strane to zjednodušuje život ľudí, na druhej strane to urýchľuje, urýchľuje procesy a zmenšuje možnosť nejakých chybových procesov. Takže myslím si, že je to čisto technický pozmeňujúci návrh, ktorý by mohol získať vašu podporu.
V odôvodnení pozmeňujúceho návrhu sa píše, že navrhovaná zmena súvisí s úpravou vydávania oprávnenia na podnikanie športového odborníka, ktorú zaviedol zákon č. 310/2019 Z. z. Navrhovaná úprava vychádza z potrieb, ktoré vznikli v procese implementácie uvedenej novely, presnejšie definuje procesy a príslušnosť orgánov štátnej správy pri úkonoch súvisiacich s oprávneniami na podnikanie športových odborníkov, a to začatím, pozastavením a ukončením podnikania.
Navrhovanou úpravou sa zároveň pristupuje k zníženiu byrokracie vypustením nadbytočných úkonov na strane občana, ako aj štátnej správy.
Teraz už text pozmeňujúceho návrhu. Ospravedlňujem sa, že to bude čisto technické čítanie o mnohých návrhoch zákonov, ktoré sú, ale rokovací poriadok to vyžaduje, takže prosím o chvíľku strpenia.
1. V čl. I sa za bod 2 vkladajú nové body 3 až 5, ktoré znejú:
3. V § 6 ods. 4 až 6 znejú:
„(4) Oprávnenie vykonávať činnosť športového odborníka ako podnikanie vzniká dňom vydania oprávnenia na podnikanie. Športový odborník, ktorý získal oprávnenie na výkon činnosti športového odborníka podľa ods. 2, môže podať žiadosť o zápis oprávnenia na podnikanie okresnému úradu, ktorý plní úlohy jednotného kontaktného miesta 6b). Príslušný okresný úrad overí oprávnenie na výkon činnosti športového odborníka v registri fyzických osôb v športe.
(5) Okresný úrad, ktorý plní úlohy jednotného kontaktného miesta, vydá športovému odborníkovi oprávnenie na podnikanie a bezodkladne oznámi ministerstvu školstva vydanie oprávnenia na podnikanie. Ministerstvo školstva zapíše oprávnenie na podnikanie športového odborníka do registra fyzických osôb v športe podľa § 80 ods. 6 písm. h). Oprávnenie na podnikanie vydané okresným úradom obsahuje podľa § 80 ods. 2 písm. a), b), c), e), g) a h) a údaj podľa § 80 ods. 6 písm. h) prvého bodu.
(6) Športový odborník môže oznámiť jednotnému kontaktnému miestu pozastavenie podnikania; jednotné kontaktné miesto bezodkladne oznámi ministerstvu školstva pozastavenie podnikania. Ministerstvo školstva zapíše do registra fyzických osôb v športe pozastavenie podnikania podľa § 80 ods. 6 písm. h) tretieho bodu. Účinky pozastavenia podnikania športového odborníka nastávajú dňom nasledujúcim po dni doručenia oznámenia o pozastavení podnikania jednotnému kontaktnému miestu, alebo ak je v oznámení uvedený neskorší deň, týmto dňom.“
4. V § 6 ods. 9 znie:
„(9) Športový odborník oznámi jednotnému kontaktnému miestu ukončenie podnikania; jednotné kontaktné miesto bezodkladne oznámi ministerstvu školstva ukončenie podnikania. Ministerstvo školstva zapíše do registra fyzických osôb v športe ukončenie podnikania podľa § 80 ods. 6 písm. h) druhého bodu. Účinky ukončenia podnikania športového odborníka nastávajú dňom nasledujúcim po dni doručenia oznámenia o ukončení podnikania jednotnému kontaktnému miestu, alebo ak je v oznámení uvedený neskorší deň, týmto dňom.“
5. V § 80, teda § 80 sa dopĺňa ods. 12, ktorý znie:
„(12) Ministerstvo školstva poskytne okresným úradom prístup k údajom registra fyzických osôb v športe za účelom konania podľa § 6 ods. 4 a 5.“
2. bod pozmeňujúceho návrhu:
Za čl. I sa vkladá nový čl. II, ktorý znie:
Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona č. 231/1992 Zb., zákona č. 600/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 132/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 200/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 216/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 289/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 290/1996 Z. z., zákona č. 288/1997 Z. z., zákona č. 379/1997 Z. z., zákona č. 70/1998 Z. z., zákona č. 76/1998 Z. z., zákona č. 126/1998 Z. z., zákona č. 129/1998 Z. z., zákona č. 140/1998 Z. z., zákona č. 143/1998 Z. z., zákona č. 144/1998 Z. z., zákona č. 161/1998 Z. z., zákona č. 178/1998 Z. z., zákona č. 179/1998 Z. z., zákona č. 194/1998 Z. z., zákona č. 263/1999 Z. z., zákona č. 264/1999 Z. z., zákona č. 119/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 236/2000 Z. z., zákona č. 238/2000 Z. z., zákona č. 268/2000 Z. z., zákona č. 338/2000 Z. z., zákona č. 223/2001 Z. z., zákona č. 279/2001 Z. z., zákona č. 488/2001 Z. z., zákona č. 554/2001 Z. z., zákona č. 261/2002 Z. z., zákona č. 284/2002 Z. z., zákona č. 506/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 219/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 423/2003 Z. z., zákona č. 515/2003 Z. z., zákona č. 586/2003 Z. z., zákona č. 602/2003 Z. z., zákona č. 347/2004 Z. z., zákona č. 350/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 420/2004 Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z., zákona č. 544/2004 Z. z., zákona č. 578/2004 Z. z., zákona č. 624/2004 Z. z., zákona č. 650/2004 Z. z., zákona č. 656/2004 Z. z., zákona č. 725/2004 Z. z., zákona č. 8/2005 Z. z., zákona č. 93/2005 Z. z., zákona č. 331/2005 Z. z., zákona č. 340/2005 Z. z., zákona č. 351/2005 Z. z., zákona č. 470/2005 Z. z., zákona č. 473/2005 Z. z., zákona č. 491/2005 Z. z., zákona č. 555/2005 Z. z., zákona č. 567/2005 Z. z., zákona č. 124/2006 Z. z., zákona č. 126/2006 Z. z., zákona č. 17/2007 Z. z., zákona č. 99/2007 Z. z., zákona č. 193/2007 Z. z., zákona č. 218/2007 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 577/2007 Z. z., zákona č. 112/2008 Z. z., zákona č. 455/2008 Z. z., zákona č. 488/2008 Z. z., zákona č. 186/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 568/2009 Z. z., zákona č. 129/2010 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 556/2010 Z. z., zákona č. 249/2011 Z. z., zákona č. 324/2011 Z. z., zákona č. 362/2011 Z. z., zákona č. 392/2011 Z. z., zákona č. 395/2011 Z. z., zákona č. 251/2012 Z. z., zákona č. 314/2012 Z. z., zákona č. 321/2012 Z. z., zákona č. 351/2012 Z. z., zákona č. 447/2012 Z. z., zákona č. 39/2013 Z. z., zákona č. 94/2013 Z. z., zákona č. 95/2013 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 218/2013 Z. z., zákona č. 1/2014 Z. z., zákona č. 35/2014 Z. z., zákona č. 58/2014 Z. z., zákona č. 182/2014 Z. z., zákona č. 204/2014 Z. z., zákona č. 219/2014 Z. z., zákona č. 321/2014 Z. z., zákona č. 333/2014 Z. z., zákona č. 399/2014 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 79/2015 Z. z., zákona č. 128/2015 Z. z., zákona č. 266/2015 Z. z., zákona č. 272/2015 Z. z., zákona č. 274/2015 Z. z., zákona č. 278/2015 Z. z., zákona č. 331/2015 Z. z., zákona č. 348/2015 Z. z., zákona č. 387/2015 Z. z., zákona č. 412/2015 Z. z., zákona č. 440/2015 Z. z., zákona č. 89/2016 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 276/2017 Z. z., zákona č. 289/2017 Z. z., zákona č. 292/2017 Z. z., zákona č. 56/2018 Z. z., zákona č. 87/2018 Z. z., zákona č. 106/2018 Z. z., zákona č. 112/2018 Z. z., zákona č. 157/2018 Z. z., zákona č. 170/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 216/2018 Z. z., zákona č. 9/2019 Z. z., zákona č. 30/2019 Z. z., zákona č. 139/2019 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 356/2019 Z. z., zákona č. 371/2019 Z. z. a zákona č. 390/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 66b ods. 3 písm. d) sa na konci bodka nahrádza čiarkou.
2. V § 66b sa ods. 3 dopĺňa písm. e), ktoré znie:
„e) oprávnenie na podnikanie podľa osobitného zákona, 39b)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 39b znie:
„39b) V § 6 ods. 5 zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“
Doterajší čl. II sa primerane prečísluje.
V nadväznosti na vloženie nového článku II sa upraví návrh zákona.
Takže toľko technicky pozmeňovák a neviem, čo som komu urobil, ale v zásade viem, prečo sa podnikateľský sektor sťažuje na neprehľadnosť legislatívy.
Ďakujem pekne. (Ruch v sále.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 23.10.2019 10:50 - 10:51 hod.

Ľubomír Petrák Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pani kolegyňa, pokiaľ ide o parkovacie miesta na verejných priestranstvách, budem podporovať, aby ich bolo pre telesne postihnutých čím viacej, lebo si zaslúžia, aby mali vytvorený priestor pre to, aby mohli plnohodnotne chodiť nakupovať, zapájať sa do spoločenského života a všetky ostatné činnosti, ktoré im právom patria.
Keď som povedal, že 90 % času je vaše parkovacie miesto v Národnej rade prázdne, alebo parkovacie miesto vyhradené pre ťažko zdravotne postihnutých, nehovoril som o tom, že by nemalo byť alebo by ich malo byť v Národnej rade menej. Chcel som tým povedať iba jedno, že 90 % rokovacieho času sa nenachádzate v tejto budove, a to je všetko, čo som, to, čo som týmto chcel povedať.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 23.10.2019 9:22 - 9:23 hod.

Ľubomír Petrák
Ďakujem pekne za podporu tohto, tohto návrhu. A, pani kolegyňa, áno, parkoval som na vašom parkovacom mieste na začiatku funkčného obdobia, riadne som sa za to ospravedlnil, lebo som si nevšimol tabuľu, ktorá tam roky predtým nebola. A ak treba, ospravedlním sa ešte raz za tento, za tento čin. Ale na druhej strane musím povedať, že aj to parkovacie miesto je 90 % času prázdne.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 23.10.2019 9:13 - 9:21 hod.

Ľubomír Petrák Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Vážená pani ministerka, vážené kolegyne, kolegovia, aj moje vystúpenie sa bude týkať predloženia pozmeňujúceho návrhu, ale tak, ako káže rokovací poriadok, najskôr odôvodnenie.
Predložený pozmeňujúci návrh k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o cestnej premávke nadväzuje na jeho úpravu v oblasti zefektívňovania elektronických služieb evidencie vozidiel, sprísnenie parkovania na chodníkoch, ale aj zlepšenia ukladania sankcií v rámci objektívnej zodpovednosti doplnením Centrálneho informačného systému pre parkovanie osôb s ťažkým zdravotným postihnutím.
Inteligentné zariadenia vo vyhradených parkovacích miestach po celej republike sa prepoja s novým elektronickým čipom v parkovacom preukaze, čím výrazne uľahčia parkovanie osobám s ťažkým zdravotným postihnutím. Zámerom je v kombinácii s ďalšími opatreniami postupne zabezpečiť účinnú kontrolu a vymožiteľnosť práva zo strany polície a taktiež zabezpečenie štatistických informácií o obsadenosti parkovísk určených pre osoby so zdravotným postihnutím pre účely lepšej regulácie povinností vytvárať tieto parkovacie miesta.
Pozmeňujúci návrh legislatívne upravuje centrálny informačný systém parkovania a ďalšie nevyhnutné náležitosti. Správcom tohto systému bude DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska, ktoré je založené Ministerstvom financií Slovenskej republiky a Združením miest a obcí Slovenska, ktoré aktuálne zabezpečuje programové a hardverové prostriedky na výkon verejnej moci elektronicky pre viac ako 2 100 obcí a miest Slovenskej republiky.
Vďaka národnému projektu spolufinancovanému zo štrukturálnych fondov už onedlho doteraz marginalizované skupiny osôb s ťažkým zdravotným postihnutím môžu získať inteligentné parkovacie preukazy, ktoré im vďaka senzorom osadeným vo vyhradených parkovacích miestach na celom území Slovenskej republiky výrazne uľahčia každodenné parkovanie. Projekt je pripravený v spolupráci so zástupcami reprezentatívnych organizácií združujúcich desaťtisíce osôb s ťažkým zdravotným postihnutím, ako napríklad Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Slovenský zväz telesne postihnutých, Organizácia muskulárnych dystrofikov v Slovenskej republike a ďalšie organizácie.
K tomuto projektu vyslovil podporu aj Výbor pre osoby so zdravotným postihnutím Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky a chcem povedať, že tento pozmeňujúci návrh bol pripravovaný v širokej spolupráci s dotknutými organizáciami a DataCentrum miest a obcí, ako aj Ministerstvom práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky.
Myslím si, že z tohto odôvodnenia je úplne jasné, že je to dobrý systém, ktorý na jednej strane zabezpečí doplnenie existujúcich preukazov ťažko zdravotne postihnutých osôb o elektronický čip, zabezpečí osadenie senzorov do parkovacích miest pre tieto osoby a vo chvíli, keď zaparkuje takéto vozidlo s držiteľom preukazu, ktorý má tento čip, dôjde k ich spárovaniu a odoslaniu informácie centru. A na druhej strane, ak zaparkuje na takomto mieste osoba, ktorá nemá na to oprávnenie, dôjde takisto k upovedomeniu buď mestskej polície, alebo polície o tom, že toto miesto je obsadené neoprávnenou osobou, a bude môcť byť zjednaná v reálnom čase náprava, ktorá, ktorá zabezpečí využívanie týchto miest len pre osoby, ktorým jej toto miesto určené, a nie jeho zneužívania občanom, ktorí si uľahčujú život a nemajú na to oprávnenie.
Teraz poprosím už len text zákona, ktorý znie:
Za čl. IV sa vkladá nový článok V, ktorý znie:
Čl. V Zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 551/2010 Z. z., zákona č. 180/2011 Z. z., zákona č. 468/2011 Z. z., zákona č. 136/2013 Z. z., zákona č. 219/2014 Z. z., zákona č. 263/2014 Z. z., zákona č. 375/2014 Z. z., zákona č. 353/2015 Z. z., zákona č. 378/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 355/2016 Z. z., zákona č. 191/2018 Z. z., zákona č. 83/2019 Z. z. a zákona č. 223/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. Za § 64 sa vkladá § 64a, ktorý vrátane nadpisu znie:
„§ 64a Informačný systém systému parkovania
(1) Informačný systém parkovania je nadrezortný informačný systém, ktorý obciam poskytuje technické a programové prostriedky k správe vyhradených parkovacích miest, kontrole ich obsadenia a plánovaniu umiestňovania vyhradených parkovacích miest. Správcom informačného systému parkovania je DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska.
(2) Na základe písomnej dohody so správcom informačného systému parkovania, a ak tomu nebránia technické dôvody, sú obce a iné osoby oprávnené využívať informačný systém parkovania.
(3) Na účely využívania informačného systému parkovania je správca informačného systému parkovania oprávnený získavať údaje z iných informačných systémov verejnej správy.
(4) Správa a prevádzka informačného systému parkovania a plnenie úloh správcu informačného systému parkovania sú výkonom verejnej správy. Správca informačného systému parkovania je na tento účel oprávnený o držiteľovi parkovacieho preukazu spracúvať osobné údaje podľa § 64 ods. 4 písm. a) až g), h) až j), l), o) a o čísle vyhotoveného parkovacieho preukazu.
(5) Na financovaní informačného systému parkovania sa ministerstvo podieľa v rozsahu a spôsobom dohodnutým písomnou zmluvou uzavretou so správcom informačného systému parkovania.“
Ostatné novelizačné články sa primerane prečíslujú.
Myslím si, že toto je krok, ktorý aj v rámci elektronizácie verejnej správy môže opäť aj v tejto problematickej oblasti posunúť kvalitu osôb s ťažkým zdravotným postihnutím výrazne ďalej, preto prosím o jeho podporu.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 16.10.2019 9:49 - 9:52 hod.

Ľubomír Petrák Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Vážený pán predsedajúci, vážená pani ministerka, vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte, aby som predniesol spoločnú správu výborov. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport ako gestorský výbor podáva Národnej rade správu o výsledku prerokovania návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady s pristúpením Slovenskej republiky k Dohovoru o zriadení Európskeho univerzitného inštitútu.
Predseda Národnej rady rozhodnutím č. 1873 z 3. októbra 2019 pridelil návrh na vyslovenie súhlasu ako tlač 1738 na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady, výboru pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport a zároveň určil ako gestorský výbor výbor pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport a určil termíny na prerokovanie do 15. októbra. Výbory prerokovali predmetný návrh dohovoru v stanovenom termíne. Ústavnoprávny výbor uznesením č. 756 z 15. októbra a výbor pre vzdelávanie, vedu, mládež uznesením č. 256 z 15. októbra 2019. Zhodne odporúčajú Národnej rade vysloviť súhlas s Dohovorom o zriadení Európskeho univerzitného inštitútu a rozhodnúť, že ide o medzinárodnú zmluvu podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky, ktorá má prednosť pred zákonmi.
Gestorský výbor odporúča Národnej rade, aby podľa článku 86 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky vyslovila súhlas s dohovorom a rozhodla, že ide o medzinárodnú zmluvu podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky, ktorá má prednosť pred zákonmi Slovenskej republiky. Spoločná správa výborov bola schválená uznesením výboru pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport č. 269 z 15. októbra a týmto uznesením ma výbor súčasne poveril, aby som informoval o výsledku rokovania gestorského výboru a predložil návrh na uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh na uznesenie je prílohou spoločnej správy a znie:
Uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky k návrhu na pristúpenie Slovenskej republiky k Dohovoru o zriadení Európskeho univerzitného inštitútu, tlač 1738. Národná rada Slovenskej republiky podľa čl. 86 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky
a) vyslovuje súhlas s pristúpením Slovenskej republiky k Dohovoru o zriadení Európskeho univerzitného inštitútu,
b) rozhodla, že ide o medzinárodnú zmluvu podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky, ktorá má prednosť pred zákonmi Slovenskej republiky.
Pán predsedajúci, skončil som. Otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13.9.2019 20:35 - 20:35 hod.

Ľubomír Petrák Zobrazit prepis
Pán minister, nadviažem na vaše slová zo začiatku vášho vystúpenia o tom, že táto schôdza sa mení na nedôstojnú a pred tým, ako poviem to, čo chcem povedať, sa ospravedlním svojim voličom za to, lebo nie sú zvyknutí na takýto štýl môjho vystupovania.
Ja by som tie vaše slová povedal, že nemení sa táto schôdza na nedôstojnú, môžme ju úplne kľudne pomenovať Matovičov cirkus. A v každom dobrom cirkuse sa predstavenie končí tým, že klaun odchádza posledný. Takže buďme takí dobrí, nechajme ho to, nech to dokončí.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13.9.2019 19:35 - 19:35 hod.

Ľubomír Petrák
 

13.9.2019 18:50 - 18:50 hod.

Ľubomír Petrák Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pán kolega, na vašom vystúpení najviac oceňujem ten záver, keď ste ho skrátili, takže, ale vrátim sa aj k nejakým vecným otázkam, ktoré zazneli.
Prvú tézu, ktorú ste použili vo svojom vystúpení, bola téza rovný a rovnejší. A ja sa pýtam, predstaviteľ akej strany hovorí o rovných a rovnejších? Nehovoríte náhodou o strane OĽANO, ktorá má štyroch členov a odchádzajú členovia poslaneckého klubu strany OĽANO z tohto poslaneckého klubu preto, lebo nemajú miesto v strane, v ktorej chceli byť? O čom vy hovoríte? Jako ja si osobne myslím, že ste trošku zblúdilý.
Ďalej ste hovorili o tom, o otázkach súkromných škôl a službách súkromných škôl, ktoré vraj využívajú predovšetkým možno podľa vašich slov predstavitelia SMER-u. A nie je to práve strana OĽANO a predstavitelia opozície, ktorí preferujú predovšetkým financovanie súkromných škôl na úkor verejných škôl, ktoré zabezpečujú vzdelávanie pre väčšinu detí na Slovensku? Nie je to náhodou strana OĽANO, ktorá zaujíma takéto pozície?
A poslednú otázku, ktorú chcem otvoriť, je, je otázka, Slovensko je viac ako stranícke preferencie. Plne s vami súhlasím a bol by som veľmi rád, keby ste sa tohto výroku, tohto svojho výroku držali nielen vy, ale aj predseda vašej strany alebo hnutia Igor Matovič, lebo Slovensko nie sú len stranícke preferencie, ktoré musíte sanovať takýmito nezmyselnými obvineniami a takýmito nezmyselnými schôdzami. Prestaňte preto, prosím, láskavo s hádzaním špiny na všetkých naokolo, bez rozdielu, či sú to predstavitelia vládnej koalície, alebo opozície, lebo vám nie je sväté nič. Hovoríte o tom, že ľudia majú plné... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho 12.9.2019 14:43 - 14:45 hod.

Ľubomír Petrák Zobrazit prepis
Samozrejme. Ďakujem za odpoveď, pán minister. Ale opäť ste ma neuspokojili, takže budeme v otázkach pokračovať aj na ďalších schôdzach. Chcem povedať, že ste sa zmýlili nielen v tom, že nepoložím doplňujúcu otázku, ale myslím si, že sa mýlite aj v odpovedi. Podobný problém sme riešili, pokiaľ ide o tri pruhy medzi Gagarinovou a Prístavným mostom, dva roky za ministrovania pána ministra Počiatka a po všetkých možných výhovorkách, tak ako je to v tomto prípade, ktoré nie sú ničím podložené, ale je to len tvrdenie, ktoré niekto vyslovil, niektorý z úradníkov, ktorý vám to napísal. V tom období to boli rovnaké tvrdenia a nakoniec po dvoch rokoch sme sa dopracovali k záveru, že pracovníci Národnej diaľničnej spoločnosti, poprípade niektorí z úradníkov ministerstva chceli mať komfortný výjazd na bratislavský obchvat od národnej diaľničnej.
Chcem vás ubezpečiť, že budem naďalej, teda naďalej ma nebude zaujímať komfort úradníkov Národnej diaľničnej spoločnosti, prípadne vášho ministerstva, že nebudú musieť urobiť žiadne dopravné opatrenia, aby sa zlepšila situácia, a naďalej budem klásť tieto otázky. A pokiaľ bude potrebné, pán minister, tak vystúpim aj v interpeláciách, dám si vypracovať súdnoznalecký posudok na to, že či toto riešenie je možné alebo nie je možné, lebo sa mi zdá nelogické, aby tisíce motoristov denne takmer hodinu strávili na bratislavskom obchvate. Ak majú niektorí vaši úradníci s týmto problém, poprosím ich, aby sa oboznámili so skutkovým stavom, ktorý každé ráno vládne na obchvate. Pošlite ich v rámci plnenia pracovných povinností, ešte lepšie, predĺžte im pracovnú dobu o hodinu ráno a o hodinu poobede a možno potom budú hľadať aj iné odpovede, ako vám dnes napísali.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis