Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

19.6.2019 o 11:15 hod.

RNDr.

Anna Zemanová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie v rozprave 19.6.2019 11:15 - 11:25 hod.

Anna Zemanová Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Takže dovoľte, aby som pokračovala. Vlastne záver tej prerušenej časti hovoril o tom, o lehotách, ktoré je potrebné upraviť, aby bola aj právna vymožiteľnosť a istota pre tých, ktorí budú potrebovať záväzné stanovisko Štátnej ochrany prírody. Orgánom Štátnej ochrany prírody, to znamená okresným úradom sa predlžuje lehota na 60 dní, avšak teda zopakujem, že záväzné stanoviská lehotu nemajú stanovenú.
Ide o veľkú novelu a ďalším problémom, ktorý je, alebo požiadavkou verejnosti je úprava pohybu ľudí po chránených územiach. Myslím si, že je na čase, aby sme dovolili sa ľuďom pohybovať aj mimo vyznačených chodníkov. V súčasnosti to spôsobuje veľmi veľké, veľkú nevôľu zo strany, zo strany ľudí, ktorí sa nemôžu pohybovať voľne po krajine. Vyvolení sa môžu, ale turista, bežný človek nie. Je to zbytočná regulácia, ktorá obmedzuje ľudí a ktorá nemá oporu v predmete ochrany vyhlásených chránených území. Samozrejme, môžu byť individuálne prípady, kedy by to bolo nežiaduce, ale tie treba riešiť v individuálnych predpisoch a nie plošne zákazom pohybu, voľného pohybu v podstate od tretieho stupňa.
Prichádzate s novou kategóriou, definíciou chráneného územia, tzv. kategória prírodný park. Je to nová kategória z výmery od 500 do 10 000 ha s tým, že národné parky by mali byť iba územia s rozlohou nad 10 000 ha. V tomto kontexte nevidím ako správne presun kompetencie z vlády na okresné úrady, čiže to znamená kompetencie vo vyhlasovaní tých chránených území. Možno vám sa to zdá jednoduchšie, že okresných úradov je viacej a nemáme zaťažovať vládu. Avšak chrániť každé obmedzovanie vlastníckych práv, by malo ísť ruka v ruke s kompenzáciami za ujmu na vlastníctve. Túto kompenzáciu, to sú financie, ktoré by mal, ktoré má, na ktoré má nárok súkromný vlastník chráneného územia. A myslím si, že v týchto prípadoch je dôležité, keďže to má dopad na štátny rozpočet, aby zostala táto kompetencia na vláde a aby vzápätí ako k takémuto vyhláseniu chráneného územia, ktoré bude mať dopad na obmedzenie hospodárenia súkromného vlastníctva, aby bola premietnutá aj do štátneho rozpočtu, resp. aby boli robené opatrenia na financovanie zo spoločnej poľnohospodárskej politiky.
Tu vás chcem, pán minister, upozorniť, aby ste si pozreli, ako sa napĺňa čerpanie kategórie kompenzácií za plnenie obmedzení v NATURA území, kde v rozpočte ministerstva pôdohospodárstva bolo plnenie len 24 % za minulý rok. A v monitorovacom ukazovateli bolo napísané, že neboli požiadavky. Nuž tomuto sa mi veriť nechce. Neboli požiadavky zrejme preto, že nastavenie kompenzácií je veľmi zlé. A toto je jeden z ďalších vecí, ktoré vytýkam tomuto zákonu, že nevenujete sa tejto skutočnosti a právam súkromných vlastníkov na to, aby transparentným a jednoduchým systémom sa domohli alebo mali automaticky priznané kompenzačné náhrady za obmedzenie hospodárenia na svojom majetku z titulu požiadaviek ochrany prírody.
Zavádza sa nové hodnotenie, že v akýchkoľvek projektoch, akýkoľvek plán, program alebo projekt, ktorý môže mať pravdepodobne samostatne alebo v kombinácii s iným plánom alebo projektom vplyv na územie európskej sústavy chránených území, teda významný vplyv, tak nie je ho možné podľa zákona o ochrane prírody schváliť alebo povoliť, akýkoľvek plán, akýkoľvek program. Toto sa mi zdá tak veľmi široko koncipované, že k takémuto akémukoľvek plánu, t. z. akejkoľvek chalupe, akémukoľvek zámeru na poľnohospodárskej pôde, ktorý bude mať nejaký dopad, programy, všetko bude musieť mať samostatné hodnotenie ešte naviac oproti hodnoteniu podľa posudzovania vplyvov na životné prostredie.
To znamená, ten nápor na agendu Štátnej ochrany prírody, aby dala vyjadrenie, či bude mať vplyv alebo nebude, a či sa musí posudzovať podľa nových pravidiel, ktoré sa dávajú do ochrany, do zákona o ochrane prírody, tak naozaj tu môže dôjsť na strane žiadateľa k škodám, ktoré si následne on z titulu zdržiavania môže uplatňovať. Ako uznávam, je potrebné, aby sa takéto aktivity posudzovali a bolo k nim záväzné stanovisko. Avšak treba priznať aj tej druhej strane, ktorá má zámer, má požiadavku akúkoľvek, či súkromnú alebo verejnú investíciu, tak aby aj ona mala garancie, že o jej požiadavke bude včas a správne a odborne rozhodnuté. Treba teda zadefinovať lehoty na vyjadrenie, prípadne možnosti odvolať sa. Čiže poukazujem na nedostatky na procesnej stránke.
Ďalej. Ďalej chcem poukázať na ďalšiu aplikačnú prax, ktorá vyvoláva nevôľu a nedostatky, a je to rôzne, forma udeľovania výnimiek. Tie sú v súčasnosti v ochrane prírody veľkým problémom a sťažností.
Pán minister, toto sú také základné, základné veci, na ktoré som chcela poukázať. Je mi ľúto, že nedostalo sa do zákona ani len zmienka o tom, že programy starostlivosti o les by mali byť, mohli byť posudzované v rámci procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie. Tieto programy v rámci národných parkov, áno, to záväzné stanovisko je tuná vsunuté, avšak v zákone o lesoch, ktorý ide, predpokladám, ako na základe politickej dohody po, vzápätí po tomto zákone, tak táto možnosť tam nie je. A myslím si, že nastavenie jasných a zrozumiteľných pravidiel medzi ochranou prírody a lesníctva by bolo to, čo by obnovilo vzájomnú dôveru a vzájomné vzťahy, lebo dnes treba povedať, že nie je to už len odborný konflikt.
Toto sa všetko prenáša až do medziľudských vzťahov na úrovni konkrétnych lesných hospodárov, konkrétnych ľudí pracujúcich v Štátnej ochrane prírody, konkrétnych ľudí, ktorí sa venujú ochrane prírody cez neziskové organizácie. A obnova tejto dôvery môže byť len tým, že budú stanovené jasné pravidlá hry, jasná spoločenská objednávka, čo vlastne naša spoločnosť očakáva od ochrany prírody, čo vlastne naša spoločnosť očakáva od lesného hospodárstva, či je to drevo alebo je to vyvážený lesný ekosystém, čo vlastne očakáva naša spoločnosť od lesov, či je to ďalší päťmiliónový odvod, špeciálny, do štátneho rozpočtu, alebo je to skôr lesu blízke hospodárenie, ale možno za nižších výnosov.
Pokým nezadefinujeme tieto jasné pravidlá, jasné pravidlá hry, dovtedy žiaden zákon nám nepomôže. A práve naopak, pri dobrej vôli tento zákon môže priniesť ešte väčšie napätie a tým pádom aj väčšie škody pre životné prostredie. Takže verím, že do druhého čítania ste si vypočuli aspoň tie základné moje kritické požiadavky, ktoré sú realizovateľné ako pozmeňujúcimi návrhmi, ktoré očakávam, že predloží váš rezort, tak, že sa ich pokúsite napraviť.
Ďakujem pekne za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 19.6.2019 11:09 - 11:09 hod.

Anna Zemanová
Vážený pán predseda, keďže pri hlasovaní č. 28 moje hlasovacie zariadenie bolo nefunkčné, tak prosím do záznamu, že moje hlasovanie je "zdrž".
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 19.6.2019 10:46 - 11:00 hod.

Anna Zemanová Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Vážený pán minister, pán podpredseda, kolegovia, kolegyne, máme tu na stole veľkú novelu zákona o ochrane prírody. Zákona, ktorý bol niekoľko mesiacov predmetom veľkých diskusií ochranárov, lesníkov, rôznych vedcov a odborníkov. Návrh zákona, ktorý bol predložený do medzirezortného pripomienkovacieho konania, dostal množstvo pripomienok, medzi nimi aj hromadnú pripomienku verejnosti, ktorú podpísalo takmer 30-tisíc ľudí.
Zákon, ktorý vzápätí na to prišiel do vlády a teraz ho máme my tu na rokovaní Národnej rady, je napokon úplne iný. Návrh zákona prešiel rozporovým konaním, avšak máme ho tu predložený so zásadnými rozpormi na odbornej úrovni. Zrejme v politickej úrovni ste, pán minister, ustúpili najmä strane SNS a strane SMER, kde sú stále ľudia podporujúci obchod s drevom a je preto škoda, že hromadná pripomienka verejnosti s 30-tisíc podpismi, tak táto hromadná pripomienka nebola dorokovaná, ale návrh ste, zákona, ste predložili do vlády a na rokovanie parlamentu.
Mali ste vysoké ambície pri predkladaní návrhu zákona, avšak od tých ste ustúpili a predkladáte síce veľkú novelu, ktorá prináša mnohé zmeny, niektoré aj dobré a zaujímavé, ale tie podstatné na tej politickej úrovni nie. Možno tá novela v tomto duchu preto nemusela byť až taká veľká, lebo niekedy menej môže byť aj viac.
Pred mesiacmi ste dali sľub o prevode pozemkov v chránených územiach do správy štátnej ochrany prírody. Bolo to veľmi odvážne a vzbudili ste očakávania ochranárskej verejnosti. Avšak v tomto zásadnom postoji ste ich sklamali. Sklamali ste aj, čo sa týka Tatranského národného parku. Do dnešného dňa neexistuje zonácia, ktorá podľa platného § 104 zákona, vláda mala do jedného roka od nadobudnutia účinnosti tohto zákona vydať nariadenie, ktoré ustanoví vymedzenie hraníc Tatranského národného parku a jeho ochranné pásma a podrobnosti o územnej ochrane, vrátane ich územnej a časovej platnosti. Zákon o ochrane prírody a krajiny nadobudol účinnosť 1. januára 2003. Prečo ste si neupratali aj túto povinnosť, pán minister, tohto návrhu zákona? A vôbec sa s tým nezapodievate v tejto veľkej novele a nedali ste tam nejaké reálne termíny a hlavne, prečo ste sa vôbec zonáciou Tatranského národného parku nezapodievali?
Do dnešného, 15. 6. boli sprístupnené náučné chodníky v Tatranskom národnom parku, avšak návštevný poriadok nie je schválený a pohyb je tam v podstate bez platného návštevného poriadku. Aj to je vaše maslo na hlave, pán minister. Prichádzate s veľkou novelou ako bojovník za ochranu prírody, avšak kroky ministerstva, resp. rezortnej organizácie štátnej ochrany prírody, na príklade aj v reorganizácii jej organizačných zložiek, ako je de facto zrušenie správy CHKO, chránenej krajinnej oblasti Dunajské Luhy a zlúčenie s chránenou krajinnou oblasťou Ponitrie, nesvedčí o rozumnom prístupe k ochrane prírody.
Ste podpredsedom vlády a ministrom životného prostredia a mali ste sa aspoň pokúsiť o zmenu a presun lesného hospodárstva pod rezort životného prostredia. Strana Sloboda a Solidarita má vo svojom programe agendu lesného hospodárstva mať pod rezortom životného prostredia. Je to otázka politickej vyspelosti a jasnej deklarácie o tom, aké hodnoty rezort životného prostredia a rezort a vláda Slovenskej republiky má.
Pán minister, ťažko je dôverovať takejto veľkej novele a veriť vo vymožiteľnosť práva. Sme svedkami tolerovania rôznych výnimiek, neochota ministerstva hovoriť napríklad o Národnom parku Podunajsko. Zabezpečiť účinnú ochranu prírody je vašou prácou a ak k tomu treba zmeniť zákon, treba ho pripraviť jednoznačne, ktorý odstráni tú obrovskú nedôveru a ukončí doslova, doslova vojnu medzi ochranou prírody a lesným hospodárstvom. Pred pár dňami, 5. júna sme boli s výborom pre pôdohospodárstvo a životné prostredie na poslaneckom výjazde, kde sme si prizvali za organizácie rezortu životného prostredia aj z rezortu pôdohospodárstva a venovali sme sa problematike hospodárenia v lesoch. Nielen na štátnych lesoch, v štátnych lesoch, ale všeobecne v lesnom hospodárstve. Vypočuli sme si názory lesníkov, zástupcov rezortu pôdohospodárstva, ochranárov, zástupcov rezortu životného prostredia, aj zástupcu súkromného obhospodarovateľa, ktorý hospodári v ochrannom pásme, ale aj v samotnom Národnom parku Nízke Tatry.
Poukazovali na konkrétne aplikačné nedostatky nielen v zákone o ochrane prírody, ale aj na také medziľudské a komunikačné. Nedôvera sa nedá získať zákonom. Tá musí vychádzať zo správneho riadenia rezortu, vymožiteľnosti práva a z jasnej objednávky spoločnosti, ako sa spoločnosť stavia k ochrane prírody a krajiny, ako sa stavia k hospodáreniu na lesných pozemkoch, na pôde a aké priority k ochrane životného prostredia má. Toto do dnešného dňa nie je jasne definované.
A vy, pán minister, ako súčasť tretej vlády SMER-u a jeho partnerov ste v tejto kľúčovej veci síce sľubovali nápravu, ale v konečnom dôsledku ste cúvli. Áno, v tejto chvíli je moja pozícia oveľa jednoduchšia, poukazovať na nedostatky a je to aj mojou prácou opozičnej poslankyne a chcem si túto úlohu urobiť čo najlepšie, takže verím, že ma budete počúvať a v septembri prídete s veľkým pozmeňovacím návrhom, ktorý, ak sa bude dať, tak tento zákon ešte sa pokúsite aspoň v niektorých veciach opraviť. O ktorých takých kľúčových aplikačných problémoch hovorím a ktorých riešenie som v predloženom návrhu zákona nenašla? Ktoré sú to?
Zo strany lesníkov išlo opakovane o poukazovanie na ťažkosti s lehotami na získavanie stanovísk od Štátnej ochrany prírody. Týka sa to najmä náhodnej ťažby pri kalamitách a s tým súvisiace riziká premnoženia lykožrúta. Spracovanie kalamity, kde lesníci potrebujú operatívne komunikovať, je kľúčové, aby si mohli vykonávať svoju lesnícku prácu. A to sa týka hospodárenia v štátnych lesoch, ktoré spravujú náš spoločný štátny majetok, ale týka sa to aj súkromných hospodárov, kde hospodárenie v lesoch je ich súkromným majetkom. Štátna ochrana prírody, sa zdá, sa javí ako výrazne poddimenzovaná organizácia a po prijatí tohto zákona si bude určite vyžadovať jej posilnenie. V súčasnosti má organizácia okolo 500 zamestnancov a hospodári približne so sumou okolo šiestich milión eur.
Návrh zákona navrhuje množstvo významných kompetencií pre túto organizáciu, najmä čo sa týka hospodárenia v národných parkoch, ktoré predstavujú 6,5 % rozlohy Slovenskej republiky. A mám obavu, že doterajšie ťažkosti, ktoré boli s vydávaním stanovísk a s nemožnosťou vydať ich načas, budú len narastať. Problém vidím aj v tom, že stanoviská Štátnej ochrany prírody nemajú stanovenú lehotu, dokedy budú povinné svoje záväzné stanovisko vydať. Doteraz stanoviská Štátnej ochrany prírody mali len odporúčací charakter pre orgán štátnej správy. V súčasnosti sa zavádza teda záväznosť týchto stanovísk.
Považujem to za dobrý krok, avšak keď nebude stanovená aj povinnosť dodržiavať lehotu, je to vážne ohrozenie práce tej druhej strany, práce tých lesníkov a práce akýchkoľvek hospodárov, akýchkoľvek ľudí, ktorí budú chcieť v chránených územiach vykonávať nejakú činnosť. Pretože novou kompetenciou, ktorú navrhujete, je vlastne podmienka akejkoľvek činnosti v chránených vtáčích, v chránených, v európskych chránených územiach NATURA 2000 mať vyjadrenie Štátnej ochrany prírody, či môže dôjsť k narušeniu integrity alebo nie. Bez takéhoto vyjadrenia nebude môcť byť prakticky žiadna činnosť v chránených naturovských územiach byť povolená.
Tejto problematike sa chcem ešte venovať ďalej, ale chcem ešte poukázať na tie lehoty. Toto považujem za kľúčové, aby sa do zákona dala povinnosť, že lehotu, bude presne stanovená maximálna lehota na vydanie závereč..., pardon, na vydanie záväzného stanoviska Štátnej ochrany prírody, resp. bude tam odkaz, že sa riadia podľa správneho poriadku. Na to, že tá agenda je veľmi náročná, vy ste zareagovali a v podstate ste zvýhodnili štátnu správu, ktorej ste predĺžili lehotu na rozhodnutia orgánov ochrany prírody na 60 dní. Čiže orgán ochrany prírody v rozhodovaní má lehotu 60 dní, avšak záväzné stanoviská lehotu stanovenú nemajú, hoci sú podmienkou (zaznenie gongu), tak ako som povedala, pre vydanie akéhokoľvek súhlasu na akýkoľvek projekt územia v územiach, v európskych chránených územiach NATURA 2000, ktorá prakticky kopíruje rozlohu našich národných parkov a iných chránených území a môžme hovoriť, že tých 6,5 % výmery Slovenska sa to bude týkať. (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18.6.2019 18:31 - 18:33 hod.

Anna Zemanová Zobrazit prepis
Veľmi sa mi páčil (pozn. red.: správne "páčilo"), ako ste hovorili o tom vplyve plastov v prírode. Naozaj s tým sa dá iba súhlasiť. Nemám žiadne námietky.
Len tuná hovoríme o konkrétnom návrhu zákona, ktorý pán minister predložil ako jedinú alternatívu. On totižto má za cieľ štatistiky a nie dosiahnuť obmedzenie výskytu plastov v prírode. A to by mal (pozn. red.: správne "malo") byť naším cieľom, urobiť všetko pre to, aby sa ten plastový odpad do tých riek nedostával. Len toto, tento návrh zákona negarantuje tento výsledok. On hovorí len o jednej forme, áno, legitímnej, niekde v niektorých krajinách funguje možno podobným alebo trochu iným spôsobom, ale negarantuje tie negatívne javy, ktoré sú v našej spoločnosti tieto čierne skládky, odhodené iné odpady, tie plasty, ktoré nám ohrozujú ryby a iné vodné živočíchy, o ktorých ste hovorili.
A o tom tu dnes je aj moje vystúpenie, že neboli predložené žiadne iné alternatívy ani Inštitút environmentálnej politiky neposudzoval inú alternatívu ako tú, ktorú si vybral pán minister, že ju chce, pretože naozaj je to spoločenská objednávka, je to spoločenským hitom dnes zálohovať fľaše.
Len keď sa dôsledne rozprávate s ľuďmi a vysvetľujete im tieto dopady, ako to vlastne má fungovať a že až také jednoduché to ani s tým zálohovaním nebude, lebo myslím si, že mnohých bude obťažovať mať fľaše nepokrčené v nejakých igelitových taškách, s ktorými bude musieť cestovať na výkup, že vlastne naozaj v tom systéme zostane veľa fliaš, ktoré budú drahšie, budú zálohované a nedostanú sa naspäť do toho systému týmto systémom, ktorý je tuná navrhovaný. Áno, povedzme si, nech je drahší, tak nech si ju nekupujú... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18.6.2019 18:16 - 18:18 hod.

Anna Zemanová Zobrazit prepis
Pán kolega Pčolinský, tak dúfam, že odteraz začnete separovať, že tých 10 centov bude pre vás motivačným a záväzkom, že začnete separovať.
To, že peniaze majú byť motiváciou za vyzbierané plasty, áno, môže to byť. Len presne, ako ste vy povedali, na príklade Chorvátska, tam nejde o to, že majú tie fľaše unikátny kód a zberajú len chorvátske fľaše, tam zberajú všetko. Práve tie sociálne slabšie skupiny chodia, dočisťujú pláže po slovenských fľašiach, ktoré si tam donesú naši turisti, a potom sa to vrece s tými fľašami váži. Presne to, čo som ja navrhovala v mojom vystúpení, že tento návrh alternatívny nebol ani len posúdený a vyhodnotený, že by sa mohli plasty vykupovať či už na zberných dvoroch obcí, alebo aj na iných miestach, napríklad aj pri malých predajniach.
O tom hovorím, že tento návrh je návrhom pána ministra, preto on sa rozhodol, že to takto bude, lebo on chce byť lídrom v zálohovaní fliaš strednej Európy. Takto to hovorí v svojom videu a takto on to prezentuje.
Komisia pre posudzovanie vplyvov dopadov tohto zákona na spoločnosť hovorí, neodporúča túto, túto, tento zákon predkladať do parla..., najprv do vlády a následne do parlamentu, pretože nemá dostatočne posúdené vplyvy a tie vplyvy, ktoré tam sú, nedošlo k ich správnemu vyčísleniu a budú také, ktoré možno budú ďaleko horšie pre tú krajinu, aby sme mali krajinu čistú. Ani ja nechcem, aby boli plastové fľaše kdekade poroz..., ani iné plasty. Nikto z nás to nechce. Ale systém nám to negarantuje a o tom ja hovorím, že sú aj iné spôsoby možno lacnejšie a hlavne efektívnejšie, aby boli.
Vy, toto je 80 za... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

18.6.2019 18:05 - 18:06 hod.

Anna Zemanová Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Áno, páčilo sa mi, tá tvoja poznámka, pán kolega Martin Fecko, ohľadom toho, že treba naučiť ľudí separovať. Pretože pri zavedení tohto systému stále budeme musieť učiť ľudí separovať, lebo je to nedostatočné, ale budeme ich musieť ešte učiť aj zálohovať, aby rozoznali fľaše, ktoré sú zálohovateľné a ktoré nie sú. Pretože on keď príde v dobrej mienke, že dostane peniaze za fľašu, ktorá je zálohovaná, a príde napoly s fľašami bez zálohy, napoly s fľašami so zálohou, tak mu zoberú len polovičku. A čo potom s tou druhou časťou?
S tým, že ten systém naozaj, že je nedostatočné separovanie na Slovensku, poukazuje aj kontrola Národného kontrolného úradu, ktorý pri hodnotení štátneho rozpočtu vytýkal túto skutočnosť rezortu životného prostredia, že je stále nedostatočné percento separovaného zberu a látky, ktoré by mohli vstupovať ako suroviny do ďalšieho procesu výroby, sa odnášajú na skládky alebo do spaľovní.
Ale treba povedať, že naozaj, pán minister, toto nie je cesta na to, aby sme tento neduh spoločnosti vyriešili, iba ho komplikujeme. Viem, je to ľúbivé, ale nebude to efektívne a neprinesie to čistejšie Slovensko.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18.6.2019 17:51 - 17:53 hod.

Anna Zemanová Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za pripomienky.
No, pán kolega Budaj, treba povedať, že tento systém zálohovania neprispeje k čisteniu, alebo aby sme boli spravodliví, možno minimálnym spôsobom prispeje.
A možno úplne jednoduchým spôsobom, ak by sa posilnil súčasný systém, umožnilo sa, napríklad výkup plastových fliaš na zberných dvoroch, tak práve tie sociálne slabšie skupiny, o ktorých ste hovorili, že by možno mali záujem o to, tieto plastové fľaše bez ohľadu na to, či sú označené, alebo nie sú označené, tak by sa vlastne dostali do toho systému späť, do cirkulárnej ekonomiky na spätnú výrobu. O to by nám malo ísť, nie aby sa dostala len jedna komodita, len označená fľaša naspäť do systému. Čiže posilniť súčasný systém, umožniť výkup na zberných dvoroch.
Ďakujem, kolega Rado Pavelka, že si pripomenul tie okolnosti v Českej republike, pretože práve toto bol i tiež jeden z argumentov v prílohe k materiálu, kde ministerstvo poukazovalo, no však aj Česi idú zálohovať systémy, tento systém vykupovania fliaš, tak poďme aj my do toho.
Tak, pán minister, bolo by dobré, keby ste si zobrali príklad od našich českých susedov a prehodnotili tento zámer.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 18.6.2019 17:35 - 17:47 hod.

Anna Zemanová Zobrazit prepis
Takže, vážení kolegovia, kolegyne, hovoríme o zálohovaní plastových fliaš, skončila som v jednej pasáži a teraz by som sa teda chcela venovať ohľadom nákladovosti tohto celého systému, pretože v analýzach sa hovorí, že okrem tých priamych nákladov, ktoré sú potrebné na zabezpečenie celého systému, sú tu aj ďalšie nepriame náklady, ktoré predstavujú aj výpadok z príjmov v systéme súčasného systému triedeného zberu. Na jednej strane sa síce systému znížia náklady, lebo ubudne surovina na zber a triedenie, ale na druhej strane zmizne zo systému cenná surovina, ktorá aj pre organizácie, ktoré zabezpečujú tento zber, bola najcennejšou komoditou. To znamená, organizácii zodpovednosti výrobcov sa znížia príjmy z predaja materiálu a poplatkov, ktoré dnes platia za tieto obaly výrobcovia.
Zavedenie povinného zálohovania nápojových plastových a kovových obalov bude viesť k výpadku ročného príjmu na úrovni štyroch až desiatich miliónov eur v dnešnom systéme triedeného zberu. Samozrejme, závisí to, do akej miery tieto organizácie zodpovednosti výrobkov znížia okrem príjmov aj náklady.
Hlavnou nevýhodou celého tohto systému zálohovania je teda nákladovosť, nákladnosť systému. Keďže sa počíta aj vysoký, vysoký príjem z nevybratých záloh a z predanej suroviny, ktoré nebudú postačovať pokryť náklady na celú túto prevádzku, aj preto tento systém implementovalo len osem krajín Európskej únie, no a teda my budeme medzi tými ďalšími prvými, pretože pán minister sa rozhodol, že chceme byť lídrom v zálohovaní plastových fliaš.
Ja by som chcela, aby sme boli lídrom v čistom životnom prostredí. Ja by som chcela, aby sme boli lídrom, tak ako som povedala, čistej podzemnej vody, aby sme boli lídrom krajiny, kde je, kde je prirodzene čisto, kde sa nám nepovaľujú aj iné odpady.
Podľa navrhovaného systému budú musieť na Slovensku zálohovať PET fľaše a plechovky všetky obchody. Nie všetky ich však budú aj spätne vykupovať. Tak ako som povedala, povinný výkup fliaš bude len v maloobchodných predajniach s predajnou plochou väčšou než 300 m2 a zálohovaná cena bude za fľašu, PET fľašu 12 centov a za plechovku 10 centov.
Ak si urobíme prepočet, ktorý je tiež zverejnený, tak až 119 mil. kusov takýchto PET fliaš zostane nevyzbieraných; 119 mil. kusov, pán minister, budete môcť naháňať po tejto krajine, pretože s tým počítate, že príjem z nevybratých záloh bude 11 975-tisíc eur, čo predstavuje pri zálohe 10 centov 119 mil. kusov.
Samozrejme, tento príjem vám vstupuje do tohto systému, príjem potom z predanej suroviny, príjem z nevybraných záloh za plechovky je 3 281-tisíc, to znamená ďalších 32 mil. kusov plechoviek vám zostane behať v systéme, mimo systému, tak mi povedzte, aká efektivita je tohto vyzbieraného? A pýtam sa vás, koľko vlastne tých kusov fliaš sa uvedie na trh, keď vám 119 mil. kusov fliaš zostane mimo systému?
Je otázne, aj v analýze vplyvov sa hovorí o tom, že či vôbec tieto príjmy, ktoré by mali byť vrátane tých príjmov, ktoré sú nevybraté zálohy, celkove má byť 28 mil. eur, že je otázne, že či vôbec dokáže ten novovybudovaný správca, nezisková organizácia, financovať celý tento systém a či nebude potrebné dotovať zo štátneho rozpočtu ďalšími príjmami, napríklad z Environmentálneho fondu. Taktiež nie je jasné, akým spôsobom budú financované inšpekcie alebo orgány štátneho dozoru, ktoré sa tuná definujú, či ich náklady na svoju činnosť budú započítané v príjmoch tejto kalkulačky, alebo budú zvýšeným príjmom rezortných organizácií.
Keď som už pri tomto štátnom dozore, tak je tu veľmi jedna vtipná záležitosť, ktorú, neviem, pán minister, či si uvedomujete, čo ste, čo ste vlastne do tohto systému dali, a síce štátny dozor je osoba, ktorá je vykonávajúca štátny dozor v mene inšpekcie, je oprávnená voľne a kedykoľvek vstupovať do predajných, skladovacích a iných priestorov kontrolovanej osoby, ktoré slúžia na výkon jej podnikateľskej činnosti. To znamená, že ten, kto vyrába alebo predáva plastové nápoje, tak štátny dozor môže vstupovať do kedykoľvek a akýchkoľvek priestorov tejto podnikateľskej osoby.
Taktiež drakonické sú pokuty do tohto celého systému, kde sú pokuty od 500 do 120-tisíc eur. A pri opakovanom porušení môže byť až udelený dvojnásobok. A to je, prosím, len to, že ten výrobca, či by bol, alebo nebol zaregistrovaný napríklad do systému tohto, tejto novej organizácie tohto správcu. Tento, táto organizácia, tiež nie je jasné, z čoho bude, ako bude fungovať, nie je jasné, aké zmluvné podmienky bude, budú nastavené pre povinnosť uzavrieť vlastne výrobcu alebo toho distribútora, ktorý bude povinný uzavrieť zmluvu s touto neziskovou organizáciou, podmienky uzavretia tejto zmluvy nie sú, nie sú jasné, ani nie sú tuná vlastne jasné, do akej miery tento správca bude uplatňovať, hradiť tie výdavky za celý systém. Čo keď sa mu to niečo nebude páčiť? Čo keď sa nedohodnú? Toto váš návrh zákona nerieši, čiže aplikačná prax je veľmi zložitá.
Ani sa nečudujem, že vlastne odkladáte jeho účinnosť na rok 2022. Hádžete to na novú vládu s tým, že nech sa ona postará. A vy sa teraz postavíte hrdinsky do PR, ja som za zálohovanie fliaš.
Ja, ľudia, nie som za zálohovanie fliaš, ja som za čisté životné prostredie. Ja som za to, aby sa do systému vybralo maximálne množstvo separovaného zberu, maximálne množstvo plastov. Za to som ja, pán minister, a to sa dalo dosiahnuť aj inými spôsobmi.
Napríklad sa to dalo dosiahnuť aj posilnením súčasného systému zberu. Napríklad spôsobom, ktorý ste nezanalyzovali, a to je tá moja hlavná výtka. Že vy ste si povedali, idete takto, toto je najlepšie, takto ste to nastavili a toto je jediné správne. Ale tých riešení je oveľa viacej. Nehovorím, že tie iné sú lepšie alebo horšie, ale sú, a nepredložili ste ich, ani ste ich nezanalyzovali.
