Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Uvádzajúci uvádza bod

24.6.2019 o 14:19 hod.

doc. PhDr. PhD.

Alena Bašistová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Uvádzajúci uvádza bod 24.6.2019 14:19 - 14:23 hod.

Alena Bašistová Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo, vážený pán predsedajúci, panie poslankyne, páni poslanci, dovoľte mi stručne odôvodniť predkladaný zákon. V roku 2014 bol prijatý zákon o sociálnej práci, ktorý okrem iného definuje, že sociálna práca je aj špecializovaná odborná činnosť, to znamená súbor pracovných činností užšieho zamerania, na výkon ktorých je ustanovený osobitný kvalifikačný predpoklad, teda absolvovanie akreditovaného špecializačného vzdelávacieho programu ustanoveného pre príslušný špecializovaný odbor sociálnej práce, viď § 5 ods. 2.
Zákon o sociálnej práci hovorí, že sústavu špecializovaných odborov sociálnej práce plus špecializačné vzdelávacie programy ustanoví vláda nariadením, viď § 5 ods. 5 a § 13 ods. 4. Zákon o sociálnej práci v § 46 ustanovuje, že sociálny pracovník, ktorý vykonáva sociálnu prácu v špecializovanom odbore ustanovenom v nariadení vlády, musí absolvovať potrebné špecializačné vzdelávanie do 31. 12. 2020. Začiatkom roka 2016 bolo prijaté nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 5/2016 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 219/2014 Z. z. Toto nariadenie vlády ustanovuje
a) sústavu špecializovaných odborov sociálnej práce, t. j. sociálna posudková činnosť a sociálna kuratela,
b) špecializačné vzdelávacie programy, sociálna posudková činnosť a sociálna kuratela
c) štandardy špecializačných vzdelávacích programov.
Špecializačné vzdelávacie programy môžu vzdelávacie inštitúcie realizovať len na základe udelenej akreditácie od akreditačnej komisie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky pre oblasť vzdelávania.
Od roku 2016 požiadala o akreditáciu len jedna vzdelávacia inštitúcia a aj to len na jeden špecializačný vzdelávací program sociálna kuratela. Z toho vyplýva, že ak do 31. decembra 2020 sociálni pracovníci neabsolvujú akreditované špecializované vzdelávacie programy, nebudú spĺňať podmienku osobitného kvalifikačného predpokladu na výkon špecializovanej odbornej činnosti. Podľa zákona o sociálnej práci musia do konca roku 2020 splniť podmienku osobitného kvalifikačného predpokladu všetci sociálni pracovníci, ktorých sa tieto špecializácie týkajú, teda sociálni kurátori a posudkoví sociálni pracovníci. Títo vykonávajú činnosť v rámci štátnej správy aj samosprávy. Nariadenie vlády ustanovuje, že príprava na vyššie uvedené špecializačné vzdelávacie programy trvá najmenej 12 mesiacov a najviac 18 mesiacov. Tým môže nastať situácia, že výkon vyššie uvedených činností bude ohrozený, pretože sociálni pracovníci nebudú kompetentní vykonávať tieto činnosti. Z tohto dôvodu sa navrhuje predĺženie prechodného obdobia, počas ktorého sociálny pracovník, ktorý vykonáva sociálnu posudkovú činnosť alebo sociálnu kuratelu, nemusí spĺňať podmienku osobitného kvalifikačného predpokladu na výkon špecializovanej odbornej činnosti, a to do 31. decembra 2022.
Predĺžením obdobia sa vytvorí priestor pre akreditovanie ďalších vzdelávacích inštitúcií a následne aj pre splnenie osobitného kvalifikačného predpokladu pre sociálnych pracovníkov, vykonávajúcich špecializované odborné činnosti.
Panie poslankyne, páni poslanci, dovoľujem si vás požiadať o podporu tohto zákona.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21.6.2019 12:57 - 12:59 hod.

Alena Bašistová Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Ja skúsim túto problematiku uchopiť trošku z iného uhla pohľadu a pripomenúť, že rozprávame o zákone č. 600/2003 o prídavku na dieťa, nie o školskom zákone a nejako som sa už v tom stratila. Takže spomeniem možno jedného z najvýznamnejších sociológov súčasnosti, ktorý zomrel v roku 2017 a bol to Zygmunt Bauman, ktorý v jednom zo svojich diel hovorí, že na jednej strane túžime po slobode a chceme slobodu, ale na druhej strane voláme po istotách. Tak ono, žiaľ, v demokracii a v zmiešanej ekonomike, ktorú tu máme, a pri tom, že sa nám tuná teraz striedajú tri generácie X, Y a Z a každá z nich má nejaké iné predstavy a stereotypy, chceme tie istoty, chceme mať zadarmo školstvo, zdravotníctvo, sociálnu oblasť, ale na druhej strane tuná chceme aj podnikať a mať nejaký priestor na sebarealizáciu. Takže súhlasím s tým a určite za to aj bojujem, ako spomenul aj pán poslanec Heger, že musíme mať kvalitu a tá je veľmi dôležitá, ale tá vychádza z nás samotných a z prístupu, je to jedno, naprieč politickým spektrom, koho, ale musíme mať na pamäti naozaj to, že aj nám starne populácia, rodí sa nám málo detí a nemôžme neustále žiť v minulosti a žiadať istoty a na druhej strane chcieť slobodu, demokraciu a slobodne podnikať, lebo nedá sa mať jedno aj druhé.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21.6.2019 12:25 - 12:26 hod.

Alena Bašistová Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo.
Súhlasím, pán poslanec, s tebou v tom, že je nevyhnutné riešiť systémovo akúkoľvek oblasť v našej krajine, ale na druhej strane vždy existuje nejaké "ale" a pri akejkoľvek vláde, pretože to "ale" sa vzťahuje či už na legislatívu a rôzne prepojenia zákonov, alebo sa vzťahuje to "ale" na rezorty a medzirezortnú spoluprácu. A v tomto prípade musím povedať, že nie je to len na pleciach štátu, ale základné školy spadajú pod mestá a obce, stredné školy pod vyššie územné celky, takže tiež môžu priložiť ruku k dielu. A naozaj každá z tých oblastí, ktorá si vyžaduje systémové riešenia, keď si vezmeme veľmi jednoduchú matematiku, že máme cca 5,5 milióna obyvateľov, tak keď si vezmeme, že máme 1,7 milióna starobných dôchodcov a invalidných dôchodcov, 1,4 milióna cca detí a dospievajúcich vo veku od 0 po 18 rokov, okolo 800-tisíc ľudí, ktorí robia v službách, čiže nevytvárajú reálnu hodnotu pre štát, okolo 400-tisíc ľudí, ktorí sú ekonomickí migranti a prinášajú tu hodnotu pre iné krajiny, a tak ďalej, tak koľko nám ostáva tých ľudí, ktorí vytvárajú tú reálnu hodnotu a musia pracovať na tých ostatných. A ten budget je potrebné prerozdeliť medzi všetky tie skupiny, ktoré máme. Takže treba robiť tie kroky postupne a systémovo, s tým súhlasím.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 21.6.2019 12:12 - 12:14 hod.

Alena Bašistová Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, páni poslanci, dovoľte mi predložiť spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1794 zo 14. mája 2019 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru, výboru pre financie a rozpočet, výboru pre sociálne veci a výboru pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Určila zároveň Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch.
Predmetný návrh zákona prerokovali a odporučili Národnej rade Slovenskej republiky schváliť všetky určené výbory. Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky pod bodom III tejto spoločnej správy vyplýva jeden pozmeňujúci a doplňujúci návrh. Gestorský výbor odporúča návrh zákona v znení schváleného pozmeňujúceho návrhu schváliť.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu zákona vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci č. 172 z 18. júna 2019.
Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril, aby som na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky pri prerokovaní o predmetnom návrhu zákona informovala o výsledku rokovania výborov a predkladala návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
Prosím, pán predsedajúci, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21.6.2019 12:02 - 12:04 hod.

