38. schôdza

27.11.2018 - 7.12.2018
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

4.12.2018 o 18:07 hod.

Mgr.

Miroslav Sopko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18:07

Miroslav Sopko
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Vážený pán minister, ja ďakujem v prvom rade za naozaj fundované vystúpenie, ktoré bolo ešte v rámci rozpravy, aby sme mohli na ňom zareagovať, a tiež ďaku..., a keď sa už hovorí o poďakovaní, ja som to už aj v svojom príspevku pri písomnej časti uviedol, že oceňujem práve spôsob, akým vediete ministerstvo financií a akým spôsobom sú k dostupnosti aj tieto podklady, s ktorými sme mohli pracovať a pracujeme, pretože toto je mimoriadne dôležité aj k odstraňovaniu nejakých informačných nerovností a aj k zlepšovaniu komunikácie medzi sebou navzájom.
Spomínali ste asistentov a nárast financií. Ja však musím poukázať na iný fakt, ktorý som spomenul v tom svojom prvom príspevku, a to dohodovacie konanie, kategória ostatné, ktorý spomína práve aj implementačná jednotka, kde, práve dnes až som si to všimol, až dnes boli zverejnené koncové čísla v rámci úpravy rozpočtov. A opäť nám tam vyskakujú čísla oproti z októbra, kde bol už ako mnou avizovaná suma necelých 7 mil. Už tu vidím 16,5 mil. To znamená, že máme tu rezervy, ktorým sa treba venovať. A podľa mňa efektivita je vec a téma, ktorá nás môže spájať, pretože toto sú veci. Pokiaľ vieme efektívne vynakladať s peniazmi, môžeme, samozrejme, chcieť viac aj do konečného rozvoja.
A k samotným zahraničným Slovákom, verím, že dotyčná intervencia sa bude netýkať len Srbov, ale aj ostatných Slovákov, najmä tam, kde žijú v ucelených komunitách, najmä hovorím, najmä sa prihováram za Ukrajinu, pretože tam je mimoriadne kritická situácia.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

4.12.2018 o 18:07 hod.

Mgr.

Miroslav Sopko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 18:09

Ladislav Kamenický
Skontrolovaný text
Ja vás už nebudem zdržiavať. Ja sa chcem poďakovať všetkým za, za korektnú rozpravu a myslím, že bola vecná. Takisto pánovi ministrovi, že to s nami vydržal. A len jedna informácia, o rozpočte budeme hlasovať zajtra o 11.00 hod.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

4.12.2018 o 18:09 hod.

Ing.

Ladislav Kamenický

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 18:10

Ľubomír Vážny
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážený pán podpredseda Národnej rady, vážené pani poslankyne, páni poslanci, na základe § 122 ods. 4 písm. c) bod 2 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení predkladám návrh rozpočtu Sociálnej poisťovne na rok 2019 a rozpočtový výhľad na roky 2020 a 2021. Návrh rozpočtu schválila vláda Slovenskej republiky 10. októbra 2018 uznesením č. 455/2018 Z. z. a jeho súčasťou je aj stanovisko Dozornej rady Sociálnej poisťovni. Návrh rozpočtu je v zostavených podmienkach v súčasnosti platného znenia zákona o sociálnom poistení.
Predkladaný materiál zohľadňuje skutočné výsledky hospodárenia Sociálnej poisťovne v roku 2017, ďalej očakávané výsledky hospodárenia do konca roku 2018 a tiež vplyv aktuálnych makroekonomických ukazovateľov zverejnených Inštitútom finančnej politiky Ministerstva financií Slovenskej politiky 20. septembra 2018.
V návrhu rozpočtu je zohľadnená Ministerstvom financií Slovenskej republiky navrhovaná výška príjmov a výdavkov. Prvýkrát od roku 2006 sa predpokladá, že Sociálna poisťovňa nebude potrebovať transfer zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky ani v roku 2019, ani v rokoch 2020 a 2021.
V návrhu rozpočtu Sociálnej poisťovne na rok 2019 sa predpokladá, že príjmy v bežnom roku dosiahnu 8,38 mld. eur a výdavky 8,36 v eur. Bilančný rozdiel v bežnom roku sa očakáva v sume 20,72 mil. eur. Po zapracovaní predpokladaného prevodu zostatku z roku 2018 vo výške 628,47 mil. eur by zdroje v roku 2019 mali predstavovať 9,01 mld. eur, čo znamená, že hospodárenie Sociálnej poisťovne v roku 2019 by sa malo skončiť celkovým bilančným rozdielom 649,19 mil. eur.
V roku 2019 predpokladá Sociálna poisťovňa postúpiť do dôchodkových správcovských spoločností príspevky na starobné dôchodkové sporenie vo výške 697,26 mil. eur.
Vážené pani poslankyne, páni poslanci, návrh rozpočtu je vypracovaný v súlade s platnými predpismi a je zosúladený s návrhom rozpočtu verejnej správy na roky 2019 až 2021. Dovoľujem si vás požiadať o jeho schválenie.
Pán podpredseda, skončil som, ďakujem.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

4.12.2018 o 18:10 hod.

Ing.

Ľubomír Vážny

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 18:13

Erik Tomáš
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, kolegovia a kolegyne, dovoľte mi predložiť správu výborov Národnej rady o prerokovaní návrhu rozpočtu Sociálnej poisťovne na rok 2019 a rozpočtový výhľad na roky 2020 a 2021.
Predseda Národnej rady rozhodnutím č. 1239 z 12. októbra 2018 pridelil návrh rozpočtu Sociálnej poisťovne na rok 2019 a rozpočtový výhľad na roky 2020 a 2021 na prerokovanie Výboru Národnej rady pre financie a rozpočet a Výboru Národnej rady pre sociálne veci. Ako gestorský výbor určil Výbor Národnej rady pre sociálne veci, ktorý na základe rokovaní výborov predloží Národnej rade správu o prerokovaní návrhu rozpočtu Sociálnej poisťovne i rozpočtového výhľadu. Návrh rozpočtu i rozpočtový výhľad prerokovali a odporučili Národnej rade schváliť oba určené výbory.
Správa výborov Národnej rady o prerokovaní návrhu rozpočtu i rozpočtový výhľad boli schválené uznesením výboru pre sociálne veci č. 139 z 27. novembra 2018. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril, aby som predložil Národnej rade správu o výsledku prerokovania návrhu rozpočtu Sociálnej poisťovne a rozpočtový výhľad vo výboroch a návrh uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky, ktorý tvorí prílohu správy.
Prosím, pán predsedajúci, otvorte rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

4.12.2018 o 18:13 hod.

Mgr.

Erik Tomáš

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 18:15

Tomáš Haško
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Dobrý deň prajem. Vážený pán predsedajúci, vážený pán, pán minister, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, v súlade so zákonom (zaznievanie gongu) Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou predkladá návrh rozpočtu na roky 2019 až 2021.
Predložený návrh rozpočtu bol prerokovaný správnou radou úradu a schválený dozornou radou úradu 4. októbra 2018. Návrh rozpočtu prerokovala vláda desiateho..., Slovenskej republiky dňa 10. októbra 2018 a prijala k nemu uznesenie č. 457/2018 a 20. novembra bol prerokovaný na výbore pre financie a rozpočet a Výbore pre zdravotníctvo Národnej rady Slovenskej republiky.
Návrh rozpočtu úradu je zosúladený s návrhom rozpočtu verejnej správy na roky 2019 až 2021. Celkové príjmy úradu pre rok 2019 sú naplánované v objeme 52 mil., v roku 2020 v objeme 52,7 mil. euro a v roku ’21 53,3 mil. eur. Podstatným príjmom úradu je príspevok na činnosť úradu od zdravotných poisťovní, ktorý je v roku 2019 na úrovni 20,7 mld. euro a ktorého výška je 0,45 % z vymeriavacieho základu z ročného prerozdelenia poistného. Príspevok poukazujú zdravotné poisťovne úradu vždy do 20. decembra kalendárneho roka na nasledujúci rok.
Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov sa v roku 2019 predpokladá na úrovni 30,5 mil. eur, z čoho príspevok zdravotných poisťovní na činnosť úradu v roku 2019 je 19,6 mil. eur. Celkové výdavky na rok 2019 sa rozpočtujú na úrovni 21,5 mil. v roku 2020 na úrovni 21,8 a v roku ’21 na úrovni 22,1 mil. eur, pričom sa predpokladá aj použitie nevyčerpaných prostriedkov z predchádzajúcich rokov.
Bežné výdavky úradu sú v roku 2019 naplánované na 18,7 mil. eur, z čoho tovary a služby vo výške 7,8 mil. eur sú s medziročným nárastom o 5,7 %. Uvedený nárast zohľadňuje najmä zvýšené výdavky na novú sieťovú infraštruktúru za účelom poskytovania kvalitnejších elektronických dátových služieb pre potreby úradu, verejných inštitúcií, ako aj zvýšené výdavky pre systém ESI na zabezpečenie vykonávania funkcie národnej brány pre sektor zdravotníctva, vo vzťahu k elektronickej výmene dát pre sociálne zabezpečenie medzi členskými štátmi Európskej únie.
Vplyvom legislatívnych úprav, najmä vplyvom zavedenia procesu verejného obstarávania na organizátora prehliadok mŕtvych tiel mimo zdravotníckych zariadení dochádza k výraznému medziročnému nárastu výdavkov za prehliadky, čo predstavuje vysokú záťaž na rozpočtované zdroje úradu. Nárast potrieb bude musieť byť krytý z prostriedkov pôvodne vyčlenených na iné účely, prípadne vlastnými prostriedkami z predchádzajúcich období. Kapitálové výdavky na rok 2019 v sume 2,6 mil. eur medziročne rastú o 110-tisíc eur. Zdroje sú vyčlenené prioritne na zabezpečenie softvérového vybavenia na vykonávanie funkcie národnej brány pre sektor ESI, na skvalitnenie a modernizáciu softvérovú úradu s požiadavkami na informačný systém verejnej správy, ako aj vo vzťahu k elektronizácii zdravotného systému.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

4.12.2018 o 18:15 hod.

Tomáš Haško

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 18:19

Štefan Zelník
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, kolegovia, podľa § 80 ods. 2 zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov podávam informáciu o výsledku rokovania návrhu rozpočtu Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou na roky 2019 až 2021 vo výboroch (tlač 1185a) a budem predkladať návrh na ďalší postup. Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 1239 z 12. októbra 2018 pridelil návrh rozpočtu úradu na roky 2019 až 2021 Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo. Súčasne poveril Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo ako gestorský výbor s tým, že na základe rokovaní výborov predloží Národnej rade Slovenskej republiky priebeh a výsledky rokovania výborov o návrhu rozpočtu úradu a návrh na uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky.
Návrh rozpočtu úradu bol predložený v súlade so zákonom č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Priebeh a výsledky rokovania.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet prerokoval návrh rozpočtu úradu na roky 2019 až 2021 dňa 20. novembra 2018. Výbor svojím uznesením č. 336 zobral na vedomie návrh rozpočtu úradu na roky 2019 až 2021, súhlasil s návrhom rozpočtu úradu na rok 2019, odporučil Národnej rade Slovenskej republiky návrh rozpočtu úradu na roky 2019 až 2021 vziať na vedomie a schváliť rozpočet úradu na rok 2019 s tým, že príjmy sa rozpočtujú vo výške 52 030-tisíc eur, výdavky vo výške 21 463-tisíc eur, celkový prebytok, schodok vo výške 30 566-tisíc eur a prebytok (schodok ESA 2010) 180-tisíc eur.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo prerokoval návrh rozpočtu úradu na roky 2019 až 2021 dňa 20. novembra 2018. Výbor svojím uznesením č.123 zobral na vedomie návrh rozpočtu úradu na roky 2019 až 2021, súhlasil s návrhom rozpočtu úradu na rok 2019, odporučil Národnej rade Slovenskej republiky návrh rozpočtu úradu na roky 2019 až 2021 vziať na vedomie a schváliť rozpočet úradu na rok 2019 s tým, že príjmy sa rozpočtujú vo výške 52 030-tisíc eur, výdavky vo výške 21 463-tisíc eur, celkový prebytok, schodok vo výške 30 566-tisíc eur a prebytok (schodok ESA 2010) 180-tisíc eur.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo ako gestorský výbor rokoval dňa 26. novembra 2018.
Návrh správy výborov, ktorá obsahovala odporúčanie gestorského výboru pre Národnú radu Slovenskej republiky k návrhu rozpočtu úradu na roky 2019 až 2021 vziať na vedomie a súhlasiť s návrhom rozpočtu úradu na rok 2019, nezískal súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov podľa § 52 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov. Za návrh hlasovali 5 poslanci a 5 poslanci sa hlasovania zdržali.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo neprijal platné uznesenie.
V Bratislave 26. novembra 2018.
Vážený pán predsedajúci, keďže gestorský výbor neschválil správu výborov v zmysle zákona o rokovacom poriadku, predkladám návrh, aby po rozprave Národná rada Slovenskej republiky prijala návrh uznesenia Národnej rady, Národnej rady Slovenskej republiky k návrhu rozpočtu Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou na roky 2019 a až 2021.
Návrh na uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky k návrhu rozpočtu Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou na roky 2019 až 2021 (tlač 1185):
Národná rada Slovenskej republiky
a) berie na vedomie návrh rozpočtu Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou na roky 2019 až 2021,
b) schvaľuje rozpočet Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou na roky 2019 (pozn. red.: správne „2019 až 2021“) v štruktúre predpokladaných príjmov a výdavkov:
- príjmy celkom: 52 030-tisíc eur, z toho:
- príjmy finančnej operácie (zostatok finančných prostriedkov z predchádzajúcich rokov): 30 536-tisíc eur
- nedaňové príjmy spolu (administratívne poplatky, príjmy z činnosti úradu, úroky): 755-tisíc eur
- transfer zo štátneho rozpočtu: 0
- transfery zo zdravotných poisťovní: 20 738-tisíc eur
- výdavky celkom: 21 463-tisíc eur.
- celkový prebytok: 30 566-tisíc eur
- prebytok/schodok ESA 2010: 180-tisíc eur.
Vážený pán predsedajúci, skončil som, môžete otvoriť rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

4.12.2018 o 18:19 hod.

MUDr. PhD.

Štefan Zelník

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 18:25

Anna Zemanová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Ja len veľmi krátku otázku. Priznám sa, že materiál nejako nemám naštudovaný, lebo nie je to moja agenda, ale zaujali ma vaše slová pri uvedení materiálu ohľadom navýšenia výdavkov pre obhliadku, obhliadanie mŕtvych. Tak to ma tak zaujalo, že teda toto sa hradí z rozpočtu úradu pre verejný dohľad, a to navýšenie výdavkov, že či to má súvis s okolnosťami, ktoré sa preukázali ako veľmi nedostatočné pri tejto smutnej, ale, žiaľ, nevyhnutnej činnosti, a keď sa po vražde Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny preukázalo, že vlastne došlo aj k pochybeniu pri ich obhliadke, aj potom následne nesprávnemu určeniu dátumu úmrtia, tak toto ma tak zaujalo, či by ste vedeli odpovedať na, ako to vlastne funguje a prečo sa zvyšujú tieto výdavky.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

4.12.2018 o 18:25 hod.

RNDr.

Anna Zemanová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

18:29

Tomáš Haško
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Dobrý deň. Takže na tých niekoľko otázok by som asi postupne.
Áno, táto kapitola je hradená z rozpočtu úradu, pretože my sme mali vždy povinnosť zabezpečovať prehliadky mŕtvych tiel. Došlo ale k zákonným, v zákone prijatým zmenám a sme povinní verejne obstarať organizátora a v zmysle obstarania organizátora a ceny za jednu prehliadku došlo k navýšeniu a tým pádom sa nám navyšuje aj potreba, potreba úhrady za túto činnosť. To je jedna vec.
Potom, áno, bolo to v zákone, čiže to, odpoveď na otázku tej konkrétnej udalosti, ktorá sa týkala vyšetrenia alebo prehliadky mŕtveho tela, mŕtvych tiel v vražde, v tej takej hroznej vražde, o ktorej už veľa hovoríme, bolo všetko zákonne splnené, pretože na prehliadku došiel ten, kto mal prehliadku vykonávať. Otázkou je, že keď Policajný zbor rozhodne o tom, že je potreba súdnej prehliadky, tak sa rozhodne a privolá súdneho lekára. Ale za každých normálnych okolností prehliadku mŕtveho tela robí ten, kto je v rozpise pre túto činnosť pre dané územie určený. Neviem, či to stačí.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

4.12.2018 o 18:29 hod.

Tomáš Haško

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

18:29

Peter Kažimír
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Návrhom zákona sa zjednocuje úprava a kompetencie orgánov finančnej správy, ktorá je v súčasnosti obsiahnutá v troch zákonoch. Zároveň sa navrhuje aj transformácia Daňového úradu pre vybrané daňové subjekty na úrad pre vybrané hospodárske subjekty, a to jednak rozšírením jeho osobnej pôsobnosti na ďalšie kategórie subjektov, a jednak rozšírením jeho agendy aj o colnú oblasť.
Jedným z ťažiskových cieľov návrhu zákona je stanoviť zjednocujúce pravidlá vykonávania štátnej služby pre pracovníkov finančnej správy vykonávajúcich štátnu službu s dôrazom na zachovanie ich súčasných benefitov.
V súčasnosti plnia úlohy finančnej správy colníci, ktorých štátna služba je upravená jedným zákonom, a štátni zamestnanci, ktorých úprava je obsiahnutá v inom zákone. Vzhľadom na zlúčenie colnej a daňovej správy, ku ktorému došlo v pamätnom prvého..., v dni 1. januára 2012, je žiaduce zjednotiť aj personálny substrát finančnej správy a vytvoriť novú kategóriu - príslušník finančnej správy. Z dôvodu integrácie dvoch doteraz samostatných skupín pracovníkov finančnej správy sa do právneho poriadku Slovenskej republiky zavádzajú pojmy „ozbrojený príslušník finančnej správy“ a „neozbrojený príslušník finančnej správy“. Pre obe tieto skupiny pracovníkov štátu sa zakotvia v zásade jednotné pravidlá štátnej služby, ktoré sa budú navzájom odchyľovať len v prípadoch, keď je to objektívne potrebné. Napríklad ide o rozdielne požiadavky na zdravotnú, duševnú a telesnú spôsobilosť ozbrojeného príslušníka finančnej správy a neozbrojeného príslušníka finančnej správy, alebo ak to vyplýva zo systematického prepojenia na dané legislatívne prostredie. Tu ide napríklad o uplatňovanie zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov na ozbrojeného príslušníka finančnej správy.
V čl. 3 až 20 sa navrhuje novelizácia súvisiacich predpisov v súlade s úpravou čl. 1 návrhu zákona. Na rokovanie pléna sa návrh zákona predkladá s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi, ktoré sú technického charakteru, a väčšina z nich vyplýva zo stanoviska parlamentnej legislatívy. Berúc do úvahy rozpravu v prvom čítaní a vo výboroch k otázke Inšpekcie finančnej správy, bol k vládnemu návrhu zákona o Policajnom zbore (č. parlamentnej tlače 1140), nedávno ste o ňom hlasovali opätovne, uplatnený pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorým sa s účinnosťou od 1. 1. 2020 rozšírila pôsobnosť Úradu inšpekčnej služby aj na všetkých príslušníkov finančnej správy.
V nadväznosti na uvedené bude aj k vládnemu návrhu zákona o finančnej správe predložený pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorým sa doladia potrebné legislatívnotechnické úpravy a zároveň sa zakotví inštitút príspevku na rekreáciu príslušníkov finančnej správy, čo sa deje zase na základe prijatej legislatívy k cestovným poukážkam, pretože ak sa to nezmení, tak v podstate tento benefit budúci príslušníci finančnej správy nebudú môcť využívať.
Toľko na úvod, ďakujem.
Skryt prepis

4.12.2018 o 18:29 hod.

Ing.

Peter Kažimír

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 18:33

Radovan Baláž