Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie spoločného spravodajcu

28.11.2017 o 13:59 hod.

doc. PhDr. PhD.

Alena Bašistová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie spoločného spravodajcu 28.11.2017 13:59 - 14:00 hod.

Alena Bašistová Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, páni poslanci, pán minister, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bola určená za spravodajkyňu k návrhu zákona, ktorý je uvedený pod tlačou 761. Predkladám informáciu k predloženému návrh zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. V zmysle oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajkyňu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady č. 785 z 10. novembra 2017 navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre sociálne veci a odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 26. januára 2018 a v gestorskom výbore do 29. januára 2018.
Prosím, pán predsedajúci, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 17.10.2017 16:16 - 16:29 hod.

Alena Bašistová Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, pán spravodajca, vážené kolegyne, kolegovia, milí prítomní, dovoľte mi predstúpiť pred vás v tejto rozprave s vysvetlením toho, prečo spolu s kolegyňami a kolegami dávame pozmeňujúce návrhy k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov.
Predkladám dva pozmeňujúce návrhy. Pozmeňujúci návrh sa týka, prvý sa týka komunitných centier. Našou ambíciou je zabrániť tomu, aby bola činnosť komunitných centier ohrozená. Chceme to dosiahnuť tým, že v komunitných centrách nebude podmienkou poskytovanie základného poradenstva, celodenného poradenstva aj špecializovaného sociálneho poradenstva navzájom. Navrhujeme, aby sa v nich zatiaľ poskytovalo len základné sociálne poradenstvo.
Teraz mi dovoľte povedať pár slov o samotných komunitných centrách. Tí na Slovensku oficiálne pôsobia od roku 2003. Hlavným dôvodom ich vzniku ako inštitucionálneho zariadenia bola reakcia na potrebu spoločnosti, a to najmä vo vzťahu minority k majorite. Nie je tajomstvom, že niektoré skupiny, etnické minority si vyžadujú našu pozornosť a najmä vo viacerých oblastiach aj našu pomoc. Práve komunitné centrá sú založené s cieľom týmto skupinám, rodinám, jednotlivcom pomôcť v prípade, ak z rôznych dôvodov sú túto pomoc nevedia zabezpečiť sami. Často tieto komunitné centrá pôsobia v regiónoch, v ktorých nie je jednoduché nájsť kvalifikovanú pracovnú silu. V prípade špecializovaného sociálneho poradenstva ide o vysokoškolsky vzdelané osoby v odbore sociálna práca s najmenej s trojročnou praxou s cieľovou skupinou. Práve upustením podmienky špecializovaného sociálneho poradenstva sa výkon sociálneho poradenstva stane viacerým komunitným centrám prístupnejší a jeho personálne zabezpečenie jednoduchšie.
V tejto súvislosti je potrebné poznamenať, že aj v rámci poskytovania základného sociálneho poradenstva ide o poskytovanie profesionálnej pomoci a kvalita tohto druhu práce sa často nemeria s plnením kvalifikačných predpokladov, ale najmä individuálnym a empatickým prístupom sociálneho pracovníka. Komunitné centrá by mali byť blízko k ľuďom, ktorí ich potrebujú, a preto máme za to, že jedna z ciest ako to dosiahnuť a pomôcť im je upustenie od podmienky špecializovaného sociálneho poradenstva. Jedným dychom však dodávam, že tým nebude ohrozené poskytovanie služby na profesionálnej úrovni.
S kvalifikačnými predpokladmi súvisí druhý bod pozmeňujúceho návrhu, a to prechodného obdobia, v rámci ktorého sa požadované kvalifikačné predpoklady odborných činností pri poskytovaní terénnej sociálnej služby krízovej intervencie a poskytovaní sociálnej služby krízovej intervencie v komunitnom centre budú považovať za splnené. Týka sa to odborných činností, ako základné sociálne poradenstvo, pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov a špecializované sociálne poradenstvo. Prechodné obdobie vytvára časový priestor pre poskytovateľov dotknutých sociálnych služieb na personálne zabezpečenie od nadobudnutia účinnosti novely do 30. septembra 2019. Pre tie fyzické osoby, ktoré budú mať záujem ďalej sa po profesnej stránke venovať vykonávaniu vymedzenej odbornej činnosti, a teda začnú alebo budú pokračovať vo vysokoškolskom štúdiu, navrhujeme ustanoviť prechodné obdobie do 31. decembra 2023. V tomto období, ak preukážu status študenta vysokej školy v štúdijnom programe zameranom na sociálnu prácu, sociálne služby a poradenstvo, sociálnu pedagogiku, liečebnú pedagogiku, psychológiu alebo uznaný doklad o takom vysokoškolskom vzdelaní vydaný zahraničnou vysokou školou podľa § 84 ods. 4 písm. b) zákona o sociálnych službách, sa kvalifikačný predpoklad bude považovať za splnený. Dosiahne sa tým to, že obdobie do 31. decembra 2023 sa bude získanie úplného stredného všeobecného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania u týchto osôb považovať za splnenie podmienky odbornej spôsobilosti podľa ustanovenia § 63 ods. 4 zákona o sociálnych službách, ktorý inak pri výkone spomínaných sociálnych službách vyžaduje vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa.
Naša navrhovaná právna úprava vychádza z požiadaviek aplikačnej praxe a úprimnej snahy o to, aby podmienky fungovania komunitných centier boli nastavené čo najoptimálnejšie tak, aby umožňovali poskytovať pomoc tým, ktorí to potrebujú, a zároveň nekládli polená pod nohy ľuďom, ktorí chcú pomáhať a pracujú neraz v ťažkých podmienkach s neľahkou klientelou.
Ďalším pozmeňujúcim návrhom, ktorý sa dotýka krízovej intervencie a na ktorom sa zhodli teda viacerí sociálni partneri, je ďalším pozmeňujúcim návrhom chceme upraviť podmienky výkonu služieb krízovej intervencie tak, aby lepšie zohľadňovali reálie, v ktorých sú poskytované. Preto navrhujeme zmeniť podmienky poskytovania finančného príspevku na sociálne služby krízovej intervencie a zrušiť lehoty pre posudzovanie odkázanosti na sociálnu službu. Podľa terajšieho znenia zákona o sociálnych službách je obec povinná poskytovať finančný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby, ktorý neposkytuje službu s cieľom dosiahnuť zisk, ak o poskytnutie tejto sociálnej služby neverejného poskytovateľa požiada obec. Navrhujeme predmetné ustanovenie zákona upraviť tak, aby sa vypustila podmienka požiadania obce o poskytovanie služby krízovej intervencie konkrétneho neverejného poskytovateľa v súvislosti s nárokom neverejného poskytovateľa na finančný príspevok.
Navrhovaná úprava je odôvodnená povahou a charakterom sociálnych služieb krízovej intervencie zabezpečovaných v pôsobnosti obce – sociálna služba v zariadení, ktorým nízkoprahové denné centrum, terénna sociálna služba krízovej intervencie a nízkoprahová sociálna služba pre deti a rodinu. Služby krízovej intervencie slúžia na zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných životných potrieb pre fyzické osoby, ktoré sú na túto pomoc odkázané, a preto podmienka požiadania zo strany obce vo vzťahu ku konkrétnemu poskytovateľovi je vzhľadom na charakter tejto sociálnej služby prinajmenšom nelogická. Sociálne služby krízovej intervencie sa poskytujú na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie ľudí, ktorí sú v zložitej situácii. Napríklad nemajú zabezpečené nevyhnutné životné podmienky, sú závislé od návykových látok, trpia zdravotným postihnutím, iným nepriaznivým zdravotným stavom alebo sú inak ohrození. Takisto sa mohli stať obeťou agresie iných ľudí, či zotrvávajú v segregovaných lokalitách s prítomnosťou reprodukovanej chudoby. Tento druh sociálnej služby má byť pre nich ľahko dostupný. A neverejní poskytovatelia, ktorí túto sociálnu službu poskytujú na území obce, sú týmto ľuďom najbližšie. Preto viazať vznik finančného príspevku na prechádzajúcu požiadavku zo strany obce je neopodstatnené. Účelnosť a efektívnosť vynakladaných finančných prostriedkov zo strany obce by mala byť garantovaná obsahom zmluvných záväzkov v písomnej zmluve o poskytnutí tohto finančného príspevku medzi obcou a neverejným poskytovateľom príslušného druhu sociálnej služby krízovej intervencie.
Za nemenej dôležitú považujeme tiež úpravu lehôt pre posudzovania odkázanosti na sociálnu službu. Podľa terajšieho znenia zákona o sociálnych službách platí, že v konaniach vo veciach odkázanosti na sociálnu službu sa vzťahujú ustanovenia zákona č. 71/1976 Zb. o správnom konaní. Podľa tohto zákona sú lehoty pre rozhodnutie nasledovné: Správny orgán má rozhodnúť bezodkladne, v ostatných prípadoch do 30 dní a v zvlášť zložitých prípadoch do 60 dní. Podľa vládneho návrhu zákona sa navrhuje osobitne upraviť lehoty na rozhodnutie v konaniach vo veciach odkázanosti a to tak, že lehota na vypracovanie posudku o odkázanosti na sociálnu službu bude 60 dní od začatia konania o odkázanosti na sociálnu službu a lehota na rozhodnutie o odkázanosti bude 30 dní od vypracovania posudku. Zároveň, ak príslušný orgán nemôže vzhľadom na okolnosti prípadu rozhodnúť v tejto lehote, môže odvolací orgán túto lehotu na rozhodnutie predĺžiť najviac o 30 dní, čím teda samotné rozhodnutie sa k žiadateľovi môže dostať až o 120 dní odo dňa začatia konania o odkázanosti na sociálnu službu.
V záujme vytvorenia procesných podmienok na čo najrýchlejšie rozhodnutia vo veciach odkázanosti na sociálnu službu a tým čo najrýchlejšieho zabezpečenia poskytovania sociálnej služby prijímateľovi navrhujeme vypustiť osobitnú úpravu lehôt na rozhodnutie vo veci a naďalej vychádzať zo všeobecnej úpravy podľa správneho poriadku. V súvislosti s vypustením osobitnej úpravy lehôt na rozhodnutie vo veci sa navrhuje vypustiť aj prechodné ustanovenie § 110ai súvisiace s uvedenou osobitou úpravou. Sme presvedčení, že naše navrhované zmeny pomôžu službám krízovej intervencie, a preto, vážené kolegyne a kolegovia, veríme, že ich podporíte. A teraz dovoľte, aby som prečítala pozmeňujúce návrhy.
Pozmeňujúci návrh – komunitné centrá. V čl. I sa za novelizačný bod 19 vkladá nový novelizačný bod 20, ktorý znie: "20. V § 24d ods. 1 písm. a) prvý bod znie: "1. základné sociálne poradenstvo,".".
Nasledujúce novelizačné body sa primerane prečíslujú.
2. V čl. I bode 198 sa za § 110ak vkladá § 10al, ktorý znie:
"§110al
(1) Na účely poskytovania sociálnej služby uvedenej v § 24a a 24d alebo zápisu tohto druhu sociálnej služby do registra sa podmienka kvalifikačného predpokladu ustanoveného v § 84 ods. 4 a 5 považuje za splnenú do a) 30. septembra 2019, ak fyzická osoba získala úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie, b) 31. decembra 2023, ak fyzická osoba je študentom vysokej školy v študijnom odbore uvedenom v § 84 ods. 4 písm. b).
(2) Na účely zápisu druhu sociálnej služby uvedeného v § 24d do registra sa podmienka odbornej spôsobilosti ustanovenej v § 63 ods. 4 považuje za splnenú do 31. decembra 2023, ak fyzická osoba uvedená v § 63 ods. 1 alebo ods. 3 získala úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie.". V nadväznosti na to sa upraví úvodná veta novelizačného bodu.
Pozmeňujúci návrh – krízová intervencia. Po prvé. V čl. I sa za bod 90 vkladá nový bod 91, ktorý znie: "91. V § 75 ods. 1 v úvodnej vete sa za slová "neverejného poskytovateľa sociálnej služby" vkladá čiarka a slová "okrem neverejného poskytovateľa sociálnej služby krízovej intervencie"."
Nasledujúce body sa primerane preznačia.
Po druhé. V čl. I bode 168 sa vypúšťajú slová "a na konci sa bodka nahrádza čiarkou" a pripájajú sa tieto slová: "ak v § 92 ods. 9 nie je ustanovené inak".
Po tretie. V čl. I sa vypúšťa bod 170. Nasledujúce body sa primerane preznačia.
Po štvrté. V čl. I bode 198 sa vypúšťa § 110ai. Nasledujúce ustanovenia sa primerane preznačia.
Ďakujem veľmi pekne za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17.10.2017 15:03 - 15:05 hod.

Alena Bašistová Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Ja musím povedať, že do istej miery súhlasím s kolegyňou a niektoré záležitosti z toho, čo boli povedané, sa podarilo aj pretaviť do pozmeňujúcich návrhov, ku ktorým teda rokovali dlhú dobu sociálni partneri. Musím ja sama za seba povedať, že to nie je niekedy jednoduché, pretože sami sociálni partneri sa nedokážu medzi sebou dohodnúť. Takže úloha na strane ministerstva nie je jednoduchá, pretože to musí nejakým spôsobom skoordinovať a dať vonku také pozmeňujúce návrhy, ktoré by zohľadnili všetky požiadavky.
Pokiaľ ide o tú poznámku ku stretnutiu, tam neboli koaliční partneri, len ja ako predsedníčka výboru a bola som tam z toho dôvodu, aby sme rýchlo to, na čom sme sa dohodli so sociálnymi partnermi, aby sme to vedeli premeniť do paragrafovej podoby aj na ministerstve a potom aj v Národnej rade, aby sme to dokázali potom predložiť.
Mňa osobne, rovnako ako aj kolegyňu, trápi valorizačný mechanizmus, ale držím sa toho, čo je napísané v programovom vyhlásení vlády, to bolo aj zahrnuté v rámci danej novely. Ide o zefektívnenie viaczdrojového financovania sociálnych služieb a tak ďalej. A pevne verím, že to, čo bolo povedané, že každý rok sa bude tento stav prehodnocovať, že sa budeme držať toho, čo je v programovom vyhlásení vlády.
Taktiež mám poznámku k zjednoteniu posudkovej činnosti. S tým súhlasím. Dnes na úradoch práce sa posudzuje podľa diagnózy, na vyšších územných celkov nie, ale tiež je to v programovom vyhlásení vlády a pevne verím, posudková činnosť momentálne sa nachádza, pokiaľ mám dobré informácie, na strane ministerstva zdravotníctva a budú prebiehať rokovania, takže verím, že dôjde k naplneniu aj tohto bodu programového vyhlásenia vlády.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17.10.2017 14:13 - 14:15 hod.

Alena Bašistová Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Ja by som sa chcela vyjadriť k tomu, čo bolo povedané ku krízovej intervencii a stupňom odkázanosti. Krízová intervencia bola vyriešená minulý týždeň v stredu, keď bolo stretnutie na pôde ministerstva práce a boli tam aj zástupcovia ZMOS-u, vyšších územných celkov, neverejných poskytovateľov a hlavne teda zastúpení platformou Pre spravodlivé financovanie. Bola som pri tom, keď sa dohodli na tom, že sa vlastne vypustí podmienka požiadania obcou poskytovanie sociálnej služby krízovej intervencii konkrétneho neverejného poskytovateľa v súvislosti s nárokom neverejného poskytovateľa na finančný príspevok. Čiže som rada, že tuná došlo k zhode a že sa na tom zhodneme teda spoločne.
A potom tá ďalšia moja poznámka sa týka stupňom odkázanosti. Vy ste spomínali, pani podpredsedníčka, že občania, ktorí ani dnes nie sú odkázaní, budú dostávať finančný príspevok zo štátu v stupni IV. To, čo my navrhujeme v tom pozmeňovacom návrhu, je prípad, kedy by prijímateľ sociálnej služby nemal priznaný stupeň odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby alebo by bol tento stupeň nižší, ako si to vyžaduje konkrétny druh sociálnej služby, tak v takomto prípade sa prijímateľovi priznáva najnižší stupeň pre príslušný druh sociálnej služby.
Ja som to konzultovala aj s pani Brichtovou, ukazovala som jej ten pozmeňujúci návrh, takže tam došlo asi k nejakému nedorozumeniu, ale je to nastavené takto.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 12.10.2017 11:43 - 11:46 hod.

Alena Bašistová Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci... (Ruch v sále a prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Bugár, Béla, podpredseda NR SR
Panie poslankyne, páni poslanci, chvíľku pokoj, lebo ešte chceme aj o tomto hlasovať. Nech sa páči.

