Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie spoločného spravodajcu

19.6.2017 o 12:28 hod.

Ing. CSc.

Ľubomír Petrák

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie spoločného spravodajcu 19.6.2017 12:28 - 12:31 hod.

Ľubomír Petrák Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán podpredseda, vážený pán minister, vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte, aby som za Výbor Národnej rady pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport ako gestorský výbor podal Národnej rade správu výborov Národnej rady o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, vo výboroch v druhom čítaní (tlač 611a).
Národná rada Slovenskej republiky uznesením zo 14. júna 2017 č. 685 sa uzniesla prerokovať vládny návrh zákona (tlač 611) v druhom čítaní a prideliť ho týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru, výboru pre financie a rozpočet, výboru pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Ako gestorský výbor určila výbor pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport a určila lehoty na prerokovanie tohto návrhu zákona. Výbory prerokovali návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady. Iné výbory o návrhu zákona nerokovali.
Gestorský výbor konštatuje, že do začiatku rokovania o návrhu zákona nedostal žiadne stanoviská od poslancov podané podľa § 75 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku. K vládnemu návrhu zákona (tlač 611) zaujali výbory Národnej rady tieto stanoviská: ústavnoprávny výbor v uznesení č. 238 zo 14. júna 2017 odporúča návrh zákona schváliť, výbor pre financie a rozpočet v uznesení č. 168 z 15. júna 2017 odporúča návrh zákona schváliť, výbor pre vzdelávanie, vedu, mládež v uznesení č. 101 z 19. júna 2017 odporúča návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi uvedenými v štvrtej časti tejto spoločnej správy. V štvrtej časti spoločnej správy sa nachádza celkovo 19 doplňujúcich a pozmeňujúcich návrhov, ktoré gestorský výbor odporúča Národnej rade, o nich hlasovať spoločne a odporúča ich schváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov vyjadrených v ich uzneseniach odporúča Národnej rade vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 611), schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto spoločnej správe.
Predmetná spoločná správa výborov o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona (tlač 611a) bola schválená uznesením výboru pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport dňa 19. júna 2017 pod č. 102. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril ako spoločného spravodajcu, aby som na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky informoval o výsledku rokovania výborov, stanovisku a návrhu gestorského výboru a predkladal návrhy podľa príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku.
Pán predsedajúci, skončil som. Prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14.6.2017 10:03 - 10:05 hod.

Ľubomír Petrák Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za faktické poznámky. Samozrejme, v druhom čítaní sme pripravení o všetkých racionálnych veciach diskutovať, lebo toto nie je úplne jednoduchá problematika.
Pánovi kolegovi Feckovi chcem povedať, že týmto problémom, ktorý ste načrtli, sme sa zaoberali a treba povedať, že v prípade ostatných pôd, ktoré sú predovšetkým rokliny, výmoly, remisky a podobné záležitosti, chceli sme to riešiť oslobodením. Keď sme si pozreli výmeru na katastrálnom úrade, vyšlo, že takmer 1 500 kilometrov, dúfam, že si dobre pamätám to číslo, štvorcových plôch je zapísaných takto v katastroch nehnuteľností. Treba povedať, že pri rozlohe 50-tisíc kilometrov štvorcových zhruba Slovenska je to neuveriteľne vysoké číslo.
A druhú vec, ktorú treba povedať, že zápis v katastroch nehnuteľností, nakoľko často sa jedná aj o éčkové parcely, reálne nezodpovedá skutkovému stavu, ktorý sa nachádza dnes. Toto je skutkový stav. Vy ako správca dane máte právo vyrubovať daň jedine na základe údajov, ktoré sú zapísané v katastri nehnuteľností, a mali sme problém, akým spôsobom to stotožniť. Nemôžte zaviazať daňovníkov, aby si urobili nové geometrické plány, céčkové listy vlastníctva, lebo je to ďalšia finančná záťaž, a preto sme sa rozhodli, že v tejto novele, kým nenájdeme objektívne kritérium, ako sa dopracovať k spravodlivému výsledku, tento problém riešiť nebudeme.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 14.6.2017 9:51 - 9:56 hod.

Ľubomír Petrák Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán podpredseda. Vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte mi, aby som v mene aj svojich kolegov, ktorí sa podieľali na príprave tohto zákona, predložil tento návrh zákona. Tu budem trošku obšírnejší ako v predchádzajúcich prípadoch, nakoľko v tomto návrhu sa navrhujú viaceré úpravy týkajúce sa miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady.
Navrhuje sa rozšíriť okruh daňovníkov dane z pozemkov o pozemkové spoločenstvá, ktoré v súčasnosti obhospodarujú pozemky jednotlivých členov spoločenstva, a zároveň sa upravuje, kto bude daňovníkom dane z pozemkov v prípade nájomných vzťahov medzi vlastníkmi a nájomcami pozemkov. V prípade lesných pozemkov sa navrhuje zvýšiť sadzbu dane z pozemkov pri tých hospodárskych lesoch, na ktorých prebieha ťažba dreva, a zároveň sa upravuje, aby takto vyrubenú daň za lesné pozemky obec účelovo použila na výstavbu a opravu miestnej komunikácie.
Tu chcem podotknúť, že keď sme robili predchádzajúcu novelu tohto zákona, znížili sme rozpätie sadzby, v ktorej mohli obce vyrubovať daň z pozemkov za lesné pozemky, lebo bola v mnohých prípadoch neúmerne vysoká, až do výšky 30 %, čo bolo podľa môjho názoru likvidačné pre daňovníkov. A na druhej strane sme mali prísľub všetkých, ktorí obhospodarujú lesy, že sa budú správať ekonomicky a hospodárne aj smerom k majetku, ktorý nevlastnia, teda k miestnym komunikáciám, po ktorých jazdia pri ťažbe dreva a ktoré touto činnosťou, predovšetkým preťažovaním dopravných prostriedkov, poškodzujú. Nakoľko k takémuto racionálnemu správaniu nedošlo, zavádzame tento dodatkový, túto dodatkovú daň v čase ťažby, aby obce a mestá, ktoré vlastnia tieto komunikácie, mohli ich aj opraviť z prostriedkov takto získaných.
Navrhuje sa ďalej pri dani zo stavieb upraviť základ dane a v tejto súvislosti sa aj upravuje výpočet dane zo stavieb, kde smerujeme k tomu, aby sa aj pri daniach zo stavieb postupovalo adekvátne, ako je to v prípade bytov, a postupne sa prevádzal základ dane na výmeru podlahovej plochy a smerovalo to k trhovej hodnote nehnuteľností, čo považujeme za správne riešenie.
Pri dani za ubytovanie priamo reagujeme na požiadavky aplikačnej praxe rozšírením zoznamu ubytovacích zariadení o iné zariadenia poskytujúce odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osobe. Navrhuje sa prevádzkovateľa ubytovacieho zariadenia postaviť do polohy daňovníka, a to z dôvodu výkonnejšej správy tejto dane, a zároveň sa definuje v novele vznik a zánik daňovej povinnosti, ako aj oznamovacia povinnosť daňovníka. Tu chcem povedať, že tým, že daňovníkom bol ten, ktorý prenocovával na danom mieste, veľmi často dochádzalo k daňovým únikom a toto je spôsob, ako im zamedziť.
Pri miestnom poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady sa navrhuje z dôvodu zníženia administratívnej záťaže obci upraviť lehotu na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti jednak pri zániku poplatkovej povinnosti, ako aj v prípade tých poplatníkov, ktorí sa na území obce nezdržiavali viac ako 90 dní.
V prospech poplatníkov sa zavádza povinnosť obce vydávať rozhodnutia o vyrubení poplatku rozhodnutím. Poplatník tak môže uplatniť opravné prostriedky podľa daňového poriadku rovnako ako pri ostatných miestnych poplatkoch a daniach.
S cieľom posilniť právnu istotu daňovníkov sa navrhuje precizovať uplatňovanie oslobodení pri dani z nehnuteľnosti.
Všetky tieto veci sú veci, ktoré tak isto vyplývajú z aplikačnej praxe. Je to trošku rozsiahlejšia novela. Chcem povedať, že táto novela bola pripravovaná viac mesiacov. Bola veľmi úzko komunikovaná s ministerstvom financií, Finančnou správou, Združením miest a obcí Slovenska, niektorými mestami, predovšetkým Bratislavou, Trnavou ako zástupcami únie miest. To znamená, považujeme, že v tomto prípade došlo k dostatočne širokej komunikácii na to, aby návrh novely zákona odrážal skutočné, reálne potreby aplikačnej praxe, ale aj možnosti zmien, ktoré sú v reálnom čase schopní zapracovať do svojich informačných systémov a do života tak, aby nedochádzalo ku komplikáciám predovšetkým pre poplatníkov a daňovníkov, ale aj pre samotné samosprávne orgány.
Ďakujem pekne a prosím o podporu tohto zákona.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14.6.2017 9:50 - 9:50 hod.