Vrátim sa k tomu návrhu, možnosť podpory súčasného systému, ktorý, môžme ho kritizovať, nejaký už je, už za tie 4 roky spoločnosť nejakým spôsobom sa s ním musela naučiť, naučiť žiť. Napríklad skúsiť posilniť systém zberu týchto plastových fliaš alebo celého plastového odpadu. Na základe dohôd medzi organizáciou zodpovednosti výrobcov, zberovky a samosprávy. Umožniť im napríklad, aby v zberných dvoroch bolo možné napríklad vykupovať takýto plastový, plastový odpad s tým, že tie výdavky by boli súčasťou systému, systému organizácie zodpovednosti výrobcov.
Keď nám ide o riešenie hľadať čisté životné prostredie a maximalizovať množstvo vytriedenej suroviny, tak hľadajme tie cesty. Hovoríme o tom, že nechceme mať tzv. ten littering, to znamená pohodené fľaše v lesoch, krajine, popri železniciach, v tokoch, tak ich vyberme z tej krajiny, pretože tento spôsob, o ktorom my hovoríme, tie fľaše, ktoré sa tam nachádzajú, nám negarantujú, že to sú tie fľaše, ktoré budú v budúcnosti označené jedinečným kódom a uvedené na trh práve slovenským výrobcom. Môžu to byť fľaše, ktoré budú doplavené z Ukrajiny, z Poľska, ktoré môžu byť donesené turistami z iných krajín, ktoré vlastne zostanú mimo tohto zálohovaného systému.
Neposúdili ste to a to je tá moja veľká kritika celého tohto vášho zákonu. Pretože ten cieľ by nemal byť nastavený len na 60 % alebo 90 % získania niečoho, pričom nevieme, z akého množstva ideme to množstvo získavať, pretože to ste nepovedali, či to bude 90 % z fliaš uvedených našimi výrobcami na trh, alebo či to je 90 % zo všetkých fliaš, ktoré sa natrhajú, á, nachádzajú na Slovensku v spotrebiteľskom reťazci alebo v domácnostiach, alebo proste medzi, medzi ľuďmi. To, to nevieme. Vy ste nám toto číslo do dnešného dňa nepovedali. A sami tvrdíte vo vašich analýzach, že ho nepoznáte. Ale hovoríte o 90 %.
Čiže máme tuná nepresné, nepresné výpočty, hra s číslami, ale ideme prijímať zákon, ktorého účinnosť má byť v roku 2022.
Vám odporúčam, pán minister, aby ste zvážili, zvážili, či budete pokračovať v tomto legislatívnom procese. Či naozaj nejdeme spoločne hľadať iné riešenia, ktoré by sa dali zaviesť možno už v tomto roku. Možno aj tou formou, ako som, ako som povedala.
Takže to je moje odporúčanie pre vás a je mi ľúto, že zákon, ktorým vy deklarujete, že má za cieľ zlepšiť životné prostredie, nemôžme podporiť, pretože si nemyslím, že tento zákon zlepší a skvalitní životné prostredie, že prinesie menej odpadu. Práve naopak, v čase, keď sa zavedie, a možno aj na niekoľko rokov, prinesie zvýšené množstvo plastového odpadu na Slovensku, zvýšené množstvo plastového odpadu na skládkach, po našich lesoch a našich riekach.
Ďakujem pekne za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 18.6.2019 16:50 - 17:01 hod.

Anna Zemanová Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Pán minister, predkladáte jeden zo svojich hitov svojho funkčného obdobia na ministerstve. Máte k nemu interaktívne video, ako ste za zálohovanie obalov z plastových, z plastových materiálov. Ja vám poviem tak, že ja som za čisté životné prostredie, som za čistú pitnú vodu a som za to, aby sme dosahovali konkrétne ciele v ochrane životného prostredia. Dôležité sú aj plnenia štatistík, ale to by nemal (pozn. red.: správne "nemalo") byť naším hlavným motorom a naším hlavným, hlavným cieľom pri takomto zákone.
Váš zákon je pomerne veľké zúfalstvo. Je to zúfalstvo, ktoré, keď si otvoríte doložku analýzou (pozn. red.: správne "analýzy") vplyvov, tak samotná komisia, ktorá hodnotila tieto vplyvy, neodporučila návrh zákona, aby bol predložený a aby bol schválený. Je tam množstvo dopadov na celé spektrum našej spoločnosti, ktoré nemáte preverené, nemáte zanalyzované, a deklarovaný cieľ, o ktorom ste aj vy hovorili, že má sa zvýšiť podiel získania zálohovaných, vyseparovaných obalov, aby sa zvýšil, tak vlastne tento cieľ sa dá dosiahnuť viacerými spôsobmi. Tie však vôbec ste neanalyzovali.
Vy ste si vybrali jednu cestu. Vy ste si povedali, áno, ideme zálohovať fľaše, pretože je to in, pretože sa o tom hovorí, že ľudia sa tešia z toho, ako to vidia v niektorých krajinách, ako to funguje, tak ste si povedali, bude to fungovať aj u nás. Povedali ste si, že nebudú, že cieľom je, aby sme mali estetické životné prostredie, pretože povaľované fľaše znečisťujú životné prostredie. Áno, je to pravda, že oveľa viac naše životné prostredie znečisťujú rôzne iné plasty, rôzne iné odpady, ktoré sa nám povaľujú po krajine, ktoré nám zapĺňajú naše skládky. Práve obaly, vy ste si vybrali jedno hrozienko s týchto obalov, z týchto odpadov, ktoré už dnes je pomerne dobre separované, ktoré je žiadanou komoditou ako surovinou pre ďalších spracovateľov.
Vaším návrhom nabúravate už dnes veľmi krehký systém, ktorý sa horko-ťažko rozbehol po prijatí zlého zákona o odpadoch, zákona, proti ktorému ste aj vy podávali ústavnú sťažnosť. Ale už nejakým spôsobom ten systém začal fungovať a dnes zásadným spôsobom zasahujete práve do takej citlivej komodity, ako sú plasty, pretože zavedením tohto systému odoberáte peniaze z celého systému zberu, zberu plastov, vytvárate nové administratívne zaťaženie pre výrobcov a dovozcov a pre výrobcov a distribútorov týchto obalov a vlastne systém, ktorý navrhujete, nemáte ani poriadne domyslený, čo sa týka systému odberu, jeho zálohovania a spätného dostania do obehu.
Hovoríte o tom, že evidujete v súčasnosti viac ako 1-tisíc výrobcov obalov, avšak v samotnej analýze hovoríte, že vlastne neviete, aké množstvo obalov sa dostáva na trh. Nebolo jednoduchšie osloviť týchto alebo dať aj možnosť zmenou zákona, legislatívy povinnosť týmto 15-tisíc výrobcom, aby v rámci svojej evidencie v jednej kolónke presne zaevidovali, aké množstvo uvádzajú na trh? Pretože vy ani to dnes neviete. Síce poviete, že vyberieme, vyseparujeme 60 %, ale nepoviete, či je to 60 % z obalov uvedených na trh, alebo je to 60 % z celkových plastov. Pretože dnes v tých žltých nádobách takzvaných, ktoré sú symbolom triedeného zberu pre plasty, máme aj obaly, ktoré nebude možné zálohovať, a to je ďalší nedostatok celého vášho systému, že vlastne do systému zálohovania vstupujú len fľaše, ktoré budú identifikovateľné špeciálnym kódom, znakom, ktoré si budú musieť výrobcovia na svoje náklady tieto zabezpečiť techniku, stroje, vstupy, ktoré sú na úrovni 60 mil. eur.
Celkový systém, o ktorom hovoríte, že prinesie vyššiu estetiku v životnom prostredí, úmyselne hovorím estetiku, nehovorím o tom, že prinesie vyššiu kvalitu životného prostredia, pretože o tom nie som presvedčená, tak bude stáť viac ako 80 mil. eur. Množstvo obyvateľov sa nebude môcť zapojiť do tohto systému, hoci bude platiť vyššiu cenu za balené nápoje, pretože zálohovaný systém bude povinný len pre predajne s výmerou viac ako 300 m2 predajnej plochy. To znamená, menší obchodníci na obciach, kde takéto veľké predajne sa nebudú nachádzať, nebudú musieť odoberať zálohované plastové fľaše, avšak zálohovať ich budú musieť, avšak obyvateľ spotrebiteľ zálohu bude musieť platiť.
A aby to ešte bolo veselšie, tak tie fľaše, ktoré budeme chcieť vrátiť do celého systému, budú musieť byť nepoškodené. Nebudú môcť byť, tak ako sme boli učení, minimalizovať ich objem, pretože by sme zbytočne nosili, prenášali vzduch, tak práve dnes tie fľaše budú musieť byť nepoškodené, tak aby pri tom zbere bol čitateľný a identifikovateľný kód, ktorý by mal prejsť cez automatické zariadenie, aby vedelo tento kód so zálohou zálohovanej fľaše prečítať.
Čiže malí obchodníci budú môcť sa zapojiť do takéhoto zberu, ale nebudú povinní, to znamená, štatisticky väčšie množstvo obcí do tohto systému zapojených nebude. Avšak toto nemáte zanalyzované, aký to bude mať v skutočnosti dopad, ako v skutočnosti bude vyzerať ten spôsob, kedy ľudia, ktorí sú odkázaní na balené nápoje alebo nielen odkázaní, ale sú, možno aj radi ich využívajú, akým spôsobom budú tieto obaly prenášať do zariadení, kde teda bude možné odoberať tieto zálohované fľaše.
Okrem priamych výdavkov, o ktorých som hovorila, že budú priame výdavky pre výrobcov na zavedenie techniky a zariadenia na označovanie, tak budú tu aj ďalšie nepriame náklady, ktoré v podstate predstavuje výpadok v príjmoch v systéme triedeného zberu. A tým pádom vlastne sa ohrozuje celý systém organizácie zodpovednosti výrobcov, ktorí práve z tejto najcennejšej komodity boli schopní hradiť aj triedený zber a jeho separáciu tých komodít, ktoré neboli také atraktívne pre ďalšie spracovanie, ale ktoré sú veľmi nebezpečné pre životné prostredie.
Ale toto vás nezaujíma, túto časť ste nechali bokom, pretože pre vás je dôležitá estetika plaviacich sa fliaš alebo pohodených fliaš v prírode.
Tak si povedzme o tých výdavkoch, ktoré by napríklad bolo potrebné vynaložiť na dočisťovanie našej prírody a týchto riek. V analýzach sa uvádza, nie vo vašich, ale v niektorých ďalších, že za ostatných päť rokov čistenie výdavkov na dočisťovanie našich riek, kde sa vlastne doplavili plastové nádoby, bolo za päť rokov asi 600-tisíc eur. Toľko stál náš, boli výdavky Slovenského vodohospodárskeho podniku za päť rokov na dočisťovanie znečistených priehrad a nádrží. (Ruch v sále, zaznenie gongu.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 18.6.2019 15:48 - 15:58 hod.

Anna Zemanová Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Ja by som sa rada vyjadrila k niektorým častiam štátneho záverečného účtu, ktoré tu boli niektoré už aj spomínané, o niektorých hovoril pán predseda NKÚ.
Chcela by som poukázať aj vás poprosiť, pán, pán minister, pri príprave nového štátneho rozpočtu, že na tie nedostatky, ktoré by som chcela, o nich hovoriť, ak by sa im dalo predísť pri príprave nového štátneho rozpočtu. Týka sa to najmä programovej časti rozpočtu a ich monitorovania a stanovenia merateľných ukazovateľov.
Aj v správe NKÚ je spomenuté, že toto programové monitorovanie je len veľmi formálne a monitorovacie ukazovatele sú nastavené, len aby boli. Kapitoly, ktorým som sa podrobne venovala, boli vlastne kapitola ministerstva životného prostredia a ministerstva pôdohospodárstva a monitorovacie ukazovatele, ako plán, áno, a či bol splnený, áno, na 100 %, alebo na niekoľko, ale pritom nevieme, že čo vlastne za plnením bolo, tak to naozaj je formálne.
Ja očakávam, že rozpočet a verejné financie, keď sa míňajú na nejaké aktivity, mali by mať jasný cieľ a jasný výsledok. V podstate tú hodnotu za peniaze, po ktorej všetci voláme, tá by mala byť preukázaná práve v tomto, v týchto merateľných ukazovateľov (pozn. red.: správne "ukazovateľoch"). Potom je veľmi ťažko posúdiť efektivitu vynaložených prostriedkov. Tá sa preukazuje aj v množstve záväzkov, ktoré Slovenská republika prijala pri prvom šíku najmä v oblasti ochrany životného prostredia, kde sa zaväzujeme k rôznym opatreniam, avšak keď nemáme nastavené dobré monitorovacie ukazovatele, tak nebudeme vedieť, ako tieto ciele napĺňame, a žiadne právne úpravy, ktoré budú len sprísňovať prostredie, podnikateľské prostredie, budú regulovať našu spoločnosť, tak neprispeje k dosiahnutiu týchto cieľov.
Poukazujem na nedostatočné stanovenie priorít pri návrhu rozpočtu, a tým pádom aj pri prijímaní štátneho rozpočtu, či už je to v ochrane pred povodňami, alebo ďalšími výdavkami, napríklad na ochranu ovzdušia, kde chcem poukázať na paralelu aj s nedostatkami, ktorá bola vytýkaná, ktoré sú vytýkané napríklad v rezorte ministerstva dopravy pri investíciách dopravy, kde práve v ovzduší malé častice PN 2,5 a PN 10 sú práve identifikované ako znečistenie z emisií z dopravy. A práve cesty I. triedy, diaľničné úseky, budovanie nových železničných tratí a rekonštrukcie prispievajú k tomu, aby sa lepšie napĺňali ciele v ochrane ovzdušia.
A keď môžem citovať zo správy, tak bolo nula kilometrov diaľnic a minimálne úseky ciest I. triedy, ktoré boli obnovené, a žiadne kilometre nových alebo rekonštruovaných železničných tratí.
Čiže chýbajú nám priority, chýbajú merateľné ukazovatele, stanovenie cieľov napríklad aj v odpadovom hospodárstve, kde sa tvárime, že ideme napĺňať tie nejaké európske štatistiky zvýšenia recyklácie, ale my dnes vlastne nevieme, z akého percenta počítame všetky tieto podiely, pretože aj tieto evidencie, analýzy, ktoré má ministerstvo životného prostredia, sú nedostatočné a vlastne neporovnateľné.
Taktiež chcem poukázať na konštatovanie dokumentov, ktoré boli predložené, a na nevýhodné zmluvy, ktoré boli napríklad prijaté, podpisované v rezorte životného prostredia. Tu by som chcela spomenúť len zopár. Jednu z tých, čo je spomenuté aj v správe NKÚ, a je to nevýhodná zmluva na prevoz ľudí v rámci Dobrohošte a Kyselice cez Vodné dielo Gabčíkovo, ktorú prevádzkuje Vodohospodárska výstavba.
Ďalej chcem poukázať na to, čo v správe sa nenachádza, ale bola by som veľmi rada, aby sa rezort financií, ale aj samotné NKÚ, neviem, pán predseda, tu nevidím ho, ale snáď počúva, sa zameral na hospodárenie Environmentálneho fondu, kde najmä v čase, kedy prevzal záväzky z Recyklačného fondu, tak sa ukazuje na viacerých prípadoch, že dochádza k veľmi neefektívnemu vynakladaniu týchto verejných zdrojov bez toho, aby dochádzalo k spätnej kontrole. Napríklad poukážem na nedostatkoch pri čistiarni odpadových vôd. Je to jedna z priorít, tiež ktorú potrebujeme riešiť v rámci vodného hospodárstva, zvýšiť kvalitu povrchových tokov a na znečistení ktorých sa najmä podieľajú v súčasnosti tie, množstvo malých neodkanalizovaných obcí. Tento problém kanalizácie sa už vyriešil pri veľkých sídlach, ale obce s obyvateľmi do dvetisíc obyvateľov sú stále úhrnom jedným z najväčších znečisťovateľov. A je paradoxné, že v mnohých obciach, a nie sú to už jednotlivé obce, sa stretávam často, že za drahé peniaze boli postavené čistiarne odpadových vôd s drahými technológiami, ktoré stoja už niekoľko rokov, dá sa to už pomaly rátať cez desať rokov, a ktoré nie sú napojené na kanalizáciu, pretože nemajú dobudované a vybudovanú kanalizačnú sieť nevyhnutnú pre to, aby tá čistiareň bola vôbec spustená do prevádzky. Toto považujem za neuveriteľné plytvanie s verejnými zdrojmi, keď nám stoja technológie, a obce, ktoré majú hotovú čistiareň odpadových vôd, vypúšťajú znečistené splašky do našich tokov.
Taktiež chcem poukázať na tabuľku, ktorú máte, ako obchádza..., á, tabuľka limitu počtov zamestnancov v jednotlivých kapitolách. Chcem poukázať na to, ako sa obchádzajú tieto stanovené limity zamestnancov, konkrétne v rezorte životného prostredia, kde sa v minulosti uzatvárali zmluvy o spolupráci napríklad spolu s občianskym združením Komplexná centrálna záchranná služba a o zdôvodnenie zmlúv, ktoré boli vyhodnotené cez Úrad verejného obstarávania ako nezákonné. Tak dôvod bol, že Štátna ochrana prírody Slovenska, ako aj Slovenský vodohospodársky podnik, pre ktoré mala táto organizácia poskytovať služby, nemajú dostatok pracovníkov, takže musia úlohy, ktoré majú štátom zverené, plniť cez túto podivuhodnú organizáciu, ktorá je podľa ich slov ďaleko lepšie materiálne, technicky vybavená. Je to z toho dôvodu, že dostáva dotácie z ministerstva vnútra cez Policajný zbor, že dostáva, dostala takmer 10 mil. eur z rezortu životného prostredia možno od roku 2010. Keby tieto peniaze išli do tých organizácií, do ktorých má, tak určite by dokázali si svoje povinnosti riadne plniť.
Len tým chcem poukázať na to, že sa tuná hráme na nejaký limit ľudí, ktorí pracujú vo verejnej sfére, ale takýmto spôsobom sa kamuflujú počty. Buď si priznajme, že naozaj úlohy, ktoré tieto organizácie majú plniť, majú zvýšené nároky a treba im priznať to, čo majú mať, treba im priznať dostatok ľudí, aby dokázali efektívne svoju činnosť vykonávať. Máme na stole dnes možno zákon o ochrane prírody, kde práve Štátna ochrana prírody dostáva dôležité kompetencie vydávania záväzných stanovísk, ktoré keď nebudú mať dostatočne kapacitne pokryté, tak môže to spôsobovať vážne škody a súdne procesy.
Ešte v krátkosti opatrenia v rezorte pôdohospodárstva. Chcela by som sa opýtať, či odvod 5 mil. eur pre Lesy Slovenskej republiky naďalej bude súčasťou návrhu štátneho rozpočtu, čo sa mi zdá už naozaj neprimerané, aby Lesy Slovenskej republiky mali osobitnú daň, osobitný odvod do štátneho rozpočtu 5 mil. eur, čo spôsobuje zvýšený tlak na ekonomickú výnosnosť ťažby, to znamená zvýšené nároky na množstvo vyťaženého dreva.
Darmo ukazujete na hodinky, ešte mi neodťuklo. Takže keby ste mi vedeli dať odpoveď na túto moju otázku, tak - aspoň na túto jednu - budem veľmi, veľmi rada.
Skryt prepis