Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

19.9.2017 o 9:53 hod.

doc. PhDr. PhD.

Alena Bašistová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 19.9.2017 9:53 - 9:53 hod.

Alena Bašistová Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Nedá mi nepovedať, že tento návrh zákona prichádza z dielne SIET-e, na ktorom sme ešte spolupracovali s pani poslankyňou Petrík v rámci pracovných skupín. Som veľmi rada, že sa objavil, pretože to, čo tu bolo povedané, tak naozaj je záležitosťou, ktorá rieši aj zosúlaďovanie rodinného a pracovného života. Takže určite tento návrh zákona podporím, a aj keď by neprešiel, tak sa budem snažiť o to, aby vznikla diskusia a komunikácia na pôde ministerstva práce, aby bol predložený ako vládny návrh zákona. Ďakujem.
Skryt prepis
 

19.9.2017 9:46 - 9:48 hod.

Alena Bašistová Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bola určená za spravodajkyňu k návrhu zákona, ktorý je uvedený pod tlačou 684. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky.
V zmysle oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajkyňu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady č. 707 z 21. augusta 2017 navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre sociálne veci a odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Prosím, pán predsedajúci, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 11.9.2017 15:14 - 15:16 hod.

Alena Bašistová Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Ja musím takisto povedať, že súhlasím s mnohým, čo povedal pán poslanec Žarnay ako pedagóg, ktorý fakt pôsobí pätnásť rokov na vysokej škole. Mňa ešte trápi jedna oblasť, ktorá nie je doriešená, a to sú výberové konania. Tie výberové konania majú svoje pravidlá, ale pravdou je, že často sú vyberaní tí učitelia na pôde vysokej školy, na rok, na dva roky a za veľmi takých špecifických pravidiel. Takže aj to je možno oblasť, na ktorú by sa mohli navrhovatelia alebo teda do budúcna by sme sa mohli na toto pozrieť.
A vrátim sa ešte k tej mojej prvej poznámke, ktorú som mala k navrhovateľovi. Ja naozaj vidím zásadný problém v tom vysokom veku pri garancii a garanciách. Ja sama veľmi vítam, aby mladí teda boli tútorovaní napr. staršími, ale tie kritériá, ktoré sa musia plniť na vysokej škole, ich naplnenie trvá niekoľko rokov, takže je nemysliteľné momentálne, aby, potrebuje to nejaký čas, časovú etapu, aby boli vystriedaní tými novými generáciami. Jednoducho, keď by sme to posunuli na tých 65 rokov aj s možnosťou plus dva roky, tak by sme ohrozili existenciu mnohých škôl.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 11.9.2017 14:54 - 14:55 hod.

Alena Bašistová Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Ja súhlasím s predkladateľom, že situácia v rezorte školstva je veľmi vážna. Sama pôsobím vo vysokom školstve viac ako pätnásť rokov, som garantkou a tak ďalej. V súvislosti s predkladanou novelou mi dovoľte osloviť jej predkladateľov otázkou, či mysleli, a bolo to tu už aj spomínané, aj na vysokoškolských pedagógov kvôli dovŕšeniu veku 65 rokov, ktorí budú musieť odísť zo školy, pretože mnohí z nich sú garanti študijných programov a sú jedinými garantmi. V tejto súvislosti upozorňujem na všeobecný nedostatok odborných garantov. Ak hrozí, že kvôli veku prídeme o ďalších, významnou mierou to ohrozí štúdium nielen budúcich študentov, ale aj študentov, ktorí sú už dnes zapísaní na jednotlivé študijné programy a odbory. Garanti zo zahraničia sú riešením len vtedy, ak by vykonávali pedagogickú, výskumnú a riadiacu činnosť na týždenný dohodnutý čas, o čom možno dôvodne pochybovať.
Preto si myslím, že je namieste aj návrh kolegu Mamojku, ktorý práve kvôli dôvodom, ktoré som teraz nadškrtla, navrhuje, aby sa veková hranica pre vykonávanie povolania vysokoškolského učiteľa zvýšila na 70 rokov.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

11.9.2017 14:41 - 14:43 hod.

