Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

26.11.2019 o 18:30 hod.

RNDr.

Anna Zemanová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie v rozprave 26.11.2019 18:30 - 18:30 hod.

Anna Zemanová
Ďakujem veľmi pekne, ja len jednu vetu. Chcela by som poprosiť o vyňatie na osobitné hlasovanie v mojom pozmeňujúcom návrhu bod č. 3, týka sa to tých starých vozidiel a vrakov. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 26.11.2019 18:03 - 18:05 hod.

Anna Zemanová Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za teda reakciu, avšak poviem toľko, že skládka odpadov vzniká na zemi a jej parametre sú určené objemom, nie hmotnosťou. Je irelevantné, že či tam dá v komunálnom odpade nejakú ťažkú vec, keď bude mať malý objem. Čiže v porovnaní na to, že aké množstvo sa zaberie na tej skládke, pretože o to ide, keď raz je zaplnená, nie je zaplnená tým, že sa váži, koľko váži tá skládka, ale sa zapĺňa jej objem. Čiže my ideme vlastne spoplatňovať váhu, ktorá je irelevantná vo vzťahu k skládkovaniu odpadov. Malo by to zostať na dobrovoľnej báze, pretože aj v súčasnosti sa vlastne od obyvateľov odoberá objem aj v tých vreciach. Tie vrecia sa nevážia, ale majú nejaký objem, 50 alebo 100 litrov, a nie je potrebné, aby ich vážili. Vážia ich prípadne až na samotnej tej, tom zbernom mieste, keď tie vrecia nahádžu tí pracovníci na korbu nejakej multikáry a prídu na zberný dvor, kde sa odváži celé vozidlo. Vy ako primátor, si myslím, že práve tuto by ste si mali chcieť nechať tú samostatnosť v rozhodovaní, čo je pre vás a pre vašich občanov lepšie, aby sa dosiahol cieľ životného prostredia.
Tuná sa zavádzajú často opatrenia, ktoré sú nejaké, ale nemajú na pamäti ten cieľ, ktorý by sme mali mať všetci my na pamäti, že čo tým opatrením dosiahneme, či dosiahneme lepšiu separáciu, znižovanie množstva odpadu, väčší spôsob recyklácie, ale zavádzame opatrenia, ktoré sa zdajú ľúbivé, ale neprinesú zisk pre životné prostredie.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 26.11.2019 17:41 - 18:01 hod.

Anna Zemanová Zobrazit prepis
Pekný podvečer. Vážený pán minister, pán podpredseda, kolegovia, kolegyne, dovoľte, aby som sa v krátkosti vyjadrila k návrhu zákona o odpadoch a taktiež mám pripravený pozmeňujúci návrh, ktorý by som potom prečítala a zdôvodnila.
V úvode mám ešte zopár takých, neviem, možno akademických otázok. Neviem, či pán minister mi bude vedieť na ne zodpovedať, ale ešte stále sú nezodpovedané otázky, resp. odôvodnené stanovisko k informácii o dôvodnom stanovisku z Európskej komisie, kde ešte v roku 2016 otvorila Európska komisia voči Slovenskej republike EU Pilot, ktorý sa týka nedostatočnej transpozície smernice o odpade a elektrických, elektronických zariadeniach. Toto konanie z dostupných zdrojov, ktoré mám, do dnešného dňa, to je tri roky od podania, nebolo ešte ukončené, resp. nemám o tom žiadnu informáciu. Takže pýtam sa, či, pán minister, mi viete na toto odpovedať a či nejakým spôsobom boli do zákona, do návrhu zákona nedostatky zapracované.
Okrem iného voči Slovenskej republike je vedené konanie o porušení práva EÚ č. 2017 z roku 2035, ktoré sa týka nesprávnej implementácie čl. 14 smernice Rady o skládkach odpadov a v ktorom bolo ešte v marci tohto roka, t. j. pred ôsmimi mesiacmi, adresované slovenské odôvodnené stanovisko. Takže to je tiež moja ďalšia otázka, ako sme sa s týmto vysporiadali a že či vlastne nejaká, premietlo sa do tohto, veľkej novely zákona, nedostatky, ktoré nám boli vytýkané, o ktorých teda nemám podrobné informácie, pretože tieto veci nie sú verejné, len teda viem, že takéto konania sú vedené. Pýtam sa, či komunikuje Slovensko, Komisia so Slovenskou republikou ohľadom týchto, týchto konaní, aký je ďalší posun a či sú teda tie nedostatky riešené v návrhu, v návrhu zákona.
Predložená novela zákona je veľmi, veľmi náročná. Náročná určite aj pre úrady, ale, samozrejme, je náročná aj pre ľudí, ktorí sa musia, nielen fyzické osoby, nielen obce a nielen podnikateľský sektor, ale každý jeden týmito zákonmi riadiť. A nekonečné novely v desiatkach bodov, ktoré menia zákon o odpadoch, v podstate predurčujú tento zákon o tom, k tomu, že je prakticky nevykonateľný, resp. ťažko, ťažko vykonateľný, s tým, že tie nedostatky, ktoré prináša aplikačná prax, sú veľmi veľké.
Dovoľte mi odcitovať dnešný blog alebo článok jedného starostu z menšej obce, na; ktorý starostuje na, v blízkosti rieky, teda nádrže Domaša a ktorý upozorňuje v súvislosti s plávajúcimi odpadkami na Ružíne, že čo vlastne je dôsledkom takýchto plávajúcich odpadkov. A postrehy tejto, tohto starostu, ktorý má naozaj praktické skúsenosti, tak myslím si, že by mali byť tiež, poukazujú na to, že tá aplikačná prax je ťažká a vlastne návrh zákona, ktorý je predostretý v tej súčasnej podobe, myslím si, že ju iba skomplikuje.
Návrh zákona o zálohovaní jednorazových fliaš, pán minister, ste vlastne avizovali, že je to vlastne boj proti litteringu, to znamená boj proti pohodeným plastovým fľašiam, a to bol ako hlavný dôvod spoplatnenia návrhu na zálohovanie, na zálohovanie fliaš. A keď si teda pozreme aj zábery z Ružína, tak okrem teda plastových fliaš tam plávali, plávali chladničky, pneumatiky, drevo, odpad, handry, všetko možné. Podľa vyjadrení správcu toku Slovenského vodohospodárskeho podniku ide o niekoľko, možno viac ako sto ton, sto ton odpadu. Treba sa však zamyslieť, ako sa tam ten odpad dostal, či naozaj z dôvodu toho, že obce si neplnia alebo nedokážu plniť svoje povinnosti, že správca toku si neplní alebo nedokáže plniť svoje, svoje povinnosti, že či vlastne to je dôvod na to, aby sme teda zavádzali ten, zálohovanie plastových fliaš, o čom ale teraz nechcem hovoriť.
Chcem hovoriť prvé práve o tom, že prečo si nedokážu, nedokážu plniť tieto, tieto svoje, svoje povinnosti a či novela zákona, ktorú prinášate, im napomôže k tomuto plneniu alebo ešte možnože aj sťaží celú situáciu. Váš návrh zákona neuveriteľným spôsobom zaťaží, samozrejme, obce ohľadom skládkovania, samozrejme. Je to správne, aby sme neskládkovali, neskládkovali odpad, resp. surovinu, ktorá môže ešte medzi odpadom byť, a aby na skládky išli naozaj len komponenty z odpadu, ktoré už nie sú využiteľné a že skládky naozaj treba predtým, než sa uloží odpad, triediť. Avšak povedzme si aj pravdu, že naša spoločnosť, váš rezort nepripravil na takúto zásadnú zmenu, že neexistujú triediace linky, nedokážu jednoducho obce zabezpečiť ani cez zberové organizácie, aby dostatočným spôsobom triedili tento odpad. Nie je to o neochote, je to o financiách, je to o technickom, technickom zabezpečení. A týmto, toto je tiež jeden z bodov pozmeňujúceho návrhu, kde, kde navrhujem, aby účinnosť tohto ustanovenia bola posunutá až na rok 2025, kde teda zdôvodním, prečo tento návrh takto je, že termín uvedenia do praxi, ktorý ste navrhli v roku 2021, i keď viem, že na výbore bol posunutý, myslím, na rok 2022, tak aj ten je technicky nezvládnuteľný, nakoľko zakúpenie zariadení na úpravu skládok je v mnohých prípadoch potrebné obstarávať, podlieha rozsiahlemu schvaľovaciemu procesu, taktiež cez proces posudzovania vplyvov na životné prostredie. A ministerstvo doposiaľ nešpecifikovalo detaily toho, čo bude považovať za úpravu odpadu.
Z definície úpravy odpadu v návrhu zákona možno predpokladať významné zvýšenie nákladov na vybudovanie zariadení na úpravu odpadov, ktoré je však pre prevádzkovateľov skládok, ktoré majú predpokladaný termín ukončenia už o krátky čas, celkom neefektívnou a nerentabilnou investíciou. Napríklad budú musieť zakúpiť triediacu linku alebo sito na komunálny odpad, teda preinvestujú napríklad 300-tisíc eur, ale o rok musia skládku uzavrieť, lebo im končí životnosť skládky a povolenia.
Slovensko nemá zabezpečené kapacity na koncovku z úpravy odpadov. Predpokladaný výstup z úpravy odpadov nemá spracovateľa, takže bude musieť plynúť do zahraničia, ktoré však rovnako čelí problému s naplnenými kapacitami na zhodnotenie komunálneho odpadu. Pán minister, myslím, že aj na toto by ste sa mali zamerať, či pri poskytovaní príspevkov z environmentálneho fondu, ale ako priorita naozaj by malo byť spôsob ako, akým spôsobom sa dá spracovať a využiť vytriedený odpad zo skládok. Lebo jedna vec je dávať príkazy, druhá vec je ich realita a aplikácia v praxi.
V ďalšom bode navrhujete, aby sa zaviedol poriadok, povinnosť mať vážiaci systém. Nedávno bol ocenený starosta obce, respektíve obec Košeca za to, že dokázala digitálnym spôsobom zaviesť evidenciu odpadu. Pretože to je motivácia, keď sa vie, koľko ktorý občan odovzdá odpadu vytriedeného, koľko odovzdá odpadu na, na skládku. V tejto obci, v ktorej som bola na návšteve, je tzv. vrecový systém, to znamená, odpad sa neváži, ale je to na základe vriec, respektíve pri bytovkách sú kontajnery, ktoré majú nejaký, nejaký objem. Po zavedení tohto vášho opatrenia, kde je povinnosť vážiť každý jednotlivý odpad, tak obec Košeca sa vráti o niekoľko rokov späť a môže zavádzať celý systém nanovo, ale v podstate ten cieľ, ktorý oni teraz dosahujú, to znamená, že dosahujú, že odovzdávajú veľmi dobre vytriedený odpad na skládku, že sa im znížili výdavky na túto odpadovú, odpadové povinnosti, tak ich vrátite späť a výdavky, ktoré budú musieť investovať do podľa mňa v tejto chvíli ako nezmyselného opatrenia, ak je zavedené ako povinnosť. Preto povinnosť, si myslím, nie je dobre premietnutá do, do návrhu zákona. Navrhujeme v mojom pozmeňovacom návrhu, aby to bolo zo zákona vypustené. Istotne, následne po zavedení vašej povinnosti aj miestna daň o komunálnom odpade, ako poplatky, tak tie tiež sú zavedené iným spôsobom, nielen na základe hmotnosti vyseparovaného, alebo od hmotnosti odpadu, ktorý je odovzdávaný.
Čiže tento váš návrh zákona má množstvo nedostatkov a spôsobí veľmi veľkú ťažkosť pri praxi, najmä pri malých obciach. Viem si to predstaviť u veľkých obcí a miest, ktoré túto povinnosť aj dnes, si myslím, že už spĺňajú, pretože i keď nevážia možno jednotlivé nádoby, samozrejme, aj to sa technicky dá, tie vážiace systémy, vážiace systémy sa dajú na tie kukavozy namontovať, avšak je to veľmi drahé. Môžu vážiť možno celé vozidlá na nejakých mostových váhach, to sa tiež, samozrejme, robí na skládkach. Avšak to opatrenie, ktoré vy ho zavádzate, že to musí byť na tých vozidlách, je predražené. A veľmi zaujímavé bolo, že sa mi ozval práve výrobca týchto váhových zariadení, ktorý reagoval na to, že som pochválila obec Košeca za dôslednú, dôsledné opatrenia, ktoré zavádza pri svojom odpadovom hospodárstve, že práve oni budú trpieť, budú potrestaní za svoju dôslednú prácu zavedením opatrenia, ktoré nebude pre nich prínosom pre životné prostredie.
Zdôvodnenie, prečo ešte, prečítam aj z dôvodovej správe k môjmu pozmeňovaciemu návrhu, ktoré potom prečítam samotné paragrafové znenia. Ale k tomuto bodu, prečo ho navrhujeme vypustiť, bod 36, ktorý teda hovorí o tomto vážiacom systéme. Uvedené vypustenie sa navrhuje z nasledujúcich dôvodov: Povinnosť vážiaceho systému nie je potrebné zavádzať, nakoľko obce so zavedeným paušálnym poplatkom ich nepotrebujú. Na niektoré staršie typy áut sa vážiaci systém nedá domontovať. Súčasné vozidlá nie je v mnohých prípadoch možné z technického hľadiska vybaviť vážiacim systémom. Váha reálneho množstva vyzbieraného odpadu je známa. Vozidlá sa pred vysýpaním vážia na certifikovaných váhach v spaľovni, taktiež na skládkach a v zariadeniach na spracovanie triedeného odpadu. Opatrenie spôsobí vysoké investičné náklady, ktoré sa môžu premietnuť do cien za zber komunálneho odpadu, čo bude mať negatívny dopad na výrobcov vyhradených výrobkov aj na obyvateľov. Vážiaci systém namontovaný na vozidlách je užitočný v prípadoch, kedy vozidlo nakladá odpad napríklad z viacerých obcí, na to však namontovanie, postačuje namontovanie váhy na dobrovoľnej báze.
Mám ešte ďalší osobitný návrh k zákonu o odpadoch a týka sa problematiky, ktorá je veľmi, žiaľ, rozšírená stále v našej spoločnosti a sú to staré vraky, motory, staré vraky vozidiel, ktoré sú už odpadom. V súčasnosti stále pretrváva problematika, problém ako obciam, aby sa mohli týchto vrakov zbaviť.
Je to problém aj preto, že autorizované zariadenia, ktoré ako jediné môžu odoberať tieto staré vozidlá, ktoré sa stali odpadom, tak ich môžu odoberať len od držiteľov vozidiel, čo, samozrejme, obec, pokým to nie je jej vozidlo, v súčasnosti nemôže v zmysle zákona urobiť.
Vozidlá sú to väčšinou staršieho typu, ktorých vraky, ktoré sú, poškodzujú životné prostredie, často z nich vyteká olej a už naozaj je to len kopa, kopa šrotu. Je aj ťažko sa dopátrať majiteľa. Preto navrhujeme v novele zákona, aby tieto odstavené vraky, ktoré ohrozujú podzemné vody, mohli, mohli byť odovzdané aj prostredníctvom obce, samozrejme, s tým, že ak sa držiteľ tohto vozidla dodatočne nájde, tak potom je obec oprávnená si od neho požadovať úhradu výdavkov, ktoré by mala spojené s likvidáciou týchto vrakov. Či sa takýto držiteľ dodatočne nájde alebo nie, je to možné, že áno, pretože v súčasnosti sa môže stať, že takíto ľudia, ktorí odhodia vozidlo ako odpad, odstránia z neho nejaké svoje poznávacie či VIN číslo alebo, alebo, samozrejme, ŠPZ-ku alebo iné identifikátory, tak následne sú poťahovaní, tie okresné úrady, z dôvodu, že nemajú platnú STK-čku na vozidlo, ktoré nie je odhlásené, a taktiež je aj povinnosť aj na neodhlásené vozidlo platiť zákonnú poistku, takže sú naháňaní poisťovňami za vozidlo, ktoré stojí niekde ako vrak. Takže je možné, že aj po čase sa takíto držitelia, keď ich začne naháňať exekútor, začnú sami prihlasovať k nejakým vrakom, kde, samozrejme, následne obec by tento poplatok, výdavky spojené s likvidáciou tohto jeho starého vozidla by mala aspoň od koho inkasovať.
Ďalším pozmeňovacím bodom, ktorý mám, je návrh toho, aby sa zvýšili sankcie za krížové dotácie, krížové dofinancovávania odpadového hospodárstva zo strany obcí. Je to problém, ktorý v súčasnosti je častý. Samozrejme, obec nerada zvyšuje poplatky za odpad, avšak tie výdavky sa násobne zvyšujú a tak ich dofinancováva, dofinancováva ich zákonom, spôsobom, ktorý v zákone, zákon neumožňuje, z iných zdrojov ich príjmov obce. Je tam, aj v súčasnosti je tento počin ako správnym deliktom, za ktorý sa určuje nejaká sadzba. V súčasnosti je to sankcia v rozsahu 800 až 80-tisíc eur a v návrhu zákona navrhujeme, aby sa presunula, neplnenie tejto povinnosti, do prísnejšej kategórie, kde budú pokuty v rozmedzí od 4-tisíc do 350-tisíc eur.
Toľko k samotnému návrhu zákona. A teraz dovoľte, aby som prečítala samotný pozmeňujúci návrh, ktorý prečítam už bez odôvodnení, pretože som vám ich predstavila, tie jednotlivé body, vo svojej rozprave.
Takže pozmeňujúci návrh poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Anny Zemanovej k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
1. V čl. I bod 24 nadobúda účinnosť 1. januára 2025, čo sa premietne v článku upravujúcom účinnosť.
2. V čl. I sa vypúšťa bod 36.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
3. V čl. I sa za bod 68 vkladajú nové body 69 a 70, ktoré znejú:
"69. V § 64 ods. 2 písmená a) a b) znejú:
"a) prevziať každé staré vozidlo od jeho držiteľa alebo od obce; ak ide o komplexné staré vozidlo, tak bez požadovania poplatku alebo inej služby,
b) vystaviť pri prevzatí starého vozidla potvrdenie o prevzatí starého vozidla na spracovanie a odovzdať držiteľovi starého vozidla alebo obci potvrdenie o vyradení vozidla z evidencie."
70. § 64 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
"(3) Obec je oprávnená požadovať od držiteľa starého vozidla úhradu nákladov za odvoz starého vozidla, ako aj úhrad za súvisiace poplatky a výdavky so zberom starého vozidla."."
Tieto body nadobúdajú účinnosť 1. júla 2020, čo sa premietne do čl. VI upravujúceho účinnosť.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
4. V čl. I sa za bod 148 vkladá nový bod 149, ktorý znie:
"149. V § 117 ods. 2 sa slová "§ 81 ods. 6, 7, 8, 12" nahrádzajú slovami „§ 81 ods. 6, 7, 8"."
Tento bod nadobúda účinnosť 1. júla 2020, čo sa premietne do čl. VI upravujúceho účinnosť.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
5. V čl. I bod 151 § 117 ods. 6 sa za slová „§ 79 ods. 16, 24;" vkladajú slová „§ 81 ods. 12;".
To je koniec pozmeňovacieho návrhu.
Takže ďakujem pekne za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 26.11.2019 16:55 - 16:57 hod.

Anna Zemanová Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán kolega poslanec, zakončili ste svoje vystúpenie s tým, že novela zákona o verejnom obstarávaní bude potrebná a že je potrebná a že keď sa teraz neschváli, tak bude sa s ňou musieť zapodievať nová vláda. Áno, určite, len je škoda, že tento návrh, aj vládny návrh, hoc vládny návrh bol znehodnotený absurdným poslaneckým návrhom. Takže aká je realita v súčasnosti? Aké, aké boli napríklad, aké sú známe škandály s utajovanými zmluvami napríklad na finančnej správe, kde utajované zmluvy s firmou Alexis má spoločnosť, ktorej konečný užívateľ tejto IT firmy Michal Suchoba podľa medializovaných informácií nemá bezpečnostnú previerku, a pritom táto spoločnosť má miliónové zákazky na IT, dodávanie IT služieb. Utajované zmluvy umožňujú bez súťaže obstarávať tovary alebo služby a nie sú zverejnené v centrálnom registri zmlúv. To znamená, že chýba verejná kontrola, a teda je zdrojom korupcie a netransparentného konania.
Takže môžeme sa pýtať a zároveň si dať odpoveď, že čo je snahou tohto poslaneckého návrhu, prečo by sa mali tieto a ďalšie zmluvy utajovať a obstarávať takýmto podobným spôsobom, pretože ide o kšefty v naozaj miliónových hodnotách, na ktorých následne nebude možná kontrola verejnosti.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.10.2019 18:52 - 18:54 hod.

Anna Zemanová Zobrazit prepis
Keď tak všetko toto počúvame, tak naozaj človeku nejde do hlavy, že čo je pre SMER také dôležité, že stále ešte drží podpredsedu parlamentu Glváča na tomto miesto, že je to také úžasné, že ho SMER v dnešnej situácii rozmaznáva, opatruje a udržuje na mieste takéhoto a podpredsedu parlamentu a híčka ho. Pomohla som si trošku parafrázovaním z dnešného vydania jedného komentára v denníku a celkom sa mi tam páči tá úvaha, že prečo to tak je. Zostáva tak len nejaká možno úvaha o vnútrostraníckej sile teda Glváča, ktorý je bratislavský šéf strany. No ale je jasné, že len takéto poškodzovanie strany nie je len tak a takéto udržiavanie v obehu bude stáť nemalé náklady. Tak prečo teda SMER otáľa s tým, aby Glváč nepredstúpil pred verejnosť a nevyhlásil, že čo je veľa, to je príliš. On by pozornosť novinárskych hyen a politických supov uniesol, ale je nútený chrániť pred nimi svoju nevinnú rodinu. Ako vysvetlenie sa vnucujú nepríjemné implikácie takéhoto rozhodnutia. Keby sme totiž pripustili, že na stratu funkcie stačí dohadovanie riadených rozhovorov s mafiánom, značne by sa obmedzili kádrové rezervy SMER-u. A po tom, pre takú akože maličkosť odíde podpredseda parlamentu, čo by mal robiť predseda strany, ktorý v konšpiračnom byte vravel, že s Pavlom Paškom v zdravotníctve môže Penta dlhodobo počítať?
Takže toto je dôvod, prečo tam stále sa musíme pozerať na predsedajúceho tejto schôdzi Glváča.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.10.2019 18:32 - 18:33 hod.

Anna Zemanová Zobrazit prepis
Ja budem pokračovať, že človek, ktorý si mal prísť ku Kočnerovi po vianočné, od človeka, ktorý bol obžalovaný z vážnych daňových podvodov, od človeka, ktorý je vážne podozrivý, že je objednávateľom brutálnej vraždy dvoch mladých ľudí, od človeka, ktorý sa na nás arogantným spôsobom usmieva spod znaku Slovenskej republiky, ktorý je podpredsedom parlamentu Národnej rady, ktorý je zákonodarným orgánom tejto spoločnosti, je to naozaj hanba, že ešte stále tam sedíte na tej stoličke a že máte tú odvahu viesť túto schôdzu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.10.2019 18:25 - 18:26 hod.

Anna Zemanová Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo, ale od vás ho nečakám, pretože vás vyzývam, aby ste opustili túto sálu, aby prišiel iný podpredseda a viedol túto schôdzu naďalej. Pretože je hanbou, bavíme sa tu o zákonoch, ktoré majú poslúžiť spoločnosti, ale o vážnych témach, a tuná sedí jeden vykysnutý, jeden prasknutý vred. Ja sa hanbím, ja to ani nemôžem predýchať dobre, keď sa na vás pozerám, pán podpredseda, pán Glváč. Pretože vaše správanie, ktoré je absolútne neprípustné v tejto spoločnosti, poburuje nás všetkých. A prosím vás, žiadam vás, aby ste opustili, a prosím iného podpredsedu, aby vás prišiel vystriedať.
A ďakujem za všetky faktické poznámky, ktorými ste doplnili moje vystúpenie.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 24.10.2019 18:19 - 18:20 hod.

Anna Zemanová Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Táto debata, ktorá tu odznieva v tejto snemovni dnes, je veľmi, by som, pekná aj závažná. Rozprávali sme tu o dojčení malých detí a o očkovaní, čo sú naozaj veľmi závažné, závažné veci, ktoré odznievajú v tejto snemovni. Ja som bola pripravená, že poukážem aj na iné ako len epidemiologické situácie, o ktorých vlastne pojednáva zákon, pani ministerka, ktorý ste tu dnes predložili, a síce situácie s ohrozením obyvateľstva v súvislosti so znečistením pitnej vody napríklad na Žitnom ostrove, kde, žiaľ, po vašom nástupe všetky rokovania ohľadom tejto situácie boli ukončené. Ale nemôžem, pretože predsedá tejto schôdzi človek, ktorý by mal opustiť, ktorý musí opustiť funkciu podpredsedu parlamentu, keďže je neprípustné, aby takýto človek podozrivý zo spojenia s organizovaným zločinom predsedal schôdzi zákonodarného orgánu a kým je vo funkcii, znevažuje tým všetko to, o čom tu v tejto snemovni hovoríme. O deťoch, o zdraví našich obyvateľov, o našej spoločnosti.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.10.2019 17:22 - 17:24 hod.

Anna Zemanová Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Je to veľmi milé v tejto sále, kde sa teda, hocičo počujeme, rozprávať alebo počuť niečo o dojčení. Nikdy som sa pravdupovediac nad tým takto nezamýšľala, že to je súčasťou verejného zdravotníctva, nebodaj až zákonných nejakých noriem. Ja mám štyri deti už aj dve vnúčatá. A ten príbeh, ktorý vám chcem povedať, bol s mojím najmladším synom, ktorý sa narodil predčasne. A to, čo som sa v tom čase, s čím som sa stretla, to ma do dnešného dňa poburuje a pevne verím, že už to tak nie je, i keď si nemyslím. A síce išlo o biznis s materským mliekom.
Stalo sa to, že sme boli na nedoneseneckom oddelení dlhšie, a boli tam aj deti, ktoré boli ešte dlhšie ako môj syn. A maminka si zmiagala prsia, lebo nosila svojim, už tri mesiace v inkubátore deti, mliečko. A keď som ja mala šťastie, že som mohla dojčiť môjho syna, pozrela do zošita, tak tomu jej dieťaťu bol daný Feminar. Keď som sa pozrela spätne do toho zošita, tak aj v čase, kedy som ešte nemohla dojčiť svojho syna, tak tiež tam bolo, boli tam poznámky, hoci som mu nosila dostatok mlieka, že dostával Feminar.
Išlo o biznis s materským mliekom, ktoré maminky, niektoré možno naozaj aj majú nadbytok, je mlieko, môže byť vykupované, ale v tom čase teda sa to takto nedialo, resp. možnosť s ich mliekom vykupoval, robil biznis niekto iný. Možno je to vec, ktorá je bokom teraz, ale ak sú nejaké štandardy, ak sú nejaké pravidlá, bola by som rada, pani ministerka, keby ste sa pozreli na to, že či náhodou tá moja skúsenosť, hoci spred 30 rokov, sa nerealizuje aj v súč... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 23.10.2019 14:13 - 14:20 hod.

Anna Zemanová Zobrazit prepis
Vážený pán podpredseda, kolegovia, kolegyne, máme tu návrh zákona, ktorý je zas takým balíčkom energetických zákonov, ktoré majú mať dobrý vplyv na cenu elektriny pre spotrebiteľov. A týka sa to v rámci týchto balíčkov aj novely zákona o Environmentálnom fonde. Možno je to prekvapivé, ale naozaj práve v tomto Environmentálnom fonde sa totiž kumulujú prostriedky, ktoré vznikajú od rôznych znečisťovateľov, ale najmä najväčší balík peňa..., prostriedkov, ktorý sa kumuluje na účte Environmentálneho fondu, sú peniaze z predaja emisií.
V cene elektriny sa skladáme aj na dotovanie tzv. zelenej alebo ekologickej energie. To je síce dobré, máme to aj v rámci plnenia záväzkov vo vzťahu k Európskej únii, avšak v rámci týchto záväzkov nikto nepovedal, že to musia hradiť všetko domácnosti a podnikatelia v cene elektriny. Inšpirovali sme sa vzorom, legislatívou Českej republiky, a preto prichádzame s návrhom, tzv. viaczdrojové financovanie tejto podpory zelenej energie.
A síce návrh spočíva v účelovom viazaní finančných prostriedkov, ktoré sú určené na ekologické projekty, sú určené z výnosu predaja z emisií. Čiže konkrétne z výnosu z dražieb emisných kvót. Z týchto emi..., z týchto, z tohto výnosu navrhujeme použiť 17,5 %, teda polovicu z toho, čo bolo zákonom schválené na júnovej schôdzi Národnej rady a určené na ekologické projekty.
V súčasnosti ohľadom financovania, tak Environmentálny fond k 31. decembru 2018 mal na účte 430 mil. eur a z toho bolo 229 mil. z príjmov z predaja emisných povoleniek. Čerpanie týchto prostriedkov je, nemá stanovené nejaké, nejaké prísne priority a v podstate je to na, na dohode ministra životného prostredia s ministrom financií.
Už v minulosti som predkladala návrh zákona, aby boli minimálne informovaní v našom výbore pre pôdohospodárstvo a životné prostredie o tom, aké využitie si títo, tieto dva rezorty dohodli, pretože je absurdné, aby tieto prostriedky boli používané napríklad, i keď na povolenú, ale štátnu pomoc veľkým znečisťovateľom ovzdušia, ako je Slovnaft, ako je SCP Mondi v Ružomberku, kde v súčasnosti ľudia veľmi oprávnene sa sťažujú na katastrofálnu situáciu v ovzduší. Slovnaft, ktorý takisto, okolie, obyvateľstvo v Rovinke a v blízkych obciach sa sťažujú na veľmi negatívne dopady na životné prostredie od týchto veľkých prevádzok, a títo dostali milióny eur štátnej pomoci napriek tomu, že sú veľmi ziskové, tak z týchto prostriedkov, ktoré by mali slúžiť na životné prostredie, skvalitnenie životného prostredia každého jedného z obyvateľov, a nielen vybraných. Preto prichádzame s návrhom, aby, aby bolo účelovo viazaná táto suma 17,5 %. V prenesení na peniaze ide takmer o št..., približne o 40 mil. eur. O toľko by sa aj vlastne znížil poplatok domácností a podnikateľov na dotovanie zelenej elektriny.
Čo sa týka Environmentálneho fondu, tak do budúcnosti nás čaká ozaj veľmi veľká výzva, aby tento fond začal pracovať efektívne, aby bol pod väčšou kontrolou. Je nemysliteľné, aby on vlastne navyšoval bilanciu štátneho rozpočtu v hotovostnej kase. Je nemysliteľné, aby veľké časti z týchto prostriedkov, ktoré vznikajú zo znečisťovania ako poplatky za znečisťovanie vody, pôdy, ťažbu surovín a podobne, bolo financované rezort životného prostredia a financované jeho úlohy, ktoré štát prenáša na rezort životného prostredia, v podstate na platy, na výkon organizácií, ktoré sú rozpočtové a príspevkové organizácie v rezorte ministerstva životného prostredia. Namiesto toho, aby boli jasne stanovené priority, ako sa prostriedky Environmentálneho fondu majú použiť, aby boli výzvy, ktoré programy sa, sú teda nastavené na čerpanie prostriedkov, aby boli na základe hodnoty za peniaze. Je nemysliteľné, aby zlyhávala kontrola Environmentálneho fondu už poskytnutých prostriedkov.
Sama som podala niekoľko podaní, kde sa poukazuje na netransparentné čerpanie financií z Environmentálneho fondu na fiktívne, by som povedala, plnenia, resp. aj na, na možno protizákonné konania až typu subvenčného podvodu. Týka sa to starších káuz, ale najmä obdobia, kedy zanikol Recyklačný fond a preniesli sa práva a povinnosti na Environmentálny fond.
Ale myslím si, že tieto, takéto nehospodárne nakladanie bolo aj v minulosti, napríklad pri kanalizáciách, kedy obce vybudovali čistiareň odpadových vôd, napr. pred desiatimi rokmi, a táto čistiareň odpadových vôd vybudovaná technológiou do dnešného dňa stojí, pretože nemá vybudovanú prípojky a kanalizačné, kanalizačnú sieť. A takéhoto Kocúrkova financovaného z Environmentálneho fondu je stále viac.
Čiže záverom chcem povedať, že náš návrh je v sú..., ak teda bude prijatý, tieto prostriedky z Environmentálneho fondu budú vlastne rovnomerne poskytnuté v tej výške 40 mil. každému jednému spotrebiteľovi, každému jednému spotrebiteľovi, ktorý má, využíva elektrinu. A nebude to tak ako iné prostriedky z Environmentálneho fondu, ktoré slúžia ako darčeky spriazneným obciam a podnikateľom. Takže prosím vás o podporu návrhu tohto nášho zákona.
Ďakujem veľmi pekne za pozornosť.
Skryt prepis