Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

21.6.2019 o 11:27 hod.

JUDr.

Alojz Baránik

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21.6.2019 11:27 - 11:29 hod.

Alojz Baránik Zobrazit prepis
Ďakujem. Ja by som, pani kolegyňa Grausová, chcel reagovať skôr na tú neskoršiu časť vášho vystúpenia, kde uvádzate veľmi silné obvinenia, invektívy, ktoré si myslím, že sú z oblasti fake news alebo niečoho podobného o tom, že kto bol doktor Anton Rašla a že čo robil. Ak máte nejaké také poznatky, tak treba vychádzať z nejakých reálií a treba sa podľa toho nejak chovať, ale uvádzať tu tvrdenia, že niekto je vojnový zločinec alebo niečo podobné, alebo že je zločinec, si myslím, že je nemiestne. Predstavte si, že by o niekom, koho vy poznáte ako normálneho, bežného človeka, niekto tu v parlamente začal hovoriť také, takéto veci bez; samozrejme, ja viem, že vy máte nejaké zdroje informácií, ktorými sa riadite, ale to nemá miesto v parlamente. Treba si uvedomiť, že nejaký človek, ktorý žil v nejakom období a tak robil nejakú prácu, ale nerobil ju sám, ak aj bol prokurátor, tak sudca bol niekto iný. A retribučné súdy, pokiaľ viem, boli určite postihnuté tou dobou, ale to neznamená, že to bolo to isté ako súdy v 50. rokoch.
Tak ja o tom niečo viem, lebo môj otec tiež bol sudca, viem, keď ho nabádali na to, aby bol extrémne prísny, ale on povedal, len podľa zákona. Takže pozor na to!
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 20.6.2019 16:46 - 16:51 hod.

Alojz Baránik Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Aj keď uznávam, že je tu preberaný problém, ktorý je veľmi vážny a ktorý je dôsledkom podľa mňa aj kriminálnej činnosti dlhodobej a pod politickou ochranou a ktorý je naozaj výsledkom toho, že kriminálne gangy sa zmocnili tohto obchodu s chudobou, tak si myslím, že ten návrh ide správnym smerom. Avšak, bohužiaľ, a to už tomu nie celkom rozumiem, ale asi to vychádza z nejakej komplexity, ten návrh nedostatočne nuansuje, teda rozlišuje medzi rôznymi dôvodmi, pre ktoré k určitým typom exekúcií došlo. Podľa mňa by tomuto návrhu veľmi prospelo, i keď uznávam, že by to bolo, bola podstatná komplikácia, veľmi by mu prospelo, keby sa zvažovalo to, ako k tým jednotlivým typom exekúcií došlo.
Keď tu hovoril kolega Pčolinský o tom, že by sa malo zvažovať nejaké špecifické postavenie pre dlžníkov napríklad poisťovní alebo iných inštitúcií ovládaných štátom, alebo dokonca aj prirodzených monopolov, je otázka, či sa títo, títo veľmi silní veritelia, či sa vo svojom postavení chovali tak, ako im to prikazuje napríklad ústava, pretože oni ako vlastníci tej pohľadávky nemajú neobmedzené práva. To znamená, že oni nemajú právo podľa ústavy zdierať toho dlžníka len za to, že proste je im dlžný a teraz, nebodaj, ho vrazia do väzenia alebo niečo podobného. Oni majú z ústavy právo sa chovať zodpovedne, pretože, ako vieme, vlastníctvo zaväzuje. A oni sa takto nechovali, oni napriek tomu, že sa jednalo o veriteľov, ktorí mali obrovské portfólia dlžníkov, tak oni odovzdávali tie aktivity, ktoré súviseli s vymáhaním takýchto dlhov, odovzdávali, no nechcem povedať výpalníkom, ale exekútorom, skrátka, a to všelijakým. A tých jediná myseľ bola len na to, že koľko na tom zarobia. A takto podľa mňa sa slušný veriteľ nechová a už vôbec sa tak nechová veriteľ, ktorý je tak či onak pod kontrolou štátu. Čiže tento návrh mohol toto nejak diferencovať, tento návrh mohol povedať, že je rozdiel medzi, ako mi to niektorí exekútori hovoria, medzi prípadmi, kedy oni z toho, z tej paušálnej náhrady, ktorú podľa tohto zákona majú dostať, to nepokryje veľkú časť z toho, čo oni na to, na vymoženie tej pohľadávky oprávnene utratili. A zase na druhej strane tu máme exekútorov, ktorí sa stali zberateľmi nevymožiteľných pohľadávok, a tí kľudne môžu byť aj za takýto zákon, pretože oni bez práce prakticky dostanú, síce nejakú malú, ale keď hovoríme o desaťtisícoch, tak veľmi lukratívnu odplatu, pretože za prakticky veľmi malú prácu dostanú, dostanú v súčte veľmi veľkú odmenu.
Čiže napriek tomu, že súhlasím s tým, že tu sa jedná o komplexnú a komplikovanú problematiku, myslím si, že by jej pomohlo trochu viac rozlišovania týchto prípadov. A uvidíme, že ako to bude, že či táto úprava sa stretne s dostatočným porozumením všetkých tých, ktorých sa týka, obávam sa, že tiež aj Ústavného súdu.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 20.6.2019 16:17 - 16:19 hod.