Alena Bašistová Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bola určená za spravodajkyňu k návrhu zákona, ktorý je uvedený pod tlačou 678. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. V zmysle oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajkyňu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady č. 701 z 21. augusta 2017 navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre sociálne veci a odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Prosím, pán predsedajúci, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 7.9.2017 11:39 - 11:40 hod.

Alena Bašistová
Ďakujem. Ja len pripomínam členom výboru pre sociálne veci, že dnes o 12.00 hod. je rokovanie nášho výboru k tlači 691, k návrhu na vyslovenie nedôvery ministrovi Richterovi. Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 16.6.2017 10:45 - 10:46 hod.

Alena Bašistová Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte mi predložiť spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov (tlač 512).
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 600 z 9. mája 2017 pridelila predmetný vládny návrh zákona na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci. Určila zároveň Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie predmetného návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch.
Predmetný vládny návrh zákona (tlač 512) prerokovali a odporučili Národnej rade Slovenskej republiky schváliť všetky určené výbory. Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených v III. bode tejto spoločnej správy vyplývajú dva pozmeňujúce návrhy.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona (tlač 512) a v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tejto spoločnej správy odporúča Národnej rade Slovenskej republiky návrh zákona v znení pozmeňujúcich návrhov uvedených v tejto spoločnej správe schváliť.
Gestorský výbor odporúča hlasovať o návrhoch 1 a 2 v IV. časti tejto spoločnej správy spoločne so stanoviskom gestorského výboru schváliť. Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci č. 67 z 13. júna 2017. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril ako spoločnú spravodajkyňu, aby som na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky pri rokovaní o predmetnom návrhu zákona informovala o výsledku rokovania výborov a predkladala návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 16.6.2017 9:06 - 9:08 hod.

Alena Bašistová Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, páni poslanci, dovoľte mi predložiť spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (tlač 511).
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 599 z 9. mája 2017 pridelila predmetný vládny návrh zákona na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci. Určila zároveň Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie predmetného návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch.
Predmetný vládny návrh zákona (tlač 511) prerokovali a odporučili Národnej rade Slovenskej republiky schváliť všetky určené výbory. Z unesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených v III. bode tejto spoločnej správy vyplývajú tri pozmeňujúce a doplňujúce návrhy. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona (tlač 511) a v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tejto správy odporúča Národnej rade Slovenskej republiky návrh zákona v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto spoločnej správe schváliť.
Gestorský výbor odporúča hlasovať o návrhoch 1 až 3 v IV. časti tejto spoločnej správy spoločne so stanoviskom gestorského výboru schváliť. Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci č. 66 z 13. júna 2017. Výbor ma zároveň poveril ako spoločnú spravodajkyňu, aby som na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky pri rokovaní o predmetnom návrhu zákona informovala o výsledku rokovania výborov a predkladala návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 7.4.2017 4:31 - 4:31 hod.

Alena Bašistová
... získavať také informácie aj, aby som ich dokázala vyhodnotiť tak, aby to bolo čo najlepšie riešenie hlavne pre deti.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 7.4.2017 4:30 - 4:31 hod.

Alena Bašistová Zobrazit prepis
Ja sa ospravedlňujem, už sme asi unavení všetci. Ja ďakujem veľmi pekne za, za pripomienky. Asi budem reagovať rovno na pani kolegyňu. Je tu aj pán minister, nebudem sa vyjadrovať zaňho. Tak ako tu už bolo spomenuté, tak akreditačná komisia je poradný orgán, ktorý, ktorým on teda sa môže riadiť, ale nemusí. Existujú v zásade také dva uhly pohľadu. Jeden je, že kým platí prezumpcia neviny a neprejdú všetky vyšetrenia, tak sa má čakať na výsledky. Druhý, tak ako ste povedali, aj keď je akékoľvek malé podozrenie, tak sa majú urobiť opatrenia, ktoré navrhujete.
Môj osobný názor som vyjadrila aj vo svojom príspevku a ťažko povedať, naozaj tých informácii padlo naozaj veľmi veľa. Ja sa tiež snažím už dlhodobo zorientovať v tom, čo je pravda a čo nie. A naozaj sa snažím čo najobjektívnejšie... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis