40. schôdza

29.1.2019 - 14.2.2019
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

5.2.2019 o 9:15 hod.

PaedDr.

Árpád Érsek

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

9:00

Róbert Puci
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Na základe upozornenia aj tu prítomného pána poslanca Drobného na niektoré nezrovnalosti v predmetnom návrhu zákona Úrad pre normalizáciu a metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky pripravil pozmeňujúci návrh, ktorý sa predkladá z dôvodu potreby spresnenia definície krátkej a dlhej guľovej zbrane s nábojom typu flobert z dôvodu právnej istoty.
Zároveň sa spresňuje aj podskupina drobnozrnného bezdymového prachu a zároveň sa spresňuje text požiadavky na kontrolu rozmerov streliva, čím sa predpis zosúlaďuje s aplikačnou praxou.
Teraz prečítam pozmeňujúci návrh.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslanca Róberta Puciho k návrhu zákona o sprístupňovaní strelných zbraní a streliva na civilné použitie na trhu. (Ruch v sále.)
1. V § 4 ods. 1 písm. a) druhom a štvrtom bode sa za slovom "hladkým" dopĺňajú slová "alebo s drážkovaným".
2. V § 4 ods. 2 písm. g) druhom bode sa za slovo "nitrocelulózový" vkladá čiarka a slovo "diglykolový".
3. V prílohe č. 1 v časti B v bode 1 písm. f) sa vypúšťajú slová "najmenším a".
Ďakujem pekne, skončil som.
Skryt prepis

5.2.2019 o 9:00 hod.

Ing.

Róbert Puci

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

9:02

Árpád Érsek
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Dobré ráno prajem. Vážené poslankyne, poslanci, vážený pán predsedajúci, návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Dovoľte mi, aby som uviedol vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Návrh zákona bol prerokovaný v Ústavnoprávnom výbore Národnej rady Slovenskej republiky a Výbore Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti.
Predkladaným návrhom zákona sa transponuje smernica č. 2016/797 o interoperabilite železničného systému v Európskej únii, smernica č. 2016/798 o bezpečnosti železníc, smernica č. 2016/2370, ktorou sa mení smernica 2012/34/EÚ, pokiaľ ide o otvorenie trhu so službami vnútroštátnej železničnej osobnej dopravy a o správu železničnej infraštruktúry.
Návrhom zákona sa súčasne upravujú a precizujú ustanovenia, ktorých zmena vyplynula z aplikačnej praxe zákonom č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach v znení neskorších predpisov, zákona č. 462/2007 Z. z. o organizovaní pracovného času v doprave a zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave.
Návrhom zákona sa rieši aj akútny nedostatok rušňovodičov v železničných spoločnostiach, zriaďuje sa register držiteľov preukazov rušňovodičov s účelom lepšej kontroly ich pracovného času.
Návrhom zákona sa ďalej ustanovuje postup pre uzatváranie zmlúv o dopravných službách vo verejnom záujme prostredníctvom verejnej súťaže vzhľadom na skutočnosť, že zákon o verejnom obstarávaní takúto zákazku vylučuje.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky a zákonmi, ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj s právom Európskej únie.
Predkladaný návrh zákona bude mať negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy, pozitívny vplyv na informatizáciu spoločnosti a pozitívny sociálny vplyv. Uvedené vplyvy sú bližšie špecifikované v doložke vybraných vplyvov.
Dovoľujem si požiadať a požiadať o podporu prerokovania, predloženého vládneho návrhu zákona a jeho schválenie v druhom čítaní.
Ďakujem, skončil som.
Skryt prepis

5.2.2019 o 9:02 hod.

PaedDr.

Árpád Érsek

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

9:05

Michal Bagačka
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Kolegyne, kolegovia, pán minister, podávam spoločnú správu výborov Národnej rady o predmetnom návrhu vládneho zákona (tlač 2001) v druhom čítaní.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1553 zo 6. decembra 2018 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie výborom: ústavnoprávnemu výboru a výboru pre hospodárske záležitosti.
Výbory prerokovali návrh zákona v určenej lehote uznesením Národnej rady Slovenskej republiky. Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili gestorskému výboru v určenej lehote žiadne stanovisko k návrhu zákona.
Návrh zákona odporúčali Národnej rade schváliť ústavnoprávny výbor uznesením č. 510 z 22. januára 2019, výbor Národnej rady pre hospodárske záležitosti uznesením č. 326 z 24. januára 2019.
Z uznesení výborov Národnej rady uvedených pod bodom III tejto správy vyplýva 34 pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov. Gestorský výbor odporúča hlasovať o bodoch 1 až 34 spoločne s odporúčaním schváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k predmetnému vládnemu návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tejto správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona odporúča Národnej rade vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/2009 o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 2001), schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto spoločnej správe.
Spoločná správa výborov Národnej rady o výsledku prerokovania návrhu zákona v druhom čítaní bola schválená výborom Národnej rady pre hospodárske záležitosti uznesením č. 334 z 29. januára 2019. Týmto uznesením ma výbor poveril predložiť návrhy podľa rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Pán predsedajúci, skončil som, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis

5.2.2019 o 9:05 hod.

Mgr.

Michal Bagačka

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 9:07

Irén Sárközy
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo. V rozprave vystupujem, aby som podávala pozmeňujúci návrh, môj, k tomuto vládnemu návrhu zákona. Pozmeňujúci návrh aj prečítam, došlo len k; pri účinnosti sa presunuli niektoré paragrafy a musíme legislatívno-technicky upraviť, aby to bolo správne. Takže čítam pozmeňujúci návrh.
Pozmeňujúci návrh Irén Sárközy k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
1. V čl. V sa slová "36 až 53, 59 a 60, 62 a 63" nahrádzajú slovami "35 až 52, 58 a 59, 61 a 62" a slová "15, 18 a 19 "nahrádzajú slovami "16, 19 a 20".
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

5.2.2019 o 9:07 hod.

Ing. JUDr.

Irén Sárközy

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 9:13

Ján Marosz
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán minister, kolegyne, kolegovia, k takým dvom bodom.
Prvá vec sú tie preukazy pre rušňovodičov. Tam by som chcel možno sa prihovoriť za to, že keby firma mohla prispieť na tieto preukazy, lebo je to teda požiadavka aj Európskej únie, aj teda musia to mať, tak nie je to celkom tak ako vodičský preukaz na auto, že teda môžem kedykoľvek šoférovať kdekoľvek, tak prihováram sa za to, že aby im bolo prispené.
No a teraz sa chcem vyjadriť ešte k takej zásadnejšej veci, ktorú, ktorú, si myslím, že môžme aj tak trošku skritizovať, je to v čl. I, bolo by potrebné vypustiť doterajšie body 23 až 27. Totiž ide o to, že vážnejším spôsobom zasahujeme do organizácie prevádzky železničnej dopravy, ktorej základom je grafikon vlakovej dopravy, ktorý stanovuje sloty pre jednotlivé vlaky. Pri príprave grafikonu vlakov sa z logických dôvodov najprv stanovujú trasy medzinárodných vlakov, ktorých časové polohy sú výsledkom medzinárodných dohovorov, ktorých dosiahnutie nie je vždy jednoduché. Následne sa potom kreslia polohy vnútroštátnych osobných a nakoniec aj nákladných vlakov. No a je, samozrejme, možné, že pri ukladaní časových polôh rôznych vlakov môže dôjsť ku kolízii viacerých záujmov s ohľadom na potrebu rešpektovať celý rad špecifických pravidiel pre používanie železničnej infraštruktúry. Stáva sa tak najmä v situácii, kedy kapacita železničnej infraštruktúry nestačí rastúcej intenzite osobnej dopravy, predovšetkým počas prepravných špičiek. No a v takomto prípade dochádza k tzv. koordinácii, kedy manažér infraštruktúry navrhne uchádzačom o spornú trasu kompromisné riešenia. Táto koordinácia je často umením možného, no a my ideme teraz stanovovať zákonom striktnú prednosť jedných vlakov pred druhými, čo je podľa môjho názoru podstatným obmedzením celej plejády možností, ktoré má konštruktér grafikonu poruke.
A ešte je tam bod 2, kde naozaj ide o to, že môžme jednoduchým spôsobom odobrať licenciu na poskytovanie železničných dopravných služieb. No a toto tiež, tiež nemôžme podporiť. Súčasná úprava zákona 514/2009 o doprave na dráhach predpokladá možnosť odobratia udelenej licencie len v skutočne závažných prípadoch obmedzených najmä na stratu spôsobilostí, ktoré bolo potrebné preukázať pre jej udelenie. Stanovenie možnosti odňať licenciu za akékoľvek, teda aj banálne porušenie zákona o doprave na dráhach považujeme preto za neprimerané.
Takže len toľko. Chcel by som požiadať, ak je možné, aby tieto pripomienky boli zohľadnené a zapracované. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

5.2.2019 o 9:13 hod.

Mgr.

Ján Marosz

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

9:13

Árpád Érsek
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, len dve krátke veci. Ďakujem pekne aj za to, že ste podpísali pozmeňovacie návrhy, ktoré s týmto súvisia. Preukaz nič nebude stáť. To je nula. Čiže nebude za peniaze, ale každý ho dostane. Ide o to, aby napríklad dodržali pracovné časy, vedeli sme kontrolovať dodržanie pracovných časov rušňovodičov. Lebo viete, že ich je málo na trhu a niektorí presedajú, ja poviem, o druhej končí na železniciach a ide na RegioJet, alebo ide niekde, aby sme vedeli kontrolovať, aby bezpečnosť ľudí, ktorých vezie tento vlak, alebo náklad bol zabezpečený tým, aby nerobil 24 hodín a potom na základe tohto sa to bude dať kontrolovať.
Jednoducho, čo sa týka; samozrejme, viem, viem, o čom sa bavíme, pán poslanec, z dôvodu, samozrejme, výhody poskytnutia železničnej trate vlakom treba dať nejaký, nejaký režim v tomto, pretože niekedy, samozrejme, rýchliky prechádzajú cez našu republiku a niekedy osobné vlaky musia mať spojenie na autobusy a tak ďalej. Toto v tomto zákone je a je to možnosť aj z Európskej únie, čiže nám nie je jedno, ak prefrčí rýchlik a vyblokuje všetky ostatné, aby sa ľudia nedostali práve na ten rýchlik s tým, že tie spoje budú tak robené. Niekedy sa to dá, niekedy sa to nedá. Vždycky je to vtedy, toto opatrenie, keď nedôjde k dohode.
Nám ide, aby všetci tí, ktorí sa zúčastňujú na dopravnej ceste, aby sa dohodli, ak sa nedohodli, potom sa dá použiť toto nariadenie, ktoré je výlučne robené preto, aby občania sa dostali z jedného bodu do druhého bodu, vedeli prestupovať či na autobus, alebo pokračovať v ceste ďalej. Len o to ide.
Ďakujem pekne, skončil som.
Skryt prepis

5.2.2019 o 9:13 hod.

PaedDr.

Árpád Érsek

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

9:15

Michal Bagačka
Skontrolovaný text
Navrhujem hlasovanie na dnes na jedenástu hodinu.
Skryt prepis

5.2.2019 o 9:15 hod.

Mgr.

Michal Bagačka

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

9:15

Árpád Érsek
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené dámy, páni, na dnešné rokovanie predkladám návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
V súlade s plnením opatrení postupov národného plánu zameraného na zvyšovanie počtu budov s takmer nulovou potrebou energie všetky nové budovy musia byť po 1.; po 31. decembri 2020 dosiahnuť úroveň výstavby s takou nulovou potrebou energie. Pre motiváciu vlastníkov rodinných domov k výstavbe rodinných domov s takmer nulovou potrebou energie a pre postupné zvyšovanie počtu takýchto rodinných domov sa navrhuje doplniť nový účel poskytovania podpory, a to príspevok pre rodinné domy s takmer nulovou potrebou energie vo výške 8-tisíc euro.
Súčasťou návrhu sú aj úpravy, doplnenia, ktoré vyplynuli z praxe. Taktiež navrhuje, navrhuje upustiť od preukazovania niektorých podmienok poskytnutia príspevku na zateplenie rodinného domu, čiže sa to zjednodušuje.
Vážené panie poslankyne, poslanci, žiadam podporiť tento návrh zákona. Ďakujem.
Skryt prepis

5.2.2019 o 9:15 hod.

PaedDr.

Árpád Érsek

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

9:15

Róbert Puci
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ma určil za spravodajcu k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona.
Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali do 22. marca 2019 a v gestorskom výbore do 25. marca 2019.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis

5.2.2019 o 9:15 hod.

Ing.

Róbert Puci

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

9:15

Árpád Érsek
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci a kolegyne, kolegovia, dovoľte mi z poverenia vlády Slovenskej republiky uviesť v prvom čítaní na dnešné rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov.
Vláda Slovenskej republiky vypracovala predložený návrh zákona o elektronických komunikáciách s cieľom zabezpečiť súčasť, včasné uvoľnenie frekvenčného pásma 694/790 MHz. Záväzok uvoľniť uvedené frekvenčné pásmo vyplýva Slovenskej republike z rozhodnutia Európskeho parlamentu a z Rady EÚ 2017/899 o využívaní frekvenčného pásma 470 – 790 MHz v Únii, pričom do 30. júna 2020 majú členské štáty umožniť využívanie dotknutého pásma bezdrôtovým širokopásmovým elektronickým komunikačným službám.
Pre naplnenie uvedeného cieľa návrh zákona ustanovuje mechanizmus náhrady nákladov, ktoré vzniknú držiteľovi individuálnych povolení na používanie uvedených frekvencií pri zmene týchto povolení pred riadnym uplynutím doby, na ktorú boli vydané.
Vláda Slovenskej republiky návrh zákona schválila dňa 9. januára 2019 uznesením č. 18/2019.
Vážené poslankyne, poslanci, prosím vás o podporenie tohto návrhu. Ďakujem pekne, skončil som.
Skryt prepis

5.2.2019 o 9:15 hod.

PaedDr.

Árpád Érsek

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video