Bašistová, Alena, poslankyňa NR SR
... návrh na voľbu členov Rady pre štátnu službu predkladá Národnej rade Slovenskej republiky Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci, ktorý bol uznesením Národnej rady Slovenskej republiky č. 365 zo 6. decembra 2016 poverený plnením úloh v súvislosti s voľbou a činnosťou Rady pre štátnu službu podľa zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Rada sa skladá z piatich členov. Členov rady volí a odvoláva Národná rada Slovenskej republiky nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných poslancov. Po jednom členovi rady navrhuje
a) Výbor Národnej rady pre sociálne veci,
b) verejný ochranca práv,
c) predseda Najvyššieho kontrolného úradu,
d) poradný orgán vlády v oblasti mimovládnych organizácií a rozvoja občianskej spoločnosti a
e) Konfederácia odborových zväzov Slovenskej republiky.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci na svojej 26. schôdzi dňa 19. septembra 2017 uznesením č. 70 zvolil Pavla Tkáča za kandidáta Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci na člena Rady pre štátnu službu. Rovnako Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci na svojej 26. schôdzi dňa 19. septembra 2017 prerokoval návrhy kandidátov na členov rady. Uznesením č. 71 konštatoval, že navrhnutí Pavol Tkáč, Daniela Zemanovičová, Ľuboš Pastor, Ctibor Košťál a Anna Ištoková spĺňajú podmienky ustanovené v § 12 ods. 6 zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci odporučil vykonať voľbu podľa ustanovení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a volebného poriadku o voľbe a odvolávaní iných funkcionárov schváleného uznesením Národnej rady Slovenskej republiky č. 498 zo 17. júna 2011. Základné údaje o navrhovaných kandidátoch sú uvedené v predkladanom materiáli (tlač 697).
Výbor ma uznesením poveril informovať Národnú radu Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhov vo Výbore Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a o stanovisku výboru.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 19.9.2017 11:36 - 11:36 hod.

Alena Bašistová
Pripomínam členom, že zvolávam výbor pre sociálne veci ihneď. Ďakujem.
Skryt prepis
 

19.9.2017 10:23 - 10:25 hod.

Alena Bašistová Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bola určená za spravodajkyňu k návrhu zákona, ktorý je uvedený pod tlačou 686. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky.
V zmysle oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajkyňu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady č. 709 z 21. augusta 2017 navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre sociálne veci a odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Prosím, pán predsedajúci, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 19.9.2017 9:53 - 9:53 hod.

Alena Bašistová Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Nedá mi nepovedať, že tento návrh zákona prichádza z dielne SIET-e, na ktorom sme ešte spolupracovali s pani poslankyňou Petrík v rámci pracovných skupín. Som veľmi rada, že sa objavil, pretože to, čo tu bolo povedané, tak naozaj je záležitosťou, ktorá rieši aj zosúlaďovanie rodinného a pracovného života. Takže určite tento návrh zákona podporím, a aj keď by neprešiel, tak sa budem snažiť o to, aby vznikla diskusia a komunikácia na pôde ministerstva práce, aby bol predložený ako vládny návrh zákona. Ďakujem.
Skryt prepis
 

19.9.2017 9:46 - 9:48 hod.

Alena Bašistová Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bola určená za spravodajkyňu k návrhu zákona, ktorý je uvedený pod tlačou 684. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky.
V zmysle oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajkyňu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady č. 707 z 21. augusta 2017 navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre sociálne veci a odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Prosím, pán predsedajúci, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 11.9.2017 15:14 - 15:16 hod.

Alena Bašistová Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Ja musím takisto povedať, že súhlasím s mnohým, čo povedal pán poslanec Žarnay ako pedagóg, ktorý fakt pôsobí pätnásť rokov na vysokej škole. Mňa ešte trápi jedna oblasť, ktorá nie je doriešená, a to sú výberové konania. Tie výberové konania majú svoje pravidlá, ale pravdou je, že často sú vyberaní tí učitelia na pôde vysokej školy, na rok, na dva roky a za veľmi takých špecifických pravidiel. Takže aj to je možno oblasť, na ktorú by sa mohli navrhovatelia alebo teda do budúcna by sme sa mohli na toto pozrieť.
A vrátim sa ešte k tej mojej prvej poznámke, ktorú som mala k navrhovateľovi. Ja naozaj vidím zásadný problém v tom vysokom veku pri garancii a garanciách. Ja sama veľmi vítam, aby mladí teda boli tútorovaní napr. staršími, ale tie kritériá, ktoré sa musia plniť na vysokej škole, ich naplnenie trvá niekoľko rokov, takže je nemysliteľné momentálne, aby, potrebuje to nejaký čas, časovú etapu, aby boli vystriedaní tými novými generáciami. Jednoducho, keď by sme to posunuli na tých 65 rokov aj s možnosťou plus dva roky, tak by sme ohrozili existenciu mnohých škôl.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis