Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

14.6.2018 o 16:33 hod.

Ing. CSc.

Ľubomír Petrák

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14.6.2018 16:33 - 16:33 hod.

Ľubomír Petrák Zobrazit prepis
Takže ja doplním tú informáciu pána poslanca Gogu. Celé sa to líši v prípade toho posledného pozmeňujúceho návrhu len tým, že je tam dodaný termín, dokedy má dôjsť k transformácii príspevkových a rozpočtových organizácií, ktorým sú ústavy Slovenskej akadémie vied na verejno-výskumnú inštitúciu. A ten termín sa uvádza ako 31.12. 2018. To je celá zmena. Vzhľadom na to, že to bol jeden bod pozmeňujúceho návrhu v spoločnej správe, neexistovalo iné technické riešenie ako prečítať celý pozmeňujúci návrh znova, za čo chcem pánovi poslancovi Gogovi zvlášť poďakovať.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14.6.2018 16:08 - 16:10 hod.

Ľubomír Petrák Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. No náklonnosť SaS-ky k výboru pre vzdelávanie je úplne dojemná, ale budem odpovedať aj úplne vecne.
Prvá vec. Existuje tento návrh zákona, ako si, pán kolega, povedal v medzirezortnom pripomienkovom konaní, teda táto časť, ktorá je predmetom pozmeňováku, to znamená, že nič neobchádzame, celé by to platilo možno o dva mesiace alebo o štyri mesiace neskôr. To je prvá poznámka.
Druhá poznámka. Briefing Paper Európskeho dvora audítorov z mája 2018 uvádza, že Slovenská republika je posledná krajina Európskej únie, kde takáto právna úprava existuje. To znamená, zaujímavé je, že takáto právna úprava, ktorú navrhujeme v pozmeňováku, nevadí v žiadnej inej krajine Európskej únie ako na Slovensku, a to len z toho dôvodu, že vy ste sa rozhodli, že jediným politickým nástrojom boja medzi politickými stranami je to, že budete očierňovať nás, vládnu koalíciu z rôznych prešľapov a budete to šíriť aj v zahraničí. Toto ja nepovažujem za absolútne správny postup, ale, ale je to vaša voľba. A možno kto akými zbraňami bojuje, takými zbraňami možno raz zahynie.
Budem pokračovať v tom očierňovaní Slovenskej republiky v zahraničí a sedíš v sekcii, ktorá patrí strane Sloboda a Solidarita. Váš predseda Richard Sulík je jedným z tých, ktorí vyvolávajú OLAF, a máme tu, a ja som citoval na predchádzajúcej schôdzi aj rozhodnutie OLAF-u v dvoch prípadoch, kde ste žiadali úplne súrne zasiahnutie OLAF-u do slovenského prostredia, s rozhodnutím, že konanie sa zastavuje, lebo žiadne skutky sa nepreukázali. To je jedna z téz, ktorú veľmi radi používate na námestiach, ale konš... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14.6.2018 15:27 - 15:28 hod.

Ľubomír Petrák Zobrazit prepis
Pán kolega, ja vás ubezpečujem, že rovnaké dáta, o ktorých ste tu hovorili, má k dispozícii aj ministerstvo školstva, aj vládna koalícia. A v každom prípade nás neupodozrievajte z toho, že nevieme čítať aj dáta s porozumením. Vieme čítať dáta s porozumením, a preto, že vidíme tieto disproporcie, o ktorých ste hovorili vy, tak hľadáme nástroje na to, aby sme ich dokázali zo systémov odstrániť.
Váš prístup, že nechajte priestor vysokým školám a voľnosť, v zásade nechajte absolútnu samosprávu akademickej obci. V rozvinutej spoločnosti by to asi bol úplne prirodzený racionálny krok. Ale ja sa vás pýtam, ktorá z týchto samospráv na Slovensku zásadným spôsobom funguje? Sudcovská? Fungujú stavovské organizácie v oblasti justície, advokátska komora, architektonická komora a ja neviem aké iné ďalšie komory? Vždy je tam nejaký problém, ktorý v zásade vyžaduje následne robiť legislatívne zásahy alebo iné zásahy zvonku, lebo je významná miera nespokojnosti verejnosti s pôsobením týchto organizácií.
Preto zavádzame aj v prípade akreditačnej agentúry do procesu tlak, aby sa akademická samospráva reprezentovaná tromi stavovskými organizáciami musela spojiť trebárs so zamestnávateľmi, ktorí ich budú tlačiť k tomu, čo hovoríte vy, aby štruktúra študijných odborov zodpovedala požiadavkám trhu práce. Ak to necháme na voľný vývoj, tak sa nedopracujeme k zdarnému výsledku ani v horizonte piatich alebo desiatich rokoch, pričom nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily máme už dnes.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 14.6.2018 15:14 - 15:25 hod.

Ľubomír Petrák Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážená pani ministerka, vážené kolegyne, kolegovia, myslím si, že vystúpenie pána kolegu Beblavého bolo veľmi obsiahle a treba asi začať polemizovať o faktoch alebo tvrdeniach, ktoré zazneli v jeho vystúpení.
Prvá vec, že en bloc stav slovenského vysokého školstva je v hroznom stave. Toto je tvrdenie, s ktorým nemôžem súhlasiť. Z posledného rebríčka univerzít v prvej 500-ke sa nám nachádzajú 3, takže nemôžeme hovoriť o tom, že en bloc slovenské vysoké školstvo je v otrasnom stave. Ak budeme hovoriť aj o tých troch najlepších univerzitách, ktoré sa objavujú v tom rebríčku, musíme povedať, že aj na týchto univerzitách existujú študijné odbory, ktoré môžeme považovať za nie najlepšie, a rovnako na vysokých školách, ktoré verejnosť predovšetkým z medializovaných správ vníma, že sú zlé a že sú v zásade zrelé na zatvorenie, existujú študijné odbory alebo niektoré tímy, ktoré vykazujú až prvky excelentnosti a sú schopné konkurovať aj zahraničiu v takých projektoch, ako je Horizont 2020 a v mnohých iných výskumných schémach.
Takže bol by som rád, keby sme pomenovali veci úplne adresne a pravým menom tak, ako nás pri mnohých iných veciach opozícia vyzýva, aby sme boli adresní, tak nebolo by na škodu slovenského školstva, keby sme boli aj v týchto veciach adresní.
Druhá vec, ktorá tu bola veľmi kritizovaná, to je to, že vraj pozmeňujúcim návrhom, ktorý bol prijatý na gestorskom výbore pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport, zabíjame otvorenie sa slovenských vysokých škôl zahraničiu. Jedná sa konkrétne o funkčné miesta docentov a profesorov, ktoré v pôvodnom návrhu ministerstva boli definované voľnejšie, bez nejakých doplňujúcich kritérií na obdobie šiestich rokov, a musím povedať, že po dlhšej debate, ktorá prebiehala so všetkými reprezentáciami vysokých škôl Slovenská rektorská konferencia, Rada vysokých škôl, Študentská rada vysokých škôl, individuálne konzultácie s rektormi, šéfmi akademických senátov, učiteľmi z Akademickej obce, sme dospeli k názoru, že pravdepodobne je potrebné takto široko formulované ustanovenie zastropovať. Ja poviem, prečo bolo zastropované. Je zastropované dvomi vecami.
Po prvé, dávame úplne jasne do štandardov, ktoré budú súčasťou akreditačného procesu, takzvané minimálne štandardy na docentov a profesorov, to znamená, že ideme zdvíhať latku nárokov na funkčné miesta docentov a profesorov oproti súčasnému stavu. Ak by som to chcel veľmi v krátkosti zhodnotiť, tak existujú na Slovensku vysoké školy, kde v jednom študijnom odbore je potrebné pre získanie vedecko-pedagogickej hodnosti docent 5 recenzovaných článkov, v rovnakom študijnom odbore na inej univerzite v Slovenskej republike je potrebné mať 10 alebo 15 karentovaných článkov. To sú absolútne nerovnovážne kritériá, ktoré nehovoria o kvalite slovenského vysokého školstva a nehovoria ani o tom, že otvorenie za takýchto podmienok by niečo prinieslo. Preto štandardy prinesú minimálne nároky, ktoré, na tieto funkčné miesta, ktoré budú priemerom slovenských kritérií pre daný študijný alebo vedný odbor. Toto je podstata toho návrhu a myslím si, že toto je podstata, ktorá zlepšuje stav.
Ak hovorí pán poslanec Beblavý o tom, že zabíjame prístup kvalitných ľudí zo zahraničia. Musím absolútne vyvrátiť, lebo tým, že... A teda tým, že skracujeme dobu zo 6 na 3 roky. Prosím vás, ak hovorí pán poslanec, že sem majú prísť kvalitní ľudia, ktorí spĺňajú predpoklady, to znamená, doteraz pôsobili v odbore, publikovali, majú patenty, vynálezy, priemyselné vzory, majú projekty, sú tímlídrami v medzinárodných projektoch, všetko kritéria, ktoré sú potrebné, akurát nespĺňajú kritéria, ktoré sa na niektorých univerzitách a teda väčšine zatiaľ objavujú, to je otázka dĺžky pedagogickej praxe, to je otázka vyškolenosti bakalárov a diplomantov, tak samozrejme tieto kritéria sa v tejto chvíli dávajú nabok a majú tri roky na to, aby formálne zvládli aj s doplnkovými kritériami, napríklad pedagogickej praxe, normálny proces habilitácie alebo inaugurácie na príslušnú vedecko-pedagogickú hodnosť.
Čo je prosím vás v tomto podliezanie kritérií a čo je v tomto zabíjanie prístupu kvalitných ľudí zo zahraničia? Ak hovoríme o tom, že majú prísť kvalitní ľudia, tak musia prísť s tým, že už spĺňajú nejaké kritériá. A ja nepovažujem za kvalitné hocikoho, kto pôsobil v roli asistenta na zahraničnej vysokej škole, aj keď renomovanej, a že automaticky tým, že tam pôsobil v roli asistenta, učil tam dva, tri roky, príde na Slovensko a je spôsobilý byť profesorom na slovenskej vysokej škole. Toto ja nepovažujem za adekvátny proces, a preto je tento návrh formulovaný tak, ako je formulovaný.
Samozrejme existujú tu aj ďalšie otázky, ktoré sa tu významne objavujú. A je to aj otázka toho, že nejakým spôsobom ideme znižovať, znižovať kvalitu alebo prečo je taký vysoký počet pozmeňujúcich návrhov, ktoré sú v spoločnej správe. Reaguje sa na všetky veci, ktoré zazneli pri tých diskusiách s predstaviteľmi akademickej obce, a hovorí sa úplne jasne v reakcii na to, že pri znižovaní počtu študijných odborov, kde ideme hovoriť o tom, že sa znižuje počet študijných odborov z niekoľko stovák na niekoľko desiatok, ktoré budú širšie definované, tak kritériá pre jednotlivé študijné odbory budú vydané transparentne aj po verejnej diskusii v akademickej obci formou vyhlášky, ktorú vydá ministerstvo školstva.
Hovoríme o tom, že chceme nezávislú akademickú obec a nezávislé vysoké školstvo, tak kritériá a štandardy, ktoré sú pre akreditáciu, ale aj pre funkčné miesta, bude vydávať nezávislá Akreditačná agentúra. Hovorí sa o tom, že kvórum pre rozhodovanie Výkonnej rady Akreditačnej agentúry je nezmysel, lebo spôsobí zablokovanie tejto agentúry. Ak hovoríme, že počet členov Výkonnej rady Akreditačnej agentúry je 9, je tam nominačný princíp, dvaja z každej reprezentácie akademickej obce, teda rektorská konferencia, Rada vysokých škôl, Študentská rada vysokých škôl, ďalej zamestnávatelia a ministerstvo školstva, potrebujeme zabezpečiť a chceme hovoriť, že si na svoj obraz neprispôsobí teraz súkromná, teda neprispôsobí na svoj obraz pravidlá hry akademická obec, potrebujeme zabezpečiť, aby pri hlasovaní nemohla jedna z reprezentácií odhlasovať alebo prehlasovať všetkých ostatných. Kvórum hovorí len o tom, že ak chcú niečo predstavitelia akademickej obce presadiť, tak potrebujú na svoju stranu popritom získať ďalšieho hráča, buď predstaviteľa ministerstva školstva, alebo potrebujú získať na svoju stranu predstaviteľov zamestnancov, ktorí tlačia v tejto chvíli na to, aby sústava študijných odborov a študijných programov, ktoré sú na vysokej škole, bola lepšie prispôsobená potrebám praxe. To znamená, aby sme inými slovami, možno trošku zvulgarizovane, neučili to, čo vieme a chceme učiť, ale to, čo potrebuje skutočne podnikateľská prax, a to, čo je na prospech spoločnosti. Toto sú, toto sú jediné veci, na základe ktorých sme sa rozhodovali, a myslím si, že to nastavenie je v tejto chvíli podľa nás adekvátne, racionálne a má, má oporu v tom, že to rozhodovanie by mohlo byť dobré.
Ak hovoríte o tom, že zabili sme zahraničný prvok pri hodnotení a pri akreditačnom procese. Ale veď v Akreditačnej agentúre budú pôsobiť komisie, ktoré budú hodnotiť. Zloženie hodnotiteľských komisií bude so zahraničným prvkom, tak ako je to aj pri hodnotení zahraničných, teda aj pri hodnotení čerpania fondov tak, ako je to pri APVV a pri niektorých ďalších veciach. To znamená, komisie budú za účasti zahraničných hodnotiteľov a tým pádom máme tam to, čo tam chceme mať. V zásade hovoríme všetci o tom istom, akurát sa opätovne dostávame do polohy politikárčenia, kde sme obviňovaní aj z vecí, na ktoré máme rovnaký názor, a chceme ich presadiť podľa nás racionálnym a transparentným spôsobom.
Ja vás poprosím, ja budem reagovať v zásade na asi väčšinu vašich vystúpení podobným spôsobom a poprosím vás, aby sme hľadali aj v týchto návrhoch racionálnosť, snahu posunúť slovenské vysoké školstvo vpred a aby sme nehľadali v týchto vašich vystúpeniach len podstatu toho, aby sme sa dokázali opozične vymedziť, odlíšiť, možno v niektorých prípadoch byť dostatočne razantní, čo niektorá časť voličskej základne ocení. Nie je to v záujme ani spoločnosti, ani vysokých škôl, ani nikoho z nás, ktorí sme v tejto sále.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 14.6.2018 12:30 - 12:33 hod.

Ľubomír Petrák Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, vážený pán predsedajúci. Vážená pani ministerka, ctené kolegyne, kolegovia, dovoľte, aby som aj ja predniesol spravodajskú informáciu k spoločnej správe 951a. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport ako gestorský výbor podáva túto spoločnú správu výborov Národnej rady o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona, o ktorom rokujeme:
Národná rada uznesením z 11. mája 2018 pod č. 1149 sa uzniesla prerokovať vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, tlač 951, v druhom čítaní, a prideliť ho týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru, výboru pre financie a rozpočet a výboru pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Ako gestorský určila výbor pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport a určila lehoty na prerokovanie.
Výbory prerokovali návrh zákona v určenej lehote a iné výbory, ako spomínané, o návrhu zákona nerokovali.
Gestorský výbor konštatuje, že do začatia rokovania o vládnom návrhu zákona nedostal žiadne stanoviská od poslancov podané podľa § 75 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku.
K vládnemu návrhu zákona prijali výbory nasledovné stanoviská: ústavnoprávny výbor v uznesení č. 392 z 5. júna 2018, výbor pre financie a rozpočet v uznesení č. 284 zo 7. júna 2018 a výbor pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport v uznesení č. 157 z 11. júna 2018 zhodne odporúčajú vládny návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi uvedenými v IV. časti spoločnej správy. Štvrtá časť spoločnej správy obsahuje celkom 57 návrhov, o ktorých gestorský výbor odporúča Národnej rade hlasovať nasledovne: body 1 až 11, 13 až 34, 36 až 44, 46 až 50, 52 až 57, o týchto bodoch hlasovať spoločne s odporúčaním gestorského výboru schváliť; a body 12, 35, 45 a 51, o týchto bodoch hlasovať spoločne s odporúčaním gestorského výboru neschváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona v znení doplňujúcich a pozmeňujúcich návrhov schváliť. Predmetná správa, spoločná správa výborov Národnej rady o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona bola schválená uznesením výboru pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport 12. júna 2018 pod č. 167.
A zároveň ma výbor týmto uznesením poveril, aby som na schôdzi Národnej rady informoval o výsledku rokovania výborov, stanovisku gestorského výboru a predkladal všetky návrhy podľa príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku Národnej rady.
Pán predsedajúci, ďakujem, skončil som. Otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.5.2018 11:22 - 11:24 hod.

Ľubomír Petrák Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán kolega, na rozdiel od mojich dvoch predrečníkov vo faktických poznámkach ja si myslím, že som sa nedozvedel absolútne nič nové, čo by som doteraz nevedel. Ja by som vaše hodnotenie hodnotil ako znôšku populizmu, ktorému práve, naopak, chýbala odbornosť a fakty, ktoré by podopierali.
Ak ste na začiatku hovorili pani ministerke, že sedí na lavici hanby, no ja mám taký pocit, že po nedeľňajšom vystúpení a vašom dueli v televízii by vás mala hanba prefackať a nemali ste sa vôbec postaviť za rečnícky pult. To je moje, to je moje hlboké presvedčenie z toho, čo som videl.
Ak je vaším hlavným cieľom škandalizácia, tak to vám v zásade vychádza. Ale ja chcem upozorniť napríklad na správu Európskeho dvora audítorov, myslím, že je to rok 2015 alebo 2016, kde sa hovorí, že v rezorte agrosektora pochybenia v celej Európskej únii sú vyše 60 %. Vyše 60 % pri čerpaní dotácií v rezorte agrosektora. Tie pochybenia, ktoré sú na Slovensku, keby malo Slovensko 120-percentné pochybenia, čiže tak nemôže Európa dosahovať 60. To znamená, že my sme výrazne lepšie na tom, ako sú staré krajiny Európskej únie. Takže tu ak dávate fakty, tak dávajte fakty komplexne.
To, že vaším jediným cieľom je škandalizácia, ja mám pred sebou list z OLAF-u, prečítam z neho dve vety, je to list, ktorý sa týkal káuz v rezorte školstva: "Týmto vás chcem informovať, že úrad OLAF uzavrel svoj operačný spis číslo OF2016/0251." Druhá veta: "Vzhľadom na skutočnosť, že podozrenia doručené úradu OLAF neboli vyšetrovaním potvrdené, úrad OLAF uzavrel predmetný vyšetrovací spis a nevydáva v danej veci žiadne odporúčania."
Vaším jediným cieľom je to dostať na verejnosť a potom to často takto končí. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 23.5.2018 11:04 - 11:05 hod.

Ľubomír Petrák Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Chcem pripomenúť cteným kolegom z výboru pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport, že zasadnutie výboru sa uskutoční dnes o 12.05 hod. v rokovacej miestnosti výboru.
A ďalej chcem všetkých kolegov pozvať zajtra o 12.30 hod. na konferenciu Návrh zamestnávateľov na reformu terciárneho vzdelávania, teda vysokoškolského vzdelávania, ktorú organizuje výbor pre vzdelávanie v spolupráci s reprezentáciami zamestnávateľov a aj v spolupráci s ministerstvom školstva.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16.5.2018 18:45 - 18:47 hod.

Ľubomír Petrák Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pán kolega, vy ste na začiatku svojho vystúpenia hovorili o tom, že naším hlavným cieľom by mala byť kvalita vzdelávania na základných školách, ako jednu tézu. A druhú tézu ste hovorili, že rodičia detí by sa mali mať právo rozhodnúť, v akom počte a v ktorých miestach chcú ísť na osemročné gymnáziá.
Celá debata, ktorá sa niesla ohľadne Učiaceho sa Slovenska, sa niesla v rovine potreby inkluzívneho vzdelávania a predovšetkým zo strany opozície, to znamená aj vás, aj kolegyne Zimenovej, bolo argumentované, že je potrebné, aby aj nadané a talentované deti vrátane tých, ktoré sú slabšie, prípadne s nejakým zdravotným hendikepom, sa vzdelávali v jednom priestore, v jednej triede a práve tie lepšie deti ťahali tých slabších kamarátov a zabezpečovali im aj týmto spôsobom lepšie vzdelanie.
Z tohto, čo ste vy povedali, som v zásade nepochopil, či trváte na svojich tézach, ktoré ste viackrát zdôrazňovali, že je potreba väčšej inklúzie, to znamená nižšieho počtu žiakov na osemročných gymnáziách, alebo máte názor, že je potrebné otvoriť úplne trh s osemročnými gymnáziami, všetkým v rozsahu, aký si kto uzná za vhodný, na báze liberalizmu, ktorý je charakteristický pre vašu stranu. Keby ste bol taký dobrý, skúste mi to nejak vysvetliť.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 23.3.2018 10:19 - 10:19 hod.

Ľubomír Petrák
Ďakujem pekne. Zvolávam výbor pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport ihneď po prerušení rokovania pléna do rokovacej miestnosti výboru.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 14.3.2018 18:00 - 18:01 hod.

Ľubomír Petrák
Chcem požiadať kolegov z výboru pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport, zvolávam výbor ihneď po skončení tajného hlasovania v rokovacej miestnosti výboru.
Skryt prepis