Alojz Baránik
 

Vystúpenie v rozprave 20.6.2019 16:04 - 16:13 hod.

Alojz Baránik Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán podpredseda. Účelom tohto môjho vystúpenia je predniesť jeden pozmeňujúci a doplňujúci návrh k zákonu o sudcoch a prísediacich, keď už ho máme otvorený. Tento môj návrh reflektuje skutočnosť, že máme u nás sudcov, ktorí vykonávajú politickú činnosť, a to veľmi hrubým a spoločensky rozbíjajúcim spôsobom, a to všetko pod záštitou toho, že sú sudcovia a vo vedomí toho, že podľa súčasného zákona o sudcoch a prísediacich sa im v podstate nič nemôže stať. Relevantné ustanovenie § 30 ods. 9 znie, ja som si to priniesol, hoci mohol by som to aj vedieť z hlavy, ale aby som to prečítal presne: "Sudca nesmie byť členom žiadnej politickej strany ani politického hnutia, ani vykonávať aktívnu politickú činnosť v politických stranách alebo v politických hnutiach."
Toto ustanovenie si zrejme sudcovia vysvetľujú tak, že nejako úzko, to znamená, že môže robiť sudca všetko, čo do najmenšieho detailu nespĺňa takto stanovené úzke kritériá. Ja, naopak, si myslím, že sudca aj v súlade s tým, aké iné povinnosti mu ukladá zákon, to znamená to, aby sa choval, ľudovo povedané, ale všeobjimajúco povedané, slušne, že sudcovia toto môžu porušovať, a preto tým pádom zneužívať. Máme tu situáciu, kedy istý sudca v pracovnom čase, teda v pracovnej dobe vo svojej kancelárii vysiela, nahráva videá, ktoré si dáva na svoj komunikačný kanál, kde hrubým spôsobom uráža svojich politických oponentov, kde klame, kde sa vyhráža, kde v podstate prevádzkuje protiprávnu činnosť, a to všetko, tak sa zdá, že je dovolené.
Keby sme mali disciplinárne súdnictvo, tak ako ho majú v civilizovaných krajinách, tak samozrejme toto by už bolo riešené. Lenže my tu máme, podľa môjho názoru zámerne, disciplinárne súdnictvo nefunkčné tak, aby si sudcovia v podstate mohli robiť čo chcú.
Toto týmto pozmeňujúcim návrhom chcem zmeniť, a to tak, že k uvedenému citovanému ods. 9 § 30 zákona sa pridá taká úprava, ktorá bude znamenať, že za výkon aktívnej politickej činnosti sa považuje aj kandidovanie na kandidátnej listine nejakej politickej strany alebo politického hnutia vo voľbách do Národnej rady a vo voľbách do Európskeho parlamentu. Samozrejme, tak ako som to naznačil, tak je problém s tým, aby porušenie tohto ustanovenia bolo nejako sankcionované, napr. disciplinárnym senátom, alebo tak. Čiže ja vidím urgentnú potrebu túto úpravu zmeniť tak, aby tým, že niekto súhlasí, že sa stane kandidátom na kandidátnej listine politickej strany, sa vlastne ex lege, teda zo zákona, dostaví do takej situácie, kedy prestane byť sudcom.
Pripomínam, že v našej legislatíve my už máme také úpravy, kde oveľa závažnejšie práva sa strácajú takýmto úkonom. Napríklad konkrétne, niekto môže prísť o občianstvo, len nesúvisiacim v podstate úkonom takým, že si prevezme občianstvo iného štátu a príde o občianstvo Slovenskej republiky, čo si myslím, že je podstatne závažnejšia vec, ktorá má oveľa závažnejšie ústavnoprávne aspekty ako to, že niekto je, má nárok byť sudcom za všetkých okolností, ktoré si prípadne aj sám vytvorí.
Čiže ja navrhujem tu takú úpravu, aby sa, aby sa ustanovilo do zákona o sudcom a prísediacich to, že za vzdanie sa funkcie sudcu sa považuje aj podpísanie vyhlásenia, v ktorom sudca vyjadrí súhlas so svojou kandidatúrou na kandidátnej listene politickej strany alebo politického hnutia vo voľbách do Národnej rady a vo voľbách do Európskeho parlamentu podľa osobitného predpisu. Verím, že toto je úprava, ktorá by nemala vadiť žiadnemu kultúrnemu politikovi, a preto dúfam, samozrejme, viem, ako to chodí tu u nás, ale dúfam, že toto je nadstranícka, nadstranícky návrh, ktorý by mohol nájsť aj širšiu podporu nielen v našej opozícii, ale možnože aj v koalícii, pretože si myslím, že sa to týka nás všetkých. Preto, lebo tak ako sudcovia sa vždy domáhajú toho, aby boli nedotknuteľní, myslím si, že s tou nedotknuteľnosťou musí ruka v ruke ísť aj nejaký záväzok, že nebudú zasahovať do iných štátnych mocí, ako je napríklad moc zákonodarná.
Tak teda si dovolím prečítať celé znenie toho pozmeňujúceho návrhu. Pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Alojza Baránika k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1428).
1. V čl. I sa za bod 12 vkladá nový bod 13, ktorý znie:
"13. V § 19 sa na konci dopĺňa táto veta: "Za vzdanie sa funkcie sudcu sa považuje aj podpísanie vyhlásenia, v ktorom sudca vyjadrí svoj súhlas s kandidatúrou na kandidátnej listine politickej strany alebo politického hnutia vo voľbách do národnej rady a vo voľbách do Európskeho parlamentu podľa osobitného predpisu.6b)".
Poznámka pod čiarou k odkazu 6b:
"6b) § 50 ods. 4 písm. a) a § 80 ods. 4 písm. d) zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov.".".
Tento bod nadobúda účinnosť dňom 1. augusta 2019. Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
2. V čl. I bod 17 znie:
"17. V § 24 ods. 1 písm. a) sa vypúšťajú slová "poslancom národnej rady," a "vedúcim služobného úradu,".
3. V čl. I sa za bod 17 vkladá nový bod 18, ktorý znie:
"18. V § 24 ods. 2 sa vypúšťajú slová "vo voľbách do národnej rady,".
Tento bod nadobúda účinnosť 1. augusta 2019. Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
4. V čl. I sa za bod 30 vkladá nový bod 31, ktorý znie:
"30. V § 30 ods. 9 sa na konci pripája táto veta: "Za výkon aktívnej politickej činnosti sa považuje aj kandidovanie na kandidátnej listine politickej strany alebo politického hnutia vo voľbách do národnej rady a vo voľbách do Európskeho parlamentu.".
Tento bod nadobúda účinnosť 1. augusta 2019. Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 20.6.2019 15:32 - 15:33 hod.

Alojz Baránik Zobrazit prepis
Kolega Ondrej Dostál, všetko si povedal, čo sa povedať k tomuto dalo. Dá sa to len potvrdiť, že naozaj je to strašná hanba a celá tá hanba sa odohráva len kvôli ohrdnutému jedinému kandidátovi, ktorý, bohužiaľ, nespĺňa ani základné podmienky, nehľadiac na to, že ak, ako neprimerane ľahko splniteľné tie podmienky sú. Čiže zabudnime na to, čo bolo. Zabudnime na to, že jediným cieľom toho, že sa voľba plného počtu kandidátov ešte neuskutočnila, je to, že tento dotyčný ohrdnutý kandidát potrebuje vyvolávať neustále spory, zvady, konflikty, pretože to je jediné pole, kde sa reálne vie on teraz realizovať, potrebuje na seba strhávať pozornosť, pretože jeho zaujíma Slovensko asi tak, ako nás všetkých zaujíma on sám. Je to skrátka celé jedna strašná hanba len kvôli jednému človeku. Ja si myslím, že aj jeho kolegovia už začínajú chápať, že takto to ďalej nejde. Prosím, aby sa pridali na stranu rozumu. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 19.6.2019 10:08 - 10:10 hod.

Alojz Baránik Zobrazit prepis
Ďakujem. Ja by som spomenul dve veci. Jednak to, že aký je dôvod a kto sú tí ľudia za tým, že sa tento systém takto pripravil a že z neho jasne vyčnieva korupcia a kriminalita. To zistíme až potom, keď dôjde k výmene vlády, to je úplne samozrejmé. Čiže súhlasím s tým, že, s kolegom Rajtárom, že je síce treba hovoriť o, upozorňovať na to všetko, čo je podozrivé okolo tohto systému, ale pravda je zase tá, že istotu budeme mať až potom, keď budeme mať možnosť naozaj vyšetrovať a naozaj súdiť týchto ľudí.
Iná vec je tá, že ak hovorí súčasný návrh, tak ako je predkladaný, o tom, že sa odkladajú pokuty, tak to neznamená, že tým je vybavený problém ten, že kvôli tomu, ako tento systém bol pripravený, sa dostávajú podnikatelia do situácie, kedy sú porušovateľmi práva. A to ja viem, že predstava tejto vládnej garnitúry je taká, že keď nedostávajú pokuty, tak môžu byť kľudní, všetko je v poriadku, lebo my ako štandardní porušovatelia práva, my všetci sme v podstate taká, taká čvarga, ktorá porušuje všetko, čo sa dá, tak budú aj oni, však budeme na jednej lodi. Nie, tak to nemá byť. Jednoducho je neprijateľné vytvoriť situáciu, kedy podstatná časť slušných podnikateľov je porušovateľom práva a jediný dôsledok, ktorý tento zákon prinesie, je ten, že nebudú za to dostávať pokuty. To je úplne neprijateľné.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 18.6.2019 13:59 - 14:03 hod.

Alojz Baránik Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predseda. Ja len pár slov v rýchlosti na tému, ktorá tu nebola ešte otvorená, ale verím, že otvorená bude, a to závažným spôsobom. Chcem upozorniť na to, že nie len ja, ale viacerí považujeme tento návrh zákona za protiústavný minimálne v tom, že podľa návrhu systému, ako teraz vyzerá, sa majú spracovávať rozsiahle dáta aj tých, ktorí v podstate nepodliehajú tomu, čo má na starosti Finančná správa, to znamená, sú to zákazníci, sú to účastníci transakcií s obchodníkmi, s podnikateľmi, ktorí tej Finančnej správe, pokiaľ ide o platenie daní, podliehajú.
Tak chcem upozorniť na to, že v Českej republike, ktorá má systém, ktorý je pre nás v tomto zmysle vzorom, sa zber takýchto dát nerobí, nie je na to dôvod. A chcem upozorniť tiež aj na to, že tak ako je ten systém momentálne nadizajnovaný, sa vytvorí také prostredie, kde si v podstate žiaden účastník akejkoľvek transakcie s podnikateľom hotovostnej alebo platobnej transakcie s podnikateľom nebude si môcť byť istý, že či nie je sledovaný orgánmi štátnej moci.
Ak si porovnáme to, aký rozsah dát sa zbiera podľa českého systému a aký rozsah dát sa zbiera podľa slovenského systému, je tam obrovský rozdiel a my teraz vopred upozorňujeme a budeme oveľa dôraznejšie upozorňovať na to, že najmä v kontexte Slovenska, ktoré má veľkú tradíciu už, bohužiaľ, v tom, že unikajú dáta súkromných subjektov a že tieto dáta a data sety sú používané na politické účely, je úplne neprijateľné, aby ktokoľvek, kto si chce kúpiť čokoľvek, čo je akokoľvek politicky alebo inak využiteľné proti osobám, ktoré vystupujú proti súčasnej politickej moci. Za takýchto okolností jednoducho je takýto zber dát neprijateľný z ústavného hľadiska.
Či sa niekomu nám alebo niekomu inému podarí takto koncipovaný systém zbierania dát občanov a obyvateľov Slovenskej republiky, či sa to podarí napadnúť teraz alebo či ten zákon budeme musieť meniť po zmene vlády neskôr, to nevieme. Ale vieme s istotou, že tak, ako je to nakoncipované teraz, je to silne protiústavné. A tá indikácia toho, o čom hovoril kolega Rajtár, že už teraz sú o robustnosti toho systému pochybnosti, pokiaľ ide o to, že či z neho budú unikať dáta, alebo nie. Ak existujú už teraz tie pochybnosti, tak potom navrhujem, aby sme sa vrátili z kratšej cesty a zamysleli sa ešte raz nad tým, že či takto koncipovaný systém je z ústavného hľadiska prijateľný.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 21.5.2019 9:22 - 9:25 hod.

Alojz Baránik Zobrazit prepis
Dobrý deň prajem. Ďakujem za slovo. Ja by som nadviazal na to, čo hovoril kolega Ondro Dostál o tom, že koho máme voliť. On hovoril o tom, že máme voliť, máme voliť tak, aby boli navolení všetci uchádzači a všetci kandidáti, a ja by som chcel hovoriť o tom, koho by sme konkrétnejšie mali voliť a hlavne koho by sme voliť nemali.
Nemali by sme voliť takých právnikov, ktorí si myslia, že Slovensko je právny štát navzdory tomu, že odmietol základné ľudské práva svojej občianke Hedvige Malinovej až do tej miery, že jej prípad musel byť vyriešený v inom štáte, pretože Slovensko jej odmietlo poskytnúť ochranu tak, ako jej náleží podľa ústavy.
Nemali by sme voliť takých právnikov, ktorí za celý svoj život nezastávali spravodlivosť, len čítali zákony, ale spravodlivosť ich nezaujímala.
Nemali by sme voliť tých, za ktorých orodujú medzi poslancami významní iní právnici, ktorí reprezentujú také sily, ktoré bojujú proti právnemu štátu.
Nemali by sme voliť takých sudcov, ktorí vynášajú vo vysokom postavení rozsudky, ktoré ruší Ústavný súd preto, že tie rozsudky porušujú našu ústavu.
Nemali by sme voliť všelijakých pokútnych advokátov, ktorí majú byť dosadení na Ústavný súd, aby tie svoje pokútne aktivity zase vyvíjali na Ústavnom súde.
Nemali by sme voliť ľudí, ktorí sa spreneverili poslaniu verejnej služby pre Slovenskú republiku a ktorí nedodržali svoje sľuby a umožnili to, aby Slovensko ako neprávny štát pokračovalo ďalšie štyri roky.
Mali by sme, v krátkosti, voliť ľudí, ktorí vo svojom živote ako právnici zastávali nielen právo, ale hlavne spravodlivosť. O to vás veľmi pekne prosím a ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 5.4.2019 14:14 - 14:16 hod.

Alojz Baránik Zobrazit prepis
No, ďakujem kolegovcom. Nebudem zvlášť reagovať na priaznivé odozvy ani odozvy takých odborníkov ako, na právo korporátne, medzinárodné, ako je pán Muňko a pán Petrák, ale budem reagovať na pána Antala, lebo si myslím, že tá jeho poznámka je relevantná a zaujímavá.
Pán kolega Antal, vtip je v tom, že keby došlo k tomu, čo aj pán minister považuje za jeho relevantnú obranu, aj čo vy ste tu uviedli, že by sme prišli o eurofondy, viete, koho by to bol problém? Saliniho. Saliniho. Salini má dosť peňazí na to, aby zaplatil stámilióny, pretože my sme nepodpísali tú zmluvu s nejakou lokálnou pobočkou. My sme podpísali tú zmluvu s hlavnou spoločnosťou Salini. A teda preto oni museli uzavrieť túto dohodu, pretože im išlo o zničenie, to bola zničujúca situácia pre nich, a preto sa musela táto dohoda z ich pohľadu uzavrieť. A my sme tu dohodu uzavreli strašne zle. Tú dohodu, buď tí právnici nevedeli, čo robia, ale to si nemyslím, že to bolo až také zlé, ale jednoducho to mali naordinované, že to takto musí byť, pretože je oveľa jednoduchšie pre niekoho, ako je takáto veľká stavebná firma, si podplatiť výhodnejšiu dohodu, ako nechať si to doniesť do dôsledkov, že by museli platiť za to všetko, čo Slovensku spôsobili tým, že nedodali včas, tak ako mali.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 5.4.2019 13:54 - 14:10 hod.

Alojz Baránik