Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

5.12.2017 o 23:46 hod.

Ing. CSc.

Ľubomír Petrák

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 5.12.2017 23:46 - 23:47 hod.

Ľubomír Petrák Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pán kolega, ja vnímam, že veci, ktoré tu dnes zazneli na vašu osobu, sa vás bytostne dotýkajú, a viem, že to nie je príjemné, ale chcem povedať, že my sme tento štýl politiky do tohto parlamentu nezaviedli. Vnímal som veľmi citlivo, že ste hovorili o tom, aké komplikované bolo vaše rozhodovanie a v akých komplikovaných súvislostiach, lebo ste chceli zachraňovať ľudské životy.
Áno, máte pravdu. A myslíte si, že rozhodovanie ministra v iných situáciách je jednoduché? Nemyslíte si náhodou, že vaše vystúpenie sa dá charakterizovať slovami, že po boji je každý generálom?
Ak by som použil slová, takmer každého poslanca z vášho hnutia, asi by som musel povedať, že nechápem, prečo ste potrebovali desať minút sa vyviňovať, ak by neplatilo tvrdenie alebo príslovie, že trafená hus zagága.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 5.12.2017 23:21 - 23:23 hod.

Ľubomír Petrák Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pani kolegyňa, vecné vystúpenie, ale musím povedať, že absolútne s ním nesúhlasím, lebo veci, ktoré ste v ňom uvádzali, považujem za nie korektné a nie pravdivé.
Prvá vec. V zásade ste sa sústredili na elektronický podpis a na problém, ktorý tu vznikol. Úplne objektívne treba povedať, že problém, na ktorý ste začali upozorňovať niekedy na jeseň tohto roku, bol v priebehu desiatich a štrnástich dní vyriešený. To, čo vy nazývate, že to spôsobilo obrovský chaos na klientskych centrách, prešiel som klientskym centrom, nečakal som, počet pracovníkov, ktorí vybavovali nový bezpečnostný softvér na elektronických občianskych preukazoch, bol posilnený, nečakal som tam ani minútu a celá doba realizácie tohto úkonu trvala zhruba desať až dvanásť minút.
Ďalší fakt, ktorý je s týmto spojený, myslím, že od decembra bude možnosť vykonať tieto zmeny z pohodlia domova normálnou elektronickou, elektronickou formou.
Ak hovoríte o vzniku potenciálnych škôd, nie je mi známe, že by doteraz vznikla nejaká škoda spôsobená chybou, za ktorú môže dodávateľ, nie ministerstvo. Ak by ste chceli podobným spôsobom postupovať, tak museli by ste už niekoľkokrát požiadať o zrušenie firmy Microsoft, ktorá vzhľadom na veľký počet bezpečnostných dier, ktoré má vo svojom operačnom systéme, spôsobila únik rôznych informácií, spôsobila únik tajných informácií, spôsobila straty na financiách vzhľadom na to, že sa nabúrali hekeri do bezpečnostných systémov a spôsobili vybielenie kont.
Takže všetky veci, ktoré hovoríte, nie sú pravda.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 29.11.2017 18:57 - 19:11 hod.

Ľubomír Petrák Zobrazit prepis
Poprosím o minútu, ak by bolo treba. Kolegyne, kolegovia, ak dovolíte, len jeden pozmeňujúci návrh k návrhu poslancov Národnej rady Tibora Jančulu, Dušana Tittela, Ľubomíra Petráka a Dušana Galisa na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona 354/2016 Z. z.
K čl. I
1. Za bod 1 sa vkladajú nové body 2 a 3, ktoré znejú:
"2. V § 6 ods. 3 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:
"b) na základe zmluvy o výkone činnosti športového odborníka,".
Doterajšie písmená b) až d) sa označujú ako písmená c) až e).
3. Za § 49 sa vkladá § 49a, ktorý vrátane nadpisu znie:
"§ 49a
Zmluva o výkone činnosti športového odborníka
(1) Zmluvou o výkone činnosti športového odborníka sa športový odborník zaväzuje vykonávať pre športovú organizáciu činnosť športového odborníka za odmenu v rozsahu najviac 30 hodín týždenne.
(2) Zmluvu o výkone činnosti športového odborníka je športová organizácia povinná uzatvoriť písomne. V zmluve musí byť dohodnutý druh činnosti v športe, odmena a doba, na ktorú sa uzatvára. Jedno vyhotovenie zmluvy je športová organizácia povinná vydať športovému odborníkovi.
(3) Zmluva o výkone činnosti športového odborníka sa uzatvára na určitú dobu, najviac na 12 mesiacov. Zmluvu o výkone činnosti športového odborníka možno uzatvoriť aj opakovane.
(4) V zmluve o výkone činnosti športového odborníka možno dohodnúť spôsob jej skončenia vrátane okamžitého spôsobu jej skončenia. Ak spôsob skončenia nevyplýva priamo z uzatvorenej zmluvy, možno ju skončiť dohodou účastníkov k dohodnutému dňu a jednostranne len výpoveďou bez uvedenia dôvodu s 15-dennou výpovednou lehotou, ktorá sa začína dňom, v ktorom sa písomná výpoveď doručila.
(5) Odmena za činnosť športového odborníka je splatná a musí byť vyplatená najneskôr do konca kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom športový odborník činnosť pre športovú organizáciu vykonal.
(6) Čas výkonu činnosti športového odborníka pre športovú organizáciu v priebehu 24 hodín nesmie presiahnuť 12 hodín a u mladistvého športového odborníka v priebehu 24 hodín nesmie presiahnuť 8 hodín.
(7) Na právne vzťahy pri vykonávaní činnosti športového odborníka podľa zmluvy o výkone činnosti športového odborníka sa primerane vzťahujú ustanovenia § 119 ods. 1 šiestej časti a § 223 ods. 3 až 5, § 224, § 225 Zákonníka práce.
(8) Zmluvný vzťah založený zmluvou o výkone činnosti športového odborníka sa považuje za iný pracovnoprávny vzťah. Poznámka pod čiarou 25."
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
2. Za čl. I sa vkladajú nové články II a III, ktoré znejú:
"Čl. II
Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení zákona č. 165/2002 Z. z., zákona č. 408/2002 Z. z., zákona č. 210/2003 Z. z., zákona č. 461/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 82/2005 Z. z., zákona č. 131/2005 Z. z., zákona č. 244/2005 Z. z., zákona č. 570/2005 Z. z., zákona č. 124/2006 Z. z., zákona č. 231/2006 Z. z., zákona č. 348/2007 Z. z., zákona č. 200/2008 Z. z., zákona č. 460/2008 Z. z., zákona č. 49/2009 Z. z., zákona č. 184/2009 Z. z., zákona č. 574/2009 Z. z., zákona č. 543/2010 Z. z., zákona č. 48/2011 Z. z., zákona č. 257/2011 Z. z., zákona č. 406/2011 Z. z., zákona č. 512/2011 Z. z., zákona č. 251/2012 Z. z., zákona č. 252/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 361/2012 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 233/2013 Z. z., zákona č. 58/2014 Z. z., zákona č. 103/2014 Z. z., zákona č. 283/2014 Z. z., zákona č. 307/2014 Z. z., zákona č. 14/2015 Z. z., zákona č. 61/2015 Z. z., zákona č. 351/2015 Z. z., zákona č. 378/2015 Z. z., zákona č. 440/2015 Z. z., zákona č. 82/2017 Z. z. a zákona č. 95/2017 Z. z. sa dopÍňa takto:
V § 2 ods. 3 sa za slová "vykonávaní športu" vkladajú slová „a na právne vzťahy športových odborníkov pri výkone činnosti na základe zmluvy o výkone činnosti športového odborníka".
Čl. III
Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 177/2004 Z. z., zákona č. 191/2004 Z. z., zákona č. 391/2004 Z. z., zákona č. 538/2004 Z. z., zákona č. 539/2004 Z. z., zákona č. 659/2004 Z. z., zákona č. 68/2005 Z. z., zákona č. 314/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 660/2005 Z. z., zákona č. 68/2006 Z. z., zákona č. 76/2007 Z. z., zákona č. 209/2007 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 530/2007 Z. z., zákona č. 561/2007 Z. z., zákona č. 621/2007 Z. z., zákona č. 653/2007 Z. z., zákona č. 168/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 514/2008 Z. z., zákona č. 563/2008 Z. z., zákona č. 567/2008 Z. z., zákona č. 60/2009 Z. z., zákona č. 184/2009 Z. z., zákona č. 185/2009 Z. z., zákona č. 504/2009 Z. z., zákona č. 563/2009 Z. z., zákona č. 374/2010 Z. z., zákona č. 548/2010 Z. z., zákona č. 129/2011 Z. z., zákona č. 231/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 331/2011 Z. z., zákona č. 362/2011 Z. z., zákona č. 406/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 548/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 188/2012 Z. z., zákona č. 189/2012 Z. z., zákona č. 259/2012 Z. z., zákona č. 288/2012 Z. z., zákona č. 395/2012 Z. z., zákona č. 70/2013 Z. z., zákona č. 135/2013 Z. z., zákona č. 318/2013 Z. z., zákona č. 463/2013 Z. z., zákona č. 180/2014 Z. z., zákona č. 183/2014 Z. z., zákona č. 333/2014 Z. z., zákona č. 364/2014 Z. z., zákona č. 370/2014 Z. z., zákona č. 25/2015 Z. z., zákona č. 61/2015 Z. z., zákona č. 62/2015 Z. z., zákona č. 79/2015 Z. z., zákona č. 140/2015 Z. z., zákona č. 176/2015 Z. z., zákona č. 253/2015 Z. z., zákona č. 361/2015 Z. z., zákona č. 375/2015 Z. z., zákona č. 378/2015 Z. z., zákona č. 389/2015 Z. z., zákona č. 437/2015 Z. z., zákona č. 440/2015 Z. z., zákona č. 341/2016 Z. z., zákona č. 264/2017 Z. z., zákona č. 279/2017 Z. z. a zákona č. .../2017 Z. z. sa mení a dopÍňa takto:
1. V § 5 ods. 1 písm. m) sa za slovo "športu" vkladajú slová "a príjmy z činnosti športového odborníka na základe zmluvy o výkone činnosti športového odborníka".
2. V poznámke pod čiarou k odkazu 22a sa citácia "§ 35 zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov" nahrádza citáciou "§ 35 a § 49a zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. .../2017 Z. z."."
Nasledujúce články sa primerane prečíslujú a upraví sa názov návrhu zákona.
Odôvodnenie: Činnosť športového odborníka možno v súlade s § 6 ods. 3 písm. b) zákona o športe vykonávať aj na základe pracovnoprávneho vzťahu podľa Zákonníka práce, teda na základe pracovného pomeru alebo na základe dohody o vykonaní práce alebo na základe dohody o pracovnej činnosti.
Forma dohody o pracovnej činnosti je v športovej praxi využívaná veľmi často, napríklad pri činnosti rozhodcov, delegátov, časomeračov, ale i trénerov a ďalších športových odborníkov. V praxi je však ťažké až nemožné dodržať limit počtu hodín stanovený Zákonníkom práce, ktorý je pri dohodách o pracovnej činnosti najviac 10 hodín týždenne. Pre prax športových zväzov, resp. športových klubov to potom znamená, že športového odborníka tlačia do samostatnej zárobkovej činnosti alebo v rámci možností využívajú dobrovoľnícke zmluvy. Pre športových odborníkov to následne znamená nevýhodné postavenie, pokiaľ ide o sociálne poistenie a tiež než tomu je pri dohodách. Rovnako pre Sociálnu poisťovňu to znamená nižšie príjmy najmä do fondov dôchodkového poistenia.
Na druhej strane forma pracovnej zmluvy, respektíve pracovnoprávneho pomeru nie je v praxi športových organizácií použiteľná, pretože nedokážu dodržiavať niektoré ustanovenia Zákonníka práce, napríklad o dobe určitej, výpovednej lehote, odstupnom, ale najmä nevedia dodržiavať ustanovenia o pracovnom čase – nerovnomerné rozvrhnutie pracovného času, povinnosť oznámiť zamestnancovi pracovný čas najmenej týždeň vopred a povinnosť poskytnúť dovolenku a tak ďalej. Preto sa navrhuje v prípade športových odborníkov vytvoriť nový typ zmluvy o výkone činnosti športového odborníka, a to v rozsahu až do tridsať hodín týždenne.
Veľmi pekne ďakujem za zhovievavosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10.10.2017 16:45 - 16:47 hod.

Ľubomír Petrák Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pán kolega, z môjho pohľadu ako väčšinou, tak aj teraz mimo, je tu ale drobný rozdiel. Väčšinou bývaš čiastočne mimo, teraz si bol úplne mimo.
Z tých vecí, ktoré si pomenoval, akože fakty, ktorými si sa oháňal a chcel si sa prikryť, nebol ani jediný pravdivý a to by sa v prípade tak skúseného politika, za akého sa ty považuješ, nemalo stávať.
Ja neviem, čo ťa v zásade mrzí. Mrzí ťa to, že bude ohodnotená práca ľudí, ktorí si to zaslúžia? Alebo ťa mrzí to, že nebude jediný, kto bude môcť vyberať ľudí, ktorí majú byť ohodnotení, pán prezident? Toto je, toto je podstata tohto sporu?
Ja si osobne myslím a hovoríme to všetci naprieč politickým spektrom dlhodobo, že chýbajú pozitívne vzory v tejto spoločnosti. Veď všetci by ste mali byť za to, aby sme povedali, že konečne postavme na piedestál ľudí práce, ktorí si to zaslúžia, učitelia, vedci, ľudia, ktorí vytvorili niečo pre túto spoločnosť. Aj bežní ľudia, ktorí urobili skutočné, skutočné hrdinské činy, ktoré si zaslúžia toto ocenenie.
Ale toto vás netrápi. Budete moralizovať, budete škandalizovať, budete hľadať akékoľvek zádrapky pre to, aby ste zhovadili akýkoľvek, akýkoľvek návrh, ktorý tu príde, a týmto vytvárate živnú pôdu pre extrémizmus a potom idete s týmto extrémizmom s veľkou pompou bojovať.
Pán Zsolt Simon, hanbí sa za seba a za svoje vystúpenie. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 12.9.2017 17:44 - 17:46 hod.

Ľubomír Petrák Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo.
Pán kolega, nie vždy s vami súhlasím, ale dnešné vaše vystúpenie minimálne poukázalo na to, čo tu už zaznelo, že neexistuje dokonalý stav, akým spôsobom to upraviť. Je to prípad od prípadu, kedy môže prichádzať k účelovej nominácii členov rady školy zo strany riaditeľa, ktorí sa zabetónujú vo svojej funkcii, a môže dôjsť na druhej strane k účelovej nominácii členov školskej rady aj z druhej strany, trebárs zo strany samosprávy. Je to prípad od prípadu a kto má posudzovať, kedy je účelová nominácia a akým spôsobom to vyriešiť?
Hovoríte tu v tejto rozprave o odvolaní riaditeľa ako nástroj, ktorý by mnohé veci vedel vyriešiť. Keď sme pripravovali poslednú novelu tohto zákona, ktorú chcete ako dnes zrušiť, tak sme sa bavili o tom, či by nebola cesta o odvolaní riaditeľa za prísne určených podmienok. Vtedy v diskusii jasne zaznievalo, že toto je horšia cesta a je to ďaleko tvrdšie spolitizovanie riadenia školstva ako tento spôsob voľby s právom veta samosprávy. Myslím si, že toto si vyžaduje ďaleko väčšiu diskusiu ako jednu krátku novelu zákona, ktorá to vráti do stavu, ktorý ste vy presne popísali, mobbing, bossing, iné veci, ktoré sa dejú, neprávosti.
Áno, fungovalo to a funguje to na drvivej väčšine škôl seriózne. Ale sú aj takéto prípady, ktoré nevieme vyriešiť, a treba sa tým zaoberať. Cestou podľa môjho názoru je vrátiť sa k tomu, aké má mať kompetencie školská rada a či má byť jedinou výkonnou kompetenciou iba voľba riaditeľa, alebo má mať aj iné kompetencie. Ak hovoríme o samosprávnosti, toto je cesta k samosprávnosti; a musím končiť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 7.9.2017 9:27 - 9:28 hod.

Ľubomír Petrák
Pán kolega, ak chcete hľadať niečo, čo je trápne, tak trápne je to, že právnik vo vašom veku nie je schopný povedať komplexný pozmeňujúci návrh. Ak niečo hľadáte, že je trápne, tak hľadajte toto.
Ak hľadáte problémy, ktoré chcete hľadať, hľadajte ich aj v sebe, aj vo svojej odbornosti, ktorú nezakrývajte politikárčením.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 7.9.2017 9:20 - 9:25 hod.

Ľubomír Petrák Zobrazit prepis
No, vážené kolegyne, kolegovia, musím zareagovať na toto vystúpenie, lebo sa mi zdá, že je absolútne aj politicky, aj vecne nekorektné.
Pán kolega, váš pozmeňujúci návrh, sme o ňom uvažovali a hľadali sme v ňom nejakú vnútornú logiku. Vnútornú logiku, ktorú chcete zaviesť a ktorá znamená, že by mal byť postihovaný manažment, to znamená riaditeľ, správna rada, za to, že dôjde k nejakému zdefraudovaniu finančných prostriedkov . Tento zámer je absolútne správny a nikto s ním nemá absolútne žiadny problém.
Otázka znie, akým spôsobom to chcete riešiť. Sám dobre viete, a čítali ste tento návrh zákona, že je tam niekoľko typov činností a niekoľko typov, myslím, že až 10 typov zdrojov, z ktorých je vedeckovýskumná činnosť financovaná. Sú to príjmy zo štátneho rozpočtu, sú to príjmy z grantov, sú to príjmy z podnikateľskej činnosti, sú to príjmy z darov, sú to príjmy zo spoločne združených finančných prostriedkov a tak ďalej atď. Vy v tejto chvíli idete vyňať časť týchto príjmov, na ktoré chcete uvaliť špeciálnu formu nakladania s týmito vecami. Toto je systémový problém, ktorý považujem za nesprávny a považujem to za nedotiahnuté.
Vaše tvrdenie, ktoré je čisto politické a úplne nelogické, a to sa čudujem, ste tvrdili, že ak sa vládna koalícia rozhodne tak ako doteraz a ide zdefraudovať finančné prostriedky, tak tým, že neschválime tento váš pozmeňujúci návrh, vytvárame na to priestor.
Pán kolega, ale keby ste si vy odpovedal úplne čestne na to, akým spôsobom ste predložili pozmeňujúci návrh, tak finančné prostriedky z eurofondov, grantov a iných záležitostí v tomto vašom pozmeňujúcom návrhu nemáte vôbec postihnuté. Nemáte tam postihnutý model napríklad ten, že príjmy z hlavnej činnosti, ktoré sú financované zo štátneho rozpočtu a ktoré sa nejakým spôsobom pretavia do podnikateľskej činnosti, čo môže byť ten tunel svojím spôsobom, nejakým spôsobom nakreslený, tak tento tunel nemáte zastavený. Ak by som chcel byť rovnako drzý, ako ste drzý vy, tak poviem, že vy vytvárate týmto spôsobom tunel na to, aby sa tieto prostriedky tunelovali zo štátneho rozpočtu a prelievali nejakým spôsobom do iných vrecák. Ale toto ja nechcem tvrdiť, lebo naším spoločným záujmom je, aby sme týmto veciam zamedzili.
Chcem povedať, že uvedomujeme si, že existujú tu niektoré veci, ktoré je potrebné doriešiť. Je to nový zákon, ktorý absolútne novým spôsobom postihuje a formuje vedeckovýskumné prostredie. Je to zákon, ktorý na jednej strane chce odviazať ruky, aby vedci mali voľnejšie ruky. Chce odviazať ruky podnikateľským subjektom, aby mohli investovať za rozumných podmienok ďaleko viacej finančných prostriedkov do vedeckovýskumnej činnosti. Lebo ak si pozriete štruktúru financovania vedeckovýskumnej činnosti, tak uvidíte, že Slovenská republika má hlboké podfinancovanie predovšetkým z podnikateľských subjektov a toto je jeden z hlavných cieľov tohto zákona, aby sme zabezpečili prílev finančných prostriedkov do tohto prostredia a všetky ďalšie otázky sú tam.
Hlavné riziká, ktoré sme videli pri návrhu tohto zákona, boli otázky nakladania s majetkom napríklad v Slovenskej akadémii vied, kde sme videli riziká, že by niektoré ústavy mohli preliať tieto finančné prostriedky a žiť niekoľko rokov len z majetku a nemuseli by nič robiť. Preto sú tam ustanovenia o prioritnom majetku, preto sú tam ďalšie ustanovenia, ktoré významným spôsobom obmedzujú nakladanie s týmto majetkom, obmedzujú možnosti, aby nemohli byť ani náznaky možnosti defraudovania tohto majetku, a myslím si, že v danej etape, keď nie sme schopní postihnúť absolútne všetky nuansy, ktoré prinesie život, sa tento zákon, aby sme nezviazali ruky viac, ako je potrebné, nedal ani napísať. A toto si myslím, že by bolo korektné aj zo strany opozície, keby ste vstali a povedali.
Keď hovoríte o tom, akým spôsobom sa budú kreovať čelní predstavitelia dozorných rád, správnych rád a ďalších záležitostí a že toto je nejako pod vienkom vládnej koalície, chcem sa vás spýtať, viete, akým spôsobom sa volí predseda Slovenskej akadémie vied? Aký vplyv má na to vládna koalícia? No absolútne žiaden. Lebo celá táto vedecká komunita určite nespadá pod našu pôsobnosť a veľká časť a významná časť tejto komunity dokonca ani nevolí strany vládnej koalície. Čiže my tam nemáme ani politicky, ani nepriamy politický vplyv, keby ste chceli ísť do nejakých dôsledkov.
Ak chcete hľadať riešenia, poďme ich hľadať spoločne, poďme zamedziť možným náznakom nekalého konania, ale myslím si, že takéto politizovanie situácie nie je absolútne namieste a je treba povedať, že je aj nemiestne.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 7.9.2017 9:09 - 9:12 hod.

Ľubomír Petrák Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán podpredseda. Vážený pán podpredseda, vážená pani ministerka, ctené kolegyne, kolegovia, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport ako gestorský výbor podáva Národnej rade podľa § 79 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku správu výborov o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona, ktorým je vládny návrh o verejnej výskumnej inštitúcii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 569), v druhom čítaní.
Tento zákon bol uznesením Národnej rady z 12. júna 2017 pod č. 681 pridelený ústavnoprávnemu výboru, výboru pre financie a rozpočet, výboru pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Ako gestorský výbor bol určený výbor pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Výbory prerokovali návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady a iné výbory o tomto návrhu zákona nerokovali.
Gestorský výbor konštatuje, že do začiatku rokovania o vládnom návrhu zákona nedostal žiadne stanoviská od poslancov podľa § 75 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku. K tomuto vládnemu návrhu zákona zaujali výbory tieto stanoviská: Ústavnoprávny výbor uznesením č. 245 zo 4. septembra 2017, výbor pre financie a rozpočet uznesením č. 176 zo 4. septembra 2017 a výbor pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport uznesením č. 103 z 5. septembra 2017 a všetky výbory zhodne odporúčajú vládny návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi uvedenými v IV. časti spoločnej správy. V IV. časti spoločnej správy sa nachádza celkovo 56 pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov a gestorský výbor odporúča Národnej rade hlasovať o týchto zmenách a doplnkoch spoločne s odporúčaním gestorského výboru schváliť.
Gestorský výbor ďalej odporúča Národnej rade vládny návrh zákona o verejnej výskumnej inštitúcii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 569) schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto správe.
Predmetná spoločná správa bola schválená uznesením výboru pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport 6. septembra 2017 pod uznesením č. 111 a týmto uznesením ma výbor zároveň poveril, aby som na schôdzi Národnej rady informoval o výsledku rokovania výborov, stanovisku a návrhu gestorského výboru a predkladal návrhy podľa príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku.
Pán predsedajúci, skončil som, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

19.6.2017 16:45 - 16:47 hod.

Ľubomír Petrák
Iba v krátkosti štatistika. V rozprave vystúpilo päť poslancov a bolo podaných päť pozmeňujúcich návrhov, o ktorých budeme hlasovať zajtra o 11.00. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

19.6.2017 16:34 - 16:39 hod.

Ľubomír Petrák Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážené kolegyne, kolegovia, budem v zásade veľmi krátky, zareagujem v závere na niektoré veci, ktoré zazneli v rozprave, ale predovšetkým je mojím cieľom predložiť pozmeňujúci návrh k vládnemu návrhu zákona 597 o financovaní základných škôl. Dovoľte, aby som ho prečítal.
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 611), sa mení a dopĺňa takto:
V čl. I bod 24 znie: "24. V § 6b ods. 5 v úvodnej vete sa vypúšťajú slová "ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,".".
Odôvodnenie: Navrhuje sa zachovať viazanie poskytnutých finančných prostriedkov na zákonom vymedzený účel z dôvodu rozšírenia skupiny prijímateľov v príspevku na výchovu a vzdelávanie detí v materských školách prideľovaného podľa § 6b zákona aj od detí z rodín, v ktorých je zákonný zástupca dieťaťa poberateľom v hmotnej núdzi, upravuje sa znenie § 6b ods. 5.
2. V čl. I v bode 39 § 7a ods. 1 písm. h) sa na začiatku slovo "detí" nahrádza slovom "žiakov".
Odôvodnenie: Legislatívno-technická úprava, ktorá súvisí so zachovaním pojmoslovia používaným v zákone pre deti a žiakov v príslušných školách.
K tomuto pozmeňujúcemu návrhu chcem povedať, že prvý bod je totožný presne s tým, čo predniesla pani kolegyňa Zimenová. Je to otázka, o ktorej sme sa bavili dnes na rokovaní výboru pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Tento pozmeňujúci návrh je odzrkadlením názoru, ktorý prijal výbor pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport, bol vypracovaný v spolupráci s mojimi kolegami, ktorí sú členmi výboru, a chcem týmto povedať, že aj za účasti opozičného poslanca. To znamená, nechceme robiť z tohto politickú otázku, chceme riešiť vecnú rovinu problému a postavili sme to tak, že nebudeme robiť politiku z toho, čo majú obavu pedagogickí zamestnanci, prípadne riaditelia materských škôl, aj keď osobne si myslím, že tá obava nie je celkom opodstatnená, ale, budiš, vychádzame v ústrety.
Druhú poznámku, ak dovolíte, veľmi v krátkosti by som zareagoval na vystúpenie pani kolegyne Zimenovej, ktorá povedala, že vládna koalícia nemá záujem riešiť problémy detí, ktoré potrebujú asistentov a sú zdravotne znevýhodnené. Pani kolegyňa, otázka takto nikdy nestála a nestojí a verím, že ani stáť nebude. Ja vnímam vaše dlhodobé snahy, ktoré hovoria o tom, že chcete zvýšiť objem finančných prostriedkov pre tieto detičky. Z tých vecí, ktoré ste tu dnes pomenovávali ako problémy, mi bolo smutno a ma mrazilo, musím povedať, a preto aj z tohto miesta chcem požiadať pána ministra, aby pri prideľovaní prostriedkov na asistentov boli zohľadňované aj takéto prípady, aby tie veci išli adresne.
Ja som už v prvom čítaní povedal, že nevidím problém v tom, že by sme tie peniaze dali, ale myslím si, že v niektorých prípadoch tie peniaze nám nejako unikajú zo systému. Ak sme pred zhruba troma rokmi vynakladali na asistentov zdravotne postihnutých detí niekde medzi 7 a 8 miliónmi eur, dnes ich vynakladáme 15 mil. eur, čo je zhruba raz toľko. Máme pokrytie 42 – 44 %, čo je málo. Ale chcem povedať, že požiadavky nám narástli od roku 2014 – ´15, čiže tie zhruba 3 roky dozadu z nejakých 15 – 18 miliónov na dnes požadovaných 40 miliónov. Neexistuje, že sa nám zrazu v systéme objavilo za vyše 20 miliónov požiadaviek len tak. Proste niekde máme v systéme chybu, ktorú potrebujeme chytiť, a preto chcem požiadať pána ministra, aby vykonal aj v tomto príslušné kontroly, kde nám tie peniaze unikajú a nedostávajú sa k tým, ktorí tie peniaze najviac potrebujú. Ja si myslím, že toto je cesta na riešenie tohto problému, a myslím si, že nájdeme zhodu.
Bol by som veľmi nerád, keby sme z tohto robili politiku. Áno, sme v Národnej rade a je to politická téma, ale nepoviem to, že chceme brať deti za rukojemníkov, to by bolo odo mňa neférové, čiže vyhnem sa tejto replike, ale poviem, že určite sme na jednej lodi a chceme vyjsť v ústrety. Len hľadajme, kde je vecný problém tohto stavu. A myslím si, že aj pán minister v záverečnom slove zareaguje na tieto problémy, ktoré tlačíme pred sebou ako snehovú guľu.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis