Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

21.1.2020 o 14:47 hod.

RNDr.

Anna Zemanová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie v rozprave 21.1.2020 14:47 - 14:58 hod.

Anna Zemanová Zobrazit prepis
Vážený pán podpredseda, pani ministerka, kolegyne, kolegovia, pri uvádzaní novely zákona pani ministerka Matečná povedala, že legislatívnou zmenou dochádza k úprave § 14 odsek 8 zákona o pozemkových úpravách a jeho zosúladenie s právnou úpravou § 13 odsek 2 zákona týkajúcej sa úpravy nájomných vzťahov po ukončení pozemkových úprav. Pani ministerka uviedla, že navrhovaná legislatívna úprava tohto ustanovenia podporuje a reflektuje na stabilitu podnikateľského prostredia na pôde. Naša strana je známa tým, že sa orientujeme na podporu podnikateľského prostredia vrátane podnikania v poľnohospodárstve avšak nie je možné dávať práva z nájomcu nájomcu nad práva vlastníka pôdy. Je ozaj zarážajúce počuť od ministerky pôdohospodárstva a rozvoja vidieka v médiách, že proces pozemkových úprav trvá niekoľko rokov a vlastník počas tejto doby si môže dohľadať nájomcu a sa s ním dohodnúť a nie naopak. Opakovane sme upozorňovali, že sa domnievame, že zákon vstupuje do ústavných práv nového vlastníka pôdy po pozemkových úpravách a diktuje mu čo a s kým môže na svojom pozemku hospodáriť. Naše slová a obavy vyjadrila aj pani prezidentka, ktorá vrátila schválený zákon do Národnej rady s odporúčaním neprijať zákon ako celok. Dovolím si poukázať aj na kritiku od pani prezidentky, žiaľ v tomto volebnom období pomaly k bežnej praxi a síce, že pozmeňovacími a doplňujúcimi návrhmi cez gestorský výbor došlo k novelám zákonov, ktoré obsahovo nesúviseli so samotným návrhom zákona. Označila a celkom oprávnene, že takýto spôsob novelizácie nie je v súlade s princípom právnej istoty ani s princípom predvídateľnosti zákona a jeho zrozumiteľnosti. Treba však povedať ak by toto bol len jediný dôvod tak by pani prezidentka musela vrátiť takmer každý tretí zákon, ktorý schváli táto najmä koalícia pretože žiaľ v tejto Národnej rade je to pomaly bežná prax.
Pani prezidentka poukázala na viaceré novelizačné body schváleného zákona, ktoré zhoršujú postavenie vlastníkov pozemkov, ktoré mali byť predmetom pozemkových úprav a zťažujú im uplatňovanie ich ústavou garantovaných práv v plnom rozsahu. Upozorňuje aj na zjavné porušenie princípu rovnosti a ochrany slabšej strany v prípade doručovania resp. nedoručovanie rozhodnutia občanom ak ich je viac ako 20 účastníkov, čo je prakticky vždy. Tak ako aj strana Sloboda a solidarita aj pani prezidentka poukázala na možnú protiústavnosť novo schváleného znenia § 14 odsek 8 zákona o pozemkových úpravách. Upozorňuje na možný nesúlad aj s medzinárodným právom. Z tohto miesta chcem povedať, že v strane SaS za farmárov súkromne hospodáriacich roľníkov i podnikateľov v poľnohospodárstve, ktorí obhospodarúvajú pôdu v nájme, jasne bojujeme. Ale povedzme si pravdu, ani oni nie sú mimo diania pozemkových úprav. Počas celého procesu tí čo majú pozemky v nájme majú možnosť vyjednávať s budúcimi novými vlastníkmi tak, aby mohli uzatvoriť novú nájomnú zmluvu. Súkromné vlastníctvo musí mať prednosť pred nájmom. Pre stranu SaS majú pozemkové úpravy prioritu avšak namiesto účelových noviel ich budeme vykonávať systematicky a systémovo v najväčšom možno rozsahu ak dostaneme dôveru v nadchádzajúcich voľbách. Chcem zdôrazniť, že súčasná právna úprava, ktorá platí o pozemkových úpravách je dostatočná na to, aby pozemkové úpravy prebiehali, aby sa realizovali v dostatočnej miere aj tým, že tento zákon by sa vrátil na nové rokovania tak sa pozemkové úpravy nezastavia. Situácia chaosu vyhovuje špekulantom s pôdou a dnes nedostatok v termínoch zrealizovanie pozemkových úprav tak tento chaos, tomuto chaosu pomáha. Chcem pripomenúť ako to bolo. Pripomeňme si, že socialistické výrobné vzťahy sa formovali na úkor súkromných vlastníkov zaberaním predmetov ich vlastníctva. Obmedzovanie vlastníctva poľnohospodárov uskutočňoval vtedajší Československý štát. Preto je plne opodstatnené, aby nápravu zjednával aj štát Slovenská republika ako právny nástupca