Alena Bašistová Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Ďakujem aj tebe, pani poslankyňa, že si vystúpila práve k tomuto zákonu, pretože ako už aj spomenul pán poslanec Suchánek, tak hneď ako nás oslovili zástupcovia všeobecných lekárov, tak sme reagovali. Síce bolo to pomerne neskoro, ale naozaj sme sa snažili urobiť všetko, čo bolo v našich silách. To čo sa dostalo, bol tam prítomný teda aj generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne, do toho zákona, tak bolo aj to, čo si ty spomenula vo svojom vystúpení a je to súčasťou aj tvojho pozmeňujúceho návrhu, tak to je to, že v zmysle návrhu bude môcť posudkový lekár určiť napríklad s ohľadom na nemennosť zdravotného stavu, že osobná účasť poistenca nie je potrebná. Čiže táto časť tam bola zapracovaná, ale to, o čom si hovorila, zapracované nebolo.
Ono zase, si povedzme otvorene, že niektorí tí lekári zase sa bránia tým systémom, ale máš určite pravdu v tom, že už nie je možné, aby sa vypisovali všetky náležitosti na starých strojoch. Ale aj tu je potrebná generačná výmena. Celkovo pri posudkových lekároch je to obrovská téma, ktorej ani v minulosti, ani v súčasnosti sa žiadne vlády naplno nevenovali, pretože ide o obdobie, dovolím si povedať, ôsmich a viacerých rokov. Ako aj spomenul pán poslanec Suchánek, tak súvisí to práve s tým medzirezortným, v tom medzirezortnom spolupracovať. Ešte teraz sa snažíme, hlavne pokiaľ ide o prílohu č. 4 a diagnózy, ktoré sú tam už staré niekoľko rokov, tak komunikovať ešte s ministerstvov zdravotníctva. Ale neviem, či toto sa nám podarí zmeniť, ale aspoň sa tam pokúšame dostať odkaz na zákon o zdravotnej starostlivosti, aby vedeli tí posudkoví lekári, ako sa majú orientovať a pri ktorých diagnózach ako konať.
Takže ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 21.6.2019 11:41 - 11:43 hod.

Alena Bašistová Zobrazit prepis
Vážená pani predsedajúca, vážené pani poslankyne, páni poslanci, dovoľte mi predložiť spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1862 z 21. mája 2019 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru, výboru pre financie a rozpočet, výboru pre hospodárske záležitosti a výboru pre sociálne veci. Určila zároveň Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch.
Predmetný návrh zákona prerokovali a odporučili Národnej rade Slovenskej republiky schváliť Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a pre sociálne veci.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti dňa 13. júna 2019 neprijal k predmetnému návrhu zákona uznesenie, keďže navrhnuté uznesenie nezískalo potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov výboru.
Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky pod bodom III tejto spoločnej správy vyplýva päť pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov. Gestorský výbor odporúča hlasovať o návrhoch 1 až 5 v štvrtej časti tejto spoločnej správy spoločne so stanoviskom gestorského výboru schváliť.
Gestorský výbor odporúča návrh zákona v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov schváliť.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu zákona vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci č. 171 z 18. júna 2019.
Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril, aby som na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky pri rokovaní o predmetnom návrhu zákona informovala o výsledku rokovania výborov a predkladala návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
Prosím, pani predsedajúca, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 21.6.2019 10:58 - 11:01 hod.

Alena Bašistová Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, páni poslanci, dovoľte mi predložiť spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Antona Hrnka, Jaroslava Pašku, Štefana Zelníka, Magdalény Kuciaňovej a Juraja Soboňu na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 274/2007 Z. z. o príplatku k dôchodku politickým väzňom v znení neskorších predpisov.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1788 z 13. mája 2019 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru, výboru pre financie a rozpočet, výboru pre sociálne veci, pre obranu a bezpečnosť a výboru pre ľudské práva a národnostné menšiny. Určila zároveň Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch. Predmetný návrh zákona prerokovali a odporučili Národnej rade Slovenskej republiky schváliť všetky určené výbory. Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky pod bodom III tejto spoločnej správy vyplývajú dva pozmeňujúce a doplňujúce návrhy. Gestorský výbor odporúča hlasovať o návrhoch 1 a 2 v štvrtej časti tejto spoločnej správy spoločne so stanovisko gestorského výboru schváliť.
Gestorský výbor odporúča návrh zákona v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov schváliť. Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu zákona vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci č. 170 z 18. júna 2019. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril, aby som na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky pri rokovaní o predmetnom návrhu zákona informovala o výsledku rokovania výborov a predkladala návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 20.6.2019 15:43 - 15:45 hod.

Alena Bašistová Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Vážená pani predsedajúca, vážené pani poslankyne, páni poslanci, pán minister, dovoľte mi predložiť spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1758 z 10. mája 2019 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci. Určila zároveň Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch. Predmetný návrh zákona prerokovali a odporučili Národnej rade Slovenskej republiky schváliť všetky určené výbory.
Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky pod bodom III tejto spoločnej správy vyplývajú 4 pozmeňujúce a doplňujúce návrhy. Gestorský výbor odporúča o návrhoch 1 až 4 v štvrtej časti tejto spoločnej správy spoločne so stanoviskom gestorského výboru schváliť. Gestorský výbor odporúča návrh zákona v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov schváliť.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu zákona vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci č. 168 z 18. júna 2019.
Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril, aby som na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky pri rokovaní o predmetnom návrhu zákona informovala o výsledku rokovania výborov a predkladala návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
Prosím, pani predsedajúca, otvorte rozpravu.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 20.6.2019 10:19 - 10:21 hod.

Alena Bašistová Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. To, čo je dlhodobým a vážnym problémom, a na tom sa zhodneme asi všetci, týkalo sa to nielen predchádzajúcich akýchkoľvek vlád, ale budú to aj výzvy pre mnohé ďalšie vlády, je prepojenie zdravotnej starostlivosti a sociálnych služieb. Ale tuná mi nedá vecne povedať, že ide o dva zásadné okruhy a problémy.
V prvom rade je to legislatíva. A viete sami, tí, ktorí pracujete v zdravotnej oblasti alebo v zdravotníckej oblasti, ako sú známe tzv. Zajacove zákony a máme ich okolo päť až šesť. Čiže už tam je rozbitá tá problematika legislatívne veľmi a je zložitá. A druhým problémom je financovanie cez tri zdravotné poisťovne. Už aj pani kolegyňa Soňa Gaborčáková spomenula, že každá poisťovňa si to robí a vysvetľuje ako keby po svojom.
A na druhej strane máme zákon o sociálnych službách, ktorý je jediný. A tuná na jednej strane beriem výtku, že je otváraný a je zložitý, ale nedá mi nepovedať, že áno, otvára sa, pretože reaguje na to, čo sa deje v praxi. A máme ho jediný. Tak potom buď musíme ho rozbiť takisto, čím sa nám zase ako keby skomplikuje ten problém legislatívy, alebo to musíme riešiť nejako inak.
A ďalší problém je financovanie. Už spomínala tiež pani poslankyňa Gaborčáková, EON, čiže ekonomicky oprávnené náklady, ktorým málokto rozumie. Ale tu by sme museli zasiahnuť zase do decentralizácie verejnej správy, čo je tridsaťročný problém, čo tiež musíme otvoriť, pretože nemôžme všetko hádzať zase na štát. Pretože ten sa snažil urobiť v rámci EON-ka to, čo mohol. Ale máme tuná samosprávy, ktoré fungujú nezávislo a takisto si robia do istej miery to, čo uznajú za vhodné. A je to naozaj... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 20.6.2019 9:57 - 9:59 hod.

Alena Bašistová Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, páni poslanci, pán minister, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bola určená za spravodajcu k návrhu zákona, ktorý je uvedený pod tlačou 1516. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. V zmysle oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajkyňu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady č.1607 z 3. júna 2019 navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre sociálne veci a odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 6. septembra 2019 a v gestorskom výbore do 9. septembra 2019.
Prosím, pán predsedajúci, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis