Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

30.1.2019 o 10:02 hod.

Ing. CSc.

Ľubomír Petrák

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 30.1.2019 10:02 - 10:03 hod.

Ľubomír Petrák Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Pani kolegyňa, s mnohými vecami, ktoré ste povedali, by som súhlasil a chcem povedať, že súhlasím hlavne s tým, že v našom školstve je veľa sociálnopatologických javov, ktoré nie celkom naše školstvo zvláda, a je potrebné vytvoriť nástroje, aby sme sa v týchto oblastiach posunuli dopredu.
Ja som pripravený debatovať o tom, že či to je v prehodnotení jednotlivých kategórií zaraďovania zamestnancov, ale chcem povedať, že už sme aj na výbore hovorili o tom, že máme ambíciu minimálne dať pozmeňovák v druhom čítaní v tom duchu, že medzi vzdelávania, ktoré budú ohodnocované, bude patriť aj vzdelávanie zo špeciálnej pedagogiky tak, aby v inkluzívnom vzdelávaní a v ďalších veciach sme zachytili proste tie trendy, ktoré sú dnes, aby učitelia mali dostatok kvalifikačných predpokladov, aby boli tieto javy schopné zvládať. Či to má byť len špeciálna pedagogika, alebo aj nejaký doplnkový typ vzdelávania, o tom môžme hovoriť. Ale hovorím, že túto ambíciu máme. Máme to vyrokované s ministerstvom školstva, máme to vyrokované navzájom medzi sebou a s týmto návrhom prídeme.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 6.12.2018 11:09 - 11:09 hod.

Ľubomír Petrák
Ďakujem, pán predseda, za slovo. Chcem pozvať kolegov z výboru pre vzdelávanie na krátky výbor o trinástej cez obedňajšiu prestávku. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 5.12.2018 11:39 - 11:39 hod.

Ľubomír Petrák
Ďakujem pekne za slovo. Vážené kolegyne, kolegovia, dovolím si vás pozvať na seminár, ktorý organizuje výbor pre vzdelávanie spolu so Slovenskou akadémiou vied a Spoločným výskumným centrom Európskej komisie v rámci projektu Veda v parlamente. Téma dnešného seminára je uplatnenie absolventov škôl na trhu práce v súvislosti s Industry 4.0. Seminár sa začína v kinosále o dvanástej hodine. Všetci ste vítaní. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 3.12.2018 14:15 - 14:16 hod.

Ľubomír Petrák Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážené kolegyne, kolegovia, v tejto chvíli úplne krátky úvod k návrhu zákona. Cieľom tohto návrhu zákona je posunutie termínu posudzovania znakov závislej práce u fyzickej osoby, ktorá odplatne vykonáva šport za športovú organizáciu na základe zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu. Inými slovami v zjednodušenej forme, vytvára sa odvodová amnestia alebo posúva sa odvodová amnestia, ktorá je platná do 31. 12. tohto roku, o ďalšie tri roky.
Chcem povedať, tak ako som povedal v prvom čítaní, nepovažujeme toto riešenie za systémové, ale vytvárame iba priestor, aby v nadchádzajúcom období bolo možné prijať systémové riešenie na základe všetkých zainteresovaných strán a to predovšetkým športovcov a športových klubov. A deklarujem tu ambíciu, že s takýmto návrhom zákona by bolo dobré, keby ministerstvo školstva prišlo ešte v tom nasledujúcom roku a účinnosť nového zákona by bola od 1. januára 2020. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 3.12.2018 14:07 - 14:14 hod.

Ľubomír Petrák Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážení kolegovia, dovoľte, aby som predniesol pozmeňujúci návrh k predmetnému návrhu zákona. Najskôr sa ho pokúsim odôvodniť.
V tomto pozmeňujúcom návrhu sa snažíme riešiť otázku škôl a spoločných školských obvodov, kde majú obyvatelia záujem o vzdelávanie svojich detí jednak v jazyku menšiny a jednak v štátnom jazyku. Cieľom tohto pozmeňujúceho návrhu je vytvoriť rovnaké kritériá pre všetky skupiny obyvateľov na základe občianskeho princípu a snažíme sa vniesť do posudzovania, aká má byť veľkosť školského obvodu, akým spôsobom má byť obvod kreovaný, aj nejaké kritériá, na základe ktorých alebo na ktoré by sa malo prihliadať pri určovaní takéhoto školského obvodu. Ďalej riešime otázku, ak nie je školský obvod v zhode s týmito kritériami, kto akým spôsobom má posúdiť tento stav a prípadne uviesť nejakú nápravu.
A poslednú vec, ktorú sa snažíme v tomto pozmeňujúcom návrhu riešiť, je otázka toho, že pri transformovaní stredných umeleckých škôl sa zabudlo na stredné umelecké školy a školy úžitkového výtvarníctva, odbor skupiny 82. To je umenie a umeleckoremeselná výroba, kde navrhujeme, aby sa do zákona vložili slová strednej odbornej školy umeleckopriemyselnej, čo je aktuálna požiadavka praxe. Pred tým, ako prečítam pozmeňujúci návrh, poprosím pána spravodajcu, aby si poznamenal, že žiadam vyňať na osobitné hlasovanie body 2, 3 a 11 zo spoločnej správy.
Teraz už text samotného pozmeňujúceho návrhu.
1. V čl. I sa vkladá nový bod 1, ktorý znie: "1. V § 8 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: "Obec pri určení školského obvodu základnej školy zohľadní najmä:
a) kapacitu školských budov vo vlastníctve obce alebo v jej prenájme, v ktorých sa uskutočňuje vzdelávanie, a kapacitu iných budov vo vlastníctve obce alebo v jej prenájme, ktoré sú svojím funkčným usporiadaním vhodné na vzdelávanie,
b) dostupnosť a možnosti dopravnej obslužnosti územia obce, pre ktoré obec má určiť školský obvod,
c) primeranú vzdialenosť dochádzky žiaka do školy, ktorá neohrozí plnenie povinnej školskej dochádzky žiakov,
d) záujem obyvateľov obce s trvalým bydliskom v obci o vzdelávanie v štátnom jazyku a v jazyku národnostných menšín na území obce.".".
Nasledujúce body zákona sa primerane prečíslujú.
2. V čl. I bod 1 znie: "1. V § 8 odsek 2 znie: "(2) Ak obec nezriadi základnú školu, môže sa dohodnúť so susednými obcami na spoločnom školskom obvode základnej školy. Obec a susedné obce pri určení spoločného školského obvodu základnej školy zohľadnia skutočnosti podľa odseku 1; územím obce sa v tomto prípade rozumie aj územie susedných obcí, pre ktoré sa má určiť spoločný školský obvod základnej školy. Okresný úrad v sídle kraja rozhodne o spoločnom školskom obvode základnej školy, ak je ohrozené plnenie povinnej školskej dochádzky žiakov na území obce z dôvodu, že sa dohoda o spoločnom školskom obvode základnej školy neuzatvorila alebo dohoda bola uzavretá bez zohľadnenia skutočnosti podľa odseku 1. Okresný úrad v sídle kraja pri rozhodovaní o spoločnom školskom obvode základnej školy zohľadňuje skutočnosti podľa odseku 1. Ak bol spoločný školský obvod určený na základe dohody, spoločný školský obvod zaniká po uplynutí výpovednej lehoty, ktorá trvá najmenej do konca nasledujúceho školského roka.".".
3. Článok I sa dopĺňa bodom 10, ktorý znie: "10. Za § 39hb sa vkladá § 39hc, ktorý vrátane nadpisu znie:
"§ 39hc
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2019
Obce prispôsobia školské obvody základných škôl určené podľa doterajších predpisov tak, aby od školského roka 2019/2020 zohľadňovali skutočnosti uvedené v § 8 ods. 1 v znení účinnom od 1. januára 2019.".".
4. V čl. III sa vkladá nový bod 1, ktorý znie: "1. V § 29 ods. 16 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:
"c) vzdelávanie žiakov v štátnom jazyku, ak v okruhu 6 kilometrov od miesta trvalého pobytu žiaka nie je žiadna iná základná škola, v ktorej sa výchova a vzdelávanie uskutočňuje v štátnom jazyku,".
Doterajšie písmená c) a d) sa označujú ako písmená d) a e).".
Doterajší bod sa primerane označí a primerane sa upraví úvodná veta č. III.
5. V čl. III sa doterajší text novelizačného bodu označuje ako bod 1 a dopĺňa sa bodmi 2 a 3, ktoré znejú:
"2. V § 161gc ods. 1 sa za slová "Stredná umelecká škola" vkladá čiarka a slová "stredná odborná škola umeleckopriemyselná".
3. V § 161gc ods. 2 sa za slová "strednej umeleckej školy" vkladá čiarka a slová "strednej odbornej školy umeleckopriemyselnej.".
Toľko k textu pozmeňujúceho návrhu. Poprosím o jeho podporu. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 3.12.2018 14:01 - 14:03 hod.

Ľubomír Petrák Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Vážení kolegovia, nakoľko kolegyne tu v tejto chvíle nemáme, dovoľte, aby som v krátkosti predložil návrh zákona, ako ho uviedol pán podpredseda.
Účelom predloženého návrhu zákona je posilniť napĺňanie kompetencií štátnej školskej inšpekcie a na pomoc reforme systému výchovného poradenstva a prevencie. V praxi boli pri výkone inšpekčnej činnosti identifikované viaceré problémy s tým, že kontrolované subjekty nevytvárajú podmienky pre výkon kontroly. Zámerom návrhu zákona je zvýšiť právnu istotu kontrolovaných subjektov nastavením jednoznačných pravidiel aj pre úpravu prístupných materiálov.
Sa mi žiada povedať, že kým v predchádzajúcich rokoch, to znamená 2015 a skôr sme nemali žiadne takéto prípady, v školskom roku 2016 – 2017 sme mali jeden prípad nepustenia štátnej školskej inšpekcie na výkon kontroly a v školskom roku 2017 – 2018 už sme mali štyri takéto prípady. To znamená, je to jav, ktorý nám geometrickým spôsobom narastá a je neprípustný, aby vnášal do systému slovenského školstva anarchiu.
Ďalší bod, ktorým sa zaoberá tento zákon, je úprava problematiky spracúvania osobných údajov, predovšetkým v súvislosti s organizovaním predmetových olympiád, školských súťaží a podobných záležitostí.
A tretia problematika, ktorá je uvedená v tomto zákone a ktorú tento zákon má za cieľ riešiť, je problematika rušenia spoločných školských obvodov, kde sa zavádza dlhšia výpovedná lehota tak, aby bola dostatočná a časová rezerva na vytvorenie nových spoločných školských obvodov, na vyriešenie kapacitných problémov pri výuke v základných školách, teda plnení povinnej školskej dochádzky.
Myslím, že na krátky úvod zákona by to stačilo. A avizujem, že v rozprave bude predložený ďalší pozmeňujúci návrh, ktorý sa pokúsim predložiť, a preto, pán predsedajúci, sa hlásim do rozpravy ako prvý.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17.10.2018 19:46 - 19:47 hod.

Ľubomír Petrák Zobrazit prepis
Nechcem ísť do ďalších polemík v tejto neskorej nočnej hodine alebo večernej.
Pán kolega Burian, my dvaja si to máme dostatok možností vy diskutovať a vy diskutujeme si to aj mimo, aj na klube a ja verím, že konferencia, ktorá je pripravená vo Vysokých Tatrách, môže dať v dostatočné impulzy na to, aby sme hľadali aj zmysluplné riešenia, ktoré nebudú mať zásadné nároky na štátny rozpočet a pomôžu športu. A preto vítam aj konštruktívne vystúpenie pána kolegu Mihála a sme pripravení ako predkladatelia o všetkých racionálnych návrhoch diskutovať. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 17.10.2018 19:35 - 19:41 hod.

Ľubomír Petrák Zobrazit prepis
Ak dovolíte, ako vystúpil by som v rozprave, vzdávam sa potom záverečného slova. V zásade si myslím, že je potrebné, aby sme túto tému nejakým spôsobom dokončili, alebo trošku hlbšie rozobrali. Tie údaje, ktoré ste pomenoval, pán poslanec Mihál, sú absolútne korektné. Nikto ich žiadnym spôsobom nerozporuje a ja v zásade oceňujem aj konštruktívny tón vášho vystúpenia, lebo vy ste ďaleko viacej pri tvorbe zákona o športe.
Ja som v úlohe spravodajcu od toho roku 2015, čiže som sa stretol so všetkými tými novelami a čo ste povedali, je pravda. Ale treba povedať svojím spôsobom aj "b". Zákon o športe garantuje športu peniaze, ktoré dovtedy, kým bol prijatý, garantované nemali. Čiže je to garancia prísunu peňazí zo štátneho rozpočtu, ktorú dovtedy nemali.
Druhá pravda je tá, že športové kluby hovoria, že súčasný objem finančných prostriedkov nestačí na to, aby pokrývali platbu odvodov pre profesionálnych športovcov, ktorí sú pri tých zmluvách a žiadajú, že v prípade zavedenia, to je jedno, že či platby z minimálnej mzdy alebo platby z plnej výšky platu, sa o túto čiastku navýšili príspevky športu.
Ak budem hovoriť o tom, že medziročne išli desiatky miliónov do výstavby športových areálov, do ďalších činností, sú to desiatky miliónov eur. A v tomto ponímaní ak hovoríme o tom, že potrebujeme nájsť za poistencov štátu nejakých dva a pol alebo tri milióny, že to je v zásade zanedbateľné, no ak išli takto zvýšené prostriedky do športu, neexistuje žiaden priestor na to, aby sa v tom športe vygenerovali trebárs peniaze, aby boli poistení minimálnou mzdou? Ako ja si osobne myslím, že môžme o týchto riešeniach hovoriť. Nie som plne za to, aby to boli poistenci štátu z viacerých dôvodov, lebo v tom prípade môžu žiadať kuchárky v materských školách, zamestnanci opatrovateľských zariadení, všetci môžu žiadať. A dokonca si dovolím povedať, že nevykonávajú o nič menej spoločensky prospešnú činnosť, ako vykonávajú športovci. Toto je filozofická celospoločenská debata.
B. Rovnakých 2,5 milióna eur je potrebné napríklad na to, aby lekári, ktorí sú zamestnancami fakulty medicíny, lekárskej fakulty, mali rovnaké platy ako lekári, ktorí nie sú pedagógovia a robia na rovnakom pracovisku, potrebujeme na to 2,5 milióna eur, 2,6 milióna, čo je rovnaká čiastka ako ten, ktorý je v rezorte, ktorý má na starosti aj školstvo, aj šport. Teraz poviem, dám 2,5 milióna športovcom, ale nedám 2,5 milióna lekárom. Čiže rovnakí lekári, ktorí sú na tých istých pracoviskách a v mnohých prípadoch prednostovia oddelení, budú mať nižšie platy, ako majú primári? Ako to je dilema, ktorú potrebujete v tomto prípade riešiť.
Ak to postavím inak, tie zhruba 3 milióny eur je 70 až 80 tried základných škôl, pričom vieme, že máme nedostatočné kapacity materských aj základných škôl. Znovu stojíte pred dilemou, kde dáte, kde dáte tieto finančné prostriedky. Možno, vidím, že tu kolega sa chytá za hlavu, že akým spôsobom, aká je to demagógia. Ale ja si nemyslím, že je to demagógia, lebo toto sú rovnako dôležité celospoločenské funkcie, ktoré musíme zabezpečiť. A jednoducho sa poďme o tom baviť, že tie finančné prostriedky ideme hľadať a nájdeme racionálne riešenie. Ale ja sa v tejto chvíli neprihováram za to, aby to boli poistenci štátu, neprihováram sa za to.
Poďme hľadať riešenie iné, ktoré nebude finančne náročné, ktoré odčlení zahraničných športovcov od domácich športovcov, aby pomáhalo cielene tým, ktorým pomôcť máme, aby to nemalo extrémne nároky na štátny rozpočet. Je to vec na debatu, ale pokiaľ viem, debata na túto tému bude na konferencii, ktorá bude, myslím, že 25. – 26. na Štrbskom Plese alebo v Starom Smokovci, alebo kde to je. To znamená, že vidím dostatočne veľký odborný priestor, aby sme o týchto témach debatovali, aby sme ich dostatočne prediskutovali, aby sme mohli aj prípadný pozmeňujúci návrh pripraviť do druhého čítania.
A ešte, pani spravodajkyňa, chcem požiadať, nakoľko tento zákon nebol pridelený výboru pre vzdelávanie, aby bol v rámci druhého čítania pridelený aj výboru pre vzdelávanie, nakoľko má v gescii šport.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 17.10.2018 19:10 - 19:11 hod.

Ľubomír Petrák Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, ďakujem za slovo. Vážené kolegyne, kolegovia, odôvodnenie návrhu zákona je úplne jednoduché. Cieľom návrhu zákona je posunutie termínu posudzovania znakov závislej práce u fyzickej osoby, ktorá odplatne vykonáva šport za športovú organizáciu na základe zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu z pohľadu zákona o sociálnom poistení a zákona o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov.
Inými slovami, predlžujeme súčasne platný právny stav o ďalšie tri roky, počas ktorých verím, že sa nám podarí nájsť zmysluplné a systémové riešenie tak, aby športovci boli dôchodkovo a zdravotne zabezpečení ako všetci ostatní pracujúci, v úvodzovkách. Viem, že tento stav nie je úplne najšťastnejšie riešenie z pohľadu športovcov z hľadiska ich dôchodkového zabezpečenia, ale na druhej strane je to platný stav, ktorý bol zavedený na základe žiadosti športovcov pri návrhu zákona o športe. Ale hovorím, že v tom ďalšom období som si plne vedomý toho, že bude potrebné prijať platnú úpravu, aby sme našli systémové riešenie tak, aby aj športovci mali zodpovedajúce dôchodkové zabezpečenie.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17.10.2018 19:07 - 19:08 hod.

Ľubomír Petrák Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo aj za vystúpenie, pán kolega. Chcem povedať, že pokiaľ ide o vaše hodnotenie, že je potrebný tento návrh zákona, ďakujem pekne za podporu a chcem za predkladateľov prehlásiť, že sme pripravení rokovať o všetkých vylepšeniach technického charakteru, ktoré skvalitnia tento zákon. Ak je problémom, ak sú problémom lehoty na strane inšpekcie, sme pripravení v tom doplniť bez akýchkoľvek problémov. Ale zase na druhej strane, pokiaľ ide o odvolania a podobné záležitosti, prípad, ktorý je z roku, myslím, že 2015 alebo 2016, je už jedna a pol roka na súde. Škola funguje napriek tomu normálne ďalej, poberá plný normatív a toto tak isto nie je normálny stav, ktorý by mal byť pri dobe trvania súdnych sporov na Slovensku, ktoré sa v niektorých prípadoch ťahajú 3, 4, 5 rokov a podľa toho, kde sa aj jednotlivé strany odvolávanie nie je stav, ktorý by bol dobrý, potrebujeme riešiť problémy v reálnom čase. Ale hovorím, sme pripravení rokovať o rozumných návrhoch technických opatrení tak, aby bol zákon vyvážený.
Skryt prepis