Československého štátu na území Slovenska. Náprava nesmie byť predstieraná ani fiktívna. Faktická náprava vlastníctva na Slovensku naráža na nedostatok skutočnej vôle zjednať nápravu v právnom postavení vlastníkov a to predovšetkým kvôli množstvu skrytých záujmov fyzických osôb a právnických osôb, ktoré sa dostali k užívaniu cudzieho majetku, čerpajú z neho ústavnoprávne nedôvodné výhody a príde im zaťažko vzdať sa takýchto výhod. Názorným príkladom je aj táto schválená novela zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o pozemkových úpravách, zákon napráva konflikt záujmov medzi nájomcami pôdy a jej vlastníkmi v prospech nájomcov pôdy. Riešenie svojou podstatou popiera účely ochrany vlastníctva a vlastníkov, nezjednáva nápravu v deformovanom právnom postavení vlastníkov. Vlastníctvo k poľnohospodárskej pôde počas socializmu vo väčšine prípadov nebolo zrušené, bolo ale výrazne oslabené. Pozemky užívali Jednotné roľnícke družstvá, vlastníkom, súkromným osobám sa iba formálne ponechávalo vlastnícke právo. Ústavný úd Slovenskej republiky obsah vlastníckeho práva stotožnil s obsahom akým inštitút vlastníctva má od staroveku. Ústavný súd Slovenskej republiky toto poňatie po latinsky "utifruj habere disponére" vyjadril formuláciou vlastník je oprávnený predmet svojho vlastníckeho práva držať, užívať, požívať jeho plody a úžitky a nakladať s ním.
Účelom pozemkových úprav realizovaných podľa zákona o pozemkových úpravách je okrem iného obnova panstva vlastníkov nad pôdou návrat vlastníckych práv vlastníkom. K nim patrí aj možnosť disponovať predmetom vlastníctva avšak tento účel predmetná novela zákona nenapĺňa. Ustanovenie § 14 odsek 8 ponecháva obsahové prvky vlastníctva k dispozičnej sfére nájomcom pôdy. Stred záujmov vlastníkov a nájomcov sa upravuje uprednostnením záujmov nájomcov. Vlastníci naďalej zostávajú v právnom postavení do ktorého ich uviedli zákony prijaté v ére socializmu teda v stave predstieranej právnej ochrany. Ústava Slovenskej republiky k článku
======
sa upravuje uprednostnení m záujmov nájomcov. Vlastníci naďalej zostávajú v právnom postavení do ktorého ich viedli zákony prijaté v ére socializmu, teda v stave predstieranej právnej ochrany. ústava Slovenskej republiky v čl. 20 zhodne s čl. 1 protokolu č. 1 dohovoru zaručuje vlastníkom pôdy právnu ochranu. Určuje podmienky aké sa musia dodržať pri každom zásahu do vlastníctva. Ústavné podmienky chránia vlastníkov pred vyvlastnením ale ja pred obmedzujúcim zásahom do vlastníctva, vždy musí ísť o zásah ustanovený zákonom vo verejnom záujme, nevyhnutnom rozsahu a za primeranú náhradu, to je v čl. 20 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky. Obmedzenie vlastníkov sceľovaných pozemkov v ich právnom postavení nemožno rozumne odôvodniť verejným záujmom nie je dôvod predpokladať, že vlastníci pôdy sú z nejakého rozumného dôvodu nekvalifikovaní, či dokonca nespôsobilí disponovať pôdou podľa vlastného uváženia a na základe vlastného rozhodnutia a preto štát musí vykonať dispozíciu za nich vo svojom mene vo fáze tvorby práva, teda prijatím zákona. Cieľ zákona meniaceho a doplňujúceho zákon č. 330/1991 o pozemkových úpravách, predloženého ako parlamentná tlač 1683 sceľovanie pozemkov možno dosiahnuť bez toho, aby sa vlastníkom nepriznalo plné, plnohodnotné dispozičné právo k sceľovaným pozemkom. Naopak, obmedzenie vlastníkov sceľovaných pozemkov pri rešpektovaní zásady materiálneho právneho štátu je neuvážené, pretože sa musí upraviť tak, aby bolo v súlade s Ústavou Slovenskej republiky. To znamená predovšetkým tak, aby sa pri ňom dodržali všetky ústavné podmienky ochrany vlastníctva podľa čl. 20 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky. Dovoľte, mi aj vysvetliť prečo môj záver príhovoru reči v rozprave bol taký právnický, pretože domnievame sa naozaj, že tento návrh zákona, tento zákon bol, je v rozpore s Ústavou a v prípade, že bude prelomené veto pani prezidentky zvážime podanie na ústavný súd práve v týchto veciach o ktorých som hovorila. Ďakujem vám pekne za pozornosť. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 21.1.2020 14:47 - 14:58 hod.

Anna Zemanová Zobrazit prepis
Vážený pán podpredseda, pani ministerka, kolegyne, kolegovia, pri uvádzaní novely zákona pani ministerka Matečná povedala, že legislatívnou zmenou dochádza k úprave § 14 odsek 8 zákona o pozemkových úpravách a jeho zosúladenie s právnou úpravou § 13 odsek 2 zákona týkajúcej sa úpravy nájomných vzťahov po ukončení pozemkových úprav. Pani ministerka uviedla, že navrhovaná legislatívna úprava tohto ustanovenia podporuje a reflektuje na stabilitu podnikateľského prostredia na pôde. Naša strana je známa tým, že sa orientujeme na podporu podnikateľského prostredia vrátane podnikania v poľnohospodárstve avšak nie je možné dávať práva z nájomcu nájomcu nad práva vlastníka pôdy. Je ozaj zarážajúce počuť od ministerky pôdohospodárstva a rozvoja vidieka v médiách, že proces pozemkových úprav trvá niekoľko rokov a vlastník počas tejto doby si môže dohľadať nájomcu a sa s ním dohodnúť a nie naopak. Opakovane sme upozorňovali, že sa domnievame, že zákon vstupuje do ústavných práv nového vlastníka pôdy po pozemkových úpravách a diktuje mu čo a s kým môže na svojom pozemku hospodáriť. Naše slová a obavy vyjadrila aj pani prezidentka, ktorá vrátila schválený zákon do Národnej rady s odporúčaním neprijať zákon ako celok. Dovolím si poukázať aj na kritiku od pani prezidentky, žiaľ v tomto volebnom období pomaly k bežnej praxi a síce, že pozmeňovacími a doplňujúcimi návrhmi cez gestorský výbor došlo k novelám zákonov, ktoré obsahovo nesúviseli so samotným návrhom zákona. Označila a celkom oprávnene, že takýto spôsob novelizácie nie je v súlade s princípom právnej istoty ani s princípom predvídateľnosti zákona a jeho zrozumiteľnosti. Treba však povedať ak by toto bol len jediný dôvod tak by pani prezidentka musela vrátiť takmer každý tretí zákon, ktorý schváli táto najmä koalícia pretože žiaľ v tejto Národnej rade je to pomaly bežná prax.
Pani prezidentka poukázala na viaceré novelizačné body schváleného zákona, ktoré zhoršujú postavenie vlastníkov pozemkov, ktoré mali byť predmetom pozemkových úprav a zťažujú im uplatňovanie ich ústavou garantovaných práv v plnom rozsahu. Upozorňuje aj na zjavné porušenie princípu rovnosti a ochrany slabšej strany v prípade doručovania resp. nedoručovanie rozhodnutia občanom ak ich je viac ako 20 účastníkov, čo je prakticky vždy. Tak ako aj strana Sloboda a solidarita aj pani prezidentka poukázala na možnú protiústavnosť novo schváleného znenia § 14 odsek 8 zákona o pozemkových úpravách. Upozorňuje na možný nesúlad aj s medzinárodným právom. Z tohto miesta chcem povedať, že v strane SaS za farmárov súkromne hospodáriacich roľníkov i podnikateľov v poľnohospodárstve, ktorí obhospodarúvajú pôdu v nájme, jasne bojujeme. Ale povedzme si pravdu, ani oni nie sú mimo diania pozemkových úprav. Počas celého procesu tí čo majú pozemky v nájme majú možnosť vyjednávať s budúcimi novými vlastníkmi tak, aby mohli uzatvoriť novú nájomnú zmluvu. Súkromné vlastníctvo musí mať prednosť pred nájmom. Pre stranu SaS majú pozemkové úpravy prioritu avšak namiesto účelových noviel ich budeme vykonávať systematicky a systémovo v najväčšom možno rozsahu ak dostaneme dôveru v nadchádzajúcich voľbách. Chcem zdôrazniť, že súčasná právna úprava, ktorá platí o pozemkových úpravách je dostatočná na to, aby pozemkové úpravy prebiehali, aby sa realizovali v dostatočnej miere aj tým, že tento zákon by sa vrátil na nové rokovania tak sa pozemkové úpravy nezastavia. Situácia chaosu vyhovuje špekulantom s pôdou a dnes nedostatok v termínoch zrealizovanie pozemkových úprav tak tento chaos, tomuto chaosu pomáha. Chcem pripomenúť ako to bolo. Pripomeňme si, že socialistické výrobné vzťahy sa formovali na úkor súkromných vlastníkov zaberaním predmetov ich vlastníctva. Obmedzovanie vlastníctva poľnohospodárov uskutočňoval vtedajší Československý štát. Preto je plne opodstatnené, aby nápravu zjednával aj štát Slovenská republika ako právny nástupca Československého štátu na území Slovenska. Náprava nesmie byť predstieraná ani fiktívna. Faktická náprava vlastníctva na Slovensku naráža na nedostatok skutočnej vôle zjednať nápravu v právnom postavení vlastníkov a to predovšetkým kvôli množstvu skrytých záujmov fyzických osôb a právnických osôb, ktoré sa dostali k užívaniu cudzieho majetku, čerpajú z neho ústavnoprávne nedôvodné výhody a príde im zaťažko vzdať sa takýchto výhod. Názorným príkladom je aj táto schválená novela zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o pozemkových úpravách, zákon napráva konflikt záujmov medzi nájomcami pôdy a jej vlastníkmi v prospech nájomcov pôdy. Riešenie svojou podstatou popiera účely ochrany vlastníctva a vlastníkov, nezjednáva nápravu v deformovanom právnom postavení vlastníkov. Vlastníctvo k poľnohospodárskej pôde počas socializmu vo väčšine prípadov nebolo zrušené, bolo ale výrazne oslabené. Pozemky užívali Jednotné roľnícke družstvá, vlastníkom, súkromným osobám sa iba formálne ponechávalo vlastnícke právo. Ústavný úd Slovenskej republiky obsah vlastníckeho práva stotožnil s obsahom akým inštitút vlastníctva má od staroveku. Ústavný súd Slovenskej republiky toto poňatie po latinsky "utifruj habere disponére" vyjadril formuláciou vlastník je oprávnený predmet svojho vlastníckeho práva držať, užívať, požívať jeho plody a úžitky a nakladať s ním.
Účelom pozemkových úprav realizovaných podľa zákona o pozemkových úpravách je okrem iného obnova panstva vlastníkov nad pôdou návrat vlastníckych práv vlastníkom. K nim patrí aj možnosť disponovať predmetom vlastníctva avšak tento účel predmetná novela zákona nenapĺňa. Ustanovenie § 14 odsek 8 ponecháva obsahové prvky vlastníctva k dispozičnej sfére nájomcom pôdy. Stred záujmov vlastníkov a nájomcov sa upravuje uprednostnením záujmov nájomcov. Vlastníci naďalej zostávajú v právnom postavení do ktorého ich uviedli zákony prijaté v ére socializmu teda v stave predstieranej právnej ochrany. Ústava Slovenskej republiky k článku
======
sa upravuje uprednostnení m záujmov nájomcov. Vlastníci naďalej zostávajú v právnom postavení do ktorého ich viedli zákony prijaté v ére socializmu, teda v stave predstieranej právnej ochrany. ústava Slovenskej republiky v čl. 20 zhodne s čl. 1 protokolu č. 1 dohovoru zaručuje vlastníkom pôdy právnu ochranu. Určuje podmienky aké sa musia dodržať pri každom zásahu do vlastníctva. Ústavné podmienky chránia vlastníkov pred vyvlastnením ale ja pred obmedzujúcim zásahom do vlastníctva, vždy musí ísť o zásah ustanovený zákonom vo verejnom záujme, nevyhnutnom rozsahu a za primeranú náhradu, to je v čl. 20 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky. Obmedzenie vlastníkov sceľovaných pozemkov v ich právnom postavení nemožno rozumne odôvodniť verejným záujmom nie je dôvod predpokladať, že vlastníci pôdy sú z nejakého rozumného dôvodu nekvalifikovaní, či dokonca nespôsobilí disponovať pôdou podľa vlastného uváženia a na základe vlastného rozhodnutia a preto štát musí vykonať dispozíciu za nich vo svojom mene vo fáze tvorby práva, teda prijatím zákona. Cieľ zákona meniaceho a doplňujúceho zákon č. 330/1991 o pozemkových úpravách, predloženého ako parlamentná tlač 1683 sceľovanie pozemkov možno dosiahnuť bez toho, aby sa vlastníkom nepriznalo plné, plnohodnotné dispozičné právo k sceľovaným pozemkom. Naopak, obmedzenie vlastníkov sceľovaných pozemkov pri rešpektovaní zásady materiálneho právneho štátu je neuvážené, pretože sa musí upraviť tak, aby bolo v súlade s Ústavou Slovenskej republiky. To znamená predovšetkým tak, aby sa pri ňom dodržali všetky ústavné podmienky ochrany vlastníctva podľa čl. 20 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky. Dovoľte, mi aj vysvetliť prečo môj záver príhovoru reči v rozprave bol taký právnický, pretože domnievame sa naozaj, že tento návrh zákona, tento zákon bol, je v rozpore s Ústavou a v prípade, že bude prelomené veto pani prezidentky zvážime podanie na ústavný súd práve v týchto veciach o ktorých som hovorila. Ďakujem vám pekne za pozornosť. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 21.1.2020 13:40 - 13:40 hod.

Anna Zemanová
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predseda, podávam týmto procedurálny návrh v prípade, že neprejde bod, prvý návrh, ktorý ste predkladali, aby Národná rada vyradila z rokovania 57. schôdze Národnej rady body 2, 3, 5, 6, 7 a aby boli presunuté na nasledujúcu schôdzu. Ide o tlač 1829, 1831, 1834, 1835 a 1777.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 5.12.2019 19:23 - 19:24 hod.

Anna Zemanová
Ďakujem pekne. Z poverenia predsedu klubu pána poslanca Milana Laurenčíka, ale aj v mojom mene dovoľte za všetkých poslancov strany Sloboda a Solidarita vám popriať krásne a požehnané vianočné sviatky a veselý Silvester. Po prvé, program silvestrovského kabaretu máme za sebou, ale naozaj úprimne všetko dobré a veľa úspechov do nového roku. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 5.12.2019 17:01 - 17:03 hod.

Anna Zemanová Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Takže nemáme tu nikoho z Národnej banky Slovenska, tak dovolím si citovať slová hovorcu Národnej banky s tým, že citát je: "S uloženým zlatom Bank of England Národná banka aktívne obchoduje." A z 2. decembra bola vydaná tlačová správa, ktorú prečítam: "V poslednom čase Národná banka Slovenska zaznamenala rôzne úvahy spochybňujúce spravovanie a vlastníctvo zlatých investičných rezerv Národnej banky Slovenska. NBS v súčasnosti vlastní 31,694 tony zlata vo fyzickej forme (zlaté tehly). Zlato je investičné aktívum, ktoré NBS investuje na medzinárodnom trhu, aby dosiahla výnos. Depozitárom tohto zlata je Bank of England, pričom NBS má u nej otvorený tzv. alokovaný účet, na ktorom sú umiestnené konkrétne zlaté tehly. NBS s týmto zlatom aktívne obchoduje formou zlatých swapov, ktoré sa v účtovníctve zobrazujú ako repo obchody. Všetky tieto obchody sú kryté štandardnými zmluvami minimalizujúce s tým spojené riziko. Pri splatnosti každého takéhoto obchodu sa Národnej banke Slovenska vracia rovnaké množstvo zlata, ako poskytla na začiatku obchodu. Množstvo zlata v držbe NBS sa preto nemení. NBS vďaka spolupráci s Bank of England zarobila na obchodovaní so zlatom za posledných desať rokov približne 50 mil. eur. Národná banka Slovenska, oddelenie komunikácie."
To znamená, že tuná vlastne s tým zlatom sa naozaj obchoduje. Nie je dôvodom, aby sa presúvalo na Slovensko, pretože práve aj bezpečnostné riziká presunu, bezpečnostné riziká a poistenie, ktoré je spojené potom aj s uskladnením a strážením takéhoto množstva zlata a následne obchodovania, môžu byť menej výnosné, ako keď je to urobené prostredníctvom renomovanej banky, ktorá má štandardné zabezpečenie, má... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 4.12.2019 14:27 - 14:28 hod.

Anna Zemanová Zobrazit prepis
No, ja by som sa chcela opýtať, či nehodný alebo ctihodný sudca? No lebo keď je nehodný, tak ako bude mať pozastavenú činnosť, v podstate ročnú dovolenku, ešte dostane aj doplatené, keď teda ten nehodný sudca sa preukáže, že vlastne je ctihodný, dostane naspäť aj svoju stoličku a ešte si myslím, že keďže bol poukázaný na nehodného, ešte si bude pýtať aj odškodné za poškodenie dobrého mena. Veď teda ako sa môže, ako by mohol rešpektovať, že on ako ctihodný sudca bol označený na niekoľko mesiacov ako nehodný sudca, teda akú dôveryhodnosť potom bude mať v tom súdnom talári? Čiže to bude celkom taký možno aj dobrý biznis pre niektorých sudcov, však mnohí sa otrasú a idú ďalej, čiže namiesto nelegálnych úplatkov budú mať teraz legálne odškodné a ešte aj ročnú dovolenku. A tí ľudia, ktorých súdia a ich procesy budú zastavené a budú sa musieť celé kauzy vracať naspäť, pretože ich dostane pridelený nový sudca, tí budú vlastne v akom postavení? Tí budú o tom; vlastne sa tu rozmýšľa, že ako to bude ďalej s tými spismi, ktoré títo nehodní sudcovia, na ten čas odstavení od výkonu svojej činnosti, že čo sa bude s nimi diať?
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 4.12.2019 12:00 - 12:02 hod.

Anna Zemanová Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Pán kolega Baránik, ja si veľmi vážim tvoju otvorenosť vo svojich výstupoch a vlastne identifikovanie konkrétnych vecí a nie hranie sa na nejakú kamufláž a na nejaké šokantné situácie, o ktorých hovorí aj pán minister, že bol šokovaný o zverejnených informáciách o aktivitách sudcov. No ja som šokovaná, že vás šokuje to, čo, že to bolo zverejnené, a nie to, čo sa v súdnictve deje, ale o čom sa šepká už roky. Veď prečo sme sa asi prepadli v rebríčkoch korupcie a dôvery vo verejnú moc na spodné priečky? Bolo to uvedené aj v správe o Slovensku v roku 2018, ktorú spracovávala Európska únia a kde sme sa prepadli v tejto veci na chvost, kde z opýtaných až 50 % opýtaných ľudí povedalo, že nedôveruje v súdnu moc, lebo je tam vysoká miera korupcie.
Možno si predkladatelia hovoria, že urobme aspoň niečo ako nič. Nuž ale som zvedavá, či naozaj tá snaha bude úprimná a že v druhom čítaní či podporíte pozmeňujúce návrhy, ktoré máme pripravené spolu s kolegami k tomuto návrhu zákona, že či tá snaha zlepšiť túto situáciu, ako dať tie páky do rúk ministerstvu, resp. aj Súdnej rade, aby mohla v podozrivých prípadoch konať, či naozaj tá vaša snaha bude úprimná a tieto pozmeňovacie návrhy, ktoré budú prednesené v druhom čítaní, podporíte. Tam sa ukáže vaša, tam sa ukáže tá pravá tvár predkladateľov, že či ozaj to je len hra na pekných, alebo je to úprimná snaha zlepšiť niečo v súdnictve.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 4.12.2019 11:07 - 11:08 hod.

Anna Zemanová Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. No, mňa zaujala jedna pasáž z odôvodnenia, prečo je potrebné takýto zákon prijať v skrátenom legislatívnom konaní a síce, že ak sa to neprijme, je to taká naliehavá potreba, že by mohlo dôjsť k porušeniu základných práv garantovaných Ústavou Slovenskej republiky. Tak to je tá naliehavá situácia po dvanástich rokoch vlády, Ficovlády, zrazu zistili, že tento zákon je porušením najzákladnejších ústavných práv. Dvanásť rokov to nevadilo, ale teraz pred koncom volebného obdobia, kde už je, zvoní zvonček na koniec vlády Roberta, vlády Roberta Fica a jeho kumpánov, tak teraz zistili, že vlastne porušovali základné práva garantované Ústavou Slovenskej republiky. Tak toto naozaj je fascinujúce zistenie, pán minister, ktoré nám tu prezentujete v pléne Národnej rady.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 4.12.2019 10:18 - 10:20 hod.

Anna Zemanová Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Ja by som tiež chcela len ešte doplniť niečo z dôvodovej správy, ktoré ma tam veľmi zarazilo. Odcitujem, že osobitná úprava zmeny operačného programu spočívajúca v tom, že určitý operačný program sa včlení do iného existujúceho operačného programu, to je, dôjde k zlúčeniu operačných programov, legislatíva na úrovni Slovenskej republiky ani Európskej únie neobsahuje. Preto tento proces nemá vymedzené pravidlá pre jeho vykonávanie vrátane následkov takéhoto zlúčenia. A práve tie záverečné slová tej poslednej vety, že tento proces nemá ani výpočet následkov takéhoto zlúčenia, čiže naozaj urobiť takúto zásadnú zmenu v týchto operačných programoch bez toho, aby to prešlo medzirezortným pripomienkovacím konaním, aby sa vlastne našli, identifikovali následky tohto zlúčenia, je naozaj nanajvýš nezodpovedné a môže to byť aj zo strany; lebo Európska únia takéto niečo neupravovala, lebo ani nepredpokladala, že na strane členských štátov môže dôjsť k takým špekuláciám alebo k takému bezprecedentnému nečerpaniu financií z operačných programov, ako sa stáva na Slovensku. Čiže, samozrejme, ich právny poriadok alebo európsky právny poriadok takéto čosi neprejudikoval, pretože si to ani nevedeli predstaviť, že takéto čosi nastane. A robiť to bez, takto narýchlo je veľmi nezodpovedné.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 29.11.2019 13:03 - 13:04 hod.

Anna Zemanová Zobrazit prepis
Ďakujem, ďakujem pekne. Hlavne zareagujem na kolegu Martina Fecka.
Áno, máš úplne, úplne pravdu, som zvedavá, či pán minister zareaguje, pretože v minulosti minister Kažimír sa hral na úlohu štatistu, že on vlastne za to si zodpovedá každý rezort sám a že on nie je zodpovedný za to, čo tam oni si dajú. No myslím si, že to tak nie je, že vlastne predkladateľ zastrešuje všetkých jednotlivých, jednotlivých ministrov, ktorí by mali obhajovať návrh rozpočtu. A ja vidím v oblasti životného prostredia veľkú dieru v štátnom rozpočte, ktorá by, ktorá tam nie je pomenovaná a nad ktorou stále sa zatvárajú oči. A netýka sa to len výkupu a usporiadania pozemkov, ale, samozrejme, aj, pretože to je pre hlavne ochranu, ochranu prírody, ochranu lesov, ale aj využitie poľnohospodárskej pôdy absolútny základ, aby boli usporiadané majetkové, majetkové vzťahy.
Tá diera, diera v rozpočte v tých podmienených záväzkoch, v ktorých sa, akože hovorí sa, ťažko vyčísľujú, tak ich tam radšej nedáme, je to také skrývanie sa pred pravdou, ktorá nás jedného dňa, jedného dňa dopa..., dobehne. Pretože tie výdavky napríklad s dočisťovaním pitnej vody pre alebo podzemnej vody pre účely pitnej vody napríklad na Žitnom ostrove s tým, že sa nerieši toxický mrak, ktorý sa šíri z územia Bratislavy do tejto chránenej vodohospodárskej oblasti, bude čosi, čo bude pre výdavky verejnej správy absurdné a veľké a je teda na škodu, že to v rozpočte nie je.
Skryt prepis