Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie spoločného spravodajcu

13.9.2018 o 16:40 hod.

doc. PhDr. PhD.

Alena Bašistová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie spoločného spravodajcu 13.9.2018 16:40 - 16:42 hod.

Alena Bašistová Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, páni poslanci, dovoľte mi predložiť spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Irén Sárközy, Edity Pfundtner, Tibora Bastrnáka a Ladislava Balódiho na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (tlač 1006).
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1238 z 19. júna 2018 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci. Určila zároveň Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch.
Návrh zákona (tlač 1006) prerokovali a odporučili Národnej rade Slovenskej republiky schváliť všetky určené výbory. Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky pod bodom III tejto spoločnej správy vyplývajú štyri pozmeňujúce a doplňujúce návrhy.
Gestorský výbor odporúča hlasovať o návrhoch 1 až 4 v IV. časti tejto spoločnej správy spoločne so stanoviskom gestorského výboru schváliť.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu zákona vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci č. 124 z 11. septembra 2018. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril, aby som na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky pri rokovaní o predmetnom návrhu zákona informovala o výsledku rokovania výborov a predkladala návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 21.6.2018 17:33 - 17:43 hod.

Alena Bašistová Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, páni poslanci, nie je úplne štandardné, že predsedníčka výboru spravodajcuje zákony, ale vzhľadom na to, že sme tretí najvyťaženejší výbor a často máme poslancov, ktorí spoločne predkladajú návrhy zákonov, tak sa stáva, že spravodajcovať nemá kto, alebo je s tým problém. Ale ja to v konečnom dôsledku robím aj celkom rada, pretože sa otvára priestor na diskusiu a tak ako to spomenul aj pán predkladateľ, tak prvé čítanie je na to, aby sa povedali možno nejaké pripomienky a mohol sa daný návrh ešte vylepšiť a otvoril sa priestor na diskusiu.
Tie moje pripomienky budú možno vecného a legislatívneho charakteru a bolo by fajn, pokiaľ by možno sa zohľadnili a je to zaujímavé ešte aj z toho dôvodu, že sa otvárajú tri podobné návrhy zákonov. Jeden predkladá SMER- sociálna demokracia, jeden predkladá MOST - HÍD a ďalší predkladá OĽANO, takže určite bude prebiehať ešte vyjednávanie, ktorý z týchto návrhov bude podporený.
Takže cieľom predloženého návrhu je prostredníctvom benefitu zníženia dôchodkového veku v trvaní najviac jeden rok za jedno dieťa oceniť všetkých poistencov, ktorí sa podieľali na starostlivosti o dieťa, ktoré úspešne ukončilo strednú školu, alebo je ťažko zdravotne postihnuté. Ďalším cieľom návrhu je motivovať osoby starajúce sa o deti, aby deti nabádali k zvyšovaniu vzdelanostnej úrovne úspešným absolvovaním strednej školy. Oprávnenou osobou môže byť rodič, osvojiteľ, osoba, ktorej bolo dieťa zverené do výchovy na základe rozhodnutia príslušného orgánu.
Návrh predpokladá, že možnosť zníženia dôchodkového veku o jeden rok za každé dieťa si budú uplatňovať najmä ženy, poistenkyne, ktoré dieťa porodili, ale možnosti využitia zníženia dôchodkového veku bude existovať aj pre ďalšie osoby, ktoré sa o dieťa starali do dosiahnutia plnoletosti, ak dieťa ukončilo strednú školu. Okrem toho sa navrhuje, a tu sa zameriam na také dva body:
1. aby obdobie, o ktoré sa dôchodkový vek zníži, bolo obdobím dôchodkového poistenia a
2. suma dôchodku, na ktorý vznikne poistencovi nárok po znížení dôchodkového veku, nesmie byť nižšia ako suma dôchodku, na ktorú by mu vznikol nárok, ak by sa mu dôchodkový vek neznižoval, predpokladaná suma dôchodku.
Výpočet predpokladanej sumy dôchodku by malo ustanoviť ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny všeobecne záväzným právnym predpisom. Neskôr sa pri tomto bode pristavím z legislatívneho hľadiska.
Ja som si vyžiadala jednak stanovisko sekcie sociálneho poistenia a dôchodkového sporenia, jednak inštitútu finančnej politiky, ako aj ústavných právnikov a vyplynuli z toho, alebo vyplynulo z toho niekoľko pripomienok a poznámok.
Dôchodková reforma implementovaná zákonom o sociálnom poistení so sebou priniesla vo vzťahu k právnej úprave dôchodkového veku dve zásadné principiálne zmeny:
a) zvýšenie dôchodkového veku,
b) postupné zjednocovanie dôchodkového veku mužov a žien.
Dôchodkový vek bol v roku 2004 zákonom o sociálnom poistení zvýšený jednotne pre mužov a ženy na 62 rokov. Predlžovanie dôchodkového veku bolo, bude uskutočňované postupne, pričom u mužov sa na všetkých začal vzťahovať od 1. júla 2007 a u všetkých žien sa začne uplatňovať od 1. januára 2024, respektíve vyšší po nábehu zvyšovania účinného od 1. januára 2017. Cieľom tohto kroku bolo zlepšenie finančnej bilancie dôchodkového systému a zabezpečenia udržateľnosti dôchodkového systému aj s ohľadom na demografický vývoj.
Ďalej stanovisko, alebo zo stanoviska sekcie vyplýva, že cieľom, teda v súlade s rovnakým cieľom, to je zabezpečiť dlhodobú finančnú udržateľnosť dôchodkového systému, sa pokračovalo v reforme dôchodkového systému a od 1. januára 2017 sa uplatňuje mechanizmus postupnej od politických vplyvov nezávislej automatickej úpravy dôchodkového veku v závislosti od vývoja priemernej strednej dĺžky života spoločnej pre mužov a ženy. Pokiaľ ide o zjednotenie dôchodkového veku potrebného na vznik nároku na starobný dôchodok pre mužov a ženy, tento prístup je v súlade s požiadavkou implementácie zásady rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženami ustanovenej Smernicou Rady Európskych spoločenstiev č. 7/1979. Podľa čl. 7 tejto smernice členský štát má právo uplatniť výnimku zo zásady rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženami v súvislosti s určením veku odchodu do dôchodku na účely poskytovania starobného dôchodku. Výnimka je však možná len v prípade, že jej uplatnenie a zachovanie odôvodňuje udržanie dosiahnutej úrovne sociálneho zabezpečenia. A tuná je možno priestor na ďalšiu diskusiu.
S ohľadom na neustálu potrebu podpory dôchodkového systému z prebytkov iných fondov sociálneho poistenia a z transferov zo štátneho rozpočtu možno konštatovať, že predpoklady na uplatnenie výnimky nie sú naplnené. Opäť to je z reakcie sekcie. To, čo je dôležité a čo som hovorila pri bode 2, keď som spomínala, že teda by to malo byť ustanovené všeobecne záväzným právnym predpisom ministerstva práce, jedna závažná legislatívna pripomienka, a to že splnomocnenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky ustanoviť spôsob určenia sumy predkladaného dôchodku je v priamom rozpore s čl. 39 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky, podľa ktorého podrobnosti o dôchodkových právach ustanoví zákon. Teda nemôže ho ustanoviť všeobecne záväzný právny predpis. To je opäť námet na diskusiu, čo by bolo možné, vhodné vyčistiť.
Hodnotiť obdobie, o ktoré sa zníži dôchodkový vek ako obdobie dôchodkového poistenia, je v rozpore s princípom zásluhovosti a so zásadou, podľa ktorej rovnaké dôchodkové zásluhy garantujú rovnaké dôchodkové nároky, pričom obdobím dôchodkového poistenia je v zásade obdobie povinného dôchodkového poistenia, obdobie dobrovoľného dôchodkového poistenia, ak za tieto obdobia bolo zaplatené poistné. Diferencovať dôchodkové nároky poistenca podľa toho, či tretia osoba, teda dieťa v tomto prípade, splní nejaké podmienky, v danom prípade ukončené stredoškolské vzdelanie, možno-nemožno(?) považovať vzhľadom na princíp zásluhovosti za odôvodnené a náležité. Rovnako možno posudzovať aj diferenciáciu uvedených nárokov z pohľadu zásluh rodičov o výchovu detí, ktoré nezískajú stredoškolské vzdelanie. Výchova týchto detí má nižší rating? Opäť je to otázka na diskusiu.
Spôsob zvyšovania dôchodkového veku účinný od 1. januára 2017, teda automatická úprava v závislosti od vývoja priemernej strednej dĺžky života umožňuje zistiť dôchodkový vek najviac dva roky vopred. Z uvedeného logicky vyplýva, že poistencovi, ktorý by mal nárok na zníženie dôchodkového veku o viac ako dva roky, tri až päť detí, by nebolo možné v aktuálnom čase určiť dátum zníženého dôchodkového veku, aby si mohol aktuálne požiadať o starobný dôchodok tri až päť rokov pred dovŕšením zvýšeného dôchodkového veku podľa automatickej úpravy, pretože ešte nebude známy. Znamená to, že žiadosť o dôchodok by si mohol uplatniť spätne až po tom, ako mu bude možné stanoviť zvýšený dôchodkový vek. V tejto súvislosti si však treba uvedomiť, že dôchodok je možné priznať iba tri roky spätne.
Rovnako zo stanoviska vyplýva, že predkladaný návrh vraj nerieši situáciu, ak poistenec po priznaní dôchodku od zníženého dôchodkového veku začne vykonávať zárobkovú činnosť, na základe ktorej mu vznikne povinné dôchodkové poistenie. Obdobie, o ktoré sa zníži jeho dôchodkový vek, sa má zhodnotiť ako obdobie dôchodkového poistenia ku dňu dovŕšenia zníženého dôchodkového veku. Ak mu ale vznikne po priznaní dôchodku v tomto období dôchodkové poistenie, bude mu za toto obdobie patriť zvýšenie dôchodku, čo by znamenalo neodôvodnené a neprístupné dvojnásobné započítanie tohto obdobia na nárok na dôchodok.
Ja v tomto prvom čítaní som vybrala len niekoľko teda pripomienok a hlavne sú vecného a legislatívneho charakteru. Možno by bolo skutočne dôležité pozrieť sa na to všeobecne záväzný, na ten všeobecne záväzný právny predpis, či by to nebolo možné naformulovať nejako inak a dávam do pozornosti vlastne tieto moje pripomienky, ako možno pripomienky na vylepšenie predkladaného návrhu zákona.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 21.6.2018 17:05 - 17:07 hod.

Alena Bašistová Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bola predsedníčkou výboru určená za spravodajkyňu k návrhu zákona, ktorý je uvedený pod tlačou 974. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky.
V zmysle oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajkyňu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady č. 1090 z 31. mája 2018 a rozhodnutím č. 1024 z 24. apríla 2018 navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre sociálne veci a odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 7. septembra 2018 a v gestorskom výbore do 10. septembra 2018.
Prosím, pán predsedajúci, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 21.6.2018 12:21 - 12:26 hod.

Alena Bašistová Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, kolegovia, rozumiem aj rozhorčeniu na jednej strane, na druhej strane sme tu mnohí, ktorí sme v politike vrcholovej dva roky a vidíme, ako sa veci tvoria, vyvíjajú a vieme, že keď sa tvorí nejaký zákon, tak sa tvorí niekoľko mesiacov a vyžaduje si jednak rokovania na úrovni jednotlivých ministerstiev, príslušných sociálnych partnerov, nás poslancov a plus do toho vstupujú, samozrejme, aj rôzne politické rozhodnutia predsedov klubov alebo ďalších politických vplyvov.
Takže, tým chcem povedať asi toľko, že myslím si, že každý z nás komunikoval, či už to bola Lucia Gomez, alebo to boli iní zástupcovia mimovládnych organizácií. Snažili sme sa komunikovať naprieč politickým spektrom, aj opoziční, aj koaliční poslanci. Samozrejme, zastanem sa možno ministerstva práce v tom, že zopakujem, táto novela je novela o sociálnych službách celkovo, nielen o jasličkách, a priniesla aj veľa dobrého a prospešného hlavne pre domovy sociálnych služieb a ďalšie typy zariadení, pokiaľ ide o financovanie čo do stupňov odkázanosti. V súčasnosti, pokiaľ vezmeme ekonomické oprávnené výdavky, tak to vychádza napríklad pri dlhodobých pobytoch v jednotlivých zariadeniach v priemere okolo 1 000 - 1 100 eur na klienta a myslím si, že to je tak isto posun dopredu.
Pokaľ ide o jasličky, súhlasím s tým, že tá komunikácia by sa mohla zefektívniť do budúcna a mohli by sme sa vyvarovať niektorým komunikačným, ako to nazvať, zbytočným bariéram, ale zase rozumiem aj tomu, že veľakrát tá odborná stránka ide na úkor politickej atď.
Preto by som bola rada, keby hlavne v oblasti sociálnej práce alebo v sociálnej oblasti ako takej sme nepoužívali nejaký populizmus a skôr aby sme naozaj pracovali pre ľudí, aby sme tam spájali sily, čo sa aj deje, udialo sa to naposledy aj pri zákone o peňažných príspevkoch na kompenzáciu v ťažkom zdravotnom postihnutí.
Ešte mi nedá nepovedať, že na jednej strane obhajujeme teda podnikateľov, pokiaľ ide o jasličky, na druhej strane sa zase nám, ako aj ministerstvu, ozývali organizácie zastupujúce ľudí s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorí naopak mali výhrady, prečo sa urobila takáto výnimka. Ja chcem upozorniť aj na jeden fakt, že občania s ťažkým zdravotným postihnutím tvoria azda najväčšiu komunitu v celej Európskej únii a určite sa teraz budú ozývať oni a budú trvať na bezbariérovosti. Na jednej strane rozumiem argumentu, že jasle, materské školy alebo škôlky teda nemusia mať bezbariérovosť. Na druhej strane si myslím, tak či onak, že ten tlak nás dobehne o rok, o dva a Európska komisia alebo možno aj naše zákony na iných ministerstvách, hlavne keď si vezmeme dopravu, budú trvať na tom, aby sa táto záležitosť riešila. Opäť to bude debata na úrovni odborno-politickej, pretože odborníci budú tvrdiť, že detí do troch rokov máme minimum, pokiaľ ide o ťažko zdravotne postihnuté. Na druhej strane zase ten tlak, pokiaľ ide o bezbariérovosť, tu bude. Takže to je naozaj, ako si aj spomenula, pani poslankyňa, na tej medzirezortnej komunikácii a tá bude musieť byť oveľa efektívnejšia.
Takže k záveru, k tomuto predkladanému návrhu novely zákona o sociálnych službách ja budem veľmi rada, keď pomôže uľahčiť život naozaj tam, kde je to potrebné. Keď napriek tomu, že niektoré, niektoré majiteľky alebo majitelia už zainvestovali do bezbariérovosti, ja si myslím, že to bude potrebné v čo najbližšej dobe a že to neboli nadarmo vyhodené peniaze.
Ďakujem veľmi pekne za podporu nášho návrhu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21.6.2018 11:58 - 12:00 hod.

Alena Bašistová Zobrazit prepis
Pani poslankyňa, veľmi pekne ďakujem za vaše vystúpenie. S mnohým, čo ste povedali, súhlasím a s mnohým nie. Poviem aj, s čím áno a s čím nie. Súhlasím s tou časťou, o ktorej ste hovorili, že to skomplikovalo podnikanie mnohých neverejných poskytovateľov. S tým súhlasím a súhlasím aj s tým, že mnoho mohlo byť zapracovaného oveľa skôr. Ja chcem len podotknúť, že toto je alebo bola predtým, než sme s týmto návrhom prišli my, vládny návrh zákona a chcem povedať, že to nie je len jasličkový zákon, hej? On sa tak volá, ale je to veľký zákon o sociálnych službách, čiže sa týka nielen jaslí, ale týka sa aj mnohých iných verejných či neverejných poskytovateľov sociálnych služieb, či už ide o domovy sociálnych služieb alebo ide o nízkoprahové centrá, útulky atď. Takže preto som aj ja osobne podporila prvú tú veľkú novelu zákona, pretože bol nastavený systém hlavne financovania podľa stupňa odkázanosti, ktorý si myslím, že je nastavený v rámci možnosti správne. Nebudeme sa asi vracať k valorizácii na základe minimálnej mzdy atď. Takže poprosím oddeľovať jasličky a zahŕňať tam teda aj ostatných verejných a neverejných poskytovateľov sociálnych služieb. Musím povedať, že tí, ktorí sme pracovali na pozmeňujúcich návrhoch, tak sme sa od začiatku snažili, teda v komunikácii aj s ministerstvom aj s alianciou a tak ďalej presadiť všetky možné zmeny, ktoré by zefektívnili spôsob či už podnikania alebo celkovo tohto priestoru jasličiek v podnikateľskom priestore. Dokonca sme predložili spoločný pozmeňujúci návrh. Bola tam aj vaša pani poslankyňa Janka Cigániková a mnohí ďalší. Takže si myslím, že... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 21.6.2018 11:39 - 11:46 hod.

Alena Bašistová Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo, vážený pán predsedajúci. Vážené panie kolegyne, páni kolegovia, dovoľte mi pred uvedením predkladaných zmien v rámci tzv. jasličkového zákona uviesť naozaj stručné curriculum vitae tohto zákona.
Keď pred približne dvomi rokmi vypracovalo a predložilo ministerstvo práce novelu zákona o sociálnych službách, zrejme nepredpokladalo, ako často sa bude v najbližších mesiacoch meniť. Už v čase príprav novely bolo veľa zásadných pripomienok, mnohé z nich ministerstvo akceptovalo, ale mnoho aj neakceptovalo. Pán prezident Andrej Kiska koncom roka 2016 novelu vrátil na prepracovanie s tým, že takáto právna úprava môže byť diskriminujúca. Prezidentovo veto bolo prelomené a novela zákona teda ostala bezo zmien.
Posun nastal v čase, keď sa pán prezident vo februári 2017 stretol s pánom ministrom Jánom Richterom a zástupcami súkromných jaslí, z ktorého vzišiel prísľub, že niektoré časti novely ministerstvo upraví tak, aby sa prvok diskriminácie istej časti rodičov a detí odstránil, aby teda súkromné jasle neboli nevyhnutne len pre deti pracujúcich rodičov, ak budú mať kapacitu prijať aj deti rodičov, ktorí nerobia.
Pri novelizácii zákona č. 448/2008 Z. z. v závere minulého roka plénum v novembri schválilo prostredníctvom nášho spoločného pozmeňujúceho návrhu aj odklad povinnej registrácie pre existujúce jasle z konca decembra 2017 na koniec júna 2018. Išlo o pozmeňujúci návrh, kde sa spojilo viacero koaličných i opozičných poslancov.
Dnes sme v situácii, kedy sa zariadenia hromadne zatvárajú a hrozí ich akútny nedostatok. O tom, aký to má vplyv na fungovanie rodiny ako celku, nemusím hovoriť. Preto sme spolu s členkami výboru pre sociálne veci Janou Vaľovou a Magdalénou Kuciaňovou dnes predložili do parlamentu návrh novely zákona o sociálnych službách. V predkladanom návrhu novely počítame s tromi zásadnými zmenami, ktoré sme prebrali aj s Alianciou súkromných jaslí a škôlok a so štátnym tajomníkom ministerstva práce Branislavom Ondrušom. Tieto sa týkajú priamo jaslí a ďalšie dve, ktoré predkladáme, sa týkajú aj ostatných poskytovateľov sociálnych služieb.
Tie, ktoré sa týkajú jaslí, sú nasledovné:
Po prvé. Navrhujeme upustiť od povinnosti bezbariérovosti priestorov podľa vykonávacej vyhlášky k stavebnému zákonu o doterajších prevádzkovateľoch bývalých detských jaslí. Novela zákona by mala byť účinná od 1. novembra tohto roku. Dnes platný zákon totiž ráta s tým, že prevádzkovatelia jaslí zabezpečia bezbariérovosť priestorov do januára 2019. Práve túto požiadavku uvádzajú prevádzkovatelia zariadení pre deti do troch rokov za hlavný dôvod, pre ktorý uvažujú o zatvorení svojich jaslí, alebo o ich zmene na zariadenie prístupné aj pre deti vo veku od troch do šiestich rokov. Ak totiž sú v zariadeniach aj staršie deti, nevzťahujú sa naň povinnosti stanovené v jasličkovom zákone.
Zo spoločného stretnutia výboru pre sociálne veci, štátneho tajomníka pána Ondruša a Aliancie súkromných jaslí vyplynulo, že bezbariérové priestory budú musieť mať len súkromné jasle, ktoré vznikli po 1. marci 2017, kedy začal jasličkový zákon platiť.
Druhá zmena. Takisto predkladáme úpravu plnenia kvalifikačných predpokladov u opatrovateľov detí v jasliach. Tieto kvalifikačné predpoklady by mal po novom spĺňať aj opatrovateľ detí, ktorý spĺňa požiadavku dosiahnutého stupňa vzdelania s iným odborným zameraním, než je oblasť starostlivosti o dieťa, ale v čase uzatvárania pracovnoprávneho vzťahu s poskytovateľom tejto sociálnej služby nemá absolvovaný požadovaný akreditovaný kurz opatrovania detí. Podmienkou je, aby začal navštevovať tento akreditovaný kurz do šiestich mesiacov od vzniku tohto pracovnoprávneho vzťahu a absolvoval ho do dvanástich mesiacov od vzniku tohto pracovnoprávneho vzťahu.
Tretia zmena. Novelou zákona ďalej navrhujeme zrušiť povinnosť jaslí vrátiť rodičovi zaplatenú úhradu za poskytovanú sociálnu službu za čas neprítomnosti tohto dieťaťa v zariadení s výnimkou úhrady za stravovanie v týchto zariadeniach. Upustenie od povinnosti vracať sumu úhrady za neprítomnosť dieťaťa prispeje k stabilizácii finančného zázemia poskytovateľa služby, nakoľko náklady, ktoré mu vznikajú s prevádzkou zariadenia, bude môcť priebežne financovať. Uvediem napríklad prípad, keď sú deti choré. Podľa platného zákona musia registrované zariadenia pre deti do troch rokov vrátiť peniaze za obdobie neprítomnosti dieťaťa. To im sťažuje situáciu, pretože to, koľko detí a na ako dlho v jasličkách v jednotlivých mesiacoch nebude, sa nedá odhadnúť a prevádzkovatelia jaslí musia každomesačne uhrádzať prenájom priestorov, energie, ale aj platy zamestnankýň, čiže bez ohľadu na počet detí. My navrhujeme, aby nemuseli od jesene súkromné jasle vracať peniaze rodičom za čas, keď ich dieťa nie je v jasliach. Rodičom budú aj naďalej vyplácať peniaze za stravu, ktorú pre deti objednali, no pre neprítomnosť ju nemohli zjesť.
To boli tri pripomienky, ktoré sa týkajú priamo jasličiek a ďalšie dve sa týkajú aj ostatných poskytovateľov sociálnych služieb.
V ustanoveniach o podmienkach spolufinancovania vybraných druhov sociálnych služieb navrhujeme zaviesť inštitút oprávnenosti ministerstva práce rozhodnúť o odpustení zmeškania termínu podania žiadosti o poskytnutie finančného príspevku na spolufinancovanie sociálnej služby. Potreba zavedenia tohto mimoriadneho inštitútu vychádza z potreby ochrany prijímateľov sociálnych služieb v zariadeniach pred dôsledkami nedofinancovania im poskytovanej sociálnej služby.
A druhá podmienka, rovnako vnímame potrebu explicitne do tohto zákona uviesť najnižší stupeň odkázanosti na neobsadenom mieste v domove sociálnych služieb na účely určenia výšky finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou.
Ďakujem v úvode za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 21.6.2018 11:01 - 11:02 hod.

Alena Bašistová
Vážený pán predsedajúci, chcela by som pekne poprosiť aj vás, aj kolegov o termínovanie bodu 40 schôdze, tlač 1028, na dnes po hlasovaní, po skončení predchádzajúceho bodu. Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 14.6.2018 18:15 - 18:17 hod.

Alena Bašistová Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Vážená pani predsedajúca, panie poslankyne, páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bola predsedníčkou výboru určená za spravodajkyňu k návrhu zákona, ktorý je uvedený pod tlačou 1010. Predkladám organizáciu (pozn. red.: správne má byť – "informáciu") k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. V zmysle oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajkyňa vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady č. 1059 z 28. mája 2018 navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre sociálne veci a odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 7. septembra 2018 a v gestorskom výbore do 10. septembra 2018.
Prosím, pani predsedajúca, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 14.6.2018 18:06 - 18:12 hod.

Alena Bašistová Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení od roku 2012 v § 65a definuje mechanizmus automatického rastu dôchodkového veku na základe strednej dĺžky dožitia. Tento mechanizmus je schválený tak, že dôchodkový vek sa upravuje a je známy vždy len na jeden rok dopredu. Poistenci tak nemajú istotu presne a vopred stanoveného dôchodkového veku a nemôžu tak plánovať svoje dôležité životné rozhodnutia.
Poslanecký návrh obsahuje explicitnú úpravu výšky dôchodkového veku na roky 2019 až ´23 zákonom a navrhuje, aby sa od roku 2019 každoročne vydávalo opatrenie, ktoré určí dôchodkový vek o päť rokov. Opatrenie v roku 2019 určí dôchodkový vek na rok 2024, opatrenie v roku 2020 určí dôchodkový vek na rok 2025 a tak ďalej.
Cieľom predloženého zákona je aj zvýšenie zapamätateľnosti dôchodkového veku, a preto sa dôchodkový vek určuje na roky a mesiace. Súčasná právna úprava zvyšovania dôchodkového veku na základe strednej dĺžky dožitia je určite správna a veľmi presná, má však pre poistencov jednu veľkú nevýhodu, ktorá spočíva v tom, že dôchodkový vek je známy iba na najbližší rok. Predložený poslanecký návrh odstraňuje tento nedostatok, avšak za určitú cenu, ktorá spočíva v zníženej aktuálnosti použitej strednej dĺžky života.
V súčasnosti sa pre výpočet dôchodkového veku používa rovnaký vzorec ako v navrhnutom poslaneckom návrhu. Rozdiel je len v tom, že v súčasnosti sa za prvé referenčné obdobie považuje obdobie piatich po sebe nasledujúcich kalendárnych rokov, ktoré sa začína kalendárnym rokom, ktorý o sedem rokov predchádza príslušnému kalendárnemu roku, a druhé referenčné obdobie je obdobie piatich po sebe nasledujúcich kalendárnych rokov, ktoré sa začína kalendárnym rokom, ktorý o osem rokov predchádza príslušnému kalendárnemu roku.
Po novom sa to zmení na dvanásť a trinásť rokov. Uvedené v kombinácii so zaokrúhľovaním na celé mesiace znamená čiastočný odklon od presnejšieho a na základe aktuálnejších dát automatického naviazania na zmenu v dĺžke dožitia.
Pokiaľ bude schválená zmena ústavy zavádzajúca strop dôchodkového veku, to je iný poslanecký návrh, a to aj so zohľadnením znižovania maximálneho dôchodkového veku pre osoby, ktoré vychovali deti, automatické predlžovanie dôchodkového veku v závislosti od strednej dĺžky dožitia v predloženom poslaneckom návrhu, ako aj v aktuálnom znení zákona o sociálnom poistení začína strácať svoje opodstatnenie.
Pri všeobecnom strope dôchodkového veku 64 rokov by bolo využiteľné iba päť rokov a pri potenciálnom znížení stropu na 62 rokov pre osoby, ktoré vychovali deti, by vo vzťahu k určovaniu dôchodkového veku týchto osôb vôbec nebolo použiteľné. Rozumnejšie sa preto aj v prípade poslaneckého návrhu zdá v tomto prípade dokonvergovať k dôchodkovému stropu vopred určenou konštantou, napríklad dvoma mesiacmi a nie cez automat. Na druhej strane v prípade, že nebude schválená zmena ústavy zavádzajúca strop dôchodkového veku, má zmysel viesť o predmetnom predkladanom alebo obdobnom legislatívnom návrhu diskusiu.
Samozrejme, vyžiadala som si aj stanovisko z ministerstva a to upozorňuje, že zaokrúhľovanie zvyšovania na celé mesiace, napríklad matematicky, má svoje úskalia, napríklad všetky najpravdepodobnejšie a najčastejšie výsledky každoročného zvýšenia by boli v intervale 1,50 až 2,49 mesiaca, čo by znamenalo, že najčastejšie by sa zvýšil dôchodkový vek o dva mesiace. V praxi by hrozila napríklad situácia, že päť rokov po sebe vydáme opatrenie v rokoch 2019 až ´23, kde budeme rovnako zvyšovať dôchodkový vek o dva mesiace, zvlášť na každý rok v období rokov 2024 až 2028, čo vyvolá opodstatnené otázky odbornej aj širokej verejnosti na zmysluplnosť tohto byrokratického procesu. Ministerstvo práce taktiež upozorňuje, že onedlho bude spustený legislatívny proces návrhu opatrenia ministerstva práce o úprave dôchodkového veku a referenčného veku na rok 2019, čo znamená vzájomnú časovú interakciu, v tomto prípade negatívnu, tohto legislatívneho procesu s legislatívnym procesom predmetného poslaneckého návrhu. To samozrejme ešte bude potrebné dokorigovať.
Každý z predkladaných návrhov, poslaneckých teda, aj ústavný, aj tento, ktoré predkladajú kolegovia, má svoje pre aj proti. Na výbore pre sociálne veci bola prerokovaná a v konečnom dôsledku aj v Národnej rade Slovenskej republiky petícia z OZ KOVO, ktorá riešila zastropovanie dôchodkového veku. A keďže tam bolo viac ako 100-tisíc podpisov, je nevyhnutné venovať tejto téme pozornosť, čoho dôsledkom sú aj dva poslanecké návrhy zákonov. V prvom čítaní máme k dispozícii len stručné stanoviská a určite si ešte počkám na stanovisko z odboru legislatívy, aproximácie a práva. Podrobnejšie sa budem k tomuto aj k druhému návrhu vyjadrovať až v druhom čítaní.
Ďakujem veľmi pekne za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 14.6.2018 18:05 - 18:06 hod.

Alena Bašistová Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Vážená pani predsedajúca, vážené panie poslankyne, páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bola určená za spravodajkyňu k návrhu zákona, ktorý je uvedený pod tlačou 1006. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona. Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov.
Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. V zmysle oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajkyňu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady č. 1055 z 28. mája 2018 navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 7. septembra 2018 a v gestorskom výbore do 10. septembra 2018.
Prosím, pani predsedajúca, otvorte všeobecnú rozpravu, do ktorej sa hlásim ako prvá.
Skryt prepis