Ľubomír Petrák Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pán kolega, ja sa s vaším odôvodnením absolútne nestotožňujem. Po prvé preto, že bol na výbore prijatý pozmeňujúci návrh, ktorý hovorí o tom, že miestny orgán štátnej správy v školstve nerozhodne, ale bude plniť len koordinačnú funkciu medzi riaditeľmi tak, aby určili termíny prijímacích pohovorov, čo je výlučná kompetencia riaditeľov škôl, v termínoch, ktoré sa neprekrývajú. To znamená, bude robiť nejakú funkciu mediátora, sprostredkovateľa, koordinátora. Toto nevyžaduje žiadne dodatočné potreby na pracovné sily a tým pádom nevyžaduje ani nároky na štátny rozpočet. Čiže myslím si, že je to absolútne v poriadku a nie je tam tomu čo vyčítať.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 14.6.2017 9:43 - 9:44 hod.

Ľubomír Petrák Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán podpredseda. Dovoľte mi, aby som v mene kolegov, ktorí sú spoluautormi tohto zákona, krátko uviedol jeho návrh.
Cieľom uvedenej novely je riešiť situácie vyplývajúce z aplikácie príslušných ustanovení školského zákona v praxi, ktoré sa týkajú poskytovania výchovy a vzdelávania vo viacerých učebných odboroch v jednom odbornom učilišti. Ďalej termínov overenia špeciálnych schopností a zručností alebo nadania uchádzačov v štúdiu na strednej škole, ak má podanú žiadosť o prijatie na viaceré stredné školy, ktoré toto overenie vyžadujú, tak aby sa neprekrývali termíny prijímacích skúšok.
A tretia vec, ktorú rieši táto novela, je prehodnotenie účelnosti vedenia niektorých údajov o deťoch a žiakoch a ich zákonných zástupcoch v rezortnom informačnom systéme, ktoré podľa nášho názoru nie je potrebné viesť, a tým pádom pristupujeme k čiastočnej debyrokratizácii štátnej správy.
To sú všetko veci, ktoré vyplývajú takisto z aplikačnej praxe, a preto prosím ctených kolegov o podporu tohto návrhu zákona. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 14.6.2017 9:29 - 9:30 hod.

Ľubomír Petrák Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán podpredseda, vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte, aby som v krátkosti uviedol návrh novely zákona 596 o štátnej správe v školstve.
Predmetom tejto novely je doplnenie kompetencie ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu vo veci čestných názvov škôl a školských zariadení, nakoľko súčasné znenie zákona upravuje používanie čestného názvu na dvoch miestach, no neupravuje, akým spôsobom ho škola alebo školské zariadenie môže nadobudnúť.
Ďalšia zmena sa týka umožnenia, aby žiacka školská rada mohla pôsobiť aj na plno organizovanej základnej škole.
A tretia vec, ktorou sa zaoberá táto novela, je spresnenie zániku členstva v orgánoch školskej samosprávy aj v prípade napríklad neplatného rozviazania pracovného procesu, aby nedochádzalo k duplicitným nárokom na miesto v školskej rade.
Všetko sú to praktické veci, ktoré vyplynuli z aplikačnej praxe a preto prosím o podporu tohto zákona. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 13.6.2017 18:44 - 18:53 hod.

Ľubomír Petrák
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13.6.2017 18:01 - 18:03 hod.

Ľubomír Petrák Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán podpredseda. No, pani kolegyňa, sú tam časti vo vašom vystúpení, s ktorými môžem súhlasiť a sú tam časti, ktoré by som si dovolil minimálne rozporovať, ak nie ich pripomienkovať. Neviem, z akej udalosti vychádzali, keď hovoríte, že existuje 25-tisíc nespravodlivo odmeňovaných učiteľov alebo pedagogických zamestnancov v originálnych kompetenciách. Ja osobne akože takýto prehľad nemám a nevidel som ani žiadne, žiadne takéto oficiálne čísla. Viem jedine o tom, že každoročne sa navyšujú a významne sa navyšujú prostriedky aj do materských škôl. Ak budeme hovoriť o tom, že či prenesený výkon štátnej správy alebo originálne kompetencie, môžeme sa o tomto zmysluplne baviť, ale zo všetkých štatistík, ktoré vychádzajú z účtovných uzávierok, vyplýva, že samospráva v období 2010 až 2014, čo bolo volebné obdobie samosprávy, ročne dotovala od zhruba 200 miliónov až do 270 miliónov eur prenesený výkon štátnej správy. To znamená, že ak tam dáva samospráva viac finančných prostriedkov, ako dostane, nerozumiem tomu, ako by sa tie peniaze strácali na nejaké iné účely. Myslím si, že toto sú vo všeobecnosti emotívne veci, ktoré zaznievajú vo verejnej diskusii, ale nemajú racionálny základ a preto by som bol veľmi opatrný pri používaní takýchto argumentov, lebo ak sa chceme baviť konštruktívne, tak musíme povedať, že čo je skutočná pravda a čo je len holá emócia. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 13.6.2017 17:28 - 17:30 hod.

Ľubomír Petrák Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán podpredseda. Vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte mi, aby som predniesol spravodajskú informáciu v prvom čítaní k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, tlač 611.
V súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený výborom pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport za spravodajcu k uvedenému vládnemu návrhu zákona, tlač 611. Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky a zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali ústavnoprávny výbor, výbor pre financie a rozpočet a výbor pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Za gestorský výbor navrhujem výbor pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Predseda Národnej rady svojím rozhodnutím požiadal výbor pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport, aby navrhol lehotu na prerokovanie návrhu v druhom čítaní vo výboroch a v gestorskom výbore. V súlade s uznesením výboru č. 100 z 13. júna 2017 odporúčam určiť, aby predmetný návrh zákona v druhom čítaní výbory a gestorský výbor prerokovali na 18. schôdzi Národnej rady.
Pán predsedajúci, skončil som. Prosím, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 13.6.2017 15:54 - 15:56 hod.

Ľubomír Petrák Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán podpredseda, vážené kolegyne, kolegovia, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený výborom pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport za spravodajcu k vládnemu návrhu uvedeného zákona, tlač 569. Predkladám informáciu k predloženému vládnemu návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej právnej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že vládny návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby vládny návrh zákona prerokovali: ústavnoprávny výbor, výbor pre financie a rozpočet a výbor pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Za gestorský výbor navrhujem výbor pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport a súčasne odporúčam, aby predmetný vládny návrh zákona v druhom čítaní výbory prerokovali do 31. augusta 2017 a gestorský výbor do 5. septembra 2017.
Skončil som, pán predsedajúci. Prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis